Goudsche Courant, zaterdag 4 februari 1893

1803 Maandag 6 Febraari N 6063 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De insenolng van adTertentlfin lum geBoUeden tot hüa anr des namiddsgg ran dan dag der uitgave JetteDomloop en vervaardiging van valkcbe rekeninK noourant verroli H zullen worden Dit lielet echiarniet dat waarschijnl k opnieuw zal worden tinit dronf en op een parlemontaire enquête nu de regeoring poogt ook de bedreigdo minisiors te handhaven Te eiiramfflen dit Korai melden dat aldaar bij huiszoekingen ter sole van het ItankBchaiidaal naar men zegt papierentl gevonden zgn ovur brtaliugeD len einde eane vooi ftle Banco Bomana gunstige tVrt tot stand te zien men tot verlenging van haar ootrooL Van 1888 hSt 1801 heeft de afgevaardigde DqlBerDi 400 000 lii i van de ifonca iïowaNa ontvangen eojdi uitbetaliugeu Uonden in verband met geheime QJ erhandoliHgeD m t parlementsledun Deserbi en ElfoUngo directeur der bank beweren hunnerisijitB dal bij Dezerbi det geld slechts gebruikt hitefti om de idt uVpers te winnen voor de verlenging vnn het octroqi on yoor heen en weer reizen Ueji gevangen genomen kassipr LazzaronJ gelooftdaarentegen dat het geld in anden gekomen i vanafèev rdigda tj Dezerbi watt in jSOl secretins van df parlei taire commissie tot onderzoekffau dariieiave ban tvi Hij is sedert 20 jaar afgevjianliETle van de terz de Hq is een uitstekenil redninar in de en oën der meest bekende p Bon in Italië 18S9 Wai bü hoofdredacteur iifjan hj t Napetsobdbli pircolo en sedert leefde hij sls ten rjjk mai Eijoe rente 341 S a4t 4o1be Se Kl ta Tteickliit van Vrijdljj 3 Februail 1 93 o 11167 ƒ 15 o il No H46 6576 fen 6ilij èoO No lüosii lausijiiestt en tim im Ni ao 83S8 Ï639 M794r 16673 isOOZ k 81172 ƒ 800 1 I t No 108B 1458 12986 8100 1491 6658 1091 H8U 14278 14687 1 876 llll 679a 18S41 i 80694 100 I PriJBen Mn 7Ö 12 8507 4993 8001 l 161 13S 81 16767 1820 162 8530 6086 8061 10281 1381 16894 18461 845 8688 5141 SUS 10236 1334 I60O6 I8484 882 2766 6161 8114 10898 13887 1 090 18699 S8S 8807 6288 8116 10311 18371 16131 18661 375 2819 6891 8217 10832 13423 16188 18689 SI 2937 6297 8395 10442 13430 16386 18696 590 3058 6336 8411 10798 13516 16403 18 19 596 380 5515 8436 I0S26 18579 16407 18946 64 3860 5674 8449 10004 1 6 9 16588 19098 703 3323 5849 3461 10960 13867 16547 1 101 764 3440 5947 8560 10970 13917 1664 19186 878 3643 6154 8601 11003 14066 I6666 192S1 1201 8561 6356 3616 11071 14337 161108 19450 138 3694 6396 8642 11089 14368 16739 19595 1396 3889 6400 8721 11311 145 6 16897 19B37 1430 3871 6478 8751 11674 14661 16969 19867 1452 3916 6494 8865 11648 14896 17042 19977 1674 4060 6613 8940 11891 14945 17066 19987 1613 410L 6563 9187 11897 14973 17118 20047 1642 4160 6703 9815 USJO 14986 17131 20066 1889 4201 6720 9267 18046 16883 17260 2023 1897 4316 7666 9429 12236 18446 17368 20329 1904 4843 6787 9492 12247 16465 17461 20364 1930 4517 6808 9493 12280 16473 17470 20384 1980 4664 6842 9641 12331 15573 17686 20724 4614 7428 850 12387 16639 17721 20726 4686 7680 9912 12538 15696 17969 20739 9068 4797 7834 960 12760 16706 18102 20967 8396 4886 783 9976 18776 15739 18153 82428604 4908 7957 iOOSO ADVERTENTIBN Voor de vele bewgzen van deelneming gedarende de ziekte en na het overladen Tan mijn geliefden Dchtgenoot en Pleegrader dan Heer PETRUS LEO ARDUS HdlJBBEGTS ontvangen betuigen wg onzen harteiyken dank Wed P L HUIJBRBGTS YAN LiNDT J BOSCH W C PAUL RctUrdam 3 Febrnari 1893 ADVERTENTIEN in alle Binnen en Buitenlamdsche Couranten worden dadeiyk opgezonden door het Advertentie BuiBau ran A BRINKMAN en ZOON te Gouda REGENTEN iet beide GASTHUIZEN te Gouda roepen lig deze op tegen 1 ijlEl 189 8 mOljÊjÊCMVMllÊTKW ♦ ooi de f trek king vao HiüSiHeesTËit in het St CATHARINA GASTHUIS aldaar Vereischtea niet beneden den leeftgd van 35 jaar en in bet bezit ran eenige dministratieve kennis Aan de betrekking is verbonden Kost Inwoning en gewone verpleging benevens 250 sjaars SolHcitatiën franco in te zenden met bgroeging van stDk ken die ter aanbereling kunnen strekken aan den Beer A W ROES te tfoiirfa Regent Secretaris f By de ondergeteekenden is de INTËËKENING OPENGESTELD op de NIEVWB JAAHQAHQ tan het VERSLAGj van het rerhandelde in den OlVKiiXTnufl Vin GoBDi Pris pier Jaaf g anjt 3 j brInkmaé zi bei ƒ 100 belooi ing ijikdoorn eu Wratlesfincfitifr Terdrgving zéker per flaopn 00 cent Hoofd Eau de CoIogne van H SELLS HAarlem onmisbaar voor schoolgaande kinderen per groote Bacon 40 et i K iespijntftietuur geneest dadeiyk per il con 35 et Verkrögbaar bg L ft m VLETTER Markt Gouda Ken ware Schat voor de oogeldkkige slachtoffers der Zelfberlekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retail s ELFfiEWAItlI G HoUandsche uitgave met 27 afb Prp 2 galden Ieder die aan de verschrikkelijke gevolgen van deze ondeuj d l dt moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt jaariyks duizend van een zekeren dood Te verkregen by hetVerlags Magazin te Leipzig Neomarkt 34 franco tegen inzending van het bedn ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland De NIEUWE LONDON doet het grijze Haar binnen enkele dagen verdwenen maakt het glansr ik en zacht is onschadelflk voor de boid en verft niet Prjis 85 cent per flacon en 1 50 per dubbele flacon Alleen verkrijgbaar by J A CATS in den Papiermolen Gouda Naar buiten franco per post 15 et per flacon hooger FEANSCHE STOOMVEEVEEU Cbeiiiische en Zwitsersche Wasschcrij Gebreveteerd door Z M den Koping f der Belgen i H Oppejihelmer Kotterqam Specialiteit voor het stoomeu en verlien vanalle Beerenen Dameski eed iugstuk ken ookalle soorten Meubelen Ledikantgordynen Tatelkleeden Tropen met n euwe patronen geperstKwasten Garnituren Neteldoek Tullesl Kan ten Veeren eni Alle goederen kunnen in elkander biyven en worden onschadt lyk voor de gezondheid werkt Goederen kunnen in 4 dagen afgeleverd worden i j AGENT voor Gouda en Omstreken VAN os Az Kleiweg A No 73 l raepelien Holm s sIlui k pastille Algemeen erkend als het beste middel by HOEST en VERKOUDHEID het is 9ea siymoplossen en verzachtend middel bn uitnemendheid verkrijgbaar by de meeste Apothekers en Drogisten prys per flesch e 20 cent m Alleen eoht in Q flescbjes voor P zien van etiqUet waarop de Haüdtwkening van I KRAEPEIflEN en HOLM Zeiat I Hofleveranciers Alom te bekomen i BE mW BI SBH of de beschryving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de GroOte of St Janskerk te TctOoud0 benevens de geschiedenis der St Janskerk der GlazeU der oartonteekeningen enz Waarby is toegevoegd een afzonderlgk levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk en Wouter Grabeth Prijs eo Cents A BRINKMAN Wie zeker zijn wii de Eclite ËllCel CttCftO te ontvangen lesaiii iigesteld en na vele proefnemingen in d i handel gekomen onder den naam des uitvinders Dr Miohaelie vervaardigd op de beste machines in het wereldberoemde étabblissement van Oebrj Stollwerck te Keulen eitche J rTI2ie iLeU Ctkel Cacao in vierkanten bussen Deze Eikel Cacao is met melk gekookt eene aangename gezonde drank voor dagel ksch gebruik een i 2 theelepels van t pceder voor een kop Chocolate Als geneeskrachtige drank bq gevd van diarrhee sledits met water te gebruiken Terkiijgbaar bq de voonutmsta H H Apothekers enz Ko V Ko PrijB f 1 80 c 0 90 c 0 35 Geiioraalvertegenwoordiger voor Nederland Julius Mattenklodt Amsterdam Kalvetstrsat 103 Gouda Snelperelruk va i A BmvuMAK Zoon o uitgave deaer Courant geschiedt dagelgka mt nibonderlng van Zos es Femtdagen Da pqji per drie maajiden is 1 25 franeo per post 1 70 Aiioaderljjke Nonmwn YUP CENTjB By deze Coünnt behoort een BUvoegMl BINNENLAND GOUDA 4 Februari 1898 Vaa de aangeboden gelefEODheid om gratii i brood met malle te gebniikea werd heden moi eti door 398 kinderen gebruik gemaakt Aan 885 VolwasaeDSD verd brood met koffie gegeven Dinsdng 7 Februari zal de heer Van der LindeB ait Harltngen een voordraoUt houden in eene vergadering ran bet Dept frGouda der Maataobappjj tot Knt ran t Algemeen Hij zal aprekeo ov r Aw ra Leigh van Mrs £ Barrett Browaiog De burgemeester ran Haastrecht Hr T C P Yiruty heeft Dinsdag middag op den Benaobopschen boezem aldaar een kolossalen vilden zwaan van SI pond ges oiso Tot hoofdingelaod in hel 3e distriot van de Krimpeoerwaard ia in plaats van w len den heer L Kooy gekozen de heer Joh van Vliet te Ouderkerk aan den IJsel De commiasie belast geweest met bot afnemen van het examen van hen die de akte van bekwaamheid rerlangen voor bet Middelbaar onderwijsin Nederlandsche taal en letterkunde geschiedenis aardr kskunde ataiitbiiiahoudknnde en statistiek staatsinrichting en achooneohr ven herhaalde met nadrak den wensoh dat de Begoering zoodanige regeling trof als noodig is om eene geregelde universitaire opleiding tot grondslag te maken voor de studie van hen die de bevoegd FEVILLETOM S T E IT DD 1 Ken jonkman kloek van lichaamsbouw met een joviaal gezicht en een verstandigen oogopslag komt Jaoheod de stoep op van en burgerwoning en zegt binnon getreden zynde met zekere hartelijkheid Dag moeder I Heerejé dag Jan 1 Ben jjj i jongen Watkom je weer uit de lucht vallen Ze veegt onderwyl met haar wollen boezelaar de natte hand eu hel warme geeiche af met dezelfde bewpging oen paar weerspannige grijze lokken wegstrijkend ondei de witte gebreide muts Ja moeder dat is zoo mijn gewoonte Ik houvan verrassingen En hij neemt onderwyl de killehand der oude vrouw in de zyne haar een hartelyken kuB druklend op den gerimpolden mond Wat ia t altgd mal met je vervolgt ze vriendelijk knorrend Daar kom je mij weer midden inmyn huiswerk overvallen waarom schryf je niet eveneen briefkaart dan kon ik immers eten voor je warmiiouden O doe geen moeite moeder Met een boter heid tot het geven van Miiddelbaar onderwijs wenBoben te verkrijgen Naar aanleiding daarvati sehrijft de Ar n CU Is dan de kennis van de leeraren by het Middelbaar onderwas onvoldoende om de jongelieden zoover te brengen dat bü aap de imhen van het emd examen dar Koogere BurgeAoholen beantwoorden Dit is niet gebleken Ds orergroote meerderheid voldoet aan het examen Zullen dezen nog meer voldom wanneer de leeraren ni5g meer weten Het is te t twyfelea want de leeraren weten zeker nog dritfloaat meer van hun rak dan de boste hunner leerliugea Hebben zy geen tsot vau dooearen Praotyk niet universitair onderwjjs zal hun dien geven Waarom dan universitair onderwijs nu het blijkt dat voor den werkkring vaaHoa de leeraren geroepen worden dezen ten volle herkend zyi Bigenl k zou dat univanbair onderwijs slechts worden ingevoerd ter wille ran de examens AU Nederland in zijn rijke 4agen komt kan heter eens over denken maar vaor4fcrat kan de zaak wel geregeld bljjvsD nmata u WÈjtt latidsn vQ Toen de luitenant kolonel Scheltus van Uaseldijk dezer dagen te a Hage de ODdoroffioieren van het door hem gecommandeerde bataljon bij elkaar had doen komen om persoonlijk afscheid van hen te nemen heeft de sergeant H een der oudste onderofficieren van het corps geweigerd aan zijn voormaligen chef de hand te geven welke hem werd aaogehoden zonder een woord te spreken ging hg eenvoudig twee passen achterwaarts Na een onderzoek is die aergeant nu krachtens art 16 vnn hec reglement van krggatuoht door den korpsMiommandaul gestraft met 14 dageu provoost om den anderen dag op water en brood Naar men verzekert zal de onderofficier daarte ham kan ik t vandaag best stellen Waar moet die emmer heen Zal ik hem maar even wegdragen Och neeu jongen wat zal dat beteekenenPAndera moet ik t toch óók doen t Is een heoledracht door zoo n langen gang ik zou m juist leeg gooien in de sloot Jan volgt de vingerwQzing en zet den ledigen emmer een oogenbhk later in den gang Daarna voegt hjj zich bg zgn moeder die in do woonkamer verdwenen is en intusschen den broodtrommel reeds te voorschijn gehaald heeft Je lust toch wel een boterham vraagt ze methet brood in de hand D kjfl moeder gerust niet om je de waarbeid te zeggen heb ik op de boot een beafslukjeverorberd Maar zeg hoe gaat t tegenwoordig Jeziet er dunkt me minder goed uit dan verledenvoorjaar Och ja t gaat ook zoo n gangetje Voor eoaweek of wat kreeg ik weer soo n tegenstribhelingentoen was ik zóó zwak dat ik geen emmer wateroptillen kon Een buurvrouw hier uit de steeg dioik verieden jaar eena bügestaan heb in de kraam hielp me wat aan het huiswerk en voor de waaehmoest ik een werkster nemen hoe slecht t er ookaf kon Gelukkig haal ik nu wat op Dokter zegtaltyd dat ik versterkende middelen moet gebruiken eieren beafaiuk wyn melk en ik weet niet wat Zoo n mynheer schijnt maar niet te kunnen begrijpen dat de apotheek waar die aputlen te krygen ziJD ADVERTENTIEN worden gepUatst van 1 5 regels 50 Centen j iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle AdvertentiSn gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags versohgnt gen in hooger beroep komen by den krqgaraad omdat hij van meening is zich aan geen strafbaar feit te hebben adhufdig gemaakt Hoe in den achterhoek sommigen over de onderwqzers denken kan men weder zien uit het adviea van den heer Louaaen lid van den Gemeenteraad vao Neede Door een onderwijzer en drie onderwjjzeresaen wu eeae verhooging van jaarwedde gevraagd De voorzitter zeide dat de inwilliging aan de gemeente 300 zou kosten Het lid Leussen vindt 450 genoeg om in Neede van te loven en zegt dat het nog gauw zoover zal komen dat ze met een rijtuig naar de b nrttoholen gaan Men moeit weten dat het geen hnreubetrekklng is t il een betrekking om een broodje anderen moeten maar betasting betalen om die Ini netjes te laten leven ea mooie kleedjes te laten dragen De Raad vond 60 ook wel wat veel maar kendo 25 too De Aner CmratU bevat een verslag der vergs dering door mr P J Toelaira te Appeleoha gehouden en naar aanleiding waarvan tegen den spreker procea verbaal ia opgemaakt Wy ontleeoeu daarato hel volgende De roden van aprekers optreden aldaar was naar hij T rklaarde dat drie broedera do drie gearresteerde werklieden uit hun middelen waren weggevoerd D eoüi e misdaad dier arrestanten was volgena hem dat zij gevoel hadden voor hunne medemeusohen daardoor hadden zy hunne woorden laten atroomen en dit was to veel voor de overheid In dezen tijd werdeu niet de booswichten maar de strijders voor recht en vrijheid in de gevangenis gestopt De tegenwoordige omstandigheden in aanmerking genomen kon sproker geen beter titel voor voor ons burgermenscben gesloten is t Ligt natuurlyk op myn weg met hem dat aan t verstand te brengen Men wil zyo armoe liefst zoo lang mogelyk verbloemen maar we zyn tegenwoordig al bly wanneer we s middags aardappels met oitgebraden spek of lawaaisauB op tafel krygen laat staan dat we beafatuk of zoo iets in onze gedachten durven nemen t Ziet er hier in Friesland bedroefd uit jongen Hooge lasten veel staatsie en weinig verdiensten Ik beo blij dat je eena komt vader wil er graag eena met je over aprekeu Wat heb je de looden muts op moeder Ik weet wel dat t hier geen rozengour en maueaobyn is maar vader heeft toch nog werk Werk P Wel nó jhngen al in geen dertien weken Begryp eens we zyn nu nog in t best van den tijd Tussoben Paasoh en Pinksteren waa er nog wat drukte met kleine karweitjes maar die gaven te weinig in t boek Na Pinkster heeft hy nog zoowat drie weken gewerkt en sedert geen slag t Ziet er donker uit jongen Xi i winter staat roor de deur en dat is de tyd van werkeloosheid t Beetje dat vader in t boek beeft is gauw verteerd en ala de kooplui komen is de kaa leeg Zoo verspelen we one krediet en krediet dat weet je is de ziel van de negotie Wil je wel gelooven dat ik vaak geen cent in huia heb f Laatst toen ik je schreef moest ik een stuiver leenen om den brief te frankeeren Ik heb de werkster toen ook afgeschaft Bruintje koe t niet langer trekken