Goudsche Courant, donderdag 26 januari 1893

prolatteerd Waarom de commissie dit geheim houden wilde 18 onduidelijk Ueze behandeling zat zeker wmler veel geschryf iii do BponA ereld veroorKakeii ovenalfl de KeuUche troebelen den vonden Eomer Het begin van den avond was echter seer gezellig geweest De heer W H MuUer bedankte o a als voorzitter va i den Interuationalen aohaatseargdursbond der Berltjusclie Vereenigingeo want al waren bi en da hotr IVins voUlrekt niet tevreden gaweesi over de baaii hy wab overtuigd dat alle mogeigke moeite er aan beeteed was De heer Dr Buhn wijdde ook nog eenige woorden aan wglen jhr de Salie dten hg als eerste persoon op het geuiod van sehaateeorgdeo beschouwde en vergeleek met hem den heer Ary Phns die op zoo waardige wijse er naar streeft het werk van zgn voorganger Ie voleinden Hg eindigde mot een glas te ledigen op Nederland aU de toonaangevende na tie op het gebied van scbaatsenrgden Jammer dat de feoslvruugde door eene kleinigheid verstoord werd Tc Londen stond eenige dagen geloden zooala wg hebben gemeld iemand terecht beecliutdii d 4 kananevogcis ter vvaarde van 0UO gulden gestolen te hebben Uie prijs wek e aandacht en er word te IiOud n druk over het geval gesproken Een corrtspondpnt van de St amei s Gazette be ocht den eigouiiar Thomas Heath en had toen gelegenheid eeu kjkje te nometi in de groote kanariekweekerij van dezen hoer Thomas Heath is twaalf jaar geleden begonnen met het kweekeo van kanaries Hg zendt zijn vogels naar de verschillende tentooastelliugen van pluimgedierte Menigmiial had bg het geluk Hmke prgz n tt behalen To Islington bgv verwierf hg met dertien vogels 12 eerste prgzen Dm prg en wisselden af tussoben i2 en ISO gulden Ook met den veikoop de diertjes werd soms fliak geld verdiend Zoo werden er hijv 2 knuarios naar Australië gezonden tegen den prgs van 600 In 18Ö1 kreeg Heath Toor 3 vogels 1104 Volgons Heath zyn er in Londen met minder dan 10 000 kanaries waarvan bg er 800 heeft Deze 300 rogels worden m twee groote kamers bewaard en verzorgd In de eene kamer vliegen de vogels vnj rond In de andere E Q ZIJ opgeelolen in vierkante zwart gevernisto kooien met witte gordgntjes Alles getuigt van groute zuidelijkhoiil De kuuiurs worden verwarmd door gaskacbi Is en de temperatuur wordt op SO Celsius gehouden Tal van aardige bgsoaderheden werden door de Yktet Heath madegedttyttd omtrent het broeden der kanaries Hij had tn tjn kiimer met minder dan 10 verschillende soorten van kanaries eu met een dezer vogels was van de Caaunsche eilanden afkomattg De voifels van die eilanden zgn groen De heer Heath hiul o jk groene kanaries en deze werden gebruikt om de gele klour bg de volgeiit e kanariegeslachte te han lhaven Als gele kanaries met gele paren dan worden de jongen lichtgeel en ten slotte Houden er witte kanaries verkregen worden Ër bestaan ook oastaaad kauaries maar deze cgn ontstaan door hot paren van een vIüb of goudvink met een kanarie De heer Heath houdt zorgvuldig aan teekentng als tot paren een mannetje en een wgijo te zamen worden gebracht Zoo waren er bgv 26 Haart twee in elkanders gezelsoliap nezet Het eerste ei a werd 13 Apnl gelegd Dit eitje werd wegge aten verblgven en had hg zgne meubelen ingehouden Tpen de dne meisjes haren vader zagen hionenreden uitten zg een kreet van vreugde Eiodelgk tou men dan eenig voedsel nuttigen en daarna zou de slaap de smart doen vergeten Maar tonder te preken of relfs zgne kinderen aan te zien zette do arme vader nch neder eu leunde tot ondersteuning vau zgn hoofd op de tafel ivolke dien avond ledig lou blgven De tranen stroomden spoedig op zgne vermagerde handen die door eene langdurige rust hunne vnjegere witheid hadden herkregen De jongman naderde hem Kom vader wg moeten mannen zgn leide hg eu dukto hem de hui d Ja Hanri ik ben man maar ik ben ook vader Kom omhels uwe kinderen zeide de oudste dochter terwgl de jongste het kale hoofd ven haren vader teeder kuste Het andere meisje bewoog zich met f Welk een bestaan zeide zg Dit was de e mge klacht nelke men op de vliering hoorde Twee maan Ion later op den Sost n October des morgens ie reven ure stond do werkman op de brug die de Sm t Se bast ten straat ia twee gedeelten scheult Zgne oogen richtten zich beurtelings naar de beide Egden der straat de kaai Jommapes en Vatmy en toover hg kon naar hot kanaal Sint Martin Hg was verplicht zich aau de leuning vast te houden Is zjne blikken op de Juh kolom rusten Met nomen en de rogel legde 14 Aprü het tweede ettje dat ook weggehaald werd en 15 April het derde In den avond van 15 April werden die 3 eitjes weder in het nest gelend en den löde legde de vogel bet vierde eitje Hiermede was het gewone getal bereikt Uit deze 4 eitjes kwamen 29 April twee jonge vogeltjes Niet alleen zindelgkheid wat betreft de kooitjes maar ook wat de veeri n van de kanaries aangaat ia volgens den hoer Heath een noüdzakelgke voreisohte om de dieren m flinken staat te houden De heer Heath neemt dan ook zoo nu en dan een vogeltje uit het hok om hot met een zacht borsteltje de veeren schoon te maken Soms worden do vogels gewasscheo Dit geschiedt mot een sponsje eu eenig zeepwater Om te voor komen dat du veertjes hard opdrogen knjgt het vogeltje een roet boter doortrokken papier of lapjo om Om de diertjes goed gezond te houden moet er op drie zaken gelet wordun Ten tergte geigkmatige temperatuur ten twuedi zindelgkheid en ten derde verscheidenheid van voedsel De heer Heath geeft zgn vogeltjes henuep aad stukjes ei knap koek biscuits koude gekookte njst stukjes apptl enz Hg heeft opicemerkt dat het butur is de vloer tjös der kooien met rgstdoppen te bestrooien dan met zand Gebruikt men ecliter zaïd dtn behoort bet 6jn tand vau het strand der see te wozen Het Faderland sflhrgft Men heeft gisteren in een vers ag over een vergadering vuil den IHenstplichtbond tü Amsterdam kunnen lezer dm vo ons den heer Snvorntn Lohman de onvcrsobtlligheid voor onze nationaliteit allerwegen aan t licht kwam zoodat hg zelfs H mes en een o oier van het Kon regiment grenadiers en jagers had hooron verklaren er mets om te geven of zg Duitscher of Nuderlander waren wanneer zg t maar goed hadden Wat ons bevreemdt is dat deze mededeeling daar zoo leuk werd opgenomen Werd hier een algemeen bekend feit vermeld dut de op hoorders weinig indruk maakte Ons was het mot ter oore gekomen dut een officier van de grenadiers en jagers zich in dier voege heeft uitgelaten Ware dit werkeigk algemeen bekonJ men zou er wel meer van gehoord hebben Maar waarom stond daar Jan memand op om don hoer Lohman te sommeeren den man te noemen die dus gesproken heeft p Thans is een blaam geworpen op al de ofhsieren van het regement die mat op hen mag blgven lu De Telegraaf van heden is op verzoek van den beer De Savornin Lohman een afschrift opgenomen van een schrgven door hom aan dun kolonel commandant van het regiment gericht Daarin lezeu wg o a Ik meen rerpUcbt t zgn mgne bedoeling nader tot te lichten daar het mg zeer Ibcd zon doen indien door mgn toedoen op dat corps officieren eemge smet boe gering ook geworpen werd Welke de juidtü woorden door mg lu een m t luit Lans dorp voor de vuist gehuulen gesprek gebezigd geweest zijn zon ik met moer kunnen verklaren Toon de voortdnrmg van don Dienstplichtbond bepleit werd o a op grond van veel belangstelling hob ik schoon warm voorstander van don Bond aangevoerd dat de bulungstelliug m dm persooulgkun dienstplicht met bg alle officieren bestoud daarbg kwam ing een gesprek voor den geest waarin een officier blgkbaar sobortsendorwgs iets in don geest y III gebogen hoofd stortte hg zonder het zelfs te voelen een stroom vau tranen die in het water vielen of door den wind werden verstrooid Hg werd tot zich zelven gebraobt door de voetstappen van verscheidene personen die de brug overgingen Hg keerde zich om en zag mt de St Sebustien straat eene welgek4eede dame an omstreeks vgftig jaren komen die hare schreden uaar de brug richtte Hg trachtte zgue aandoening te bedwingen eu eene passende houding aan te nemen met de pet in de hand kwam hg naar haar toe Verschoon my mevrouw Kido hg indien ik j het waag u aan te spreken maar I Hg kon met voortgaan daar hg hevig begon te snikken i Wat scheelt u zeide do dame verwonderd en Mer getroffen Als ik mg met bedrieg zgt gg de brave en moedige beite kunst naar die voor eenige jaren zgne warKplaats over mgn huis had De arme man knikte toestemmend want hg had hel gebruik der spraak nog met wodergekregou nLn wat 18 er toch geworden van uwe brave vrouw van uwe kinderen wier fatsoenigke kleadmg en nitstekende nttlieid ik altgd voo bewonderde P Zg teven allen mevrouw Maar de ellende verbant mg Ln alsof deze smart met bilter ge noeg ware kunuen zg mg mot allen volgen Dezen morgen te 10 ure vertrekt het vgfde transport kolonialen naar Algiers on wg maken een gedeelte daarvan mt O mevrouw I wat is de dag ver als in het varslag vermeld gezegd had De verslaggever heeft dit zeer tot mgn leedwezen als ernst opgevat geheel tegen mgne bedoeling De Kedactie van Jh Telegraaf komt togen deze woorden op en schrgft oWg hebben geen reden om te twgfelen aan de juistheid van het verslag der bedoelde vergadenng van den Dienstptiohtbond opgenomen lu ons nommer van 19 Januari J 1 Be Telegraaf is met het eenige dagblad dat op die vergadering vertegenwoordigd was Andere di bladen hadden daar eveneens verslaegoters en fasbben daar eveneens de bewering van den heer Ds Savormn Lohman Jr vermeld Het Faderland m zgn tweede blad van Vrgdag 20 Januari büt Algettteen fatid ltblad in zgn ochtendblad van 19 Januari fet Faderland in zgn eerste blad van 21 Jan komt op de zaak terug en vraagt meor hebt g dringen even ens daarop aan vooral nu de heer De Savormn Lohman in boveobodoeld schrgven aan den kolonel der grenadiers zich tracht lO versohuilen Bchte een verslaggever van Be Telegraaf Ter voorkoming van misverstand merken wg op dat de heer Lohman hier bedoeld is de heer De Savornin Lohman Junior de zoon des oud ministen die voor gn eigen nummer als milicien hg het Kegiment Gren en Jagers hoeft gediend EM ketzertn Eugenie Uit Londen sobrgft mon aan de Arnh Ct het volgende S dert eenige dagen hebben vorst sneeuw en dooi in Londen om den voorrang geworsteld met het gevolg dat eene chocoladekleurige mudder de stad er allorvmlst doet uitzien Hoew l d temperatuur heden botrekkelgk hooï ib heeft de stad uog lang met haar winterkleed afgeschud In enkele voorsteden zgR do onbogane plaatsen nog met sneeuw bedekt en de schaatsenwedslrgd te Welsh Harp die uwen landgenoot Lden den hol l van den dag gemaakt heett eeft ons non duidolgk genoeg den indruk dat Januari met met 7ich laat spotten De omnibussen en cabbtm doen goedu zakm want zelfs in het aristocratische Kensington 7gn do stralen en vooroumeigk do kruispunten onbegaanbaar Lu tocb weerhield die toestand slechts weinigen om gisterenavond in de prachtvolle rt usacliUgo Albert Hall eene uitvoering van da Roifal Choral Society bg te wonen die door ei keizenii Kngemc voorheen van Prankrgk en haar gevolg met ee bezoek vereerd werd Behalve het eerste en tweede gedeelto van Haydn s die Scköpfung door meer dan 1000 executanten op eone onverbeterlgke wgza vertolkten door wereldberoemde solisten als miss Pulisser en de heeren Watkin Mills en Ben Daviga lot het volste recht gtbraebt vormde eene nieuwe mis van mejuffrouw Smyth aan Eiigénie op e Irageu het hoofddoel van hot bezoek van de vorstelgke bannttlinge aan wie Koningin Victoria hare loge had afjiestaan Aan de beleefdheid van den secretaris der Koranlvereeniging had uw correspondent het te danker dot voor hem twee plaatsen tegenover de komnklgke loge werden gereserveerd waardoor hg het beste gezicht op de voormalige keizertgke gebiedstur hud Klokke acht richtten zicb allo oogen op da komnklgke loge en spoedig daarna verscheen de Keizerin met haren kapelaan en haar gevolg Een applaus bewees hoc man hier met de g wallen Keizerin sjmphatiseerd en nadat de kapelmeester Joseph B rnby zgn zetel beklommen had nam de uiivoeriog fiohnkkelgk waarop men voor eeuwig vaarwel zegt aan sijn geboorteland zgne vrienden aan al wat nen op aarde kent Met liefde zou men zelfs den grond kussen die ons tot heden heeft gedragen Hoevele misschien reeds lang vergetene omstandigheden toen oauwelgks opgemerkt komen in ons geheugen terug en worden ons bgna hef 1 Ja mevrouw zoo heeft ook mgn geheugen dat geheugen des har teji welks ontwaken zooveel aauiloening veroorzaakt mg de gelukkige dagen herinnerd toen uwe toegenegeue blikken zich zoo welwillend op mgne kinderen hechtten Het scheen mg toe als hoorde ik u nog zeggen terwgl gy beu streeldet Wat njn dat lieve kinderen wat zgn zg zindelgk en net I Wat hebben zg gootle en eerlgke ouders Welke brafa lieden O wat zwol mgn hart dan van trotichheid als ik de kinderen en hunne werkzame moeiler aanzag Sedert syn vele jaren verloopen en va den tgd dat wg met meer tegenover u woneu hebben wg u met meer ontmoet Op hot oogenbhk van mgn vertrek heb ik mg u herinnerd mevr uw I mgn daukbaar hart beeft behoefte gevoeld nog eens uwen wülwilleuden blik te zien dten ik nooit we Ier zal onimoeten nog eens uwe zachte stem te hooren welke lederen dag mgne kinderen door liefkozende woorden scheen te zegenen Dair ik wist dat gg lederen morden deze brug overgaat om naar de kerk SiiitAmhroise te gaan heb ik hier op u gewacht ta de hoop dat gg mgn afsi hoid zoudt aannemer orrf t oeroolgd een aanvang Geen oog richtte Ëugénie van de eieoatonten af de mis trok hare volle aandacht Het kwammg zoo voor dal nu e eus het zachte en droomerige dan weder het stormachtige in de muziek indruk ophaar maakto en dat zg al die passages met haar wisselvallig leven in verband bracht Stom eu zwggend Eat zg daar slechts in de tussehenbedrgven mei haarkapelaan een paar woorden wisselend Kommer en teleurstelling lagen op haar gelaat te lezen waaruit detrekken van vroegere schoonheid nog dmdelgk herkenbaar zgn Het was alsof de nacht Igke duisternis om haar heeudwaahle of alsof zy m eeu schimmeurgk verplaatst was Die ungelukkige moet mengeen medelgder met haar govoelLn die eortgiU be Diind en aangebeden door het wispelturige transohevolk ihaus door bon helaus bgna verfoeid wordt Fens de toongeefster op bet gebied van mode tgdenade gelukki e da en van hut Iveizerryk de vrouw wier rgke ge wadi u kostbare kanten en zeldzameedelgesteenten de afgunst van vorstinnen en prtnsfaaen opTvuk en thans een eenvoudig znart kleed het zuiuu beeld van droefheid en smart omhangen met e nkapten manlille eenoymbool van geduld en beproeTinjï Haar Keizerrgk verdween gilyk een schooueCorner haar echlgenojt en £ oou zgn haar ontnamenen hare vriejden zgn zooak net gowoonlyk gait vyandeii geworden Skchis vat Koningin Victoria geniet zg vriendschap en gaslvrgheid bg haar brengt zg dikwerf eemge aangename dagen door dic voor gene over liet algemeou lang en vervelend zyn Heeds dikwgla had ik mg voorgenom n om u iets over baar buitenverblyf te Ciirnbon ugb mede te deelon doch mmmer ben ik de de gelegenheid gcweLst om haai een ainbtelyk liezoek te brtngen Thans stond of zat zg me haren slanken vorm voor mg hoewel haar middel veel an do bekoorlgke Ignon verloren hoeft Heiir hiaria zilvcrgrys geworden hare ingovallan wangen zf n gerimpeld tranen van drofflieid hebben den jilans van hare oo en weggevaa d hoewel haar mond nog steeds op vastberadi nheid wgst en met weinig de intrigante Haar zwart eenvoudig ho dje wilde maar weinig by lilt alloa passen en ik moet eorlgk bekennen dat zy een sterk contrast vormde met die besolirgvuigf n die Sameroff van haar gegeven heeft of van dit gehat dat Hinterhalter s penseel zoo keu ig op doek gebracht heeft eene jonge eldzaam schooue vrouw met lietlyke Spaanache gelautstrukken met een gulden haardos schouders die glimmen gelgk gppolgst mar mer en oogLii van varrukkelgke schoonheid en betooverende uitdrukking Ëugeme tn bare gelukkige dagen Het kwam mg atl s zoo vreemdsoortig voor dat ik my ouwilli keurig John Burke s versregel her innerde Wat shadow we are and wkat thadows utepursue n Na het eersle gedeelte van die Schüpfung dat ook op haar een bgzoiidore indruk scheen te maken tn wie gevoelt zich niet door det kunstproduct van Haydn medegosleept vertrok g met haar gevolg om den tolgenden dag haar kluizeraarsleven op liuar prachtig buitenverblgf te Oanibnruugh opnieuw aan te angen Daur is zy met hare letetisbesohrgving hezu waaraan du elyks eenige bladen toegevoegd worden Doch m umer hoeft iemand er een blik in kunnen wei pon zoo zorgvuldig wordt het bewaard Eerst dnn wanneer de hand die het beschrgfl verstgfd is wanneer de glansvolle opgen van voorheen voor immer verduisterd zgn zal het nagcdlacut over dia ongelukkige te vroeg vernordeeldo vrouw kunnen oordeelen doob me minder zal het kunnen uitroepen Sic transit gloria inundi De heer Van Houten heeft weder bg de wetgevende macht aanhangig semankt zgu voorstel van wet tot uitbreiding en nadere reg ling van het recht van onteigening ten algeineonen nutte door gemten tebesiuren gewgzigd naar de opmerkingen der Tweede Kamer In het gebruik van het recht van initiatief ziet hg een aanleiding om de Regeering bg den welgevendeu arbeid door actieve medi werking te steunen Hg verdedigt tegenover de bcdenkinjcn het ontwerp in verband mtt de Grondwet en met het onteigeningsreoht Hg ontkent inbreuk te willen maken op het stelsel van den bgzonderen eigendom ook z i de hook tüon onzer geheelo simonlevmg HlI ontwerp is alleen gericht tenen het streven om den grondeigendom te brengen in handen hetzg van don Staat hetzg vun de gemeenten waaruit tavansbiglct de onyegTundheid der verflHokHig als ware hg voor stander dtr landnationalieatie Zgn voorstal ht o t te regelen de gevallen uaann eu do voorwaarden aaronder onteigening zal mogi n plaats heblien en het 13 er verre van af om de exploitatie an dei boden te willen brengen iii handtn van Staatsworkvolk of domempacbtors Zelfs geeft het dtn eigenaren meer waarborxen dan v aarop zg strikte rechts iHispruak hebben Hg im ent dat uls htt voordeel ïsn den gedwongen rechlsovergang met zou groot I IS dat ruime schade vergoeding kan plaats hebben onteigening liever achterwege moet olgven In verband met de maatschappelgke behoeften meent ook lu dat gemeentebesturen de toepassing dezer wet lof vtrkrggmg van goede en gezonde womugen ook voor de minder gegoede bevolking gepaard moeten laten gaan met krachtige toepassing van het recht van onbewoonliaarverktarmg omdat hy m den verhoogden vDuiugstandaard een groeten hefboom van alle büz varen ziet Hy verwacht ook dht de door hem oorgeatelde regeling aan de bevolking gelegen hei 1 zal verschatfeii werk te vinden Hg kan geen gevo g geven aan den njensch om zyn ontwerp vast te knoopen aan eeu geheete herzumng der onteigemngs wetgeving en verklaart de meest bestreden onderdeolen net te kunnen weglaten In zyn nieuwe memorie van toelichting geeft hy vervolgens oen uiteenzetting van d e conomiache beginaelen van verre strekking van de guheele ontwikkeliug onzer maatschappy welke het ontwerp belichaamt Toch heeft hg eemge wgzigmgen aangebracht Zou wordt geruststelling gegeven aan hen die vreezen uit womngoQ waarvoor zg bgzondare gehechtheid koesteren verjaagd te kui nen worden Het hoogste gerechtshof in Daitsohland heeft zich moeten bezig houden met eeu strafvervolging wegens het weicnomen van een bloem Len ïS jarige met onbemiddelde weduwe had op een kerkhot van een omtmi d graf een bloem weggenomen en die op het graf van haren mau gelegd Zy werd vervolgd eu wegens Bcliending van een graf tot 2 dagen gevangenisstraf veroordeeld Zg kwam in cissatie bg het Hooggerechtshof en dit was vau oordeel dat niet het StrH wetbüek maar htt reglement op landbouw en boschwezen vi ld diefstal toepassolgk was Dat nam ook du rechter aan naar tvien de zaak varwezen werd ui dat bloemen niet een deel van het graf uitmaken De dame kwam er nu af met een boete van 10 mark De treinbotsing bg Alton op den Clfveland Cincinnati Ohio Si Loms spoorweg is een ontzettend ongeluk geweest De machinist van den sneltrein welke in den goedorentrein gereden was kon zich met mt de verbrgzulde wagens bevrijden on hg kwam om het leven in de vlammen vun den brandunden trein Men ging zoo spoem d mogelgk aan hot werk om den weg weder vig te maken on den brimd te stuiten toen de vlammen naar eemge petroleum reservoirs oversloegen waarop een hevige ontploffing volgde en IbOO hictoliter brandende petroleum omhoog spoot op en over do menigte helpers en nieuwsgierigen Ver over de hoofden dier mensclien heen spoot de brandende olie tot lo het dorp waar zy door de straten vloeide en vlammende poelen vormde Vele vluchtendeu za en zioh deu uitweg afgesuodet door den vlammensiroom Men zag er die radeloos met brandende kloedaren heen en weertiep n en een toevlucht zooiiten in het water of ii het naburige boseh of neervitikn met jammerlgko brandwonden Er werden m het guht el 8 menschen gedood 1 1 doodelgk gewond uu 83 meer ot minder ernstig gekwetst De Haarl Ct bevat het volgende De uitslag vau den internationalen wedstrgd door de Metropolitaansche Schaataenrgdars Associatie uitgeschreven en Donderdag op het meer van Welsh Harp te Herdon bg Londen over oen afstand van 400 M gehjuden is bekend Do tgdun waarin de baao werd afgelegd waren als volgt Isteprys Eden Tn 40 2 3 s 2de prgs Aveling lil 41 3 6 s e prys Houtman in 41 4 5 s Het WUB eeu rechte buuu doch het gs was ten gevolge van den dooi slecht en het rijden giug tegen den wind De prgzen bestonden in een gouden zilveren en bronzen medaille Zaterdag 1 t zou Ie naby Cambridge de Internationale wedstrgd plaats hebben om do Fnns van Oranjecub over een afstand van een Engelsche myl de beker die verleden jaar door Eden was gewoiioea j en die telken jaro opnieuvr aan don pryawmner van dat jaar wordt toegekend Ahd dezen wedstrgd is evenwel d or de Hollanders geen deel genomen I De heer Eden die weder mi Rugeland te Haarlem IS teruggekeerd deelde ons de reden daarvan mede Reeds ten vorigen jaren had hy gewaarschuwd niet meer te zullen mederyden als de baan met behoor I lyk afitebakeud werd wtnt dat de inrichting zooals die w IS voor de rgdors uiterst govaar gk was Wat tocb 18 hi t geval Over een afitaml 400 M wordt de breede baan iii tweeen gescheiden door eene reoks I tonnen ter weerszyden waarvan de beide rg Iers I geigktydig en ir dr elfJe richling stanon Voor dezen stigd over 1600 M miest dus du baan 4 maal afgelegd worden Telkeu aau het eindo Kekomeo moest om de tonnen geeveukt word u en als nu da rgders daar tegelgk aankomen was er dus alle kans dat zg tegen elkander opreden zooals dan ook wer kelglc dit keer neder geschied is Aan een veranderen van de baan was ook om den slechten toestand van het gs geen denken zoodat zoowel Eden als Houtman eu ook de Se Hollander Bodeuhuis besloten met mede te doon Slechts een 6 of Stal ryders hebben toen om den cup gedongen dte aan Avelmg ten deel viol Overigens roemde de heer Eden de ontvangst onzer landgeno ton in Lngeland Zaterdag na afloop van den strgd namen zy deel aan een schitterend gastraaal Ittt m Holborn Uostaurant te Londen aangebotlen werd Een ieder zat naluurlgk don heer Eden en onze overige landgenooten gtlgk geven dat zy bezwaar maken op eeu onveilige baan te rgden Maar onwillekeurig ryst bg ons do vraag Zou het met verkieslgk zgn dat een eWorld Champion gedurende bgv een jaar gausch niet aan wedstryden deelneemt Wg zouden het denkbeeld aan het bestuur der Internationale Schaatsen ryders Unie in ovorweiting willen geven Ons dnmct als men volgens de daarvoor gestelde regelen als Werehl Kampioen is aangewezen dan moet men gedurende eeuigeu tyd onsclieudbaar verk aard worden De waarde van de regeling zoude verhoogd worden als mon den We reldKampioen verbood godurendo bgv een jaar zich met anderen te meten Behalve misschien lu bgzondore gevallen Baltenlandscb overzicht De Figaro geeft eenige nienwe onthullingen omtrent Pai ima De overoenkomat wanrbg Herz zich vorbond voor 10 millioeu te zoigeo dat eene wet lot goedkeuring der loiergleeniug werd ingediend wasaangugaau nudat de stappen gedurende IS maanden door do Panamamaatscliappy bg de Rogeering gedaan vruohte oos waren gebleven Binnen veertien dagen nai at do beide De Leaseps eu De Reinaoh zich tot betaling der 10 millioen verplicht hadden was ook de wet ingediend en wel nadat aan Bmbaut eeu miUioen was beloofd Herz vroe toeu zyn 10 miUioen maar Da Lesseps weigerde De wet wus nog niet aangenomen Maar daarvoor te zorgen lag met in de afsptaak ln dn overeenkomst was slechts sprike van indunmog Kerz kreeg toen 600 000 francs als schadevergoed lug Om do goedkeuring der Kamer tn krggen ging Arton aau het werk met het bekende gevolg de Kamer drong er 1888 op aan het twee jaar te voren teruggetrokken ontwerp opnieuw in te dienen en het werd aangenomen Herzoischte opnieuw betaling der 10 milhooi en dreigde met volledige opeubnarmaki ig Aohtoreunvolifuns kreeg hg 1 2 en nog eens 2 millioen OnderlusBohen waren De Ltsseps bguji geheel geruïneerd maar Herz stelde Do Reinaoh alleen aansprak lyk voor het ontbrekende Herz veruam toon dat De Reinach ï n de Panamamaatsohappg 3 300 000 frs had ontvangen van welk bedrag Herz 3 milloen had gekregen Deze beweerde dat he votle bedrag voor hem bestemd was geweest De Hemaoh dicteerde daarop de door Andneux bekend gemaakte Igst van aan de parlementsleden betaalde bedragen en deed deze door Cleinenouea aan Herz toekomen Glcmenoeau ontkent iets van deze Igst te weten maar Vidi gelooft dat verhaal van Stephano waar is Hg vermoed echter dat de Igst in twee omslagen zat en dat Clemenceau den binnensten omslag aan Herz heeft gegeven zonder den inhoud to kennen De bekende bezoeken door De Reinach den dag vo Sr zgn dood in gezelschap van Clemenceau en Bouvier bg Horz en Constant gebracht zouden pogingen zgn geweest om deze Igst terug te krggen De Figaro doet ook op den president weder een niea wen aanval Een soldaat roent Jules Delafosse in de J r Een soldaat in plaats van een nutteloozeu Carnet Deze zou de macht hebben om aan het parlementaire geknoei een eind te maken maar hg bigft onbeweeglgk zitlon in zgn tempel van hoiliijheul en past wel op dat hg er geen oogeoblik uitkomt Zeker IS bot waar zegt de Delafosse dat noch hot keizerrgk noch het koningschap een Panamaschandaal zouden hebben overleefd maar dat de Republiek het wel sclignt te kunnen ligt waarlgk met aan haar maar aan het Franscho volk Het U een treurig teeken van don ellendigen toestand waarin het gerankt ia dat men niet eens meer verontwaardig IS over al de schandalen die men te zien krygt De Pianschen staan te kgken naar het voorbgtrekken van die reeks van onzedelgke knoeieryen als een os die een trein ziet voorbg snorren Er IS nog slechts één aak die met bezoedeld IS de militaire eer van Frankrgk Daarom kan alleen een soldaat den toestand zuive en