Goudsche Courant, maandag 30 januari 1893

JAKSro t nLAMÜB WwwTim Verkoopers Van EDE van der PALS te Uonda A H V KAPLIWG te Bodegraven BELANGRIJKE afkomstig tbh de gebouwen der Jnte f nationale SporttentouHntelUng te Sclusveningen Ten overstaBD van den NotariB B L LOËFF aldaar zat in het gebouvr der Seinpost in het openbaar worden verkocht BKLANORUKE PARTIJEN Hout IJzer etc waarvan de veiltngdagen zgn vastgesteld op 30 JANUARI 1 6 10 13 15 17 20 22 24 27 FEBHü ARI en op 1 3 6 8 n 10 MAART 1803 I telkenmale deid morgens ten elt ure een aanvang i nemende Bezichtiging dagelyka opengesteld van 10 3 uur Veitinghoekjes gratis op aanvrage by voorI noemden Notaris verkrijgbaar f wee dagen voor iedere verkooping Firïna J VVIXIElt MAGAÜIJN VAN 0OR8ETTEN U i KltUUi i voor DwoD Kinderen LUIERMAND enz BUROËMEEStER en VTETUOUDEBStui Gouda znllen by enkele inschrüring WOENSDAG den 15 FEBRUARI 1893 Aanbesteden DE LfiVEHINO van de benoodigde HEESTERS en PLANTSOEaïOEWASSEjM voor het jaar 1893 Inlichtingen worden gegeven door den Ge meenteBouwmeester STEBSEOlilËPOr STA A TSSFOOE Hibemia en Shamrock STEEK KOLËi branden Khoon weg en geren leer weinig walm Prima gioTe KACHELKOLEN rrg thuii per H L Ö 70 S i i® M Btationchet Staatnpoor grondwettige greiu uit ie breiden te dwarsboomen liet dit doet werd ia het Voorloopig Ven ag over bgsonderheden gesproken Met dit doel werd beden DDg uer in bet algemeen gewaarachuwd Do uit een oonsttiutioocel oogpant bescboviwd uier onbchoorlyke poging om de weifelende elemeuton io de Tweede Kamer aldus te intimideeren werdderhal e beden trots de afwijzing van een debat door de B eering ongestoord voortgezet Wij meenen dan ook de beraadslagingen van heden niet beter te kunnen kenschetsen dan door te zeggen dat zy minder Toor de regeeriugstafel waaromheen at de acht mi Dieters eeodrachtiglijk geschaard zaten dan wel voor de overzijde van bet Binnenhof bestemd waren Meer voor de ministers was heden bestemd de nderlinge theoretische boschouwing van den heer Six over de consequenties van het beginsel der mioiatorieele homogenit jit ICen oud minister die bewerkstelligd ma r nocb ipaarpot itocli geld wen gevoodtiD Het slotje thu den vurmiMun spaarpot e i de itoutelplaai wt rden ecUter in dmi atchbak ontdHkt waaruit vmsf te luiden dat de Bpaarput wu rerbraud Op deze aaow jsingea is de waukstvr ais vermoedelijke dieveggu aaugeliouduii zuo ouk baar man Beiden zijn naar bet liuia vaii bewaring overgebraobt Staten O aDeranl 1 Kahek Zitting rnu Vriï dag 27 Januari i8 3 Twrie boofdetukken Buitenl Zaken en Justitie zijn zouder 8t mmiug BADicenuiiien Bij do discussie waren ó voornaamslB punten de bouding der üiiderwyzers en de geheimhouding der aaoslageo m de ermogeiis ulnstitig Wat het eerste betreft verzekerde de minister van binuenl zaken bëtöogeïi gaat dat by mislukking in een van de dut de gcrucbten van aOBiaal democratiBohe onderbeide Kamers van een voorstel tot uitbreiding van wy era zeer oïerdroven waren eu dat het bet scboolbet kioareoht de gebeele Kogeering zich niet solidair toezichi de laak voldaende behartigt De heer Takbehoeft te gevoelen mot den minister van Binnen aanvaardde de aieliii g van den vroegoren ministerlandsche Zaken Wie ulko onraogelyke siellingen Maokay dat alleen moet worduu opgetreden tegendoor ötk een mond hoort uitspreken die beseft da een onderwijzer dij m de obool ieenngen vorspreidt delqk dat bet ontwerp van dan heer Tak onze con in atryd met lu goede z der of aanietiende totHTvatieveo geheel in de war gabraoht heeft ongehoortüamhoid aan de wetten des lands P Nu is Hiervan gaf trouwens meer dan één redevoering zeker de vraag in hoeverre ilo ambtenaar onderwijzer nog het voldingend bewgs Men leze die van den buiten d school geheel v ij kau worden gelalen in heer van Bojjen die geen andere miudelen schyut te kennen om de toenemende ontevredenheid der lagere volksklaue ta bejegenen dan boter orga niseereo der rijkspolitie instelling eener geheime politie een wet op den staat van Iwleg en beperking van de rü held der sooiatistisch gezinde onderwijzers Men £ ie de waarschuwingen van den beer Rengers en de onbeduidende citaten van den beer Sassen Het Soer Hbl ontvangt van ren tyner medewerkers hot bericht dat in de binnenlanden het socialistische blad Becht voor Allen druk gelezen wordt In lal ran deseaas gait het van hand tot hand en de inhoud wordt als bet ware verslonden In den laatston tijd is te s Haga weder veel ntsob geld in omloop meerendeel rijksdaalders De geldstukken zijn zeer goed nagemaakt zoowel ia beeltenia als in gewicht zgn optreden eeu bij uitstek moeilijke vraag waaiomlrent de Minister wyselyk naliet zich in theoretische bespiegel in ücu te verdiepen Uen heer Wflrtheim zal men moeten toegeven ditt bet niet auugaat dat de onder yier s avonds op eea muetiii besirijdt wal bij des uobtenda iü de school heeft geteerd maar aan den aiKJeruu kunt gaat men toob zeker te ver als men met den ht er Van Lynden hem or reeds een grief van maakt als hij critiek oefent op de wetten en de maatschappelijke insteitingeu Het veiligst iB aan den tact van het schooltoezicht over te laten de onderwijzers binnirn de perken te houden en daartoe de geschikte middelen aan te grypen Do beer Aiberda kon zich met succes beroepen op de circulaire der Fritsche schuolopzieners die tot uitgangspunt neemt du bt sluiten van het sociaaldemocratische congres te Zwolle Een handelaar te Amsterdam had in i n winkeltwee steenuilen dio zooats men we t zich hoofdzakelijk voeden met kleine voget es dood of levend De beMteu waren geruimen tgd door den koopmandaarmee dan ook garoed maar dit voedsel was bijbet opraken van da vogeltjes vervangen door vluesch Toen nu gisteren morgen de eigenaar naar de sieen uUen kwam zieu ontdekte hij dat bel vleescb nietwas aangeroerd maar dat de eene steenuil deo andere had opgegeten van dit beest was niets meerover dan wtt veeren Soko Wat de voelbesprokuu i eheim boud ing betreft waaraan inderdaad voor de leden dezer Kamer voet gelegen is tooode ziob de Hegeering tuuschietelijker en sielde ne afdoende regelinjf by d kieswet in vooruitzicht hetgeen echter den heer Pynapp l niet voldeed daar bij terecht wijziging der vigeerende kieswet wil zoodra de vermogens belasting in werkin treedt nlMtn de nieutve kiesregeliug Voorts verdient vermelding dat de üegeenng thans duidelyk erkende dat het centraal gezag inzonderhrid nok du oommisurissMa der KomuKin naasL de burgemeesiets vernntwoordelyk zijn voer de handhaving der openbare orde Ene weduwe wonende in de Bidderstroat te Arnhem werd wegens iiekt des aoohu bewaakt door kere vrouw v B die toen des morgens een houten ipsdupot met ruim 870 aan luakp pier en gouden tientjes vermiat werd rerdeoht v M dezen diefstoj Bfj de buhnndcling der begrooting voor Buiten tandsobu zaken was de quseatie der jnlernationale maatregelen tegen de cholera het miest van actueel jelang L e Itegeering bltfef volhuudeu in alte opzichten voldoende gewap i d to yyn ook tegen landverhuizers doch internationaal overleg Bcbijnt nog te moeten voeren tot doeltreffender algemeene samenwerking In t voorloopig verslag openbaarde zich naar het schynt ew streven om du openbaarheid U hêbbeo gepleegd Aan de politie werd keunisge eeuigermatt te beperken ler wlile tan onzen handel K f6n en huissoekiog in de woning van de waakster daartegenover verdiende waardeeriog de aandrang Ter haar g hMl liohMB It btrw Mejutl uw Leoottne zeida i hebt gij eene KToote bruine vlek io de rechter okaelholte en eeu lidteeken v n eene brandwond aan den tinkervoet J teide Leoutine verwonderd Hebt g buitendien niet een lidteeken ïn den orm van een kruis by de enkel tou denielfden voet waar g gebrand iljt geweest V yja teide Leontioe nog bs En toen men u gevonden heeft was uw tinnengoed gemerkt mrl iMe gebontunrdo L onder eene graveakroon niet w Mr hJ leide Leoottne die op hare beurt begon te beveo ttijn kind m jn kind 1 riep Charlotte koortaachtig uit terwyt zjj het machtelooze mai e onder hare liefkozingen bDoa WMaoordde Leouiinc myn kind t Ijeoutioe wu iodMrdaad baar kind DeirmeMarkieain wier oor gskwetst was geworden door den aaam Bonobcr heeite Charlotte H Uton Zy die gevreesd bad eene meealluinoe te begun door het huwel k met een l ldhouwer de loou ran een btooenljjk werkman die baar had aangenomen en opgevoed als tjJB eigene kinderen was voortgesproten ntt het buwet k vau eene kamenier n een koeUier Zü waren wat it waar fatsoenlijke lieden moer ap de maatscliappetyke ladder lager geplaatst dan bij wiens na m zg zou veracht hebben als hy baar dien zou kebbeo aangebodee ofschoon haar kan bem geheel toebehoorde De kroon die boven de letter geplaatst w waarmede men haar linnengoed had gemerkt had Leonline Dp bet ilenkbeeld gebracht dat zy van adel was Dat denkbeeld hetwelk zy met welbehagen ia hirren geest voedde was bg haar zekerheid geworden en in hare ar st tcmtische irotschbeid was het weldra niet meer door liehaagzucht d t zy sich tu den spiegel lag I wat lij UI bare trvkken zocht was minder de Mbooubeid die zooaeer behaagt dan wel eeu adetlqk vQorkumeb dat tapb maar eeu onseker teeken van hooge afkomst is e natuur had haar hierin naar wenseh bedeeld Als zy haar gelaat en hare lange spichtige vingers beschouwde was zy meur d u ooit overtuigd van de edelheid barer ireboorle ü jal dat alles duidt oeneadeltyke afkomst aan Beide sy Maar de onpartydige natuur verspilt hare kostbaarste gaven toowel In de bulten sla in de j paleizen en in bare jeugd was l ëontine daarom zoo ryk gekleed omdft zy bot afgedragen goed kreeg van de jontre gravin by wier ouders hare moeder had gediend Op de kreten van CbaHottn snelde het gansobe gorin naar de keukeu Aller harteu waren bewo en aller ougen waren vol tranen De moeder en de dochter werden met zorgen overlodeD Toen Léontine weder by hare kennia kwam was baar eerste gevoel eene volscfae schaamte haar ongeruste blik zocht op alle lifiptfN oen irunisehen glimlach zoozeer bield van den heer Pgnappet om maatregelen te nemen in t belang van den sanitaireu toestand tegeu bet stelsel van verzwijging elders In het antwoord dor rfgwring op het af leelingsverslag der Kerste Kamer leest men omirent rien maalBchappelyken toestand van het oogenblik hét volgende De Begeering meent beslist te mogen ontkennen dat van bare zijde het gezag ui l voldoende zau worden gehandhfoafd De in bet Noordoosten des lauds voorgekomt b woelingen waren niet te voorzien dat in verband daarmede zware misdrijven werden gepleegd wier daders met ontdekt worden is minder juist Maar in welk land is de justitie bij machte alles te OE tdekken wat zg wenscht en wauronar uj Btreefi Al wat overigens vanwege de Begoering is geduau met het oog op het voorgevallenö in het Noorden bewijst dat ij doorvlrongen was vai het besef der noodzakelijkheid media van haren plicht om alles te verrichten wat tot herstel eu handhnviug der orde vereiicht word en dat dit ook met goed gevolg is aangewend De Bugeeriog aolit de verbindbanrheid van de Fraosfihö wet van 10 Juli 1871 on het keizerlijk decreet vao 24 Dec I8U onbetwietbaar maar de toepassing is afhankelyk van de concrete toest ud n en oraatandighcden ilie zich voordoun Dat er uoodzakelyk ieid z u bestaan om een gedoelte des Isnd in slaat van beleg te verklaren en dat alzoo een dergelyke maatregel gerechtvaardigd zou zijn wordt bepanld ontkend Waar de uitvoering dér wet door de plnaUelijke overheden ta wcnschen liet zyu door de Begeering bteeds onverwijld de cnodige wenken geij ven met het gewenschte gevolg Zij wilde ovttrigens thnns zoo weinig mogelgk storend tusscben beide komen ia de uitvoering door Ie plaatseliJKo besturen van hunne dikwerf moeilijke taak zoolang de toestand van het oogenblik vordert dat hierop uitsluitend alle aandiicbt zy gevestigd De Begeering erkent dat op sommige punten van meer speoialen aard van ona strafrecht leeraten beDestaan wier aanvulling raadzaam is Daaromtrent is aedert lang overleg aanhangig lusschen BinuenJ Zaken en Justitie De artt 131 180 en 184 van het Wetboek van Strafrecht komen daarb meer bepaaldelyk in aanmerking De hier genoemde arit handelen over mondLÜnge of sobriftelijko oppuiïng tot een straOiaar feit verzet tegen amb enaren on het niet voldoen aan eep bevel of vordering krachtens weAelijk voorschrift gedaan door ambtenaren Zoolang echter egt de Begeering verder geen bijzondere toestand intreedt waardoor de siaat van oorlog of beleg zal orden afgekondigd isbutgeenzins het voornemen der Regeeriug voorstelleu te doen tot geheelo verandering vau het stelsel onzer welgeviog met de bedoeling om het centraal gezag te doen optreden ter vervanging vau de locale ovf rheid Wnt de oorzaken betreft van de onrust die opverschillende plaatsen wordt waargeRomeu eerst als men ze volledig 1 kennen sullen middelen tot afdoend herstel moeten worden ingevoerd Thans moeten in de eerste plaats orde on rust met klem worden gehandhaafd en moot de overheid door een kalme maar krachtige houding den goeden geest en het vertrouwen van de rustige ingesetenen bevestigeUi I hare tiet die met trotsohbeid vervuld was xioh metde beUehetyke gedachte bezig van uit de hoogte barer eerzuchtige droomeo in de armen eener dienstbode te valleu Maar toen zy overal de belangstellingvond die do voortreffelyke aandrift der natuur inboezemt had zij berouw uv do rerstoktbeid van haar hart en doordrongeu vim een f voel van teederbeiii weende lij hevig voor de arme vrouw die in tranen tuttende haar met kussen bedekte en riep terwijl zy haar met drift omhelede Hoeilert moeder l Allejeerzuoht zweeg in diezelfde ziel waar de natuur had gesprakeo er was slechts plaats voor genegenheid Het Iteminneode hart van Cbariolte hsd xyn vuur aan dat van hare dochter me lege leeld Léontine vond teveel geluk in de zachte en terens zoo heilige liefkozingen eruer moeiler iu dieonophoudelykegenegenheiil k die lietda ademeode blikken welke al bare bewegtngea volgden dat zy sich hare vroe gere wansobua alleen herinnerde om God te danken dat Hij baar meer had gegeven dan zij Hem had gevraagd 0 Godl heb dank myn Vader en Wfdarijke Voorzienigheid seide zij eiken avond als zy geknield in baar kamerve lag dat altyd verwarmd was terwül zy de goede Charlotte voor haar het bw zog in onU broiigen waaiia zij door zachte woorden werd in slaap gewiegd b des morgena door een kus gewekt werd ei versurkei tenvy l d i ii die door hun siobtsofin Uuu werkkring daariue geroepen of in staat ziju tot het verkrijicen van betere toestanden de hand aan het werk zullen moeten slaau Io de werkplaats van een der grootste spoorwegnaatscbappyec in Engeland maakto men tot groote verbazing van allen die l hoonlen eenige jaren geleden een locomotief in vijf en twintig uren kant en klaar Dit wekte de nnyver der Amerikanen op die daarop hetzeifdo werk in 17 uur verrichtun Thans is tlit ontzot d vlugge werken nog met glans overtroffen DeTHief vau do grootste werkplaats dtn Great ilastera Railicay te St atford in Enaeinnd Iwpaalde ene tijdruimte van tien uur waarin een locomotief met tender van stukje tot beetje vervaardigdun io elkaudpr gesel moest zyn Vooraf hield hij tot de 187 werklieden die hij voor dezen arbeid had uitgezocht een opwekkende re levoering Acht mir uten over negenen des raorgensjbegon men te Broedenen tekltipptni 85 mnn arbeiden aan de locomotief en 62 nan den tender Dertieu minuten voor twaalven waron de vorschiltondö stukken voor de locomotief kant en klaar en onmiddelijk begon men aan het iiiten zetten Na een arbeid van 4 uur 87 m uulen eril dR ketel reeds geplaatst en 9 uur 47 minuten na t begin vau deu arbeid deed da locomotief het eerste zeKevierand gefluit hooren Zij was namelijk ook reeds gestookt Een paar minuten voir lilt verstrijken van het lii nde uur stond de locomotiuf K cils oir een goederentrein om dien naar eeu iiabijiceli gen station ta brengen De verf want de met bhksemsneJheid ontstane locomotief was reeds geschilderd ouk had ooderwog tyd urn te drogen Nederlandsche Bond van OudOnderofficieren Gisterenavond had in de bovenzaal van den heer Dam eene vergadering plaats van de afdet ding fftiouda vao bovengeuoemdru liond die gepraosideerd werd door den heer M O van Frankenbuyseo Tegenwoordiit waren o a de hh J B Meere uit Delft alg voorzitter van deu bond H B Weijland 9r uit Amsterdam eu H Heeuwkes uit s Oravenhage terwyl du vergadering werd opgeluisterd door de aanwezigbei l van vele dames De Voorzitter dar afdeeling opende de vergadering met een hartelijk woord van welkom tot alle aanwezigen waarop hy müd leelde itat ouze geachte Burgemeester de heer Mr A A van Bergen IJzendoorn ziob bereid bad verklaard bet beschermheerschap der afdeeling te aanvaarden waarop hij voorstelde een Lat leve burffemeester van Berden iJteadoorn aan Ie hofTen waaraan met geestdrift door alle aanwezigen werd gevolg gegeven Vervolgens werd een Lied van den Bond gezongen getiteld Om Boel dat als volgt luidt In Noord en Zuid der Nederlanden In dorp en stad van grens tot strand ZjJD mannen die door oude banden Gehecht zyn aan het Vaderiand Een deel buns levens groot of kleên Ging in don dienst van t land daar heen Hem saHm te honden tnlter stond Dal iB bel doel van oiiz n Imnd 6is Wij zijn Oud 0niieroflici ren Van Ni êrlands leger Neertandis vloot Eu Indie s keurtroep s Lands bniiidr n o blyvun de onie tot ilen dou l I Eu roept de stem van t Vailerlhiid Dan bieden wij het hart eu hrind Wy zyn bereid op eiken i lüiid Dut is het duel lan onznt bond bit Waar ééa vnn on e kaïnenden In nood nocht zyn voor i ilauïlijksch brood Boept ons zijn stem tot hidpen raden In ongeval m ziekte of dood Zyn Boodgenooten Btunn Hfiret Om meê te dragen in f UtfA Met hulp met steun met kart en moud Dot i liet doel van omen boitd bu Geun terzuebt Is ons do d otis eirevt n Wij vHten voor geen party Wieoft sKoriiuïs wotird het ruer wil geven Van t schip van 8Uat hem eefen wy Maar wordt mi V irnt en Vuflt rl n l Door wie i ook lij ooit aangerand Wy Bweereii trouw mvt hart eu mond Dal is het doel van oiut n bond bis Den dichter vnu dit lied die nunwciig was d den heer H B Weijl u l werd dHnr p en kleine ov t e gebracht voor z n werk w inrop dow e ii toespraak bield over ket recht van bestaan van dm Bond owel op maütêckappelijk ai op kameraadêchappdijk gebied Spr Zi tti daari het do l u te n van d u Üoad en betoogde dat zy die geen lid zijn èn zidizolf èu de maatschappy ta koit doen Spr schetste met levendige trekken boe de siryd om bet bestaan voor oudouderofficieren vaak zeer hard is eu goede kameraadschap bracht mede dac men elkander dien slryd gemakkelijker trachtte ie maken Voorit k T zoolang men de uniform draagt ia men ven k rd v n levensonderhoud maar als men den dienst lieeft verlaten u het leven voor velen liooüst moLiIyk Wel is waar zijn bij kou besluit vete belrekkiii eii voor oudonderutficieren gereser eunl en bet g tiit gemakkelyk zich by een der ministenen op de eaodidalen lyat te doen plaatsen mnar men moet ich niet te voel iHusifiu maken spoediif geplaatst to nordon Het is gebeurd dat een oud militair mil ten eervol verleden zelf met bet eereteeken van mo d beleid en trouw op de borst word achterxeslcld by een bediende van eeu Kamerheer dio zich mjuot I verminderen en door wiens invloed laatstgeuoumde word voorgetrokken hoieu deu oud militair Het duel van den Bond is a le oud ondurofticiur ii en onderofficieren zich te doen aaneensluiten onielkui dtr te helpoii Wordt een huiiuer noodlydend welim ook bij wordt gehoipon maar hoofddoel is zulks niet gegeven wordt oi eerst ter elfder ure een oudsjldaai smaakt een stuk gegt en brood bitter Hoofddoel is te maken dat een oerlyk stuk brood kau ivorden v irdteHd Aan politiek doet de Boud volstrekt niet ecliter met ééne exceptie Er is nl eene partij die zich kant tegeu den Staal tegeu de Koningin tegen het Vaderland Eti deze party heeft alles behalv de sympathie van den Bond Koni g on Vaderland ayn deze Vereeniging heilig en waar die door bedoelde party worden gehooud ca gelasterd datir komt deze Bond daarlogen op Er kunnen ilatren komen moge zij nog verre zya I waarop onze Koningin en het Vaderland aller loewyding noudig hebben het Nederlandsche volk dat gelukki liOranje lievend en te praotisch is om te luister jii naar de stem dier opruiers zal dan met geesutrift opkomen ter hunner verdediging en ouk de leden van lezen Bond zullen zich in de ure des gev mra scharen o do trappen der troon en des noods danr sterven als de Zwitsers van Loduwgk XVI De bonil die 5 Februari I88 j w rd opgericht metnog geen 100 leden tolt er op ilit oogenblik meerdan 20Ü0 In 26 gemeenten tijn afdeelingen vanden Bond Sinds de opriditing wi rdeii reeds 5110 oudonderutficieren iu verschillende belrekkiiii Migeplaatst Spr eindigde met eene opwekking tothen die uog geen lid wuiwi tot den Bond toe tetreden waarna by bat guMemde lie h On doel voordroeg dat evenals het door hem geaprokuiieluide word toegejuicht Daarop sprak do heer H Beeuwkes uit deu Haag over bet Dubbeltje Fonds dat de weduwen en weezen van oudonderotSoieren lea goede komt zette liet doel uiteen en sprak een krachtig woord tot opwekkiux om dit Fonds te steanon De Voorzitter der Afdoeling de heer van Frankunhu n sprak vervolgens een woord van dank tot de beide sprekers van dozen avond waarop hij namens de aftleeliDg aan de leden van het lioofdliestuur de hh Meere Weyland Heouwkxii en Issels laalstgCDoeindii wus niet U reiiwoordiif liet uerL littmani sehap tivr ufdeeling Hitnbood dut bereidwillig werd aun uard N tilat nog de Ali Voorutfer een Korte toespraak hnd guhoU Uii waarin tiy o a inei wuFirdeeriiig en lof gewaagde vau b t B stuur der afd j m n wjis bet meer olliciëtde gedeelte der verguderini afgfluopen Nochtans hUvf men L og eeuiifen tijd gttzellig bijeeu tot het houden van voordrnchteii afgewisseld door zang en pian spol Al oo werd het aangenome met het uutUge vereenixd en rauobt dt ZH vergHduruig in alle opzichten icoed geslaagd hueten ADVERTENTIKN Openliare Verkooping te GOUDA op DINSDAQ 31 JANUARI 1803 du morgena te 9 aren ten Sterfhnize Tttn den Heer U J ËaoiiLBKVOt Achter de Kerk Wgk A No 33 fan eeuem goed ouderhoiuten INBOEDEL WMionder gewerkt GOUD en ZILVER Daaf 8 te roren op de gewone areD t zten Nadere inlichtingen i eeit Notaris G C FOKTIIIJN UROÜGLEËVËRte Gouda