Goudsche Courant, donderdag 2 februari 1893

Pe WBtsrsUatabriaBges die ia de Kajoer ter sprake kwaoaen waren oiet zwaarwicbttg de havens van Itraskena en Üalfzgt en de ielepl unie Het langst duurde de gedochtenwisseling over den tijd De heer Van Oennep bepleitte euoheid van tydmeteeo vuur eene betere zaak waardig de kiagars over den tegenwoordtgen loestand vergelen echter dat zij zatven door hun laalle geeitdnfl voor den MtildenKuropeescben tgd de invoering van deu Jreeuwiehtigd ook in bet burgerlyk leven bobben tegengehouden De beer Van de Putte aprak nog over do spoor wego vereen komsten dia legenvallen doch werd eenvoudig vtrwezan naar du gestoten contracten Bij koloutén Jiad nog minder debat plaats Oe minister gaf de laatste ttenchten uit Nteuw Guinea eu wonde overigens vetil bart te hebben voor de koloniën m de West Beide hoofdstukken werden zooder stemming goedgekeurd waarna de kamer tot nadere byeeuroepiog scheidde f Moedig streden de tranavaiers tot herwinning van I hun onaHiankelgkheid en hun hèldendiiden werden beloont door dfQ vrede die den 33 Maart 1881 op de plaats O Neil werd gesloten j Twee jaar iluarnu trerd besloten bet driemanschap te vervangen door een bestuur ingericht als tgdons de vorige republiek Paul Kruger werd als president aan het hoofd van don Staat geplaatst In 188 + ging de presideni door grueraal Smit en da S J Du Tuii ergeze d nog e u $ naar Engeland om de bepaling betreffende de suzeretiiileil uit de conventie geschrapt te krggen wolk alrevon met goed gevolg werd bekroond t Wn bij die gelegenheid dat ook nan una 4 nd een besoek ten deel viel Hoezeer Kruger zioh het vertrouwen van zijn Ittndgeiiooten in da eerate jaren van zgn regeering wist te verwerven bigkt hieruit dat hy in 1888 Hirt 4483 Btemint n tot president werd heikozen Zgn legencandidaat generaal Joubert vereouigde toen niet meer dan 831 stemmen op zich waarvan de meeate in de uistrictei Pretoria 217 Potobefstroom 142 eu Lydenburg 101 In de laatste jaren heeft KTUjfer echter veel van agn populariteit verloren maar dit belette niet dat men ziek by de verkiezing herinnerende wat nOom Paul voor de Zuid Afrikaanacha Republiek heelt jtedaau hem nndermaid lot president heeft gekown Moderne iltefital De ranrkiea de Panisse te Pargs wonende in de avenue Marceuu ia thans net KÏjii gezin op zijn kasteel in het ilepnriemeiit der Zee Atphen eu iu t Purysoha hotel zyn alleen eeu zestigjarig huiabewnnrder met zijne rouw Vrgdagnamtddng om vijf uren werd ar gescheld De huïsbewaariler deod open en zag acht heeren met hooga boeden keurig gekleed en gehandscbaeuil voor zich Kun hunner met de roiet van t Legioen van Ëar op de borat eeide dat de markies bljkeus verklaringen voor de partcmentaire commissie un onderzoek een Punama cbcquo van SO 000 frs had geïnd looi den huisbewaarder geteekend en weswege de huurun eeno huiszoeking kwamen doan De huisbewaarder zwoer dat bg nooit too iets onderteekend had Ha ha merkte een der heeren op gij ontkent Dnt dacht ik wel Wetbu mgnheer de prefect zeida een ander dao inlten wi rnaar oi middellijk tot de huiszoeking ororganu Zeer wel zei de ridder van t Legioen vun Eer verzeker u van dezen man hy moet er bg zijn en het proces verbaal taekenen In eeu ommezieu werd da aidderende grijsaard gelioeid en zgne vrouw kreeg last onniiddullyk de kamers ta openen onder bedreiging roet gevn igennaming bg het geringste verzet In de studeerkamer werden alle papieren doorsnuffeld juweeten en at wat van waarde werd ingepakt en eindelijk met bijlatageu de brandkast open gealagen De fauisbewaarster was intusscben onder een of ander voorwendsel op een BtOfit vastgebonden Tegen half elf uur s avonds verwgderden zich drie van de liaeren en hoorde men een rgtuig de pptte cochère btnnenrgdeu Alles werd er ingepakt eu het rgtuig reed heen Middelerwij zette de ffprefecl tot Half een s nachts zgu huiszoeking voort Ëindelgk beval hg deh huisbewaariler los ta maken en las hem aan lang stuk vot stadhuiswoordrn voor met bevel om het te oiiderteekeneu Bevende gehoorzaartade hy Deftig zeido de prefect daarop dat bg wegens zyli ooxenschijnlijke goadu trouw den man nie raur t politiebureau zou zenden maar dat deze ziob elk oogenblik ter beschakking van du Justitie moest houden De griffier deed bet stuk in een portefeuitia en de secretarii bood den prefect zyne hundse ioeneu aan dia leze laoguiam dicblknoopte Daarop vertrok het gezelachnp Het duurde lang eer de huisbewaarder en yn vrouw op hun verhaal waren gekomen Langzamerhand rees er tugrel in bun geachokt bruinende mun ging naar t naast bij ireK gen pjHtiebureau het geval den commiasaris verbalen Ër werd onmiddelIgk een onderzoek ingestidd maar van de acht dieren is nog geen spoor gevonden Da markies by telegram ontboden zat alteen kunnen zeggen hoeveel zg nul geroofd hebben Volgens oene andere minder scbildorachtige vooratelliug zgu er in het geheel slechts drie dievengewuedt die tueu de huisbewaarder WMgerde bentoe e laten zirb op hem en zjjna vrouw wierptn beiden knevelden en oniler ut niga verdere komedievertoouiug bet huis pluuderiJtM j gebraoht in het annlat der ED Iache troepen a daar maar deze m alragel beduidt ima fysiging in de tot duBver gevolgde ataatkundt nocb tn de verzukeringen welke door Engeland met betrekking tot de bezetting zyn afgelegd Da Khedive heeft lU bevre1 digeuda bewoordingen zyn voornomen te kennen I gegeven om vaortaan hnt billyk stelsel van voorafgaand uverleg met du Eugelscbe regeerinit in ataatkundige zaken te volgen en zgu verlangen uilgesproken vriendaehappelyk met haar aaroen te werken j Verder kondigt de troonrede oen omwerp aan tut rerbatenng van bet beatuur in Ierland met het doel het lerache volk tevreden te stemmen don arbeid van bi t parlement te vermioderen eu da kracht en eendracht van het Ryk ta verzekeren Verd ontwerpen tut wyiiging der uiloofeuing van het kiesrecht tut vermindering van den parlemeniaduur en tol stipte toapaising van bot beginsel dat etkn kiezer aleclits recht heeft op éeno stem De zaken op Hawaii nemen een ernstige wending indien men althans da Standaard gelooven mag Binnen 6 dagen wordt volgen dit biatl een Bnlacb oorlogacbtp lu Hawaii verwacht en zou da koningin der Saiidwicheilaudeu voornsmcDS zyn Engelnud a aleun ie vragen In dut geval zou een botsing tuaschen Ëngelscben n Amerikanen mog lyk zyu Ook tov de Engelaohe gezant te Washington geprotesteerd hebben tegriii de buinueiingon der Amerikanen op Hawaii an tegen do inlijving die echU r mat door de regeoring ia loorgeateld Te Washington wordt ook niet geloofd doi toi le inlijving zal worden besloten hoewel in do joni sta zittingen van congres en senaat vele loden de wenschetijkhoij van oen protectoraat Jiebben betoogd Zelfs zg dio niet voor de inigving zijn de democraten vreezen zeer voor do tuseobenkomst van eun andere mogend beid die uatuurlyk Engeland zon zyn Een der leden van da commissie die naar Washington kwam om inlgviug la vragen zou volgens de Ttmea verklaard hebben dat de koningin persoonlyk voor invoering van een l ïngalsch bewind ia Verleden jaar beeft da commiaaie voor buiten zaken van het Amerikaaniiche Huis van afgevaardigden een plan voor e inlgviug van Hawaii bes ïh ken De Saudwicheilanden zgu vooral van belang omdat zy op den wog liggen der Zuidzeebooten tesschen Australië N Zeeland en e Ver Staten CanadttJ Op de i andwiob eilanden overweegt bet vreeiit pe mei Ër zgn ruim 86000 Porlugeezen 1900 Ame rtkanen 13UU Eugetsoheo 1000 Duitschers ent ra verdrijving tfer koningin is hoofdzakelyk bat werk der Amorikaanscbe suikerplantert die een groeten mutbang van inlanders hebben Keeds herhaaldelyk U wyten koning Kniakaun vjiAirnemros geweeest de oilandon aan da Ver Blaten te verkoopan maar t Washington was men lot dien koop tot dusver niet geneigd De voorl opig onttroonde koningin Lydi Kimakelia Lilinokalaiii die met een geualuraliseerdan Amerikaan gehuwd is geweest volgde haiUi broeder Kalakua op in Jan 1891 tn heeft dus byna 2 jaar geregeerd De Ttmei merkt op dal als een Enropeesch toezicht over Hawan wordt i iftestetd ook Dnitsohlsüd daarbjj belrokken zou zijn De Vouiuke Zeitung hoopt echter dnt da ervaringen op Samoa de regeeniig zullen afhouden van de herhaling eaner dergelgkè proef Laat de Vorcrnigile Staten en Engeland den toeaUud maar regelen fooala hun d at goeddunkt za t het blad 341 Staats loteriJ 5e Klana TrekkiiiK lm Wi eDKl g 1 F breiri 1 8U No 9809 100000 Ko 6870 1600 No 6897 11858 ta 167 4 ƒ 1000 No 6447 7188 9869 16781 en 17096 400 No 6696 9136 11408 16647 17616 en 18667 200 No 1978 8648 9264 ID760 1S964 18868 1414 19080 n 19168 100 Prgzod ran 70 ill 4017 6648 9341 11614 14167 16675 18454 329 4190 6890 9486 11680 14172 16684 18657 379 446 7072 94S6 11661 14S14 16746 18871 432 4667 7087 9604 11691 14924 16772 lk608 489 4684 7168 96 0 11768 14414 16970 18746 663 4709 7172 9701 11776 14428 16997 18768 762 4760 7288 9784 11910 14S63 17009 18791 968 4863 7323 9820 11948 14668 I70J7 18796 1004 487 7601 9897 11963 14877 I7II6 19026 11J8 4908 7714 10027 ri998 14631 17123 19067 1204 4984 7732 10271 12080 14666 17161 19a78 1537 8174 7758I03 9 1S413 14988 17211 19 15 1561 8411 7783 10407 12434 14940 i7311 19540 1746 6478 7836 10815 12542 14904 17388 19580 1799 6651 7944 111586 18617 14 iO i 460 19660 1854 6862 7971 10876 iseo f 16028 17677 19676 1887 6606 8092 10946 12857 15251 1769319790 2108 8719 814 10951 12870 18279 I7S94 1 791 Da zaak der uitkeeringen aan de boboeftige dragers van bet Metalen Kruis en du Citadat medaillft heeft thans een belnngr ke schrede vooruit gedaan Zooata wij mededeelden was in da hoofdbesiuursvergadering der Vereeniging in üctokar door het dagelijksch bestuur aene voorluopige lodeeliug ter Ufel gebraoht naar 8 klassen van behoeftigheid tieno die 100 s juars zou cnlvangen eene van gemiddeld J U joars en eene van 10 Die iudealing was gebMearU op de eou nauw mogrlyk berekende behoeften en mal iudcbtnrming van alle inkomsten eu ondersteuningen die de belanghebbenden uu verschillenden hoofd bekwamen A lgens toen genomen beslnit zjjn da provinciute lijsten waarop de indeeling oaoirateekeuü was m banden geste d der provinciale comités met bedoeling dat zij de gegevens nader zouden toetten en zoo nooUig in die clttssitioatie wyzigingen zouden aanbrengen Zooals de lijsten nu geworden zijn zyn zij lo eene gister gehouden hoofd bestuur vergadering luingenomon als grondslag voor de voorlaan te doeoe uiikeermgen met ptati om naar geUng er door ruimere middelen of afstervuig van deelgerechtigden gelageutietd toe ontslaat allengs 0 HM huiving van da lagere naar de hoogere klassen te doen plaats hebben Voorts werd de indeeling als vaststaande aangemerkt voor de bepaling van bet bedrag dat au leder provinciaal oomité ter mtkeenng zal worden toegezonden maar zal binnen bet kader van dat baitrag ao zich in hoofdzaak houdende aan de gemaakte regeling ann elk comité vrijheid gelaten worden urn in de vsstj stelde Igsteo avvBtuaal uoodig blykende w Kigingen aan te brengen Ouk werden versolilllende wgtan van uitkearing besproken maar werd trn tloita aan de provinciale comités overgelaten daarin te bandalen naar gelang de omstandigheden dit het moest doelmatig en bet minst kostbaar zouden doen blyken Met ernst werd er op gewezen dat men zooveel nogei k diende ta voorkomen dat da uitkeeringen tan nadaele der belanghebbenden zouden strekken door bet intrekken van andere ondersteuningen wat naar verzekerd werd bier en ii nr gtiwoonte was als eu bedeelde of ondarsteuiMle van elders leti oBtving la da regeÜPg nu gehael tot stand gekomen at bat bedratr ft treft moet men verre beneden den aangenomen maatstaf blyvau In plaats van lOO s jaars kan men aan e eerste categorie slechts I I fï hClara I g zgt vr Karel Spoedig werd het in den kring van beider vrienden bekend dat de betrekking tutschiin Ftshar en IXIara af tebroken was Men kan bevroeden dat Marks on zyn vriend n ei P tt aangenaam verrast waren toen zij het vernamen ffik dacht niet ceide de een tot den ander dat het onnoisela ding bat zoo ernstii zou opnemen ff Ik ook niet het wai immeis niet moer dan eene Maar dia aU eene baal ernstige zaak ia afgeloopan Ik denk dat bet bilinen kort wel waêr bggelegd zat worden Ik boop het Wie sou bet soit achter haar hebban gezocht dat zg da zaak eoo zeer ter harte n men of met zooveel vastberadenheid en kracht hamielonzou Ik koestel wezenlyk beters gedachten van hetmeisje dan ik te voren deet ofschoon ik haar vanharte beklaag ffiïouden w j Eeida Murks yniet l et tr doen met aene p 9ing aan te wenden hel door ons gedane onrecht te herstellen ffEn ons dun tegdgk aan onaatiaennnmbwlen bloot stellen Dat nooit Wy moeteu over die aangelegenheid Bwggen aU bat gi f I a zaak is al te ernstig Wjj mochten bet eeog cp veel zgden te kwaad krygen 6ulleolaod8Cli uvrrztcbt De troonrede ter opening van bet Engetache parlement latcil dat de betrekkingen vrioudschapjiflyk en liannoniAis blgven met alle mogendheden wier verklaringen uile gunstig zgn voor bet behoud van den KurofHieschen vrede lugavolge de jongste gebeurteöi n in Egypte is eene kleine verboogiog dttde rds fpstsreo tot DMt octTukeiykTerkUriQB rtn HooDBwn a actie tefien lAe dadigkrid naar yermogn d t ifi flzien van da aehroiiielyke verwamDg die in do da aarding bestaat tasaoheD d Torderingen VM 1401 ett 1408 B W niet geeteld waa belooü rk om te beteeiligen Pat ot merk bad als lelt gealeld mueten xgn terwijl volgens de nadere eoo elnsies Tsti den eisober da aotie gebaseerd was oi 1408 B W De Haagaohe correepoodest der N Oron Cl mh r tt In de UvgeeriogskriogeD beeft men rewls de boop lalpo vareu op h t tot ataad brengen van de Bedrij fsbatsating vóo r 1 Mei Da Tweede Katfler zal eermoedeiyk legen SI Februari maarmtascbien zelfs pos tegen 28 Februari worden bijeengeroepaD en Biet langer dan 24 Maart blijven werken Aangelien nu een nienw ondariouk vin do Bedrjjfsbelastiog in de afdeeltngen zoo goa als zekvr ii zal doarmw wel een goed deel van den zittingtijd heengaan en met de afdoening ran eenige kleinere zaken roiaoDhien ook da faillieten wet doch telfa dat is tw felaohlig de rest In geen geval zal de BedrgfibaUfting iu top nba ir aan de orde komon in dezo bfjeti II komst Hut ontverp blijft dua lot ns Pasoheo April of M i liRt au en de aeniue strijdvraag die we raisschian daardoor tn de eerstvolgende byeeukomst zulleo booren Qitvaokteu zal tqii die di r ufzonderlgke invoering of 7ao uttatel der Vermogenslielastlng Wat bat kietfreoht aangaat bet z l daarmee precies gaan looali ik faab gezagd mot al den spoed dien de Kegeeriog er aohter zet zal het niet gelukken voor t Paawhreccs de memorie van antwoord met een gewijzigd wctsontwrrp in ta dient n Dan volgt dezen zomer vcrmoadel k ook eerst een nader eotia ondorr oak en eerst in bet najaar zal bat eindverslag gereed komen Maar dan zal ar voor de afdoening geen lijd meer z n uitstel tot begin 1894 Itgt voor du hand en eerst iu den loop vai dat jaar aai de wet wordt zy aangenomen kuaoeo worden afgekondigd om wellicht nog in dat jaar misschien tetfa pas In 18D5 ta wonlen ingevoerd Kr ii das alle kans dat da Kamer nolens volens haar vollen levaniduur van vier jarau zal kunnen gtniatan Voor de arrondissementf rechtbank te Maastricht tonden gitteivu terecht G H Pieters en W H Vliegen uitgevrn van het soeialiitisob weekblad De Foihtribuutt te Haoitricht beiohuldtgd van smaad ohrift Beklaagden wordt ten losie gulegd in het Dammer hunner courant van IQi October 1892 aan ingezonden stuk te hebben opgenomen waarbij aan twee maréobaussdes ta Boermand en bepoidJ fait dronkenschap wurdt ten loste gelegd waardoor dezen IB hup gooden naam worden aangerand Door het O H is voor ieder der beide beklaagden l maand gevangenis gerequireerd Pieters en Vliegun die zelf hunne verdediging voordroegen beriepen zirb o a op bunoe onverautvo elijkheid als uitgevers waarby de laatste nog deed uitkomen dat b boewal redacteur zgnde niet Ib loodanig maar nla mede uitgever ia gedagvaard Bei len concludeerden tot ontslag van rechtsvervolging Uitspraak 18 Februaii ataten Qeneraal U Ejliibb Ziulag tm Dinsdag 81 Januari 1898 M jubeert Sedert ik u h t laaUt heb gexien ben ik overtuigd geworden dat een buwelfjk tusaobrn ons niet gelukkig kan z n Dit iv tuit is rog veel amarielgker dan het met mogelgkheid voor u ken wezen Ik vertrouw dat gij weldra met koelheid over haa zult denken wier wispltu rigbeid gelgk het door u genoemd zal worden haar zoo spoedig van gevoelen deed veranderen maar er is eena aombare woHt op mgn bart geworpen Indien ga n kunt vergeten doe het dan om u latvan gerechtigheid te lalflu wedervan n Wat rng betreft ik gevoel dat aur waartwe zou ik du zeggen aret tnoht imft het bestuit ta veranderen dat ik Eïeb genomen want dit sal a niet gelukken vraag ook niet om ophelderingen die ik u niet goven kan I Muogt gg gelukkiger worden dan ik het immer ign kan I Vaarwel Clara vMaar dat is razerng I riep tCarel Fither uit erwgl bij den brief iu zgnn banden verfrommelde Ia er dan geene trouw bg vrouwen Hg zocht naar geen sleatel vnn dat raadsel hg doed gaena poging om haar van besluit te doen vertndaren bg sohraef alleen het volgende kurte aut s weeks geren loo althans wat men db wel als vaststaande meende te 4nogen aannemen du rgkssubsidie van 20 000 wordt toegekend Aan de tweede cateffone zal men slechts 10 kannen geven en die zal in 4 termijnen worden betaald Eindelyk lai de derde categorie op 18 September eenmaal 5 ontvangen Da 12 Sejltember ia de dag waarop de eerste uitkearing p sals bad als zijnde de datum waarop het metalen kruis werd lugeHtald Dez regeling geldt voor een jaar In Januari a s zal men opnieuw overwegen wat men in 1894 zal kunnen doen Da Haogsobe rechtbank behandelde Maandag de vervolging ingesteld tegen mr T i A S wonende Bezuidenhout te VHage ter zake van mishandeling subsidiair bet toebrengen van zwaar lichamelijk leUel door schuld en iji scbadigtog van goed Het betrof bet met een bijtend vocht spuiten in het OOK van een knaapje dat verdacht wenl tiellt tje te hfbben getrokken r e beer had herhaaldelijk lait van de baldadigheid vun jongens die iu sgne nabgheid woonden en ham vooral plaagden met balletje trekken Daarbg kwam dnt echter achter zijn erf door buren een lawteunisboao werd gebonden en wanneer de damea zich dan mei dit spel vermaakten vlogen de ballen dikwgis m zgnen tuin Ër werd dan dikwgis te cgoen huize aangesofaeld om de ballen terusf ta halen hetgeen in den beginne werd toegestaan later evenwe geweigerd Op zekeren dag den 80 September toen de benoner ook des nachts was opgebeld en er wederom belielje was getrokken ging do haar S in de gang zijner woniug staan meteen spuitje door hem gevuld met zooals hg wist sterk bijtende vloeistoffen zwavelzuur en carbol als dusinfectiemiddel in huis voorhanden Door bet traliewerk der voordeur goot hg een boeveetbeid van dat bijtende vocht op een kind dat zich op de stoep voor dia wontng bevnnd met dit gevolg dat hg het rechter oojtltd gelaat en huls van den jongen raakte die met deze wuude bijna elf waleen in bet ziekenhuis werd varplef gd Tevens was de kiel van den knaap met b mengsel bevochtigd welke bovenkleadiug daurdoor beschadigd werd De bek beweerde geen opzet te hebbeo bedoeld maar alteen een der jongens die t hem voortdurend lastig maken op de kloeren ta hebben willen merken Het O M virwierp dia verdediging en vorderde wegens mishan Kling t maanden gevangenisstmt Du verdediger mr Kappegne v d Copello bestreed hel opzet ontkende zelfs schuld en meende dat bekl in sgn opgewonden gemoedstoestand oAoerakenbaar was Uitspraak Maandag a s Da Vereeniging tot cbristel ke verpl ing van bedelaars en landloopers wanscbt een toevluohisoord te stichten waardoor aan zwervem na ohristelgke verpleging en na weder aan arbeid gewend ta tgu gelegenheid wordt gegeven om in de maatschappij terug te keeren Het bestuur vraagt daartoe hulp die mtn kan verleouen door in eens een gift van minstens 1000 ta geven voor het stichtingsfoods waardoor men wordt beschouwd als te 2iju medeoprichter der vereeniging Voor dat fonds is minstens 70 000 noodig Ook kan men iid worden tegen een jaarlgksche contributie van 8 Kleinere Het is helaas waar zcida Marks maar ik kan bel denkiraeld niet vrdragen dat anderen door eene daad myuerayds waarvan ik iiu bet berispelyke irzie zullen moeten Igden Dat ia wel niet heel aangenaam maar gedane zaken nemen geen keer Bovendien kan hetgesft wq hebben gedaan ons in een gek Uoht stellen Oolc om alles in de wereld zou ik niet witten dat die gekke biatorie uitlekte dit zou mg zeer kunnen benadeelen niet alteen in de oogen tan mijn patroon maar ook in die van igne scboonn dochter waaiop ik in stilte bet oog heb geslagen zoohIs u en u alteen bekend is Daar heb ik niet aan gaÉacht In Gods naam laten wg het dan maar stiWhouden zeida Mark maar de zaak grieft mg Ën daarmede had het gesprek over onderwerpeen einde pl De ooriaak dor verivgdering tussobcn da twee geHelden bleaf voor ieder een geheim Op alle tot haar gerichte vragen bewaarde Clara het attlzwggen n aar dat zg lijdend was kon een iedfr r ieu nik zou van harte wensctien dnt hel meisje wcêr met iemand aan het vrijen kwam en trouwen mocht zeule Marks ruim een jaar dearna tot zijn vriend Hiiar bleek swyguud galant waar het lijden op ia uitgedrukt staat mg nnnfaouilend voor den geest en pynial mg woar ik stn of gn Ja wie hatl ook kunnen deuken dat eene grapzoo ernstig zou aflwpen Hordt cervolgU favan voor bet atiabtingsfonds xullen intassehen ook f Wt denkbaarheid worden aanvaard Het bestuur bestaat uit de beoren J van lin denho t te Neerooscb J J Verbrugb Hzu te Velp mr J F k gwaf van Lirabuig Slirum te Oosterbeek jhr dr L de Geer Velp L R J A Roosmale Nepvau te Doorn H J Koper te Hees da K A G vH i Hoogenhuyze i Nijmegen H J A LeembruggeH te Zwolle C W graaf van Limburi Stirum te Arnhem M J Ctievalher te i Schooi tiovcn i G Sillem te Amsterdam J L Zegers ta Hai mstede Te Rotterdam beeft zich eene Trottoir vereeniging Msatachappg cetormd Voor twee dubbeltjes in de week kun sen zijn trottoir tweemaal in de week Isten ve fen eu eenmoul schrobben t h niet duur en vuor twintig cui t zal dn stad sohoone troltoira bebbuii en menigeen een inkomen om tegen den nonjrer behoed te zijn Zooals gemeld is is de president der Transvaal Oom Puul ais zoodanig berkozen Wellicht stellen onze le rs er belang in met AOom Paul euuigszius nader kennis ie maken Den lOun October 1828 werd Kruger te Colasberg in de Kaupkolonie geboren Tot n Paul 10 jaren oud was besloot agn uder zich Aan te sluiten bg den irooten Trek dia dour Boeren uit de Kaapkolonie welke oucfvrt den waren over da onderdrukking door de Ëngelscben en de onoordeelkundige bescherming der Kaffers naar de oevers van da Vaalnvier werd ondernomen Het Mataitele boufd Sehkatse verzamelde zijn trouper om daurmte de boeren ta gemoet tj gaan Hij overviel dezen hield een groote slaohtiiig otder ben en maakte veel vee buil De overgebleven Boeren richten uabg Veohtkop ren laager op duch ook hier kw m Seiikutse ben bestukeo Hg wenl evenwel afgeslagen duch du boeren konden niet betetlen dat nl hun vee bun ani ontstoian Twee expeditie werden later naar bet Noorden gezonden om Sehkatse te tuchtigen hierano werd ook door Kruger s vadt r deelgenomen Nadat bet qrevroesde oppnrbuofd terugge Ireveii wns ki am juist Pieter Ketitf met zgn irek uit de Ka pkoIt nie aan Beslotea werd gezamenlijk nuar Natftl te gosn omditt de e kuststreek een haven bezat Piet Retïef trok met de zgn n vooruit om met het Zoeloe 1 opperhoofd Dingaan onderhaodeluigen aan te kuoopeu over het aaukoopen Van een stuk land Onvurbceds wardau de rekkers aungovoileu door da ZoelotiKaffera die een groot bloedVmd ouder hen aanrichten Enkelen waren tntussohen na de Vaalrivier bigven wonen Bg hen sloot Casper Kruger zioh aan In het begin van 1889 stwide Hendrik Potgieter i zicb aan hun hoofd on werd de Vaalrivier overschreden Ook riezü tocht wsrd door Paul Kn ger meeKeraaeki Aan do Mooirivier werd Potchefstroora gesticht In 1841 voogdo de commandant generaal Pretoriua na Dingaan verslagen te hebben zich bij den boufdcommaudaut Polgieter ta Potchefstroom Er werd overeengekomen een nipubliek te stichten mei eon gemcqnschKppitlgkan Votksrand die elk jaar eens te Potchefstroom en eens te Pieiarmaritzburg zou bgeenkomen Omler dit bewind werd Paul Kruger t l 1843 aangesteld als assiatenl veldoornet terwijl g eeu iaar lattr tot veldc rnet werd benoemd i Acht jareu later werd Kruger benoemd tot com uandant van verschillende districten waaronder Pretoria Potchefstroom en Kuetenburg In deze beIrekkiag gaf hg van zooveel Bchranderheid blijk dat hy door president M W Pretoria in n werd benoemd lot commandant generaal en tevens tot lid van den uitvoerenden Ilaad werd gekozen In 1877 word Kruger door den Volksraad tot vicepresident geko en Ook werd hem andermaal het lidmaatschap van den UitVoerendao Baad loe vertronwd Destijds was Burgera pfesideot De oorlog met Sekokoeni was voor do Bnirelacben aanleiding Transvaal ta anneieeren en Burgera keerde naar de kaapkoloniii terug Door de burgers werden KruKer dr Jonaseu en de secretaris Bok naw Eogeland afgevaardigd om te tracbren de vrglieid ta herkrijgen evenwel zonder eenig resultaat In l878 werduil K uirer gentraal Joubert en de secretaris Bdk andermaal uanr Loniluii gezonden I thans voorzien vnn geleokende requeatoiT om vernietiging van de anneiatie Ook nu weder bleef deze P fC ng vruchteloos In t tiaurop volgend jaar zonden 1 burgera Kruger to Joubert raar d Kanpkolunif om daar legtn de daad van willekeur teprotesieuron Toen dit tles met moclit baten riep Kruger in 1880 een volksvergaderiug te Poardenkraal bijeen 1 attr besloten werd zich krachtig legun de Rootjbastjes te verzettrn Ken drit manacbdp werd gekozen bestoando uit S J P Kruger vice presi lent M W Pretoriua en P J Joubert