Goudsche Courant, donderdag 26 januari 1893

N 5054 1893 Donderdag 26 Januari Idem Walesteeg T 174 760 Kr J G de Bruin Idem Karnemelkslool B 511 1776 Kr J Scheffer 2 Idem Wydepoort L 189 en 190 ƒ 300 Kr H Zandvoort QOUDSCHS COURANT JSieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Burgerlijke Stand OVERLEDEN 21 Jan M J Nienwenhuisen 22 m M Wiezer 10 j 2ï J Fratacolla 2 ra GEBOREN 20 Jan Johanna ouders H Trouwborst en D van der Kley Annigjp ouders A Grootendorst en J Kisman Fiftor Johannes ouders W Verboom en M J Nieuwveld 21 Christina Tbereeia ouders F M Gerbards en K M Fape Pieter Christiaan ouders J C Alblas en M liuitjes Maria Johanna oudere M H NoersohoUen en J Meriin Johannea Wilfriodus ouders H Vergeer en A II Gijsman 32 Oatharina Christina ouders F T SchariemaD en C C van Stavel Mutthijs ouder C ftroenendaal eu 1 Holhuijzen Cornelia Margareiha oudfri J H Uonnai en A M EBdder Alida Maria ouders A van den Oudenhove en M E de Doea advertentiéin ♦ Voor de vele bljjken van deelneming ondervonden bg het OTerlgden van onze geliefde Moeder en Behuwd Moeder betuigen wg onzen hartelyWen dank H W G KONING J M KONING SaLOMON HunQBNS Gouda 24 Jannari 1893 kan geBObieden tot Mn uur des namiddags van den dag der uitgave zaak die zoowel het finantiprf belang der Gemeente Uit Berlijn ordt aan de N R Ct gemeld bIb dat di r neringdoende blllgerij een gevoeligen slag Zoo aangenaam als zicK het verloop der internadreigt toe te breogfin et loa moge bijdragen een lionale öchaatsenwedstrijdon liet aanzien zoo onaanflink teginadrea aan den GWieenternad in e dienen i genaam werdoii zg besloten Zondag middag namenoodigpn ondorgoteekenden ft dringend uit niet te lyk nadat de hardrgderijen waren afgeloopen moeitverzuimau in bovengemeld lokaal tegenwoordig te er nog om het kampioenschap in het sohoonrgdenzijn daar zij met eenige ErHerheiil durven beweren gestreden worden Dit vond dan ook in de bestadat ingeval geen ad res tci niid der kermis bin orde plaats al werd het diner er wat later door nen enkele dagen wordt iiigi ajad do afschaffing er i Aan den feestdisoli namen een aantal sportlui deel van zoo goed als zeker is i en wel uit alle stroken van Europa want Duitaoh Eenige belangfcftbbende Neringdoenden land Oostenrijk Hongarije Noorwegen Zweden Enö Jan 1SB3 geland en niet het minst Nederland waren allen I vertegenwoordigd De Sfiiiffever orgaan va der Bond voor spoor Met eenige toepasselijke woorden overhandigdewegpersoneel spreekt het gerucht tegen dat in de i dr Boha voorzitter vnn de Dmtacher and Oesterafdeelingon van den bond aa vraag wordt ovorwo reichmher Mislauf Ferband don heer Rud Eriosongen welke stapiWn er te floen zouden xijn indien uit Stokholm lid van de Stockholma Mmanna Skndthet troepenvervoer por spoor naar het Noordon moch kokliibh zijne goudon kampioens medaille Ooit de worden voortgezet i andere prijswinnera in hot hardrijden ontvingen hunne t Ia onze tijd nog ni t zegt de Seingever on prijzen Doch wat het kunsinjden botrrft hierover vervolgt dan Laat de lBgooring maar heel veel kon dr Bohii niets mededcolen aangezisn do wed Gouda 25 Jan Levensverzekering U Neerlandia gevestigd te U Gravenïiage Goedgekeurd by Eon Beelnit van 2 JANÜABI 1893 No 53 SOI IIIE MVERIOE Vertegenwoordigers Gevraagd Schrifteiyke aanmelding met opgave van referentiën ten kantore der Maatschappy RAAMSTHAAT No 3tj t Oravenlmge troepen vervoeren naar W noordelijke provinciën Ifgdoomraisflie voor het sohoonrydcu nog geon bohoe meer hoe beter dos te spoediger is het overige I it kunnen nemen Hitjrlogen protesteerdtn gedeelte van Nederland zonder troepen Breekt de Noren en Zweden zij vonden zich unfair hehandaiir de boel loa dan is hot altijd nog vroeg ge deld en weuschten ten minste inlichting waarom de Zeer Nette Gesteendrukte NMUEAAmS worden GELEVERD door A Bai KMA en Zn wam tn een enxeiea nacni ntsn wn uesi liuita v ml j hjnen boven Zwolle onbruikbaar te maken I voliieudyn morgen wilde uitstellen Oouda Snelpendruk vaa A Banncu K fc Zoom ging nWilhelmiKB Doze door made te gaan met het besluit van de ifdeeling dea acb n aaonemende alsot zij dit besluit goedkeurde werkte dit zooreel mogelijk tef eu doch met openlijk maar op eea manier een anarcbist waardig Op rergadenngen alsook in particuliere gesprekken zich houdende als zou zij dit jaar geen verloting boodon en hel haar bestuur aangenaam rijn met deafdeeling Woordön samen te werkfen is zy niettemin raeda m t vorige jaar doch in alle stilte vergunning tot het houden der verloting gaan aanvragen Wetnu de Karddraverij Veret ntging heeft succes De vergunning ia verleend Zy is de afdeeling Woerden vóór geweest eu heeft het dezo daardoor onmogelijk gemaakt aan haar besluit van IIS Juni 1 1 uitvoering te geven Heeft de Harddraverij Vereenigiiig eerlek gehan dold Deze vraag laat ik ter beantwoording nar den lezer over Dti Harddra ver ij V ereeniging j Wil hel mina triumfeert rwelnu laat haar genieten van diei iumf Het bestuur der afd trWoerdeu besloofMt hare vergadering van Woensdag KL dan ook haar het succes gemakkelijk te maken Door het besluit van IS Juni tl te handhaven zouden wij door het hou den vau een tweede verloting in een plaats als Woerden do reputatie en de kas van onze afdeeling in de waagschaal ateïlen en dit mogen we niet Wij ïouden in do Harddraverq Vereemging Wil hclmina een vijaml hebben tüe niet mot uerlijke wapenen strijdt en met zulk een binden wy den stryd niet aan U M de K dankzeggend voor de verleende plaatsruimte verbluf u met de meeste achting UEd Dto JHenaar U VAN WUK Secret der a d ffoerden cid Roll MaaUch v Landbouto N B Andere bladen zullen my verplichten wanneer zij bovenstaand over wilden nomen 341 Staats loterij te KIbbh Trekking van Diosdig 24 Januari 1893 No 700B ƒ 10000 No 6804 7U1 188S1 en 2041B 1000 No 171 69 368 702 8641 en 80558 400 No 2882 167M 19877 19682 en 20404 ƒ 200 No 407 106 683 1378 6219 6282 7311 9749 1104 11488 15667 1698 17664 en 19013 100 Prijzen van 70 128 9957 5614 8 82 11373 13717 16363 19152 247 2974 5646 8627 11403 13784 16372 19170 346 996 5720 8736 11486 13745 16477 19172 34 3066 5794 8793 11618 18793 16600 19189 492 SOSO 5848 8953 11689 1382 16850 19342 4 6 3241 5948 9017 11605 13898 16973 19436 186 338 6083 9126 11706 13983 17349 19566 594 3407 6115 1B7 11714 13 36 17278 19672 701 876 6211 9417 11760 14110 17888 19662 706 8640 6870 9458 11927 14480 17295 19697 3643 6525 9481 11949 14605 17486 19706 8708 6545 9670 12007 14630 17608 19920 819 3748 6782 9637 12014 14613 17643 19966830 3753 6819 9719 12070 1468 17686 20010885 3841 6947 9771 12119 14776 17762 20043 66 8925 70 3 9785 13861 U903 17895 20192 1125 8947 7145 9791 12336 16185 18013 20199 1417 3952 7306 9810 12566 16168 18073 30357 U88 401 7827 9853 12378 16170 18173 20892 1670 4810 7465 9918 12466 16182 18187 20627 1764 4361 7460 9937 12485 15201 18235 30658 1788 4633 7593 9950 13575 16306 18376 20660 1804 4576 768410117 13584 15439 18457 20870 3162 4780 7786 10159 13787 1647 18619 30871 3248 4828 7869 10184 12830 15518 18718 20S00 3385 48 7898 10409 12923 15674 18860 30903 2365 4897 806110608 13060 16888 18868 20906 2416 5076 806910638 13149 15981 18990 30954 2807 5186 8098 10713 13402 16091 19043 623 8663 5237 6197 10781 13466 161 4 19053 2538 2673 5360 8156 11023 13639 16917 1906 2883 1808 6434 8269 U03S 13671 16257 19144 9484 3963 5487 8384 11336 Afloop van Openbare Verkooplngeu van Onroerende Ooederen VEILIKQ 34 JANUAKI 1893 9 Hniieii Pikhais Erven en Tuin Nieuwe Haveo J6 78 6860 Kr Erven A van Monro Huis on Erf Niou o Haven No 81 1100 Kr D van dor Hoijdon IdoD Jon PhUipokodo P S 360 Kr J de Joog Aj Idom Lange Grosnondaal I 4 1395 Kr W C van Ooi 1 Qoedbopl Geen vlekken HuileUniverselle HÜILE ÜN1VEB3ELLE is eenTon ET AKnKBL bereid volgens een aload famiUe recept dat aaa de stbrnostb KiscHBïf voldoet W i oDthonden ons van elke aanbeveling enaom men slechts de ookde sioknschafpr n vaïi het artikel op SÜILE UNITEMLE maakt het haar van hoofd en baard ïacht en GLANZIG ala zijde doch niet vbttig Zy verdryft BOOB en schilfkes in korten tijd HUILE UNIVERSELLE houdt de Hinn FBisoH en LBNiNG de nagela blank en sterk Zg voorkomt en geneest huiddroogte kloven winter en HUILE UNIVERSELLE wordt franco geleverd geheim verpakt na ontvangst van 75 Cent in postwiasel of p istzegels B g elke flacon ontvangt men gebruiksaanwgzing Indien het artikel niet bevalt zende men het binnen 8 di eu terng Men ontvangt dan zgn OEtD TBUUG Niemand verzuime dus eene proel t nemen Wie eenmaal HUILE UNIVEaBËLLË gebruikt heeft zal haar steeds blgvengebruiken i Wie Toor 1 Feb a s bestelt betaalt slechts 50 Cent P SLABBERS Beezel L N B Gelieve deze te bewaren of t adres te noteeren i Kraepelien Holm s StoUwerck Hart Cacao Hoogste elvtt k boogtte HiHbrOoiia gehalta SAimZ FASTim Algemeen erkend als het beste middel by HOEST en VERKOUDHEID het is een aiymoploasend en verzachtend middel by uitnemendheid verkrijgbaar by de meeste Apothekers en Drogisten prfls per fleschjes 20 cent a Alleen echt in □ fleschjes voorjii ïien van otiquet waarop de Handteekening van Li V H KEAEPELIEN en HOLM Zmt Hofleveranciers FEAITSCHE STOOUVEEVEBU Caca Glieiuische eo Zwitsersohe Wasscherij Qebreveteerd door Z M den Koning der Belgen Voordeeligl HftrtOaoao l lljnata FoodorOaeM in liitt volm mond SpooAta oploabiarlioid I lu por delldoiio nuk stooli lolijtaaotitlioid dso diuiko la Ulkkii bnsu i 25 Caea liartM = 45 e 1 CiauMuii 1 8 Mt = 1 kif Cmm Tofki tbavrblj E E Ooalieus Baakotbakkois OU Knpoo ExpodlUt Jullua Ma ttenUoclt Anstaidui Kalvintroat lOb H Oppenhelmer Rotterdani Specialiteit voor het atoomen en verven van alle Heeren en Damaskleedingstnkken ook alle soorten Meubelen Ijedikantgordgnen Tatelkleeden Trgpen met nieuwe patronen geperst Kwasten Garnituren Neteldoek Tnlles Kanten Veeren eni Alle goederen kunnen in elkander blgv a en worden onachadeiyk voor de gezondheid bewerkt Goederen kunnen in 4 dagen afgalareid worden AGENT voor Gouda en Omstreken A VAN OS Az Kleiweg A No 73 v uitgave dezer Courant geschiedt dageiyks met uitzondering van Zon en Feestdagen Do prys per dne maanden ia 1 25 Franco per post 1 70 Abouderiyke Nommers VUK CENTEN Oe iDsending vau advertentUn BINNENLAND GOUDA 25 Januari 1898 Van de aangeboden gelet ouheïd om gratU brood met molk te g bruikeu werd heden morgoa door 401 kinderon gebruik gemaakt Aan 274 volwasaeuen werd brood met koltie gegeven Naar men ons medt deelt zal Vrijdag 27 Januari a s des avonds ton 6 i uu op hot bovenlokaal van den llodr A Dtkm Kleiweg atliler door de afdeeliog Ouuda vaa den Nederlar dschoQ Bond van OudOnderi beieren eene buiteiigenone vergadering met damur orden gehoudeo met het doel de beginselen van den Bond in ruimer kring bekend te maken Als spreker zal daarbij optreden de Heer H B Weijland Sr fua Amsterdam H H ORicieren van het garnizoen alsmede die oud ondorotficie ren Welke nog niet als lid zijn toegetrcdeu hebben dearerkiazonde mot ééa damo toegang tot deze vergadering Naar raoD ons bericht zal Mr A A van Bergen Uzondoorn burgemeester dezer Gemeente als bescliermheer optreden van de afdeeling Gonda van den Ned Bond a Oud Onderofficioren De volgende w loaping is onder de Goudache ingezetenen versprt ld By do7 en nuraen eenige belanghebbende neringdoende ingezpteoen beleefd de vrijheid U uit te noodigen tot het bijwonen eener vergadering in hot bovenlokaal van het Café Harmonie op de Markt alhier op Vrijdag den 27 Januari des avonds ton half negen ure ter bespreking van de wenschelijkiieid tot hat inzenden van een adres aan den Gemeenteraad tot het behouden der kermis Vertrouwende dat ook uwe belangstelling in daze FEUILLETON DE MARKIEZIN üit het Frame t Op eenen avond in de maand Augustus van het jaar 1848 was een man van omstreeks zesenveertig jaren gekleed in een verschoten en golapteii overjas stil blijven ataan voor het huis van den restauratioIfouder Henri bijna tegenover de porte St Martin Met gekruiste armen bleef hij onbewegelijk staren op de glazen van Let gebouw zijn begeerige blik droog tot in bet diepst der zaal Zgne geregelde en mannelijke trekken waren geheel ontdaan zij verrieden zoowel lichamelijke als zedelijke smarten Uit de morrendii wijze waarop zich zyne bevende tippen bewogen kou men opmaken dat zijne ziel met haat was vervuld Helaas hij hnd honger en voor zyne oogen aten vele menschon met genot Zijne vrouw en kinderen verbeidden nuchter zijne terugkomst terwijl hy op den boulevard ronddoolde daar hij niot met ledige handen thuis dorst komen Hij had den geheelen dag nnttelooze pogingen gedaan om voor die geliefde wezens en voor zich zelven ttn minste een stuk brood te kunnen verdienen en wat hy lederen persoon in de restauratie zag verslinden noeg om geen enkel volkBraoordenaar of rooordwerktuig Daar de vroegere garnizoenen terug te voeren want in een enkelen nacht zien we bed kaas alle daarvoor kennen we een probaat middel en ahorent de lijnen weer bruikbaar tijn kan het revolutionaire proletariaat reeds keel wat voordeelen behaald hebben die van onberekenbaren invloed kunnen z jn op den loop der zaken De aandacht van hen die over de benoeming en indienststelling van het spoorwegpersoneel te eggen hebben zij op dit en op vorige berichten van ge lijkeii aard govestigt zegt De Tijd zoude voor hot maal van zyn geheel huisgezin toereikend zyn geweest Arm gobfiren en nu zonder werk was er voor hem of voor da zijnon aan s levens banket geene plaats meer De nood die hem deed duizelen bedekte zijn hootd met zweeldroppels die DU eu dan op zijne oogon violen booze driften kookten in zijne hersenen Wij zullen het echter met wagen hem te beschuldigen Zyne houding cd de uitdrukking op zijn gelaat vestigden do aandacht der voorbijgangers op hom waarvan missohien eenigen met een mengoling van schrik en ironie hem in stilte een dier beleedigende en wantrouwende blikken toewierpen welke maar al te dikwijls de ellende begroeten De braafste man toch ziot er onvoordeelig uit als hij door langdurig vasten wanstaltig wordt gemaakt en met lumpen is bedekt Geen van hen liad honger ais hongerige en van middeltin ontbloolo loeiohouwers waren zy nooit tegenwoordig goweeil bij een maaltijd waarop men hen niet uitnoodigde en waarvan zij ionder aan hunne waardi heid als roensch Ie kort te doen de kruimels niet hadden durven vragen I Eeno hand rustte op den arm an den ongelukkigen werkraaii en eeno liefderijke stem fluistordo hem toe Komt gy naar huis lievo vriend De werkman keerde zich om zijn even te voren zou woeste blikken vestigden zich laHg en bowoifou op zijne vrouw do zachte gezellin in zyne ellfndo ADVEETENTJEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meerlOConten GEOOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte issing niet genomen wns Doch ook hieroTer weigerde de wedstrijd com missie zich uit te la en en zij deelde nog mede dat zy haar besluit tot den Elovendien worden alle Advertentiën gratii opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschynt Hierna ontstond er eene zebr unaaugename discussie waarin zich behalve de Noren en Zweden ook de hoeren dr Bohn W H Mulier en Ary Prins mengden die echter geen verhctorinif ui de onaangename stemming brengen konden Weldra verUet de wed strijdcommissie de zaal en nu bloek het dat het geliuitn openbnar was wnnt het werd bekend dat de heer H Grenandor uit Stockholm met slechts 1 punt verschil van den heer Ëd Engelmann uit Wee nen gewonnen had Laatstgenoemde had echier ge en zonder een woord te spreken volgde hy haar Do arme vrouw vroeg hom niet of hij eenig geld medebracht Hail zij h m niet aangezien F Had zij buitendien zijn lang wegblijven niet begrepen Hij durft niet terugkomen had zy bij zich zelve En zij was hem paan opzoeken wel verzekerd hem in de nabijheid der woning zwervend en jadelooa te vinden Zy omlorsteunden olknndcr en bereikten zwygende het midden van de rue Saiut Sebastian Duar klommen zij naar eene zosde verdieping waar zich vier personen bevonden drie ongeruste eu ongeduldige schooce meisjea benovens een jong mmiscli met oen langen baard even kalm als fier en schoon in zijn ouden pal tol De dne meisjes waren n iaistors de jongman was bi eldhouwer en do vader beitolkunstenaar Do moi dor hnd werk gonoeg n et hen op te j passen te bedionen hun goed te wasschen te ver stellen eu moent het zijn ook Jiet werk naar huis j te brongen Sedert zes maanden waren al ilie armen 1 werkeloos het linnengoed do kleederen alles was stuksgewyzH niiiir de bank van leonint gebracht Wat de meubelt n betrof de e kwamen mohtens den eigS naar van het hms t e want vóór dat het werk door de omwenteling geheel had opgehouden hud het dikwijia ontbroken en was men dns menige maand huishuur schuldig Dientengevolge had men sedert eenige weken het ongelukkige gezin naar eene soort vliering doen verhuizen om bet niot op straat te