Goudsche Courant, maandag 30 januari 1893

MaaDdag 30 Janyarl 1803 J 5057 OUDSGRE COURANT Nieuws en Advertentieblaii noor Gouda en Omstreken Oe inzending Tan advertentUn ksn Kszohleden tot Mn nnr dei Damlddaga van den dag der uitgave BnrKarlijke Stand ReenwUk OKBOBKN Oerrit ouden A N inii n en A Honfcmilimra Piftar ouders M Nieliur en J C Tan Wijngaarden OEHÜWl K Schoulc n 5 j m c e Knikker 80 j ADVERTEIWTIÊN Heden orerleed na eene kortstondige ziekte onze geliefde Broeder en Behuwdbioeder de heer ÏHEOUORUS CORNELIS LüNËNBÜKü in den ouderdom van raim 27 jaren Uit aller naam C tUNENBUHG Jr henige en algemeene kennUgetnng Rotterdam 26 Jan Ib93 Pro Deo Faillissement E HEIJ Ug vonnis der Arrondiaseraetiti Rechtbankte Rotterdam van 25 JANUARI 1803 ia de boedel van Ë HEIJ ioaolvent verklaard met laat tot vereffening door den Curator De Curator voornoemd Mr M M SCHIM van dhr LOBFF Adv ocaat Procurea r levronw KESPEB Kattaingel 147 vraagt om zoo spoedig mogeljjk in dienst te treden eene Dienstbode P É gottd kunnehde Koken en Werken Kiüh aan te melden 8 morgens 10 12 of a avonds na acht nnr De ondergeteekende verzoekt ten spoedigste lUUUlUiUll ïilil JJJJ faoofdzakelyk UMX ÊHGOKD en verdere Mrtikeien Contant bg afname van minstens lOOD ST 1KS P 7 REEUWIJK Bawu 81 Jacobsbraat 7 ROTTERDAM Zeer Uette Qesteondrukte worden GELEVKHD door A BlUMvMAN II Zn Sociëteit Ons Qenoogen 3e ib nnemenuyoorêietling Donderdag 2 Februari 1893 Tivoli Schouwburg Directie Jan C ub Vos eu W tak Kobla r Dranaa in 3 bedrgveu gevolgd door w ËM 1 ira lil Tnoneelepel in 1 bedrgf Annvang half 8 uur 0tr Gewoue bepalingen en prpen Gouiii Sitelperadruk rt i A BuNKUAK ft Zoon Bij den ondergfeteekende ligpl van heden af een ADRES TER TëEI E IIVG om aan den Edel Achtbaren Raad alhier te verzoeken De ierilil § zooals gfewoonlijk te doen doorgaan A EHIITEMAir Lang e Tiendeweg D 60 Gomia 26 Januari 1893 Zaterdag avond a s Opening VAN HET ITiexiwe Magazijn van Goud en Zilver ByouteriSn Gouden en Zilveren Heeren en Dames Horlog iën KEQÏLATEÜItS SLOKKEU WEKEEEUHl ATELIEU voor Keparatiën oowel aan DÜKWEBKEN ale aan GOODEN en ZILVEREN VOOliWEKPEN Kleiweg E A hoek St Anthoniestraat Aanbevelend Het groote aantal zenuwkwalen vau züiiuwliooldpiJQ al tut de voorafjïouiKlu keiiteükunen vaa apoplexie beraoiibtiroertii te trotaeeren nog stdudB alle middelen di or de meiltscbe wotmmcliap uangeweud Kerst aau den iiieun en tijd komt de eer toe dat z door bet ubruik tn ken van den eeuvouiligstun weg namelijk langs de buid ouQU pbysiologiBobe ontdekking gedaan heeft die na huiidcrde prournemini en tbane uvur de geheelu wureld lorbreid 9 en terwyl zg in wetuuschnppelijke kringen do hoogste bolaiigstelling wekt tevens et no weldaad blijkt 16 zijl voor do aan zenuwkwalen Igdouilo menschhuid I eze geneeswijze is uitgeironden door don gewezen Olhoier van Gezondheid Koman VVeissmaiiii tö Vilaboieii en bornst op de ondervinding opgedaan lu eene 50jirigo praktijk DooF wasscbiQg Tan tiet hoofd eenmaal per dag worden daartoe geschikte stoilea door de haid otimiddettijk aaa het zenuwgestel medegedeeld et deze gunueawijze werden werkelijk sobttterende resultaten verkregen en z maakte zooveel opgang dat van een donr den uitvuulor gesohreven werkje OVER ZENUWLIJDEJN en BEROERTE bare voorkoming ea genezing binnen korten tgd reeda de 25o druk versobenen ia Dit boekje bevat niut uUeon voor het roote publiek verataanbare verklarinf en omtrent het wezon diT nieuwere therapie un de dnarniedo zelfs in wanhopige gevallen verkregen uitwerking maar ook vindt loeu daarin wetenachappelgke verhandelingen uit de medische bladen die aan lieze gimeeswijze gewijd zgn zoomede arachrift van tal ven getuigschriften vHi hoo rgepinat8te geneoakuuiUgen onder welke F Kenlère med dr profeBsor aan de polykUnlek te Parija rue Rougemont 10 Stelnüireber mod dr praktiseerend geüeesheer aan het krankzinoigen gesticht te Cüiirenton S mtatsrath ur Cohn te Stettn Urosamoan med dr arrond arts te Jöhimgsn Dr P Forestler geneesheerdirecteur van het hospitaal te Agen Jeheimrath Dr Schering kasteel Guteafels Bad Ëms Darses med dr geneeaheerdireo teur dor galvano therapeutisohe inrichting voor zenuwlijders te Panis rue St Honoré 334 Consul von Aschenbaoh med dr te Corfu Dr Busbaoh arrond arts t3 Zirknitz über stabaarzt Jeoul mei dr te Weenen Dr C Bongavel te La Parrière Eure lid van den Conaeil Central d hyglène et de Santé m Frai krijk en vele anderen Aan allen wier zenuwgestel meer of minder aangedaan is otaan zoogenaamde zenuwachtigheid lilden waarvan de kenteekenen zijn chrouliohe hoofdpljn migraine schele hoofdpijn bloedaaudrang groote prikkelbaarheid gejaagdheid slapeloosheid lichamelijke onrust en onbehagelijke toestand vrder Ue zieken dieiloor beroerte gutrotfen werde ii en nog Igden aan de gevolgen daarvan zooals verlammingen OU vermogen tot spreken zware tongval moeiolijk slikken stijfheid der gewrichten met voortdurende pijn plaatseliikd zwakte verzwakking v n gebeugen enz en zij die reeds onder geneeakundige Uehandeting geweest zgn maar door de kende middelen als onthoudings ep koudwaterkuur wrijven eleotriBoeren stoomlooi of zeebade geen genezing of leniging hunner kwaal gevonden hebben en ten slotte zg die vrees gpvoelen OOr beroerte en daartoe reden hebben wegens verachijnaelen als ziCh aanhoudend angstig voelen verdooving in het hoofd hoofdpijn met duizeligheid flikkeringen en donker worden voor de oogen drukkende pijn nder het voorhoofd suizing in de ooren bet voelen van kriebeling m en het slapen van handen en voeten aan al deze drie eategonen van ZeUUWllJderB ala ook aan JOnge mei yeS lijdende aan bleekzucht en kraohteloosheid ook aan gezonde zelfs aan jonge personen die veel met het hoofd werken en geeatelijke reactie wiUun voorkomen wordt Inngend aangeraden zioh het boven vermelde werkje aan te achalfen hetwelk op aanvrage kOSteiOOS en franco verzonden wordt door LEMAIKtó ft Co Apothekera te Parys rue de rEohiquier 30 Alleen gerechtigd tot verbreiding der geneeswijze vau KOMAiX WEISSMANi Oud Offioier van gezond ieid eere lid der ItaUnanscho HSiiuiteits ordo van het Witte Kruis en verder te Amsterdam door JS 7LEBA £ Co Heitigewes 42 Rott rdani F E van SASTEIV KOLFF Apotbfkor Korte Hoofdstoeg 1 Utrecht LOUKV PORTOD Ondegmobt by de Gaardbrug F 160 Op de jongste bygieniach medicinale Tentoonstelling te Gent is de Weisaraan ache geneeswyze door de medische jur met de Zilveren Medaille bekoond Ot aitgare tiMW Goannt gescliieiit dBgel a met nitionilering tui Zon en Feeatdagen De prga per dne maanden is 1 25 traneo per poet 1 70 AlioaderlgkeiNonunen VIJF CENTSN BU deze Conrant behoort een B voeisel BINNENLAND GOUDA 28 Januari 1898 Van de aangeboden gelegenheid om gratis brood mat melk te gebrniken werd beden morgen door 430 kinderen gebruik gemaakt Aan 238 volwaaseuen werd brood met koffie gegeven Zondagavond houdt de afdeeting irGouda van het Algem Nedorl Werkl Verboud een gezellige bgeenkomst met vrouwen waarin de heer G D Heij onderwyzer bier ter stede eeuige novellen zal voordragen Èen beperkt aantal introductie atelt bet bestuur beschikbaar voor niet tetloo Zij dia de voorgaande keer deu heer Hei hebbengehoord sullen zeker met verzuimea van dat aanbod gvbrwik w BBaksQ Ue agent van politie der 2de k J van der Meulen alhier ia benoemd tot agent der 1 sta klasse te Ijarhngen Uiaterenavond bail op de boveniaal van het Koffiehuis ffHarmonie eeue openbare vergaderi ig plaats met bet doel een adres aan den Gemeenteraad to nchten om de kermis te behouden Ëen vr j talryk publiek was opgekomen Het Comité bestond uit de bh A J IJaaelste n J H Eoude en J J van der Sandec Pe heer IJseelsteijn deelde made dat heden avond ter tafel was gedeponeerd een requeit aan den Oemeenteraad om de Goudsohe Kermis te behouden Het re aeaf is van den volgenden inhood FEVILLETOX DE MARKIEZIIN üii hei Frantci Maar zoo zyn de bedendaagsohe meetftefwl Om fiie speld die niet goed geatokon is zenden zij eene arme meid weg die in hunne dtenat grgs is geworden Zij houden meer van eeae handige onbesohaamde dir torwyl ój hun brood eet hen veracht en hoont Ik bedoel hiermede mevrouw niet Arme goede mevrouw i Zg ia altyd eerder eene moeder dan eene meesteres voor ons geweest j maar de jeugd ia niet toegevend Nu wordt ds kleine ongednidige goed gediend Haar die onbeschaamde zal hier odk niet gr js worden Inderdaad bleef Victorioe daar niet lang Z vond een middel by de vrouw eens ministers io dienst t jtomeii De onbeschaamde lachte ironisch toen ij Jeannette de keukenmeid die tiding bracht QKM e alle liölen van hooge geboorte Pary hebben vcrlaton voegde zy er by is het een geluk voor mij weder by de vrouw vaneenen ministor te komen nadat ik tot in deze buurt gezonken waa Öa addectong ga dat God u geleide bromde Jaaüiietta paa maar op dat Hy u niet eens in Aan den Gemeenteraad te Qouda WeIËdel Achtbare Heereol Geren met den meest venehuldigden 8erbie l te kennen de ondorgeteekenden alten ingezetenen deser Gemeente Dat E ifeiiifiirmeerd lyn dat tal van requeaten aau Uwen Baad zgu aangebodtKi tot afschaffing der Kermis Dat zij ala helibeede alteu veel belang bij het behoud der Kermis de vryheiit nemen bij UEdel Achtbaren beleefdelijk aau te dringen dezelve nboh geheel n6oh gedeeltelijk af te Behaffea Redenen waarom zjj belm d verzoeken op dit request regard ie slaan t Welk doende eoa Gouda 27 Januari 189S De heer Bakkers atelde voor twt adres alleen door gepatenteerde belangstelleedon tedoen teekenen dat werd oangeaomeu Nog deelde de heer IJsacietiJo mede dat by den heer A Brinkman eveneons eti ndrea ter teekening lag Staande da vergadering werd het adrea van het Comité door 72 personen getaekend Aan Ds J W Mnrgadnot te Oiidewater werd ter gelegenheid van zijn 3S jarige ambtsbediening door den kerkeraad uamoos verscheidene lidmaten der Herv Gemeente eene pendule nlbt twee coupes ten geschenke aangeboden Men meldt uit Oudewater Eenige heerun alhier hebben Donderdag avond aan kinderen van alle minvermogenden b er ter stede een aardig feestje bereid Dour bukkenslag ia het daartoe door hof gemeentebestuur sratis afgestane het al k doe zinken Rene vrouw van ruim veertig jaren verving Vic torine Charlotte weituwe Mouton bad ook in groote hnlzeb gediend maar zy bad tfyuo ede inborst en wa eene zachtzinnige n beloofde dienstbode die gemoedplyk bare taak vervulde Koïider zich te bekreunen ovor don stand haart meestijrs die hare diensten betaalde Sene aanbonduude droefgeusiigheid zette haar belangwekkend Jfelaat lots treffends by Het was zichtbaar dat zy door groote smart gedrukt werd Hoewel Léohiinb me die nieuwe kamenier even afgemeten waa als met de vorige boezemde die vrouw haar oen levendig belang in en als zy bij Charlotte waa bemerkte zy altgd dat die vrouw een droefgeeattgen blik idet de uitdrukking der grootste sym patbio op haar vestigde En looh prnkon zij zelden met elkander Léontine zorgde dat zy d grenslijn niet oversobrot d die zij tuswhen zich en du dienst i boden had getrokken on Charlotte die gewoon t Jeannette onophoudelyk te boorun prevelen over de trotschheid van da markiezin die zy maar niet kon lyden deed g one stappen tot toenadering waAt zy witt dat ty de dionatboden slechts met neen of ja antwoordde fHet is toch vreemd Xeide Charlotte eens ffdat men met al do troischbeid van de markiezin haar l toch bemint ffHaar bemint zeida Jeannette AU gy vriend i schap voor haar gevoelt bewya haar die dan oaar ADVBKTBNTIKN irordea geplaatrt Yan 1 5 regele i 50 Centen iedera regd meer 10 Centen GBOOTK LBTTKKS worden berekend naar plaatamimta Borendien worden alle AdrertentiSn gratSl opgenomen in het ADVERTENTIBBIiAO t wolk dea Maandags Terechgnt oude aobooUokaal byeengcroepen werden zÜ op anysmelk en krenlebrood onthaald Een dar heeren vertoonde de too verlantaarn Toen ten laatste ook het portret von Koningin Wilhelmina op het doek verscheen steeg de geestdrift ten top waarvan het W irt NeerUmd bloed door eenige honderden kinkerkeluu uitgegalmd de uiting waa Door B en W van Rotterdam ia bjj den Rotterdamtohen Gemeenteraad eet out werp verordening ingediend regelende de keuring van voediogimiddelen ingericht op den te Amsterdam bestsaudea voet De keuring van vee vUesob enz eu van de visch op de vischmarkt aangevoerd bly ft bg a oaderlijke verordeningen geregeld Wat den keuringsdienst betreft atellen B en W voor den directeur van het abattoir tot hoofdkenrmeester aan te stellen het dagelykioh toezicht door eenige marktmeestera te doen uitoefenen en een aoheikuadige te benoemen ter beschikking van wien het laboratorium op hut abattoir kan worden gestold Voorta stellBD B en W voor de jaariredde vab don scheikundige te bepalen op 2000 8600 aan don directeur van het abattoir een toelage tegeven van ƒ 600 en aan de keurmoeaters ieder 100 por jaar Voor de verdere kosten ƒ 2000 rekenende zullen de totnalkosten kunnen geraamd worden ob 5000 Vooralsnog komt het B on W oiet noodzakeiyk voor door den gemeentolyken keuringsdienst ook wrrk Kaam heden voor particulieren tegen betaling te doon verrichten Naar aanleiding van de houding welke de con aervatiofliberale sprekeis in de Eerste Kamer Donderdag aannamen sohryft de Telegraaf Geen üwzer oonsertratiere heeYea heeft Ey n doel uit het oog verloren zoo veel mogelyk het voornemeo der Regeeriog om het kiesrecht tot het uiterste hartelust maar die kiekte zat my niet besmetten ffik zie hot wel zefde Charlotte aar waan n noemt men baar toch de tnarktezin f ia het omdat zij oo trotsoh isP Ton eerste ja antwoordde Jeannette ffmaartoob ook eenigizins oni iets anders f Waarom dan P Jeannette verbaaMe Charlotte de geschiedenis vso Jjéootine In haren yvor om er al dtj bijzonderheden van te vertellen en terwyl zij veor het foronis heen en weder liep had zij niet bemerkt dat tfjdens haar verhaal Charlotte twee of driemalen van kleur veranderd was en hare knieën zenutraehtig beefden PtoiBeting hield zy op getroffen door het Bobouwspcl dat stj voor ongen had de laatste woordeh bestierven op bare lippen Charlotte I O God wal scheelt uP riep do keukenmeid terwyl sy de goede vrouw die haar Mg nocb hoorde Op dat oogenblik kwam de Markiezin het porloal door Jeannette vergat haren ouden wrok en riep baar nitersl vertchriict to hulp ffJulfrouw T ontlne 1 nep zy op smeekenden loon Het meisje kwam dadelyk Door de vereenigda zorgen van Leontina en de keukenmeid kwam Char lotte weldra bij hare kennis Toen zy weder tot zicli zelve was gekomen drukte ztj Loontines handen in fe liare en weende sterk alvorens zij één woord kon uitbrengen Ëindeiyk herstelde zy ztoh en h de eerste woorden ilie t tot Iféoutina riobtte begoni