Goudsche Courant, donderdag 2 februari 1893

1893 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Oe inzending van advertentien kan gesctilpdan tot Mn our des namiddags van den dag der uitgave 2139 5741 818S 10965 12989 16607 17621 1986 J468 5767 8288 10987 1304 7 16631 17631 19969 2612 6779 8361 11007 1307 16641 17867 19972 2566 B860 8476 11087 13100 15721 17687 20089 2674 5896 8634 11039 13148 I589U 17713 20126 2716 5935 8701 U056 18161 16919 17763 20271 2859 5986 8849 11094 13266 16942 17766 20914 2886 6190 8924 11178 13265 15967 17081 20701 3282 6201 8945 11187 13460 16061 1S007 20713 3835 6248 8982 11240 13661 16119 18161 20748 S183 6489 9178 11250 13737 16269 18224 20814 3497 6495 9297 11323 13957 16358 18242 20980 S5S0 6630 9307 11386 14034 16868 1825 2099 3699 6636 9308 11619 14044 16447 13418 11673 3760 6579 9822 11563 086 16539 18481 7972 39S9 6608 Vorige lijst lioml uog bij No 7768 70 Burgerlijke Stand GEBOREN 27 Jan PiolernBlla Antonia ouders A Kerrebiju en i van der Laan 28 Cornelia oudeiB G M Holtliuysen en N Helleman Pieter ouders J Mul en 1 Huurmao 29 Maria Joliaona ouders J van Tok en E Koppens Geertruida ouders T van Berx on M Breeveld Bernardua ouders S Bapis en J llouthoff Dirk ouders 3 Meijer en A Hofman OVEJILEUES 27 Jau 3 van Son huisvr tan 3 Ablieni 61 j 28 V van der Kleijn 2 j 3 m Bij den ondergeteéicetide ligt van heden af een ADRIDS TER TËEKEKING om aan den Edel Achtbaren Raad alhier te verzoeken De Herinls zooals gfeWoonliji te doen doorg aan A BBIUKUAir Lang e Tiendeweg D 60 Nederlandscbe Stoomboot Maatschappij De Stoomschepen HOLLAND kapt J SMIDT en BATAFIEB kapt J SAUER vertrekken eiken Dinsdag en Zaterdag Vloot vracht of passage vervoege men zich bg de Cargadoors der Maatschappy Boompjes 72 te Rotterdam De Stoomschepen lossen te Brewersquay de markt van Boter en Kaas te Londen Ue ait ave dezer Coaraut geschiedt dagelijks met aitzondering van Zon en Feestdagen De prps per dne maanden is 1 25 franco per post 1 7Ü Afzonderliike Nommers V 1 1 K CENTEN VrUdag 3 Februari IV 506i ADVERTENTIEN worden geplaattt van 1 5 regels 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GEOOTE LETTERS worden berekend naar plaatsraimflb Bovendien worden alle AdvertentiSn gfatf opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschijnt ADVERTENTIEN Bevallen van eene Dochter A M HERMAN du GROOT geb OvEBBIJKDËS 31 Januari 1893 By akte den len FEBRUARI 1893 ten overstaan van den Notaris G C FORTÜIJN DR006LEEVER te Gouda verleden is door deondergeteekenden PEXBVS JACOBUS JOHANSKS BUIJBRMCH2 Kaashandelaar wonende te Gouda en LEEJUDBBT DIBK KBV8 Koopman wonende te JRotterdam eene vennootschap aangegaan onder de llua C KEBKBOF Ë Co betrekkelijk den handel in Kaas en hetgi en verder met gemeenschappelyk overleg zal worden goedgevonden Welke vennootschap is gevestigd te Gouda en is ingegaan 1 FEBRUARI 1893 voor tien jaren en welke vervolgens van jaar tot jaar wordt gecontinueerd na 1 fEBRUARI 1903 hebben de vennooten het recht de vennootschap b het eindigen van ieder maatschappelijk jaar te doen eindigen mits zes maanden te voren kennisgevende De vennooten zijn beiden tot de teekening der firma in zaken hnnnen handel betrefiende gerechtigd doch zullen voor de vennootschap geene geldleeningen mogen doen noch zich als borg mogen verbinden tot welke handelingen de bizondere handteekening van de beide vennooten wordt vereischt P J J HUIJBRECHT L D KEUS Eost Inwoning en Vrije Kamer AANGEBODEN tegen billijken pr js Adres Bteékerstingel 30 Sociëteit Ons Genoegen Commissarissen der Sociëteit cOns Gb vubqbn brengen ter kenniase van HH Leden ingevolge Art 30 van het Reglement dat by gelegenheid van de 5e Abonnements Tooneelvoorstelling op DONDERDAG den 2 FEBRUARI 1893 Oe SOCIMTBIT van ies avonds ZES UUB af ml OBSLOXEN Namens het Bestuur F HERMAN Fz Secrelari Gouda 1 Februari 1893 jsmm mm GEVRAAGD voor den rerkoop van Serieen Premieloten contant en op afbetaling tegen hooge provisie ea vast salaris Brieven franco onder No 93736 Adv Bur HAASEN8TEÏN VOGLER Rotterdam Bö akte op den 30 JANUARI 1893 voor den notaris JAN PIETER ROELAND 8URINGAR te Rotterdam verleden is tusschen deondergeteekenden QEBRITvan VEEN Oerritszoon particulier wonende te Hillegeraherg en HENDBIKVS SICOLAAS van SCMA K fabrikant wonende te outfa aangegaan eene veOBOOtscfaap ten doel hebbende het fabriceereu van Snippers Honingzoet en fiorsthoningextract en al vrat daarbg behoort Oe vennootschap is aangegaan voor den tyd van Vijftien achtereenvolgende jaren aanvang nemende den 1 FEBRUARI 1893 en eindigende den 31 JANUARI 1908 en zal na verloop van dien termgn worden beschouwd telkens stilzwygend van vgt tot v f jaren te zgn verlengd tenz een der vennooten minstens zes maanden voor het verstreken van een term n de ontbinding mocht vorderen De vennootschap is gevestigd te s Graven Jtage en wordt gedreven onder de firma H IT vanSc iaïk Co Beide vennooten hebben de teekening der firma terwyl tot de opname vAn gelden de particuliere handteekening van ieder der vennooten vereischt wordt ü VAN VEEN Gzn H N VAN SCHAïK Aloul te bekomen IE mim mm of de beschryving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Ooude benevens de geschiedenis der St Janskerk der lïlazeu er cartonteekeningen enz waarby is toegevoegd een afzonderiyk levensbericht der beroemde Glasachilders de Gebroeders Dirk en Wouter Crabetii Prijs 80 Oents A BRlNKMAxN PRANSCHE STOOMVEEVEEU GheDiische eo Zwilsnrsülie Wasscherij Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen H Oppenheimer llotterdam Specialiteit voor het stoomen en verven van alle Heereuen Oameskteediugstukken ook alle soorten Meubelen Ledikantgordynen Tatelkleeden Trypen met u eutve patronen geperst Kwasten Garnituren Neteldoek Talles Kanten Veeren enz Alle goederen kunnen in elkander blyven en worden onschadetyk voor de gezondheid bewerkt Goederen kunnen in 4 dagen afgeleverd worden AGENT voor Gouda en Omstreken A vifl OS Az Kleiweg A No 73 Zeer ITette Cresteendrukte s worden GELKVEBD door A ltltl K nA eii Zn Hart Cacao Hoogste siwit hoogste Iheobronln golialte lèrZ H um v OLtWBI Voordeeligl Hart laoao la fljnita Poeder acao in hart vona geperad goedige oploabaarheid jna geer deUcienae aroaak ateada gelijkmatigheid dea draaba In blikken bnnan i 29 Caoao bartei = 45 unt 1 CaMO hirt = 1 8 Mt = 1 kof Caiao Verkrijgbaar by H H Conflaeuis Banketbakkers enz Engroa Kxpeditie JuUub Mftttenfclodt Amaterdam Kalveratraat lOb Siielpcrsilriik vaj A BwuKHiK k ZooH BINNE NLAND GOUDA 2 Februari 1893 Villi Ie aunge 1 0 1 en jele ouheid om gratis brood met naifik te ircbruiken werd heden morgea door 433 kinderoii gebruik gurairnkt Ann 347 volwassenen were brood met koffie gegeven NÜTS8PAARBANK Inleg in Jnniuiri 16077 24Vb TerufjKaaf in Imumri 13507 90Vi Mopr iaiïelegd 2569 4 Naar m n verneemt beeft do heer H W G Koning MajoorCommnndant der d d schutterij alliier het Rorö Voorïittorschap annyanrd over de afdeeliiig Gnudft van den Xed Bond van Ond Onderofficieren Bij de diaconie dor Nederduitach Herv Rem te Reeuwyk sfd Sluipwijk is voor haro armen ingekomen eene huitongewone giH van vijf en twintig gulden Deze gift icgeven door iamnnd uit Inuda dio onbekend wenscht te blijven word door beeren diakonen in dank aaiia cnoraen Bg de heratemm t g voor een lid van den gemeanteraud ie Woerden iiadden de haeren P Vormenlen n F van ler Wind lieiden ISOstemmon Ingevolge alinea 3 van art 10 der gemeentewet is de heer P Vermeulen gekozen De Zaanlnndsolie K v K beeft haar odrcs verzondeu verzoelconde afschaffiug van het pinkzögel Zij grondt dit verzoek o a op den laet gelegd op den klftinhandal en op de kleine industrto een last FEfJ LLETOIM ekl scherts Uit het Engehch 5 Ik ben nieuwsgiorïg of hy nu gotrouwd is Ik geloof hot niet want hij scheen de zaak even ernsiiK op te nomen als zij het heeft gedaan Het 19 eene harde lea voor my geweest zeide Mark 3 En na dat weinig vruchtdragend besluit stapten zij van het onderwerp af Sedert zij door eenige onoverdachte voor de grap gesproken woorden het geluk hadden vernield van een paar bravo geheven waren er vele dingen gobourd Ondor doze behoorde dat Marks zolf aan het vrijen geraakt on gehuwd was Hij had echter da gehoele zaak mot do uiterste 3org voor zijne vrouw geheim gehouden want hij ha i hel heattf dat die ontdekking hem Ie achting zijner vrouw kon kosten en zoo grof spel waagde hij niet te spelen Op zekeren avond nadat Marks on zijne vrouw van een gezelschap waren t huis gekomen waar ook Clara was gowoest aeide de vrouw tot haren oohtgenoot ifGij schijnt dezen avond geen genoegen in het gc i coniroieeren J fc uiRn HinHii qitl HMjEwijIg wordt zó ongelijk drukkendf dat hij een onreohtvaardighöid wordt on dio daarbovon nlUcht lot vervatschingfiu aanluidinc kan goven omdat men ovur de pas opgeplakte erf vooUlige Eegets zijn bimdtcekening niet naar behoore kan stellen oa men dus niot in du golegenlioid is by hel tater verleggen van quilantieii iju on dar teeken inx genoej Huui if controleeren Eindelijk dnt du lieaiaande i n ffejriÉttl leiden tol ontduiking en bokenu handelde handteskoning vQsr qi vervangen door een verklwiug valMijipiitie gevolgd door eon 8te ip lafdrulc raarmef rtijen genoegen nemen Men herinnert zich nog het vergaan van het stoomsclnp Konhig der wJtrUmde van do stoom vaartmaatacbappij Nederland uu ruim 13 jaar geleden Bij die ramp verlort n ook het leve R en J Dennemau ile een patii ie de SB ler hofmeester aan boord Do oudora VRtt dozen ontvingen sedert eent 7 gulden en na ileir dood van dea vader de moedor 5 gulden per week tot hareit dood die dezer dagen plaats had Die hulp genoten zij uit het Fonds ter ondersteuning van oudo en gebrekkige zeelieden door de Maatschappij gesticht en voor het grootste godeelte oaderhoiuten eu gestutnid door vrijwillige bijdragen Weinigen zijn missohien bekend met de e nuttige l iislelling die een zegen is voor het zeofolk dat de edelmoedige norg van de directie der maataobappij Nederland tioogelijk waurdeorl Pastoor Brouwers te Bovenkerk ia Zondag i KU een groot gevaar ontkomen Dieu avond uit j pastorie in do kerk gnandL word hij daar een jira gewaar uit wiens beweüirigen hij opmaakte later bleek terecht dat hij iets kwaad in zijn voerde Door zijn tegenwoordigheid v I Zülflchap gevonden te hebbon Zijt ge ook misschien I niet wel O ja ik beu heel wel zi ide M rks Waarom staat u gelaat dan zoo tri urig en Irak P i Ik weel niet dat ik er treuriger dun g woonlijk uitzie Wel zckor waa ilit het geval lie e Marks en ïella nog in dil oogenblik ziot ge recht treuriir Daarvuor moet eene reden bestaan en wat is nu die reden rayn beste Marks waa hcjt wel goed bewust dat hij er zoer neeralachtig moest uiizipn ten minste naar de geïoolena af te gaan die zijne ziel doorkruisten In plaats lat do herhaalde ontmoeting van Clara het grievende van zyne gewaarwordingen zoude hebben afgestompt wal en die aandoeningen mt t elke ontmoeting vorplellendor en hartverschoun ider voor hein geworden De vraag vao zijne vrouw maakte hem niet ongenegen haar de waarheid te zeggen omdiit hij hoopte dat die mededeelipff wan zijne zoo lanit opgesloten gehouden aandoeningen hem vorliehting zou aanbrengen Toen hij nu eenïgu oPgenl likken er over had nagedacht zeide hij Ik Den dozen avond ernstiger gestemd geweest dan anders er had iets plaats dat mij mei al to levendige kleuren eene dwaze daad voor den geest hoeft gebracht welke ernstiger gevolgen heeft gohad Op deze oorden rair zijne vrouw hom ze r boïorgd aan öiboorvoetend begon hij op de volgende bewaren on flink tegen den indringer op t e treden overblufte pastoor Brouwers don man met het gevolg dat deze zich yling door een openstaand raam uit de voeten maakte ir zyn vlucht een mes dat hem blijkbaar uit de hand viel achterlatende Het vermoeden ligt voor de hand dat de Aerel zich na kerktijd had laten insluiten met do bódoeting om roof te plogen Sedert den aanvang van dit jaar wordt te Amiterdam ten bureele van den directeur van den gemeentelgken gezondheidsdienst dr R H Saltet een nieuw middel toegepast om by voortduring den gezondheidatoestand binnen do gemeente voor 3ooveel do besmettelijke ziekten betreft beter en geraakkelqker ie kunnen overzien Dagolyka worden op een plattegrond der stad door middel van gekleurde spelden de huizen aangegeven waar een besmettelijk o ziekte is uitgebroken zoodat deze grapbische voorstelling den toestand van den vorigen dag met één oogopslag laat overzien Wordt de patient nvt het bearaette Huia naar een der beide gasthuizen overgebracht dan wordt do bij hot perceel g stokouspyld van oen vlaggetje voorzien Op den laataten dag der maand evenwel worden de spelden raet vlaggptjea weggenomen en blijven dus alleen die woningen gemerkt waar zich op dnt oogenblik werkelijk nog lijders aan besraettelyke ziekten bevinden Verder bestaat het plan telkens den loeatand op den laataton del maand over te nomen op maandkaarten welke zullen worden ingericht naar het model der to Londen reeds sedert eenigoü tijd mot hetzelfde doel ingerichte plattegronden Terwijl dus de kaart die don dagelyksohen atftnd van zaken aimgeoft ook dngfhjka van uiterlijk verandert verknjjjen de maandkaarten olijvende waandjj en aullun deze aan het eindo van het jaar ot na epidemieën het opmaken der statistieken belangrijk vereenvoudigen wyze Het Was met meer dfin eone nxap het ia maar alleen voor de aardigheid en zonder eenig boos opzet gedaan geworden maar de zaak werd s eheel onvorwaclit en tot myne verwondering helaas ernstig opgenomen Ik was echter dit bezweer ik n geheel onschuldig aan eenige bedoeling tot kwelscn maar ik schaam mij het u te bekennen eenige onverdachte woorden iiebben twee l inrten ongelukkig gemaakt Met klimmende verbazing mag mevrouw Marks haren echtgenoot aan Hy vervolgde toen na eenige oogonblikkon Öij herinnert u waarschijnlijk nog wel hot vreemde misveretnnd dat tusschen Clara irant en den jongen Pishor anderhalf jaar geleden plaats had Zeor goed herinner ik t mij De arme Olara is sedert dien tijd nooit wcêrnp Ha r verhaal gekomen van dat oogenblik ia zij niet weer de oude Clara geworden Daarvan bon ik oorzaak Gij vraagde do vrouw geheel ontateld en verbaasd Ja Clara had de opmorkzaamboid op zich getestii d door do wijze waarop zij mei Fisher omging met wien 7y verloofd was In gei elschap had zy voor niemand anders oogen dun voor hem Bovendien snoefde ry er op dat hij ló volmaakt was als eenig jongman ter wereld by mogelijkheid kon zijn Met hare vriendinnen en kennissen wist zy over niüiB anders dan over hom alleen ie spreken i t