Goudsche Courant, vrijdag 27 januari 1893

1893 Zaterdag 28 Januari N 5056 RERlllSI Bij den ondergfeteekende ligt van heden af een ADRES TER TEEKE IKG om aan den Edel Achtbaren Raad alhier te verzoelten He HLerinlS zooals gpewoonlijk te doen doorg aan A EBIITEMAN Lange Tiendeweg D 60 Gouda 26 Januari 1893 Zaterdag avond a s Opening VAN HET l ieuwe Magazijn van Goud en Zilver Byouteriön Gouden en Zilveren Heeren en Dames Ilorlog iën BE0ULATEÜB3 ELDEEEl W£KmS ElIS AIELIBR voor Reparation loowel aan UURWERKEN als aan GOÜÜËN en ZILVEREN VOORWERPEN Kleiweg E A hoek St Anthoniestraat I Aanbevelend GOUDSGHE COURANT ieuw8 en Advertentieblad voor Gouda en Omatrekenm oe inzending van advertentien kan geschieden tot esn uur des namiddags van den dag der uitgave KantonKerecht te Goada 1 Zitttng vfin Woensdag 35 Jannari IH i I Ih roigende penoneo lyn Tftroordeeld wegens VisMlienj orortreding j J vin R ta J A E te Goud tot B of 4 dagen heoiUeni In dtn winkul TOorliHnduo hebben van niet geijkte of afgekeurdn maten en gewichten O H P tfl Niüuwerkerk a d IJse tot 1 of 8 dagen huofatenis M i n W van H t Nieuwerkark a d IJ el tot 0 50 of l dag hechtani A da B te Nieuwerkerk a d Use tot ƒ 1 of 3 dagen heohtunii A S te j0vm iu tea tot 0 50 of 1 dag hechtenis C van B te iouda KruideniorstraaO tot 4 boeten elk Tan 0 50 of 1 dag hBRhlani voor elke boeta H H t louda f aBge Noodgodstpeg tot 3 of 3 dagen Uechloms T H to iou U Ktticeratruat tot ƒ 0 50 of 1 dag beclitenia C B Üoülunstewg en A W KuiporBtrnatJ te Gouda lodrr tot l of 2 dagcni huBlitenio Ij L Lange Noodgoditfeg J L Eaain tn J L Nieuwe Haveu te Goudu lodur tot 0 60 of 1 dag herhtenit H K to Gouda llaara tot 3 boeten elk van 0 50 of l dag bechmnis oor tlku buute V H te iouda Nieuwe Havon tot 1 of Z dagen heclilBnit J 8 te Ü uda Gouwe tot 0 50 of l dag hech tenit B Z te Gouda Klciwegsteeg tot ƒ I of 2 dagen heclituniu V van der U to Gouda Keizeratmni tol 2 goldbouten elk vaa 0 50 of l dag hecbtonis voor e ke boete Allfn EÏjii tovtfns veroordaeld in de kosten verhaalbaar by liifdwani van den dag met verbeurdverklaring der in beulag gunomen inatuu eu gewiohteD MARKTBERIOHTfiN i Ooada 26 Jauuan 18b8 Ook heden is or van j rauen got n notueriug te gaven daar alleen voor dadelijke behuuftfe een en ander gekocht werd tot unguregeble prijken Veiuabkt Molkvo zonder aanvoer Vutte var keni goeda aauvour handel vrijwel 32 a 25 et per half KQ Biggen voor Kugoland go de aanvoer ïiaudet vlug 32 a 23 ot per half K G Mngera Biggen redel aanvoer handel vrij wol ƒ 0 85 a ƒ 1 45 per woek Votte schapon weinig aanvoer utln aoori 8 4 16 Nuobtero kalvt ran redel aaovoer bandtd vrij wel ƒ 4 i 9 Aaugevoerd Ifl partijen kaas Handel vrijwel 2da Qual 36 a 28 BotPr wwnig iianvoor handel gewoon iofbotfr 1 40 ft 1 6f per kilo Weiboter ƒ 1 20 n 1 3Ü per kilo Burgerlijke Stand GEBORKN 28 Jan Lwvinus ouder P Steenbergen en J M Lorjd Jdhauna KlizabotU oude C Kuil au M vau Bnuren Adnanus ouders J da Jong en J C van Eb 24 Wilhelmus Antonius ouders B ükkersen en L Mooijekind 35 Handrikus Mnrinus oudart C A Brem en A 8 van Galen OVKRLKDKN 25 Jan F Akknjn huisvr van R Over de Linden S i j 11 ra GKHüWl 25 Jan J H Bik en G M E Boer A Burgbuoru ou E van Hoorn ADVERTENTIÊN Heden overleed in het Oude Vrouwenhuls onze Grootmoeder Wed AAHT VOB geb Johanna PktkonhlI A Vkënvndaai in den ouderdom van byna 85 jaren Oit aller naam JOH VOS Gouda 25 Jan 1893 Heden overleed tot diepe droefheid van mu en zgne nabestaanden mün geliefde Echtgenoot FREDERIK JACOBUS BOER op 40 iarigen leeftgd A C C RUIJTËR Wed Boek Gouda 26 Jan 1893 Openljare Verkooping te GOUDA op DINSDAG 31 JANUARI 1893 des morgens te 9 uren ten Sterf huize van den Heer G J Ehoklbkhgt Achter de Kerk Wgk A No 33 van eeueu goed onderhotuUn INBOEDEL waaronder gewerkt GOUD en ZILVER Daags te vqren op de gewone uren te zien Nadere inlichtingen geeft Notaris O O FORTUIJN DROOGLEEVERt Gouda BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda zullen by enkele inschrgving WOENSDAG den 15 FEBRUARI 1893 Aanbesteden DE LEVEKING van de benoodigde HEESTERS en PLANTSOENGEWASSEN voor het jaar 1883 Inlichtingen worden gegeven door den Gemeen teBonwmeester STOOUBQOT DE IM HERVATTING van den DIENST e xxaouo e d elij Ic DE DIRECTIE Zeer Uette G esteendrukte mmABTJES worden GELEVERD door A BKI KMA m Zn A D V E R TE N T I E N BlleiJiHne en BiMeiUaniUche Couranten worden dadelyk opgezonden door het Advertentie Bureau van A BRINKMAN en ZOON te Gouda 34 1 Staats loterij 6e Klasse Trekking van UotiiluriUg 26 JtiDuari 1893 No 6897 10395 eo 30958 1000 No 1696 6331 6953 11 J0 14913 16M1 en 20216 400 No 6186 8319 13697 e 20669 200 No 99 4020 4810 6728 88B3 lOlTÏ 10418 14334 19042 17334 n 19763 100 Pryzeu van ƒ 70 80 3040 B540 8297 10820 13437 13516 1884 107 3070 5684 8326 11076 13464 16594 18870 243 3140 6743 8680 11241 13488 16697 19161 426 3369 6783 8819 11269 13491 15652 19168 626 3559 6815 8920 11306 13559 15653 19223 629 8567 5872 8921 11307 13620 16845 19336 659 3578 5897 8999 11330 13730 15874 193S9 790 3645 6098 9021 11441 13794 15898 19417 1099 3747 9246 9027 11963 13960 15912 19430 1041 3755 6271 9039 U781 13963 16976 19435 1129 3766 6382 9140 11896 13978 19167 19441 1230 3848 6387 9263 11938 13989 16846 19464 1536 3872 6574 9277 12016 14099 16381 19604 1589 3931 8962 9876 12129 14160 19397 19596 1944 3998 9704 9411 12130 14302 19910 19942 1708 4060 6740 9442 12143 11404 17306 19790 1760 4120 9817 9459 12178 14682 17586 19866 1757 4131 6987 9572 12268 14681 17639 19950 1797 4165 7078 9693 12279 14943 17967 20011 1838 4257 7186 9809 12298 14675 1802S 20116 1901 4268 7189 9989 12344 14700 18044 20132 1946 4363 7210 9994 12377 14703 18069 20141 1996 4511 7233 10090 12399 14750 18190 20247 1998 4690 7260 10097 12662 14803 18277 20353 3088 4787 7329 10112 12761 14918 18279 20428 8207 4964 7364 10171 12847 14978 18297 20453 2268 4962 7432 103S7 12863 15027 18305 20478 2299 5001 765110396 12878 I50S2 18424 20613 2397 5031 7658 10652 12881 15129 18648 20703 2463 5053 7722 10660 12882 15248 18653 20807 2651 6239 7876 10667 13017 15313 18990 20910 2784 5343 8043 10719 13021 15348 18784 20930 8796 5892 8139 10722 13144 16406 18841 2677 I 2991 5479 8273 10795 13326 15488 liouda Snelpersdruk vsd A BaiïlKKAN h Zool Ue oitgave dezer Courant geschieiit dagelgks met uitzondering van Zon eu Feestdagen Ds pr B per drie maanden is 1 25 traneo per post 1 70 AlzottderlSke Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 27 Januari 1893 Van de nangoboden pelegouheid om gralii broodmet molk tö gebruiken werd heden morgen door 470 kinderoii Jïöbruile gemaakt Aan 251 volwnasöüen werd brood met koffie gegeven i De beer E Grendel Ueeft met goed gevolg te Amsterdam bet theoretisch examec voor apoibeker afgelegd Foordrachten over Natuurkunde van den heer DaUNB De heer G Dahne uil Dresden sloll ziob voor te deziT utüde bij genoegzame bolangetelling van de zijde aii het publiek een tweotal voordrachten te houden ovep onderwerpen op liet gebied vaa licht en electnciteit toegelicht door zeer beUnKrijke on verrassende proefnemingen Zoowel volgens de vorklarifij en van oon aantal Duitscho natuurkundigen van groot weteiiaohappel k gezag als volgens de berichten vnn vele groote dagbladen in Duitschland verdienen deze voordrachten eene warme betangstetlind Ook te Arnhem eu ta Utrecht waar du heer Dfthne onlangs optrad vond hij zeer levendigen bgval Zaterdag wordt begonnen met het doen circnleeren van een intcekeulijst llüt mocht gisteren aan do twee ijsbrekers van de rpederij De blauwe Ster de ss IJgploeg en Paul gelukken de vaart van Eotterdam naar Gouila opeu te breken Reeds FEVILLETOM DE MARKIEZIIN Uit het Framch 8 Zij vond slechts de leemte welke zij haar geheel leven zou ondervinden Hare kleine kamer was zindel k haar bed tamelijk goed en hare niouwe beschermster had haar vjiendel jk ontvangen Maar hoe ver is de welwillendheid niet van de liefde voor deseoeu waarover langen tijd eene oplettende teuderheid heeft owankt Alles liet zich aanzien dat het materieelo leven van Léontiue in dit gaatvrge huis aangenaam en hare werkzaamhoden gemakkelijk zouden zijn Door velen zou die onverwachte toevlucht als eene weldaad van da Voorzienigheid bpschimwd ijn geworden als eene reddingsplank op hot oogenblik lier schipbreuk in hare oogen wns het slechts ilienstbaarhnid Met een beklemd hart beschouwde zij langen tijd m gepeins verzonken haar klein zindelijk bod maar zij verhief haar bedroefd hart tot God en knielde Na in deze houding vele tranen gestort te bobben bad zg kalm zoo niet getroost door de gedichte dat de Vador van alle menschen over bare eenzaamheid waakte Maar toch her haalde zij Van dnur ing bet echtt r voorspoe llger en werdGouda binnen IV uur bereikt Het ijs had duorloopend eene iKlo van 30 a 25 cM on wurd dit door beide booltm zonder aohteruilstoomen gebroken Langs de i eheeïe lengte der rfrit r stoudun de belangstellenden aan de uevers goJehaHrd om hol liuitengewone en pruchtii e schoi vspel gade lü slaan In Gouda word de komat dkr beide bouten metvreug le begroet omdat door ie opening der vaarteen einde is gomnakt aan t gedwongen rust van velen De Utploeg werd düdelijk geschut en zou den gcluele naebt doorbreken om te trachten Amflterd uii to bereiken terwyl de i o paar Rotterdam terugkü le A R Ct In de gisteren gehouden zitting vnn dun gemeenteraad td Leiden kwam o a aan de orde een voorstel betrekkelijk de kuston an den bouw der goboorzaat met rapport der randtoosimissie en verdere stukken De eiukkcii beirekkelijk deze zaak zijn gesttild in handen utiit r oommieaie bestaande uit du boeren StBgeubeek van Ueukotom Sbokema Andreae en Van Hoeken Dü conclusie van het rapport door die commissie uitgebrachl slrtikt om in de kosten van bouw der gehoorzaal wttlko de raming met een bmlrag van ruim ƒ 25 Kif beeft overschreden ile voormalige gomeonle art i lect als schadeloosstelling te doen hij dragei eene om van ƒ 642 20 en een bedrag van ƒ 2O0O vourkomendo op de staten dor tjgrekening van do aannemers aan dexen niet te vergoeden I De lieer Voii der Breggen diende met belTekking I tot deze zaak ook namens de hh Drucker Was on I Egbert ilo Vries de volgende motie in j Do Rand d r grraeenle Loiden Gehoord liet verilag der roramissie van rapport omtrent het voorstel van Burgemeester en Wetbuuders van 2t Januari 1892 tot regeling der kostuu van Alleen geheel alleen I Dan voey de zij er dadelgk bg H Alleen met God Toen zij ilie laatste woorden uitsprak vf rloor hare slem de uitdrukking van angst waarvan zij de vorige uitroepingen vergezeld Itet gaan en lu huren droeven blik zag men de hoop horieven L angznmerhand gewend Léuutine zich aan haren nieuwen toestand of ten minste ann het geduld Zij werd gesterkt iloor de hoop hare oudi rs weder te vinden en hel rijke maar burgerlijke geAin waaraan het ongeluk hanr noodzaakte kioIi tu onderwerpen door liaar rang en fortuin te verduisteren Zg was nog irotscber geworden naarmate de gewoonten van welzijn en weelde die haar tot htertoo onbekend waren geweest zich voor haar ontsluierden Die trotscbUrid was dermate toegenomen ilnt ij do burfl ermans weelde en de eenigermate l iiige slige eerzucht verachtte die rondom haar heerttalitu Achter merrouw bouobnr haalde z j medehjdend de schouders op en daar de ondankbaarheid eu de liuugmoed attljd te zamen gaun was ij oven ongevoelig voor du edelmoedige handelingen van de gofide vrouw als voor de gastvrijheid die hanr was aaoguliodun op een oogenblik dat zij op het punt stoiid zich zonder buisveslmg te bevinden en zij bescliouwdu de oplettendheden die men haar bewees als verplichting Wat mijnheer Boucher betreft laiir de bezigheden vait Leonlinu baar in geene onmiddellijke aanraking met bem brachten sprak zy alleen over heu om zich ADVERTENTIEN worden geplaaUt van 1 5 regels i 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTKBS warden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags versch ut don bouw der Stnds Gehoorzaal Gelet op het ohnjven daaromtrent van don heer Knuttel tijdons den bouw der Stads Gehoorzaal architect der gomoento van 6 November 1893 Gelet op het advies van mr Nueb rechtsgeleerd raadsman der gemeente Betreurt het lo dat hot toezicht commissie vaa fabricage en van burgemeester ti vothouders op den bouw der StadsGeboorzaal niet strenger is goweeat 2o dat de toenmalige arohitoot hoezeer misschien tengevolge van liet bovengenoemde met scherper voor da naleving der esteido bepalingen gewaakt heeft en speciaal dat hg i ot uitgaven buiten het bestek en boven de toegestane gelden overgegaan ia zonder de daartoe vereisohte machtiging of toeatemming te hebben verkregen Verklaart echter het gebruik maken van het recht aan de gemeente toekomende tot verhaal van scliatle op den toeDmaligon arohiteot en tot korting op de rekeningen van de aannemers van bet werk onder do gegeven omstandigheden wensohrlyk te achten Besluit onder dauk tuigiug aan de oommiavie voor haren oravangrijkeQ arbeid burgemeester en wethouders uit te noodigen om ia hun voorstel van 28 Jaunari l892 die wijzigingen to brengen die door het afsluiten dor rekening van 18i l noodzakolyk ziju geworden en haar daarna tor vaslRteUiog weder aan de orde te stellen Het gerechtshof te s Gravenhago heeft gisteren uitspraak gedaan in de zaak van K Kat Pz en A Goud Az letteraelters lo Amsterdam die door do rechtbank aldaar wegens verspreiding van voor de Kou in gin regentes beloedigende gesohriftou mot het oogmerk om nan den beleedigenden inhoud ruchtbiiiirhüid te geven veroordeeld lijn tot 3 maanden gevangenisstraf welke uitspraak door den Hoogea Rand is vernietigd met verwgzing der zaak naar het voraohtelijk af te vragen I ffWat hebben die burgers tot zotte namen I l at was een punt dat zij gemakkelijk kon bostrg d n zonder dat zij behoefde te vroozeu dal men haar met gelijke munt zou betalen want het zou moeielijk geweest zijn met den haren te spotten I KU zg dit waardige rn edelmoedige gezin dat toch zeer goed was betaobelijk on alledaagsch vond welk denkbeeld vormde zij zich dan van lieden van hooge geboorte waarmede zij nooit in aanraking was I geweest Zij verbeeldde zich zeker dat ij eene andere taal spraken dan het algemeen en hunne wanrdigbeid door haar als droombeeld in bet onbekende gezien u8m in hare oogen reusaobtige vormen aan waartoe raij zich trachtte te verbeffeii door de houding ecner koningin of door den ornst eener prinses in een treurspel Zij was trotscb maar onderworpen aan hare meesters koel en stilzwggeod tegen de diensi boden ilie zich wreekten door baar de Markiezin I te noemen een naam die haar langzamerhand inde buurt gegeven was manr wns ovuriifens een goed meisje dat hare pliciiten met nauwgezetheid vervulde en degenen niet bedroefde die zg als hare minderen beschouwde en waarmede zij zich niet wilde bezig I houden Als zij dos avonds het vertrek van mevrouw verI liet na er den ganschen dag te hebben gewerkt ua zg zich weder in hare kamer bevond groep eene j plotselinge verandering In haar plaats Zooiira hare