Goudsche Courant, dinsdag 31 januari 1893

1803 DlDsdag 31 Janiarl 1 5058 60UDSCHE COURANT JVieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omatreken Oe Inzending van advertentien kan gescbieden tot e4 nor des namiddags van den dag der uitgave VOORTZETTING DER GROOTE VOORJAARS tlTVERKOOP VAN HaDlels Stoffen en verdere HaDDfactoren tot veel verminderde prijzen l contant maandag en volgende dagen LAPPEJ DAG G HOUTMAN jMRiiiioi öpIihim Gekleurde Katoenen Hokken enzi enz worden s edurende de maand FEBRUARI tegen iBventarlsaUe Prijzen OPGERUIMD SCHENK ZN Vlamkolen Prima Kwaliteit GROVE VLAMKOLEN per Vl ag von voor f 7d frauco alle Stations der voormalige Ned Bbgn poorwegMaataohappiJ Worden ook fONTKAC TMS QESLOTESt Toor franco aan huis te bezorgen A KAPTUIT rouda N oT 92 Flnweelensingel 630 Spoedige bevrijding van hévigen hoesk ZCIVËllË FBAN8CHK De balmuto BOROEAI7X ft 37 per 48 Flessohen met aooUns Iranoo boll talieel Nederland ook perjproeffiesoh kwart en lialf ankei s belegen verkrijgbaar VoorU alle HBRKEN Prtjaconranten gratis en franco Van alle merken sljn proefflessohen verkrijgbaar Um WIJDSTHAAT A 172 GOUWE C 13 Gooda Eenigt Depot van Heynwit s Boonekamp Elizter Den Heer W H ZICKENHEIMER t Maini poor de Tan ü ontvangen Bijnlandschen ürtiiv Borat boitig heb ik mjjne volkomen gezondheid terug gekregen De verachrikkeiyke hoest kwelde mg dag en nacht zoodat ik geen dogenblik rast bad Dat dit aangename sap uiy zoo schielijk van möne ziekte bevryd heelt kan ik U den uitvinder niet genoeg danken Hoogaohtlhnd Wed ZSLLNEU groudeigenares hl Schellenberg gemeente GrSfeuberg BLOOKER CAGAO t fijnste merk niet loR per ons verkrngbaar maar uitsluitend in gesloten bussen J e verkoop neemt aagelyks toe want de prijzen z jn slechts 1 60 J 0 85 ƒ 0 45 Er Oberfranken Echt verkrijgbaar in Flesschen i fl 2 fl 1 en 65 cents Te Gonda bü F H A Wolff Boskoop by J van Bergen Haastrecht bg J D den Hertog Ondewater by F Jonker Idenbnrg Bodegraven bg P Versloot en G Hynekanip Stolwgk hg C G v d Berg Bergambacht by J v d Dool Hazerswonde bg Wed JW Hendriks ft Ulo bu pr V kilo bn pr J kilo bas Daarvoor wordt het beste en oplosbaarste geleverd wat temaken is Een hoogeren pry8 voor CACAO betalen is dUs onnoodig BLOOKER s CACAO t fijnste merk StoUwerck sclie Borstbonbons gefabriceerd na voorschrift van den kon üniversiteits R ut Gehm Hofrad Dr Harlesa Bonn hehbeo sedert 60 jaren als verzachtend middel tegen hoesten heeschheid en aandoening der ademings organen uitsteekende diensten bewezen Bij spoedige afwisseling van warme er koude lucht is t bijzonder aanbevelens wardig een bonbon te gebruiken Verpakking G ele pa i 25 cent Alom verkrijgbaar Bij den ondergreteekende ligt van heden af een ADRKS TËR TJb Ëi E l om aan den Edel Achtbaren Kaad alhier te verzoeken De Heriiils zooals grewoonlijk te doen doorg aan A BBUrZllAI Laxige Tiendeweg D 60 Ooada p SEwlpendmk van A BsihKman k Zoon D aitgava de r Goarant geschiedt dagelgks mrt nitaondering van Zon en Fwstdagea D prijs per dne maanden is 1 25 traneo p r poit 1 70 AUoaderlijk Nommer VIJF CEiNTEN Eén politiek praatje Zaterttagavond met eoui vriendeD een praatje houdeade ua eene vergadering zei er een Wel wat ia dat toch in Frankrjjk een boM luet die Paaama geschiedenis Wat een bederf in de politieke kringen van deze wereldstad Een trf urig staaltje van hetgeen de repablikeinsche re eeringHvorm en het iil emeen stemrecht een land geven kunntm Ën dan wuer in Italië die aioeil khedeu met vt i schilleodp banken waarby ook dingen scimnen gebenrd te zjjii welke niet pluis zyn la zeker treurig hernam een under Als wy die toestanden eens vei eljjken m t wat wïi hier te lande zien dan mogen wj j dubbel dankbaar zyn dat wy in het kleine Nederland wonen waar zulke schandalen niet denkbaar zgn Pus op vriend waarschuwde een derde denk aan den pharizeeër en den tollenaar Ik daok U o Heer dat ik niet ben ats een van deze Wie staat ziet toe dat hy niet valle Een wyze les luidde het antwoord maar i4 het geen veeg teeken dat er in die landen zoo gttwjjfeld wordt aan de onpartijdigheid der a8titie en dat de meest geziene d blade zich niet sohamen geld aan te nemen voor aanbevelingen van financieöle operatiëo van zeer twijfelachtige soliditeit Ougetw feld meenden wy zoo iets is by ons niet denkbaar althans vooralsnog niet Onze justitie beeft een welverdiende reputatie fEVlLLETOJM DE MABKIEZIN üü Ut Iratck 6 Dank I o duiEeudmaiü dmk I In mi V blinden hoogmoed vroeg ik u o ne rijke laoedOT 6g bebt mij eene liefliiibbende moeder ftageven Hoeteet beter dan wy weat ig tooii wat oDB geluk kna A nbroiigien en hoe inscliikkelyk zgt Gij niet voor oom gebreksn want uadat ik zoo oDdsnkbaar wai jagens mijne pleugouders die toch zao goed voor mij varen vfnfiende ik niet tooreol liefde in bet hart myner moeder te vinden De gedaotite aan bet gezin van Martel veroorzaakte I eontine dikwyis oen p jij yk gevoel ftHelaaa dacht zij ik zal bon nooit weder rieo Eens bad Leoi jti e of Hevör Charlotte Moutoa haar werk nedergetegd om in bet niouweblad nn den Heer Bouctier eenige biJKonderbeden te zoeken betreffende de koloaisteu in Algier waarvan zij des morgeus had booren spreken toen ijdoor Jeanuötie gestoord werd ifEen jong mensch vraagt naar u zeide do laaute Een jong menscb Traagt naar mg 1 vroeg liCO van onkreukbaarhe d onovtyüiifheid en onafltnnkelykhttid onse reehi rs verheugen zich in lift onbepaalde vertrouwvu van liet publiek en ieder is by ons ta landtl overtuigd dat de hoogste regeeringspersonen Jeen invloed kunnen uitoefenen op den lo p van het recht Ën hoe is dat in Frankr jt en Italië Men neemt het tu Purys hoog t kwalijk dat de min van justitie den ambtlnitar van het openbaar ministerie niet helet Mn oud collega als Rouvier te vervolgen Ëa in Italië V Men seint uit Home als eene merkwaardigheid men gelooft dat Giolittii de eerste minister der justitie de vrye hand lal laten op gevaar dat eenige geziene perforffen moeten worden opgeofierd Alsof zulks niet vanzeli sprak en alsof er nog aan kon g wyfetd worden De justitio moet zyu als de rrüuw van Cesar onbesproken Zelfs fe gedachte dat er bij den rechter aanïien 4 f oonH is w t op tomtiJmg rotten tn irat opzicht zyn try uog kemge ond Ën die dagbladredacties Niemand te Parys vindt het vreemd dat zy voor geld het publiek knollen voor citroenen vt koopen Wys mg een fatsoenlijk NederI adsch dagblad waarop zelfc de bitterste yand dergelyke smet zou duyven werpen Er wordt aan de Beurs en in zaken zeker by ons ook geknoeid want heilige boontjes t n de Hollanders zeker niet maar de pers wij meeneu natuurlyk de joornalisten over het aigemeen heeft te veel achting voor zich zelf en haar roeping om haar crediet te verspelen zooals zy dat doetiu Frankryk Vergeet dfe mooie geschiedenis j e Carmaux tio verwondard Wie kan dat zijn P Terwijl zg iht zuide ging zy naar da keuken spoedig bevoQd zij zich tegenover dejongen Marlet maar by was zoo zeer verauderd dat uene minuut verliep voor men deu naam Heuri uit Leoulines mond hoorde Na de eerste opwelijjig der verrHuing en vreugde daobt zij aan het ganapho Irezin Ea vader oioedh on mybe zustsri vroeg zy Henri antwoordde niet dadelijk bij ncheeu z ne krachten te verzamelen alvoreoB te spreken ffMyiie zusters zyo b iiie met brave mannen gO trouwd aide by vrieaden van mij dia geschikter voor bunnen nieuwen arbeid zyn dan ik Ik heb baar met dippe art maar niet ronder büscberming verldlenr en jtÜ ziet bet Léonltne het waa tyd lnt ik terugkwam ten einde mijne overtdyfselen niet op die verbanuiijfiBpJaata te lateu De ongelukkige jOBgtusn vvnt inderdaad geheel uitgeteerd fMaar vader en moeder vroez Léontine Groote tranen kwamen iu de oogen van Uenri die daar onbewegelijk en zwijgen gtund Ivéoniine zag hem roet lugst aan hare ziel aotflten aao dio bleeke en bevende lippen ie hangen waar geen klack uit kon bomen ffDood doodl riep Henri eindelijk Doofi Men bearbeidt deu grond niet lang dien men mot zijne tranen begiet In vreemdö lauden delft de banneling Jochta zyn raf tprwijl hy zyne bltkkeu onopboudelyk uaar zyue geboürleplaats richt en ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels ik 50 Centen iedere reg l meerlOCentan GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsmimle Bovendien worden alle AdvertentiSn gratis opgenomm in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verachgnt ook niet zei een der eerste sprekers van socislistische gemeenteraden zyn wy ook nog vry Een mooie toestand voorwaar De geheele raad samengesteld uit socialistisehe arbeiders met een der hunnen aan het hoofd als maire die bifschikkeu over de gemeeutekai en de gon ntegoederen die de gezeten burgery en J j lortuneerden van zich vervreemden en tot den aftocht nopen omdat zy zonder hen ergens in te kennen disponeeren over ban beurs Zy hebben niets te verliezen en kunnen das allerlei gewaagde proefnemingen en zelfs de dwaaste bokkesprongen doen Gelukkig dat in Frankryk uit den tyd der monarchie althans nog de centralisatie van het gezag te Parys is overgebleven waardoor gewoonlyk deze uitverkorenen van het algemeen stemrecht ten slotte tot onmacht gedoemd sijn De hooge regeering vernietigt zoo noodig eenvoudig de dwazebeslaitenea behoedt aldns heiland voor anarchie Wij behoeven in FranlÉrijk niet alleen de staaltjes te zoeken van de zegeningen der zuiVT republikflinsche votkssouvereiniteit zei een der aanwezigen Wat men zoo van Amerika hoort stemt ook niet tot onbepaalde bewondering Ook daar speelt god Mammon een groote rol by de verkiezingen En als straks e n nieuwe president optreedt wordt het geheele personeel dat bet administratieve raderwerk laat draaien aan den dylc gezet en door lieden van de andere kleur vervangen Voor de lui in functie natuurlyk een aanle ing om zoo veel mogeijjk nog te proflteeren van hun positie men brengt ze in verzoeking zich te vandaar weder nanr den Hemel zijn heilig vaderland In die gevoelens van verdriet en onuilaprekelijk getuk verrieden beiden zonder er aan te denkeu eeoe Jang onderdrukte liefde Zy beminden elkander beiden in bet diepst huns barten welk uitstortjageo alleen door deu hoogmoed waren verhinderd Door de gedaohte dat zij aan eene der eerste familien van Frankryk behoorde en eens bare ouders wedernnden kon had Lcolitlne zich niot wijien vérbinden aan eena familie vnn handwerken en bet wal omdat Uenri iu bare trotache ztel bad gelezen dat de fiere jongman zich zelven op een afstand had gehouden in weerwil van de vurige liefde die hij voor baar gevoelde t e lucht van Frankrijk gaf Henri zyne gmoadhetd weder Hij hervatte den arbeid m PaVys h j zocht bsfiEïheid die hy dan ook in ruime mate kreeg en de Markiezin wier aanspraken nederiger waren geworden ontving met eveovesl erken lijkbeid idi geluk D zedigen naam Mitrtel