Goudsche Courant, maandag 23 januari 1893

TolgeDB flommigen de roordraoht Btrydig met de Orondwet StelÜK gaat h i het ontwerp veel verder dan tijdecB de Grondwetaheraetiiafï ïb bedoeld het wil een vermomd algemeen kiesrecht invoeren wat de Qrondvetgerer van 1887 heeft willen uilsluiten Voor vurschoidon leden was bet ontbreken va esQ regeling van het kiesrecht voor de gemeentenulen ook een groot bezwaar terwijl veleu oen hoofdBeswaar zageu in den voorgeateldeii leeftijd der kiezers Zij meenden dat de 80 jatige leeftijd volstrekt onmisbaar is ala waarborj tot wering van onbevoegden Zonder die beperking schoen hun da bekrachtiging van de ontwerpen hoogst gevaarlijk Vele jongeren toonen in de laatste tgdun hoegenaamd geen eerbied voor het gezag Aau hen die van zelfstandig oordeel ontbloot door opgewonden leiders worden meegesleept mag de kiesbevoegdheid niet wordec verleend moentlen ddze ledfu Andere leden ontkenden daarentegen dat algemeen kiesrecht wordt voorgesteld eu toegevende dat verbetering weiischehjk is verklaarden zij in te stemmen met de hoofdgedachte van dit ontwerp Ook gisteren was het te Amsterdam alles behalve rustig Otnatreeks half twaalf was een aantal werkloozen vermeerderd met eene groote menigte nieuwsgiorigen op den Nieuwezijdsvoorburgwal vnrzameld Baar werd hun een achr jveu voorgelezen van de directie der broodfabriek op do Vijzelgracht inhoudende de raededeeling dat geen brood ou worden gegeven ea lat geweld met geweld zou gekeerd worden Steenbergen die hol schrijvon voorlas ried aan toch naar de fabriek ta trekken om zioh van de waarheid te overtuigen Aldus geschiedde De tOBKangen tot de fabriek waren door politie afgezet l e bakende socialist Oeel met een paar zijner genootei verkregen echter toegang In bet kantoor der faliriek werd hun door een beambte medegedeeld dat van eena belofte geen sprake is geweest en dat bij afwezigheid der directie door hem in geen g vnl over het brood der fabriek kan beschikt worden Geel bracht deze kennisgeving over Ban de mennchoQ die op eouigen afstand stonden te wachten Hij munnde hen tot bedaard uiteengaan aan ook omüat aangezien er des ochtends bij de straatreinitting honderden aan het werk gezel zyn het overblijvend aantal te gering was om verder iets te doen Nochtans was de Vijzelgracht zwart van raenaohen Ken klaar betvijs dat het vooreen aanmerkelijk deel nieuwsgierigen zijn die aan de bewuging nchijnbaar uroote proporties geven Trouwens wie het om brood is te doen kaa terecht by do tweemaal daags gehouden uitdeeling van brood en kolSe op den Singel en op de Lauriergracht Do politiepatrouilles die op de been zijqom overal waar dit noodig mocht blyken bij de hand te wezen vergttderfin onmtddelijk bij hare versohijninK eoue menigte om zioh Dat zii zoo in onze niet militairo Keilen Waar een aantal uiiformen zioh vertoonen komt du kijkgrage menigte uit alle straten en stegen terstond te voorschyu Men denke aan do aflossing der paleiswacht dio voor de burgery steeds de attractie van het nieuwe behoudt Keeda vóór twaalven vereonigden zioh op den Dam groepen die zich op den vluchtheuvel en de verhoogde voetpnileu de beste plaatsen uitzochten opdat Waarde zuster I Gij hebt goene andere bloedverwanten op de wereld dan uwen broeder Fernand is allea wat u van uwe familie overblyft en gg bemint hem niet waar met allo kracht uwer ziel Gij hebt op hem de liefde van al uwe afgestorvene bloedverwanten overgebracht Hy is voor u niet alloen do makker uwer jeugd maar ook het beeld van uwen vader de levendige herinnering der gelukki u dugeu waarop uwe moeder u beiden 13 ééue omarming aan bet hart drukte ik ben dus zeker verhoord te worden als ik een buroep op uwo zusterlijke verknoohtheid doe Eernand kwijnt lan zaaRi weg door eene kwaal waarvan gij hem genezen kunt goode Sophie I Devreus uw beslaan door ongerustheid te verstoren heeft Ons atlyd terug gehouden van onze ellende t spreken maar nu Fernand lijilten de smart verhorgt die hem laugzrara doet wetffcwynen wat kan ons dio hem zoozeer bominnen ons lijden schelen als hij maar gered wordt Toen uw broeder my ontmoet heeft Sophie 1 was by op een siandpunt Replnat t om zijn geluk to maken en met roilfn liad men vortrouvven in zijno toekomst Door een arm en onbekend meisje te huwen en lie Inst van een huishouden op zich te nemen hph tt iiij lyne bonunstigirs tegen iich ingenomen Üondtr Tftsto hulpmidduien U hebbun die te onilerh iud ti beeft liij zich du studie onmogidijk gemaakt In weerwil van iichzidveu beklaagt hij thans zynejeugd bij een evenlueele herhaling van het gisteren gebeurde huu niets outgaan zou Hunne veoi aohting werd niet geheel beschaamd Inderdaad verschenen tegeu het bciinuur groepjes die zich bij het commandantshuis posteerden ook in afwachting van do dingen die zouilen komen maar niet kwaraei De politie hield de ruime toegangen vrij Nog vóót half drie was de menigte zóó iiedund dat het meerondeel der politieagenten kon inrukken Een halfuur later werd do toestand echter geheel anders De tooneelen van den vorigen dag herhaalden zich op verschillende punten dor stad met dit verachil dat d politie aanmerkelijk krachtiger optrad Op het Spui het Uokln on hut Oude Beurspleintju werd horhaaldelijk met de hlanka sübel gechargeerd op het Bpui hadden een paar belhamels zich met steenen gewapend nu en dan weerklonken Bocialiatiaclie liederen waarvan dan weder eene charge der politie het gevolg was Verscheidene personen werden gewond en naar het zich hel aanzien veten die daarmee hunne roeketooze nieuwgierigheid gestratt zagen Op verBchiUünde tijden vereenigden zich de politieafdeelingeli tot eene aterke maoiit en werden Katverstraat en Sokin schoongevef d Tegen half 5 werd de toestand vrg kalm en begoniio politie zich aan bet hoofd te stellen g In den loop van den middag werden verscheidene gekwetsten in het Binnengasthuis verhouden Bes avonds was de pohtio nog genoodzaakt driemalen voiksophoopingen on ziu ende tru pei kwajongens met i etrokken sniiel uiteen te drijven en wel tweemaal in de omgovnig van het Koningsplein namelijk om half vijf en ruim acht uur de laatste troep ivaa blijkbaar op weg naar de meeting in Stroucken en om uugtin uur non de bocht van deu Nieuwoiidyk Nu om tieu uur atihijnt de menigte te slinken aangeiCien atonu en onweder naar goed onderkomen deden omzien Door strooibiljetten werden de werkloozen tegen heden elf uur bij Concordia opgeroepen om langs Heeren en Koizerfla rachten te wandelen Benige leden van het Comité zuUen dan deu bewouera verzoekrn het geld voor de werkloozen aan de commissarissen van politie ter hand te stt lten Bij eene charge op het Koningsplein te ruim 8 uren word oen persoon genrruateurd Des middags by de charge op het Beurspteinije Werder twee personen di wonden bekomen haddf n door den aldaar oiwndon apotheker verbonden evenals een agont ie van een collega bij ongeluk een sahelslag over du hand kreeg Buitenlandscb Overzicht Eindelijk is bij de Frausche Kamer de bogrooting voor 189 1 in behandeling ekumeu Evenals in vorige jaren heeft de heer Hubbard op de bogrooting van den minister van huitenhmdsche zaken pen amendement voorgesteld strekkende tot schrap ping Van den post uitgetrokken voor het getantschap bij het Vatioaau De paus als geestelijk opperhoofd sprak h j heeft niets te maken met het civiel gezag De spreker verweet verder Leo XIII zijne bemoeiing mot Fraukryks binno dandsohe znken dnn godadicnst te mengen in de staatkunde De stemming over het amuudement zal doen zien die nau onnuttig werk ia besteed voor zijne toekomst als kunstenaar maar altijd edel en goed verDergt hy zijn verdriet en glimlacht nog Ifrwyl zijn hart ol bitterheid is Romel dat is du droom van zijn geheel leven Om de smart te genozcn dte h m vartoert en om hi m eene toekomst te vorachaifen moeï Fernand Italië kunnen bezoeken maar wy zijn arm en zoo arm en ontbloot van alle betrukkiugen die ons ter hulp kunnen komen dat ons zijn herleven dooi middel van die reis oiiinui elijk schijnt Ën toch goede zuster 1 heeft my die hoop niet verlaten ik ik hoop in God en u I Hut zuu mogelijk zyn u te zeggen wat ik geleden heb dooi hei zie verteren van Fornand ia geheim en Irooahdooa rerdriet Ik hub gevoeld dat hij met alleen ccbts enoot en vader maar ook kunstenaar is Toert hg zich opofferdo om de arme wet s aan do tillende te ontrukken heeft hij de grootte zijner opoffürinj met hüjrropoii eu de anno wees heeft hem eerst sedert dien tijd verstaan Door welke snydonde smiirl ben ik overmeiisterd gewurden toen ik m zijuu gedticnte las eu tot rnij z jIvö heb m lulen zegden Ik ben do oorzaak van zijnen dood God heefi mudulijiieu gehad met luijnu wanhoop nant hij heeft mij herinnord dal F mand yenu zu t r hteft Ik zal n niet vrayen wolk raiddid gij kunt gebruiken om Furnand te ruddon dut middel zult gij vttiden S ïphic want gij zijt vrouw on uw broeder lijdt Feiniind is no jjiiy als liy ontslas on van de last een r familie naar Hitnie tertrokkon is wie de republikeinen zijn die troutv blijven aan hun beginsel De heer Develle minister van buitenlandsohe zaken antwoordde dat alle vorige Kabinttttn o k dat tan Gambotta of van Goblet hel gezantschap by het Vatioaan gehandhaafd hebben Zoolang het concordaat bestaat moet het gezantschap behouden worden Het amendement werd hierop verworpen met 317 stemmen tegen 191 Donderdag heeft de verdediger van Pordinaud do Leaseps het woord gevoerd ile oud deken der Parysche balie mr Barboux Zijn pleidooi is volUns de Indêpendance een teleiiratoUing ttmveett j men had een krachtiger overtuigender betoog veiwacht Zooaia wnnit gemeld stond hij overal stil bij de politieke zijde der vervolging en by de ovardryving die in do beschuldigingen is te vinilen Hij hield de noedo trouw van zijn dient staande en betoogde dat het boos opzet voor een veroordeehng vereischt heeft ontbroken Hooijat onbillijk achtte hij de bewering van het O M dat de heoren i e Lessepa hun oiaen railüoenen buiten de Panamazaak hadden gehoudisn Charles de Lesseps bezitzelf niet raeoi dan etsn kleine 400 000 francs en Terdinand do Leaaeps heeft bij Panama 1 670 000 frs verloren Door dit proces heeft men do aandeelhoudera en geldschieters vaa het Panamakanaal benadeeld Uit de geschiedenis der onderneming toonde hij nan dat Eerdinand de Lessups ua da ontzaolyke bezwaren van Suez te hfbbon overwonnen iii doiie zaak niet anders heeft gezondigd dan door onwrikbare vasthoudendheid ann zyn grootsoh plan on door hariatochtelijke vaderlandsliefde Dinsdag zijn de verdedigers van Charles de Lesseps on de andere beklaagden aan bet woord Hot vonnis zul dus rtel eerst tepen het eind van Januari worden uitgesproken Groote opschudding maken in Italié do onregelmatigheden dio door het regeeriiigaonderzoek in een aantal baukinstelliniien waarbij zelfs de Banco Romano aan t liclitzijn gebracht Er was voor 60 000 000 lire aan biljetten meer uitgegeven dan de wet veroorloofde De zaak is euhtor bij tyds ontdeki de schuldige gouverneur en zijn kassier zijn in hechtenis genomen en door de samensinoltinK van de ïtomöinsche met de Nationale Bank welk laatste zich voor de geregelde atwik keling der zaken verantwoordelijk stelt zal waarschijnlijk alles wel terecht komen In dio omatandiKheden zal de positie der regeerin ï docr haat flink optreden ïer versterkt dan verzwakt zijn Ann Le TemfS wordt uit Milaan gemeld Naar men verneemt zou Giolitti den koning het ontslag van het kabinet aanbieden De koning zou dit ontslag aannemen en Giolitti belasten met de samenstelling van een nieuw kabinet waarvan Gnroaldi minister van de schatkist zou zijn uitaesloten Burgeriyke Stand GEBOREN 18 Jan Jacob ouders P C van der Horst en P Neef Hermanus ouders A Lagarenherg en A E van der Wolf 19 Alida Gerarda ouders G Brouwer en A Hogendoorn Adriana ouders J Moorman en C J van der Laan zal hy zijne te vropg verlaten loopbaan vervolgen eo later wanneer gjj den naam van uwen broeder op een groot werk zult zien zult gy zooveel te trotBcher en gelukkiger zijn want de kunst zat hem na God aan hem vefsohuldigd zyn Wat mij aangaat arme vrouw die nooit eenige vreugde op aanle heb gehad dan die van hem kwam wat mij aangaat arme moeder als ik zóó work om een eenig bemind echtgenoot don rader mjjner kindureu te verwijderen moet gij het begrijpen Sophie dat hoi leven uws broedera in gevaar moft zyn Fione slepende tering ondermijnt hem J 01 dat hy ver van hen ver van mij leve mijn Gpd maar dat hy level Sophie uwe verknochihojd ia mij bekend maar ik weet ook dut Fernand jnooit zal toestemmen ons aan de etlonde over tollaten ea de opotforiogen vjtn u aan te nemen die uwo reeds onloereikonde inkomateu uitputten Sophie 1 red Fernand maar dat hij uiot wete hoeveel lljdun ons zijn geluk muet kosten Door mij ia hy eevillen gij zult hein opholfon hoezeer bu iyd ik u Bominde zuster rij hebt mot haar die hem het loven scliunk de zorgen gedoeld tlie aau zijne jeii d werden bestuod nog eenmaal zult gij zg e twoedp moeder zijn Vaarwol vorzamul mijne irane i en mijn a el ed in uw hart Mot eoa standvastig vartrou Wen verwaclit ik van u de toekomst van uwon broedur vsn Fernand mijn lutfun don vailer mijner kitideron Voor hen en mij zhI God overblijven ff ordi orroolfjd OVEBLIDEN 18 Jan F Hoogendijk U m 19 J Verkerk 12 m W Weatvaal wed J E t n Sleijnvoort 87 20 W BijleVKlil 71 D T vnn Waas 8 w S C 0 Schouten 78 j 31 A le Hruiju hmsvr van L Broere 71 i ONnERTROÜWD 20 Jan H Hortensius 26 I in t Veld 24 j G H Schuitelaar 43 j on M C Buatii 41 j PETRÜLKUM NOTEERIMGRI van do Makelaars CanUU r SchalkwUk te Rotterdam De m trkt was heden vnst Loc Tankfuat ƒ 5 n Geïmponeerd fust ƒ 6 Febrnarilnvi riug 6 85 Miiart livering 5 80 ApritIevennj ƒ 5 75 Mei Juni Julj lovering ƒ 6 76 AiifjUBtus levarintt ƒ 5 80 September Oc tober ovoiiii o r vn Diicember luvoring B 90 ADVERTEMTïEHl ♦ Ondertrouwd sS GEBHAKDU8 HEKMAN OS S HÜT i TELAAR S BS M MARIA COBNBLIA BUÓTIN i m Gouda 20 Jaonari 1893 g Heden overleed ten huize van onzen Behnwdbroeder den Em Predt J A vaN WIJK onze geliefde Zuater en Bebuwdzuster SOPHIE CHARLOTTE COKNÉLIE SCHOUTEN in den ouderdom van 76 jaren Uit aller uaam H SGHOUTEN J W SCHOUTEN Gouda 20 Januari 1893 Algemeene kennisgeving Heden overleed zacht en kalm onze geliefde Ëchtgeaoote Moeder Grootmoeder en Overgrootmoeder ANIGJE DE BHUIN in den ouderdom van 71 jaren Uit aller naam t BRÜEBB Kinderen Kleinkinderen en A ch ter K lein kinderen Gouda 20 Januari 1893 Heden overleed te a Gravenhage onze geachte Zwager de WelEd Heer H PAN DER G BEGEEU Vbikmd W BEGEEH 21 Januari 1893 Eenige algemeene kennisgeving Viaiukolen Prima Kwaliteit GROVE VLAMK0LB3J per Wag groii voor f 75 franco alle Stations der voormalige Ned BhyD poor weg Maatschappij Worden ook COSTRAOTES OMSLOTBN voor franco aan huis te bezorgen A KAPTIJI Gouda Nov 93 Ploweelensingel 630 FirWj WKLTKK MAGAZIJN VAN OORSETTBN OINUEItGOKD voor Dames en Kiniiereii LUIERMAND enz LITVOEIU G op ZATERDAG iSSJAÜÜARI 1893 des avonds 7 nnr in het hotel BhRTHl lS aan de Spoorêtraat alhier Henri Burton de Vadermoorder Tooneelspel in 5 bedrflven gevolgd door Kene MtM KMMB FBHatSSMMti Blyspel met Zang in één bedrijf Kaarten h 25 Ct verkrijgbaar aan genoemd hotel en bij de Leden HET BESTUUR N B Leden en Donateurs hebben met éénDame op vertoon van Diplom a VRIJENTOEGANG 2V afloop Bal OPENBARE VERKOOPING te GOUDA ton overstaan van den Notaris G C FORTUIJN DROOGI KEVER op DINSDAG 24 JANUARI 1893 des morgens te eli uren in bet Koffiehuis Harmonie t aan de Markt van No 1 Een goed onderhouden WlililiELIlUIS waarin ferguuntng en in hetwelk sintsonheugelvjkejaren met goed gevolg de SLIJTERIJ wordt uitgeoefend Woonhuis Pakhuis Erven en grooten en fraaien Tuin aan de Nieuwe Haven te Gouda Wyk N no 76 en 77 met een Gang daarnevens te samen groot O Aren 3 CeiUiaren Te aanvaarden 1 Maart 1893 No 2 Een HUIS Erf en Plaatsje naast het vorige perceel Wjjk N no 78 Verhuurd bjj de week tot 15 Maart 1893 voor ƒ 1 25 No 3 Een HUIS en ERF waarin vergunning aan de Nieuwe Haven te Gouda op den hoek van de Lange Dwarsstraat Wijk N no 81 Verhuurd by de week voor ƒ 1 No 4 Een HUIS en EBF in de Jan Philipskade in de Korte Akkeren te Gouda Wjk P no 336 Verhuurd bj de week voor ƒ 1 10 No 5 Een HUIS en ERF en GROND in den Langen Groenendaal te Gouda Wjjk I no 42 met een Gang tot op de gedempte zijl Terstond te aanvaarden No 6 Een HUIS en ERF in de Waleateeg te Gouda W k F no 74 Vè hunrd bij de week voor ƒ 1 25 No 7 Een HUIS ERF en TUIN aan de breede zpe der Karneraelksloot te Jouifo Wjjk R no 511 Het Huis bevat beneden 2 Kamers Alkoof Keuken en Kelder on boven 2 Kamers en Zolder Te aanvaarden 1 Mei 1893 of zooveel vroeger als met den vetkoepet wordt overeengekomen No 8 Een HDIS en ERF met een per ceel GROND daarnaast in de Wgde Poort aan den Groeneweg te Gouda Wijk L no 189 Te aanvaarden 1 Maart a s En no 9 l n HUIS en ERF naast het vorige perceel Wfik L no 190 Verhuurd bg de week voor 50 Cents De pevoeelen zÖ laatste werkdagen voor feu dag der veiling te bezichtigen van des morgens 10 tot des namiddags 3 uren en op den verkoopdag des morgens van 9 tot 11 uren Nadero iulichtingeu zijn te bekomen ten kantore van vooruosmde Notaris FORTUIJN DROÜÜLEEVEK te Gouda Belangrijke Verkooping VAN I IT alles afkomstig van de gevouwen der Xnteranftonale Sporttentoonstelling te Scheveningen J t Ten overstaan van Notaris B L J pg Cy 1 0EFP te Scheveningen zal op het terrein der gehouden InterDationaleSporttentoonateUingc aldaar ia het openbaar worden verkocht Belangrijke partijen HOUT IJZER en GLAS hoofdzakelyk bestaande uit zeer goed Zaa en Werkhout Battings geschaafde en geploegde Deelen ongeschaafd Hout en een groote party bysten ens in verschillende lengten eu zwaarten Voorts een groote partij IJZERWERK bestaande uit Trekstangen Beugels Bouten Koppeltjaers Hoekyzer enz Eu een groote hoeveelheid Spiegel Venster Hartley en Catbedraal GLAS in diverse kleuren en afmetingen TM rSlLBN Maandag 3 en Donderdag 6 JWRI 1893 telkens aanvangende des voormiddaga ten 10 nre Alles breeder en nader omschreven by veilingboekjes welke gratis verkryghaar zyn ten kantore van Notaria LOEFF Prins Willem t at 19 te Scheveningen Voornoemde Hout IJjier en Glaswaren allen telkenmale 2 dagen voor de te houden veilingen van des morgens II tot des namiddags 3 uur ter bezichtiging zyn Sa Wê HM OOSTHAVm B 36 2 cenf VAMLLE ROERJESjKRANSJES BA RET t Diverse GEBAKJES en verschüM ander 6ekk mmM DiFor STA A TSSÏ=OOK PRIJZEN der KOLEN en COKES contant zonder korting vry thuis Prima grove zuivere KACHEL en MACHINEKOLBN per H L 0 75 Geklopte en Gezeefde GAS COKES per H L 0 60 Wanneer de straten met sneeaw en ys bedekt zgn voor de bezorging i cM e Ta per S L Non Phs Ultra IS DE OUDE JENEVËE van J F Ikrniaii di Zn TIendew 90 Ct per liter 75 Ct per flesoh A D V E R T E N T I E N iwnlle ii K ifen liaitentamlmUe Couranten worden dadelijk opgezonden door het Advertentie bureau van A BRINKMAN en ZOON te Gouda