Goudsche Courant, dinsdag 31 januari 1893

Bij den onderg eteekende ligt van heden af een ADIti 8 TER TKEKEKINC om aan den Kdel Achtbaren Itaad alhier te verzoeken De lierinl § zooals g ewoonlijk te doen doorg aan A BBIITKMAIT Lang e Tiendeweg D 60 BLüömmAö N 5059 Woensdag 1 Febniarl 1803 GOUDSGHE COURANT P ieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken niet los per ons erkrijg baar maar uitsluitend in g esloten bus ien De verkoop neemt fl tg ehjks toe want de prijzen zijn slechts 1 00 f 0 85 ƒ 0 45 pr Vi kilo h I pr V P Vi o l Daarvoor wotdt he beste en oplosbaarste geleverd wat te maken is Een hooffereji prijs voor CACAO betalen is dus onnoodig BLOOHER s € ACAO t fijnste merk defl nuniddags van den dag der uitgave Da inzeomng van advortenttón luin gesobieden tot jtftr na rio in bet beUng zjjiwr undiflatuur Toor hift PretidAnUcbtp Dooh bol i Iukw item niet deneerderlitiid lo de republikeintebe convrntia te v ri r riiM I PriMidffbt Httrritofi faevft ma ichryveii van rotiir l tEl S gTicht tot h t Ainfrikaanichfl vdi oftr BIslat Dü b Krtf iii l ï vau l zi n staatamao drofid r van het HKprfnd eaKlfi fflt let vursierkinx 4 r bfgtiutonm hd dr V S iu AinurJka zal aU I litemttotro rouwdax ffoMen Iatu b m Clevelaiiil itt zig du Toordracbt op te makru vpar bet tiieuiru n mist ritj Ali sukar wordt gemeld dtf ID b t mirii t Tie xullbn zitttin hut Qaatatid iCtHiilf kolouel rnuiit hd Itiysfd waarMbytilijk rtok Diokinsou eo llarnty Geen dur f ü noumdeu liut fi echttir tut dtiavor t Mtemmiti gege t uii PKTROLKüM OTKKRIi GE VHM de MikolanrK CantzUnr 4 Sehatkwijk it ttoUttnlaiii Üe rearkt wiu hedon vait Looo Tankfuit 5 Ö0 fiinporiö rd fuat fl j Köbruari levöriDft 5 85 Maurt l ironnu 5 80 ApriMeverin S 75 Mei Juni Juli levering j 5 75 AutfUBluii IüverinK 5 80 September Oo I tober Suveinlior en Deoemlier luTuring 6 90 i APVERTENTI£N Heden ontvingen wjj de treurige tgIding dat onze geliefde Bclioouzoon eef eu IZw g r de WelBdele Heer Th O vjirHlüT Cbe der firma Engsr Co n ouderdom ran 36 jaren den 27 December jl te Balnla il orerleden Uit aller naam C YIN KOK J in Gouda 29 Januari 1893 VoUtrekt êniffe kennügning Kraepelien Holm s Algemeen erkend als het beste middel b HüKST eo VKRKÜUDHEJD het is eeu alijrooplosiieud eo verzachtend middel by uituemeudheid verkrijgbaar by de meeate Apothekers eo Dro i8ten prijs per fleschjea 20 cent Mto Alteen echt in L1 fleschies oormF zien Tan etiquet irftarop de Handteekenioff van KllAËPËLIËN en HOLM ZeUt HofleTeroociers FRANSCHE ST00M7ERVEEU Chciniscbe tn Zwitsersche Wasbchcrij GebreTetmrd door ï itl den Koning der Belgen H Oppenhelmer Rutterdaai Bpecialiteii roor het stoonien en rerren van alle Heeren en Oameskleediugstukken ook alle soorten Meubelen Ledikantgordgnen Tafelkleedeu Trypen met n euwo patronen geperst Kwasten Qarnitaren Neteldoek Talles KanIto Veeren en AUe goederen kannen in elkander bïyren en tierden ontohadelyk tdoi de geaondheid bewerkt j OoedefBn kunnen in 4 dagen gelererd wjordeui AGBNT toot Oouda en Omstreken h VAN OS l Kleiweg A No 73 a i Vebtentien alle Mnnen en ButtetUandêch Couranten worden dadal k opgeH ndend orhat AdTertentieBuraan Tan A BRINKMAN en ZOUN t Kil 100 belooningf lAkdoorn em i $ raUenUmetmtr Terdrljving zeker per flacon GO ent Boofd Eau de Cologne Tan H HELLE Haarlem onmisbaar Toor schoolgaande filnderen per groote flacon 4U et Kicspijntinctuur geneest dadelijk per flacon 36 et Verkrijgbaar by L A m VLETTER Markt iouda Stolliverck s Hart Cacao Hoogste eiwit k boegite tkeofaroaia gahalte t Ca VoordeeligI Hart Oooao Ii QJuts PoadwÖaoao in hart TOFB tvptnA Spoedige oploabaariMld QJbs gear delideaaa snaak ateada d Jkmatl eU dea draaka la bllkkta knaea k 25 Caoae bartH 40 oéat t Caofr bwt = 1 8 Mit 1 k r Cuao Veitarysbaar b B H Oonflaenn Banketbakken ena Bngras EzpeAtle JuUiu Mattenklodt Aautardan Kalvarstraat 10b Ë dm iiiJJ De NIEUWE LONDON doet het grüze Haar binnen enkele df en verdwynen maakt het glanaryk en zacht is onscha delyk voor de huid en verft niet Prija 85 cent per flacon en 1 50 per dubbele flacon Alleen verkrijgbaar bjj 1 A CAÏS in den Papiermolen Gouda Naar buiten iraoco per poet 15 et per flacon hooger Zeer ITette Gesteendrukte NAAEAARTJSS worden GELEVERD door A BKI KMA en Zn Sociëteit Ons jeneegen se MbmnemtenUWoorttelttng Donderdag 2 Februari 1893 Tivoli Schtjuwburg Directie Jan C dk Vos eu W tas Koblaab Drama in 3 bedrgven 1 gevolgd door I Tooneelspel in 1 bedrgf Aanvang h Uf 8 uur tieWone bepalingen en prijzen Gouda Sualpersdruk vsj A B iniuak fcZoov o nitgaTe deier Oonrant geachieüt dagel ki mat uitionderiug Tan Zon en Feestdagen De prja per drie maanden ia 1 25 franco per post 1 70 Aliooderljke Nommers VIJF CKNTBN BINNENLAND GOUDA 3i Januari 1883 Van de aaugabadön gelüKOuheid ooa gratia brood met melk te gebruiken werd hedeo morgöo door 417 knideron ebruik gemaakt Aan 226 volwassenen werd brood inut koffie j egeven In eene gisturon nvoud gebonden vergadering van de iJaclub tot atuieTsteuumg van mincbrmogenden is besloteH indien do dooi Igft aaiihoudeu üüs loi en met Zondag aan vohvaaaenen brood met kol te Torstrekken do kinderbedeeling blijft ovoawel in wat loorgasn liet bestuur van den Mgemeen üederlandschen Bond voor oud Pauteiake Zouavf benoemd door boeron officieren is aaamgosteld uit de volgencie heei en A J ürerdyk presideol Tb de Wit aeoretaria A llanKcbop pojmingiueester nWm te Ulreoht H T A Bal Ainsterdatii W W Mandera Kindhoven J van dLT Wal Gouda H A Bókkerink Letden J J Kiippena Roermond J Lubber Zwolle allen commiflsansieii Aau bot gebouw vau het Prdvinoioal Bestuur to sGraveiihaRe werd gieturen aai beateed b t onderhouden van en bet doeu van herctcHingeii en vernieuwingen aan de gebouwen der Rgks Hoogere Burgerschool te Gouda van den dag der goedkeuring van de aanbesteding tot en met 31 Üeceaiber 1894 Ksmiiig ƒ 1560 Ingekomen fi biljetten Ijaagste iiisohrijver J Smit eu Zn te Gouda voor UH De te s Gravenhage bestaande NationaU intreemging beeft hel voornemen opgevat over eenigen tyd t EVILLETOIM eel scherts Uit Aft EngeUci i Zie eons dat pa r gelieven xeïde Harry Marks terwijl hg van zgn vriend weg eu nakr een jongman en een meisje faoenblikte die op llat oogonblik oubckoinmord dat zg zich in talrijk gezelschap bevoiidun naar elkaar keken en elljandur aanzagen op eene wijze die in het oogttiep nis datuiot be pijftelgk e lic had gedacht qlat Fisher teveel verstand bnd om aldus te haiidelcn WatGlaia Grant betreft deze yfaa altijd een zwak schepseltje I De vriend keek naar bet paar glimlhchte en leide toen Inderdaad ib het bospottelyk Waarom hebbeu zij dan nok niet meer vorstand out dut verliefde gekooa lo bewaren t ltor oogenblik n dat zij alleen zgn irMet at hare dwaasheid placht Gtarn andt rs een reobt aangenaam gezelschap to zijn zeide Marks frmaar sedert g met dien Fiiber nan bet vrijen is hoeft zg iets unuiu taanbaar vervelend en lafs gekregen Buiten liem bekreunt zij aich geen zier em iemand en schijnt inderdaad te denken dat bbt een t tot stand te l rengen eene organisatie welke tg den naam van Jongtlmgtnbri ade nsobt Ie geven tl t doel er van h om dv jeiigttlieden vau 18tot ISjarigeu leafi jd uit d baudvrerksstand na bun daKelyksche werkEaaipbsitt n uuuig en aangenaam benig te buudeu knapuu brengen bun vrijeu tijd op eefif wgze door die btu voorbereidt tot de gevrtngeuU j Ue Nationale yerteniging wdhicbt die Jongeliitgmbrtgade te splitsen ia drie nflIeelingeD van 12 tot 14 VHU 14 tot 18 eu van 16 l6t IHjangen leellyd Deze jongelingen sullen liP daarvoor gescbtkte lokalen zoowel lichamelijk als guesteEgk worden beziggeboiiden eu ontwikkeld l sartoe zullen strekken gvmuastiache oefeninxon berballttgSDuderwgs en zuiigondornuht en undere oefeningen waardoor buu geestelgke eu liohamelgke vurmiuj ordt bevordent Dikwgls wordt geklaagd ovar do bedelaars die onder voorgeven dat zg pustpspier luoifers eus verkoopeu vooral de bewoners vai dor u lastig vallen Te Loobem beataat tegca t tl vermo d b iki ac eeno bepaling iu de Algemcijnu Folitiw verordening luidende Met boete vnn tou hoogste 25 of hechtenis van ttiU hoogste 6 dagen wordt gi straft ifder niet m du gemeente woonactatig porsoou die waren van IV kun aard ook in en langs de liui eu op of aau n openl art U weg vent of te koop aanbiedt tenzg lilt geschiedt in de uitoefening van eenigen baudel of beruep waartoe de voulor cf verkuoper biijkeng beboorlgk patent bevoogd is en m dut geval ter secretarie der gemeente an bet voornomen tot venten aangifte is gtdaaii onder opgaaf van naam on woonplaats en vertuou der waren Uet biervau ter secretarie afgügeveii bewg vuorKieii van de ouderteekoniug dos burgemeesters en vun den gümueiittistempel eu getd nde vour den daariu uitgedrukten tijd moet 1 iast is ze fs jegens en ouden hokende beleefd te zijn Ik geloof echter niet dat zg reden beeft om Z jo geheel troiseh op hare vcroverinit te zgn als dit I het geval schgnt eu ouk niet om te dun ien dut zg door het b Biitlen der liefde van oen man als Fishcr I onafhankelgk an de wereld i gewordun eu do onI versehilligheid ten toon raag spreiden wulke zg voor 1 een ieder gevoelt Fisher is wut is waar wakker genoeg maar niel emii een Socrates noch een hei I UK Ik verbeeld mij dat hij goed bg haar past ft Wel zeker zij zullen eeu heel goerl paar fëé men danr volt geen t gfel aun Het hindert mg nochtans altgd ais ik zie dat moiischen dio aanspraak maken pp uen grein gezond varstand op die wijïe handelen wNaar mijno zienswijze beeft zg daaraan itfoor I schuld dan bij i nDat is ook mijne meenfn Van den lieginne af hoeft zij getoond nanlfg voor kirren er koion te liiBbbon l de fgelpopen woek ttp de partg van de familie Möugum bracht zij mij aan tlacbeu Ik vroeg haar ten dans maar neon Ut mocht niet Zg was aau Fisbtrs zijde als e nc sehmluw vastgekleefd I O kon hnra lippen vo ir niemhnd anders tot een glimlaoh plooien Ik zou haar dat alles wel betaald willuu zetten als ik maair een goed plnn daartoe kon bedenken 1 Laat ons zien hernam zgn vriend in peizonde houiling CU op zijae band leum nde kuuueii t j ADV£ftTKNTlEN worden geplaatst van 1 5 regels Jt 50 Centen iedere regal meer 10 Centen QKOOTE LKTTSaS worden berekend naar plaatemimte BorendieB worden alle Adyertentiën gratis opgenomen in het ADVËRTENTISBLAD t Welk des Maandags verschyut op de eerste vordering aan de politiebeambteo worden vertoond Da ijsfret sohgnt gedaan te k jd oen enkele kwajongen moge zioh nog wagen op de natte banen en daarmee onrust brengen in de goedhartige zielen van door apioniT 3 loerende oude jonge juiï rouweu dia overblijfsel i u het algemeen genoegen doen het verliep der gladde banen dea te meer betreuren t Is Duk hier weder de berinnoriug die nllea moet goed maken De winkels waar photograph ieèn te koop zijn komen de herinnering te hulp Overal afbeeldingen van ht t K onmginnelje iioti ot tenend achter het lluia ten Boaoh Kn tutscben die photo s door niet minder welgeslaagde van den ffprinsdersohaacsenrgderi Kden Nederland ia niet karig op huldebotoon voor xgne groote Sportlui Zooats Ooms vroeger is gevierd wordt tbaus ï leu gehuldigd Het is dan ook niet meer dan dood natuurlijk dat Eigen Haard altoos xgn goeden naam er aandoende eveneens eene afbee ding van Kdeu s I vrieudetgk en vrooljjk gelaat geeft Do h aaie teng F gestaU ia inet het Uut van het wereldksmpioensoiiap getooid Ue Xampiotn meldt dat fde wereldkampioen op het gs J Jr Kden voorhangt bg de Haarlemseho W V d Ketttng angers ea dus ook weldra tot den A K VV B zal toetreden Zgne 4000 overige spurtbroeders zullen beiii zeker hartelgk wolkom boeten in hunne geloderou In de AiMierdammer leest meu het volgende Do Vrouwenbeweging De strijd voor eenandere en botorc wettelijke on inaatsehappelgko stelling der vrouw bogiüt ook in ons land meer n meer denaudacht te verdienen Merkwaardige woorden werden daarovt r sedert jsreu reeds geschreven en gesproken door Mr vau Houten door de beeri n de Kanter eu Leyy in do Tweedo en nog onlongs door Mr nieta bedenken om baar een weinigje te plagen Zg ia gewissolgk eeu voorwerp dat zoo recht gesohikt IS om geplaagd te worden Dat zou een aardige grap zgn jfinderdaad dat zou het wel Blijkbaar is zij van meeiiiuff dat Fisbor oen toonbeeld van volmaaktheid vormt itWel ja zulk n man beeft er nog niet bestaan zg heelt onlange nog lot Urolina Wood gezegd die een weinig met haar wilde schertsen jlat Fisbor eOfi jong meiisch was die behoorde tot riegenru welke onder al de levenden zioh door reinbuid vitn gemoed on neÏLtingswaardigheid onderscheidden O lieve igd Wat ik u vertel is eene bepaalde waarheid I Was hot haiir ernst f Ja wol degelijk Zij was ernstig ola hot graf Caroliua heeft er nog roet mg om gckchen B I iedoteenl markt hel onnoozple vun haar gedrag op zoowel Isls de zwakheid die zg aai den dag logt door aligd over hem te spreken en hem te pnjren hYoo de grap wou ik wel oen welni je tegen I hem Ie velde trekken als ik door baar guhoord kou I worden Dnt il overheerlijk eu dit wil ik ook doen Wij moeten maar eene gelegenheid afwooLten uu alt wjj I op een oogenblik dat zg alleen i9 onder liet bereik I van haar oor kunnen kornet dan mooton wg eens op Fishwr lostri kkon zonder dat wij notiLiescbgnen te nomeu dat zij of iemand anders in on aabijjheid i