Goudsche Courant, maandag 30 januari 1893

Reriiiis ol geen kermis meer te Gouda Het Schoenen Magazijn De Roode Laars Hoek Tiendetveg Gouda bericht dat a s week begint de Groote Toorjaars Uitverkoop waarin alle voorhanden Schoenen en Laarzen ong eveer 4000 paren lejjen KERMIS PKI IZI zullen worden uitverkocht Aanbevelend P HESSELS iffaandag 0 JaHuari 1895 OFEITEAIiE viE AEEBIIT op DONDERDAG 9 FEBRUARI 1893 des avonds te acht uur IN HET LOKAAL Kunstmin der Sociëteit Ons Genoegden de lieer Th G G ralette TOEGANG VBIJ GELEGENHEID TOT DEBAT De Secretarie Mr Hl ül Schim van der Loeff wrwi 7 By deze heb ik het genoegen U de Opening mijner Bloemisterij gelegen au de BLEGKKRiJSIN GEL 11 242 mede te deelen speciaal tot bet vervaardigen van ALLE BLOËMWUKKEN en verder alles wat tot het vak behoort Onder aanbeveling teeken Hoogachtend UEd Dw Dienaar A van GALEN a F BUSC MARKT Gedurende de maand FEBRUARI fipoole OPRlJlilIl G lol zeer Lage Prijzen maandag LAPPENDAG ONTVANGEN Nieuwe Gekleurde KATOëI JEl OPENBABE 7EEE00FIN1 De Notaris J P MAHLSTEDK Ie Bergambaeht is voornemens op WOENSDAG den 15n FEBRUARI 1893 des morgens ten 11 ure in het Koffiehnis DB GROOTE BOBBt te LekktrkerKm het openbaar te erkoopen geteekeod B nummer 164 met verdere GETIMMERTEN ERF TUIN WEO en WATERING staande en gelegep onder de gemeente Lekkcrkerk aan den Achterweg belend oost J B Tbsciiis en west J Vedboou kadaster Sectie O nnmmera 4276 4288 en 4284 groot 6 Aren 12 Centiaren Aanvaarding 1 Mei 1893 A D V E R T E N T I E N in alle Jilnnen en RuiteiUanf1 che Couranten worden dadelijk opgezonden door het Advertentie Boreaa van A BRINKMAN en ZOON te Gmda Sociët eit Ons Geno egen Se Mbtimement reorêiettimg Donderdag 2 Februari 1893 Tivoli Schouwburg Directie Jak U di Vos en van KoKLAAa Drama in 3 bedryven gevolgd door Tttoneelape ïd 1 bedrgf Aftnvang half 8 uur Gewone bepalinffen en prgzen Gouda 3iielpersdruk 4 A Bunkhan fc ZooK BINNEiNrLAND GOUDA 28 Januari 1893 Uit Oüii Hnni muldt men Aan het dtfixirtement van financiën is man reeds iliiilolijk aHU hut werlc gagaan raat hüt in f roedlieid broiigen van liet n itwoor l up Let Kamerroralag ovor de beroopsen bBdryrabolasting De irerkzaatnheden gevGii grond to vermoeden dat het oonpronketijlce roorstel zal wordati omgovrerkt tot een geheel niouw ontwerp Do te s Graveiihage gevestigde Veroenitiing tot voortdurende ondersfeuning dor naijelaten Ijetrekkir ge viin Vtfrorigelukre Schevpninpaohe visschera verleent thnna nan 116 woduwt n on 147 weegen wekültjlrs ouilersteiiiiing Du beloehngeii lubben inliet iifjjfloopeii LioukjaHr hut bootee cgier van S 503 76 bereikt De Vereonigin van gepensïor neerde oaderoffioieren en minderen die zich ten doel atelt onderstand to verleeuen aan vóór de wet van li77 gepensionneerde militfliren benevenf aan bunoe weduwea alool hare rekening over het jjugaie boekjaar met eene ontvangst van 14 649 19 an aan uitgaven mut 14 589 45 waarvan ƒ 12 098 voorldurendcn of tydflijken onderstand terwyl een batig saldo van 69 74 op het volgende boekjaar is overgüschreveu Door grootere of kleinere bydragen onderêteunen 971 officieren de Vereengmg Mon meldt uit Maas en Waal Het ijs in de Mnas is gisteren in beweging gaweeat doch heeft zich weer vait eset Water sterk wassende Overtocht overal goatrerad men passeert thans de Kavenateijuwlie spoorbrug Ook bet wator in de Waal IS langzaam wassende Door dun nanhoudendeu dooi is het ijs op het Zwarte Waler te Genemuiden voor wagüns en paarden niut meer vertrouwd Deze worden dan ook met du pont ovar het veer gebracht Voetgangera mnkun nog vun het ija gebruik doch lang zal ook dit niet meer duren daar zich overal rotgulan vormen De vaart zelfs voor stoombooten zal echter nog geruimen tyd gesloten bijjven daar zicli voor de brug te Haaaelt aene ontz ttend groote massa js eeft vaatgesel Van het ij ii den polder van Mastenbroek wordt nog wel eenig gebruik gemaakt doch ool ditiseen waagstuk dut reeds munigaou eeu nat pak gelukkig bleaf htt hierby kostte Da Ie Luit von Schmid bespreekt in ei Sociaal Weekblad de wensobelijkheid van vrydom van hriofport voor miliciens Aan dat artikt l ontleenen wg het volgende Het ia hier te lande niiabcnien aan maar weinigen bekend dut in Zwitaerland uan de dienstplichtigen gedurende bun oufuningatijd vrijdom van port ia verleend voor het bnuvunverkeer mft familiebetrekhingen én ook omgukeerd vnjport ta tougckend voor brievan van betrekkingen aan miliciens Gaat bet don toier als mg dan zal bij van dezen toestand een vriendelijk en indruk krijgen on heeft de maatregul aanstonds zijn sympathie Misschien kan er van een recht hiur geon apraku E n maar er ia toch wel wat voor te z ggen dat dt BtHiit ivunnuer ciüze tot bevordering van Kijn belurguii Hun de ihi uatpliclitigen elders uuo woonpliialB iiauwyst ouk zooveel doenlijk te gemoetkorat MO du mateneele belioelton welke door die woonplaatsverandering worden in bet levun geroepen De correBpondentiC kosten oogenschijnlijk misaohieu van weinig büteekeuis en voor hrt kleiner deel der railiöiena ook feitelijk niet noeracnawaard zijn Toor de meerderhuid een wezenlijke druk Het is toch niet noodig iu de rekenkunde ver gevorderd te zyn om te begrypen welke plaats een vijfcenla poBtiogel inneemt op de begrooting van een miltciea met een dagelykacb zakgeld van zeven centen B i die weinig bcdouldeu zijn ook in de ouderlyke woning de frankeerkosten van brieven uitgaven waarover niet dikwijls en niet gemakkelijk kan wordea heeogestapt Te Buliiinore iu lorland ia eergisteren een dame met hare twee kinderen verbrand Zy zat te lezen toen het p troleum kacheitje dat da kamor verwarmde uiteenaprorig en haar met hare kindoren in vlammen zette Zij kermde verschrikkelijk maar toi h hulp kwam opdagen aa het dnutul reed verkoold Uulienlaiidsclt ovcrzlcbt Van verachillendo zijden wordt uit Parya gemeld dat er diie afgevaardigdeji buiten vervolfM gesteld t w Tbévenet Jules Koche Waftuel De andere leden der Kamor wier parlementaire onachondbuarUei l ia opgehaveD zgn naar lio Kamer van mbeschuldigingatelliug verwezen De bladen di eleii mede dat de betiohlen voor da Kamer van inbeachuldigingiitelhng opkomen tegen hot beweren dat zij openbare ambtenaren zijn Zy zullen afwijzing der vervutgiog vragen Men gelooft dat Jules Boche aan de Begeering rekenschap zal vragen van de door haar togenover hem aitngünomau houding Daar Kouvier tot de vervolgden behoort is Paul Dorloulède voldaan waarom hy t a aangekondigde interpellatie over da buiten f ervolguigstelling hoeft opgegeven Volgen de France rou Bouvier vragen voor het Uooge Hof den Senaat ta worden gedaagd Men verzekert dat m t bet oog op den ernst der zaken de minieter van justitie zal voorstellen dat de Kamer van inbescbuldigiagatelling Bamenkomst met de Kamer voor oorrectioneeie appellan teneinde te zamen de arresten van verwyztng der boscbuldigdon te behandelen Een soortgelijke maat regel word berbaoldelyk bij gewicljtiffe aken genotttn hatsteluk b j het proce Wilaon De onguuatige maatacbappulijke toeatand in Duitsoh land iB gelijk wij deden uitkomen door de statistiek van inen uitvoer over 1893 door den Reich an zeigtr aan bot licht gesteld Eenige afgevaardigdeu lu den Kijksdag trokken daarvan parlij om de vrgzinnige handelspolitiek van Cuprin ta bealrgden maar de minister Von Marachalï toonde aan dat de ongt nBtige vurBohjjnaelun niet bet gevolg waren van do handels verdragen die integendeel den handel gerustheid en zekerheid geven eu weldadig eu nuttig gewerkt hebben l e kanaen der Duitaohe legerwei gaun op eu neer Nog altijd duren de atgemeene beraiidalagingen in de commissie voort De a Ad Aa Ar trekt opnieuw te velde tegen de nij ie waarop men de bevulgmg tracht te bewegt n tot goedkeuring van het ontwerp door te wijzuu op zwakke punten aan de Duitachu grenzen Men wordt blgkb ar uenigsziiis ongeduldig te Berlgu maar het schgnt dat alleen de mindurheiit coDscrvfltioven en nationaal liberalen bet oude Kartel van een schikking weten wil In België wordt nu de piirlumeutaire partijen tenaanzien van hut kiesrecht zou slerk verdeeld zijn onblijven een campagne gevoerd um door eeu volksstemming te doen besliaaen De Jêsociatton liberale beeft zich aan t hoofd gesteld der beweging die begonnen ia in de gemeenteAalst waar men een dergelijk referenduin op eigen I houtje had georganiseerd Andere gemeenten wildenvolgen en hobbün er een crediot voorgevotoord Nuhebben echter de Gedupuluurde Stuten van Brabantde besluiten van twee voorstellen vmi Brussel dieaaHiigaando vernietigd omdat nanr bun oordeet eendergelijk optreden lis t buiten de buvoegdheid derGemeentoradeu I o zuak zul echter tuch wel doorgaan danr al de teidera der ooiuton de niet zwarekosten zullen wilk n dragen Inmiddels heeft du heerFréreOrban een schrijven gericht tot den ht or Robert president vnu dit lichaam waarin hij opkomt tegenbet referendum nis een inconetutioneele daiid waardoor t boveodiea onmugulgk ia eeu betrouwbaar resultaat xerkrggen De regeering heeft eeu besluit doen verschijnen waarin de besluituu vnn uenige gemeaiiteradun die een volksstemming badden doen houden over de weiisoheiykbeid van algemeen atemreobt vernietigd worden Donderdagaroud Ui o ea uur ontplofle te Boma $ St f een kleine looden doos voorzien vnn eon lange lönt ondor da venster van bet Quirinaal aan de zijde vac do straat Vonti Sittotaibre Vele ruiten werden gebrokeii en hot gaa ging uit De mnren van het paleis worden licht besuh digd Op het oogenbiik vau de outplotSng uien doj i üg en de koniagin juist an den maalt d Het vBrktfar lar ga hot pa eiB werd dadelijk gestaakt Er heeft geen inhechtenisneming plaats gehad Men gelooft dat het een politieke aanslag is De koningin verliet hot paleis kort na de ontploffing om hot optreden van Sorah Bernard in d a nstioualeiffiehoinrburg te gaan bijwonen LUST vaa lirisren geadnsieon nn ObbAendene vrrzunJen ge luivmle da late lMlfl der maaadJanuari 1S93 Talke door tuMcIlentomM vin ketpostkantoor Oouda z n terujf te bekotnett Verzonden uit QÜUDA O Klapka GroDinMn TtmmennanB Antwerpen H van Uam Brunei J H Heogeod jk Brunei Ch Diitree Berljjn V ► Uit QOUDEBAK ff D Beeborat Zaltbommel Uil HAA8IBECHT P S vfn Stoenii f Üit MOOEDBEOHT J van der Velden Den Haag Oeuda 28 Januari lltS De Directeur van het postkantoor VOHSTBR BurgerlUka Stand QEBOBËNi 24 Jan Wilhetmiaa Maria ou4m i S van tlon Knu en M L H va i KlaVerelL eliiabeth Adrlain ouden J H ia Wilte $£ B W Smit 26 Jakob ouders K Sook eo A van le Werff Jan oudera ü Sehootea en O do Bruin 28 FelrouiiUa ouders P J Melktrt en W Wfjnen Heil o ouders J Ver e9r eft C J Koere Jüjiannea Marint oudere J U vao rter Werf en O Feliï Johannes Jakobus outers M vanVelseu en A h vaa deBivooritt JaiSjj ouders F van der Hae en A Kietreld OVËIILEDEN 26 Jan 1 J ïêer W 11 J P Veeneudaal wed k Vos 8 j l Jaake 81 j 27 P Bekker WI n HatMrtreoïtfi i i QlCBORENr Arie ouders J U Zwart e li Kab man Wilhelmus ouders H Bteonkamer eS W Kompier OVKBLKDEN 0 U Sluiji en Jaar OUTEOUWDi A Hoodgk en A ïnu den Houtdijk Advertenliën VAART de Stoomboot DE USEL ITon Plus Ultra IS DE OUDE JENEM van J F Herman Zn TIendcw 90 Ct per liter 75 Ct per flesoh 2èer Hette Qesteendruktf NAMAiSM worden GELEVERD door A Bmi KAIAi 60 Zn