Goudsche Courant, woensdag 25 januari 1893

vo r bare helangen op te komeiS zal men eers e tijden niets meer van de Minabassa zoo ang Regeering on bestunr met de schreou II doch wanneer na langer of korter aan het bestunr komen en daarmede andering van richting begint het kabaal steeds in erger graad De geschiedenis isa leen dit en dit ia door den oud ving uitvoerig bewezen tenarea in de hooren wers n tijd anderen ook eene ve opnieuw en dor Minaha resident ledügaai Swk Ben Nedtrlandachm Bond voor Ziekenverpleging waar I aan de regeling vaa de wi ze van opleidiag en exauineeriDg zal woiden opgedragen Uen hoopt daardoor lot de zoo laog gewenaohte ahsid van examea en diploma te komen In hel Februaii Dummer van het Maandblad voor Ziekenverpleging zal vau deze bijeeokomst een uitvoerig verslag opgenomen worden Ur A H Koning uotaria te Finsterwold spoort in de I ieuice ff inKkoter Courant vooral de arbeid geren aan om ioi enovor de sociaal deraooratiaohe I partij ffdie volgens haar eigen po rum niet alleen met OQWHltige en gewelddadige middelen de bestnaude toestanden wil omverwerpen een partij der Orde te lichten om de sociaal dêraocratie met allo wetiigs middelen te btslryden Zulk een party segt hij loa de doodsteek zijn voor de aoc dem mits zy niet enkel op zulfbchoud en eigen voordeel bedacht repreaüieve maatregoten tracht ie ni men maar in de eerttu plnatu ernstig en met de hand op het hart liohzelf afvrnge Wat kan wat moet er gedaan worden om de ffworkülykü grieven van velen die toch ouk recht op eeu monschwaardig bealaau hebben uit den weg te rruimeu Weor een ontalag zaak De heer Stakmnn oud resident van Meiiado plaatst in de Javu 1iode een uitvoerig stuk waaruit blijkt dat hom bij schrijven vau 7 Augustus door den alg seoralaris werd meegedeeld dat de üouvorneurGeneraal niet lansier prijs kon stellen op xiju böhoiid TOor s lands dienst en hem daarom in ile gfdegenheid ateldeJ binnon veertien dagen ontslag lo verzoeken Üe resident richtte toen een verzoeksohrifi aan t den Inodvoogd wanrin hij zich verdeiligde op ver I Bohillendo pu iton iu het bekendo rapport Gallois besproken en vroeg om overplaatsing uaar een ander gewest of eervol ontslag in te gaan 4 December Tot antwoord kreeg hj de raededeeling dat het eervol ontslag was verleend met ingang van November Du heer Stukman beklaagt zicb over bet nadeel hierdoor ondervondon en zegt in zijn stuk lat spoedig gevolgd zal worden door een brochure o a M Heeds tijdens het oiidaf Oek door don heerOallois Bchreof ik dor llfgeeripg dal wanneer de be kende agiteerende hoofden niet werden ontslagen en eoo Qoodig verbannen ik genoodzaakt zouzyn uver plaatsing naar een ander gewest te vragen omdata iders m i de politieke toestand onhoudbaar zouwonlen en ik uint wilde medewerken in het verdrukken van do büvolkiiig Niettegenstaande de heer Gnillois later pub iek 1 verklaard heeft dat een overplaatsing van mij oe poliiiuke fom zou zijn zijn al deze hoofden gehaudbanfd zelfs zij die door de bevolking zeWo zij i angükluagd wegens knoveUrij waarom ik nu ver plaatsing naar eeu andor gewest heb gevraagd of i eervol ontslag Do toekomst zal loeren waartoe de nu gevolgde politiek van zwakheid en steunen van enkoio hoofdon en geestelijkheid tegen de bflangen i der bevolking in zal leiden Elk weldenkende bo j kend met de toestanden in die stroken zal een dur gelyke wijio van bandfleu betreuren Zooals ik vroeger roods geschreven heb de bevolkin klaagt niet docli lydt waarom het de plicht ia der amb kotsten tijd te zien on te omholzeo leroudigor in hem en deed bet heimwee in hem ohtstaan Met welke zelf void oen ing ilucht hij dan dikwyls zou hij ni t zijne lieven terug zien boe zou zijuo teederheid niet versterkt worden door het fiere zelfgevoel van don aanvankeiijken trnp hem door de waarde zijner kunstvoortbrengsels aangewezen en die sohoan ook voor het ogenblik goen overvloed ec inkendo hem bij voortdurend piugen eene gonoegelyke toekomst beloofden Met welk gevoel zou hij zijne spruiten omarmen met welke zaligheid zijne edulo vrouw en zuster aiin don boezt m drukken I Bovendien zou hij ook niet met geheel ledige handen bij de nijnen komen De opofferingen dor beide e lolo vrouwen zouden toch niet geheel ïonder vrucht gtdaan zijn want hij droeg al reeds een naam die ouder zijne kunstbroeders on onder de kunitkeniittrs met eeru werd gwnomg d Hij plaaiste zijne stukken tamelijk wel en hij vond geen tijd otn al do welig bij lu m opkoraendo voorwerpen uil te vut reii Itij kon het ten laatste niet meer harden Bg elk I t eld dat hij op het doek btachl vertoonden zich de schoone trekken zyner Jeanne i n lijner zuster voor zijn ong met steudé natunrigkor en levendiger veiW ii eii werden in WfÈ rwil dnt i lyne niüdeiliiii voor hem stondt n donr hem op het doek gf brncht Had hij i en kindurkbpje te schil dorei dun was hij ef ook zeker vun iri weerwil van elke inspiiuning anvemndeilijk het afbeeldsel van ïynen Georges Iu vinden Hu eene mvngeling van Onder d j Friescho beroepsrijders die dezen winter uitmanien p de lange baan muet na Marten Kingmn genoemd wprden Sytzo von der Sohaaf evenals K ingma woonaohtig te irouw Te Paterswolde won bij den deriienj te Leeuwarden waar Kingma viel den eersten ci te Kampen den tweeden prije Siechla Kiugma is liera de baas onder alle anderen Wybe do Vries van Oenkerk misschien zijns gelijke Hanje Wealer Entjes of wolko corypheeen op do ijsbaan bet Noorden meer mag lellen moeten de vlag voor hem strijken op do lango baan Hij is ktetner van gestalte dan een zijner medesirijdora Ibch buitengewoon gedrongen bovendien is hy bijiu 34 jaar oud sedert jaran huisvader en verder niet geheel van tgoest ontbloei zoodat hij overal de Jury leden en commissarissen aantrekt en opwekt doüjr zijne snedige en leuite gozogdfo Vermoü Ihctd kent hij bijna uiot zijne kansen stijgen in evenredigneid tot de lengte dur baan zijne longei wekken den nijd van eiken rijder op Tuou is vtii eigenlijke traineriug bij hem geen sprake van beroep ia hy timmerknecht en legt alleen voor eenige dagen hamer en beitel neer als hij op de ijsbaan meer kun verdienen De kleine of de oude of Welke byuamen hij door zijne populariteit zich meer ipag hebben verworven rijdt een prachtige streek en ipemt de hechten bijzonder mooi In jonger reed hy ook mee op de korte ba in doch oou Iclauwer was hij nooit on hij mocht zicb dun ook gidukki rvkenei zoo hij op een hardrijderij vau Iprden of vierden rang eens eenige guldens wou Dat hij hardrijder was op da lange b ian wist hij zdf orenmin als ieder ander voor hij roods vader was fran een jongen vpn zes jaar En hoe kwam hij tot de e wetenschap F Voor Iwbe jaar reed Beneditua Kiugma mede op de lange bitun te Zwolle Ook Van der Schaaf was daar natuurlijk aiet om mede te dingen hij zou het tuob vtir inGoten laten zitten Kingtna die alleen reed en wist dat v d S een Hink rijder wM kreeg verlof zich door hem to laten foroueren en zie aan hel einde der baan moest zich V d S geweld aandoen om Kingmn nitt voorbij te strijken AU een karrepnard dus wolke eigenschappen als harddraver aan hot licht kwamen toen het beest er eens sin doorging kwamen zijne talenten als hardrijder uit Denzelfdep winter nog liet hij inschrijvon voorde inti rnationalo hiirdrijdery te iieerenveen en versloeg buiten Martjen Kiugma alle Friesche rijders Seilert s hij voor de beroeps rijders een gevreesd medodinger l Omlauks zynen leeftijd is zijn record in do laa ste twee jaar nog nanmerkelyk verbeterd en denkt lij nog aan geen ophouden Hij rijdt mi or om de centen dan om de eer gulwog be i nt hij dit daurvoor is hij beroepsrijder Als oppasseiid werkman preliteert vooral de kae van mouiler de vrouw bij zijne overwiitningon In den I der ouderen trekken vertoonde of van zijne Jenny van zijne Jenuy die zoo sprekend op hare achoonemoeder geleek van zijne Jenny die dubbele aanspraak op de vaderlijke leederheid had iloor dat zij hft Werktuig was goworden waurvan lo Voorzienigheid zich had bediend om des kunstenaiirs tinrheid kuustkracht en moed op te wekken om zijne zielop te riclileii die bukte en schier tiT noiler lag onder het wicht der dagel ykaohe bohoeften van zijn armzalig voortgesleept beslaae Dit dfile had zelfsplaats met don kleu en ijlondt n engel die bij zijnvertrok nog niet meer had kunnen doen dan hemtoilachen Deze Iioiniwoe4uehten hadden echter bijhot diiorvljmen zijuer ziel de goede uitwerkrUif dat de levondigt herinnering fyner geliefden dia uuder allerlei vormen voor zyue iverbeeldingskrachl opduikten door zijn sehoonheidsgevupl nog voredeid en verheerlijkt tot spoorsUfT van zijn pensjel atrekten dat er met eene soort vaii hartstoclit naar streefde de idealüH die voor zijnen g eat zweefden op kunal wa irdiLCii wij e te ver iansflhoiiwclijkon en zijne acliilik nj n sti eda in waanlo deed rijzen j dn zijnen liad bij noclitaus dat beimwee Voor zooveel maar immer muzi De da tot iijiio afr iizo b en zonder tegenspoed bere het huis van zijne zusier güiliirende die tangduritie rtiu de om zijne terngkoi lijk zoeken to vurberpon pu ild virbchot U eindolyk kte hij do wooupbats en Hoe bitter ook hwt lijden ichuiding was geweest de st vergüiuidü on veretfiuido dat Hes en niemand vaji heu achtte die vreugd winter zorgt hy echter voor goede voeding tal hij toch bij alle inspanning zyne krachten bewaren dan moot er op tijd een pocdje bief of gerookt paardevleesch af Nu dit mag men den kleinen dapperen man van harte gunnen Door het hoofdbestuur van het Ned Onderwijzersgenootschap is aan de deelhebbers in de spaarbanlc van genoemd genootschap een circulairo gezonden naar aanleiding van het in zijn vergadering van IS December 11 genomen besluit waarbij de directje der spaarbank gemachtigd werd het gtiheele bedrag der in 1892 geraaaklo rente onverdeeld to boeken ten name van do goKamelijke deelhebbers iu de spaarbank over 1892 en gemeld bedrag vermeerderd mot de te behalen rente eerst dan te verdeelen onderde afzonderlijke deelnemingen van bedoelde deelhebbers wanneer ile rechterlijke einduitspraak inde aanhangige gediniten zal hebben plaats gehad en gebleken zal zijn of er al dan niet eonig verlies te dekken valt Het hoofdbestuur voi gt or nog eenige opmerkingen aan toe Vooreerst dat ala gevolg van gemeld besluit in Januari 189 ï geen runte iu do spaarbankboekjes bijgeschreven wordt dat geen der deelhebbers bevreesd behoeft te zijn vooreenig verlieaop zijn kapitaal en dat door deze regeling dt spaarbank na 1 Januari 1893 geheel los ia van de guvolgon der zaak Bon nerman Het hoofdbestuur eindigt met den wenaoh uit te spreken dat genoemde mededoelingen voldoende zullen zijn om hot vertrouwen in de spaarbank te beatondigen en niemand ondir de leden des gonoolschaps zich moge laten weerhouden van hare dieusten bij voortduring of vernieuwing gebruikte maken Do correspondent dor N R Ct te Batavia seint iiJavuH tuchtigde Dobo kreeg 14 gewonden Posthoudcr Zuidkust Guinea verjaagd i Volgens de mailberichten van het laatft van December waree er te Dobo iwp het eiland Wammer standplaats van den posthouder der Aroe ilandea residentie Amboina ougorogetdheden voorgovalleu waarbij drie chinezen en oen vijftigtal anilere personen zouden zijn omgekomen De pusthouder Krntscn en nog twee andere posthouders uit dezelfde afdeeling waren naar Amboina gevluohl De beweging werd nau dweepery toegeschreven doch van welken aard die was bleek niet De bevolking op Wammer beslaat uit inaho nedanen heidenen en inlandsche christenen dio door elkander wonen Het bericht van het voorgevalleue was den 9en November ie Amboina aangebracht door den resident die het op een dienstreis in zee zijnde vernomen bad en terstond naar zijne stiuidplaius teruggekeerd was Den volgeuden dag 28 November was daarop de resident mot een compagnie infanterie onder bevel van den kapitein Nnuta naar Dobo vertrokken Het verjagen van den posthouder ter Znid kust van Nieuw Guinea kan wel met deZe up de naburige eilanden ontstane beweging in verband siaan A n C Onlangs maakten wij melding van de nieuwe uitgave van do Wielersport n van de nitgesehreven prijsvraag Men vroeg eon beknopt zakelijk liefst i te duur gekocht Toen Pernand zijne vrouw en zuster tevreden en gezuntl Wederzag en met zaligheid bemerkte hoe schoon zijne kinderen en hoe innemend zij waren geworden door den opmerkelijVen graad van beschaving welke do vrucht was van het onderwgs dat zij hoofdzakelijk van de moeder en do lanto hadden ontvangen voelde hy zijn hart van dankbaarheid en vaderlijken hoogmoed zwellen iedurende eene goheelo week was er in die gelukkige woning oniifgübroken feest bij da vergenoegde bowonera maar dat geluk werd spoedig verbitterd door de medt doeling dat hij slechts eene maand by hen kon blijven en dat hij na dien tijd weder naar Home moest vertrekken waai hij ndg oen jaar dacht te blijven De troost was voor allen dat het nog lang duurdo eer de ranand verloopen zou zljn Deze vlüug echter om on hij inoeat weder vertrokken Vrouw en zuster kondon zich niet van hem losmaken hel wus Fernand die doordrongen vny het noodzakelijke der scheidin zicb pchoon met eon bloedend hart aan aller omarming onUchcurdn Jeniine voegde zich In l eerst in de eisc ep van het I 1 oradut zij wis dat Fernand daar op zijnu plaats en op weg Was hot hem toukomunilo eervolle atandpuni iu te nemeu Zij trooatte zich met hi t denkbeeld lietgeen hare borst van liefde en tevredenheid deed KweHen dat Pernaiid bij zijne torugkpmst in zijne verdiensten erkend worden eu daardoor elke opolferin elke of tburing al het Tuorafgi gane lijden vorgooil worden in enkele regels omvattend oorspronkelijk geestig antwoord op de vraag Wat is Wielersport Verscheidene autwoorden kwamen in Met goud bekroond is bet afitwoord luidende Wielersport is do oplossing van het sociale vraagstuk Hoe kau men langs vreedzamen weg zonder bloedvergieten eene omwenteling te weeg brengen die het evenwiebl niet Het bekruondp antwoord aciiijnt ook in het Buitenland do aandacht getrokken te hebben eenfrnusch wielerblad althans gaf er de volgende vertaling van Le sport vélocipédique eat la solution de cotte question sociale Comment peut on d uno maniere puBsible et saus verser dè sang produire uiie revolution que ce trouble pas l équilibre Hot afdeülingsveralag betreffende de bodrijfsbolasting ia verachenen Algemeen was do aandrang tot uiteoozetting van de denkbeelden der Uegeering over de regeling van het gemeentelijke financiewezen welker gemia men algemeen diep betreurt Bg de critiek op do inkleeding en bewerking van het onlwerp der bedrijfsbelustinii ward vooral geklaagd over het ontlireken van gegevena ter beoordeeling der finnnc ieele uitkoraaten der belasting Het vermoeden beslaat dat hare opbrengst die van het patentrecht verre zal ovorlreft en Daarom was er ook verzet Legen de voorgenomen heffing van 28 rijksopcenteii welke ook mot hot Btelael van den roinisler geheel strijdig zijn Het denkbeeld eener aplitaing tnsschen boroepsen bedryf sbelasliii vond geen bijval on tegenspraak vond de meeniug dat vnsle bezoldigingen lager moeten belast worden dan wisBeleiidL Het minimum van vrijalelliug van inkomens onder ƒ 600 werd door sommigen te laag geaci t De moeningen waren ook hier verdeeld doch algemeen billijk weni sfoaoht lagen tarietioering van inkomsten uit arbeid Over de vonrgcate de verhouding tuaschon tarieven van vermogens en bedrijtsbelastiniï heerhchte groot raeeningsverachil Eenstemmig wilde men eene tariefverla iug voor de kleinere inkomens Verscheidene leden maakten daarvan hunne stöoi afhankelijk De veHaningei moesten zich uitstrekken lot inkomens boT ed n ƒ 2500 of 3000 Do Regeling der progressie lokte versclnllende bedenkingen uit ïegen de nieu e belasting in verband met de vermogeLsbelasting golden als grievon dat zij het persoonlijke karakter gedoidtelijk prija geeft dat zij het Inndhouwbedryf vrijstelt hetgeen velen echter goedkeufeu dat in aommigi l evallel onrechtmatige reductie voor zekere kapitaalwlarde wordt segeven dat de uitvoering dev vermogens en der bodrijfsbelosting iii tweeerlei hand is alsook het prijsgeven van het atelsel van geheimhmiding Algemeen achtte men aanslag van coöperatieve veroeiiigingen gerechtvaardigd bij verkoop aan uiotledon Geiijkstelllng der percentage voor naamloozo vennootachappon en ooöpöratievo vereenigingon werd door velen verlangd Eene poging om buitenlaitdacho onderneniingen bier te lande te treffm zal onze nijverheid niet schaden maar overigens geen praciisch gevolg hebben Over het treffen van andere catogoriën heersenten uileculoopende meeningen fn alle afdcflingen vroegen vele led n alsnog land tuinen boschbüuw veet telt en veenderij ie belasten Vele amitren verzetten zioii krachtig daartegen Bijkans fon jaar was het geleilon dak Fernnnd vertrokken wne toen bophie op euneii ochtend een dagWad le ende daarin vond dat Fernand die eenige beiftiigrijko voor den prins Corsini uitgevoerde achilderijen naar Parijs op de tentoontlelling had gezonden door den beonrdeoleuden jury met den gou ien eerepenning was bekroond en dat zyii werk voor hetwelk de liufht bhere zich vBrdnuigii van eiken beschouwer den hoogsten lof inoogstte Weiken indruk dit opbel gezin maakte kan moejelijk met woorden worden uitgtylriikt Weinige weken na hel b zen van dat bericht stond op een goeden ochtend Fernand voor de deur die TOOflaan in zijn vaderland zou blijven wonen van wWtf hij eenige behngrijke büstellingen te Rome had ontvangen Öe eenige bittere droppel lÜe zich in den kelk flttff e was dat zij de vriendidijkt woning zouden ïMlaten Waar ij zooveel zorg gedragen en zooveel geluk gi noten hadden aanireiieii Fernand zidh te Parijs z jü vestigen Vooral Sophie ging het zwaar tet hart Doch dit oogenblik van kwelling werd ♦ ergoed eii nitgewisidil door do vele dagen van tavredenheid on vo irspoed ilie jj sleet iu het h ar vereereiiile gezin van Üurnand jit d oin zijno verdiensten in do bü ite kriu eii m i viefSluin ImlJigen De beeren Grcenewegen Zoon te De Bilt deelen ÏQ Semperoireru onder bet opschrift De zizip het Tolgende mede Weinigen onzer lezers zullen waarsohynlijk bier de bekende jujubes achter zoeken welko in apotheken en hij auikerbakkers als koekjes onder dien naam worden verkocht eu vervaardigd zijn van snikt r en gom met bijvoeging van eeu afkooksel van de vruchten der zizip Zooals men weet ia dit eeu borstmiddel om vlos te makon De zoogenaamdu bosbos dan stamt uit Syria en behoort tot de familie der rhamneao Men kweekt ze hoofdzakelijk in warmere gewesten bijzomler in Languodue een streek iu zuidelijk Frankrijk die aan fijne wijnproevers niet onbekend mag zijn De vrurht ia aan de harde opperhuid scharlakenrood het vleesch oranjegeel van een slijmerig zoeten smaak en in het midden beviud zich eeu steen die eeiiig ina op dion van kloinepruiinen gelijkt De zizip wordt eeu kteino boum heeft glimmenda langwerpige stompe bladeren on bloeit in de maand Juli met kleine kolkjes Ook iu Zuid Duitschland plant men hom wel aan hij vries daar echter dikwijls dus winters af om in het voorjaar meealal weer krachtig uil te groeien Op deze wijze als alleenstaande plant in het gazon gebruikt zal hij bepaald voUloeu Ook zou mou hem kunnen planten legen een warmen muur er desnoods een raim Voorzetten en hom evenals de vijg a vvintors goed bedekken zoo kon men er ongetwijfeld bij ons vruchlon van verwachten De Zizip groeit bij voorkeur iu een Uohten bodem Wij geloovcn niet men hem hier tu lande kweekt Bulteolanilscii Uverzicht Bij de herdenking van den slag bij Buzenval I8U hield de heer Paul Déroulède eene rede op bei slagveld waarin hij zinspeelde op de jongste gebeurtenissen en zijne rede eindigde met de aanaporing Frankrijk voor de Fraiischoo daarin ligt onze plicht en ons heil Laat ons den eed hernieuwen van vaderlandaliefdo en onafhankelykheid Belangryker dan deze opgowondon tooat in dezen moud een holle phrase is de eiach waarmede de Lióre Parole voor den dag komt Het blad wit dat eenigo personen waarbij de grootste fiuancieele autoriteiten mannen van gezag als de minister van financiën Tirard Léon tiay eu Itots child wegens hoogverraad gevangen zullou worden genomen Wellicht staal dit in verband met de gevangenneming van Cornelius Herz die groule opschudding gewekt heuft Nieuwe onthullingen zijn zegt men te verwachten waarover dó meest dwaze geruchten iu omloop zijn Daar Herz zoo ziek is dat hij nog vourloopig lu zijn hotel te Bonrnemoitlb ouder polilieioezichi moet blijven zsl zeker nog eenige lijd verloopen voor bij voor den rechter vau ieairnclie gebracht kan worden indien de Eng regeering hem althans uitleven De beschuldiging van Andrieux ten laste van Kouvier als zou deze met 100 000 fra de Lanterne hebben omgekocht eon aanlijgig die zooals men gezien heeft door generaal Férun is bevestigd heeft geen invloed op do personen dia op het oogenblik aan het bewind zijn Geen zijner leden waa toch lid van hei miuistorie Kouvier van 30 Mei 1867 toen Julea Grévy preaident der republiek was Üetreifende het voorstel van Le Hérisaé om allen die luasciien 1885 en 1893 in do Kamer zaten niet herkiesbaar te slellini schaart de Figaro zich met geheel aan do zijde dor regeering die dit voorBlel onrechtvaardig zou achten voor de niötsohul digü afgevaiirdigden liet blad merkt op dat men een vrij zeldzame zelfverloochening bij de afgevaardigden ondfislelt iailien men hoopt dal zij zulk een voorstel aannemen Wel ia een pi eoedenl de cunatituante van 17S9 besloot op voorstel van Rübespierro dat hare leden niet herkiesbaar zouden zijn Vele goöchiedkundigeii achtten dit een ongeluk maar de heer Magnard gt looft niet dut eon gelijksoortige maatregel door do tegenwoordige Kamer genomen dat ook ou zijn Er staan walirschijnlijk overal uitstt kendo plaatsvervangers gereed Hel zou eni Volkomen onlbindiuj zijn en de verkiezingen zouden van alle pursooulijke en tradiüoneete invloeden bevryd waarschijnlijk boter de wonachen dus volks weergeven Din lag 31 dezer komt het Engelache Parlement weer bijeen De gebruikelijke uiti oodigingen aan leden der ftegeeringaparnj zijn roede rondgezonden Gindstone schroef aan zijn volgelingen in het Lagerhuis graaf Kimberley aan do weinige pairs zijner partij De Hertog viiii Devonshire do vroegere lord liartington aolireef aan do liboraal UnioniHtiachc pairs de oud Mmister Chamberlain aan do Überalo Unioniated in hol L igerhuis Uu leiders der eonservHlieve piir ij heten nog iiii ts van zich hooren Waarschgnlijk is het mot het oog op do opening T in het Parlement en de zeer gewenschte medewerking dor leren dat er ejii aanvang ia gemaakt inot het loslaten van de lerache dynamiethelden YolgeDS een telegram uit Londen is James Egan die met Jamea Daly wogeus hoogverraad was veroordeeld in vrijheid gesteld na tien jaar dwangarbeid Berichten uit Belgrado gewagen van groute opgewondenheid aldaar over de verzoening tuaachen Milan en Natalie De hoofdstad was gansch in vlaggendos gehuld Over de oorzaak van de verzoening ia men het steeds niet eeua de een noemt den Czaar de ander den oud Mlnister Garaschanin een dorde den jeugdigen Koning Alexander De Times verneemt uit Kairo dat de toestand zeer gespannen is Aau den Khedive wordt het voornemen toegeschreven zijn voornaamste Engelshce ambtenaren te ontslaan Men houdt het er voor dat Engeland alle maatregelen zal nemen om zijn gezag te bovestigen Do EngLdscho Regeering heeft besloten het bfietlingslegor een kleine uitbreiding te geven Do beslissing is een gevolg van de jongste gebeiirteuiaaen welke de openbare veiligheid bedreigen Men verzekert dal lord Cromer laat ontving den Khedive mede te deolen dat de veraterking der Engelscho troepen noodig was tot beacherming van do Europeanen De minisier van oorlog tflograpbeert naar Malta eu Cyprus om do uit Indie komende troepen aan le bonden Het denkbeeld eenei demonstratie van de Kngeiache vloot is als onnnodig ter zijde gesteld Volgeus een bericht van Balsiel uit Montreal zou de Brilscbe Kogeering voornemenszijn Lord Wolsely als opvolger van Lonl Stanley lot gouvernourgene raa van Canada le benoemen Vooral onder de Franacheen lersche ingezetenen van het Dominion moot dit gerncht reeds groote o Achudding en ontevredenheid veroorzaakt hebben Waarom dit wordt niet gezegd England s onl generaal schijnt geen populair iran te zijn noob aan deze noch aau de andoro zijde van het water INGEZONDEN De Verloting en Tentoonstelling te Woerden Woensdag l l werd ik verrast met bet bericht dat de Herddrnverij Vereeniging Wilhelmina alhier vergunning bud aangevraagd en ook had verkregen om weder dit jaar een verloting ta houden by gelegenheid eener tontoonslelliug van paarden vee enz Van harte geluk gewensoht met dio vergunning Harddraverij Voreeniging en in het belang van de Woerdenscho ingezetenen veel succes Toch mag ik het bjj deze felicitatie niet laten en voel ilc mij verplicht als aeoretoria van de afdeeling Woerdon van do HoU Maatsch van Landb iets aangaande deze zaak meer publiek te maken In de vergadering van de afd Woerden vun de HoU Maatsch van Landbouw d d 15 Juni 1 1 toch werd met algemoene stemmen besloten om dit jaar van wege do afdeeling een verloting en lenlüonstelling te doon plaats bobben In die vergadering waren ook als loden van de Maatsch van Landbouw teitenwoordig de ponningmeester wetgevende on uitvoorenile mocht van de H V W on vgf leden van deze verseniging die allen door hun vüoralemmon het plan goedkeurden en stilzwijgend hunno medewerking toezegden Het bestuur van de afdeeling Woerden van de H M L rekende dua op medewerking van de HarddraverijVoreeniging Wilhelmina en schreef reeda in t bogin dezer maand eene vergadering uit om nao de zaak een begin van uitvoering te geven en eene comraiaaie te benoemen om do zaak verder te regelen Het lag in de bedoeling van het bestuur altö leden van de Harddniverij Vereeniging in die coiiimisaio op te nemen omdat het besluur terecht inzag het beter in t belang van de zaak was eendrwobtolijk samen te werken dan dat de afdeeling Woorden alleen haren weg ging zonder de znatorvereouigtng Wülielmina te kennt ii Tot de benoeming van die commissie zou het bestuur dan ook Woensdag 1 1 zijn overgogaan waro niet bet bovengenoemd feit publiek geworden In de bestauravcgadering van Woensdag 1 1 werd geeiio commissie benoemd maar word op voorstel van den voorzitter besloten do verloting en tenloonatotling van wege de Hotl Maatsch van Liindbouw dit jaar niet te doen doorgaan maar weder eenjaar uit te stellen Den leden van do afdeeling het bovenstaando verucinonde en misschien het besluur en in du eerste plaats den secretarie van plichtverr uim beschuldigde kan ik meerleolen dat de eoinmissie die wij thans reeds 1 1 Woensdsg zoudon benoemd hebben vroogero jaren nimmer v Jór het einde van Februari werd benoemd zooals uit de notulen blijkt en wij dua tijdig genoeg aan do zaak wilden beginnen Daj de afdeeling Woerden dan ook dit jaar weder zal ruaten ia niet te wijten aan het Besluur Van de nfdeeüng maar aan de Harrldraverij Vereeni