Goudsche Courant, dinsdag 24 januari 1893

wat de nachtmerrie is voor een zwaar droomende zijn Hgebcel en al in strijd met de duidelijke bepalingen der wet want zeker slechts een zeer kleint eel harer leden fhehoort tot faen die op gemeeascbappel ke wijze hun nering jMAkmbacbt villenuitoefenen Bji Iioot ous eens aannemen h V lüer deiieerd werd door eeu leerling eener burge hool dan zou vermoedelijk zyn onderwijzer hem terechtwijzen ongeveer als volgt nMaur mijn jongen hoe kunt ge na zóó dom wezen Ge weet toch wel dat gelezen moet worden niet tot een komma maar tot een punt niet een stukje van een volzin maar de volzin in z n geheel Doe dat ook bier eu go zult zelf wel inzien hee danig mis ge het hadt IramerB de wettrever van 1878 beeft overeenkomstig de drieledige ondersdieiding die tusscben de verschillende toepasttingen van het beginsel der i coöperatie gewoonlijk wordt gemankt iii de aangehi alde woorden g zegd dat Hflu bevordering van I de stoffelijke be1anf en dei leden welke bet Hdoel I eencr coöperatieve vereenigiasi is im t name kan geschieden door drieerlei wmiddel 1 door gem een schappelijke uitoefening van hun nering of ambacht 3 produotie vereeiiiscinuen 2 door iianschaffiug van hun benoodiadheden = I verbruiksof winkel vereenigini en 3 door hit hun verstrekken vun voorschotten i of credi t = crediet vereenigingen I Dooi het tweede of dorde dior middelen evengoed als door hot eerste Als in de bepalingen der wet iets duidelijk is zoo is het dit En wanneer gedaan en geredeneerd wordt gelijk door Maatschap pelyk Bdang dan is zulks kruk hetzelfilo als wanneer guschrevon werd het is geoorloofd te oope of te ryden om dar uit de wilLikourigd cursivoe1 ring van het éene woord de gevolgtrekking te maI ken dat dua bedoeld eu uitdrukkelijk gezegd is i loo n alléén is gepermitteerd Werkelijk als de hoeren niet uf n loopjü hebben willen ni inen met hun lezers dan zgn hetjiolleboozen in het lezen eu uitleggen van do wet l A K Uit Rome wordt but volgende geschreven In I843 vertrok een jeugdige Zitou laraël s Mozee Loria geboortig uit Mantua met eeniïc doezen vol snuisterijen naar het land der Pharao a om aldaar negotie te gaan drijven Of hij bij deze negotie garen spon blijft in het duister doch zooveel is z fker dat Mozes zich in de gnnat an beecherming wist te tiringen van den Kedive Ismail Pasha dal hij daardoor in staat werd gesteld eunige zoer goede troeven uit te spelen bij de vcracbiltende Dnancïeele kaartpartijeii widku deatijdü Ir E yple ten koste der arme FeUaha werden gespeeld en dat hg na twintiz jaren naar Ilatië terugkeerde mi t een fortuin van 10 millioen in goud en ongeveer even veel in soliedo etfeciPö Verleden jaar nu voelde Mozes zijn einde naderen en of het uit zuivere menachirnliefde was dan wel met de bedoeling om kwaad geld weer coed te maken hoe dan ook hij legateerde zijn ganacht vermogen van 18 millioen lire aan het gemeentebestuur der stad Milaan tot het oprichten ven eene Maatschappij van weldadigheid eeeo Socü ia Uinanitaria otidur voorwaarde aleohts dat de bedoelde Maatschappij vóór 1894 zou wordun tot aiand gebracht h j gebreke waarvan het kapitaal zou komon te vervallen aan de atad Turijn j Mozes Loria ia ondertutsohen tot zijne vadereu die nauwelijks gekleed waren trilden Eindelgk verscheen het rijtuig er was slechts plaats op den bok Welk eeue versohrikkelgke reis en men m est na lie diligence te hebben verlaten uofj bijna een mijl afleggen om door dwawwegen het dorp to bereiken dat tanie Sophie bewoonde Terwijl Jeanne eu hure k nderen tegen du koude en de vermoeidheid wordlelden en met schrik den nacht lagen komen stelde Sophie alléa in het werk ben zoo f oed mogelijk te oi tvangen Dien avnud zou zij niet gedacht hebben aan de achier vrekkige zuinigheid lie gewoonlijk hg haar boerschte Een groot vuur brandde ann den haard en t af het etjuvoudiife en zinilelijke zaaltje van bel oude meisje tteii vroolijk arnzien Eene kraslitiire soep en een heerlijk avondmaal wachtten de reizigers diu eir dolijk kwamon o met open armen werden ontvanjfen Met welke liefdevolle bezorgdheid bracht Sopliie hare schoooKustor Jeanne en de verkleumde kinderen bij liet helder bVamlend vuur Met welke hartelijkheid omhelsde zij bg het heen en weer aan tussclien de woonkamer en de keuken beurteliuss hare nioht eu beide lieven Komt laten wij aan tafel aan zeide zij op vroolijken toun wij zullen nu hut genieten van het avondmaal keuvelen Bg deze woorden lachte ij Jeanne too eu zorgde dat niemand iets uiitbrak Hoe a Fiig uaam warm was het in die kamer wat uren do spijzen ifoed en hoe ivurden zij door den oversterken eetlust niet 1 0 merkt by op dat de groota vnag die juist nu naar goud bestaat een prikkel tu mot r voor de myoeizecoars is om de exploitatie met kracht te ontwikkeltiD Éen en ander Uidt hum tot de gevolgtrekking dat de goudproSluctio vao den Wiiwators Band die in 1S92 rewts l 2U0O OOO ous ter waarde van ruiid 4 millioen gld bedroeg iü zeer eukele jaren tot 120 millioen lal klimmen Den in den Baud aanwesigen voorraad goud schut de hoer Bmilh op een waarde van ruim SSDS millioen zoodat bij een jaarlijksche productie als boveti aangegoven de beddiogen eerst in 30 jaren zouden uitgeput raken he heer Smith verdiept zich niet in beaohouM ingen omtrent deti invloed dien de vei racerderdo goudproductie op den mutittoeatand zal uitorfenou maar ongetwijfeld ia bet e n belangrijke factor waarmede rekening zal moeten gegouden worden wanneer men bedenkt dat de goudpruditctie die in 1863 ongeveer 228 millioen beliep in 18Ö7 waarschijnlijk tot ongeveer 360 millioen zal geklommen z n d i ongeveer du productie in 18G8 toen de goudiadustrie in alifornië op haar houaste punt was én men in Europa een gelykauoitige vreoa voor depreciatie van bet goud begon Ui krijgen als er thans voor depreciatie van het zilver bestaat Het Sociaal Ifeekblad bevat het volgende Ëeu frauie wetsuittegging AU men kennis ii$e nt va MaaUchappfilijk Belang hnt orgaan van den inkoliersbond van dienzelfden naam welke nan de bestrijding der coöperatie is gewyd kan men omwqlun de vraaic niet onderdrukken of de haeren BU heuach zelf gelooven wat zij vertellen Natuurlijk iè men dan dadelijk geneigd deze vraag trots opkomenden twijfel bevestigeud ttj boautwoordeii omil t mon het recht uiet heeft zonder buwijs bij iemand htt tegendeel te onderstellen Maar hel ongeluk ia dat men in die gevaller een buvttstigeud antwoord niet geven kan zonder aan te nemen wat toch ook erg onbeleefd is dat opziohtens de zaak waarover zij het week op WLek hebben alle ooderkenninga vermogen hun ontbreekt Het nomraar van 6 dezer levore oen voorbeeld Daarin worctt weer eens ateen en been geklaa i over hel atrevtü vuu de voorstanders der coöperatie jfOm zich van allea meester to maken geljjk m n lioh nu reeds meester gemaakt heeft zoi ul niet geheel dan toch voor een groot deel van verschillende takken vna bedrijf nEii zulks zoo gaat hut artikel voort ugeheel en al in strijd met da duidelijke bepalingen der wet van 17 Nov 1878 tot retteling der coöpüratteve vereeniitingen Wat dan aldus wordt toegelicht Die wot och verstaat onder coöperatieve voreeiiigitigen zoodanige vcreenigiugen waarbij de in en uittreding van leden is toegelaten en die de bevordering van de atoffulijke belangen der leden ten doel hef ben nU door midilol van ffememichappel ke uitoefening van hun nering en atubaoU door aauacbaffing van buu benoodigdh den of liet liun verstrekken van voorechntleii of orediet Wtuirom lie sehrgver niet wij enkele woorden iu deze zinsnede cursit f h efi laten drukken Omdat hij er onmiddellijk op wilde late votKen r De vret bedoelt dus en zegt het uitdrukkelijk coöperatie van hen die zich vere nigeii totgemeenlohappulgkö uitoefening van hun nering en bedr Met andere woorden winkel vureeiiigingen bijvoorbeeld die Toor Maat ohappelgke Beluugcra zijn van bet hart dank 1 Ik begri jp de uitgestrektheid van uwo opoffering I Indien ik u in de ellende moest aohterlAten zou ik niet vertrekken Maar dank zij Sophie znit gij boven de zorg verheven zgn Qoede zmter zij verwezenlgkt mijne droomen 1 mijn Hrfste droom Jenune wendde bet hoofd nf om de tranen te verbersen die zg in weerwil van zich zelve stortto Weinige dagen later vertrok F rnand naar Italië Drie malen kwam bij terHjt om zijne woenende vrouw en kinderen nog eens te omheUen Eindelijk outtrok hij zich aan hunne smartelijke omarmingen en terwijl hij rijne vochtige oogleden mot zgue handen afr i de verdween hij Zoolarig hij bij haar waa geweest was Jeanne s moed niet verzwakt Thans met hare kinderüii alleen viut zij op hare knieën m het midden der kamer waar Fernand niet zou wederkeeren en lerwjjl zij hen sterk aan baar hart drukte weende zg lanu en lijd Het Mur dat do kerkklok sloeg herinnerde baar dat ïy z lve vertrokken en dat op het bestemde uur het rijluia komen moest Hare toebereidaelen warden i emaukt zoi der d t hare tranen ophielden te ktruomen Terwijl zij baron Leo en een zeer kleii pukje nam riep sij door haren blik Georges en Jenny en alle drie gingeu den wa en van B op den groolen weg afwachten H t WAS winter en zeer koud d urme kinderen verzameld geworden ha bijgevolg heeft zich dezer dagen in den boezem van den Milaunachen gemeenteraad eene oommissie van 15 leden gevormd die belast is met het opriehl n van do Societa Umanitaria bovenbedoeld Van die 15 mannen henten er 8 tot de gematigde 5 tot de democratische en 3 tot de socialistische richting te beboorun Er zullen dus tusicheo hen nog wel eens woorden vallen over do wijze waarop aan de bedoelingen an den erflater zal moeten worden voldaan Met belangstollins en tevens niet zonder eeuige hezorsdhetd ziet men tesemo t hoe zij zich van hunne taakten vorautwoor delijkheid zullen kwijten Want voorwaar niet aan een ieselijk is de wijsheid gesteven oin de rente van 18 millioen bij liofdadize werken zóó te besteden dat er niet meet onheil dan geluk mee wordt geaticbt Een particuliere correspondent schrijft uit Londen aon het Faderland onder den titel van s levena scheurkalendor de navolgende roereudu schets Er is niets te vertellen niets voor het publiek tevens geen politiek geen bewegin in zaken iu kunst het nieuw janr begint rustig b na eentonig Maar bet roote Londen levert altoos stof greift nur hinein ina volle Menschenleben ziet ze maar aondacbtig door die blaadjes van s levens echeurkalender en op ieder zult ge iets lezen wat4i aantrekt boeit en door de ziel snijdt Ik grijp er oen luisturt In een ellendig kamertje in het Ousten wna een oude juffer ptoteelinsï gestorven haar zuster een vroeg vergrijsde sukKol van bij de vijfiig zat aan de bedstee bij het schier onbekleuiU lichaam en weende do gemeente dokter verklaarde de oorzaak van don dood niet te kunnen outdekkun en gelastte een inquest een lijkschouwing voor den coroner en zijn twaalf srezworenen Op de publieke zitting werd dcor den chirurgijn dio t lijk had ontleed getuiijil dat geen amiere roden voor den dood kon worileri gevondon dan uitputtiuji gebrek aan voedae en warmte Er ging een rilling duor iIl jehoorzaal De stem au df ii coroner klonk bewogen toen hij de zuster van de gestorvene op de bank der getuigen riep Het arme mi osch in een tan die verschoten kale zwarte jurken die t traditioneele tooid eelil van be seliaamiie armoe geworden zijn waggoldu naar het getuigenhokje en dikke tranen roldun over de schrale waegeti Ze beantwoordde de gewone vragen geboorte leeftijd en woonplaats En waar leefde u zustor van Ze had geen werk Ik ook niei Nu en dan kregen we vun een nicht een gift Zoowat een shilling per week rrU bedoelt dut u vau een shilling por week hebt geleefd met u beiden lift antwoord in een snik i Ja geleefd Betaalde u dan een huur De huur van onze kamer was drie en e8 per wei k Maar de hui juffrouw was goedig ze liet het oploopen En hoe leefde u van die shilling ffik kucht er brood voor en wat thee Soms kregen we van do huiajuffrouw een paar aardappelen en een stukje vleesch Toen mijn zuster ziek werd Guaft u haar atlea niet waar Geen antwoord lekkerder voor het arme gezin dat alteen ontberingen I on ellende kenc e f Goede Sophie zelde Jeanne wier tranen bij bet spreken over haren man meer dan eens iteatroomd hadden door welke opofferingen bobt gij on ter hulp kunnen komen k ben verlangend dit te weten ffLieve Jeanne wij zullen do ernaligo gesprekken tot morgen uitatoUcn antwoordde Uophie vao avoml ia het feest en ik wil mij onsïeatuord aan het geluk o ergeven u te zien Joar ne die inoijf bewogen waa reikte haar de hand Het was de eerste maal dat zij haar bezoek feestelijk door eene verwante door eene vriendiuit mz vieren Tot hier bad zij aa o ke planiaverandering nooit anders dan Treemden en gebrek gevonden De üchlen l van den volgenden dag was aan de rust gowgd daarna re ieldu men de inrichting en tuen kwam men tot bet seven van opheldering De aom die voor hirun broedei uoodiï was bad Sophie zich verschaft door baar inkomen vau tweejaren te verpanden en tot dat tlie som afbi taaldwas moest Sophie niet alteen haar dfigelijksche ensoliLTü voeding maar ook de huur harer kleine woning en hetgeen vorder tut haar onderhoud noodigwas door arbeiden verdienen Zij was daarmedebegonnen op hut oi gerfblik itat zij liet geld aan haren broeder zond langiamftrhand had sij de wegenopgespoord om werk t o knjgLMi en was daarin oodgeslaagd Slot volgt pin d kwadtj dagen had u geen vuur Neen 0p het bed waren s een dekens een oude man tul was al Zij kuiktrt Weet u waaraan u v zuster stierf Neen Honger en g rok aan warmte Goil God bonii rl en men Us dat zij diidit zeide elf zoo ii hjuger liad 1 Uoed u d in niets voor den kost Ik kon eeii werk krijgen 1 Wat geen werk in Londen llajidwerk heb ik met geleerd We waren vaU eeu goc ilén kom af Valer was en Kriin s ildaat iVoorlat zuster ziek was g f ik leasen voor eeu jshilling p T uur Later vereisehte ze veel zorg eu ik lÈon geen leerlingen krijgoii W iiarom hebt u zich niet tot de gemeente en krt werklitiii gcwourl tWerkiiis bij dat wo ird stoof ze op daar waren wo ie trotbcli voor Liever hongerlijden i jrKebl u dan niet bi prjifd tets te verdienen 1 He Hemel is mijn getui o ik he allea beproefd Alle morstiu las ik de adverteiilii B in de Jhronide van boven tol Iiemiden Elke penny die ik orerhieUl werd n in liri iv n besteeil Alle dagen van s morgens vraeg aU zuster nog sliep lot s middags gin ik op de atlress n id die in de krant stonden Alle dagen in weer en wmd met m n tooiiüil door d sfihooneo dikwijls kwam ik klesnat en ziek tliuia Maar altooa met leege banden Als ik bij de inensehen kwnm kuken zo me van hoven lot boned U aan En ilan zag ik al dat liet mis was t Heeitu altoos U bent niet geseliikt of u bent te zeur op leeftijd voor ous wefk te oud t Laatste woord werd op de lippen van het arme wez U gesmoord haar kraoiilen begaven baar do deurwaarder ving haar o i en leid le haar naar het wachlvi rlrek Iu liet d ifu ecuinl or licht dat de raadskamer in een kring halfdonker dompelde bespeurde men niels dan ontroerde gezichten men hoorde niets diin het peng kras va i duu klerk die het grluigenia opb hreef on het ZHchl gefluister van de jniyleden die hun verdict bi raamden Nog é n getuige werd gehoonl De huiajuffrouw bevestigde alles wat ie oude vrouw liad K zegd Zij beschreef hoo de tvee zusters hailden geleefd en gestreden boe allea beetje l ij l eetjii naar den lommard wae gegaan dat ie huur maandpn achteruit was dat men iiOoit iteii kbichl hoorde dat ze nooit om iets i roegen dat aij bij i wi ord ivurkhuia in wuedo ontstaken dat zo mr gei dür en magerder werden dal ze oo trütscn waren dat men haar niet eens waagde te Irooa eu Dii oudste lan de jury verkondigde daarna het verdict Wij buviudeu dat db overledene gestorven is iiun de oorzaken in bel medical altest omschreven en wij wenschen verdur te kenn jn te geven hoezeer wg het betreuren dat in do rijkste stad der wereld gevallen kunnen voorkomen van dood door honger en gebrek uaii warmte Hiermede was het onderzoek afgeloopen maar mm ging nog niet heen Van de bank iler gezworena Werd een lijst rondgereikt men hoorde het gerinkel van geld de coroner zelf reikte een glinalerend goudstuk aan den voorzitter Toen werd er weer gefluisterd en de deurwaarder ging naar tle wachtkamer De oude juffer werd 1 aar den coroner geleid Hg aohuddö haar luud en vroeg liaariots Zij knikte Deurwaarder Jawel mijnheer Htial een cub en breng de oude juffrouw naar het Slepny hofje Hier is mijn aanbeveliiigpschrijvon aii hier on hij nam een zakje met geld van do jury in on vangst bet noodige Hij klopte het oudje goedig op den schouder zij vertrok en de kamer liop apoedijj lei g Dii coroner stoi d eindelijk ook op Dag dokter zeide bij tot don gemeento arla K ou 1 hé God geve dat ik nooit weer zal rao ten hooren dat in Londen iemand aan honger en geurek aan warmte ia exweken Helaas hot is een alledaavsche geschiedenis oen enkel blaadje uit a levens scbeurkalender liultenianiilsch Overzicht De FfHiische Senaat heeft de wijzigingen in de drukpiiiwi r zoijiils Hie door zijne commissie waren voorgesield met overgroote meerderheid iiaiigynomeu Op éIh bepaliitgen betreffende het beleedigen en laatoren van vreemde 8 Uvereiiien en hunne vertegeiiwoordigors wier zaak ovornobraoht zal worden hg de correctioneole reelilbankeii heeft de lieer Dninole een amendement voorgedragen om dezelfde procedure te volden ten aanzien van hetMieleedigen en lUsteren van den preaideul der rL publiek De minister president Uibot antwoordde Ik begrijp dal dn Senaat verontwaardigd is over den smaad waaraan het hoofd des staats tegeuwoordig is btootgesield en dirhalve ten deze dezelfde rechtspraak verlangt als vertegenwoordigers Maar hot is uoodelooa oeiie bijzondere wet in het leven te roepon ten behoeve van deu president der republiek die het lol lan Frankrijk met zoo o le eonbiiatzuohti heid regelt Frankrijk noch Europa zal vergeten w it de heer Carnot vi or hel land gedaan heeft De minister verzocht derhalve dert lieer Demölc ziju aruendement in te trekken Deze beefl daarop oinuiddetlijk hieraan voldaan Do telegraaf heeft bericht dat Vndrit ux voor de commissie van enquête heeft verklaard dat Ronvier als minis er in 183 de Lanterae die voorldtirend aanvallen tegen hem richtte met 100 000 fr tot zwijgen heet t gt bracht waarvoor de ministers vau oorlog en van liuUfiihindsclie zaken elk 40 000 fr uit de geheime fondsen van hnn departomont verstrekt hubiien La Laiiterne heöft blijkens een nader telegram deze verklariujt nadrukkelijk gelogenstraft Het is inilürdaail moeilijk in nl helgnen de Panama zaak en hetgeen dez tot nasleep heeft waarheid van leugen te onderscheiden Ieder die voor de commissie van enquête gebuurd wordt als meegedaan te Imbben in de konkelarijen verklaart rome handen to hebben Zoo ook de beklaagden voor het ge rechtsbof Ka Cornelius Herz doet niet minder Hem hoorende is hij do onsehuhligsle man ter wereld Hoog iieet t hij opgegeven van zijne eerlijkheid aan een medewerker van den Ftijaro die hom te lïournumoulli aan het 3iekb d is komen interviewen eii zooala de e met zelfvoldoening Ko ct de cenige ia wien dit gebikt is Herz hoeft den man van den Figaro die Vidi teekenl ook mededeeling gedaaii van de butin die hem gi legd zijn Zoo heeft Jae iics Keiiiach die hem een paar millioen schuldig waa wülke hij echter betiiald he t gekregen pogingen gwdanii om ham te vergifligony Aan den kanaelier van het Legioen vun eer heeft Herz een briet geschreven waarin hij xich tracht te rechtvaardigen tegenover A i lieschiildigiogen dat hij chantage heeft gobtzigd om Heinach geld af te persen Do twee reillioon was deze hem bohoorlgk acliuldig maar bij wist niet dat Keinacb hem betualdo met iet geld van de Pan ima ma tHchappij Op do aantijduig dat hij een geheim buitenlandsch aitut waa in dieiitt tegen Frankrijk antwoordt hij dat hij altijd een trouw dienaar van Frankrijk is geweest De stukkeu len bewgze biervan zal hij overzenden enz enz Do eeuige bekentenis waaraan men eigenlijk een houvast hneft is die van den oud miuïster van openbare werken Baihaut dte in de engte gedreven tot de verklunng is gekonieu dat hij zicli heeft laten omkoupen Hij heufl dan ook ten vervolge zijn ontslaK genomen als afgevaari igde Myii wot t dut Slépbaue beambte bij Reinnch voor de commissie van enquête in zoover eone bezwarende getuigenis voor Clémonceau heeft afgelegd dat hij verklaard hiefl in e ne euveloppo eene lijst van do personen die cheque ontviingen hadden aan diens huis Ie bebbeu bezorgd CléiueuceaLi hierna voor I do commissie geroepen getuigde de enveloppe niet ontvangen ie hebben en hij voegde er aan toe nooit iets te bobben genoten van de Pauama maatschappij of van hare tussolienpersouen Ttigon hef deswege opgemaakte 8tenographi ch I verslag is Clémenceau opgekomen Hij verzocht der 1 oommiasie daarin verbeteringen te brengen Dit I heeft zy geweigerd en nu hoeft Clémence iu van zijn j kant geweigerd het verslag te teekenen üiiZekorhdd heersobt iu Egypte Do Frarsch I geEi7ido bladen hebben een goiieel scheef verslag gegeven van do jongste gebeurtenissen en de Kbe divo heeft niets gedaan om den indruk daardoor I gewekt weg te nemen Integendeel door de Oa I maiiioh orde toe te kennen nan Takhri don eeratbe noemden maar op Engelanil s aandringen weder ont slagen eerste ininister en hem zelfs tot meester dor ceremouiüii te benoemen gaf hij voedsel aan do I verkeerde uitleggingen Er schijnt govaar te zijn I dat de beweging tegen lie Europeanen door do nebour teuisaeu van de laatste dagun vcsterkt wordt Terwijl op Haiti de opitaud gedempt schijnt komt zeer ongunstig nieuws uit Argentinië In de oproerige provincie Corrientea heeracht volkomen regveriugloosbeid diofstal plundering jtevuchten zijn aan de orde Die wetsovertredingen geschieden stelselmatig en met een staatkundig doel du radicalen kouien er rond voor uit dat zij den opstand steunen en de opstandelingen hebben de burgers van BuenoaAyrus aangespoord zich aan te aluiten bij hun verzet tegen de r georing De cr ais te linenos Ayrea duurt voort en het goudagio stijgt steeds een veeg tecken in do Z Amerikaansolic republieken Dat de president i Saenz Pena zou aftreden wordt echter alsnog ala i een voorbarig geruolit beschouwtl INGEZONDEN Hulp voor onze werkloozen De oudergeteekendea uitmakende bet Comité oor emigratie wenden zich tot allen die bemiddeld genoeg zijn om van het hunne iets voor deu lijdenden breeder to kunnen afzouderen Het Comité is overtuigd daf in den dringeuden jiood van duizenden landgenooten olleen door emigratie kan voorzien worden Niemand zal dit met grond kunnen tegenspreken Na oen zomer die voorbeeldeloos vruchlbnar was en waarin bijna allo voedingsgewasson een buitengewoon rijken oogst oplevenlen is de ellende algemeen In het vroeger zoo welvarende Friesland zijn duinendon flinke werkliedt ii oan het nijpendate gebrek toft prooi omdat ze niet alleen nu in den wiuter geen loonenden arbeid kunnen vinden maar velen zelfa in den verioopun zomer te vergeefs naar werk zochten In andere oorden des lands is die armoede als gevolg van werkeloosheid misschien niet zoo sterk sprekend omdat er meer in stille geleden wordt maar dat ze toch br atant wie durft het tegenspreken En deze toestand openbaart zich niet nu voor bet eerat Intugendeul hij herbaalt zich jaar op jaar en neemt steeds grooter en pijnlijker vorhoudingen aan Een woelzieko partij die het om omverwyrping van du bestaande maatachappelgki toestanden te doen is grijpt deze treurige omalandigheden gretig aan als een middel om nauhangera voor hare leer strijden voor haar doel te werven En dat ze slaagt de tooneeion in P ries andö Znid Ooathoek en in het Groninger Oblambt buwgien het En intusacUon worden de urme werkloozen nog grooter ellende te gemoet gevoerd Kn wat wordt gedaan om die namelooze ellende dio Bleeds grooter afmetingen aanneemt te lenigen Ja wat kan gedaan worden Do verarmde J riescba gemeenten worden door de ontzettend hooge armlasten hou langer hoe armer De persoonlijke liefdadigheid van veten wat vermag ze tegen dien stroom En ook vergeot hel niet er woedt niet gevraagd om een aalmoes er wordt gevraagd om werk dat brood geeft brood voor vrouw en kinderen Men spreekt van de droogmaking der Zuiderzee Eeu heerlijk plan dat vohm werk zal verschaffen Ook aan allen die nu werk zoeken Wie beweert hot in ernat Alleen in emigratie ligt uitzicht op hulp Ona Comité heeft in zijne MedodeuUngen I en II TTitgover P J Uilbera Nijmegeu uitvoerig medegedeeld r welke overwegingen het geleid hebben de NoordWestelij te districten van Oanada tot doel der landverhuizing te kiezen De hoofdreden is dat de regeering van Canada aan ieder volwassen persoon boven de 18 jaar eene huisplaaia van 160 acres 6Ei bunders tegen betaling van de kosten der inschrijving a 10 dollars afstaat mits hij aau voorwaarden voldoet waarvan de strekking is de regeering een waarborg te geven dal de alzoo toegestane buisplaats ook werkelijk door een usetlor bewoond wordt Ons Comité hoopt eeu Maatschappij tot eland te kunnen brengen die eene leening uitachrijft met het ttoel om lóó duizenden gezinnen die hier geQQ werk en dus geen brood kunnen vinden op eene huispluats te vestigen Maar het oogenblik is daartoe niet gunstig En toch de nooil nijpt Om het groute doel voor te bereiden wensoht het Comité een 40 of 60 lal jonge mannen met 2 of 3 gezinnen naar Canada ie zenden die daar ala pioniers als wegbereiders voor hunne landgenooten die wij hopen te laten volgen zullen optreden Keeda in April 18ö3 hoopt het Comité die uitzending ledoen geschieden Voor hunne ontvangst en plaataing in Canada zal onze vertegenwoordiger aldaar de heer R Inainger lid der Staten van de Noord Westelijke districten zorg dragen Tegen een goed loouisdaar werk voor hm te vinden al is dit loon niet zoo hoog als door een drukfout op bladzijde 6 van Modbdeelingen II wordt opgegeven Het loon is in de zomermaanden niet twee maar één dollar daags boven kost en inwoning In alle gevallen hoog naar ouzh begrippen Vijftiun gulden in de week boven kost en inwoning voor een veliUrboider is veel Van dit loon kan een klouke jonge man na eenigun tijd de kosten van uverioobt terugbetalen Ditzelfde geld kan dus later weer dienen om anderen te helpen emigreeren Eene belangrijke som is noodig om dit plan uit te voeren Helpt dus gij allen die meer of minder rijk bedeeld met aardache goederen veel of weinig vuu het vwe kunt afstaan Maar helpt spoedig want April ia oif t verre meer en vóór de eer ie dagen dier muiind moet het Comité eene keuze gedaan h bben uit de vele hoederdon die zich tot ona wen dtjii met liet verzoek om hen te helpen len einde in een ander werelddeel werk en dus brood te