Goudsche Courant, dinsdag 24 januari 1893

De oitgave dezer Courant geschiedt dagel ks oMt nitsondering van Zon en Feestdagen De pr B per dne maanden is 1 25 tranco per post 1 70 Aliooderlflke Nommer VIJK C ENTE N VAN AF HEDEN GROOTE Y00RJAAR8 VITYËRROOP VAN Mantels Stof en en verdere Hannfactnren lot veel verminderde prijzen ü contant 3iaandag en volgende dagen LAPPEl DAG G HOUTMAN 1893 IN 5052 Dinsdag 24 Jsnoarl GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERT ENTIEN worden geplaatst van 1 5 regele ï 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GKOOTE LETTBRS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratie opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt Oe inzending van advertentldn kan gebunieaeu lut a uur aeti namiddags van den dag der uitgave ONZE natuur WoEen K p Sycfeem j gj Prof Dr O lAEOnB 3i 6x ttea voOTtwui nevBii drmgen voortwui neTBii tiwnd gedoponeenl mork ax etiguet vw£ooperB op JAK8EW TILAOTB rriezenyawi Verkoopera Van EDE van der PALS te Gonda A H V KADLING te Bodegraven Gouda Sni lpüradruk vna A 1ïhj ik an Zoon En komt im niet één adres in bij den üemeenteraad om de kermis te behouden Heeft daar dan niemand belangf bij Harddraverij Vereeniging te GOUDA IJS en WEDER DIENENDE Harddraverij met Paard en Ar van Paarden die nimmer prijs of premie hebben gewonnen om fraaien Prijs en Prenaiën op Maandag 2S5 Januari 1895 Loting Elf uur bij de firma I LOM HET BESTUUR BLOOKER GACAO t fijnste merk nietlü8 per ons verkrijg baar maar uitsluitend in gesloten bussen De verkoop neemt dig ehjks toe want de prijzen zijn slechts 1 60 ƒ 0 85 ƒ 0 45 pr V kilo bus pr kilo bus pr j kilo bos Daarvoor wordt het beste en oplosbaarste geleverd wat te maken is Een hoogeren prijs voor CACAO betalen is dus onnoodig BLOOKER s CACAO ITTEüïT Per 100 stuk 50 Cents vrij aan huis Deze geven uitmuntende doof kolen Alleen verkoop bU P RRIJGS MAN t fijnste merk 1 0PJ PDIKE OUDE 4 SCHIEDAMMER GEÏÏEVEE Merk NIGHTCAP Verkrijübaar bij M PEKTERS Jz N B Als bewijs van ecUtheid is CHobtit en kurk steods voorzien van den imam der Firma P HOPPE OPENBARE VRIJWILUGE VERKOOPING De Notaris J P MAHLSFEDE te Bergambacht is TnorDQtnens op WOENSDAG den 22ii FEBRUARI 1393 des mori ens ten U are ten huize van C BE 4EMER op het dorp aldaar in het openbaar te veilen en te verkoopen De Bouwmanswomg geteekend Nr 18 aUmede 4 s Hectaren Wei en Hooiland uaby de Hoekache Sluis onder BERGAMBACHT Om te aanvaarden de Landerijen h de toewyzing en het overige l Mei 1B93 Breeder by biljetten BINNENLAN D GOUDA 23 Januari 1893 Van de nnnfteboden gelegenhaid om gratis brood met melk to göbruiken werd Zondag morgen door 890 kinderen gobruik gemaakt AanS59 volwassenen werd brood met koffie gegeven Heden morgen door 382 kindereu en 248 votwaasenen Totaul der late week van Mnandag tot en met 2ondag aau 2S36 kinderen en 1720 volwaeseueu Do beer C J de Lusaannet de la Sablonière te s Hage deed mi t succeB hel examen voor Bunmmerair bij de regiatratii De door da Harddraverij Vereeniging uitgeaobrevtn harddraverij met paard en ar kou heden ten gevolge van de ongmistige weersgpBteldheid geen voortgang hebbun Uit is zeer te betreuren daar hot tseu aar lig feest beloofde te worden dat zeker door velen Ook uit den omiruk deziar gemeente zou zijil bijgewoond Gisterenmiddag heerscbte er op den Kattousiugel reeds een vroolijkheid van belandt Ver soheïdeue arresleden raden daar ai en aan en een groot publiek was aanwezig om reeda een voorproefje ie genieten van bet feest van bedeu Gibtereumiddag is op de Groeneweg een weesjongen iu een bijt geraakt en gered door v Leeuwen Gisteren avond gaf in Ons Genoegen bet geïelai hap van hei Theatre d S Fariété uit don Haag voor ae derde maal in dit seizoen eone vooraielUng io blijkbaar zeer in den smaak viel Ëen vrij talrijk publiuk was opgekomen Mej At na li oort werd bij verschijning met luid applaus begroet hare coatuinea waren beter dan tie vorige keer ij zag er FEUILLETOIM De Vrouw van den Kxmstenaar UU het Franêch 6 Sophie antwoordde niet aan hare schoonzuster maar eenige dagen na de aankomst van Jeanue s brief ontving Fernand er een op zijne beurt hy luidde als volut Waarde Broeder I ftEene vriendin heeft my toen zij stierf eenige duizend gulden vermaakt er ia eene gedachte in mij opgekomen die u missohien zal toelachen Herinnert gij u dat wij in onze jeugd dikwijls van room hebhen gedroomd voor u wel te verstaan De tijd IS mot onie droomen heengegaan maar de mijne duurt altüd Ik heb daarom do gedachte gehad een gedeelte van mijn erfdeel aan die leis uaar Rome t wijden die ik zoo eer wonschte u te zien ondernemen Daar zult gij voor eenigen tijd de nederige O iren van bet materiele leven vergeten die u als plichten van huisvader zijn opgelegd j het overiae sn het legaat zal genoeg zijn om gedurende uwo afwezigheid uwe vrouw on kinderen faisoeulijk te ondtrrhüudoii Vertrok dua Feruand er is in u de kiem van een groot kunstenaar ga de begeestering veel netter uit Do oouplettfn van Van Dijk toïdeden zeer vooral het oouplet op bet niet veraebijnen van Van der Goes Vrijdagavond j l alhier Tot slotstuk werd gegevw de Bevue artistiguf welke veel succes had Het was ta verwachten dat de Reeue hier zou vdUIogu g als men weet dat in Amsterdam t zelfde stuk mtor dan 1000 ma l en steeds met guwünscbte reauliateu werd opgevoerd Wel werd iit Amsterdam de rol vau Huipjo de Kuecht gespoeld door den gemierden komiek Solser waarvan ledereeu die hem oe 8 zag met lof gewaagt maar toch als ia Van Dijk oog lang niet wat u Solser is ook hij heeft zioh goed van zijn taak gekweten on in alle opzichten er veel toe bijgedragen om het publiek een vroolijkeo avond te verschaffen Als mt n spreekt van een teldeaam jubilé dan mag zeker de feestviering zoo heelen die uu te Tólz iu Beieren vanwege d n Duitaoheo en Oostenrijkacben Alpeaverem beuft plaats gehad bUt was oen feest ter eere van den achoorsteenvoger l nl Gmeiuer wegena z n vijftifijurigjubilé als bergbeklötimer Nanjens do Verawngiug werd hora bet gi itftpraabtwerk J ctilandacha ten aangeboden en door dan voorxttter werd iu eeu tofpasselijke rede een ovsrzieht i ogeven van de bergtocbten welke de jubilaris thans mocht herdenken Dio langu leeks ia op zijn elfdejaar met de beklimming van den Wendelatein begonnen Don Bonediotenwand bee hij voor het eerst in 1864 eu later nog 23 maal beklommen Voorts den Zwlufel 80 maal deu 11 iirzogstand met Heimgarten 13 maal den Scharfreiter 19 maal deu Kirohstein 16 maal den Koohalm in het Isardal 27 maal den Kampen 9 maal den Dernmotjuch 10 maal en oog versohfidtme andere berge eeuof meermalen zoo onder anderen te Zugsptt ein 186Bgüheel alleen Alles ta zamongenoraer beeft hij 891 grootara of kleinere tournees gedaan on wanneer men do beklommen hoogten samentell komt mon tot een cyfer 600 kilometers zoeken onder de sohoone lucht van Italië Onze geëerbiedigde moeder was gelukkig gij herinnert het u iu de overtuiging dat eens eeu groot kunstenaar de roem van onseu naam zoudt zjjn Na uw vertrek zullen Jeanne en al die liove kleine schepsels die mij uwo jeugd zullen herinneren by mij zoo Btd mogelijk uwe terugkoer afwachten Ik zat ben vnor uw welslagen leorun bidden Atle in eaue zeUdu liefde in dezelfd gedachte vereenigd zal ons bestaan tijdens de lange da en van wachten niet geheel zonder vreugde zijn Wij zullen vertrouwen hebben in God en in u wij zullen in oeno toekomst vertrouwen 1 wik reken er op dat gy het aanneemt Ik verwacht slechts een woord van u om de som die tot uwe reis uoodlg is ter uwer besobikking te stollen Uwe liefliebbenile Zuater Sophio Terwijl Fernand den brief zijuor eustcr las veatigde Jeanne een ongorusten eu uitvorBchendeu blik op hem die blik l ia in zijne gedaohte als iu eeu geopend boek Zij zaï het onbeschrijfelijk gevool van eluk dat zijn hart sneller deed kloppen en de poging die bij bij zich zelven deed om le uitbarsltng van vreugde te bedwingen waarvan hij zich oteratelpi geroeide bij de enkele gedachte aan de hora geopende levt nsbaan 1 Plotseling drukte hij zijne handen tegen zyn gelaat en borst in tranen uit Het levtn was hem weder I Wat den jubilaris bijzonder tot eer strekt is dat hij dit niet deed uit louter liefhebberij in het klimmen niet uit eenig gevoel als ei i waaghals die de voor gezoudbeid en leven diltwgla dreigende kansen trotseert maar dat hij alleen er toe werd aangedreven door zijn ge oel voor natuursohoon Bij sommige beklimmingen beeft hij schetsen van bet natuur panorama gemaakt Ook heeft hij een kleiao vi rzame I ling gesteenten aangelegd Hy schijnt Uafhebberij te bobben gehad in het plukken Mdelwtm althana hij is daarvoor meer dan eens met een gewi rsohot bedreigd Eenmaal heeft hij het op een gü aarlyke wijze te doen gehad met een opgejaagd herl eu ton gevolge zijner hardhoor righeid is hij wel ei mat jagers in botsing gekomen Nu eens op zijne sohoorsteeuvegors schoeiien don Wüder op kousen soms ook barrevoets beklom hij de aieilsto hoogten en in alle herdershutten waat hij kwam werd hij ten vriendelijkste opgenomen Het oenite waarover hij iioh thans op zijn 62e jaar beklaagt is dat hij de bardhoorighoid waaraan hij reeds als kind heeft geleden nog maar niet kan kwijtraken Aangaande do Witwaters Kand goudvelden Transvaal bevat the Times een zeer belangrijk verslag van den Amerikaanschen n ijn ingenieur Hamilton Smith Deze IS na oen groi Jig onderzoek Ier plaatse tot het resultaat gekomeij dat de thans in deti Hand geéxploiteeTdü goudbeditmg n een grootare rugelinatigheid hebben en er alle grond is om aan te nemen dat zij nog eon groot aantal jnren met toenemend succes kunnen bewerkt worden Verder is hij van oordeel dat de boddiugen tot op eau diepte van drie duizend voet zondur bezwaar kuunan ontgonnen worden en meent hij dat alle verscbynseten or op wyzen dat bet goudgebalie van het erts ook op grootere diepte vrijwel constant sal zijn Ten slotte gegeven I Het leven is de toekomst I Hij ging zijne loopbaan weder beginnen on om tot het doel te komen bad bij slechts noodig dit met standvas tigheid met volharding te willen doou JettOni die geknieht lag was zolvo wankelend en druktn Fernand in hare armen Verschrikt suollen Georges en Jenny gillend toe en voegden hunne zwakke armen bij die vuu hunne moeder om hunnen vader tu omheUen en te ondersteunen Fiunti u oogenblikkon verlitipen op deze wijze oiodalijk tot zich zelve gekomen trok Fernand zijne vrouw en gne kinderen aan zyne borst Jenune mijne kinderen ik ben gered 1 nGerad herbaalde Jeanne wier zedelijke kraobten uitgeput schenen irJeaiine Jeanne hoort ge mij nFernnud I Ja gered 1 Ik hoor gij zijt gered 1 Och ja ik begrijp 1 En Jeanne die van vreugde en smart weende leunde haar hoofd op den schouder van Fornatid Ziedaar lees Jeanne las of liever ried door bare tranen heen dat öopbie hare bode hnrl verhoord Zij zeido térwyl zy aan hare slem een toon van vastheid poogde te geven Gij moot vertrekken ïernand Ja Fernand hernam zij op een I lou vol liefde en vertrouwen ga maak u oeu naam word beroemd wees gelukkig I rtDaak Jeanne zeide Fernand uit bot dwpst