Goudsche Courant, donderdag 26 januari 1893

VrUdag Zl Jaiuarl 1 93 N 5055 GOUDSCHE COURANT ISieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De inzending van advertentlên kan geschieden tot eön uur des namiddags van den dag der uitgave De Daili hex vorneemt uit Cairo d t de khedire teganiprceict dat hij de Kageltobe ambtenaren zou willes ontslaan De bewegini t CaVro ia minder fi root dan de Torigi ÜAj OTt Generaal Kirchnor bevalhobbor over het Kgyplisohe leger ia uit Wady Haifa naar Cairo terugg okeer l Lord Cromer zal heden met den kbüdivo eon onderhoud hebben VolgouB do andere bladen hooft da lïritBcbo miiiistor raad giateren tweemaal vurp aderd n besloton eene verBlerlcinK vnn 1000 man naar Ëtypte te sendon Mud acht dit oone goringfl remterking die echter eene zedelijke uitwerkiui zal bebbun De bevelroerder der Kn eiache bezetting en du Kngelscho offioiereo hebben aan hunne ref eering de verzekorinz gefrevea dat zij in geval van woelingen op du Kgyptisohe soldaten koudon rekenen In politieke kringen te Londen gelooft men niet dat de ichediva bij z jne jegoni Engeland vijandige houding zn volbardun De Tiines zugt dat Engeland tegenover den khodive oiet te veel odelrooedigheid moot toonen daar de beweging tegen de ËngeUnhen zioh uitbi iilt Hoewel totfluBver geen ongerogoldbeden Kijn voorgakomen hoerncht volgens den bericbtgrver van dit blad vr groote opgewondoiihcid Do kbedivo antwoordt op alle telugrnmmeti van jolukwenacbing ton ninde te doen geloovon dat hy bij bot inoideni hooft gotegarierd De Datly News is van oordeel dat de macht waarover gcneratil Kirohner boaobikt voldoende is om de rust te vurzokerou Hot blad beweert dat de khodivo van plan zou iju bet oude rijk der FaoHa s te beiatt llen Abbas zat echter voor de flmke houding van Engeland mouten zwichten Het regiment infanterie dat te Malta in garnizoen ligt hcel bovel ontvangen ziah naat Egypto te ïoven Het debat ovor do Bolgischo irondweteherzieutug zal waarBchijnlijk 28 Februari in de Kamer Iwginnen Dat B ensobt du minister Boernaert Do heeren Woeste en Sainctelette hoblwn voorgesteld den datum te bepalen op 21 Febr Intussehen vergadert de commissie vau 21 nog ateeda zondor vordur te komen maar de goruohton winnen veld dai de rcohterzijde neigingen toont om hot eens te worden met de uiterste linkorzijde over nb eraoen Btomrcctit De commissio hoeft drio rapporteurs benoemd Do Smet de Nayer voor bet kiesrecht Melotvoor de organisatie van den Sonaat en SchoUoart voor do andera quaosties ADVERTENTIÊN Getrouwd J H BIK G M E BOER die tevens namena wederzydscbe familie har teiyk dank betuigen voor de vele blykeu van belangstelling b i hnu hnwelyk ondervonden Gourfa 25 Jan 1893 Voor de vele blyken van deelneming ontvangen by het overladen van den WelEdelen Heer J J BBAGGAAK betnig ik myn harteiykeu dank A WAKKIE Exemtatr testamentair Gouda 25 Jan 1898 Zy die ietei te vorderen hebben van of verschuldigd syr aan de nalatenschap van Mejuffrouw SOPHIE CHARLOTTE CORNÉLIE SCHOUTEN gewoond hebbende te Qouda en aldaar overleden den 20 JANUARI 1893 worden verzocht daarvan opgave of betaling te doen vóór 10 FEBRUARI aanstaande ten kantore van den Notaria É GROËNENOAAL te Gouda Zoer Uette Gesteendrukte HAAmASTJES worden GELEVERD door A BaiNRMiN en Zn Zaterdag avond a s Opening VAN HET ITieiiwe Magazijn van Gond en Zilver Byouterien Gouden en Zilveren Heeren en Dames Horlogriën SECÜLATEÜIiULOmiI WEKEEBMÜS ATELIBB voor HeparatiSn zoowel aan UURWERKEN als aan GOUDEN en ZILVEREN VOORWERPEN Kleiweg E A hoek St Anthoniestraat Aanheveleni Nederlandsche 8toombooMllaatschappij De Stoomschepen BATAVIER kapt J SAUER en HOLLAND kapt J 8MIDT vertrekken eiken Dinsdag en Zaterdag Voor vracht of passage vervoege men zich bg de Cargadoors der Maatsohappg Boompjes 72 te Rotterdam De Stoomschepen lossen te Brewersquay de markt van Boter en Easa te Londen KRAEPELIEli 4 HOLÜ EikelrCacao Aankvole doorfl H Genees en Scheikundigen fiekr met Gouden en Zilveren Nedaitles voedsaaip Versterkend en Aangenaam van Smaak Het melb gekookt zeer aan te bevelen Toor dn eUjksch rnlk bjj kinderen zwakke personen en klierachtig e gestellen Het water toebereid ia zy ala fnAcalirachtige drank nitatebeod b j diarrhie U ook Toor znigelmgen en kleine kinderen De ecbte ËIkci Cacao van Kraepellen Hotm ia alom vorkriJ8 baar in t J5 Tierkante bnasen Tan a Kyr f 1 70 4 Kgr h f O W en h ïffT ft f 0 50 Toorzien w ww v ï Etiquet waarop neTenstaand fabriekBinerk en de handteekening van de rapnanBinwK fabrikant e n SWgr KUAEl KLltN en HOLI H te EIST Fabrikanten Kraepellen è Holm Zeist Hofleveranciers 346 589 1196 1235 1240 1244 1266 1276 1277 1316 1830 1495 1497 1648 1678 1617 1640 1663 1768 1785 1857 1937 1969 2015 2017 2025 2032 2076 2106 2243 2266 2260 5388 7702 5 93 7712 5896 7737 6307 7820 6436 7884 5643 7941 6711 8060 5745 8133 6749 8142 6773 8161 5834 8199 6002 8336 6168 8349 6188 8406 6224 8422 6821 8537 6344 8661 6492 8818 6529 9008 6632 9077 6596 9324 6610 9483 6669 9517 6677 9611 7266 9913 7806 9941 7829 10042 7366 10046 10378 104417608 10178 10818 10832 10862 10384 10908 10923 11029 11166 U28S 11293 11298 11669 11820 11841 11861 11946 12104 12171 12383 12383 12424 12428 12463 12665 12677 12684 128B8 12761 42764 lf835 13284 13292 13404 13733 18761 13775 13826 13933 18953 14174 14246 14299 14363 14394 14398 14407 14464 14616 14661 14735 14786 14831 14908 14917 16102 15161 15235 16241 15322 16324 16655 15881 19002 16953 19U9 15994 19319 16068 19363 16165 19408 16302 19420 16666 19444 16876 19634 17099 19668 17168 19696 17234 19720 17243 19766 17409 19812 17454 1984S 17602 19843 17691 20319 17869 20221 17904 20259 18121 2036 18179 20422 18274 20426 18345 20486 18363 20614 18874 20640 18426 2067 I 18435 20760 18592 20830 18631 20866 I 18723 20901 18741 20911 I 18889 934 2435 2601 2719 2787 2994 3007 8121 3280 3330 3614 3672 3692 3642 3646 3784 3794 3795 4014 4094 4336 4369 4596 4610 4628 4639 4657 4710 4736 4817 4914 49 93 1 Btollwerck sc j KC fabrrxwjcd v wovx fhnit van den I Urn ïlniveHteita Prof jelim Hofrad Ür Harios Bonn hebbeu Hi dnf TiO jaren Ai rerzaLhtond iimiJel toi en hoesteo hoeschluiid vu aoDdocnint dt r aderuuigsür üiicD iiitsteokondo diyiiHtcn bewezen Bij spoedij e flF visf o infr van warnio er kondo liiclit s i bij ondor aanbovelens vni l i i cn bonbon to gebruiken Vi rpjikkinj roclo pakjea ü 25 cent Atam verkrijgbaar SAV Staats loterij 6e Klmse Trekking van VVoensdag 25 Jsnaari 1803 No 14818 60OOO No 7871 12680 U313 en 1H61 1000 No ISe 1666 11946 16222 en 17187 ƒ 400 No 6665 7113 en 8318 200 No 98 1415 6017 6021 6513 6796 7489 10846 11240 12647 18067 18346 19012 i n 19967 ƒ 100 Gouda Snelparadruk aa A Bbinkhak 8f ZooK Prijzen van ƒ 70 114 2294 5264 7621 10621 12936 16690 18890 222 2318 6370 7671 10647 13063 15760 18896 Ue aitgare dezer Ooaraut geachieüt dagel ks mat oitïondering Tan Zon en Feestdagen De prga per drie mMmden ia 1 25 trauco per poat I 1 70 AlWttderlSke Nommer VIJF CBiNTEIN BINNENLAND GOUDA 26 Januari 1893 Van de aangeboden gelefïüuheid om gratia brood met melk te gebruikeh werd heden morgan door ili kinderon gebruik kt Aan 254 volwnaaonen werd brood met kuuni gegeven GtBtefcn heef de nUscIub tot ondorateuning van minvermogenden een derde bedeeling gehouden en zijn 200 portonen bedeeld led er kreeg Vi HX steeDkolen 3 pond brood 1 pond spek en een paESqtja aardappelen V Gisteravond hield het SobodDmakerB Zieken en Begraftfuisfonda Help u ZelTen alhier op de BoTeuzaal van het Café ffVrede Beat ijn 17de jaarlijksohe vergadering toi het doen van rekening en verantwoording Do ootTangsten hadden bedragen ƒ 266 30 terwijl wa uitgegeven 77 10 Volgens rt 10 van kei raglument raag de waarborgkaa niet meer dan f 600 bedragen zoodat hetgeen daarboreu in kas ie onder de leden moet worden verdeeld welk bedrag lijode f 42 90 Terdeeld is geworden De paarden voor de Schoon hoTenaohe wagen gespannen zyn in de Spooratraat terwijl de koetsier zich even had verwijderd or van door gegaan Op de Kleiweg zijn zij voor de stal van de ürma Blom gegrepen Gisteren middag is op den Fluweelen Singel een i jarig jongentje te water geraakt en door een voorbyganger op bet drooge gebracht Dezer dagen zal een lijst rondgaan voor een hier FEViLLETOlM DE MARKIEZirV Uit het Franach 8 AI4 gij s morgouB die brug zuU overgaan om€ÏDd te bidden herinner u dan soms het huisgezin vau dm werkman de arme bannelingen Hel gebaat van den ongelukkige was met tranen bedekt Ülonige voorbijgangers bleven staan Wat is dat vroeg men elkander ffHet is Martel de beitelkunstenaar zeide eon man ffO de arme man zelde een ander ifHet is een der kolonisten die naar Algiers vertrekken Ën met opou armen kwam hjj naar Martel toe De ongetukkt e werkman werd omringd omhelad door al die brave lieden waarvan velen hem niet kenden maar het was een kolonist een arme broeder die in een vreemd land het brood ging zoeken dat hij op zijn geboortegrond niet meer kon vinden Mannen vrouwen kinderen allen weanden als hij en drukten hem de hand of kusten hem Martel was geheel buiten zich zelven en b wilde afscheid nemen van de dame die hjj op de brug had afgewacht ter stede te houden voordracht vaa den heer G Dahne over wien w reeda Trooner spraken Tot aanbevoling laten wg tbana not volgen hetgeen uit Utrecht daarojptrent tot ona kwam Univeraitüit Da voordraohten door den heer G Dahne den 19 en 20 Janusrï 189S te Utrecht gehouden hob ik mot groot gonoeiien bijgewoond De heer Dabne beschikt otor uitstekeado iLstrumenten en verrtoht de talrijke proeven met buitengewone zekerheid Onder de zijn er versohetdene die door bare inrichting ook de mnnnen vau bet vak zullen treffen Do mondelinge toelichting ter proeven Is natuurIgkerwjjze beknopt maar de boporkihüid van len beaobikbaren tijd in aanmerking nemende zal men moeten erkennen dat zy loo volledig is aU men maar kan verwachten V A JULIUS Professor m de Natuurkunde aan de Universiteit te Utrecht In bet Uirechtêche Proo SUtd Dagblad f nVr Aa 20 Januari leest men voorts h t volgende Waar niemand minder dm booglaeraar in d pbysioa aan onze universiteit de aandacht gevestigd had op de experimenteele voordrachten die de heer G Dahne hier zou houden was het te verwachten dat een vrij taliijk publiek gisteravond do eerate van dia voordrachten zou bijwoneii in weerwil van de aQeiding waartoe het ijsvermaak gister overdag en ook des avonda ruimBohoots gelei enbeid versoKafte Die proefnemingen waren the ffreat aUraction van don avond Men getroostte zich daarvoor gaarne het grootste gedeulto van den avond in den donker te zitten want wat men op die w e anu lioht te kort kwam werd vorjfoed door hot zien van do verrassende kluurensctiokeeriogen ie mionderheid bij do verklaring vau de chromatiéche polarisatie en van hare toepaaaingüu op weteusobappelijk en praotlaoh nlSen oogenblikja zeide zj Wij moolen een weinig verder gaan Gij hebt my gezegd dat al uwe kinderon u niet zullen volden Kan ik ook aan hen die hiar blijven van dienst zyn Alleen Léontine woigert mij te volgen zeide Martel Hen ik kan er haar niet toe dwlnsfn Mijn hart was reeds gewend vier kinderen te tollen waardoor ik vergal dat zij niet hot mij no was maar ik heb geene rechten op haar want zij is mijne dochter niet ffDus iemaiid van uwa betrekkingeu eene wees uie gij hebt opgevoed Het ia een kind dat ik bij gelegenheid van een volksfeest ouder eene raeulgte mensohen gevonden en zonder onderieheld even ala nijue kinderen opgeToed heb De arme kleine was toen iiiot ouder dan twee jaar en heeft zeker by de ruiling verloren want zij was toen ztjer rijk gakleed Eoiie onachtzame dienstbode had haar missohien gjverlflreu Hare kleine kleederon die wg zorgvuldig hebben bewaard zijn van prachtige stoffen hot tiunengoud rn de kanten fvaarmude dit is omzet alles tooudu aan dat zy tot eene rijke familie behoorde Maar zij stond op straat en bet was beier dat zg door een eorlgk werkman word raadegonomon dat verlaten te blijven ik heb er ten minste zoo ovur gedacht Zij zou in slechtere handen hebben kunnen nllen zy heeft mij echter toch verweten dat ik niet genoeg stappen had geiiaan om er achter te komen aan wien zij toebehoorde en haar dia zonder twijftl iu rijkdom ge ADVfiRTBNTlEN irorden geplaatit van 1 5 regels 60 Centen ieder i reg l meer 10 Centen GROOTE LBTTBBS worden berekend naar plantsmimte BoTendien worden alle AdverteutiSn gratli opgenomen in het ADVKKTBNTIEBLAD t welk des Maandaga Terecn jnt gebied op een door eene elootrlache lamp verlioht scherm werden geprojecteerd De gskond f Krlraponerwaard mag zich verhengflu in zeer veel modewerking van collegea autoriteiten en particuliere personen Kseds hebben zioh eeuige polderbesturen bereid verklaard om iu overig mot het bestuur do waterbemating b invallende vorst of dooi te bepalen en het ie te hopou dat algemeen dip bereiAwiUigbeid zal worden betoond ten einde vüi5r den aanstaanden winter vaste bepalingen te maken Wanneer de nog niet aangesloten yavereen gingen konden besluiten tot den boud toe te troden donsou er een geheel verkregen kunnen worden doteven zeldzaam als hoogst nuttig zou zijn voor bat algemeen Sehoonh Ct Bij do verkiezing van een lid Tweede Kamer in bet hoofdkidsdistriot Leeuwarden zijn van de 8986 kiezers opgekomen 2195 Van onwaarde 97 biljetten Volstrftkte meerderheid 1085 Daarvan varkregep de heeren J TroeUtra lifa raat 806 C V Gerritsen radieaal 689 O L van der ÏSwaag sooiaaldemooraat 231 P van Vliet Jr antirevolutionair S32 Herateïnming dua tusschen de heeren Troalstrn en Gerritsen Het hoofdbestuur der Vereoniging tot bevordering vau de Nederlandsche Visaoherij heeft naar aanlütding van de plannen die aanhangU zijn tot droogmaking van een gedeelte der Zuiderzee ou de in verband daarmtjde door de regeering benoemde oommissie voor het onderzoek dier lannon gemeend gegevens te moeten verzamelen om het belang aan te toonen dat de Zuiderzeo visschorij hoeft bij de bestendiging van den tegenwoordigen toestand Afet dat dool ia het voornemana om nadat hot ich om boren was door mijne achteloosheid tot een ellendig bestaan veroordeeld te hebben Hoevel haat verwyt gegrond is heeft het mij toch zeer gegriefd Ik voor mij ik heb zoovala bedenkingen niet gemaakt ik had een verlaren kind gevonden Ik meende dat het genoeg was dit bij den maire van mijn arrondissement op te Keven Ik voegde er bij dat ik het fou houden tot men het kwam opeischen en daar ik aan dagbladen noch policle had gedacht is er niemand kor n opdagen en ik hob tot mijne vrouw gezegd In plaats van drie zullen wij nu vier kinderen hebben Het vierde deelde zoodanig in ouse liefde dat wg er spoedig niet meer aan duchien dat zij niet van ons bloed is In bare kindsohbeid beminde zij ons innig maar toen zij groot genoeg is geworden om het versohil van stand te begrgpen heeft bet Hdeltgke bloed geaproken Ik zou niet durven zeggen dat zij met minachting op ons heeft neergozien maar zij heeft zich In ons mldi en ongelukkig gevoeld zy betreurde haar verloren stand zeer diep en leefde alleen in de hoop oens hare familie weder te vinden Om die hoop niet op te geven heoft zij Parijs niet willen vorlnten Na twintig jaren zorg voor haar te hebben gedragen heb ik bg mijn Vertrek de smart haar zonder mlddelon of steun hier te moeten achterinten Welnu zelilè de dame die rijk was en eene menigte eigendommen In de buurt had ik wil u ten minste dia smart verlichten dij hebt haur het naaion laten loeren niet waar