Goudsche Courant, zaterdag 4 februari 1893

1803 Zaterdag 4 Februari N 506S 60UDSCHE COURANT JVieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De tnzeadlng van ad7ertantifin kan gesomeden tot e D nor des namiddsgB van den dag der uitgave BFJLANGRIJKE atkomatig van de gebouwen der Internationale Sporttentoonstelling te SeheveningenTen overstaan vanden Notarisö L LOËbT aldaar zal in het gebouw der Seinpost in het openbaar worden verkocht BELANGRIJKE PARTIJEN Hout IJzer etc waarran de veilingdagen zyn vaat steld op 6 10 13 15 17 20 22 24 27 FEBRÜAHI m op 1 3 6 8 en 10 MAART 1893 telkenmale Aea mot geos ten elf ure een aanrang nemende 1 Bezichtiging dagelyks opengesteld van 10 3 uur Veilingboekjea gratis op aanvrage bij voornoemden Notaris verkrijgbaar wee dagen voor iedere verkooping By de ondergeteekenden is de INTEEKENl NüOPENöESTELÜop de NIEUWE JAAUGdSO van het VERSLAG Tan het verhandelde in den OmiJiiiNTiiBjiiD TAN Gouda Prij s per Jaargang 3 A BRINKMAN ZN Wed JM MOL Korte Tiendeweg I 3 is het goedkoopste adres van Nieuwe paraphien en reparatie Qoedkoop Geen vlekken Huile Universelle HUILE UNIVERSELLE is een toiUt artikel beicid volgens een aloud familie recept dat aan de sthbnostb bischkn voldoet Wi onthouden ods van elke aanbeveliug ensom men slechts de oobdk hiqisnsohapi R van het op artikel lüILE ÜNI7EIISELLE maakt bet haar van hoofd en baard eaciit en GLANZIG als z de doch niet tkttig Zy verdrgft KOOS en schilfkrs in korten tjjd HUILE UNIVERSELLE houdt de Leden FitiscR en LBNiNo de nagels blank en sterk Zy voorkomt en geneest huiddroogte kloven winter en HUILE UNIVERSELLE wordt Iran co geleverd geheim verpakt na ontvangst van 75 Cent in postwissel of postzegels üy elke flacon ontvangt men gebruiksaanwyzing Indien het artikel uiet bevalt zende men het binoen 8 dagen terng Men ontvangt dan zyn OELü TBBUG Niemand verzuime dus eeue proef te nemen Wie eenmaal HUILE UNIVERSELLE gebruikt beeft zal haar steeds blyven gebruiken P SLABBtlllS Beezel L BLOOKER CACAO l fijnste merk niet los per ons verkrijgbaar maai uitsluitend in gesloten bussen De verkoop neemt d tgelijks toe want de prijzen zijn slechts Ï L ƒ 0 85 ƒ 0 4 5 pr kilo bos pr kilo bna pr kilo b ns Daarvoor wordt het beste en oplosbaarste geleverd wat te maken is Een hoogeren prijs voor CACAO betalen k dus onnoodig BLOORER s CACAO H fijnste merk Het groote aantal zenuwkwalen vau zGumvhoofdpyn af tot de voorafgaando kenteckonen van apoplexie heraenboroerte te trotaeeren uog steeds alle niiddeltn door do raediache wetennohap nangeweml Kerst aan den nieuwen tijd komt de eer toe dat zij door het gebruik maken van den eenvoudigaten weg namelijk langs de huid eoiio physiologiBche onttlekking gedaan heoft die na hoiiderde proefnemingen thans over de geheele wereld verbreid ia en terwijl zy in weteuschappolyko kringen de hoogste belangstelling wekt tevena eeno weldaad blijkt te ziJD voor de aan zenuwkwalen lijdende menschheid Deze geneeswijze ia uitgevonden door den ge wezen ÜfRcier van GedondUeid Roman Weissrannn to Vilshofen en berust op de ondervinding opgedaan lu eone 50 jHrigo praktijic Door wasscUing van het hoofd eenmaal per dag worden daartoe gesobikte stoffen door de hald onmiddellijk aan het zenuwgestel medegedeeld Met deze geneeswijze werden werkelijk schitterende resultaten verkregen en zij maakte Koovoel opgang dat vun een door den uitvinder geschreven werk je OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE hare voorkoming en genezing biotion korten tijd redds de 259 drek v erBoheoen is Dit boekje bevat aiet alleoa voor liet groote publiek veratminbare verklnriiiji tiQ omtrent het wezen der nieuwere tlierapio on de daarmede zelts in wanhopige i eviillen verkregen uitwerking mnnr ook vindt raen daarin weteuscliappelyke vorhandelingen nit de medisotie bladen die aan deze geneeswijze gowyd zijn zoomede afsctirift ati tal van getuigaohrit ten van hooggeplaatste goneeskuudigon onder welke P Meoière med dr professor aan de polyklinlek te Parijs rue Rougemont 10 Steinareber mod dr praktiseerend geneesheer aan bet krankzinuigea gesticht te CUarenton S mitStsratli Ur Cohn te Stettn Urossmoan mod dr arroud arts te Jöhlingen Dr P Forestier geneeshoerdireoteur van het hcjspitaal te Agen Jeheimrath Dr Schering kasteel Öutenfels Bad Ems Darse med dr geneesheer directeur der galvano therapeutisohe inrichting voor zennwuiders te Parijs rae St Honoré 334 Consul von Asehenbach med dr te Corfu Dr Busbaoh arroud arts tT Zirknitz Ober stabsarzt Jeobl med dr te Weeuen Dr C Bongavel te La Parrière Eure lid van den Conseil Central d hygiène et de Santé in Frankrijk en vele anderen Aan allen wur zenuwgestel meer of minder aangedaan is of aan zoogenaamde zenuwachtigheid lijden waarvan de konteekenen zyn chronisohe hoofdpijn migraine schele hoofdpijn bloedaandraug groote prikkelbaarheid gejaagdheid slapeloosheid lichamelijke onrust en onbehagelijke toestand vorder alle zieken dieiloor beroerte getroifen werden en nog lijden aan de ffevolgen daarvan zocrnls verlammingen onvermogen tot spreken zware tongval moelelijk slikken stijfheid der gewrichten met voortdurende pijn plaatselijke zwakte verzwakking v n geheugen enz en zy die reeds onder geneeskundige behandeling geweest zyn maar door de kende middelen als onthoudings en kondwaterkuur wrijven electriseeron stoomlooi of zeebadei gèsii genezing of leniging hunner kwaal gevonden hebben en ten slotte zjj die vreeS gevoelen voor beroerte on daartoo reden hebben wegons vorsohynselen als ziCh aanhoudend angstig voelen verdoovlng In het hoofd hoofdpijn met duizeligheid flikkeringen en donker worden voor de oogen drukkende pün nder het voorhoofd BUizing ia de ooren het voeten van kriebeling in on het slapen van handen en voeten aan al deze drie categorien van zenuwlijders als ooK aan JOngC meiSJCB lijdende aan bleekzuoht en krachteloosheid ook aan gezomlo zelfs aan jonge personen die veel met het hoofd werken en geestelijke reactie wlllon voortcomen wordt dringend aangeraden zioh het boven vermelde werkje aan te schaffen hetwelk op aanvrage jkosteloos en franco verzonden wordt door LEMAIKE Co Apothekers te Parijs ruo de rEohiquier 30 Alleen gerechtigd tot verbreiding dor geneeswijzo vau llOMAi WEISSMAi i Oud Oflicier van gezondheid eeredid der Itnliaansche n3nniteits ordo van het Witte Kruis en verder te Amsterdam door H CLEBAX Co Hciligoweg 42 Rotterdam F E van S 4 V rEal KOIiFF Apotheker Korte Hoofdsteeg 1 Utrecht LORRV PORTOJI Oudegraoht bij de Gaardbrug F 160 Op de jongste hygieiiisch niediciDale Tentoonatdlliag te Gent is de Weisaman sche ge neeswijze door de medische jnrj met de Zilveren Medaille bekoond Gouda Snelperadruk va i A Uriskmas k Zoon j3t aitgBTe desei Courant geschiedt dagelgki met nitsondering Tan Zon en Feeatdagen De prgi pei drie maanden is 1 25 Iranco per poit 1 70 Alioaderlgke Nominer VIJK CKiNTK N BINNENLAND GOUDA 8 Februari 1893 Naar wij tot ona leedwezen vernemen heeft Dr H IJssel de Schepper zijn ontslag genomen aU Lid T n deu Gemeenttiraad Ongetwijfeld zal dit besluit zeer worden betreurd eoowel door de Leden van den fiaad ala door de ingezetenen van Gouda die m hem oen degelyk kundig en invloedrijk vertegenwoordiger waardeerden Dr IJasel d j Schepper was een raadslid dat de gave had op uiiati keiide wijze het woord te vooreu ZiJD heldere betooKt i t ijne humoristisoho opmerkingen zijne degelrjke aiviozen maakten hem lot een gewaanleerd spreker wiena stem van grooteu invloed whs op do te nemen besluiten Gedurende bet lestul jaren dat liij als raadslid werkzaam was U werd verkozen 5 October 1886 mqakte hg zioh seer vetidienstelijk tegenover Gouda en stecbte noode zal men hem iu ds raadszaal kunnen missen Dat ook vuor de Commissie van bgstand in het beheer der Steilel kft Ga fa5riek waarvan Dr IJsael lie Schepper een zoo nntti lid is zijn besluit dubbel to betreuren aft behoeft ffeen betoog Van de aangeboden t cle i nheid om gratis brood met melk te gebruiken werd lieden morgen door 406 kinderen gebruik gemaakt Aan 237 volwassenen trerd brood met kottie gegeven Gisteren namiddag kwam op tien Bleekersaiiigel een met een paard bespannen teiitwagen aanrijden waarop twee boeren die vermoedelgk te veel aan Bfiobus haddon geofferd en vermoedelijk daardoor geen stuur konilen houdt u zoodanig tegen een boom lereoht dat twee wielen e de veer braken on de heide boeren huls over kop over het paard buiteldeu FEVILLETOIM EEN SCHERTS üii het Sngehck 4 Clara s gelaat Avord nog bleeker maar zij bleef ïwij gen wHlen VAD die twee personen heeft mij gemachtigd u te verklaren dat alles wat zij gezead hebben niet anders dan scherts dan jukkernij was Zij wisten toen dat gij hooren kondet wnt zij zeiden en maakten die aanmerkingen opzuttHlijk ten einde gij die hooren zoudt Zg deden dit om eene grap re hebbou Zij hadden echter volstrekt niet er nan gedacht dat de zaak zoo ernstig door u opgenomen zou zgn geworden Een dii p uit de borst komend steunen hief Ura s boezem Haar hoold viel achterover en zij kreeg een zenuwtoeval Mevrouw Marks spreidde dadelijk hnro armen uit ving haar op en voorkwam alleen taaidoor dat zij op den grond viel nDit ook is dan maar voor do grap zeide zij op bitteren toon tot zich zelve terwijl zg het arme bewustclooze meioje in hare armen opving en haar mot veel inspanning op ile sofa droOi Zonder iemand van de familia of van de bedienden Ie roepen dood mevrouw Mnrks al wat in hiüir ver zouditr evenwel eenig letHol te bekomen De schade aan het rijtuig werd geschat op 50 en zal in elk geval voldo4 n le zijn die Itiidjei voortaan wat roorziolttiger te leer n zijn Het hoofdbestuur van de Ntul irtandscbe Vereeniging tot afschaffing vau steftan dri k heeft naar aanleiding der aanhangige klfiwei de Tweede Kamer ueu adres gericht wuriu hrt venoekt aan bet wetsontwerp in elk geftri te willen toevoegen het verbod om op verkieBingtdagen in hot ressort der daarbij betrokken kie distf n sterken drank in diHukwinkels te verkoopen of um te bieden Een gmot ongoluk had gisteren avond to Velseu plaats Omstreeks 7 uur is Ida r tijdens het rangeeren ecu locomotief van dia Uolltndactio IJzeren SpoorwegMaatschappij ïn de dpunsiaande brug over het NoordzeekanaaL te water gereden De machinist en nog twee personen zgu dliurbij om het leven gekomeu De brug is gesloten dua yeeii oponthoud voorde treioon ntmr toot bet oc ferfblik ia d vurt p het Koonlzeekauaal gestremd Maatregelen wontea reeds bwMmd om da looomotief morgen te lichten Het naar zee bestemde Ëngelsoh stoomaohip Lord Eilington voor de brug Uggeude kan niet pa sueren Uit Eindhoven wordt medegedeeld lat bg h t optreden van Sequah aldaar op Woensdagavond zjjne behandeling in het openbaar werd geprezen door den heer Van der Stok eerstaanwezend officier van gezondheid lu Venloo Met den heer Van der Stok hadden op het louneel plaats genomen eonige of oieren van het garnizoen Ie Venloo en de kapitein der muréohautsée te Eindhoven mogen woa en dienen kou om haar woder tot kennis te doen komen en te doen beduren Dit mocht haar dan ook tot haro groote vreugdo len slotte gelukken Toen Clara eindelijk weder tot zich zelve gekomen en genoegzaam beaoard whs zeide zg nKet was eene sehrikkriijke grap en bare gevolgen zijn uiterst sinarlulijk geweest Maar ik vertrouw dat het nog met te iaat is om het daardoor gedane leed te herstellen ofschoon het dan ook builen le mogolgkheid ligt eenige vergoeding te verschaffen voor het lijden waaraan gij daardoor ter prooi zijt geweest Het IS tolant mevrouw Marks te laat herhaalilo Clara op een toon xoo somber t n hartdoorsnijdend nis kwam die uit het grnl Zeg dat om s Hemels wil toch niet mijne lieve Doch Clara aobudde het hoofd Het was noobtaua te verge fs dal mevrouw Marks mot alL n nadruk poogde baar getroff n hart moed in te gieten De kalmlo met welke zij in staat was geweest do vernietiginü hurer hoop ïe verdragen omdat er eon oonaak oauwezig scheen te zgn die ueeveiiredigd wAro aan hel offi r dat zij had geliracht was nu geheel eti al vordffonen Er wus itn ditur de gromt van liet geheola gebouw woggtüonken was geen overweg nde reden voor hi t gubrachte offer geweest Haar minniinr wns dan toch indmlaad zoo uiiiiemenil en ach tens wmirdi als zg in tien aniivang van hem hnd voronderstelil Oii zg had hem desniet AOVBKT£NTI£N worden geplaatrt Tan 1 5 regels it 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GKOOTB LETTKE3 worden berekend naar plaatsmimte Bovendien worden alle AdTcrtentiën gratis opgenomen in het ADVEETKNTIJBBtAD t welk des Maandags verschgnt Sequah had aan die heeren s middags een diner aangeboden Dinadagavond is de beer Bahlman te Leiden ia Zomerzorg opgetreden voor de R K Kiezers in het district Katwgk Zgn rede liep nagenoeg uitsluitend over de kieswetten De apreker zette uitvoerig den inbond van het ontwerpt Tak uiteen Hy was van meening dat dit ontwerp niet in atryd is met de letter van de grondwet maar wel in strijd met de grondwet waren de uitsluitingen Zie die huu aanslag in de belastingen niet hebben voldaan verliezen ten onrechte bet kiesrecht Hnt grootste bezwaar lag voor Spr niet in de formuleering wat hem betrof kou men het kiesrecht uitbrei leu tot vrouwen en zelfs bedelaars als dat maar niet gesohiiilde bij onze tegenwoordige ataattinstelling fTak rekent zoo leest vorder het verslag van de ZvJd Hollander of met aUe andere atelsets betalen viB belasting ia geen juist keatiinÏE nuer ieder die een eigen woning heeft kiezer te maken gaat niet om de capaciteit tr beoordeelen moet men examena invoeren de minister zegt echter niet waaruit dia examens zullen beatoan Het ideaal van tie Standaard is het buianaanakimret B j dat stelsel wordt ieder die hoofd von een gezin is kiezer Hiertegen heb ik niet veel beiwaron Wil men echter eiken huisvader het kiesrecht toekennen dan moet dat ook torgelceiid worden aan de vrouw Waarom zou eeae weduwe die toch ook hoofd van een gezin is die ook belastingen betaalt on dus ook belang beeft hij het wel en wee van den Staat niet kiesgerechtigd zifi Trouwens het kiesrecht voor vrouwen bestaat reeds hier te temin van zich afgestooton en diï we op grond van eune gevoelloos te werk gestelde grap Op alles wat mevrouw Mnrlca aan woorden wist te vinden kon zij maar één antwoord geven t Is nu te lantl f Keen niet te laat naar ik hoop en vertrouw zeid ï Murks tot zijne vrouw toen zg t huis kwam en hg diep verslagen waa door het verhaal des gespreks dsl deze met Clara had gehad Ik moet oogenblikkelgk zien te vernemen waar Fisher is ea hom ovf r de zaak sohrijven Maar beefr zij u ook iets gezegd dat u oanleidiog kon geven te vermoeden dal zij de stemmen berkend hobbe van de personen die zg zaraen heeft hooren spreken P Gelooft gg ook dat ze mg in de raak verdenkt i X üi golüof ik volstrekt niet nÜes te beter Het uitwerksel dal het ontvangen bericht op Clara bud gemaakt was zeer ernstig Hoe diep zij ook geschokt en bedroefd was geweest het besef an wel gehandeld te hebben door het weigeren van een man die onzedelijk was gelgk zij bg toeval ontdekt had oiiderslunnde en sterkte baar Maar thans nu het hanr ontdekt wns dHt zij hem in hare eerste denkwijze met te hoog bad geschat dat hg een zeer ze dtihjk en uit emen l man en zg het slachtoffer van eentTeenvoudiKe grap geworden wn lind alles eeno andere gedaante sekregen Nu was er niets meer dat hanr kon sterken en steunen en diensvolgens verloor zij alle geestkracht het berouw ovtr den