Goudsche Courant, vrijdag 3 februari 1893

BoveDtlieu ligt de daKkaart voor doctoren eu Bodere belaDgsteUendou geregeld ter uizage Op dit oogeablik vindt man op du kodrt de moztileii stark vertegenwoordigd in den orntrek dor Jodeu tireeatraat u in het uoordelijk gedoelte vau den Jordaan tenvijl roodvonk diphteritta febrit lyphoidea eti vlektypliua verspreid voorkoineu en van de nteuwe wijken tbans de buurt buiten de Muiderpoort httl grootst aauial ipetden vertoont l ttt de omtrek der Jodeobreestraut en het noordelijk gedeelte van den Jord an het dichtst be et njn i geeu afwijking van deui not malen toeataiid daar juutdie buurlun ook b epidümieeu geregeld het hevigst worden aaugetaat I i Niet alleen ter vergemakkelijking der statiBiieken voor de inrichting van den geiueentelijken gezond beid adien at zullen dus deee dag en maamlkaurten groote diensieu bewijzen ook zij die zioh in den tegen woord igeii tijd moeite geven om yerbeionng tu kragen in ileu toestand der woningen iu de volksbuurten üuUen bij het Baadplegeu dozer grapbiache Toorstelling ongetwijfeld veel baat viudon tiet isdus ia vQfband met dit alles van bet grootste beluug dat de geneesbeuren en diruotfurea vau ziekenbui on 200 volludig mogelijk opgavnn veratrekkun van debuu bekende gevallen van beamettelyke ziekten teneinde de kaarten van dr Sattet zoo nuuwktiurig mogelijk te doöii zijn Het Rgkagerecbtahof te Leipzig beeft jpeu vun iia der rechtbank ie Neurenberg gleouaseerd waarbg een bruuwmeeeler was vr gesproken van de beschuldiging van M vervalsching vau voediugamiddeleu Hij bad namelijk een doodu kat in het bier laten mèdekoken Be Baiefaohe rechtbank bad 4 geeue vervalschiug van bmr gezien maar gelukkig blijkt het Hoogste cechuoollege des DuiisoUeu het met die opvatting aiot eeoa te zijn Kijke Ue Amerik auBuhe bark f igüaiU die CMllangs van Jupau komend Fitcairn aandeed bracbv iuerkweardig nieuws van b t afgelegen eilandje Ue 130 meusohen die er tbans leveu beuinnen te t feezon dat het aan bet uitdrogen is Al udert ruitld tWee jaren ia er geeu rtgeu gevalleii eu de bevolking mopt geheel van fruit leven iuVaummig plantseu ia de grond too heet dat hoMeu en katten de eenige dieren op bet eiland biï i voeten branden Te Huddersftold iu Bagelandiii aterdttg een jonge man gestorven die a dert Februari van verleden jaar in het ziekenhuis verlamd neerlag ten gevolge van liobaamBbeteediglug met voetbalspelen bekomen Ue uitspraak der lijkscbouwers jury was frHccideuteelc dood ffDe rechtvaardige neemt kennis van dd rechtzaak der armen met deze uitspraak van Salomo als motio Teraobueu bij J Hoekstra to Amsterdam bet Ie nummer van de Sociale üïds een maandschrift voor staat staathuishoud en letterkunde under redactie vau B Uuber Secutua en V x Corstiaau en veler medewerking s a van de heereii ds Bax te Ï6aandam mr D A van Ëck te Leiden van Zmdenn Bakker Domela Nieuweobuis A H Oerhard en Ansflule en verhief hem dan tot de wolken Hare dwaze rodeueringen werden ulk oogenldik medegedeeld en strekten dan om de laohlust op te wekken vau al de jonge lieden tot wier ooren die kwamen Op zekeren avond in een lalryk gezelschap was zij gelijk steeds ala vaatgeankord hbu de Z jdu van baren minnaar eU stelde hare liefde voor hem op eene wijze ten toon die eenigermute belachelyk was Een jonge vriend eu ik die ons daarmede vermaakten besloten in een gedaehtoulooa uogenbi k dat wy zoodra zioh daartoe nene gunstige gelegenheid zou aanbieden voor de grap öp halfluideu vurtrouwelyken toon ons ongunstig over Fisher jegens elka r uil te laten en het tooh luid genoeg doen zouden om door baar gehoord te worden Het duurde niet lar g uf wy zagen haar iu een boek naast de porte brisée alleen uitten eu maakten ongezien eenige onbeduidende aanmerkiogtn op haren minnaar waarvan de beteekenis was dat indien zy hem zoowel kende als wij bem kenden zy hem dan niet nis zoo geheel volmaakt zou houden gelijk zy scheen to doen Korten tjjil daarna zocht ik haar iu de vertrekken doch te vergeefs Van dien avond hebben ile gelieven elkander niet weer Keaproken To in Fiahur dvnvolgeudeu dag Clara wilde bezoeken weigerde zij hem te ontvaugeti en verzocht hem kort daarop scfanflelyk haar van bet gegevttu woord te ontslaan zonder dat sy hem eeuiga reden voor bare veranderde gevoelens opgaf I tlemelsche Vader I Hmry riep zyne vrouw ge al e d Smith die ijl matigltt dslüki Mevrouw WiifbtnJM titinduizeud exemal Nationale AfacUiim persoonlijke be iiotj gövolgüiei it 4J ls e J üprt siduerd l Kugeladd en Amerika zijn do landen bij uitnemeudheidl waar door de krachtdadige Imlp van vrouwen bet flrankmisbruik wordt bestredoti Een goed overziohll van den arbeid althans der Engelsche vrouw op du gtibitid krijgt men door eune brochure van de hertogin vuu Kultuud dour haar dt zer dagen uitgegewen Haar doet 19 enkel aan to wijzen welk eeu groot aandeel de vrouw in deze beweging beeft eu 3iet wglk succes zy werki en het boekje van mevrouw Eutiand munt uit door hebUrbuid gezond verstand prakttsahtu zin eu alle afwezigheid van seutimentftlileit Uit deze brochure blijkt dat de persoonlijke bulp vbu vruuwuu onmisbaar is by deze zaak tn niet mindijr dan 10 dumus worden genoemd die uilen baar leteii er aan wijden j Zoo nouint mü r vrouw Kutlaiid Adula Brooke die geheel alleen ee ie leeskamer met gelegenheid tot bel gebruJkuu vau vorversclunj en oprichtte te Woodutock mej Kobuison die Werkte ouder de soldaten in Aldershot mevrouw Olpiiel die verschillende inricbtingfu voor arbeiders stioblte goes Webton wier arbeid op d zeeaobepeii iMoveel vruchten afwierp inoj Carejj avüudk iasBen Itjiddu in Nottingham mevrouw ae bierhuizen aankocht en deib veranderde m j Marach dli vati wiijr beteekeneud w erfcl ren werden verspreid door it B vdteenigiug Kn belialve deze ugbti misschien als gWolg biet van ontstond hi noüt ichap dat tfi Britjjlch VrouWyn matji 30 000 ledeuineii gepr n do r mevrouw He T Sonierselr tii wijl opJitjilWouri beeld hiervan 111 pmiiurd plautst n een ii 4iigte nigiugen ontston tin allen ïloo v rouY jMppleiil Ei huuizeer de ptbiiiers in du e zi u worllbn i i eerdt blijkt wel nit de ontvangst meiiililranoö Willari te Londen ten deel gevallen Swi breattlentder gruüte intdrn ionale Vrouwul i inatitóbeiiiaver eunigiug in lAmeriKii eu ala gast Vau rneviroutVluerset wei l zy ddor mannen eu nofwen vau naan if Idu van rdote beteekenis met eerb tftjzei i overlud fn j J D Kluner der verdachten notmt Mauriöe nrrèa in du Ft ro het booge c llegu wuarvap hij zejf 1 1 lid ia liij beschrijft heel aardig den kriliscbeu dag tooa Roavior viel De minister kwam difp dag binnen zoo verbaall Barrèa met het overwicht van ziju volbloe dig geapierd gestel zijn breedn schouders zijn bijzienden blik die op nwmand bligtt rusten en met ziju luide klaukrijke stem vol gezag vragertd iWien noei t men uu weer P Vijflieu mmulon later zag men deuzelfden man geheel en al vurauderd met een uitdrukking als van een vermoorde haugende tuaschen eeu paar vertrouwde vrienden Toen hy eenigeii tijd daarna de tribune beateeg om zioh te vurdedigeo was hy ziohzelven weer meester Zjjn woord en zijne gebaren waren niet minder krachtig dao gewoonlijk Maar veel indruk maakte hy niet In de stilte waarmede men hem aanhoorde maakte ziju heftige rede den iudruk van iets heel zwoara dal viel Hij voelde waarschyuiyk zelf dat hy verloren waa zt gt Barrèa want toen hy om uoar zgn plaats te komen de minisierstafel voorbggiug zeide hg yGe zult my ten mluste niet in Maitas opsluit o wel P troffen uit on zoowel stem als houding by baar druisten de siiiiirtelijku verbazing uit die zich van haar meester had gemaakt fWaarum toob hebt gy met onmiddellyk het onrecht hurateld dat door u ia begaan P tine kon ik dat hebben K daun zouder my aan velu onuHnyenaamhtdfu bloot te stellen en vooral uan eene hoogat erustige botsing tussobfn Fisher en my Gy hndt alle mogelyke gevolgen liever moeten braveeren hernam Marks echtgenoote met vastheid rdan toe te geien dat twee minnende harten gescheiden zoudtiu blyven als een enkel woord vau u iiun hereeuigd koi hebben I Koe hebt gy ééa oögeab ik kunnen aarzelen in het opmaken van een besluit dat de reolitvHardiithtiid bier vud u vorderde Manr wiilhcht ia het op liet uogeiiblik uog niet te laat Clara moet de waarheid weten r Bedenk toch wat de gevolgen daarvan kunnen zyn zeiile Marks Bedenk veeleer van uwe zyde welke gevolgen daaruit reeds zyn voortgevloeid voegde zijne vrouw hem met ernatigeu toon en veel gevoel te gemoet Te vergeefs beproobie Marks haar dan uok door redeni t reii te beleden dat ht t beter ware de zaken nu maar te latun gelyk zy atunden Zg wiis eene vrouw eii guToelde derhalve beter en dieper dan Marks hoj dii p kwelbead bet oureobt was dut hy Clara had gediian evenzeer vvas zy daardoor nog sterker dan hg doordrongen van de noodzakelykheid an de vjf slachtftffir der ie zijn zenuwen img heeft andi run zijn geheel en al schijnt it een we ik lijda Eouvier ia de eeniij i beruchte Kamerzitting weten te bebeersohen j veranderd Een vun lü oen grijsaard geworder Wat de guillotine bdnflerd jaren geleden wns zegt 1 i J tlL i 1 1 Barrès is nu de eerlos derd jaren zijn dn vei de beachuldigden Het den dag ziet dachten verzwal ken paar ijzeren naturun i i raeuceau geen geati selijke douche van l i bladen de euquéte ciiu structie op hen neersl In ee bnitengewoi bekendmaking opiieiiou Te Nionwursluis ochtend van 30 JannUj ld en evemtU voor hui hten nog zenuwachtiger dan bet zenuwstelsel deriver p den duur zal op üen die villi Rbuvi jr en Cie lestnnd ziju tegtin die vreeen rees welke de ilagiaaie en de rechter van m Folitieblad is de vpigünde 1 van T een leiieraiuc waunu rWel schroeven Ufinoedelijk ier stilversfold mi geldswaur leuto Heenvliüt ward in den met 2 es tiiote i vrpnd aan bet hoofd dood gemiuiiea d i rijksoMtvaiigör Uit de secrtitaire worut Wimit eijii zwart y fron kistje lang ongeveer 33 cSMj jen bfcüd ong ve ur 16 cM aan de voorzgdel voqijfoaa vartl een leltijralot waarin zich bevindt eeo kopfviafpi inhoudende aan uan1 i pipi bedrag van iligatieh Hy ngaarMil w I digo stukken betalijjirtj dajen tot oei güz nenlijk verder Wordun i li9 I2 uoe vonnist elfectellt iléiy i pr i tnieobligitlien p ft 12 i k vanjfl iO0 f jjtheekbaiil JpCt t ene 97 serie i 1 Ifrio 897 nd 8 jrie i no 44 I to no 97 4 seri 11 seriQ 3l5 Bfike 4035 1 u lOfo pet noj id Hioil i oïh y f Ut BhtsohVi bypotht ob i s G ö hyHfj tl4 152 3 oli r N j f ocht n dezi i8tukk fcljn of uog vöi anOWtl AU ter inwissoUng yu 8j 84 j 9S 96 ie 5S5 uV 7 e 75 Jjoteu fl i0Oj 4 f ot Ofi 81 8f en Sl c serie Sitl 317 no m jftwceipbligatienlBelgioifgdej H Ct no Il 0 a70l blig l 1000 4 f uoiTi OOOl 4 pet no 570 en 57 Ij k Sch f 1000 2V pcl len natsteii tijd verhandeld rdan of de couponsdaar aangeBoden of wordeu aan éebodë da ordt onmiddejUjk bericht verzocht Bn bet lijk 1 liggend werd gfevonden een zuflloopa vernikkolde Revolver met aw irt bonten gekarteld heft merk Buil Dog centraal vuur patronen ge merkt Braum en Bloem 380 blijkbaar nieuw op de tromnjel gemerkt B en K U ti e op de sluiting gemerkt M 8 Mocht zulk eene revolver onlangs gekocht zyn dan wordt ook daarvan bericht v izöcbt door den reohter commissaris voor strafzaken by de arrondiMementa reohtbauk te Botrerdara iProf Oudomans aohrijft Zy die iu den laatsieD tyd na zonsondergang hunne blikken naar den zuidelyken hemel gericht hebben zullen daar twee heldere eterren hebben untwaard de eene helder en wit aan de linker de andere minder heldereu roodachtig aau de 1 echter d i aan de weaUyde Het syn de planeten Jupiter eu Mors de beiile reeds lang hare oppoetitie als wanneer zy te raiddernaoht by ons altijd in bet zuiden den mertdaan doorganu voorby zyn eu hare reohtloopönde beweging hervat hebben bet onrecht onder verwijl te herstellen Gedurende meer dan een uur besprak zy do zaak op dringenden toon met haren man die eindelijk or in toenemde dat zy Clara sou gaan bezoeken en haar van de zware dwaling waarin zy zoolang verkeerd had terugbrengen Keeds des andoren daazs en wel eer vroeg bezocht Marks eohtsrenoote het beklagenswaardige meisje Toen zy hare gelaatstrekken nauwkeuriger opnam dan zy het tot hiertoe had kunnen doen zag zy er diepe sporen van zielelyden op uitgedrukt Zy kou zich toen niet onthouden van eene gedachte dia haar diep veniriet baarde en wel het denkbeeld En dat alles waa maar voor de grap Nadat de vrouw van Marks een kortou tijd met Clara gesproken had zeide zy lk heb gisteren avond iets lernomen hetgeen uwe rust van zdo naby betreft dal ik geen tyd heb willen verliezen om u een bezoek te geven En wal ia dat vroeg Clara lerw yl een blos over bare wanfcen streek Ruim anderhalf jaar aeloden zyt gy met den heer Fisher verloofd gewurat Clara gaf hierop geeu antwoord roanr de blos verdween vievT van hare wangen en hare lippen beefden een oogenblik Üe oorzaak die u bracht tot het verbreken dier belrekking lag in de omstandigheid dat tweepersoiiea die zaraeu spraken eu ongunstige aanraorkiiigeu p den heer Fisher maakten door u werden gehoord Slot eolfft Manr de afstand dier beide sterren is gaandeweg kleiner geworden en den 36 dezer is Mars Jupiter vüarlninegMan Do koriate afstand der beide planeten liletf eehltiir nog altyd omtrent anderhalveu graad bedratren ars bleef nl zouveet nogrdelyk vun Jnpitt r toch iiuemt men een ddrgelijken voofbyguug eene cottiuHctU if sanfenisland doch het vreumde woürd is mtier 111 gi bniik dan het Hüllumlache Kil wanneer men nu t oodsit liet weer helder wordt Itort tui zundsuiider raiig den blik naar het zuiden richt Ziil nieii Mars liiika van Jupiier lon 8tuun eti Eich liOii lanser hoe meur vau die plaiieet zien vorwijileren Miifs giiat namelijk tegenwoordig per dag 37 raliiuten booga iia ir bot oosten d i links Jnpiti r aWclita 8 zoodiit Mars Jupiter eiken dag omtrent een hidven graad vooruit yll Zn vroegere tijden heolilten de astrologen uan dergelijke iConjuucUus veel gedicht tegenwoordig wonleri zd in du Bttrru uudige jaarboeken drie of vier jitir óurnit aiuiirekondigd en weet men dut zy he iijodiukifiyk jievolg danrv m zyn dat de aarde iBoi le plaiiMton oiu do zon wentelen in banen dia aJeuoeg in hetzelfde vlak ligjien r = Kultenlanüscb Overzicht Keil jjevaartyk middel hebbijn soni uig i FrauBohe lledi ii bedaclit uin de reguuriug tu bealnjilen M puKüii htjl publiök dat zyn geld ui spaarbankeiJt l e jjlcKt te beduide i dat een regeeriug aU de iM eu jifoordige geen wnurbprgen geeft dat bet geld ijlg 1 is lil ilelse instellingeö ï i Ken aienwe uiizoiftleringartet efent uitbreiding van l i art 480 Code Pénal moest dienen oral een iind te inmaken aan i did pf Tsgesc njf ovur dojspaaiiltfiiken llfdHt noodelboa uiiruBt wekt en 3 fands jÉrtidiet Il achaadl Du rednvoeringen van tien mmisteir resi It tJlit en Men niinisler van ötiabcicn zulleu ffvorüt Iwordeu anngeplakt ifzüodal alle inleggers liij de laar i nken du zuurheid tu weten kouieii Uu vmai ia pf t niet jammer was vap deuji üjd UI nieuwi wet tu ilflikuu waar eene eenvi dige irktartnu ffia de min terieele tribune had kunnen vplstaau ifm de bezorgtlheul der inleggers weg te i neineu in zouals HiBot zelf verklaarde nog geen gruüteii omvang verkregen beeft IntuaWhen buwyat de aanneming van het regeeringsvüdj alie l do uiterat welwillende gezindheid der Kamer jfegena het minwterie Uiboi Meu herinnert zich dat bij ilu eerste stemming in de Kamer allufu de stemmen der ministers du regeering redde De gtjbeitne Ke deu wurdeti toegeataau met 303 tegen 182 frteniiniu het ontwerp qp de apuUrbanken met 827 tegen 118 Bteminen De meerderheid van bet ministerie wordt dus steeds grooter Het politieke gevecht is in bet Eugelsohe Parlement nog niet goed op gang de heeren zyn nog nitt Warm en willen hun krachten sparen voor etn boofdslng wuarsoliynlijk by Kome Eula te leveren Buiten het Parlement was het drukker dan er binnen Een paar duizend werklonzen hielden een optocht tegen hut verbod der politie tm er moesten veel klappen Worden uitgedeeld om den eerbied voor de wet t verzekeren t Was of men zoowel in hf t Hoogerats in het Lagerhuis by het iidresdebat eenueuiraal onderwerp had gekozen om mee tu beginnen de Egyptische zaken Gewoontyk breujft het Hoogerhuis nog dtnzelfden daif de adresdiscusBio ten einde Dit wiis thans niet het geval Lord Salisbury gaf zyn instemming te kennen met de Etcyplisch politiek waarop Lord Kimlierly verklaarde zioh gelukkig te achten dat Satiabuiy met de buiteulandsuhe politiek instemde daar drze buiten den pai tyatrijd moet blyven liij betoogde verder dat Engeland er naar moet streven den slavenhandel af te schalfen waartoe men m bet binnenland van Afrika moet opireden Ten aanzien van Egypte verklaarde hy dat geen Britsche Eeguering kan aarzelen er haar macht te handhaven en er de veilighei l vrede idu rust te verzekeren Hij betreurde het alleen dat Salisbury aanmerkingen gemaakt hofft op dat deel der troonrede waarin wordt gezegd dat door Engeland met betrekking lot Egypte afgelegde beloften dezolfdy hUjven miLir dat men daarby op de jonj ate gubeurteniB en moet lutteii De Khedive ia nog jong en miaichien door slechte raadgevers opeen dwaBispoor jelinicbt Wij kunnen slechts hopen dat hy het gebeurde lei harte zal nemen en dat hy er tejen al waken dat zyn wuinig vouruitatrevende neiffiugun door d een uf andere strouminv ngeregeldhedea veroorzaken en evenmin dat hij twyfel zal giuin opperen aan den gaest nelku 1 Mogendhidi nzal bezielen ala du Efijptiachu Eegetjring op den weg der hervorming voortgaat Ue versterking der troep ii heeft met tut doel den tüestaod lu veranderen maar zoolang du bezutting dnurl ijllfn wy voortgaan onze plichten op flinke wyze te vervullea tf De verdere buraadsbiging werd tot DunderdaK verdaagd In het Lagerhuis was hei ilndatone zelf die de Egyptuche pulilek verdcdiirde Hy liet zich daarby ongeveer aldus uit De Khedive heeft zonder ons te kennen een belaugryken maatregelgenomen Sedert zyn in bevredigende termun inlichtingen gegeven Als hut verdrag waarover door Drummond Uolff onderbandeid werd tot stand ware gekomen zou Engeland nie meer in E vpte zijn Er zyn twee zaken welke men wel muet afscheideh De een ia de voorwaarde onzer bezetting de toenemende gevaren welke haar omringei en de ernbtige atnatkunüige overwegingen duor do bezetting opgewoipen en Welke men aan eun nauwkeurig eu kalm onderzoek muet onderwerpen In den herfst van hut afguloopun juar hibbuii wy van de Fniusulie Eeguering mudedeeling ontvangen dat zij ons oiiitruiit du buzutting eeni e vrieudschappelyke inedudeelingen had te doen Duor ons wurd geantwuord dut wy die even vrien lscliappelijk zouden ont an ïen Van die iruorluopiiie onderhandelingen is tot dusvur nietB gekomen doch iiidieu dauruan gevolg werd gegeven zouden wij overwwgen wni uiis te doen staat Voor bettiguuwoordigo eveuwol zyn wy verantwuordtïlyk voor d n vrede uu de orde lu Egypte en daarom ook zijn ij krauhiig opgetroden zooals het behoort Hut debat werd daaiop veninagd Vour du Itiilaanschu regei nng en alge vaardigden id tiotj ai et alle gevaar geweken Üe gewuzen directeur der Romeinsche Bai k Toulongo drmgt de lyst opeubaar te maken leta als de befaamde lijst van Du Euiuach wuurin de numuii vaii vele politiekepersonen en journalislun die zich tn ben liiteu omkoopen waren opgenomen Ut het uitstel dat het luiuifturit gescbunkuu wu d veel zal helpen Politie en censuur pogen met gelijken yver du bres te Btup pen i de dreigende ovtjrstroumlug tu bezweren alszy d L vermogen knn men der reKuuni g m datpugeif geeu ongelyk geveu Ue geheelu beweging iB blykbaarjtïeu opzettelijk duor de oppositie gewekt st haiidaal Yuor het publiek is het vun geen uut Duur de sainensmeltinx der Banca Romana met de Batica Nationale zullen Zoouls de minister president üCïiolitti uttdrukkelyk verklaard heeft i diu de bdjeltteu der Eomeinsche BAuk op goed geloof aannemen geen verlies lyden VEIWLAÜ EE POLITIE TE ÜOUDA over het jaar 1692 Aantal upgemaaKté procebaeu verbaal 667 aantal verv ilgde personeu 687 a Müdrijcen Huisvredebreuk 8 TeVfeegbreugen van gevaar vour stoomvermogen 1 tegen het opeubaar gezag 4 aamenscholiug 8 muutmiadryven 3 scheuuts der openbitre eerbaarheid 1 koppetary 4 dierenmishandeling 3 beleedi fiiig 16 idem t gen ambtenaren in de rechtmatige uituefeuing hunner bediening 2 tegen de perauonlyke vryheid 1 tegen het leven gericht 2 miabaudeling 24 veroorzaken vau dood of Iiohamelyk lelacl 3 di fatal 29 verduisiering 4 bedrog vernieling 9 ambtainiedryveu 1 begunatigiug I b Overtredingen Betretfendu de algem vuiligheid van peraonen eu goederen C tegen de openbare orde 24 tegen het openbaar gezag 4 betretfunde bulp beboevundeu 1 butietfende de zeden dronkenschap 264 betreffende de veldpolitie 3 scheepvaart overtredingen 11 omtrent tie arbeidswet 8 omtrent de drankwet 7 omirmt de boterwet 17 omtrent de ykwet 5 1 omtient de viaaoberywet c omtrent de wet van 2 Juni 1876 stbi 95 1 ppuorwegovertrediiigen 1 omtrent de rijksbrug un 1 litr verordeniitffm vau de gemeente a van politie lifS b up de tapperyen 12 c op de keuring van vleesch eu visch 4 d op de bordeulun 3 e op de brandweer 1 vurtotiug gehuuden zouder verguuniug I gesignaleerdun aangehouden 17 aesiBieiitie verluLud 71 Er Werden 5 publieke vrouwen ingeachraven Er kwamen 3 uitslaande branden voor Er werd aau 3d doortrekkende behoeftigen uachlverblijf eu aan 337 nnchtverblyf en voeding verstrekt met uilzonderiug van een 11 tal meeat vrouwen kindereu eu zieken die onderdak genoten in logementen verlound aan de nachtwacht en vrye overtocht verstrekt aan 40 personen Er werden SIti stuks voorwerpen gedeponeerd Ër Werden 1 1 sluka biljetten van voorgekomen besmettelyku ziekteu oaugeplakt Er zyn 26 kruidschepen duor de gemeente geleid Er zyn 122 voorbchnflen ter bekomiug van een bewija van goed gedrag afgegeven Er werden 145 bewijzen van onvermogen afgeguven li r werden 4 vcrmuedülijke r tlfmuurden gepleegd TKüLhl M l üTKKm van de Makeluur t aiiut iar Sclialkwijk te Hoiterdaiii De markt was heden nverunderd Loco Tankfust 5 90 September October Novemberen December ieverii g 5 85 MAR TBERICHTEN Oouda 2 Februari 1893 In het vooruitzicht dut de vaart volgende weekgeheel heropend zaL zyn ging er t granen zeer weinig om Veemarkt Melkvee zonder aanvoer Vette varkena gotfde aanvoer handel vlug 22 26 ot per half KO Biggen voor Engeland goede aanvoer handel vlug Magere Biggen redel aanvoor handel vlug ƒ 0 85 a ƒ 45 per week Votte schapen weinig aanvoer handel flauw min soort Nuchtere kalveren goede aanvoer handel vlug ƒ 6 a 10 Aangevoerd 8 partijen kaas Handel vlug 2de ual 25 a ƒ 29 Boter weinig nanvoer handel vlug Joeboter 1 50 a 1 60 por kilo Weiboter ƒ 1 25 a ƒ 1 40 per kilo Burgerlijke Stand GEBOIÏEN 30 Jan Ernst ouders P Schouten en M C Endix Auke ouders M Steonsraa en L C M IJsselstijn 31 Johanna Adrïaua Ouders J L Jaspers en J H Blom Maria Grielju Catharina ouders L J Boogheim en G Niouwerf Geurtruidu Christina ouderaJ F Herman de Groot en A M Ovurynder I Febr Neeltje ouders E de Joug en M A Sluiter Susanna ouders J M de Weger en S de Jong Pieter fuders L van Duuren en M Everling 2 Geertje oudura K van dor Hte en A Verburir OVEELËDEN 31 Jan P H A Borlyn 70 j N C Andera 12 m W van Vliet 73 j GEHUWD 1 Febr H Hortenaius en D in t Veld Reeuwijk GËBOUEN Hnibert ouders H Kraayenbrink en J M Budding Nieolans oudera J Schouten en A van Es Maria Margrieta oudera J van Leeuwen en C Verwoerd Cornt Us oudera J Jongönuel en E Schouten OVERLEDEN K Anker 10 maanden C van der Pouw 79 j A van Ca 3j J Anker 2 j GEHUWD W van Wyk en A Metaal 341 Staats loterlj 6e Klasst Trekkiug van DondenUg 2 Februari 1893 No 438i 9802 16418 on 19611 1000 No 4213 15622 17666 en 19166 400 No 3674 7719 9486 10943 12282 16901 17063 en 19296 ƒ 300 No 4092 7268 7866 7940 11823 127S2 17162 en 1S329 100 Pryzen vun 70 79 2669 6474 7979 11302 14069 16797 18701 179 3889 6482 7991 11367 14189 16811 18767 196 2802 6699 6064 11370 14364 16838 18818 199 2834 6603 8086 11376 14368 16834 18868 283 2916 6616 8162 11406 14869 16966 18966 306 3166 6698 8167 11474 14379 16967 18969 609 3496 6703 8414 11660 14467 16975 18980 620 36 2 6724 8628 11669 14697 17014 19077 666 3686 6769 8671 11704 14732 17084 19139 616 3736 6026 8643 11733 14886 17116 19396 637 8986 6071 8855 11736 14932 17138 19400 639 4036 6191 8891 11763 14968 17166 19466 811 4262 6250 8973 11807 16192 r7173 19620 951 4268 688t 9026 11838 15203 17504 19640 996 4321 6473 9112 11942 16368 17630 19669 1076 4364 6660 9132 11981 16289 17662 19737 1083 4460 6807 9180 12022 16344 17678 19742 1346 4461 6862 9208 12028 16385 17698 19853 1437 4498 7080 9229 12039 16437 17763 19986 1566 4608 7081 9498 12062 15474 17863 20012 1697 4686 7137 9619 12124 1 645 17880 20106 1615 4616 7426 9632 13212 16669 I7S87 20179 1697 4617 7530 9686 13546 I58U8 17900 20338 1827 4673 7679 9867 13590 16889 17977 20248 1927 4794 7668 9883 12767 16038 18017 30462 2013 4867 7687 10011 12842 16102 18071 20668 2119 4916 7706 10118 12970 16108 18141 20625 2172 4935 7733 10152 13199 16129 18170 30641 5273 4966 7766 10366 1 S06 16226 18308 2067J 2329 4970 787010410 13469 16478 18321 20689 2341 6182 791110434 13497 16499 18333 20768 2367 5319 7927 10777 13638 16662 18633 20826 2423 6303 79S2 10876 13688 16663 18644 20866 2609 5819 7966 1103O 3681 ADVERTENTIBN ADVKRTENTIEJV in e Binnen6X1 BuitenlamlHche CouranU n worden dadelyk opgezonden door bet Advert ntie Bnreau van A BEINKMAN en ZOON te Gouda