Goudsche Courant, woensdag 1 februari 1893

1803 Donderdag 2 Febraarl 1 5060 60UDSCHE COURANT P ieuw8 en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Ue mzeadlng raa advertanUSn km gnohledeu lot Mn uur des namiddagi van dan dag der uitgave Heden morgen is van Wierickersohans door deze gemeente naar Schoonhoven vervoerd een transportwagen met ongeveer 700 KG buskruit Jhr mr A F do Savornin Lohman tred Maandag Bij den ouder eteekende lig l van heden af een ADUIÜS TEK ÏKEKEXl G om aan den Edel Achtbaren ISaad alhier Ie verzoeken De lierinl § oals g ewoonlijk Ie doen doorg aan A BEIHEMAN Lange ïiendeweg D 60 Gouda Süeliwradruk vaa A Bhinkman ti Zoon uilttfiitrekle aacuijneD in ite Iris aUden U toorntn Kn lurbij wm tl ht r VauAer een m o die te kuiiii Terttoiid een k ett onder d t talrijk perionpel tn brengen n te hou leu een iceeet die duidelijk merkbaar wat in hunne houding lOotU M daar winkelbe U inden oh winkeldoobtera tfekenaart mt ubelmakert ttoffatirderi Irwpem in breede SeMeren aan hei hoofd an d n lijkalout gingen Het w een indrukmakend mu treff nd gezicht iteik cuntraet met de volgenn het foorsferen van onruititokera en twiitBoekert ondwr de arbeider be oi king atgemoun heeriehnnda ontovredanhviH Docb om dnen w ldadig n indmk mag men niet nalaten de aanleiding U iHitr aren den dood op nog brtrekkel k jeugdigen It efigd van ocd eoo werkzaam zoo unergink en teteni mo humnaii man Ook in onze grooLe gomeenle zijn zulke meutclien Hhaan te jnd o jammer m ar dut w j pa toonen heu If waardeeruQ op bet oogenblik dat tii ons ontralleo Baltenlandsch Overzicht Hullen Dinidig begint da artikoUgcwijU betian daling ran h t leKrrontwfr in drn Dultactien Rijk datt Da baaprukinsien ui de oniini itf eiadiltittin ïfttta dKii Hat oentrum lieufi optuaiiw rarktaaril dal hal niet ruor lint ri K rin süntwerp zon atainmea en ilat de door de uatiouanl libernlen anui ebaden aeblkking om aeno vermaanleruiK van 40 000 in piaata van 65 000 loldateu toe ta ataau onaanneLmbaar waa Ue rijkakanieher v irklaarde aan t slot der beraadslattiiigan dat do bomUroftHeriuKen van oordeel waren dat tiet land de vereiaehte auminun kan opbrengen en men volgeni do wenaeban der roKOeriöJï zal stemmen al men zicb volkumen rekenschap geeft van den emit van HfO toestand De oppositie ie Italië iiesreort i ile verdnging van het voorstel tot instelling van i iriumentalr onderzoek in do Rankquaeslia voor noi ministerie Giolitti niet anders i dun uUstet van executie Do meerderheid van lïO sieinmeii die Jiotilti daar voor verkr ir heeft ecbtvr zelfs do r geeringiparlij verrast elon oohUT dia tegen het ministerie zijn o a üfiapi zyn afkeoriit van uen onderzoek en stemdairfbm voor de rerdagiiiK AVaarsflhijüiijk zal het rainistone alloen gewijzigd wirdon üriinaldl en l ooave de miuiaters van tinan tien en bande ziillrn alsdan uittleiluii Voor Giolitti zouden nis hij toch aftrad geen plaatsvervaugtin ontbreken In de Kamer zitten 6 oudmiiiisters Cris ii di Uudini Villa Niootera en Kanardelli De regeering der V S heeft ten aanzien van do omwenteling op Hawaï nog geen besluit genomen De koningin der Handwich eilanden hoopt echter dat de N Amerikaaiia6he republiek tussohenbudden zal koRirn Het belang van een omwenteling als die op Hawni is dat dikwijls bij dergelijke gulieurlenisscn verschil lende belangen van groote nioguiidhfden in botsing komen waardoor soms brand gesticht wordt die over du zeebu hernslaat De Vuri onii ilu Staten hebhen hal besuhernibeerscbap over du Hnndwich oilanden Hawaiïgroep en zy zgn nu bang dal Kngeland ran deze fraaie gelegi nhi iil gebruik zal maken om nu de deur even op e n kier ataat terstond zgn voet n tussohen Ie stekon Kngeland is bet oenilte land dat de nieuwe voorloopige rexeoriilg niet heeft erkend Dit hebben do V 8 terstond geilaan hetgeen nanleiding heef gegeven tot bet vermoeden dat de omwenteling door do V S was teweeggebracht teneinde de Sandwioh eilaiiduii eenvoudig te nnneteermi Kene dcpntutio van die eilanden zou ook reeds nsar Amerika gaan om de annexatie te vragen Zeker schijnt lat de aanleiding tot de omwenteling een geachi was waarin Araenkaanscho zeelieden tussolianbsiden eijn gekoin in De V B beblien steeds gezocht naar een grooton rourrnadbaveo iu den Stillun Oceaan indfrtgd sloegen zij bet oog op een der hsarens van Haïti en daarna van Sau l oiningo Thans zouden zij rene praohtigu kans heiiben om dit plan dat ook ern dar droomeii vsn wylen den minister Hlninc was te verwezenlijken SAV Staats loteriÜ 6e Klssse Trekking vso Dinsdag 31 Janusri 1898 So 1782 15000 t No 2766 13061 en 14929 1000 No 988 3534 331 1 188 6 on 16846 400 No 3620 4218 6965 n 17070 800 No 88 117 1409 3374 4644 71 14156 14709 17884 19583 2008 100 Prijzen van 70 6 8451 6003 8446 11189 14104 16045 18323 90 3468 6087 868 11811 14161 16065 18336 194 3637 6086 8658 11283 14836 16087 18488 l08 3652 6073 8814 11S34 14840 16097 1 483 181 1683 440 S707 455 4088 686 4134 69 4 97 886 4422 954 4770 1178 4887 984 4883 1611 4967 1688 5074 1747 6243 1846 6269 2147 5383 2250 5430 2465 5464 2516 6507 2526 5514 2721 6611 8780 5682 2375 5640 2907 5716 8969 5758 2977 5770 SI76 5799 3288 5833 SS68 5878 6194 8906 866 8911 6281 8913 6406 8976 6636 91 0 6799 9269 800 9412 69 8 9416 6983 9544 6961 960 7U24 tt07 7082 9609 7840 9729 7295 9800 7492 0094 7527 10877 7543 0309 7600 0339 7988 lOSOO 7938 10569 7952 n6S 8185 10659 82 8 10885 8223 10878 8858 11053 8484 lUS 14352 14376 14392 14393 14419 14496 4499 4597 14609 14620 4659 148S5 14937 14948 15031 15 86 15232 548U 5472 5S43 15543 15694 15877 15984 15998 16024 11404 11429 11544 11617 11699 1 717 12009 1203S 12134 12553 12585 18687 2704 87i2 18769 12777 18805 12922 13030 13138 13337 13II58 13677 13707 13718 13860 16188 19568 16 74 18728 16225 18745 16339 19149 16843 9 98 16460 936 16654 9387 6086 9388 8699 9494 6720 9770 1683 19864 16854 19858 16929 19918 17489 19966 17492 20048 17585 20166 17533 20240 175 8 80241 17688 80260 17732 80394 17884 20612 17941 80532 18043 20685 18077 2n785 18172 20918 18194 2D916 ADV£RTENTI£N Bevallen van een Zoon L e M tiTSENSMA IJiaauiijN Gouda 30 Jannari 1892 mF H t ADREa van den hser Jt J MMBfF Bijksopi t d Waterstaat i tbana I Dubbele Buurt boven B No 7 Voor alle oogkw Jen wordt met sncces aangewend het zoo gaostig bekende Dr Chantomelanus Oo enwater Ieder ooglüljler tdake eer het te laat is gebruik van ditj voortrefleljike middel en wanneer men het oplettend volgens voorschriften gebruikt Eal men de heilzame gevolgen ondervinden Priia per ttaton met gebruiksaanwijzing 60 et Verkrygbaar b Wed BoHIIIItU OUda tt ed N Sanders Leiden A Prins Ze rnhmsen W Ligthrlm Voorburg Wed O WilbelrousVVoerd A Bos llerkel StoUwerck sche Borstbonbons gofabricet rd na voorschrift van den kon iJniversitfoits Frof Gehm Hofrad Dr Harlesi Bunn hebben sedert 50 Jaren uls verzachtend middel tegen hoesten keeschbeid en aandoening der ademings organen itsteekende diensten bewezen Bij spoetiige afwisseling van warme er kunde lucht is t bijzonder aanbevelen wardig een bonbon te gebruiken Verpakking Q ele pakjes il 26 cent Alom verkrijgbaar Hoogheemraadschap RUnlaDd DIJKGRAAF E N HOOGHEEMRADEN VAN BUNLAND bi ngen bg de ter openbar kennis 1 dat de Lgsten der atemgerechligde Ingelanden van het Hoogheemraadschap Toor het dienstjaar 1893 van den eersten Donderi dag in Februari 1893 af gedurende veertien dagen voor ieder ter lezing zullen liggen als I volgt de Luiten van al de xeitien dixtricUn ter Secretarie van Bynland op eiken werkdag van des morgens IU tot des middags 4 ure alwaar zg tevens tegeo betaling vau 10 cente voor elke Lijst verkrijgbaar zjjn die van het derde dietritt aan de Cruquiui die van het risrds dütrict aan de Lynden die van het zevende dietrid aan de Leeghwateril die van elk der overige dietrielen ter Ge meenteSecretarie van de hoofdplaats van dut district en van de daartoe behoorende onderkiesdistricten 2 dat zy die vermeenen dat de Lyaten niet nauwkeurig zgn opgemaakt gedurende veertien dagen na het aanplakken dezer ken nisgeving het recht hebben hunne bezwaren met overlegging var de vereischte bewyzen aan de beoordefiling van de V ereeuigde Vergadering te onderwerpen welke op den eersten Donderdag in Maart omtrent de ingekonnen bezwaren zal beslissen 3 dat door of vanwege bet Hoogheemraadschap deze ken isgeviug op 2 Februari 1893 zal worden aangeplakt Dykgraaf en Hoogheemraden voornoemd VAN DEK BHEGOEN Dgkgraal Mr EGBERT DE VRIES Secretaris ADVBRTENTIEN i alle en BuUeiUan l ache Couranten worden dadelijk opgezonden door hetAdvertentieBureau van A BRINKMAN luZOON te Gondii Sociëteit Ons Genoegen 5e Abannement WoortteUtng Donderdag 2 Februari 1893 Tivoli Schouwburg Directie Jan C db Vos en W van Koeiaab Üraina in 3 bedrgven gevolgd door iHI fJUU i WJÜ I Tooneelspel in 1 bedrgf ik Aanvantj half 8 uur lHr Gewone bepalingen en pryzen Ut aitgave dezer Oonrant geachieüt dagelgki met nitaondering van Zon en Feestdagen Ds prgs per drie maanden is 1 2 traaeo per post 1 70 Alsonderlgke Nommers VUV CENTKIS BINNENLAND GOUDA 1 Februari 1883 Van Ie aangeboden nele üuheid om gratii brood met mulk ta gt bruikiin werd heden morgeo door 412 Ictnderon bruilc gemaakt Aa 280 rolwnsseuen werd brood met koffie gegerea Het onderzoek van het water der Waterleiding had gedurende December het volgende resultaat 4 Jan 8 1 Mg permanganaa kaliouaper 1000 oo 18 ff 12 2 4 9 Aan bet postkantoor Gouda en de daaronder ressorteerende hulpkantoren werd gedurende de maand Januari 1893 ingelegd 8789 17 terugbetaald 4628 89 Het laalata door dat kantoor uitgegeven boekje draagt het nummer S34S avond nis sproker op in eene openbarH vergadoring van Patrimonium nfdeoling doboonboven en omatrekon De groote zaal van het Heeren logemeut waa eivol en onder de belangitellenden t lde men ook enkele dames Voor niet ledeu was dt entri u 25 oent voor werklieden 10 cent De sprekff zette zijne sinnawiJEe uiteen i vor kiearpoht learpliolft en staatsbemoeiing in zok iinzorg ea panaioenen Hot vrÜ bjJMnder oiiuti ya werd door he aangeprezen en de Boctate quaeatie bleef mede uiotonaangeroerd VcJor de pauze werd uitenngezet wat nsar sprekers opvatting niot gedaan moest word aa de pauze wat wel moet wordeü in het werk gestald Vooraf was geadverteuni dat er gflan debat nu worden gevoerd en niemand maakte dan ook abmik van de oog Aangeboden gelegenheid om inHehUngen te vragen De vergaderinit wenl door de hwr Cbovalier met gebed geopend eo gosloten Heden morgen wns op het straatje waiirvAn de ingang is in het Plantsoen bij de Doelensteeg vrounr vau der Fooi met een stok bezig iets uit het water op te visscben toeo hbt hekje waartegen zy leunde bezweek Mranrdoor sg Toorover met bet hoofd in ds bagger terecht kwam Gelnkkkig was io het Plantsoen eea agent vao politie die het ongeval g en onmiddelljk toeschoot en het geluk smaakte haar op het drooge te brengen Door den heer P Oorver dfnoteur van hot posten talagraafkantoor te Oetdorp b aan 11 M de Ko mnginrttgentea een adrea iqga4i i4 dat totptrokktag heefi do afschafRng te vra pn van alle borgtochten van rekeupliohtige rijksambtonaren eu daarvoor in de plaats tu stellen eene korting op huoiie traktementen ten einde te komen tot de vorming van een waarborgfonds door bet ryk beheerd on dienende om evuniueolu sobade door de ambtenaren aa het rgk berokkend te dekken Door den heer H W Mesdag vertegenwoordiger voor de uedtirlandscbe sehUderkuost op de wereldtentoonstelling tu Chioago wordt bfj rondschrijvün aan de ederlaadsohe sobild jirs miKJogrdeeld dat Nederland te Chicago vertegenwoordigd znl zyn door 189 schilderyen ingezonden door 75 kunstenaars 108 leekeningen ingesoudeu door 65 kunstenaars 72 etsen e 32 lyaten ingezonden door 8 kunstenaars te ïomeu 389 nummers moer dus dan op de FEViLLETOlM EEIN SCHERTS iUit het EHfjeUch a Zeker niet k veronderstel dat zy naar huis is g aan zich eerst de oogen schier im halve uit het hoofd huilen en dan besluiten zal dat wat Fisber ook moge geweest zijn hij thans een toonbeeld van Toimaaktheid is lUi ia een uitmuntende grap oiet waarP jCIara Grant had niet allren bet vertrek maar kart daarna ook in stilte de woning verlaten en keerde alleen naar huis terug Toen haar minnaar spoedig daarop haar in de gezolsohapsvertrekken zooht wBS ly nergens te vindon fWaar is Claru vroeg bij dezen on genen en bet antwoord waa Nog voor weinige oogonbÜkkeD heb iklturhier gezien Spoedig waa bet echter gebleken dat zij er niet meer was Fisher liep nog een half uurtje in ongerustheid en oQtsiemd do vertrekken rond Toen hg haar nog met had gezien begon bij te vreezen dat ewie plotseling opgbkomen ongesteldheid oorzaak niocbt geweest zijn dat zg het gezelschap had vpr laten Hij traohtie inliohtingen te verkrggeo bg de dame die bet partijtje gaf eu deze vergewiste ziob voor hem dat Clara niet meer in haiir huis was Keu der tiedienden berichtte namelijk dat uen klein half uur geleden eene dame alléén was vertrokken Nadai Fisber die tyding had cntvangeu bleef by geen oogenblik langer maar liep dadolijlc naar het huis van Glara a tante waar zy woonde en vernam daar dat zg tbuia gekomen en zouder ieraaud der familie te spreken naar hare kamer gegaaif waa Hg vroeg of zy zich ook ongesteld betond maar de bediende kon hem daar gaeu antwoord op govon ffHlebt gij Claru ook gezien vroeg de vriend van Marka met oen glimlach toen zij eeu tialf uur nadat zg de rust van een tevreden onschuldig meisju hadden verstoord elkaar wefr ontmuHtton bet is maar voor de grap ffNeon ik heb haar miUtt uiet onder de oogeu gehad hernam Marks ffWaar is Fisher da F rrDie is evenzeer heengegaan Inderdaad Het spyt my dat het juffertje de zaak zoo eriistiir opgenomen heeft Het was tooh maar eene grap Wol zoker niets meer eu dat had za moeten begrijpen Den volgenden dag ging Fisher rlie een slapeloozen UEVht had doorgebraobt zoo vroeg als hot mnar eenigszms pas gaf naar Clara vragen De Juffer wenaoht dat gy haar moogt versoboo ADVBBTENTISN srorden gephwM van 1 5 regels k 50 Centen ieders reg meerlOCenten OROOTB LETTKBS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle AdvertentiSn gr a til opgenomen in het ADVERTENTIEBLAO twelk des Maandags verschgnt laatste weret$l te itoon steil ing te Parys in IB89 De Nederlandscb Amerikaansobe r and eo Ëmi gratiemaatsohappy te Utrecht beoft dezer dagen zooala men weet aan de dagbladen een geruststellend communiqué toogezonden Op grond van da uitvoerige uit Colorado ontvantreo porraapondentiëu meent dg Staudaard te moetan verklaren dat er grond ia om aan dit communiqué niet te aierk te beobten Ook de partioutiere berichten toch die door ons uit Colorado ontvangen werden zegt het blad syn het tegendeel van geruststellend eu tooh zyo het benohieu van meerdere personen eu die zoozeer in détails afdalofi dat aan eeu puur vursinsfl eenvoudtg niet te denken valt Ën wat stolt nu de Maatsobappy hier tegeaoverf pNiets dan mu sobrü ven van den heer Noordtsy die zoo pas aangokom n was die in Amerika geheel vreemd is en dus wol geheel moest afgaan op wat hem gezegd wordt vJuist door op grond van sulk een sobrijven mi gerusteUend Ie durven spreken rfjst eialsootwyM of de MnHC8 happij zelve wel genoegzame zin bezit om den ernat van zulke toestanden te bugrgpou Uit hetgeen wy ontleenen aan den Denver Bepnblicau van 38 December trekt de Standaard dflconoluaie dat de Maatschappij zelve in niets gecompromtteerd is en in elk opziobt te goeder trouw handelde mnar dat kb zi b vergiste iu de keuze van haar agent aDaareohler zulk eei agent het eenig orgaan is waardoor zulk een mitatsohappg werkt voegt het blad urbg kunneu we uitnomend bei besluit bogrypci van velen die gp het punt waren van omigrooren het busiuit namelijk om voorshands nog niet ta g uin en eerst hot katje eens uit den boom te kiijka Het O M b de rechtbank te Amsterdam i ne dat zij n met kan ontvangen zeide da meid nadat zy hem boven hail aangortioud r ffis ig onpasselijk vroeg Fisher Zg beeft dazen ochtend hare kamer nog uiat veriaten Ik geloof dus niet dat z zich geheel wel bevindt e jongman ging met een ontroerd hart been Des avoiiilB vaa dienzelfdon dag kwam hg terug maar hg kreog van Clura hutzelfde btjsolieid dat h duB ocbtonils ontvangen had Gedurende iil dien tijd waa Clara Ier prooi ÊÊÊt d hartgriüvendalfl twijfolingeu geweest l tgeeu T hml geboord boe onbepaald dat ook mocht goweeet zijn wns haar ale een gsherg op bet hut gevallen Zij had goene reden om te vragen naar ietgcen gezegd was want zoo ver het haar toescheen was het niet meer dan de modedoeliiig van een teit die de eene vriend aan den ander had gi duan zonder dat er eon bepaald dool bg was Ware iemand tot haar gekoraon üu bad in denzelfde geest tot baar gttsprokon dan zou zy diesj jzegden rowt veroritivannliging afg iwezan en met ovurluiging valicli verklaard hebben Maar ij warfn haar m zulk eeneu onverwachten vorm en met zooveel schijn van waarheid ten oors gekomen dat huur sobiur go doie keuze waa ge laten dan or aan te geloot en Fisher kwam ten derdeiimale maar nog eens werd hy afgewezen Op don dag na de e laatste poging ontving hij van h ar eon briefje dat ia do volgende ber vreemd klinkende woorden vervat waa