Goudsche Courant, woensdag 1 februari 1893

Toklter in d Eento Kantr terwgl buiten de Suten Omerul Hejaffrouw Drucker en amleran met Rroo i tra rer den itr d roor d tuk der vroav bebben opjcaret De bewefing MhyBt ttune reedi ufJ ver ttevord d dit mea oo or ua voor haar beetaanbaar aebt Althans wij rernemeu oit teer vertrouwbare bron dat zoodanig orf a Q met l Februari a b den heer v d Weide te Amsterdaio zal ferwbyncn Medewerker siJB de damea Eliaa van Oatcar te Grareuhage Kmilie Olaeyi Ie Gent W Drueker Ut Anwterdao A Frickert te Weenen WamorSnowl preaidente en Greofell aecretareMe van do Womrn a Progresaive Society Ie Ixmden Marie Fopelin dcwtor in de rechten te Bruaiet Helfna bwnrtb ie aGravenhage Mbit Sohook Haver te AmBterdnm Joh Bohroid te id Ottiüe Turnen te Weenen Johanoa te üenève Kn de hoeren Mr Louia Frank advocaat te Itrutael D de Clercq in Htiermarken en Soranui te Amaterdara Het Kemoentebrituur van Tilburg heeft vergunning geweigerd aan twee Duitacbera tot oprichting fan een fabriekje van reukwerken en te recht jeheel TÜbur atoud op t punt te vergaan onder den muskuireuk AU een der ffgeurmaken alecbu een oogenblik iu de vestibule van bet Foatkantoor or in een heH erg was geweest kon mee er de luoht in geen dagen u4t dryven t Ging soo ver dat besoekers vau de waobtkamer van het station die rerlioien zoo de Uuitacher blnneu kwam Zelfs de timmerman die aan bot houten geliouwije gewerkt hail liet overal in de straat een muskus geur ca EJoh Ue vergunning waa trouweoa op verschillende ptaatien aU te Bchnorbeek te Roenooud ens geweigerd Staten Qeneraal i Kaum Kittint vbu llundag 30 Januari 1808 l e minister van Financien tag aijno begrootiug Muder stemmen aangenomen hetgeen b j deten bewindsman zeker allerminst te verwonderen is Het merkwaardigste feit by de behaudeliug waa de mededeeling dat de min by at z ne drukke werkzaamheden oog deu tgd been gevonden een nieuwo regeling van den uikeraooyna te orrtwerpen l e regeling van 1801 volduet niet Voor xoover wy uit da trvredenhold der agrariërs mogen oordeelen zijn do denkbeelden van den he r Pierson gunstiger voor de landbouwers dan voor de fabrikanten Bij huofdaiuk VIII oorlog had de lUgeering een rawen aanval te verduren vau deu heer Lofaman die den heer Tak rerwdet dat hjj een regeling onzer defensie niet wilde en dat daarom de miniaterSeyffsrdt zoo treuzelde Na de niet malsobe repliok van deu inmiddels toegeaoulden minister van binnen zaken erkende de heer Lobman ten alotte dat hy geeuerlid bewijzen bod voor zyne bewering De Miuiiter van Oorloe verdedigite uitvoerig zyn plannen betreffende de atelling v n Amsterdam en gaf nogmaals blijk van illusie dat z n legerplanneu tullen toonen te lyo da beste en goedkoopste in gebruik en hrt beginsfl van den peraoonljjken dienstplioht tot ziju reobt zullen doen komen Vier stemmen verklaarden zioh tegen dit boofdslufc Heden Waterstaat kan hooren wat wy zeggen Jongens ja dat eene aardige grip Zoo loeude vormden de beide onverstandige jonge lieden door zioh in eene zaak te mengen die huu niet aanging een plan dat niet alleen dwaas maar liefdeloos en auer laakbaar was At wat s van de beid gelieven zeiden was van het begin tot het liade overdraven Waarheid was het dat sy in geirisohap elkander wet grootere liewijxeu van aanhaokelykheid gaven dan juisKnal wetleveiidheid en goeden imaak overeenkwam maar deze handetwyEe ontlokte aan de meeaten een gtimlaoh ra ei rde sloohts nkeleo In weerwil van de lichzinaige w se waarop de beide jonge lieden over Clara Grant hadden gnproken waa ij een meiije van gezootl vnaUnd goede b inselen en seer f n gevoel Ondaracheiden maton hatiden jouge Heden aanzoek b haar gedaan afvonns Fisher har hand roeg maar in weerwil van ai de hoedanigheden welke dete bezaten hmlden v g taveus gebreken welke haar doordat zy gewoon waa vlag en soherp ts zien ntot konden ontgaan en die baar aanleiding gaven hunne hulde af te wyaeu en letfa in twee gevallen op btykbare wyie leur voordeeiige huwolyksvoorslagen te weigeren In Fibers reehisoliapen karakter had ifj het onboperkUteSutrouweu en zg was inderdüd van meening gel k ij lot Carolina Wood en tot andere barer vruuwoIffke kennissen had g B gd dat by een an de reohttobupenstd en ach lings waardige jonge lieden waa De gnondkaidscommiaaie lo RotUrdam heeft de volgende ctrcalaire fsriprotd Meermalen wordt in deze dagen de vraag gedoau of bet gebruik van melk afkomsüg van koeitio lijdeude aan mond en klauwzeer gevaarlijk is Vry algemeen acbynt de meeiiiog te he rscben dat de metk sooola die door de levéranowra wordt geleverd in den regol voor brt gebruik ouaobadelyk U Met bet oog op de booge waarde van de melk als voedingsmiddel vooral vour kinderen aohtea wij het wenschelgk deze zieuiwyse ernstig to bustrgden Vooreerst loch ia hrt eeu feil dat verschillende ciekten bg de runderun eeu nqdeeiitteii invloed op de melk bebneu xoud l moer of ütuder gevaarlijke stooiniasou bg de verbruikers het gevolg daarvan zyn Ue metk van aan moud ca klauwzeer ladende koeifn veroorzaakt meiditmasl montl en keeUandoeniuguii maagen darmeatorrben die voorat bij kinderen den tood tengevolge kunnen hebbt o Niet miadt r gevaertyk is du melk van koeien lydendo aan porelsiekte miltiunr en veracbiilende veriweringeu eu verfaardiugen o a tuberculose oac de uiers Ue genoemde en andere meer of minder voor deu menich vuariyke aandoeningen lomen niet slechte by uitzoudermg maar vry menigvuldig by da runüeruD voor Het lijdt dus geen twyfel of in velo gevallen zal du metk die in iJeo regel van meerdero koeten afkomstig ia en dooreen gemengd wordt voor een gedeelte verkregen zyn van met rolkomeii gezonde dioren o de tweedo ploau bedcake men dat voor bet wassobeo vau vaatwerk mmcr vni voor de melk gownontyk gebruik gemaakt wordt van slootwater soms ook wel vnu water geput in de uabybeid van mestvaalten beerputirn eni Vvrsobilieude smeUtoffeu zooals van cbolero typhus maagen darmoaUrrben e a kunnen daardoor aan tie melk word a toegevofgd Melk nu is eene by uitilek geiohikte voedingsstof voor dergulykc smetstolTon rn eonmahl daarin gebracbi zullen deze zioh dus gemakkelyk verder ontwikkelen eu daardoor het gevaar dot n toenemen Niei Allyd zal het gebruik van besmette mutk schadelyke gevolgen na zich sleepen men vergele echter niet dat ook bïer de meerdere uf mindere vatbaar hrid van het individu zich doet gelden eu dat in velu iievttllen alleen iloor uauwkvurige waarneming eu ondurzuek de oorzaak der ziekte kan wurdtru opgeajioord Het koken van d melk om de daarin zich bevindende smetstoAin Onso ia ielyk te maken Vurdient dus ondür olie omstandig heden aanbeveling Men zorgn chier dat de melk gedurende minatens 6 mmuteu goed fcole oAngezieu by lagere tumperatureu htt doel ni bet vernietigeu van do smotstoffen ntut wordt bereikt In bet Nie wt r d Dag leest men het volgende over de voordraohten van den hi er G Ütdinu Ue eerste feeks iiatuurkundiue proeyeu van den heer O Uitine op Dinsdagavond waren blykbaar zoo in dm smank gevallen dat niet alleen atle bezoekera van dien avond op Donderdagavond weer present wares maar boienriieit nog vele anderen daar de boreniaal tan Odt on geheel gevuld was Men oordeele nu met welke ifovoelens lij een half unr na de vorrainir van bet plan om haren rede to verstoren bet vol eud gesprek tussoben Marks en zyn vriend aanhoorde een gnsprec dat op halfluiden toon eu op vertronwetyke wyze gevoerd werd Zy en do beide genoumden bevonden zich iii belendende vertrekken Ue sprekenden werde i voor haar oog verborgen door het schot dat van den muur tot aan den düurbtül ttrekte en waren noohtons zoo dioht bjj haar dal Cjara elk door beu g prokeo woord t duidelyk kon verstaan Hare opmerkzaamheid werd NJBnrankelgk opgewekt doonlat zyn een van hen boorde zeggen I windien ze Pishur zoo goeil kende als ik Waarop de ander zeide Ja of zoo goed als ik Maar arm meisje I het laat zich niet verwaahtfn dat zy sites weet van don jongman ditt haar bezoekt Het is ook beter dat zy hst niet wute Kn tooh ben ik eenigertnate verwonderd dat het algemoen gerucht haar niet meer inlichting omtrent Fisher hebbo versehafl dau z i sohijtit la bezitten rUat ben ik ook Maar ij zal brra binnen k rt wel beter toeren kennen tUoar sta ik i borg voor eu dat wdl misschien tot haar vordiiet uftohoon ik buop dai do zaken geheol anders ta e uitv llen dan het zich nu laat aanzien Denkt gy echter niet dat zyne wilde haren n aan het uioallt n zjjn j tl musoliJk mnnr d tijfl zal t loeren De proevenreeka werd zonder renig opootbond of stoornis afgewerkt l Was in ééa woord acbiUereod Korte maar zew duidelyke toelicb tinmen vergezelden elke proef Van t eenvoudigste opklimmende voerd hy ons tot in de meesl samengestelde iichlvér ohiJDselen met oeoe gemakkelijkheid die wel bewgat hoezeer bij do behandelde zaken muestor is Frofessoren doctoren studenten jongens van Hoogere Burgerscholen damea en hoeren leekeii op t gebied der natuurkunde zij hebben allen ik houd er mij van verzekerd geuotun en geleerd Proeven over den aard van het licht polarisatie en interferentie du meest schitterende uit de theorie van t licht werden in zeldsaroe volkomunheid en met buitengewone vaardigheid vertoond Ue nieuwste vindingen gecompliceerd aln ze zijn werden in da hand van den hoor Dahne ons voorgetrioverd en mot een paar woorden toegelicht volkomen duidelijk Het stotnummer inwendige terugkaataing van Ucbtstraleu iu een wntorstraa was tooverachtig schoon t Was alsot gesmolten goud en gloeiend yzer uil bel reservoir spoten Zaterdagavond zal eene nieuwe reeks van proevenworden geitaan Het programma voor dien avondbevat Ontiadingsverschijnselen van eleoiriscfae stroomen van hnogo spanning Geisstersohe en Fuluj scbe buizen Stralende materie Betrekkingt n t jssoben licht er eleotriciteit ft Electrisoho ontladingen door verlichting 6 Zichtbare voorstelling ven de trill in ga verschijnselen op oen geëlectnceerd vlies onlsiaan door geluidstrillingen der mensohelijke stem Do proeven beloven weer alia te zullen ïchittereu van kleur en Hebt maar wat velen nog moer lal aantrekken js het feit dat de allernieuwste zaken hier ter tafel zullen gebracht wordun eene getegenheid die misschiea niet spoedig terugkeert Vooral de proeven sub 4 5 en 6 bohooren tut d belangrykaio d natuurkundige vmaitstukken vnnden deg N P K apteijn Door de politie te s Hage is een onderzoek iniresteld naar een persoon dia onder den naam van Chnrlea in het laatst dor vorige week in een der voornaamate hotels dor residentie verblijf heeft gehouden die laatstelijk zioh ook een week te Namen uD to Borgen heeft opgehouden en wiens gelaatstrekken volgens do Betgischo bladen overeen kwamen met bel ligoalement van den uit de FananA zaak bekend geworden Arton t oor het verhiyf aldaar wordt een boricht in de MépendoHCê bevestigd volgens hetwelk bodoehl persoon in den namiddag van Douderdatt uit Burgen wna vertrokken opgevende naar a Gravenbago te gaan Reeds is de Fransche logatie in deze zaak gekend Dat da drooglegging der Zuiderzee niet zonder invtooft zal btyven op ome defensie midduteo is terstond toen het plaa ter sprake kwam ingezien Doch dat de demping van die binnenzee een tntate ruïne voor ons vestingstelset zou zijn hoorde men totdosver neg niet I Militaire Relator sohynt echter van dio meening te zijn In dat tijdschrift wordt betoogd dat jy droogmaking der Zuiderzee Nederland een geheet ander Vfstingstelsel zal mooten aannemen Zulk een wyziging in de kaart van iiJa do tyd slaaft alles Uithoofde Kich iemand by de jonge Heden voegde toen zy op dat punt van hun gesprek waren werd bet onderwerp door een ander vervangen Zy hadden zich ten uiterste vermaakt met hetgeen door hen gedaan was en dachten er niet aan welke treurige gevolgen hnnoa onoverlegde woorden zoudon bobben Vyf minuten later ging het jonge measch dat Marks was genaamd en dre nienwagiorig was te zien in hoeverre Clara aangedaan was door hetgeen y naar hy wia moest hebban gehoord naar ren andor gedeelte van het vertrek ten einde haar te kunnen bespieden zonder door haar opgemerkt te worden Zy had èchtrr de plaats verinten waar zy gBzeteu had Zyn nog blikte het vertrek rond maar zy was nergens te zien Ik vrees dat wy Ctnra sterker gotrofte hebben dan ons vooroemen waa zeide bij terwijT hy zich weder bij zyiien vriend vervoegde Zy is verdwenen frZoo l £ u waar is Fisher Daar aan het andere eind van het vertrek nWij hebban immers niets nadeeügs yan den jongman gezegd Niets bijzonders Wy Jiebben immers niots aangeduid Hot wai niets wliar zy vat aan kon hobb n Neen natuurlijk niet Maar bet zal niy banieuwen bod de zaak afloopen zal Daar zat iets van belang gebeuren naar ik vermoed I ordt vervolqd NcilorUnd zal irgl de schryvpT ten Jfevolge hebbeu dat men afstaml zal moeten doen van het tot heden gehuldiinde pri ifip uen üutrekkel k grooi duel des tnuds hardiifki aan ileii vyaud te botwisteo Mot de luu Tïee dreigt een der hecht tt stfunpiiiireu van ons huidiit vostingstelsel wtg te ziuken Het HtMdfl blad iwvat hei volgende ingezonden atuk o er lo Scliouwbufg Diióornoming Ue Vrije Gedachte Tioittallun briitven ons toegezonden nn opeubanroakiiitf Villi Uu Prognim door personen van alle richtingoR uvijrtuigdeii ons len duidelijkste dat men ver hut iil uiueun loh een aluohls itier onduidelijk of Ztttfs el en zeer onjuist begrip vorrati vnn het stri von onzer ondorneming Hot volgende dieno ter iiadoru touliohting Oitfl ttioiiuDl z ii vóór alles zyn uen volksloonool waar uïtaluitiïnd zullen worduii op ovot nL de elijko kernHclitige looLoeliitukken in ruuHstischeu geest van voriruitstrevendo vrijzinniKu strekking stukkon die verfileliriid en ontv ikkeleiiil zullen werken dt ellendige gevulgen van onkunde i goisine klnssi ohaftt en dronkonsuli ip zutli n in het lidit stellen t n Mxéén Wi unl liol aciioono en goedo verdüdigoii het Inge en einijfiiu bostrijduii We zitllon dfu loeschouwor eon lilik doen werpen io hol luvöu zooals het in ei zooals hot xijn kon We ïiillon wyzen op do fouten en feite die wij in staiit kerk on maatichappij zullun ontdekken on niet scliromon het m t te zetten in de wondo plekken onzur sn Uünleving overtuigd als wij zijn velen daardoor te brengen tot eoti juistt r begrip van on een puimrr blik op de oorzjiken dor socmlo waiiverhowding waaronder oii e oeuw golinkt gaat Wy witiisclien goeii einen gezelschap o vormen doch daar elk denkbeeld aan oonourrenlie en geldtoakory on vroerail ia de andere schouwburgdiroctiön ver ockeii om Intra medewerking door ons voor onze vooratoliingun oooigen huuniM beste artiatou tegen eeno büh oriijke vergoeding nf to slaan Verder zullen wy zoovofl mogelijk geven ooraproiikülyko Nödorlaadsclie stukken terwijl wij iloor hot mtsolirijven van couooursen onzen vaderbindsohen letterkuiidiiteu gelogeuheid zoUun geven van hun talent to doen blyken door hot vervaardigen van goede toonoelapelon van bepaaU litterniro waarde UrtU hopen wy het ifolk af Ie brengen vau zyn hartversclieuronde m lodrama B van zyn zedenbwier vendo Fraosohe kluoiitspelen on hen daarvoor stukken in de plaats te geven dio hen ztilton brengen tot nadeiikoii en zeWbesohouiving Voorwaar do opvoedeniie kracht van oen gotd toOHcül is ïéér groot Eu dan gelooven wij iloor het govon v n goede atukketi un hel stollen van een zóër lagen toegangsprijs eene boduidoudon invloed te kunnen oefenen op dü voksontwikkelmg dio ongetwijfold der geheole mflPnnppij ten goode zal komen Chh KOCK FoorsUter Directeur A SAALBORN TecKniseh Directeur Kantoor 59 Egelantiorsgrnoht Amsterdam Door den distriotschootopzienercnde vior arrondiasementsschotdopzieners in hut district Ijeeuwarden is aan do hoofden en onder vijzore in dit district het volgende schryvon grzop deii Kunnen wy Nederlanders fiur zyn op do vryheden ons by de Grondwet gowaarboi d deze veronderstellen eene ordeüovoudo nat u dio van hare rechten het Kopaste gebruik weol ty makon Nil is het oen helaas niet te ontkennen feit dal by een deel dor bovolking opgeruid door volksleiders en volksmiil eiders vooral in het Notfrden des lands zich oon Koost an ver ot tngpo de overheid heeft goopouliaard welke op enkelo plaatsen reeds tot b itreurenswaurdigo foonoolen aanleiding hoeft gegeven Uit knn II niet onbokondzijn An deze voor do burgerlijke vryheiil mooilyke omstHndighoden is hot de plichl vau Iken welden j kende hot openbaar geug in zyn sware taak te steunen ffOuze plicht rust niot hot miiMl op u die niot slechts als ambtonaar mimr oordor nog als opvoeders dsr jengd niet uw voorbeeld behoort voor te gaaoDe ovorgrooto meerdorheid uwer handolt overeenkomstig dit beginsel Toch valt hot niet to loochenen dat enkelen don goeden iinam van dc n onderwijsurgsiand in opspraak hebben gobraolit door optrodon in vergadenngeu op oen wij3 wnnnloor io oorbi jit voor ile wet niet wordt liovorderil en zelfs pnipagandu hebben gemaakt Voor duu SüCDial Uüinncratisoiien JAnJvl Nu echter op het te Zwolle don 35 en 36 UrO i hDuden cou rea van dien bond gi bleken is dat deze vereoiiitinu beuowt de omverwerping dorbistiua de ordu intjl allo liiuir ten dieusteBtaandt geoorloofde of ohgooorloofde TrodoHoyenóetif gewoldadiifo mïddolrn maken ambtenaars dui haar onmiddelljk of middelijk atouuao zich aohul lig aan ergerlyko pliohtsVerzaking on stollen zy zioh derhalve bloot aan het gevaar van uil huuoo botrakking ie worden ontslagen Zoodra daartoe termen zyn zal eene voordraoht van onze zijdo iogevolge art 29 lett b en o en art 81 der wet op betlager ondeiwijs nim uitbüjver Eon Chineeschu bankier Kan Quay wordt geschat op het byna ongubuftyk vermogen vnn drio hooilerd vijftig raiUioon pond sterling Men houdt bet er voor dat een groot getal van do voüniaaninto banken in het Chineeacbo Keizerrijk oudor zgn torzicht staan an als by workoHjk zoo rijk ia als men betvuert er I IS geon middel om achter de waarheid tu komen i dan is hij ontoijenzeggdyk do rijkste man op do I Wrrold By gomis hior van bowyzen isd Noord Amerikaan John U Rodiofollor do Oliekuning do rykstu man op da wuruld liij is begonnen Z indor een enkelen dollar te boiitton inuar door onvermofliduu yvor heelt hij oon ontzaglijk vormo on byeoniiegaard dut op 30 1 00 000 pd at wordt geschat Zyn inkomen is oen inillioen pond Btorüng en hij verleert maar 200 000 pd Bt foodal hy van jaar tot jaar bchatton opstapolt Rocküfi llor is zes rn t vi ti f jaar oud Als hy tot zijn zevoutigrla jaar loeft schut nion dat zijn vurmogen ongeveer 60 000 000 pd st zal bedrage u Ue burgi rnaf Belgrnve kloiuioon van don hertog van Westiniuistor zal als hij in het bezit van zyn erfgoed komt oen van de rgksto mannen boo niet du rykate zijn want leiden den lijd dat hy iiteordorjarig is geworden zullen do paohlen vnn do WeStminster landorgen afgeloopon zijn on het mkomoa van dio grondbozitliiig ilat nu op ongeveer pd si 1000 daags goscbftt wordt zal dan byna twintig maal dat bodrasj of ongeveer zeven millioon pond Stirling por jaar zijn Onde ile vorstoii zijn de oraar vnn Rusland on da 8 phaoh van Per ië do rijkste Hun inkomen wordt gesobiit jaarlyks lussohan de twee on drio tnilHoen pond sterling te syn Hot Noardbraha nbch Dagblad hot verband tussoben louniverhooging on werkstaking besprokonde merkt daartiy on Ue arbeiders gaun uit van 4s veronderatollinu dat eon verhooging van luon dat is dns van hunne inkomston vorboteringhunner fiantschnppelijke positie zal ten gevolifo hobbon Deze vorouderstollicg is in zooverro juist wanncor die vorheoging ïich beperkt tot oiikelo personen of tot en eokoleo tak van bodrgf en dan nog alleen voor de daarby lietrokken purs9nun doch onjuist wanneer dit een algerooene maatregel zon worden Om een en ander duidelgk te maken zullen we als voorbeeld nemen de bouwvakkon en verondorstelloii dat het den daarin beirokkeii werklieden gelukt is hunnen eitoh Ic looniverhooging door ta dryven Waar dezen vroegei b v 10 per week ontvingen daar is t toon n l gebracht op 16 waardoor hun koopkracht met SO pCt is toegenomen en zij dus ann hunuo behoeften zoovool beter kunnoD voldoon Uiu vermoordcrlng van koopkracht is fchtor mot alt n eon gevolg van hot onkole feit der toonsvorhooging maar ook van de omstandigheid dat de prijftt lier tovonsbehooftoil dezelfde zyn Kobleven De voortbruugers of levtiranciora dier lovoasbohoofton zijn echter door de stijgibg van de toonen in de bouwvakken in üitgunstiicor oondittes gekomen omdat zo bj dezelfde iukomsian oogoro uiti nvon hebben lo doen voor door h n bonoodigden arbeid van timmerman metselaar enz daar natuurlyk de patroon genoodzaakt is du meerdere uitkeering aan loon op zyn klanten te roHiulon Ziehier een voorbeeld Hot bouweu van oen blok woningen onder don 1 ouden loonsUndanrd zal kosten 20 000 on de woningen wordon verhuurd togen een prijs berokeoU i naar do kosten vau onderhoud ite waardevermindering dor gobouwcn hot aandeel in de bolastiiigen enz plus do route van de 2U 000 voor don bouw dier wunini eu gestort Stullon wy d o rente op 5 pCt dan moet daarvoor 1000 worden opneliracht OndiT den nieuwen lootistnndaftrd jyn echter do bouwkosten 50 pCt hoo er dns koiUon op ƒ 30 000 I waarvoor aan routu o 5 pCt uit don huurprijs mout worden opgebracht ƒ IsOO waar teven bijkomen do hoogere undorh udikoston doortlnt den wrrkliuden belas Mnot dut ondorhuud 0 pCi meer moet worduii uitbelaatd dnn vroeifor In t kort dio woningen zullen dus SO pCt moor nim huur moelf D opiireiigon dan vroe er en waiir toen per weok on lor woning 1 50 word i ota ild daar inget nu de huurprijs worden gebracht op 2 25 Ook iu hot al emeen Zal dio looiisverhuuüiuK in da boinvvakkun mooten wordoii gevoeld door de verhoogdo belastingen dahr I do uitgaven des l aiids ook hierdoor zyn gestagcQ en ook doordat een mitr de prysen van zyn producten regidt naar do verhoogde uitgaven Waar d s de levonsvourwaardon der art eiders in i do bouwvakken lyu verbeterd daar zyn zo natuur tyk door do arn oren afgenomen Nu kan wel aangenoraon wonion dat dan ook andere beroepen on bediyvoa zulten dringen naar loousverbetering maar dan rijst do vraag by too n algemeen doorgevoiTdo loopsverhooging waar het resultaat daarvan blyft voor dt orboidurB Ze ontvangen ilnu in 1 algomeen wel meer gold oor hun golevordon arl id doch kunnen daarvoor tooh niets moor bokoinon dan voor iiun vroeger loon want alle kostm van ttrondstolfoii produotiu vervoor omrel enz zyn hooger goworden Niomand zal dos by dio nieuwe loonrrgetiux guwonnen hebben daar men voor dozolfdo boevoothoid arbdid ditzalfdo boeveelheid lovetiHmiddelen zul oiilvnngeu en het dus hutzelfdo blijft of mon voor oen dag arbeid in planti van 2 er 8 outvflngt wanneer man b v aan huishuur tooh ook weer 3 in plaats an 2 moot uitgovon Mvn heoi t voor die huishuur een dag moeten arboiden uu zoowel aU vroeger Dus ulko beperkte loonsverhoofting dio kunstmatig wordt opgedreven is ongezond en valt terug op t algomoun en t zwaarst bovendien op de lagero Btandon wyl doia olko financïoelo be£wiiring moeteu berstallen door moordere onthoudingen on elke algsmeeno loonsvorhooging loidt tot niets omdat daardoor de verhoudiuKOn niet gowyzigit worden Voor zoo n cirkelgang nu wordt alles op haren en snaren gozot Werkstakingen worden daartoe aangegaan mot oon hanlnokkigheid ala gold hot eeu strijd op leven on dood en ten ilotto zijn toch de arbeiders voor t zwaarste doel do dupe daarvan t Ulgft eon onwankelbaro waarheid de ophefBng van den oen hoefl noodzakeljjkerwyze don druk van don ander ten govolifo Üq afwijking van de balans moet ryzing tu daling veroorzaken boido armen kunnen niet tegelijk ryzeu en t zou dus dwaasheid zyn saar miiidoten te zoeken om die beide armen to doen ryien zonder de balans te boschadigon I Van dio dwanshei l is de aocianl domocratie zeer goed overtuigd maar niettemin blijft ze tooh voortgaan die onmogelijkheid voor mogelijk aan te prijzen alleen met hot doel daardoor haar aanhang te versterken Het ia een feit dat dikwyls kan worden waargenomen dat hrt volk de sociaal democratie niet begrijpt en t zou zich daarvoor dan ook niet warm of koud maken Dooh daar hot uitgaat vau de meaning dat enkel gebrek aan geld do oorzaak is van oon bekrdiipen lovauswiiso uu dns hot versterken dor goldniid lalea die leveoswyzo zal verruimen dnarom grypt bot gretig de schynbaar reddoude hand der soeiaaldomooratio die door to yvorcn voor dat verondontold voordeel als patrones van den arbeid bL scbouwd wordt en eenmaal als zoodanig genoemd stolt hrt volk vertrouwen in al het anderr zonder dat andere te kunnen begrepen Maar t u is goad dus zal t andere ook wol goed zyn zoo donktmeu en zoo wonit het volk een bliud en gehoorzaam werktdix in de handen der revolution nat re party Wat zy doet ia wol godaan Dm ontgoocheling zal ochtor eanmoat op de beg estjrii g volgen znoals reeds met zooveten plaatshfld en dan zal mon zien wie t workelyk het bestemejude mot hot volk maar dan zal t missohion telaat xiju om begane fouten to heratellen enorbt ftdan mets anders over dun ile troost dalman al vatleodo leert loopoa Na over de optochten der soogenaamde srerkloozen in den Haag te hebben gesproken laat le schrijver van de Brieven uit de hofstad in de Amk CA volgen Tegenover la ergernis welke de vertoontng dier teegloopers opleverde maakte een andere optocht gistereu hior gehouden eon geheel anderen indrok toen het gansohe peraoneet vnn de meubelfabriek HollaH iia en in de uitgebreide zaak van de firma Pander en ZSon werkzaam een wezenlyk arbeidalegur van een honderd of vier personen optrok vóór den mot ewn aantal kransen en bloemtuilen venierdeu lijkwagen waarin de wakkere chef van die ftrma ten gravo word gebracht Do overledene was een levend bewijs van wal ondernomiagsgeoal en volharding vermogen Zijn vader was do oersto 9li litor van de zaak in tnpyten on monbelstonea voortgekomen uit eene ouderwetsobo matteoachuit eene zaak m twee jlialon te Amsterdam in de Kalvorstmat on ta Haarlem die in don Haag eeoe Eeduohto ruimte in de Wagenstraat drie groote onderweische woonhuizen motappendontién inneemt on evenals oen spoorwoglyn eeno tramlijn van voeding aanlegt dooi den pas gestorven chef was uitgebreid met do genoemde meu lfahri dc in oon ander doel dor Komoenle waar een driehonderil man gestadig werkzaam zyn om in do behoeften dit i