Goudsche Courant, dinsdag 31 januari 1893

vtrrgken ten koit vu de staaUku of tbd U borgery Voor deiollieitauten iliegeplaaUi bopeD te worcU U groote Terleidiog om door omkooping hel doel te bereiken die offers moeten later weder worden terhaald op de mrine Bcbftpea welke ond r hun banden komen Het gebeele stelnel moet demoratiseerend werken Ziet men by ons te laode iets dergeljjks De liberale miniiter gaat en de antirerolutio naire komt maar de ambtenaar welke zyn plicht doet h zeker ran z n poflitie Hoog tens kan men uit lommi e nienwe benoemingen de richting van het pas of etreden kftb rajleu en ook dut reeds ergert de pahllke opinie zoodanig dat het ten onzent maar zeer matig en in bescheiden vorm fieschiedt Anders zou een ministerie al spoedig zich zelf onUiOgel k raakeu Summa tummarum zei toen nummer één wij leven in bet laud van belofte wy zjjn in Abrahams schoot Vrienden laten wy onze eonstitutioneele vrijheden onder de heerschappy Tan on koningabais op pr js ttellen Wy willen niet ruilen met onw buren BraTo Maar dat alles kan anders worden als wy maar eenmaal het algemeen stemrecht hebbea Het algemeen stemrecht is een monster dat zeer hongerig in Waar menseben met leege hoofden eomege beurzen bewust zyOr dat £ j door hun Dnmenelw meerderheid dn Hegeering naar bun haud kunnen zetten is een groote schare geneigd te vragen hoeveel voor myn stem En bet wordt wn wedloop tusscben de politieke partyen wie da grootste sommen kan diaponibel stellen om den geeuwhonger der ktiexersmassa s te stillen direct door geld te laten uildeelen door stroomaanen indirect door baantjes subsidies Kpoorwegen kanalen scholen enz Ue grootste atautiman is dan by die in bet openbaar het beat met groote woorden kan werken op de menigte en in t geheim het behendigst is in het trekken aan de draades die de minst edele dryfveeren der kiezers n bew ng brengen Als wij maar algemeen atamrecht krijgen dan komen al dit buiten laodsehe zegeningen vanself en Heidaar vriendli wai den wy in t midden te brengen Vooreerst hebben nog geen kans op algemeen stemrecht al brengt bet outwerpTak ons een heel eind op weg Ten andere is bet de vraag of bet algemeen stemrecht de oorsaak is van al die of enoemde euveleu Uai deae niet veeleer ia den volksaard en mogea niet vertrouwen dat onze spreekwoordelijke rlykheid en degel kheid ook de vuurproef tau het algemeen stemrecht zon doorstaan Daartoe zullen k toch eenmaal moeten komen Bwar wy geven toe dat het zaak ie zich tweemaal te bedenken eer taan er toe overgaat Vooralsuf is alleen de vraag aan de orde of wy bier te lande niet de bakens moeten verzetten met het gety wy houden eene ruime uitbreiding van het kiezenperaooeel voor ttaatkundig en oi v rmydel k de werkman heeft evenaeer belang by de inatandhondiug dfr meat cbappn hy hecH evenzeer recht op behartiging zyner belangen als de patroon AU men maar niet nndoortbcht een sprong in t donker doet Intustcben waren de haereii of eataan eo gingen uiteen a er evenals wy nog tn gedachten bezig met bet geaproketw Misschien vindt de een of ander onaet lezers er ook wel aanleiding in tot overdenking met dat doel deelden wy ons praatje mede BINNENLAND GOUDA 0 Janoari 1898 Van da RSDftvbodsD itelegeahetd om grAtii brood net malk u gebruiken erd adag moi eQ door S18 kindervu K hruik gemaakt Aau S49 volwasteneóTwerü brood met koffie gegeven Hedeu murgea door 42fi kioderea en SU volwasseDen Totaal UB BlOl küidaren en 8604 votwassdueti Op uitaoodigiog der Vrijx Kiesvereeniging te WaddinxveeD ud de beer T i O Valtttte in het lokaal vaa deu heer de Ruyter aldaar Woensdag a3 eeoe politivke rede buudeo AaavaaK 7 urea Ër zal gelegeobeid tot debat lya De tooaeeluitvoeriDic der vereeoiging ODdortiDge Vriendtchap die Zatenlagavond iu het hotel UerthuU plaala bad looeht zïcb in eeo wetverdieod tuooes vrrhttugËU 1J voortlelliiig ran Hettri Burton de vadermoorder oooee spet iu 4 tafurevlen en een Tooripel gevolgd door Jieme kleme vtrgiuütg btïjspet met zang ia L bednjf had e a st iiip olle saai gelokt Men aoiuaeerdé zioh uitstekend Onze lezers zullen e iü UesprekiiiK verwacbteu van de verschillende rolltn die alle door dilettootea werden vervuld het xg enacg dat w ooDnIaieereii dat sllea ticb met toewJidiDg kwelen van hun taak en Jat vooral bet naatukje waarin drie datnes mudstrerkten zuer goed werd opgevoerd Heden middag is er een Ui gin van brand uitgebroken iu dtn schoorsteen van V op de Bogen hetwelk vpuedig werd gebluscbt Zondagavond bield de heer O D Heg de aangekondigde voordmoM in de gezellige bijaenkontat van de al deeling Gouda vau bet Algem Nederl Werkl Vcrboud Een uvertalrgk publiek waa of ekomen om onzen stadgenoot te boorru en wg kuuuvn geruit zeggen dat zij meer dan vtddaan buiflwa rta zgn gekeerd Aohlereouvolgeai werden uocr den spreker voor gedrngaa De lohrik vao bet dorp Ëeu standje jrKen kermiatoobt Ue botorbam en de goud zoeker en Üu nieuwe win keijuffrouw Mrnige barlelijks laoh werd zoo uu en dan gehoord enevu daverend applaus ging er op toen de Voorzitter vroeg of h uit uaam van alle aanwezigen den h er Hetj koo bedanken en uen tot weerziens moelit toeroepea Wg twijfelen dan ook niet of de beer Heg zal aan dat ventoak nog wel eens voldoen Woensdag jl norguos ten U ura had in betlokaal van den heer H CUusmau te Woeideu eecavergadering plaaU van ege de afd Woerden iter Holl Maatschappij van Landbouw De Voorz opendedexe vergadering met den ledeu een welkom toe teroepen m noodigde duo Secretaris uit de notulender laatst gehoudea vefKaiiering voor te lezen welketiaarua zonder boofHetgie Meaming werden aangeüomeu en gearresUwd L Vervolgens werd door dsn VoorzitieMedegedeeld waarom de afd dit jaar geen tuulooimtelling enz sou houden gvbeel overeenkomstig ybet door den SeoretariB der afd geplaattte ingAoudeo stuk wetisobtfl bare Kuiter Vereen iging jwu goed suooes toe op haar pogen en gaf de vergadering de verzekering dat door liet Bestuur maatregelen zouden wordeu genomen qm het volgende jaar de tentoonstelling enz alhier te doen doorgaan Op de vraag van den Voorz of nog iemand het woord verlangde vraagde eeu der leden of het Be stuur of het rerbt bad eeu iu de algemeens vetgaderiog genomen beiluU iu te trekken waarop de Voorz aiitwoordtte dat zulks gebeel volgens bet roKleowtit was iteicbisd VervoJKcna vraagde de P n niagmeeiter der Hnrddraverg Vereenigiug deu Voorz of er geen brief ingekomen en wasrum deze ook niet beantwoord wai De Voorx geeft hierop dü TerktariuK dat dit sofargvea hetwelk l laat Vrydsgavofid plm B uar was ingekomen onboaotwoord was gebleven en stuit daar niemand meer bet oord verlangt de vergaderiug Hg euuige gegoede jongelui te Oudewater bestond senigen tijd bet plan den kinderen der armen eens een genoeKulykcu avond te beiorgeu Um tot buu doel te geraken gingen ze bg ieder die e wijten wie wel wat kon missen rond om toezegging van geldelgkeu ateno Over t algemeen klopten za niet te vergeefi aan Donderdags vond brachten de kindervrienden bun plan ten uitvoer Honi rden raa kinderen waren dien avond in t lokaal der vnM sre openbare sohoul bgeen alwaar xe getraoleerd werden op angsmetk en kreutebulleu en waarbg ze tevens van de tooverlantaarn genoten t Was e n aardig gezicht die stampvolle zaal met kinderen Welk eeu gulle vroolgkbeul lag er op al die bigde gesiohten toen de ko d met dampende melk eu de lekkere broodjes werden roodgediind Ed welk eeue verrukking bjj tjooKe volkje toen de bwejdea van dv tooverlautaarn óp t doek te vuorsobgn kwamen Door dit alles in vruulgke stemming gebraoht kodden de kleinen dau ook aiut nalaten hunne vreugde te utien en begeleid doar piauoapel zoogen se dat het eeu luit wat om te hourru Ben woord vau lof willen we dan ook faun niet onthouden die samen hebben gewerkt om aan den kinderen der armen een genoeglijken avond te versohaffen Maar in t bgsonder komt een woord van lof toe aan de jongelui die het initiatief daartoe nunrn en de jouge dames die zoo Welwillend mee hielpen Zg hebbea gesteund door de medewerking van eentge gegoeden een daad gedaan waarvoor huu deu dank toekomt van ieder die hun lot van zjjn armen medemenacb ter harte gaat Staten Oeneraal i IUmek zitting van Zaterdag 28 Januari 1893 De kamer heeft weder twee hoofdstukken der begroeting nametgk die van Biunenl Zaken eu van Marine aangeaumen het eerite zonder slommiog het andere met slechts 8 slemmen t en I Bij het Ve hoofdstuk Bionenl Zaken waren de I belangen van het onderwga eu vsn bet armwezen aa I de orde Sedert de laatste wet op het lfl er ouderI wys cgn vooral praotische vragan aau de orde ula I b v het ambachtsouderwijs on de opleiding van on derwgzerehaen Toeb ginn de heer Lohmati Verder en betoogde dat alle onderwgs wat de Ünancieele I zijde betreft gelgk gesteld moet worden de publieke I kaa moet voor bijzonder zoowel ala voor openbaar I onderwgs bgdragen Ook keurde hij koiteloot midI detbaiir onderwijs af Wat het gymnasiahl onderwijs betrett verschool de beer Tak zicb in sgc antwoord 1 achter de exceptie dat de tgd voor weuwijtigiug I nog niet ia gekomen Hg bad geruit verder kunnen I gaan en zgne prfnoipieele beswaren moeten doen I gelden j Armverzorging trekt tegenwoordig uu er zooveel I werkiooseu zgn bgzonder d aandacht De heer I Wertheim wilde meer staatstusschenkomat daar de I particuliere tiefdadigfafid te kort schiet welk denk I beeld eobter bestreden werd door de beeren Pijnappel en Nebbeos Sterling Ook hier verschoof de Miniiter de quaeitia tot na de afdoening der politieke zaken die aan de orde zgn De Minister vso Marine vond bg de speaialiteitan steun voor zgn plannen Du beer Van Alphen bepleitte met vuur versierkiitg onzer Marine terwgl ook de heer Van de Putte zich met s ministors nieuwe aobepen zelfs voor Indié lugenomün toonde Ouder die omatsndigbedeu was het lot dezer bsgrooling niet wgfeluofatig Omtrent de zaak van een officier die wegeoa duelweigenug zou zgn ontslagen zeide de Minister nadef I licht toe zoo mogelijk overlegging der rapporten Heden voortzetting Hoofdstuk Vil Hetzelfde wat wg onlangs uit Hongarge mededeelden wordt nu ook uit üalició en de Bukowïna gemeld het verscbijneu van geheele benden wolven in bewoonde streken omdat zg door de felle koude uit hunne scbuilhoéken iu de bossohen verdre en worden Ken veebaudelaar op den weg vao Kulikow naar Leopul en eeo kuiperskneobt op dan weg an ILackzika zgn door wolreu versobeurd Goed reoht hebbeo wg in ons land joedkoop recht dat mocht wet xoo t Qoedkoopite is er zich niet aan te wagen Snel recht hebben wg allerminst Ala de feiten vergeten zgu leest men eerst de behandeling er van voor den rechter Het Hbl ziet hierin eon der redenen waorom in politieialten de getuigenissen vaak zoo weinig afdoende zijn omdat de getuigen de zaken vergeten bebbon Hel aeht suelle Msblspteging en onmiddellijke pablioileü oiiontl eerlgk lo li eland wordt reeda deu vcdgaadaa deg in zulke laken reefat gsfiproken vnt et blad een der oorzaken aobt dat het ie Ininden zoo roorbMldig rustig is De stad Dusseldorf weigert bet Heiue monumeot op grond ilat de daarvoor gevraagde ptaaU beslemd is voor het Ki erd tkmat en dat de zaak Uij de bu erg gisting sou verooraaken 11 Dit besluit Mwd door den Kaad met algemeene stemmen genoaaea De Koniugiaaca braohten uterdag een bezoek aan de Pbiteelbakkerg So$€nhurg Zij warden rondgeleid door dan directeur d r briek den heer A Vosmeer ai der conunissariaaen den heer Engelen Mst gnnte belaagstcHUng werd alles dour HH MM in oogensebouw grnomen en s stelden er prgi op alles te zien de grondatof de versohillende bewerkingen eto De keer Vosmeer liet onk een der ovens openen wat vooral de jonge Koningin veel genoegen gsf To halfdrie veriioten HH MM de fabriek met een betuiging vsn groote ingenomenheid met bt tgezit ae HH MM gaveu deu wensub te kennen een zonding der Jabriek te ontvangen om daaruit eenïge aenkoopen tt doen Voor bet werkvolk lieten zij 50 achter Men lehrijft uit iden De zittiug dezer week an onzctn Gemeuuterand was eeu liijzunder belaiigrgke De beoindigiug der quaestie der Siadagehoitrzaat en ab surprise bet voereu van en rfchtagL ilinz tegen de l uïn water maat fthappij dat een rauiu cctébre drui t of belooft te orden De motie wuarbg eerstg noerode quauitie is l esliat reeds raedegeilueld muitr de zuak beoft zooveel bespreking in den lande gevonileii dat het aiet onnut ts daarop iMruj te komün al was het slechis omdat het velen benicnivuii ml lioedoKaadacom missie ml noo haar niet vragen om inlichtingen aau deu vorigenjjtmetnUe arcbitectexplicetjrdtt Eduerzgds weeë zij er op dat zij zelf had vuo gestold liaur rap 1 rt in zijn Itiinden tu stuiten eit dus ook bem te oureii anderzijds dut het aiisuid zou gowoi Sl sgn hem nltereerst tu hoarcu en daarop de d 3kundigeii daarna hem en daarna weilur g nen en eindeloos been en weer gepraat Overistens gleed de commissie aanvuiiki lijk over dit pi ut heer wellicht onder den indruk van de algumouno afkeuring die haar bandelwijzu gevonden be ft de tweede vurklaruig werd Imar ontlokt door de scherpe critiek van den voorzitter die ook wm b op het ebrek aan waardeeriug vim bel gi praeatüurilu u l den bouw van den G hoorzau1 turwgl ami ile finantieelu zijde der quaestie men zelfs tot dt drukfouten tuc memoreerde Ook de hr De Goeye uoemdu hot rapport hard en sprak een warm woont vau appructutie van den arohiteot iu quaestie Diens vur liensten werden ouk VBU andere zgde gehiildiKd eu ook door de Rondscommisste niet miakuml Deze not mdit haar vouretel zelfs meer een waarschuwing tegau overschrijf ing van toegestane sommen io but vervolg i n beperkte haar critiek uitdrukkelijk tot den flauw van den Gehoortaal de leiding viin anderu werkun door dun architect raut luf daartegeuoverslellend Zij stemde ook zelfs voor de motiu tot niet verbaliig van veu deel d r oversohr ijlt ing op der architoct Is deze aldus tegen finanoieelu schade gevrijwaard Uioreele sohade zal hij zetter niet lijden door dat gedeelte ler motie dat hr m iKtIrvft na de vele uitingen van sympHthtu in vakbladuii hem gegevtn na het rapport dur Kaadacaminiisiu H t zeker allerminst van animositeit tegen hem getuigend debat daarover legt nog meer bet zwaartepunt der motin in afneuring van bet beleid der comrotsste van fabricage Loop der bevolking der gemeente Zevenhuizen gedurende het jaar 1S 2 Mannen Vrouwen Totaal Bev op 91 Deo 1891 1136 1129 2Z6 Geboren io 1S 2 45 31 76 Vestiging in de Gemeente SS 67 186 lïBO iai7 2477 Overleden in 1893 27 S2 40 Vurtrokk uit de Gemeente 86 106 19i BevolkingopSl Deo 1692 113 1100 3287 Een der groote Purgsofae magazijnen heeft zijn loopkneohten een vrgen dag per week weten te bezorgen door een beroep te doeu up de bogunsligeri van het magazijn Door de inriobting werden lO OUO circulaires gesondeu aan de afnensers inut het verzoek om met de iK zorgiug van goederen die op Zaterdagavond gekocht werden tot Maandag te mogen wachteu om een vrgen dag te geven aan de loopkneohten Negen duizend van de 10 000 ai woordeu luidden toestemmend Do ffmm Courier geeft van ket bo v ri ea u a van den Aiju den grootvorst van £ aropa s stroomen de volgende boeiende besobr ving Seth den geweldigste weet de natuur door gettsdiie krachtsiuspauBing te keteuoo Ook de Rgn wurdt bedwongen door dn krachtvan de vorst Waar kert geleden de groene golfjes nog kabbelden en machtige golven tie raderen dar atoembooten omarmdau daar loopt tbaua op degsbaau met onzekere schreden het spelende kind ofdreunt de oetsbip van den lassg 1i mwiliii dor wling lie vau de geluffsiriieid ft ttrutk lOMnkt omBa een tijdsverloop vanjaren weder eens te proeven of de wijn aan da overzijde nog oven heerlgk smaaktsli weleer Toen de koude toenam vormdun zichdasr waar do Rgn door de laag lukte stroomt greole sobotaen en daar waar de rivier tussohenrolssn d orbrtiekt en het water te sanon geperstwordt waren de ichotaeu kloin en onaansienlgk Ook de groote sobotsen wssdao in bet bekende BingerI Och waar de Rgn in zgn middenloiip het icebergtebinnentreedt tot kleine schotsen verbrijzeld Zoowas de stroom ecnige dagen oobtereen beladen metkleine in bet wild ronddrijvendu schotsen Niftmandzou getoüven dat dit ijs zioh tot eeu vesten vlour 30U zetten Eo toch geschiedJe bet j De jonkvrouw Loreley külent deu vloed Aan den voel der rots waar de stroom een groote diepte beefï set zich het ijs het eerst vaat Stroomopwaarts is eeu itewuldig alijiien van het water liicrvan een gevolg l augiaain Iwicint de si room te vloeien grooter wo dt n du schitsen er ontstaat eer ij lek Nog worateluti de golven evenwel Zoo jiii en dan I wordt de gsbund verbroken eu hoog opgesiapelde I brokken die i cliaoiiachv wanorde dooruen liggen getuigen van di kracht der golven u geven een I bewijs van deu hefliren weerstand die guboden werd voordat de rivier zicti lirt kttenen Het is een cbaris vBii vastliggondu en drgvetidu ijskloinpen In arretÉ inuedu Ktteii op een dur ijsbrokken een zwerm ravuu lanvijl een troep eendun troosteloos tusscben de nauwe ipeningen zwemmen dio nog I tussclien de schutseii vrg bluven Kiniltdgk komen I ook d drtjvundo scl ritsen tot rust No een paar dagen en de brug ih do wintetvurst over den stroom heeft geslagen kou houden Daar komt het land I volk ouder allerlei vrciudebftoon aaugeloopen Met I kraohtigeti tiaudslag worden oude bekondeti van de I ovorzijdi der rivier begroet Hel wordt levendig op deu stroom Wal uon vruülijku inmdgte op I schaatsou en in sluden I Ken we r aan beide zijden met ilöutieboomun getooid voert dwars over de rivier en tenten m t vlaggen versi rd ven gzen overal Ook de draaiinolun met gisludun wnnlt niet ver I geten Ken guwoon wagenrnd wordt iu liet ga ge I klonken en als verl ugstukken van de spraken tvonlen I latten aangebracht aim ivulker uiteiudeti ileedjes en sleden zijn bevestigd liet rad wordt in bewoging i gebracht en voort gaan de sleden b ladon met ju I Iwlundü kluine uti groote kiiid ren in dolle vaart j Als de Eoii ondergaat wordt het stiller op het ijs De hemel is mat l Laiiw maar io het westen gloort oen stralenbinidel vasi lielit eranj en de sneeuw op de omliggende burgen kaatst dien gloed terug Die glans dautt soms af op he gi Kindelijk verliest du vorst zijn kracht De reuzen stroom begint zioh rijn sterkte bewust tu worden Valt do dooi geluideltjk in dau gaat alles rustig en kalui manr bij plotsetiugeu dooi rukken de schotsen ondur tuiiderend geknal en gekraak zich los B ontstaat eun naluurtouiieel dut door zijn woede kraoht en grootheid zelfs den stoutmoedigste met eerbied en ontzetting vervuld Het is weder du Loreley die do voornaamste lol i eelt Aau haar voet hoopt zioh hut gi bet eerst op InlSSOiteog bij gsgang bet wnter tü Baoharaoh xoo snel dat verscheideuu inwoners slechts met achterlating van alle have en snullu vlucht icb het leven konden redden In de oudo sttttea aan den Uijn vindt men in versoheidetie woningen tip de eerste verdieping uoodgangun die in tijden van Ijsgang menigmaal de bewoners vuor den ondergaing behosd hebben Kaoht eo dag wonlt do rivier ia zulke tijden bewaakt Bij het minste teeken van gevaar worden de bownuera der naburigu dorpen en steden gewaarschowd Welk eene veranduring in een tgdsverloop van aleohlB enkele dagen De onsiuimigo woeste wateren met du drgvatide schotseu bieden eua gefauel ander sotiouwspel dan de vasie gsvloer die mut draaimolens en tenten bezet was en waarop zich een vroo Igke menigtu iMwoog ja waarop zelfs zooals 31 Jsttuari j l nog te Mains gebeurde een bal geïmproviseerd was Bultenlaiuteefe Overzicht Na afhaitdelti van de voiaohilleiède onderdeeien in de Fraiuehe murinubegtootiitg aangenomen Hen zegt dttt hut aztikel au den Code Punat in de arresuw van earwijzing d r ledau van den kamer oangehivatd aUeen iMstMUciug heeft op ambtenaren De vervolgden znUeit ziuh voer de iCauter van inbeschutdigiuftateUbtg daavop Iwreapen Bij du IwluitodaUug Kan de taatebegrooting iu den Pruisuwben mg beeft graaf Vtuiliiaibur Slirum cons ita Haymfjag aaag vaUen op gruad dat zij herhaaklelil 4iitt Mdehmuutigir gebruikt voor mededeelinijen weike et aaaswe Ier Kegeering benadeelen eu au beM js van aakem zetiuMoohtigheid zgn Onder die openbaar gansakle stukken rekent hg d mededeotiug van de fugeu Uismarok gerichte diplomatieke besebeiden welke dieus maatiobappelijke positie moesien aangeven Verder dwhdI hg de opeubaarmakiug van de stukken betreffende hut Wetfuofonda door welke de Ouilaehe gezant te Bern iu een onaaugenuRie verlioudtug kwam maar voor alles du openbuarmuking vat de afkeuring viu butgudrag van een landraad in Aaswattte PriedabtH die eeu verkieziugsmaiufeet teu gttoete vaa Abivardt onder teekende De Uegeeriug moet zoo zeide spreker zich van all inmungiiig in de parii oeUngen ontho iden Voor Abiwurdt zijn ook du couservaLieten opgekomen eii men schijnt deze partg aleoht te willen babauiteleu De minister president graaf X k Kulenhurg verklaarde de zaak van de stukken b tretfe ide Bismarok en het Welfenfonds ter zgde te zullen laten omdat deze infer in den Rgksdag thuis beboori ar In soherpB bewoordingen reohtvaardigilo hg dikwerf door gesis vau de rechtvaardigde hg dikwerf door gesis van de rechter en toejuichingen van de liukerzijdu onderbroken de berisping van deu landraad die voor Ablwardt in de bres was gesprongen Da Regueriog is niet van plan zioh in deu partgstrijd te mengen maar iu het belang van haar eigen waardigheid moot zij steeds en onder alle omstandigheden opkomen tegen beambt in die opfulgk de verkietiiig aanbevfllt in van ieraanQ die als Ablwardt du Regoering en hot legerbesluur zoo scherp mogelijk belaalerd hcefi iumand die jammer geuoeg krachtens de legenwoünligu wut niet zwaarder veroordeeld kon worden Dit incidunt guf aanleiding tot eed siormachtig debat over de Jodeu quaestie In den loop Aat T beraadslaging welke een paar uur duurde vorkiaiinleu de conservatieven zioh bg mondo vau Winigerodo Waldow Plötz en Stócker met het antisemitisme te vereenigen De Hegeering wurd opgeeisolit maatruauleii te nomen legeu de gevaren welku het vaderland van de zijde der Joden bedreigt Hoijreobt nat Hb sprak op krachtige wijze tegon het rassenantiseinitismu dat op het ruwste instinct is gegrond Uij noemde die beweging onedel oaduilsoh eu oncbriatelijk Riokert vrijü trok in drio lange redevoeringen te velde togen het antisemitisme dat sedert de oonservatievun daarin opgaan een misdadige demagogie en daardoor een gevaar voor den staat en de maslsobappij ia geworden Dit tubal verwekt groot opzien daar ar uit blgkt dal de conservatieven in den Landdag waar z j de meerderheid hebben uen nieuw prosramma hebben aangenomen en zicb tegenover de Rogeering stellen De commissie tot borzicuing der Rcigisobe Grondwet beeft met lü legen 6 stemmen hot woningstelsel van Beernaurt aaugenomen De categorie kiezers naar bekwaamheid volgens de voorwaarden zooals deze door de Regeering zijn voorgesteld werd met 8 tegen 8 stemmen aaugenoMen Fture Orhan nam zgn voorstellen terug maar behiel 1 tiob voor deze later san hot oordeel der Kamer la onderwerpen Het voorstel tot invoeriog der verpliobte stemming is niet 7 tegen 7 stemmen verworpen het voorstel om de stemming voortaan in do gemeenten in plaala van in de distriotshoofdplaatsen te doon plaats hebben is met 12 tegen 8 stemmen aangepomen In do Kaïnerziltiiig van Zaterdag heeft Giolltti omtrent de Ilaliaaitsche Banken medegedeeld dat Monzelli op last der justitie is aangehouden De redenen zgn nog niet bekend De behandeling dtr bankquaestie wordt voortgezet Bovio Diligente Colojani en Vollaro drongfn allen op een parlementaire enquête aan Na beantwoording door den voorzitter vau den ministerraad beeft de JSjimer op voorstel der fiogeejing met 374 tegen 154 stemmen tiesloten da behandeling der door de oppositie guitelde moties over de bankquaestie lot over drie maanden te verdagen Da aanhouding van Monzelli ohef van dienst aan hot ministerie van koophandel bad plaats naar aan leiding van de verdenking dat hg door een valscb extraot uit een rapport van Biaggiui den toenmatigeu militster MioeU beeft misleid Volgens de l d Seljt was de oamiddalt e aanleiding tol de arrestatie de ontdekking van sen brief waarin hij den directeur der Romciuscba Rank waar schuwde dat een iospeotie op til was zoodal deze zorgen kon de zaken in orde te maken lodteu dat nist koe zou Monzulli door ziek ziek te malden de inspectie doen uititCtleQ Jaawa Gillespie Blaine wiens overladen na teer laagduriga stekte per telegraaf werd gemeld was taker sen der meest bakende Amerikaansofae Staalslirden van dezen tgd Hij werd 63 jaren oud en was tot zgn dood toe eender staunpitareu vsnde republikeinscbe parlij In L8S8 ving hij zijn loopbaan aan in dienst van de dagbladpers spoedig was bg een der leiden Hg was 81 JKND lid vaa hel Cungres gevaimen tf ook Voocaitter eo behoorde tot de beste radenasM Na in 1876 eu in I8S0 naar de repubtikeinsobe oandidatuur oor hut Presiduulsobap te hebben gedongen werd hij ondor Garfield in 1881 Minister van Buiteniaadache Zaken H l achtletoen dosjmpatttiën te winnen voor het streven om den invloed der Veroeuigde Staten uit te breideu maar dit lukte niet Zgn vruchtelooze inmengiag tusseheu Ohili en Peru deed hem nadat Arthur den vermoorden Gnrfield was opgevolgd zijn ontslag nemen Bg de Preiiduntsverkiezing in 1864 waa Blaine wederom candidnat der repunlikeineu maar du democraat Cleveland werd gtrkozon In 1889 werd Blaine nogmaal Minister van BUitenlandsobe Zaken welke betrekking bij hut vor e