Goudsche Courant, dinsdag 24 januari 1893

5053 1803 Woensdag 25 Janoarl Kraepelien en Holnfa iiina Laroehe GOUDSCHE COURANT JSieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken en 8tcialhou ende QL IINA LAROCHE Is dc meest Riaclitigc cii Vcrslerkeinlc RINA V l l aanbevolen door tal van binnen en buitenlandache geneeaheeren Uekroond met EEKEN DIPLOMA en GOLDEN MEDAILLES Vprkrflgbaar in flaCona a ƒ 1 90 en ƒ i DopSt te Gouda bjj den Heer A H TEEFE Apotlxeker voorheen C THIM Kraepelien Sl Holm Hofleveranciers Zeist De Zwitsersehe Pillen van den Apotheker Rich Brandt dart 10 jBm aa r VrofaaMrcB orftotlMwaBd OuiaMihawcn l i ot hat Fubltek tovfayaat HtnbaToUn la soauoop MuicMiMua sakar wi Oenees en HauniddeL Bavraaa mt Br R Vlrehow aarnin T Gletl MltnchM tk Beclam t ip a th T Nassbaunif s Hertz AiiMtM T Korezynakl KnriMifc Brandt MÜiKMiMua B lwr warlunA m o sohadojljk Ue imeadiag van adverteutlön kan gesotiieaen tot een uur dea namiddags van den dag der uitgave M Dr T Frerlcbs asHijn t T Seanzonl worïbur C Wltt oop h fl s Zdekauer et Patanbuni I s Soederstftdt iumui I Lambl Wara hM ForStep Blrmlnoham Onderbuiks organen b Storingen In de batjan tracan BtoelBanS vaort It TOOrtkomaDde ooseiteldUfflialdt bananwdbald kortftdamDl ZwlUarwba PlUcn t ad dcD Aputlieker udt wordflB om hkn mM vMU f dawvfavwta gaaoM tafsMnwa sljn M varklaien boren l kai v rk ad Zonton BLttwwMti Drappala lI efMU ras 9 BflT Om ich by den aankoop te beflchermen VU Mff D nBCCm ftl ta preparateD mfre men tn de potbekan ttMd naar de allecD eclite Zwltsoraehe Pillen van den ApotheUer Blehard Brandt Pryi per doa met brulk aanwijiloff 70 Centrii D lette nauwkeurig er op dut hot hlerltowcD afgedrukte door de et heBOhermde faaDdeUmuik ot ettk t het witte krnla op het roode Teld en de handteehenlns Behd Brandt zich op lede r dousjn berinde MP Hoofddepot F E van Santen BLolff te ftotterdam Wl kwalaB dar lavar Uwt nm Mwa dwraada Taratasplnv d d badaa aaalt lieofaptjii d ls HnJI üï AN ft Zoov Da penaingmwater van ons Comité Jhr Dr L de Ofler te Velp zal B aarne iodere ift voor lit doel groot oï klein in ontvanf tt nenion Mok ct voorbeeld vau Uo drie weldadiiieD die ieder reeds uane gift van 1000 voor dat doel toeze d D bij vele gettoudeu navolfj iüg vinden De nood nijpt en ia emigratie is alleen onder Gods zegen uitkomat Het Comité voor Emigratie Jbh VAN tUNDKNHOUT te Neerbosph L H i A KOOSMALKNEPVEU te Uoorn H PIEaSON te Zeilen H A J LEEMBRÜGÖEN te Zwolle Jbr Dr L DB GKKR Ie Velp J H F GANGEL Csn te Harderwyk Arnhem 26 December 1882 PETR0LRl M N0fËERI GË Tan de HakeUsrs Gftntzla r Schalkwijk e lloU rdani De markt was baden vast Loco TankfuBt 5 90 Geïmporteerd fust ƒ 6 Februnrileveriug ƒ 5 86 Maart hvoring ƒ 5 80 Apriilevering ƒ 5 76 Mei Juni Tul i Ie vering ƒ 5 76 Au ufltu8 loverin ï 5 80 September Oc tober Novemberen Deccmbor luïering t 90 Burgerlijke StandZevenhtxizen GEBOKEN Maria oudnrg A de Jong en W Huurman Mnartjo oudtr A Klapwijk en J Brandhorst Johanna ouders J Stofberg en A van DaiD ONDERTROUWD J de Koning en G Hol GEHUWD P Bontonbal en M 3 Gorzeman ADVERTCNTIÊN Zy die ietfl te Torderen hebben vau of verschuldigd zyn aan de nalatenschap v a den Heer GBKRIT JAN ENGELBHEGT inleven koster der St Janskerk gewoond hebbende te Gouda en aldaar den 3en JANUARI j 1 overleden vrordeü verzocht daarvan vóór den len FEBRUARI aanstaande opgaaf of betaling te doen ten Kantore van den Notaris G C FORTÜIJN DHOOGLEEVEB te Gouda Zy die iets te vorderen hebben van of verschuldigd zya aan de nalatenschap van den Heer Mr BERNARDOS HENRICUS FRANCISCÜ8 BANTZINGER gewoond hebbende te Gouda en aldaar den 8en OCTOBER 1892 overleden worden verzocht daarvan vóór den len FEBRUARI aanstaande opgaaf of betaling te doen ten Kantore van den Notaris G C FORTÜIJN DROOGLEEVER te Gouda PEANSCHE STOOMVEEVEEU Chemische m Zwilsersche Wasscherij Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen H Oppenbelmer Rotterdam Specialiteit voor het stoonien en verven van alle Heeren en Oameskleediugstukken ook alle soorten Meubelen Ledikantgordgnen Tafelkleeden Trypen met nieuwe patronen geperst Kwasten Garnituren Neteldoek TuUes Kanten Veeren enz Alle goederen kannen in elkander bleven en worden onachadeiyk voor de gezondheid bewerktGoederen kunnen in 4 dagen afgeleverd worden AGENT voor Gouda en Omstreken A VAN OS Az Kleiweg A No 73 ADVERTENTIEN in alle Binnen en BuitetUandaclie Couranten worden dadeiyk opgezonden door het AdvertentieBuroan van A BRINKMAN en ZOON te Gouda Openbare Verkooping te GOUDA op DINSDAU 31 JANUARI 1893 dea morgena t O uren ten Sterf bnize van den Heer G J EnGEiBEisGT Achter de Kerk Wgk A No 33 van eeueu yuet nderkomieii INBOEDEL waaronder gewerkt GOUD en ZILVER Daaga te voren op de gewone uren te zien Nadere inlichtingen geeft Notaris G C FORTÜIJN DROOGLEEVER te Gouda Met 1 Febr gevraagd een Dienstmeisje van 15 of 16 J Adres Westhaven 202 Spreekuur van 1 5 IIWEIM DE70T PRIJZEN der KOLE en COKES contant zonder korting vry thuis Prima grove zuivere KACHEL en MACHINEKOLEN per H L 0 75 Geklopte en Gezeefde GAS COKEÖ per H L 0 60 Wanneer de straten met sneeuw en ys bedekt zyn voor de bezoi ng i ets extra per HL Wed M MOL Korte Tiendeweg l 3 is het goedkoopste adres vail Nieuwe parapluien en reparatie Eelth nohbels Hoornvlics Huideelt Wratten ent worden in 7 a 8 dagen tfld geheel verwgderd zonder de minste p n t e veroorsaken ook zelfs niet op de gevoeligste huid Prij per fitteon in et f mmeel 30 ct t Alléén echt h U SCHOLTËN Coiffeur Eisch dp handteekonin vi A v TUIJLL Stollwerck Hart Cacao Hoogste mmi hoogste theobroaiin gehalte H ACA Voordeeligl Hart Oaoao ü fijuts Poader acao ia hart vorm gepersd Spoedige oplosbauhnd fijne gear deliciense sma ateads gelijkmatigheid des dr iiM In blikken baiien k 25 Caoao tiartea 45 cent 1 Caeao hart = 1 8 wit = 1 kop Cuao VerkWjgbaw b H H Oonflaears Banketbakkere enz ËngroBExpeditie JuUuB Mattenklodt Amsterdam Ealverstraat lOb Gouda Snelpersdruk Oé uitgave dezer Courant geschiedt dagel ki BWt uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden ia 1 25 raneo per post 1 70 AtonderlSke Nommers VIJF CENTEM BINNENLAND GOUDA U Januari 1893 In de heden gehouden vergadering van den gemeenteraad dm bijgewoond word door 14 loden afTozig wareu de bh Oudijk eu Hoef hamer beiden wegens ongtsteldheid en IJssel de Scliopper werd door den Voorzitter mudegedeald dat bij Kon besluit van 20 Jsauari bet raadabealuit van 32 November tot wijziging van het acltoolgeld aan de Stads Mueiekacnool was goedgekeurd en dat door Gedeputeerde Staten waren goedgekeurd Ie bet suppletoir kohier der pi dir belasting op de inkomsten dienst 1692 ea 2e het raadsbesluit van fl December 11 tot uitgifte van gorioleerden grond aan de Vrouwevesteatoog Door den Voorzitter werd voofts nog medegedeeld dat hot 2e gedeelte van bet vergelijkend ondereoek ter benoeming van eea Hoofd der Tusachenschool eou plaats hebben Zaterdag 4 Februari a a dea voonniddags ten 9 Qur in het gebouw der Burgeravondschool Bjj den Baad kwamen de volgende stakkea in 1 Ëene mintTa van de Commiasie van de Gaafabi iek voorstellunde den pr a van het dag ofko kgaa te brengen van 6 et op 5 et par atère Tor viaie 2 Ëene missive van de Commissie van de Gaafabriek vooratellmde bet maken van eeoe inrichtingtot bereiding van zwavelzuur ammoniac zoui Ter viflie 3 Adresaen van den Kerkeraad der Ëvaog Luth gemeente van de afd Gouda van het Nederlandsoh Werkliedenverbond Patrimonium van de Geref Jon gelingsVereeniging ffSamuel en van Bestuursledenvan de afd Gouda van de Nederl Vereenigingtot afschaffing van aterken drank adhaesie betui FEVILLETOJS Be Vrouw vaa den kunstenaar IJJU het Fraimh 6 lUardoor had zij aooveel arbeid in voorraad dat Jeanne dadelgk aan het werk kon gaan Dat waren twee harde jaren Desniettemin wiat men het oover te brengen dat zg eindelyk dragelijk werden Da beide achoonzuateis werkten gesamenlijk onder gekeuvel en terwijl zij vooral elkander opwekten en moed gaven Het vroolijk gespeel der kinderen verlevendigde haar bestaan Door zich naar harleluit over den grond te rollen en zich aan alle meubelstukken vaal te houden bad Leo die daarby taeds door Georges en Jenny werd bewaakt en on tlenteunu sieh alleen leeren loepen en het kind Troeger twak en tenger waa gezond en sterk geworden Die kinderspelen werden afgewisseld door onènw s dat wel een weinig kort duurde maar met tQlharding gegeven en met oplettendheid ontvangen werd want de prijs voor de leerzaamheid beatond In het vooruitzicht de tevredenheid van Femand by dieaa terugkomst te zullen inoogateo Van t d tot lijd kwam een brief van het geliefde hoofd van het hniigeziQ daarin een graad van blydachap biengen gende aan de vroeger ingekomen adressen tot afaobaSiDg der kermia Ter viaie 4 Een adres van W van en Bei verzoekende benoemd te worden tot nood hél p omroeper De Voorzitter eteU voor dan de Baad i een besluit nam ora een noodbulp omroefltr aan te stellen het adres voor kFiiniageving aan tB nemen Aldus besloten De Baad LEiioot m Tot wijziging der Begroolpg van het Vareecigd Weeaen Aeleraoeseniershuis Mienat 1892 Tot afwijzende beschikking op een adres vanden heer P Goedewaagen l Q houdende verzoek om afschrijving van zijnen aanlag in de Plaatselijke directe belaatmg up de inkomatan dienst 1892 Dit besluit werd genomen met IS tegen 1 atom die van d n heer van der Garden wiena voorstel om de beer Goedewaagen oathefiing te verleenen van zijn aanslag gedurende dt 6 laatste maanden van 1892 niet werd ouderateujttd Tot de vernieuwing vait oenige kadastralekaarten bij de Gemeente herÉiallinde T t het toek nneD va ane grati eitie van 35 aan P Weil jr en Landwehr voor de waarneming der belrekkingen van Gomeenie boda en Concierge van bet Baad huis Tot Gemeente arta werd benoemd de heer F de Boor arts te Schagen mei 12 at terwijl de heer D vao der Horat H P zn arts te sGravenhage 2 at verkieeg Tot onderwyaere voor de nuttige handwerken aan de 2e Kosletooze School word benoemd Mej M 8 van Eijk hulpondorwyzerea aan do 2e Openbare Bewaarschot met algemeene atemmon Donderdag 3 Februari a s zal het tooneelgezelscbnp der bh de Vos on Korlaar ia de sociëteit Ona Genoegen opvoeren het zeer guuatig bekende welke niet door woorden kan worden uitgedrukt Dan wisselden lachen en vreui dotrancu elkander iif men drong dan dicht bij elkaar om den blijden brief door Jeanne te hoeren lezen en herlezen Allen wilden dan op de nj af een km drukken op hot papier waarop Fernanda hand had gerust Daarna verklaarde men aan Georges on Jenny wat door hun kinderlijk bevaitingavermogon nog niot begrepen kon worden en herhaalde voor den kleinste onderscheiden malen achtereen Dat ia een brief van vader Vader zendt ons dat alles Het kind beschouwde dan vol nieuwsgierigheid den brief terwijl hy de bladen eenige keeren omdraaide Waarschynlyk poogde hto daardoor tot bet begrip te komen wat toch het woord vader had te beteekeneo hetwelk door allen met zooveel vuur en blijdschap werd uitgesproken en wat toch dat papier zooveel vreugdebarenda deed bevatten Eindelijk echter wenl ook hy bezield door de vreugde van allen die ham omriogden en herhaalde met blijdschap terwijl hy in zyne handjes klapte 0 1 een brief van vader I Zulka dagen waren feealdageo en dan werd er byaa niet gewerkt men lachte omhelsde elkaar en tante Sophie maakte dan eene of andere bijzondere apyze gereed Het derde jaar waa veel minder hard te dragen want tante Sophie wier verpand inkomen nu bevrijd was v in de last des voorschots die er op drukte ADVERTEKTIEN worden geplaaM van 1 5 regels k 50 Centen iedere rogd meer 10 Centen GROOTE LBTTSB3 worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle AdvertentiSn gratii opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD twelk des Maandags verschynt Tooneelapal in 3 bedrijven van Me r M Snyder van Wissenkerke getiteld LoToa Daarin treden op do hb W C Bnyaarda Jan C de Vop en Holkers en de dames Aug van BienoPoolraan Korlaar Beukers van Westarhoven Boa Snijders on van BosRum Tot nastukje wordt gegeven Het heeft boo hobTSN ZIJN tooueelapel in 1 bedrqf vaa Hans Hopfcr Van de aangeboden gelegenheid om gratis brood mei melk te gebruiken werd heden morgen door 416 kinderen gebruik gemaakt Aan 270 volwassenen werd brood met kof e gegeven Op Maandag 33 Jan is de polderbemaling te BorgAmbacht hervat Koodat du passage over het ijs zeer is af te raden Als voorzorgamaatrege by de eerlang te Wsohtea losraking van het ijs in de rivier wordt op laat der atoombootdirectie bet ija voor het hoofd te Bei HitOBp itukgehakt Ken aanzienlijke schare dames en geneeskundigen uit versohillende oorden des lands waren Zaterdagavond j l vereenigd ten huize van Mejonkvr J da Bosch Kemper te Amsterdam ter bespreking vau ds belangen der ziekenverpleging en verpleegsters Aan de beraadslaging over de oiacheu welke aau de learlingvorpleegsters aan verpleegsters voor bijzondere aangelegenheden enz moeten gesteld worden benevens over versobillende andere onderwer en op dat gebied werd door velen deelgenomen inzonderheid door de heeren Prof Korteweg Dr Barnouw Dr van Deventer Dr J Kuiper Dr J Kd Sturapff Dr de Moncby van Eotterdam en Dr Winkler van Utrecht De besprekiagen leidden tot de oprichting vaa was weder in bet onverkort bezit haror renten gekomen Daardoor was men niet langer verplicht op dezelfde onverpoosde wijze te arbeiden waardoor de gezondheid der beide vrouwen ondermijnd on hare krachten uitgemergeld dreigden te worden Van nu af begon eene zekere weigeste ld held in het huishouden te heersohen ofschoon die wclgosttildheid zeer betrekkelijk mocht worden genoemd Mtjn kon Georges ten minste nu ter schole geven en danr men door hoop word bezield gevoelde men zioh m een gelukkigen toestand verptaalst Ën elke bnef van Fernand kwam de tevredenheid die er in de nederige woning heerschte steeds vormearderen Gedurende dien tijd zag Femand in Italië de hoop zijner stervende moeder tot een begin van verwezenlyking komen Van de knellendste broodzorg was hy in des te rooier mate bevryd daar hg hoogst zuinig leefde en niet anders dacht of zgn gezia leefde in goede omstandigheden en zonder zorg by zyne zuster eene veronderstelling die met zoi gevoedaterd werd door eiken brief die van huia kwam en waarin zij die hy met geheel zyne ziel beminde met alle zoig vermeden hadden hem van hare naobtwakun en haren alaafachen arbeid te spreken of zelfs van het minste te reppen dat den geheelen brief iets van den vroolgken opbeurenden en tevreden toon had kunnen benemen Zoodra hij door zynen gunstig beoordeelden arbeid meer bekend was geworden en eenqe gelden had kunnen overleggen werd het verlangen om zyn gezin al ware het slechti voor