Goudsche Courant, zaterdag 4 februari 1893

4 4 W ft WaK de 80Ü reTolutioü iren zoo gesteld zijn op dit huiimanskiesreoht daar wil ik hen Kaarne sttiuneu mits men ook de vrouw dat recht toekenno Ëii dat gaat alweder niet xonder grondwetsherziening Tot omkooperij op gradtc schaal zou do nu voorgestolde uitlireiding van kiesrecht aanleiding geven Spr zou zteh niet hier vinden tot med u rkiug aan zulk fieii wüt eii hoopte dat ook de Konmeche Kamerleden op die punt eeastuinniig zoudon blgksn Bij besluit der tuxomburgsclie Q geering van 19 Xovember 1692 is do administratie dor posterijen vaH ingang van L üecfraber 1892 voorUiopig belaat met het overbrengeu vnn aanvragen en aunbiedingen in zake arboid van Würkgevers en werknomora Deze poat arbeidsbours bustaat uit twee fdöeHsgen on wl 1 een algemeen bureau dat het geheele ÖroolHurloitdom oraviit on plaatselijke bureaux die Eioh niiit verdur uitstrekkou dan den beetelkring van ieder postkantoor By bet gebruik make van bet algemeen bureau moüleu de werkgevers en de werkHomere aan het hoofd postkantoor te ffLtixemburg Stad moudeling of schriftelijk mcdedeeliiig doon van hunne annvragen Dit hoofdposikauioor noteert de ingokoroen auuvragon en aanbiedingen in het regialer Algemeen arbeidainformaliebureau dat lederen avond naaaakomst der laatste post wordt nfgealolen maakt vnn du luschryviagei zoowle afaohriften als er postkantoren in het land zijn en zendt aan ieder hiuiuer met de éérste post van den volgenden dag eoii exemplaar ten einde dit dadelijk na ontvangst naast het loket op te liangeu Dez opgehanguu lijsten bevatten zdtï lang dezelfde opgavuQ tot borirbt is ingekomen dat de aanvrage of het aanbod is ingetrokki n By het gebruik maken rau de plaatselijke bureaux gaat het publiek eweuzoo te wark bij het postkantoor EJijiier woonplaats als voor bet algemeen bureau is angegeveu In htt belang van eeuen reitelmatigei gang van kuu is bet iiuodig dat nerklied jn en patroons aan het hoofdkantoor of a n het plaataelyk poatkautoor al naarmate zy van het een uf het ander gebruik gemaakt hebbeu bericht zenden van den adoip hunner aauvrage ten einde dit gemakkelyk te makeu xqn afzonderlykti briefkaarteti met het opschrift Afloop oener aanvragy of van cm aanbod verkrygbaar ea deze worden gratis door de post vervoerd Ue direoieurtin der pos kantori n verbeteren hunne lijsten en registers met behulp dezer berichinu Voor een paar du en werd melding gemaakt van den gevoarlyken toobt van twe jongetiudeu over het jge vnti fCampen uaar Urk Ëen van de beide jongrliedelieden is de £ oon van den goneesheer op Urk den heer De Jong ea bevtnilt zich tot herstel vangwondheid tijili lyk to ICampen Uit een schrijvenTan etiQ dochtertje van don heei De Jcng blijkt tiiansmet hoeveel rampspoodeu deze reizigers te kampenhuddun Zy schrijft o a Myn broeder S is sedert eenige weken te Kampen eii liep daar Vrijdag lauga den IJsel om ie zien of hij niet een bekenden L rker vissclier kon aantrelfeu Ue reden daarvan was kt hy juist difii morgen bericht uit Urk had ontVRngen dat zyn broeder was overleden van wien wij allen zooveel hielden By hod het getuk een Urker te vinden die Ifedaueii Hap en het Fisber gedane ooreeht onder mijnde haar en binnen veertien dagen werd zij ern tig ziek Het bericht daarvan sohokte deu haar Marks in zeer hoog n graad Deze had Fisher gesekreveo en wachtte vol pijnlyk ongeduld het antwoord Ik vreof uitermate dat wy do zaak erger hebban gemaakt in plaats van dia te verbetereu zeide hij tot zijne frouw welke bij bet terugkeoren van eei bezoek iiy Clara zeide dat deze wel verre van Ie beteren maar al te blijkbaar met eiken daie erger werd Zy sloot baar borioht met de woorden ifliidien Fisber eene andere betrekking rooeht hebben aanifeknoopt of als hij zich eens iu zijne trotsohheid gekwetst voelde dat hij verstooten is ge worden op gronden die hem hoogBt utilwduidend moeten toeschijnen dan sidder ik inderdaad voorde gevolgen Och mijn beste antwoordde Marks rlaat ons tooii om s Hemels wil het be te hopeu gelijk wg DU om bestwil hebben itehandeld Wij hebben thans ODzeu plicht gedaan dit lijdt guon twyfol en ik hoop dat zich alles nog ten bette schikken moge Er verliepen nog veertien dagon vol verwachting n angst Gedurende dian tyd was Clara ook niet het minst gebeterd Mevrouw Marks ging haar om den anderen dag bezoeken maar dnrfdo hel niet wiie n haar te vertellen dat haar man aan Fisher go ohreven had Zy deinsde er voor terug haren geest met die hoop te vervullen uit ang t dat deze niet naar Urk ging Vao tta gelegenheid meende J ge bruik te moeten make Nu aanvaarden ze den tocht en do nis hhs voorspoedig tot aan Scbokland Hier wihle de Urker blijven tot deu volgemlen da maar dat wiide J niet Hg gtng dus uUueu op tvug Pas had hij eobter 5 minuten geloopcn of dr Urkor kwaii hem achter op De Urker had in een ak iwee kadetjes en ten kruik water medrgeuomiju Zoo yiiig die gevaarvolle tocht tot dicht liy Urk Daar gekomün zette htt ijs af en konflen ze met iiau land konion Zy waren zoo dicht onder Urk dat ze bei goud m do lynen kouden zien hangen Du Urkura op IibI strand bemerkten hen om een uur of half zws Ku n van de vissohers ning met eoue nieuwe ijsvlut riuon om hen af tt halttu maar toen hij een tmd op nui was kwam hij aan open water eu bemerkte dat du vlet lok was zuodat ty gevaar liep te zinken Toch was hy nog niet genoodzaakt geweest mmr Urk to koeren a a het niet zoo was beginnen te au ouwen ou tu stprinou dat ieder ban was den neus biiitwu de deur ie stuken Zoo waren oitio reizigers nu van Urk afgeeloten en Qtefi zy za eü dat ile vlot hun nit t bereiken kon ü m ze terug Maar helaas un een ind getoopen te hebbeu vonden zlj daar j het ys ook afgezet dus zalep zo nu op eoa schotH I iToeu het begon te sneeuwen i n te slorineii had I deu ze schotsen ys recht ovureuid geplaatst en daar hebben zij onder geschuild J wilde liun boelen nacht slapen maar te ürker liiold hum wakker Den andoren inorneu vroeg zijn zo weer toruugogaan I naar Schokland over oen heelu boel schota mouston zo heen zoodat ze erg nal werden Hunne voeteu waren erg guzwolleu eu de Urkur kon zyn klompeu me tan de voeten krijgen J a schüeiion waren hoelemaal doorgoaleleu maar hy Icon locli boter loopun dan de ander Op het laatst was de Urker zoo moe geworden dat hy n Bt meer voort kon Hy zeide tegen 3 nlnat my hier nu maa stit liggen dan ga ik sturven Maar J zeido noen je hebt mij va j nacht wakker golioudeu en als jedai niet gedaan had zou ik zeker nood gevroren zyn lus moet ik jou nu ook helpen Toon nam J hem nu eens by een en dau veer by een ii lor liuon eu aleopte hem zoo voort Ëindelyk bedacht J dat hij eeu touw in zyn zak had hy bond hem dut nu om het lyf en sleepte hem zoo voort tot aan Schokland J IS 17 jaar Hy had don Urker drie kwartior voortgestefpt J nam den volgenden dag de turuitreis naar Kampen aan en do Urker keek hem met zyn verrekijker na zoolang hij hem zien kou of hy we bohoutUn overkwam Te Parys is Zaterdag een geheimzinnige moord geploegd eu wel opde36 j rii e zoerscboone Louiae Lainier op wier lovonsgedrag nog al bel euu en auder te izeggeu viel en diÉ met zekeren Ëmile Perrin een omlergeschikt ambtenaar aan eeu der Spoorwegmaatschappijen samen woonde Züterdagmiddag had Perrin met juffrouw Lamier heel opgewekt bet o ilbyt gebruikt en ivas toon naar zijn kantoor gi gaau vanwaar hy des uvondsteSuur I terugkeerde Toen hy Louise niet vond ducht by aanvankelijk dat zij wai uitgegaan maar Loen by by de Blaa kHmor was eu de duur er van opende ontwaarde hy een afachuwelijk schouwspel Louise lai met doorgeaiieden hals en bijtia gtheel van don romp gescheiden hoofd lood op deu grond Do moorddadige snede was geheel toegebracht op verwoMinlykt worden eu de schok dan veel tr sterk wezen moolit Zij waagde hot te meer Omdat de levenskrachten m daarmede bet leven by het arme meisje gaandeweg meer schenen te t lieden Ten laats e kwam er eene verundenng Clara herkreeg hare VrHchten en bet leven begon weder sebook ook nog zwak in rustiger stroom iloor Clara i aderen te ilooien Rene week nadat die verandering had plaals gegrepen en het gevaar geheel geweken was voeldtf z j zich ui staat be bod te verlaten en eiken dan venige uren op te zitten Maar allen d e bet jeu di e gelaat nanichouwder voelden zich door dien aanblik getroffou Er waren wel geene diepe voren door het hartzeer gegroof l maar men E ig I deB itettuunn in hare trekken de S oren van geduldig I en toch hopeloos lijden j Op zekeren dag zat zy a leen op hare kamer Zij bevond zich iu eeu diouioeri i peMizonde gomoedsgeateblheid ea een boek lag g opend in hare sotioot Zij bad poi en te lezen dooli het was haar oiid enlijk geweest eenig lielang te stellen in de bladzijden Inngs welke hare ooiteu zweefd n en ook haar geest begreep nauwelyka het gelezene Op dat ooeeublik opeudo iemand de deur inaar zij raï niet om De persoou door wien do deur i copend was jiuwordi n bleef slechts eeri paar oo enblikken en vertrok toen weder Een ooitonblik daarna werd de deur nogmaals TPopend en er kvvam ii mand binnen zij lioordf een manneustap naileroit Zij 8pr ng op teiwijl haar hart hevijf begon te kloppen Toen ij zich uiukeorde do manier die Prado en Franzini welke beiden onder de guillotine zyti geatorven uigen was De doode was byna geheel ontkifed Sporen viin ufne worsteling waren met te bespeuren Er ia bepaald diefatal in het spul geweest want ij kasten waren opengeiirokon Hoeveel geld untirienid word weet Perrin do eerste getuige niot op te geven De niim kwam na ontdekking van de dand doodsblt ek by den portier van het huis binnenwaugolen e viel na eoii paar woorden te lubben eBtanudd in zwijm Dadelijk werden de politie en eoii gunoesheer gehaald Do laatsie stehie va t dut ilo difod oiimidde lijk np do daal wab gevolgd en deze des middags te 3 uur had plifiits gevuudeii De moordunaar die zyn bebloed handen aan do kuaeeiis van een bed had afgeveegd hooft zich dankzij do eigenaardige mrichtui van hethuia onbemurkt kunnen vorwijdureii Puri in werd sfovmigea genomen bij kan echter zelf de misdaad niet hebben begaan want het ia bewezen d a hy den gehoelun middag op zijn kiuitoor hueft gezoU ii De directeur van don schouwburg te Stavant er ontving dezer dagen hot votgcndo schrijven MÏk hi ur uwe zaal inorfjen Laat in alle dagbladen plaatstn Lezing over tie inoderno vrouw Toeaanlïsprijs 2 kronen Henrik Ibscn Met buiti ngitwuno vreugde voldeed de lireeieur aan dozo opdracht Daaf voracheou Henrik Ilisen Hot waii t venwol niet de beroemdo scliryver van iien naim maar een handeUreieiger uit Borgen die ook Hennk Ibsen heette Groot WH3 do verbazing on teleurstelling vhji het publiek Het protesteerde en vmug zijn geld terug maar de directeur zuide dat hij er utets aan doen kon Het slot der gosohi deni was dat do handelsreiziger Hendrik Ibsun mot een goeilgevnldu beurs hij had 2000 kronen met dit zitakjê verdiend naar Bergen turugkeorde Uit Alton V S wordt omtrent bot schrikkelijk PpoorwegOlisjeluk nader gemeld E M exprosactroin welke verloren tijd ra lest mhaIon on rydunde met oen snelheid van 40 mijlen in het uur iïfcraakte hetzy al of niot door toedoen vttn kwaadwilligen op een zijlyn waar eeu goederentrein met twue bakwagens vul die stond Dior een schok barstten de bakken en de olie raakte in brand De vlammen sloegen snel op de andere wagens over eu do mao n iist van den expressetretn die op zyn post gebiuFon was om te remmen geraakte beklemd n verbraiid le levend onder de kokende olie In allerijl wurdon werklieden bijoenijebracbt om de baan op te ruimen maar no nii t lang warou zij aan den arbeid geweest of do vlammen van d n goederen trein benikten een reservoir van gasoline Ken meniiïta loc 8chouw rs was inmiddels aangesneld en terwyl men ntig trachtte de vlaminon te beloiten tol andere bakken over ie slaan volgde een ontploffing waarby de inhoud van nog vier reservoirs te zamou van 6000 ga ona brandende olie her ea derwaarts vorspreirl worden Het whs alsof die over do hoofdvn der menigte liueo verweg naar het dorp vloog waar zy in stroomen neerkwam en tot brandenue plassen samen vloeide Zij die binnvn de hmderd meter van de plek waren geraakten in brand diu konden liepen been en weer do armen zwaaiende eu radeloos gillende om bulp Sommigen vielen hare blikken op haren lang gemisten minnaar Gedurende weinige oogenWikker staanle zij hem iu het anuirezieht om daarin het register van zyn hart j te lezeu en toen viel zy snikkende aan zy uoo boezem Eenige weken later werd Clara de bruid lan Karel Fisher ou daarna zijne vrouw Zy verliet hare kaboorteplaats onl haruu man naar diens wo mptaata in hot Zuiden tó volgen Inmiddels was do hier niet I genoemde vriend van Marks toon hg van dezen de treurige gevolgen van zijue ooovertbiehte woorden en bet gevaar vernum waarin Clara toen nog zweefde van schrik zeur oiixes etd goivordeu Uit die ongesteldhuid ontwikkelde z cli eene zoo hevige zenuwziekte dat zyne krachten voor ilien aanval bezweken en by in de lente des levens ten gra o daalde terwijl bij eene bejaarde moeder uclit jrliet wier eeuige steun hij wiis Noch CUra iioeb baar man vernamen ooit wie de oonuiak was van al WHt zij haddeu geleden en dit was voor bun vulgend felukkijt leven waarmzij elkaar bet gel dene door dubbele achting en liefde traclilteii te verg eden nok beter Zie daar wat eene enkele scherts tolgevol £ n bad on uog ha l kunnen hobboif slaagden ar in water te bereiken anderen vluchtten bet reld in Een tij 1 liiaiï heerschte een ware paniek Toen de onireduerd gül loveuen tot bezinnuiï kwamen haalden zij oen paar uiten lijnolie en eer ige geneesbeoren dio toevaltiï er liy waron hielpen clo gokwetaten Do huizen in het dorp werden tij lelijke hospitalen en tan allo knntun liaalilo men doktors en heelmeesters V jlgens du laatate buriehton zyn 16 monschen veriirnud on wanhoopte men aan het boUoiid van 14 onderen verder zijn er nog 3L ernatisr gekwetst en hebl eii er 20 nind vo uien Zijnderling jonueg zijn lieden djo vlak bij do springsmle resurvoirs siondun ueheel ougodojrd gebleven Te Cuxhaveit zijn drie Skaudiuüviaohe matrozen gevangen gimomon ondor aanklacht dat zij i j zware Eeeri nip zich gednigon lieliben ala kannibalen Zy werdei ala rchipltreukelingeii vnn het verongelukte Nourwu easeho schip Thekla duor don Deenachen kapitein Anderaen i ered Zij verklaarden aan het Skundinavisohe consulaat het voigondu De T tekla op reis v in Pl iladulphia naar Havre geladen mél pelrolenm word ten gyvulge van hevige stormen in het laatst van Deeeniber zwaar lek Do lieraaniiing zocht zieb m booten te redden maar bet geInkiü slechts aan édno boot met dun kapitein den stuurman en iioht niairoiun van hel schïp af te komen Nti en HiHirozui moesten aan boord blijven en klommen in den lokkemast De andere masten waren reeds ov r boord geslagen Het suhip met ope n ebarsiou dok en vol water dreef aanhoudend onder wutor Voeding was er ntol Vijf matrozen sprongen de e ii na den ander in waanzin over boord eu verdronken Ei bleven nu nog vier matroZi n over drie Skandinaviérs Ole nderaen Hjalmar Jocobsen on Alexander Johannsen benevens een Hollande vueus naam echter nog onbekeml ia Zij leden verscbrikktlyk van 22 Decombor tot 7 Januari Hunne een ge verfriaacbing was dauw die op do raaa enden must neer iel en dieü zij daarvan aflikten Den durlienden dae van dii ontzettend lijilen bood do Hidlandor aan zyn leven voor ile andoren op to offeren Dit afgryselijk aanbod wilden zijne makkers zooals 3ij voorgeveu niet aannemon Zij wilden liever loten wie hunner dat lot zou onderjiaan maar het lot trof ook deu Hollander Hij Werd III gedood Zijn bloed werd mul moeite m eene tboebus opgevangen en daarmede onderhielden de anderen het Itven Iiitusschcu waren hun reeda vier scliepeu viorbij goifoild zonder hen te naderen Deu 7 Januari stuurde eene in het gezicht gekomen Deonsclie bark eindclyk tot onuitsprekelijke vronade der drie scbipbreukolngen op het wrak aan De bark zond een liool op hen af én redde de half waanzinnigen onder vele moeilijkheden op de hoogte van de Wester Eilanden Het lot i an lU overiir bemanuing die in de boot aan do TAeila ontkwam is nog onbekend WaarschynIgk ijyn allen omgekomen Het is in do jonaste versfadenng van den Raad der gemeente Bellingwohle gebleken dat het vertrek der hnzuren op last van deu minister van oorlog geschiedde sommige buegemeestors deden moeite dti cavalerie to houden die zij ver boven de nu gcdetacheenle infaoterio verkiezen doch het hielp niet De burgeinee ter an Bellingwoldo er op wyzendo dat deze militaire macht ook weer zal gaan vertrekken vestigde de aandacht van den gemeenteiaad op het wensthelyke In de gemeente eene briiiade maré obauasée te hebben De Raad slerado geheel met den burgemeester in en er zal dan ook een verzoek aan den miniatcr genebt worden aldaar eeno brigade tu voatigfu In een ttppwij ié A nwtardam is onlangs de volHwide komieke eène voorgeliaHen Reeds lana had een vtouw loerend hUkken geworpen door de venah r van de bewuste krofliT en eindelijk aeheeir zy tjrüea te hebbeu wat zy zooht want met eeu bealiateu atap gtng zy siaar binnen en reuelreclit op een individu af die met eeu vlas iu de band voor de tiionbank stond Nauwetyks had de man do vronw die yn gade bleek to zyn gezien of liij kroop in een hoek van angst en schaamte maar bad niettemin de driesthtid op baar eisoh dat hij zou moeïHBii en werken in plaats vau te drinken te antwoorden dal hy bleef waar hy was en met rneo wilde al ziin zij hom ook v egdfagen Ue vrouw herhaalde baar eiaoh nog twee maal en toen zij onk nu geen gun tix antwoord ontving stroopte zij de mouwen van haar jak op bevochtigde haar luinilnn op dv eiifcniiiirdigo volktiuianier greep haar man aan liehtt hem van den grond en droeg hem ondanks zyn epartolen op haar at men naar builen en een eind ver do strait op tot groot plezier van de voorbijgangers dtc de u oedige en kraobtige vrouw loojuiohten terwijl de dronkaard eenskltps zoo ontnuchterd werd door de buitenluchten de gevoelige wijze waarop zijn gade hem vasihield dat hy eindelijk gedwee eu met reoht als iemand die zijn Inatsie oortje vtfranoopt heelt meeliep Droegen sleciilsalle vrouwen haar driükendo mannen zoo liefdevol op de handen I Uit Zandvoort wordt omtiont de stranding van do bark Luffia Radim van I dezer gemeld Heden oohtend te 7 uren word hier bekend dat eene vreemde Imrk bezuiden Zuid Zandvoort gestrand was Eeu uur laler ging hut gerucht dat de goiagvourdunuet de bemanning hei schip verlaten hadden e te 9 uren wareu etjuipago en huuno goederen in bet hötol Driebuizen under gebracht Het atraiid woineldu vaü monschen en ona stille dorp wua uen en al luveii De telegraaf had gewerkt eu apueilig waren cargadoors of hunuo afgevaardigden uit Ainaturdum eu Umuiden aanwezig De boinanning hoelt zich zeil met tigon boot gerid zuodat een tocht met de nddinasbuot ovurbodig was Do Stmmn en de Hercules hebben des uamiddags bij boog water Ketracht hol schip af ta brengen wat echter niet kou gusoiii den Hot sohi reeds vol water is volnens mededeoling van deu kapitein by de stranding gebroker De zee slaat bij hoog water over het schip i een Het burgen der ladin i is vplgena inlichtingen opgedrnaeii aan de tirma Zurmuhleo te Amsterdam Morgen zal mut het lossen een begin wordeii gemaakt Heden avond kwam luods een gedeelte der lading aandrijven De stranding heeft tengevolge van nevel plaatsgehad 3 O O IsT E B L Gisterenavond werd hier ter stede donr hel gezelschap van den Rotturdamselien Tivoli scbouwburg het drama Lotos opgevoerd van Mevr M Snijder van WtssenkerkeClant van der Mijll Do eerate opvoeringen geschiedden onder den pseudomiem M Constant doch toen weldra bleek hoezeer het w irk in den smaak viel van het beschaafde publiek trad dö sohrijfster met haar naam op en voorzeker er is geou enkele reden viaarom z j dien zon verbergen Lotos toch is ongetwyïeld een drama dal even aangrijpend is van inhoud ala kuurig van vorm De karaktertoekening is uitstekend un de dialoog beschaafd De iniiiK tra iache toestand van den jongeling die na eerst zyn liefde te hebben gosebonken aan een meisj dal later krankziunia Werd zouder hoop op betersübap opnieuw verliefd werd dich zich et ude gebonden gevoelde door zijn eens gegvvfo woord van hot meiaje dat vornDmen hebbende dat de krankzinnisre herstelde dun dood verkoos boven een huwelijk dat in haar oog onmogelijk was geworden met hom dien zij liefhad wiis voorzeker hoogst indrukwekkend De uitwerking was hoogst verdienstelijk voor zoover er van uitwerking sprako kan zijn Want het is waar de toestand ia meer geschetst dnn geteekend meer in vlucStigü omtrekken ons te zien gegeven dan meewerkt maar in die enkele trekken worden ons toch do karakters duidelyk en flink voor oogen gesteld Er zyn slechts drie rollen in het stuk dio wat bcloekeneo ilie van Leonard Bonthof Cecile Emoring en Johan van Keijde Den heer Royaards ons oompliment over de prachtige vertolking vau zijn rol ludenlaad gemakkelijk WH8 die niell Al dadelyk by zyo optreden gaf hij ons den indruk van deu hevigeu slryd lie er in zyn boezem gevoerd werd en bïj wist ons innig medelijden iu te boezsmen voor zijo toestand Hot heelo stuk door speelde liy hoogst verdiensteJyk Mej Ai iia Beukers had als Cécih goede oogenblikkr maar zij mist nog do noodiïo zegaingtkracht om Ut hoofdscènes goed tot bun recht te doen komeii Een der voornaamste paaaagos in hot eesprek tussohen Cécile en Bentnof het Ie bedryf giui nagenoeg geheel verloren Wy be loe tfn het verbaal van het sprookje van do l toa die vroeirer een ster was geweest die de maan liefhad Vooral bet slot AU toto bleef t toen voortleoert haar ter bestaan èetreunntde e muschüni vel de mmschen ben deade die ttervan imtiten al zij te veel l detf dat vnu groi le beteekenis was voor hetgeen er volgde maakte niet den vereiscliton indruk Ook de alot Bcène kwam niet geheel tot haar recht De heer Jan C de Vos speelde zyn ml van JoAaa van Reyde zeur verdionstelyk wat onk het geval was met de overijte artisten dn slechts kleine rollen te vervullen hadden Alloen mevr van Korlaar ton ona als Mevr Benthof muider uehag u Zy was moer een teurigu dan een hartelijke oude damo Van laar dat toen CAüe haar na d ee le confidentie nog iets mode te deeleii had haar Och toat nu nog een luid golacli leod pgaan welJc etfuct zeker evouiniu bedoeld als gewensclit was Voor hen die naLoi oste liebban zien opvooien dit nog oena willen leziu de mededueling dat dil drama voorkomt in de Februari afievering van Elsevier geillustreerd Maandilchri t met 10 itlustralien naar teekoiiingen van P Josselin de Jong welke onge tukkiü niet allen even goed geslaagd syD Woeiis lagavond werden aan de achrytater na eene voorstelling vau LoTos lu den Haag eenige pracTitüxemplaren daurvau aaugeboden RnltenlaDilscb Overzicht i De Raadkamer zal len aanzien der verdere beklaagden in du Panamu zauk Zaterdag of Maandag üv iie beslissing neinöii Onder voorbehoud is het gerucht verspreid dat de beer Chaudordy oud gezant te Mailrid den heer Waddmgton als gezant te Londen zal vervangen Eoiugszuis verrast U men in Engeland over de bijzonder gematigde critiok op de troonrede van lord Salisbury in hot Hoogerlmis De oud minister prees de buitenlandache politiek van lord Roieftery o a wal Uiinndtt ou Kïypte betreft en over de binnenlandécho vraagstukkun sprak bij op dien kooien spottendeu toon die deu scherpzitinigen businessman die een van Engelaiids beste tegenwoordige redeiiaara is kenmerkt De landbouw depresaie te willen verhelpen door lapmiddelen keurde hij niet af maar toch verwachtte hij er niet vee van In de lersche quuestiu had zcide hij de regeeriug haar i ot wol wat ver uitgeworpen om aanhangers te vinden Hij wees er op dal geen groote verandering gemaakt kan worden zonder steun eenor meerdorhoid van Enge scha en Bcliotsche stemmen Wat zal er gebeuren als er geen meerderheid voor Home Knie gevoudt n wordt In dat geval zal hetonlwerp ongeveer tot nul moeten worden teruggebraclit Het program der liberalen waa overigens lang genoeg uin een geheele generatie bezig te houden Lord Kimberley verdedigde de ministerioele politiek en deelde mede dat bet lersclie wetsontwerp dadelyk na bet deftat over de troonrede in het Lagerhuis zou worden ingediend Nadat do hertog van Devonshire zyn teleurstelling had uilgoaproken dat lord Kimberley geen uitvoerige uiluenzettiug d r aanstaande wetsontwerpen had gegevou werd het debat verdaagd In t Lagerhuis wensohte Balfnur uit naam der oppoailie de regoermg met hare buitanlandsohe politiek geluk veroordeelde haar ler cbe staatkunde vooral hare lankmoedigheid jegens politieke misdadigers en brandmerkte Home Rule als een administraiieve omwenteling die Ierland niet zou bevredigen Gladstone met warine toejuichingen ontvangen ver di diüdu zgne politiek en hoopte dat de heftige aanvallen op Home Rule geen vooringenomenheid hadden gewiikt tegen het ontwerp dat komen zou De lEngelsche bladen zijn niet loo warm over da Hawiiieilauden als de Amenkaansoho en men boiq hieruit kuunon opmaken dat du openbare weening niet denkt om eeu oorlog met de Vereenigde Staten te beginnen wanneer deze de eilanden annexeeren Zooals gisteren werd geseind is door Chandler by den Am rikaunsoheu Senaat een motie ten gunste van de aanheohtiug vau Hawaï by de V S ingediend Volgeus de ror fferaU beeft Chandler v ïor ket indienen dezer motie een onderhoud met den Minis ter van Builentandsche 2akeu gehad Daarbij zou bQ den iudruk hebben gekregen dat de Regeeriug wel gen igd was de motie te steunen Pe Senaat heeft echter naar de oommissie voor Buiten land sobe Zaken verwezen De meerderheid in deze oomuistie is volgens Kanoemd hlad voor annexatie Ook in den Senaat blykeo de democraten togen dat plan te bqd Senator Boarke Coknm aeide vO e btilc moat i let naar het Zuiden maar naar het Noorden zyn g ieht Als WIJ iets annexeeren dan moet het Conadaygn ff übuxijKui t l lad pr ekx wada van eu inlgviuK f n Canada maar wil took nat met Hawaï beginnen De Ministerraad h ett intassoben de houding van duu Amenkaonschen veitcgauwoordigar en n den Konvaflttdanr der MAriui oo49 keiird Tèt hellenden vad een oorloiischip en krggsmateriaaleehyot besloten Door particulieren zyu de Eegeering stoombooten aangeboden tot vervoor van materiaal In de Araerikaansohe pers neemt de beweging ten gunste vao de inly ving toe Het blijkt niet waar te zyn dat Engeland een oorlogschip naar Hajisï zal zenden By toeval was reeds een week vddr de omwenteling plaats bad een kruiser daarheen op weg Men rekent dat het schip er reeds is Typisch Yankecachtig laat de laat de New Yorksohe Times zich over de saak uit ffDo vurlosstng van Hawal s volk van de onderdrukkini schrijft bet blad ligt buiten de quaestie welke dozii IS dat knappe suikerplauters en handelaars iets uithalen willen waaraan wij en zy iets kunnen verdirnen kunnen wy een voordeeüg zaakje doen dan motsen traditie en vooroordeelen tegen bezittingen bniien Amerika i iel medetellen Wy moeten Hawaï overi ümen ala een marktartikel Het is nuzeker dat de directeuren der Romeinscbe Bank wegeua oversohrydin van don wetteiijken bil