Goudsche Courant, vrijdag 27 januari 1893

u vrionilelgk uitnoodigen Doa morgens ora 8 uur 1 en des avonds om half zes ziet gg in ona lokaal ia j den Vojielenzang ongeveer 80 kindoron aan on wel voorziene tafel zicb te goed doen j Het verheugt oua van denzelfden arbeid te ver I nemen vun do Hoeren Bestuurders van de IJsclub j Het grodt gütal kindoreii dour hen des morgens ge voed getuigt van het dueltreffeude van zoodauig wel I to doen Het leidde ous om in overleg mot geuoomd I bealuur onze raorgeuvoediug voorloopig to slaken I en onze kindereu nioijen gebruik iriaken van de voeding m do werkinrioliting daarenti i en hebben wij ona gidal voor don avond verdubbeld Wg be velen die arme kleinen ook zeer aan in uwe guuet als gg soma een of nnd r kleeilingstukju voor hen hebt wij willen dat ovoimlB het voriije jaar weder boel gaarne van u voor ben ontvttiii en Wg wen aobeu ona ptoeds to beijveren den jaininor ondor die arme kinderen zoo mogelijk te len gèn Onilor dankzofTging vour do npnaino de Commissie G DE RAADT B PÜNSELIË K M DE BRU N H VAN MAAREN A VAN MAAREN li BELON IE M VAN DKTH G V 1 TOOT J L i F RAADT II A TOKV KENNISGEVING Kiezerslijsten Do VOORZITTER van don Gemoenteraad vau Gouda I Gelet op Art 7 dor Wet van 4 Juli IBBO Stel no 37 zoonla zij ia gewijzigd bij do Wet von 6 November 188 üibl no 193 Noodigt do MANNELIJKE INWONERS der Gomoente uit lo indien zij in eene andero ganioentu over het diouaijaar 1891 1 892 in de penoneele belasting naar oono hoogere huurwaarde dun die aanspraak geeft op vermindering tut een derde of twee derde godeelten dor belasting naar du drio eerate grondslagen of voor het dionatjaar lï öa in de grond belasfdng in cone andoro emcente of in moor gdmeenten te znineu tot een bedrag van ten minste 10 zijn iiangüslagüM daarvan door overlegging dor voor voldaan geteokendo aunslaghiljotlen vóór den 15n Fobruari a 8 to doen blyken 2o indien zij meenen aanspraak te kiinnun ronken om op do kiezoralijaten geplaatst Ie wordon op erond dat iij van den inwononden eigouaar of eoralen huurder van een woonhuia of afgezonderd gedoelte van een woonhuis waarvan de huurwaarde voor de poraonuole tielaating op ten minate 88 gesteld is gedurende 9 maanden vourafgaando uan deu 15n Fobruari 1893 euo gedeelte in huur hebben gehad en howoond wnarvoor guoi afzonilorlijke aunslaü in de porsoneelo belaatiug fesc hiedt manr waarvan do jnarlljksohe huurwaarde onge stotfeerd op ton minste 44 kan worden gesohat of op grond dat zij o s mede eigenaars in de grondbelasting zijn aangeslagen wegena onverdeelde onroerende goedcrrn doch wior unmen niet bij den aanslaif in h t kohier zijn vermeld mita huu aandeel in dieu aanslag tun minste 10 bedraagt vnu een of ander aanKifto te doen vóór den 16n Februari u s door iiivnlliim en overloi ging orner verklaring welke gratia vorkrijhbanr is ter Secretarie der Gemeente GOUDA den 25 Jannari 1893 Do Voorzittor voornoemd VAN BERGEN UZENDOORN KEXXiSGEI IXG GKOI DBELASriniG De BURüEMEESTSR dn Gemeente GOUDA brengt ler algomeeno konnia dat bet Kohier voorde Grondbelasting op de Gebouwde en Ongebouwde M gendoinmen dier Gemeeuto over het jaar 1893 op deu 2nn Januari lfi98 door den Hoer Proviticialen Inapocteur der üirecte Belastingen enz te Rotterdam executoir verklaard is gesteld in handeu an den Heer Ontvanrjrr der Directe Belattingen alhier dat ieder belastingachuldigo verplicht ia aijnen aanslag op den bg de Wet bepaalden voet te voldoen eu dat binnen drie maanden na aficondigiiig van het kohier onder overlegging van om dubbel van het Aanslag Biljet bezwaaracbrifteu kunnen wordon iugediond bij Heereu Gedoputeofde Staten dezer Provincie GOUDA iiif ti 26n Januari 1893 De Surgemeeiter VAN BERGEN UZENDOORN trant deta task roldoonde op de hoogte zal hebben I mtcld eeoe meeting te AmBterdam te hoaden waarop net boopt dat soowel de vooritandort der ontworpen drooglegging ali de belangbeltUnnden bij en de beUngstellenden iu de viifecherij tegenwoordig Eullen zijn ten einde die zaak te kunnen bespreken Tot bet verzameluQ dier gegerecs beeft het hoofdbestuar eene circulaire verzonden aan de bargemeAters van viascberi plaatsen aan de Zuiderzee met dringende uitnoodiging om een aantal vraagpunten verval in de circutafre te beantwoorden en deze ingovutd aan den Kcretarit van het hoofdbestuur terug te zenden De Fransche post en telegraafadmiuïstratio beeft baar verslag openbaar gemankt over de werking en de exploitatie vau bot telepboonwezen iu Frankrijk Dit verslag id bolaiigrijk daar het een goed overzicht geeft van de ontwikkeling van het tetepkoonwezen sinds deze tak van dienst door den staat geexploiteerd jvordl Er zyn thans in Frankryk HZ stedelijke telepboounetten l o bevolking van deze steden dio 6 milliocn rieUn bedraagt vormt dus ongeveer een zesde gedeelte daarvan Men hooft 18 1 1 abonnéa dus één abonoé op elke 300 inwoneu Het aunto nbunnéa bedroeg in het jaar waarin de ttaat het IIlephoouwezen overu m 11 400 één jaar later reeds l4 B47 In dit cijfer deelt Farijs met 9fiB3 hetgeen meer dan de hellt bedraagt van hut geheele aantal Niettegenstaande dit hoogo getal ia het niet Ie Far s dat de telephoon het meest in eere ii Te Cannes telt men é n nbouiid per 120 inwoners terwijl het te Par s 1 op 253 inwoners bedraaiEt Tt Cannes Menton ïrasae die voel hotels hebben en villa s waar families tijdelijk verblijf houden CD te Fourmii B Sedan ilüiios Tourooing de indu trieele steden bij uitnemendheid vindt men het grootate aantal jtboniiés De totale uikomaten van bet telephoonwezen bedragei Ü millioen gulden waarin Parijs voor g deelt lileu zeker aantal stedrn zya onderling door telephoonnetteu verbonden De vournaamate zijn dio ran Parijs naar Havre Lyon Marseille Elgsael Duinkerken iluims en Uouann Ket aantal intercommunale telephoonnetten bedroeg in 188 slechts fi in 168d H in 1887 1 in 1888 14 in 1889 15 om na bet ter hand uemen van alaaisexploitatie te stagen tot 121 netten Meer en meer wordt er gebruik gemaakt van de internationale tefepboonlijnen tussohen Fargs en Brussel en Parijs IjOiiden Parga is thans ook tolepUorisoh verbonden met Zwitserland en het vorstendom Monaco Niettegenstaande den gunstigen toestand van het telephoonwezen in Frankrgk hoeft het zioh nog niet tot een onmisbaitr io de zeden van het volk gedrongen verkeersmiddel verheven Berlin dat minder inwoners telt dan Parijs komj reeds met zijn getal telephoonBboDi 5s dat vau geheel Frankrijk nabg gZonnetckyn het te Amsterdam uitgegeven Geïllustreerd populair maandblad voor Venekering Weldadigheid en Hygiène ia met een zeer fraai nummer z jn derde jaar ingetreden Getuigt dit reeds ait een handelaoogpunt beschouwd van groote redactioneete vaardigheid niet minder ia t een bewijs Zij is eeue naaister mevrouw ivlndion zij lef een goed loou nit vaste naaister bij mij wil komen wonen kan zg mijne japonnen maken bn zorg voor mgu linnengoed dragen Zij zal hare kamer in miJQ huis hebben waarop zg zich het eten knn lalon brengen ant het zou haar niissobien niet beralleut in de keukeu te eten Denk eens na of dit aanbod u bevalt en natuurlgk ook haar O mevrouw zeide Martel jfdo wonsch u i66t mgo vertrek te zien is mg zeker door den Hemel ingegeven 1 irNu dat it bepuldt ik waobi haar hedeu na uw vertrek Duiwadmaal dank mevrouw Vnarwel brave man Ood zegeue sn bescherm u Neem dit aandenken van mij zeide zg en reikte den werkman eene prachtige beurs toe in plaats van die aau te nemen irok bg igne hand lorug vGg weigert eene herinnering aan Frankrijk eene beun door mijne dochter veivaardigd en die door Mne band wordt aangeboden welke zoo dikwgls uwe kiHdereu heeft gezegend P Vergeef mg mevrouw ik dank a hirtelgk zeide Martel en noin nu de beurs aan Ik weiger eeue aalmoe maar oeu aandenken uit uwe hand maakt mij gelukkis Wordt eeno gift zo ó aangeboden dan is tg te kostbaar ora eeu edel hart te vernederen De dame verwijilerde zich spoedig vódr dat de werkman deu tijd hait de beurs na te zien want zij voor dau omvang welken da levensverujcehng vooral in den laatsteu tgd hoeft aaugeoomen Van die verzekering door eeu 40ial bier te lande werkende maatschappijeu vertugeo woordtgd noemt aZonntêchtjn zich iu eeue diibterlijke voorrede met alleszins ie rechtvaardigen trots het fCeutraal orgaan Dezelfde aflevering buvat eene nagelaten bijdrage van wijlen Dr H Sr Jurouel het begin van een opaiel over deu invlued van het beroep op de gezondheid en den levensduur een strijd artiki 1 tegeu de Kquitable ten slotte eene bio eu bibiiogratiscbe schets over Prof Dr A J vau Fesch met diuus portret Niet alleen voor beeren Agenten muar iu t algemeen voor het publiek mag ZonnescAijii dus aU een welkome eu nuttige vraagbaak wonleu aungemerkt Voor de tweede aöevenng kondigt de redactie hoofdzakelijk iu handen van W Oosler een grooten uo vetlenwedsirijd aan Onder dagteekening van i9 Januari wordt aau de Neut Freie Preste uit Rome bet volgende gcsobreven Id de stad ia van niets anders aprlike dan van dü inheciiteuisnemtitg van deu directeur generaal eu van deu kasmer der Banca Raiaana de hueren Tanlango en Lazzaroni Va tijding verbreidde zich zeer snel en maakte overal eeu pg dijkeu inilruk want Tantungo eu baron Lazzaiunt waren twee vau Al meest typische persuunlijkhede van het langzaam verdwgnciide Oud Kome Du eerste was ueuigHZins burgerlgk maar eer welwillend de twetde was in houding eu aprekeii een groot heer dte lijn eohl wet stak iu gewaagde ouderneinibgen niaar die ouk met vurslelgku vrijgevigheid houderdduizui deu uitgaf voor Zitkeu van algjjimeeu belaag De faam van huil rijkdom wua zelfs doorgedrongen in do nederigste hutten vun lloine Het vulk noemde ben uiet Taulango eu Lazzaruni maar bij liuu voornamen Ji HQr Bernardo en itor Cenare al w ren eg munarcheu Vuor boideu büteekeude de bauk den aauvang un het einde van huu geluk Ëeu uuef vau Lazzaroui buroii Michele inspecteur vau de bank had jaren lanu geheel llomc auu ziju voeten Hg legde eeu groote reubaan on schonk deze met eeu echietmr chtiiig aan de stad De jougu man die in ziju vrgeii tijd zich toelegde op hel auhildereu van htaturti siukke i uu ouk literaire neigiugeu had wus t gulijk met zgu oom de ziel van iiidustrieule onderueintogen die miaschien ab grootsoh güdarht wareu muar toch de kiem vhd den ondi rgaug lu zich druegen daar alle ondernemingen een praotisehe basis mislua De caoutohouofabrieken Ie Forfii Üe leerlooierijen te Tanii ilo etonUabrieken te Livorno ilescbeepvaartmaatsehappij te Geuua om te zwjjget van de kleinere ondernemingen uüe zijn noodigdeud lu den beginne acbeeu alles goud te gaan en de jonge baron werd geprezen eu overlaileu met eurbiiwijzuo putitici au anstucraten drotgeu hem op de handen Als vertegenwoordiger der Italiaanachu soherpachutteravereenigiugeu rtiade hij naar het solierpaobutterafaest te Lyou on aia ridiler vuu het Legioen vau Kor keerde hg terug De heereu Taulango on Lazzaruiii werden nadat zg evenaU de voorzitter vau den raad vau toezicht vorst Torlouia etf baron Micbele Lazzaroni al hun have eu goud ter beschikking van dun staat hadden gesteld aia vergoeding voor de aangerichte dchade naar de gevangenis gevoerd Van het vermogen van bevatte drie goudstukken die voor iets andera bestemd waren gewcuat Maar de menach wikt God buscbikt overigens konden zg ook niet beter besteed zijn geworden Spoedig kwam Martel met zijn gezin op den kaai SiutBernard waar meer dan acht honderd personen het sein tot vertrek afwachtten In weerwil van het komlu weder wnren de beide oevers der Seine de kaai Sint Bernard de wijnhaven de boulevard Morlant de voorzijde van de kaai Austerlitz tetterlgk met nieuwiigierigon tiedekt on de ini niig vnu dn haven waar du kolonïaten werden iugeacbeept was bewaakt door linietroopeo die het V Ik beletteu de vaartuigen te naderen Tot zooverre had Lëontiue bare pleegouders vergezeld Hoewol baar besluit vast stoud gevoelde zg toob op bet oogeublik van scheiden baren moed zakken Reeds wareu hare irnede vader hare goede moeder hare zusters zoo liefderijk en inscbikkelijc voor hare trolschheid op het dek eu hadden zich uit hnre arnien gescheurd die hunnen hals krampachtig omspanden ook Henri haar broeilor stond gereed op het si hip te gaan Hg soiieen Ie aarzelen Op het oügenbltk dat hij haar zou verlaten maakte zich eeu diep gevoel van hem meester bg de gedachte aan oen eeuwig afaoheid maar een blik op zijne familie deed eene andere stem in zijn barl duidelijker spreken Üa plicht gaat vóór alles zeide hij Vharwel Léontino Ëu als vreesde hij iu lijn besluit te vankelfln de heide beeren Lazzaront en van Tantaogo zal we I niets overblijven Vorst Torlonia is rijk genoeg om I ook dezen slag te dragen Hoogitwaarschijnlgk zouden de lieeren Taulango en Lazzaroni niet gevangen zijn genomen als niet het onderzoek onregelmatigheden aau het lïcbt had gebracht die alleon door een gorecbtelgke vervol ging konden ivorden gestraft Alle bijzonderheden zijn nog niet bekend leker ia echter dat de b mk liaar wettolgk circulaliehedrig van 65 millioen hoeft overschreden en dat vow 21 millioen noch wiesfIs noch andeie dekking aanwcag was Onmogelijk ia het oog te zegKOo of ook anden personen in de zaak zullen won en bntrokkeiL Over de positie vau het kabinet zijn tal van geruchten in omloop Dut het niet op rozen li t is zeker maar zijn poailie ia daarom nog niet wanhopig zoohIb overijverige tegenstanders zeggen Wat den minialer preaideiit ïiolilli betreft hg kan zich de eer toorekeuen hnt recht den vrijen loop te hebben gelaten waarvoor van Deprotia en Cairoli tot Criapi en Di Rudiiii al iju voorganger waren teruggesclirikt Over do gewoonten van don heer Gladstone den ruim tochfigjarigen staatsman wordt het volgende medegfdeeld Na het op tiaan neemt dt heer Gladatune een lauw bad en eiken morgen voor het ontbijt bezocht hij te Biarritz de VerK sedert zijn tini keer te Londen wandelt hg dikwijls des inoricuns in de buurt van Downingatreot Zijn eerste ontbijt bestant gewoonlijk uit een hard ei een stukje touï theo en geryoaterd brood Na het outbtji Kuat hij aan de currespdndentie en cunige uren achtereen ia hij roet zgn particulieren secretaris bezig terwijl hq tevens verschillende poraiinen ontvangt Bij den lunch gebruikt de heer Gladstone koud vleesch pudding en kaas hierbij ilrlnkt hij eenlge ginzen lichten wijn en eindigt dikwijls met een glaa port Te vgf uut drinkt hij thof Bij het diner gebruikt hij soep viach ouz hoL wel hij gewooulgk maar één spijs eet lieer vetd huudt de miniatiT van rïjstpuddinj en van rijst met pruimen en gaarne zou hij zoo de etiquette het toeliet niet andera eten Btj deu maaltijd ilrinkt hij liiihten wgu en bij de kaas eeu stevig glas port Als de hoer ïiladstoue buitenshuis dineert drinkt hij eenige L tazen champagne terwgl hij altijd met pon eindigt Koffie drinkt hij niet omdat die zelden naar zijn smaak wordt toebereid eo bom bovendien slapeloosheid De zorgt Te Biarritz werd de minister te tien uur s avonds alleen gelaten en deze gowoonte schijnt noi gevolgd te worden De heer Gladstone slaapt goed en eenigeu tijd geleden bloef hij dikwij s tot den mi ldBg in bed Dit geschiedde als hij ze r vermoeid was of als bij zich wide bezighouden met een zaak die hom zeer veel bolangatulling inboezemde Als hij kou had gevat te Biarritz bleef bij dfu Keheulen dag te bed on den volgendou dag was de oiii eateldheid geweken Te Louden staat de grijze staataman tegenwoordig vroeg op hij leeft zoer geregeld en zijne gezondheid is uitstekend Zijn geest ia eveu eoherp als ooit en te Bia ritz zoowet als te huis of bij £ ijii vriiMiden te Londen is hg ht middeupunt nan de middagtafel Bij een der diners waerbg ook do heer Tollemache aanwezig was kwam het gesprek op de klassieken snelde hij weg zonder haar te durven aanzien Xéontine waa verplet blijven staan Voor attgd was het dus gedaan tusacfaen haar en de goede edelmoedige familie Zonder beweging of geluid bleef zg met gekruiste armen staan tot op het ooneubltk dat het sein werd gegeven de boot Neptuuua het ruime sop koia ei do vaartuigen op sleeptouw nam die de kolonisten uaar Conatantine brachten Zg ontwaakte eensklaps uit hare dofheid waardoor zij niets gehoord hail van de aanspraak vun deu preaidont dor commissie en de overgave der vlag zij stiet doordringende kreten uit terwijl zg hare armen uaar de wegvarende schepen uitstrekte Helaas I het waa gedaan Het berouw wns tevergeefs Het menschelgk hart is een afi rond waar dikwijla groote otidankbaarheid en schatten van toegenegenheid ineonsmeiton en het ia bewezen dat het eerst den prija var het geluk voelt na het onhorroepelgk verloren en somtijds na het zelf verstooten te hebben Den avoud van dien dag zoo pijnlijk voor velegezinnen want er werden terzelfder lijd nabij de haven rele tranen gestort door vele personeu afscheid genomen in smartolgke omhelzingf n eu menige nik ontsnapte aan de beklemde borat van vele wasLéontiue voor hot eerat van hua luvon op het uurvan naar bed gaan alleen hare o gen eu hanr hart zochten te vergeefs een vriendeuMik een welgemeend goeden nacht ff ordl vervolgd en Gladstone haalde niet alleen cnkelo regels maar geheelo paasaget uit het hoofd aau Franriscua vjin Kogelen berucht novellist door zü 3t letti rkunitige tijdschriften uitgekleed door acht en twintig couranton medelijdend beoordeel meu had slechts den druk on het bindwerk van ziju bunilels geprezcu bevond zioh in den toestand ran eeu llttagsch burgemeester tijddtis erii moutiug de arme jongen was radt dooB Hij zut op een vlieriugkaincrtje de ruiti u wareu doeU gebroken deels mvl papier beplakt hei tochtte er als in den Furkocbouwburg bot potkucbeltje waa leeg cu atuk in een hoek lag eeu strouloger de Bloei waarop hg tut wiigüeldo op ziju dri pootou kortom het kumertjt wns gehoel iu den stgl dien arme arme novelli iten in elk huMier verbateii minateiia eenmaal bi sclirijveu Hf w is koud Fraiioisoua was kond en bad honger sed Tt hel iinHJovisjo dat iiij vuor zijn gezondheid eiken morj eu op zya nuoltti re ni iag gebruikte liKd bij dien dag nog nifls geproefd hij die zooveel van prooveu liietd zelfs wil rukproeven Hoe zou hij dien iha iian wat Lteti komen Naar do Iraleeliug Am Hij bebüorde tot geen bepaald korkgenootachiip Naar de brood en koffiuuitdeetiiig op rleii Singel H Dat liet zijn fatsoen lüet toe Mttar in dfn strijd tuiaoben honijor eu futsoeu deed bet scherpe zwaiinl vim den ei rste wonderen en zoo i iiig Theobaldus u r bet uitdi ohn s lokaal Tocb langzamerhand voeldo hij onderweg de achaumto weder in zich opkomfii eu loor het loknal zakte de moed hem in do s hoenen die zoofvorinig ala zij waren den moed goh el luteii verdwijiitfii Hij keek eüus naiir de rij an armeu eiikroe op eena eer idé Ach ideeën uog nooit hebben die meuscben lol lionsiPien geil won gtn indien zo er op de juiste wijzi munt visteu uit teslnau Zoo ik aldus dacht Frnncisou efiia schoon en iiaiidoenlgk beschreef t g i ii ik bii r zie Hij ging hnlattaarts nam papier atcldo eeu keurig attik wtoa I er daarin op hoe bg w luevoefl wHrm gekleed in een dikke pels ïijn weiingerichtf woning luyl verlatcu om or n wandeli ig in de frl isehe wiulertiiciit to doen en toen getroffen was door den aanblik van oovTel ellende Hg toonde er duidelijk in aan hoe niooielijk het is voor rijkaarda zicb in hm toestand dtr armen te vernhiatgen eu schreef tenslotte de opwokkiii ï om veel zeer veel voor iu t edele doel te geven Fraiiciacna stuurde zijn copy naar een uitgever gaf een valaob adres wm een rijk man op ei eischio bij plaatsing boii rHrluin voor zgn epistel Do uitgever plaatste bet en belnalde Van Knsïulen goed voor zijn boeiend en Koed ievoeld ctuk öodort dien dug Igdt onze knappe vriuud K on gebrek moer Beschrijf de armoedu van tinderen niüoi zegt uij dan blijf jii er zelf voor i ewiiard En FrancisoiH hoeft veel volweliniton aekregen I IVeekblad voor Nederland Staten Geaeraal i Kambh Zitting vtui Woeuadair 2 Januari 1893 Dd Kamer nam enkele kleine ostworpeii aan doch kon noiï tjeen aanvang miikei mot ile behandeling der Staatsbegrootin r omd ii alle rügoering antwoor den nog met waren iugekoraen Heden bojiint rat n daaraan Buiteolandscli Overzicht I WaddiiiKton do Fnnisclio gezant te I oijden znl oen onderhoud bobben root lord Uoaubery over do Egyptischo a ingel gei beden 1 De Franache rcgeering hoeft van Lord Dufferin schriftelijk mededeelinit ontvaniion van het besluit dor Britsche regeering tot verati rking win bet garnizoen in Eüypte Uaardoor wurdt er bggevungd is hoegoiiaamd ifeen veraodoring gebracht noch in de politiek van Kngidand iegrnover Kgyple nocb i in de verzekeringen door ile Brilsche regeering offjelegd Wnddington hueft in last ontvanj en van doze verklaringen nota te nemen on aau hji d Rosebery nadere aanduiding te vragen ton opzichte van het incident dtit tot ilon mantregei aanleiding gaf De Roraoiiisoho norrespondenten van bet Journal de Débati eu dan Tempt klagen dat zij een bij zonderheden kuunen teU graf oren orntreot do fiuan I cieelit schandalen die van veracheid iie circulatie j banken varhnald en zelfs in de Italiaanache Waden 1 vermeld worden Die telegrainnien tocb worden I door de censuur achtorwcLio sehoiidon Zelfa cijfer lelegniinmeu zijn mot voilig zoodra men ontik kt lat daarin esproken wurtlt van zekere personeu I Dagen van 8irij l bei innen nu voor het luinisto rieGioli ti iu Ualie Du ouregelmatighedeu door drie omissiebnukon geploegd komen beden iu de Kamer ter sprake men fluistert de iiamtJH van onigekocb te regt Bnugaperaoui n afijevaardigden en journalisten die de üvurtpedin en zuudeii hebben geduld en bemnnteld de reohtorpurtg en uiterste linkerzijde zullen deu iiiiniBter preaident intorpelleeren over do benoeming van don thans gevangen geuomou directeur der Küineiusobo bauk Tnulongo tot aeiiantalid Hot zal belangwekkend ziju te zien of en hoede beer Giolitti ncli redt uit dezon netoligen toestand Wellicht ziju de geruchten van omkouperij ovenst rk overdreven als eenige betreffende hel Panama se hiiiidaai ViiQ do honderden miJiioenen die verapdd zyn bepalen vuijjens de mededeoliugon i over de befaamde lijal do aoinnirn vvaarvooii afgevaurdi jdeii e oud ministors iveiiUti omifukocbt zich t üt oeu geiainenlijk bedrag van ruim eén millioen De vetste brokkiii aijn ultiiana volgona deonttiulling n der Figaro door oiikele peraoneii bemachtigd Wellicht zal het achandiuil in Italië evenzoo afloopon en zullen de Franscbe btaiien dienu om lie baiiken quneatie groot rnnioei maken een gelijkaoortige bekeiiti nis moeleu doen al8 de Ilaliaauscbe Italta thans dte den tuesland in Frankrijk dunk zij Kibüt aanmerkelijk verbeterd acht üü instrucliii in de Zaak au de Panama maatschappij is gteiiidigd en ile beiT Franquenlle i nohter van instruciio beeft zijn dostier doen toeko i men aan den olïicier van jusiÜio Deze heeft drio j dagen tijd uin zgiie eischeu e stellen en dio aan din r cbtei van ins rucliu kenbaar tu luaken Docb 1 naar men verzekert zjd hg daiirmod geen drio da j gon twichten De echter vnn i istructie neemt als hy hel doxsier veréwndt aan deu otticinr van justitie geen conclusie lig moot zich daarvan strikt oulliDuden Eerat uls hij de eiwhtii van den officier kent gaat bij dnartuo over ott luj is nirt gebouilon overeenkomstig de rui onlng vun tUn officier conclusie te nemen lig kan als het zijiiu overtuiging is daartegen iii handelen De inslructi t waa goriolit teaen 18 personen Itelialve Charles de Lesaepa Cotlu en Fontane directeuren jf aduiinistruteura 8n do Panaina maatBcbap iij dU thans terechtstaaü was ij u eopend tegen don newBzeii minisier van npeiibaro werken Baiiiaiit Blondin de beide ex afg va inli dün Sans Leroy eu iolfroii Arton die gevlucht ia en de tien parlemontsluden lijf af ovaardigden eu even zoo velu aenatonn voor wie de parloiiieiitairo onaoheiidImarbüid was opgeheven De Belghcbi Kamer hoeft oen door de regoering naiiïttard motie van Sainctolotte uHUuenomon waarbij bepaald wordt dat de beraad si aüingon over de grcmiwetahtT ieningini 28 Februari zuÜeu aanvangen VIl u zal zoveel spoed maken aU mogelijk ia en trachten bet rerk vflor Pasckou te voltooteii De beraadslagingeu zullen niet door andere werkzaamheden ordoii onderbroken In een mamfeat van bet Gruo Oosten ten lunate van liet algemeen stetnrecbt wordt i ezegd dat de vrgmersebirg gegrondvest ia op vrijheid gelijkhoid dl erdraa zaamheid eti dua nie onvorichillig kan ziju omtrent hel werk der herziening Reeds in du bijOL nkomat vau 30 Maart 1891 hebbende vrijmetselaars zich met grootu meerderheid vuor hel algemeen stenireelit vorkluard In bet miiriifest wu dt verder gezegd Op het oogenblik waarop de openbare neening geroepen wordt zicb te uiten is het Groot Ooslen verpliciit openbaar ie maken dat de eenige biUgko oplossing van de vrnafistukken welke do Kamer in gemeen overleg mot d 5 Kroon beeft up te lossou ia bet algemeen siemrcolit Jleeds ia ifomeld dal het Huis van afgevaardigdoii to Waaiiington do quHraulaine wet aangenomon hooft Met 111 togA 45 stemmen word het amendement verworpen waüffn bepaald werd dat land erbulzora uit biiitenlandsrhe havens zevon dagen qiinrnntaine moeten houden Men voorzag algemoon dat met dB o voorwaarde do geheelo landvorhuiziug zou beperkt worden tot hen dio door nood godwongen hun Iniul verlaten Hel beste gedeelte der landvurbuizora zou wegblijven Iu de iijeenkomst van republikein che leden van den Ainorikuansclien Senaat is Z joveol verschil van meeniug gi bleken ten aanzien van het wctavuoratol tot schorsing der zilveruaukoopeii dat tio vergadering uiteenuing zonder beslisaing Do ovortuïüing wordt hierdoor versterkt riat het schorainscsontwerp iu don Sounat weinig kans van ala eu heeft INGEZONDEN Geachte Stadofenooten Nu wij reeds eeu zoslal weken hut venut smaken eeuigu hondorde kiudere i van uwe weldadighoid te doen goiiioteii moi t ons een kort woord van het hart eeu woord van dank aan alle Btadgenouten dio onderstaande Commissie hebben verrast met hunne milde gaven ten behoeve van arm kinderen Hoe die aveu bos eed worden daarvan kunt gij u zelven ovorluigon door ons te komen bu coeken wanrloo wij