Goudsche Courant, zaterdag 28 januari 1893

werd Maar hoe dikwijla waren hare oogen door vragen Zy was zoo onwetend in de vt reiscbtpn vantranen bevochtigd ala ly zich den jongen talenteene uitgozoobte kleedins en de nauwkeurige zorgenvollen beeldhouwer roorstelde die met eene apade vbh een uitgez cht toilet dat hare goede moederia de band neerslachtig een wanhopenden blik naar de zwakheid had gehnd aan den wensch van hareVrankrük riobtta 1 Want de tydingen die van vele dochter gehoor te geven om hare oude getrouwekolonistun nit Arika by de bloedverwanten kwamen Margareths door eene jouga kamenier te doen vervaren aeer drtievig Menigen krsr stortte zjj ook vangen tranen als zy dacht aan de liefkozingen eu de heilige Alvoiens Clariase tot dat uiterste overging had vriendschap van degonen die zij zoolang de teedere zy getracht ile kleine diensten waartoe Margaretha namen van moeder en zusters had gegeven en aan niet in staat was van Léuntiite to vergen ten einde de goede en vriaodelyke terechtwjjiingen van vader degene te kunnen behouden die baar gewiegd bad Uartel dia des avonds toen zjjne kinderen nog klein maar de trotsche handwerkster hajt zoo min onbe Hof t i GnT i1iig6 Het Hof beeft het Amsterdamache vonnis vernietigd omdat bet uiet Eenoegsaani mft rudeneo ia omkleed en opnieuw recht doende beide beklaagden aobuldig verklaard aan de bun te Uate gelegde feiten en Tcroordeeld tot 3 manuden gevangeniftslraf STATISTIEK temeonta Ue Qwyk ortr 189i tminn rrouw lolaal taaan Trouw toUal Ooboren 71 48 119 Owntigd 88 111 2Ü9 159 169 328 OrerledOD 87 83 70 Verlrokk 110 U7 1 227 147 160 297 Venehillen 12 19 31 Borolkixg opSlDiWailitwr 1891 1461 1431 S892 1898 147811450 2928 Oetal IweeliDg geboortt n 1 V natuurlek Keboranen 8 H leïenliïoB R eborouea 4 ToUrokktfR huwalijkflii 23 TotiuiL lier boKrooliDg over 1893 OatvangBt eu uitgaaf 16701 87 Te heffen liooflleiijke oiml SOOO Hoofdeluk 7 lor beuroolir K lagur onderwije Geraamd op 6340 861 JBatig slot der rekening oter 1891 Aantal oontribuabeten in 1893 Zitting vtoQ de Staatsbe Staten Oeneraal i Kameb Pondecditg 26 Jannari 1893 De algemefue be raadalafding over grooting heeft zich gekenmerkt door allerlei beschoiiwingen en toespelingen op ile irgediende kioawet Men kon bbd ollea uien dat deze quaestie onze gebeele binneulandaohe poüliok behperscht Over het algemeen schijnen de leden deeer kamer roet bekomBiering den niduwon toestand te gemoet te zien en bleek er vrcinig vau hartelijke ingenomenheid met de regeeringivoorstellün Alleen de heer Uertüeira en ook schoon minder onomwonden do heer Alberda was geheel voldaan Do andere sprokera nl de heeren Lohman Six Van Lgnden Van Roijen Sassen gaven de eeti al duidelyker dan de ander hunbeïwaard gemoed lucht Het is niet te verwonderen dat de Kegeering zich niet liet verleiden tot eene ontijdige disonssie over do bijionderheden der regeling dia nog in de Tweede Kamer in het oerate iladinm van ondorajwk is maar toch moet het haar duidelijk lijn geworden dat bet moeiiyk zijn zmI deïe beschreven vitderen te winnen voor do goetlkeuring TftD het ontwerp zooala bel daar ligt Van uitstel der kieswet ten behoeve der logerwet n dor tinauoieelB hervorming een denkbeeld in dfl kamer geopperd kan natuurlijk niet komen uide de Eegeering terecht Maar wel is deze bereid mtit de vertogonwoordiging tot aan het tijdstip der invoering eeoer nieuwe kitaregeling alles af todoen waarvoor tijd to viniden ii ook du legerwet Üvor de troeaelen in het Noorden en hi lgflen in verband daarmede over de handhaving van het gezag in de stukken voorkwam sprak alleen de heer Van Bogen wiens tomi niet bepaald welwillend kon heeten Maar de Minister van Justitie had guen onge oogen niet meer door aaboone meubels en prachtige behangsels verblind werden waardoor zyerioowerd gebracht zich diugeu voor te atollen die de werkelijkheid te boven stri efdeu trok zjj zich in baar eigen bart U lot eeu heiligdom terug wnar zij met d vrienden barer jeugd de goede gevoelens oener vrouw vond eene onwankelbare dankbaarheid voor fle goede zorgen die ly in hare jeugd ontvangen had die wel te Iaat kwam maar toch vastgewortuld was en eindelyk vertrouwen op God en oprecht modelyden q de eeouamh id dier ksmer met nare naakte wanden verdweneni do schitterende visioenen die den gansoheQ dag bare veibeetdingskrachten gednobt n hadden bezig gehouden Hare geheele ziel wtA aar Afrika gekeeird In haar vertrek slechts kon iB zich de liga inR tn het verbauaiugaoord voorstel leoi dat met het iweet harer vrienden besproeid luk toen hy dien spreker verweot dat h j zich tot vage klachten bepaalde en niet duidelijk maakte in wolk opticht de regeering wak te kort ge Schoten of onze bestuursiariohting te kort schoot I Was ons aangenaam daarhg t belang dor aociale wetgeving met warmte door dexen Minister to hooren brpleiten Op andere punten zal liet tyd zi r heden te komen als ook de andere Miciateni aaii het wuord zijn geweest Voor de Kotterdamscho Üecbtlbank stond gisterenterecht M C de J 42 jaai znuder beroep enMnder woonplaats Deze vrouw bekende in domaand December j l tydens zy Jverblyf hield in hetlogement Hel Witte Paard te Rtitterdain ten nadeelevan een mede logeergast een l8 a 19tal eieroetjes to hebbeu onivreemil en daernqi ton eigen bate tehebben verkocht i Het O M zijne vordering toelichtende zoide daler lionderdo zakuo als deïo voijir de rechtbank behandeld worden die niet interessant zijn omdat monniets weet va het vroegere leven san hen die tereofatataan In deze zaak zyn diti hem echter welbeken Doze vrouw toch die vioeger in goedendoen ia gewecat en eeu kupitaalljje had bezeten wasmet dit geld op reis gegaaii baar Zivilsrrland enDuitscbluttd en had zich zelfs in Keulen voorgedaanvan adel te zijn Met de slimlieid dia lianr ei enis had zij liicr te iKudo teruKg keerd zich san oplichting 8chul li gemaakt en was daarvoor door dereohtlxink te Hperenveen tot eeij jaar gevangenisstrafverourdeold In plaats van nu leergold to hebben gegeven had tij barr fiwerftochton voortgezotj word wegeiia miahanduling veroordeeld eu kwam ten siotto via Amsterdam te Botterdam aan nog in het bizit van 6u In twee keereii werd dit geld van de rijkspostspaarbauk gehauld eu weder op bare gewooe wijze verteerd lot zy eindelijk zif h aan bovengenoemd misdrijf schuldig maakte wel van kleine betoekenis maar toch schandelijk omdat zy het pleegde tegenover een arm oud man D ze vrouw uu ia de zoogenaamde T riesobH millioeueiijiilfrouw eertijds in goeden doen thans ontbloo van goctl en huisvesting Hot vorderde bare veroordeeling tot soht maanden gevangenisstraf Mr Jarai s van Bnalte deelde mede datdslevonsboscbryvina iin beklaagde die hij thans verneemt hem uiet btkeud was Bij zijn bezoek aau haar in de gevangenis was het pleiter voorgekomen dat men hier niet te doto h d met eene slimme vrouw maar met ieraaiid wior vorstflodelijke vermogens niet genoegzaam ontwikkeld waren Daar echter al het door het O M medegodet lde volgonB pleiter er niet tou mocht kiden voor dit Keer eenvoudige misdryf haar zoo eon zware atraf op te leggen verzucht pleiter oeue aanmerkelijke vermindering daarvan Uitspraak over 8 dagon Hot sucoeaaid rt cht bedreigd In Groningen heeft zich bet volgende geval voorgedaun By de ontzegelintif en iuveiitarisntie van den boedel eens ovorledoneo werd in ziju braudknsl eeu trommeltje Kevonilou OU daarin een pakket Uusaische elffjcten gesluteu in e n papieren enveloppe waarop door den erflater eigephundiit de volgeode verklar ng w a geschreven en geteeküud I eze Euasiache effecten ter waren hen alle vier om zich vereenigde en hun in een vriendachappt lyk onderhoud meer btigioseleu van deugd on rcohtschopenhoid inl oeziimde dan zij in hoeken konden guvomlen hebben I Overigens had hy zich niet bepaald bij de medudeoling van hot weiniffo dut hij zolf wiat raanr Lij bad hen gertgold naar school gezonden tot op bet oogunhlik dat ie ler op den ouderdom wns gekomen eeu baroep te leeren waarvan hij later loveu kon en allen hadden voordeel getrokken van zyne opofferingen Ër bad een voorval pluats in de woning van den beer Bouiher Ëeue der twee dienstimden die bij muvroiiw Boucher oud waren geworden word weg gezoniluii hi t was wanrlyk eene zaak van belang in dit geziii Maar mejuffrouw Clarisae Boucher beklaagde zich dikwijls en hevig er over slecht bediend on gekleed te worden door eene oude vrouw die niet den minsteu amaalc bezat en wie men alles moest waarde van 6000 behooren na zyn dood aan Martje de Boer Deze Manje de Boet was de huiahoadster van den overledene Van bet trommeltje had zy een sleutel De erfgenamen beweerden dat do effecten tot ite nalatenschap behoorden de huisboudsirr hield vol dat zij eigenares was reeds bij het laven van den erflater Zij verklaaide dst de erflater haar de effecten had gegeven en om te zorgen dat na zijn dood niit zou botwyfeld worden dnt zij er op pen eerlijke minier aan waa gekomen die v rklartng had gescnresfln ec onderteekeod eu bij de gehiawaardigu papien had gelegd Do huishoufister werd door de rechtbank bij vonnis van 11 November 1892 in bot gelijk gpsteld De erflater was volgens de rechtbank bewasruemer de huishoudster had het bezit en dat bezit gold als volkomen titel In deze uitspraak nu van de Groninsache rechtbank zift de rodactfur vaa Nederlattd do oml miiiiater Spreng van Eyk oen dreigend gevaar voor hi t auccesaierocbt Want zoo Zfgt hij o a men lette er vooral op dal in ponfesso was dat de etEncten aan den overledene hadden toebehoord de huishoudatar verklaarde zelve dat zy ze van hem had gekregen Vt orts zij men iudschtig dat ile erflater niet alleen de effecten ondor zich had maar ook het bovenbedoeld bewija waarin zolfs niet te lozen waa dat do effecten reeds bij het loven van den erflater aan de huisboudBter toebohoorden maar waarin de zeer opmerkelijke woorden voorkwamen dat zij na zijn dood aau haar too behooren Als men op alles let dau ligt oene conclusie voor du hund nl deze De heffing van bet successierecht wordt in tallooze gevallen ernstig bedreigd ala recht ia wat do rochlbank te Groningen voor recht aanzag Reeds wonlt hot successierecht bedreigd door de vermindering van het mutatierfoht zonder toevoeging van de maatregelen die do reaeering zeker zou hebben genomen had zij het verband tusichon beide belastingen begrepen Doch bet gevaar dat de schatkist nu gnat ioopen door bet bovenbedoeld vonnis is nog oneindig veel grooter In het Park Tivoli te Utrecht had Zondagavond een speciftliteitenvooraielling plaats va het RijksHalloü theator te Amsterdam Onder de nummers van het programma kwomoa voor Leon liUbolly athleet en kettingbreker die iedereen nitnoodigde met hem te worstelen Aan die uitnoodiging werd gevolg gegeven door den 31 jarigen miliciontolegra fiai C Kuyper van h Jt korps ffenietroepen te Utrecht die tot groots verbazing van het pubii ik als overwinnaar van don vermaarden beroops woratclaar uit dezen kamp terugkeerde Het buitengewoon tilrijk publiek bracht den overwinnaar een warme buide De volgende brief is door den bekenden bardryder Donoghue aan de Spirit of the tiittea geschreven Waarschijnlijk word ik genoodzaakt amateur te blijven daar toch de beroepsrydera onder go nerlei omatandigbeden zich met my willen meten De geheele zaak hangt my de keel uit en ik heb er waarlyk gegronde redenen voor leefd mogely maar toch zeer duidelijk gezegd onder goene omstandigheid de werkzaamheden eei dienstbode te willen verrichten De nieuwe kamenier kon niet beticht worden de dienst van een goed buia niet te weten want ly kwam van eene hertogin De revolutior naire wind had over de aristocratio gewaaid en de hertoginnen waren in Parijs zeer achaafsch geworden zoodat Victörine basloten bad in ene burgerlyke tamilie te gaan dienen Wel verre van de bevelen hsrsr jonge meesteres af te wachten raouHe zy iianspraak haar in goede manieren en smaak te kunnen onderwijzen en zy spotte zonder complimenten over hare gewoonten zoowel als mot de kloedinitalukkon die zg in honden kreeg Zij bad onophoudelijk den naam van mevrouw de hertogin in den mond eu eiken keer dat men hiiar berispte zeide zij onbeschaamd als zq in do kouken kwam ff Wat zyu die burgers belachelijk en onbehouwen Door Teel te eiseben op lomp te zgn verbeelden zy ocs te overtuigen ibit zy iels beduiden Zal ik dan lang veroordeeld zyn zulke menachen te dii nen ffNu ze de de oude keukenmeid eene goede oudevrouw die zeer gehecht was aan hare meestors diais ook vry brutaal zy zegt overluid wat men in deoogen vau de Markietin lezen kan Men kan zeggen dnt hi r rare dienstboden in hu S zijn Het isoverigens uiet meer rlau billijk men had Margarethaniet moet a wegzenden f ordt venolqd Zoodra Harold Hagen in Amerika landde bob ik hrm per telegram naar St John N B een wodstryd Toorgesti ld Zyn trainer nntwoorde dat hij zulks ia orde zoude brengen te Minneapolis nu aflo ip dor wedloopen met Breen welko reeds geri geld waren Ik reiede daarop oumiddelijk naar MinneiipnUs en bleef daar langer dan 3 wukeu op eigen kosten mnar ik kon geeno voldoening krijgi n Ik daaifdo eiken rijder dor wereld uit en atorttc 251 dullars als mijn inleügeld iu handen der rt ilactie van de Minn Triftune njtinr niemand nam mijne uitdaging aan Dnitrip zucht ik alle liefliobbera vim schniitsonrijdeu en nllu directeuren van pu jliekw verraaketijkheden op Mc GlelUn zeide op den ivitmer van dyii Ha en Breoii kaïnpstrijd tegen mij te willeu wedden maar woigerdü een som iteld ala foifeit te slorleii Everizoo Hagen ofaclioou bij vurklanrde tegen mij to willen rijden nndflt hij Breen geklopt had Het bestuur van de Norinanna Hink bewuerde op Norseng tojen mij te wllen we ddeii nianr wöitterde flforfeif te siurten De ludeii vnii dnt bestunr zijn rijk en zy huhboii zundor twljfol vele duiz ndou dollara by de Scnndi i Bank i gefi mnnr h hnd no wul ueiiu mtmnd lil Minneapolis kiinnoii blijven wacht n eu dat zoudur de minste knus om eeu enkelen cent van dïo dniiend dollar in mijne vingers ie kry oii daarom vertrok ik liniswaaria Hiigen beweert wereldkampioen te zij hij brengt ocliter dien titel in diecn diet dour do vurlooningen die II ij thans tu Minnenpdlis voor eutréu gotden houdt Gaarne word ik door liem ïoklopt ala bij t kan voordat hij naar Noonvegitn verdwijnt dut vermoerdert zijn recht op den kantpioonslitel Daarom doe ik de voltfende uitdai iui Ik wil oene of meer houden teifeii H Hagen op een sjuudo baan golegen hinnon oen wfalaiid vun 150 Engidacho myleii vnn New i y Haïtii mag do b an de dai un de loiiüte eu het aantal ntten bepalei Ik wil rydon om een itileg viui 1000 dollars elk of zoo hij geon geld hoeft om een zak met pepornoiöu Kn als hij rijden wil op een rechte baan van fi KngeUclie mijten op do Hudson rtuer ergous ter zynor keuio tussclien NewYork en Altiany dan wil ik hom een voorsprong van 20 gt conilHn neven Mochten dozu bcpaliniten mot eerlijk gono g zijn te ienover eeiien vreoradelinu ïCJ ben ik liereid die wyzingen aau to broujtoQ wetlo mon uoodig mocht üord iulen Neemt Hagen deze uildaifing niet aan dnn richt ik liij dozen dez ve nan Mr Cormiuk Breen uf wion ook waar ook Mon iaal dat Norbouh uit Noorwegen in aantocht is TwMC jaron goluden bon ik uaarNoorwoi cn ereisd zocht Norsont op en da gdu liem uit mnar hij wilde er niet onderuit komoii Ik ben zijn man nog Ik vrees eclittr dut bij door contrncl verbdiidoii is aan de nNormanna Bink n dat hij onmïddolijk ill hot hok bij de nndero godreaHeorde zal opgesloten worden Is hij echter vrij man en komt hij hierheen om schiintsoii te rijden dau bohooft hij waarlijk niet nnnr Monoapolii te gaan want hij kau 1000 mijlen dioliter bij nan wedstrijden deelnomen Do uildatting aan Hagen goldi ook aan bom Ata hij mij geklopt hoeft wil mijn broe lor James eens reeks ritten met hem rijden un heeft hij Jim s oklopt dsn zyn er nog eeuiite jonguliiigeii die niet bet r verlanKen dan tegen den Noor uit te komen oo het Norseng te doen IS om schaatsen t rijdou zal hij inror pret on meergeld vinden te New York dan iu Mineapolis Ik verneem dat geduremto mijue afwezigiieid een zekere Franklin zyn verlangun heeft te kennen geg ven om op eon langen afstand teiren mij tu rijrteu Indien hij na den midrlag met geld op zak to Newburgh komt kan hij net zooveel hardrijden ala hom lust Ik wil tegi n hum ryden om net zooveel geld als hij wil op welken afstand tusaclieu uen en duizend mijlen als hy verkiest en ik wil voor eiken myl die wij zulten aflegden hem eon voorsproug van 50 yards gevwn Ik verwacht hom di ze w ek in Newburgh zal hij gemakkelijk mijn adres 10 weton komen uw ilw JOSEPH F DONOGHUE Newburg N Y 4 Jan Voor het g rechtshof to s Gravenhaire stond gisteren terecht do 4jarij e horlogemaker Ockeloen als appellant en geintimeerde vau het vonnis der Rohthttuk te Rotterdam waarbij bij wegena doodslag gepleegd op den agent van politie v d Bu g tot 10 jaar gov werd reruurdeetd De Advocaat Mr Telders oordeelde dat atn bek de boogstu airnf moet worden opgelegd wolk to uu het hem ten laete gide dt misdrijf is bedreigd Het requisitoir strekte daarom tot boveatiging an het Rotterdamsch vonnia met verbooging vau du ele de alruf lot 15 jaren Mr P J Troelstift uit Leeuwarden droeg daarna verdediging voor Hy achtte dat eeng straf van V jaren voldoende wa want ineeintu m ii dai bekl gevaarlyk waa voor de innatschuppy dau moest men hom niet 15 jaar maar levenslange gevangenisstraf geven Uitspraak over 14 dagen Vrijdag ochtend sijn op schaatsen van iCampen vertrokken 2 kuapuu met het doel naar Urk ta rijden waar zij thuis boorden Nn oven op Schoktaiid vertoefd te hebben roden zo vvtflor tot op lichten afstand van Urk wuiir zij door het drijvend ija on opon wato niet verder konden Stellig bel ben zij aemoend door de eilandbowoiiors tu zyn opgemurkl doch do o auhijneu de knapen nier to bobben kunnen helpen het wss reeds donker on het waaide bird Do jongens hebben den ganscheu nacht op zee go worven on hadden bet geluk bot eiland Schokland weer te bereiken echter niet vóór Zaterdag avond Beiden bebbrn danr ovoriiHcht o i een hunner is daar trehlo en om wullioht rlon vulgenden ilag andormaid te tieproeven in Ürk tu komen do ander is woer naiir Kampen geredun waarliij Zondag avond doodmoe en uitKuhongerd n nk Mm Bultünianilsctt uvrrzicht Naar aanleiding van ile op het budget aangovraagdo gehoime fondsen is weder een heftiL o l anamadiscuB io gohouden waarbtj j de bekende Delahaye met zijn lijst van 104 oingekoehte al itevaflrdigden leotijk m tootje ia gupomen un uitgejouwd Het aat dan ook niet aan iu liot wüilu dergolijko boschuliliy ingen te uilen zonder bowijzon of namen te noonien Ton slotlo zij du golioimu fundaen loogoBtaan De Timea meldt uit Kairo dnt een kraobtiüo poliliuko stnioininir zich openboart do ir geliuel Egypte govoed lioor liüftigB arlikuleii iu de pl mtddijko perslegen Engeland en met vurliefling van den Khedive Een s dert 1882 op egroeidu volkspartij lieachouWtdon Khedivo ala den werkolgkon hervormiT dio desympatliieén des volks vurdiont omdat liij hot ondraui lijk juk der BriLtun bt strijd hetw Ik overbodig geacht vvürdt uaar E ypto evungoud zonder do Biitachevoogdij Zou vooruitkomen Ii tusschon katmeordede beweging bij hul bericht dat l n olaud de be zetlingstroepou veralurkt Over t golioel jceloolï mentu Kairo dat de Kbedive nu bedaard zal blijvuli do staatsuroep waa eenvoudig een proof die oven ellater ondor gun tigur oinsiandigbedou kan wordlonboihauld Do Fall Mall Gazette waarschuwt tetien de meeuing lat d versterking der roepen alleen voldoende Eou zyu om de ifuaestio van de baan to achui Bn en alius weder in het ruiiie tu breiigon Vorgetrn wij nii t zeiTE het blad dat pas drie weken gelmlen eon Egypiiscli logor van 1 3 000 man voilkomen toureikoiid werd geacht om hul landvoor u k gevaar tu beachormi n Doch indien du togenwoordigu toestand vouriduurt zal dit leger votalagen waardutooa zijn Du twoe éénijfu dinsreii diu eun Karyptisch soldaiit eerbiedigt zijn do Kbedivu en zijne Britache officieren Thans echter wordi iem Jïeleord uït naam van den eorstg uoemdo de laalstgonoemdon te beschouwen ala verraders eu vijanden Wolk vertiouwen kan er dus indien dit zoo voortitaat nog in het Egyptische loger gesteld worden En zoo wij bel land met eigen troepen moeten bezetten evenals in 1884 slaat bet dan niot vast dat Frankrijk Turkije en Rnaland bet vurachrikkolylutA liabaar zullen Httii heffen Er zij atorke Wmmu noodig tot voortgaan op den weg op den weg dien do Kegooring heeft ingeslagen Gelukkig heeft ij achtor zich hij deze ernstige crisis con feitetyk éénsguzindu natie Een briefschrijver uit Kairo is van meenin dat Engotsnil het volk van Ez pl xoo noodig htlt beat in toom zal boiidun met Muielmanscho truopen uit Indtê Ëéa regiment Bungiialsche lanciers te Aloxandrie eu twee legimeuteu dito to Kairo ziedaar tlo crisis opgelost De militaire commissie uit den Duitachen RgkaAüit beeft do algemeone beraadslagingen nog niet teu einde gebracht De toustaiid is dus nog niet veranderd Stumm wil wettelijke vaslatelling van den tweejari gun diensttijd slechts voor den duur eu in den tekst dezor wet maar niet tn du Grondwet Richter bl ft by bot bokoude slaudpuut der rrijzinnigge partij vuthardon De stemming is ongunstig ondanks het beweren der oflicieuso bladeu aprivi vorkiaan dat hij zal blyven traoblen de tegenstanders te overtuigen zoolang hij daarvan eenig gevolg verwacht bulil raadt dringend aan oen verstandhouding te zoeken op ecu grondslag van bet voorstel van Bennigaen eu waarschuwt do Beieren tegen do particu lariiliarho verdachtmakingen van Liobers Do Russische kroonprins is te Berlyu aangekomen Du keizer begrooiie hem in Rumiache uniform aan hut slatiuii waar ondanks het onttunstige weder een groote meuig o was aamengestroomd die den grootvorst nu en dan toejuichte toen hy naar het Russische gezantschap reed Later verleende de keizer den krounprina de keten der onle van den Zwarten Adelaar By den rykakanselifr Von Caprivi gaf de czaroviteb zijn kaartje af Nioolaaa Aleiancirovitch do grootvorst troonopvolger is 24 jaar oud Hij i vrij klein flink gebouwd en gelykt o a door zijn kluinou donkoren baard sprekend op zyn vader den ozaar Hoewel zonder groote ataatkundigu botcekenis bewijst het bezoek toch dat du vriendschappelijke verhoudiug tussoben de hoven van Burlyn en Petersburg i t8 meer dan vroeger op de verdraagzaamheid der boido volden durft vertrouwen Men weet hoe dikwijls de czaar zelf plan had keizer Wilhelm oen tegenbozoük te brengen Dit sprong steeds af Van de Duitscho bladen wijdt alleen het Berliner Tageblatt eeue beschouwiug aan s prinsen komat Het wija op du voortreftelgko i otrBkkingon tuaachec beide boven op twoe trunsiige vorachynaelen van een vriendschappelijker verhouding ook tussoben beide regeeriiigen de bunoemiug van guheraai Von Worder tot lïnitHch gezam lo Petersburg en do vorderingen ilor onderbnndelingen over een handelsverdrag Voor de Franscheii acht hot Berl Tagehlatt bet onaangonaam dat juist ondor deze omaiaudighoden een schaduw is gevallen op do betrokkingen tot Rusland door de lasterpraatjes betreffende den gezant V on Mohrenhoim en dat ook met drie andore groote mogendheden om diezelfde rudon voor Frankryk bescbamoude diplomatieke onderhandelingen moesten worden aangeknoopt Het fViener Fremdenhladt verklaart thans in een officieuze nota de verklaringen vnn dan Franschen minister Deville tegenover den Oosten rijk so hen gezant graaf Hoyoa onvoldoende en volgens bet Berl Taffeblatt ia te Weencn de ontovrodeuheid over de belastering van den gezant door de verklaring vau den minialer tUet weggenomen In antwoord op veraoliiUundo vragen deolde Giolitti in de Italiaansche Kumur mede dat men in het beheer dor Rumeinscho Bank zeer ernstige feiten heeft ontdekt Dh Regoering zal een wetsontwerp indienen it regeling van de banken welke biljetten in omloop brengen Drf uitslag van het thans ingesteld onderzoek zal dor Kamer werden medegedeeld De rugeering zal baar plicht doen tegenover iedereen maar zij verwerpt eon pnrlomentaire enqufite welka eun bewya van wnuirouwen zou zyn Dl Rudini ondorstount het plan oener enquête Gioliiti ontkent dal ile Banken gedwongen werden geld voor do verkiezingen to geven De minister van justitie bevestigde do verklaringen van den eersten minister en voegde er by dat het parlement un het land vertrouwen kunnen hebben in du oiiafhankelijkhoifl van de rechlerlyke macht Do zitling is goaohoral AV Staats loteriJ 5e KlHSffi Trekkiiijï vnn Vrydag 27 JnniiBri 1898 No 6800 en 8241 100 No 6404 7239 13455 18785 ƒ 40U No 483CI 619B 10759 15172 800 No 843 2877 5146 6816 8007 7110 8170 9376 11383 13004 15920 19911 Prijzen ïa 70 138 3073 6416 8167 11222 13619 16649 17926 142 3090 6649 8196 11281 13887 16666 18211 191 3188 6678 8308 11324 138 30 15700 18404 207 8311 6617 8506 11366 138B6 15846 18484 254 8346 6924 8661 II864 13657 16849 18847 323 3528 5983 8876 11424 13781 15983 18787 846 3706 6029 8714 11472 13804 15937 18822 670 3816 6074 8867 11866 13818 16997 18864 681 3912 8090 9086 11864 13906 16002 18892 716 8929 6167 9121 12043 14197 18020 19060 749 3946 6362 9161 12300 14228 16027 19266 792 4090 6678 9354 12300 14238 16218 193U3 823 4236 6781 9416 J2679 14448 8267 19886 869 4400 6818 9741 12988 14543 16288 19610 881 44 34 8906 9952 13009 14880 18336 19681 1069 4618 7000 9988 13077 H870 16348 19689 1313 4656 7028 10041 13141 1471 1 16408 19781 1363 4623 7088 10183 18146 14780 16413 19889 1400 4700 7104 10167 13187 14817 16784 19980 1673 4764 7147 10170 18280 14982 16788 20088 1878 4779 7188 10264 13294 15122 16939 20806 199 4832 7200 10398 1S301 15 94 17146 20814 2020 4870 7821 10518 I332B 15378 17281 20408 22t i 4968 784110626 18379 15298 172 37 20S38 2282 6118 7800 10666 È3467 161S99 17273 20686 2630 6266 7827 10882 13626 15354 17401 80788 2678 6298 7888 10899 13660 15406 1775i 2098J 2840 6316 7891 10748 13694 6427 r7802 209S0 2961 631 8077 10785 18699 15478 17848 80980 3036 6406 8135