Goudsche Courant, maandag 6 februari 1893

BERICHT VAN INZET Opeiil3ar6 Santesteding S ne tetlo viadeo ttan Ia do TerdrukkiDg Da Boboolopsiener in bet district Leeuwarden bad voor 1 flenige dagen eea oiroulaira aan do ouderwüwn in I lat district gezonden waarin hun ten itarkste word Ontraden zioh met de Booiaal democraten in ta laten Spr rond dit een truurig veraohijnBel Hij nchtta het ooUter voor liuDoe party niet nadoelig De bezitters zouden gaarne zien dat de Bociaal demooi aten sioh maar vergrepen zg konden dan in de gevangenis gestopt of ia da pan gehakt worden Spr noemde Vriesland het beate boekje van Nederland en Appelsoha het beste hoekje van Friesland iiatuurlQk ran uit een sociaal oogpunt irSprekende over de arrestatie der drie werklieden moet spreker zich epnigszins onvoorzichtig hebbeu uitgelaten althans bij het einde der vergadering werd hem door den wachtmeester der martjohaussees aangezegd dat li i was geverbaliseerd wagens beleedigiug van het openbaAr gezag Gisteren ochtend te ongeveer 9 t ure brak taBloamendaal bij Haarlem een hevige brand uit in eene villa gelegen in het Bloemendaalaahe Park en bewoond door den burgemeester Daar het den buisgenooten de beer Immink zelf was afwjzig niet mocht gelukken het runr meester te worden en hel geruimeii tijd duurde vdór de spuiten water gaven hadden de vlammen Trij spel en stond h t gebouw dat grootondeeU uit hout opgetrolcken waa in 1883 bevatte b t op de internationale tantoauslelling te Amsterdam de afdee ling Noorwes en en werd aldaar door den eigenaar aangekocht en daavtan ovargdbrachi weldra in Uchtelaaie zoodat van redden geen sprakt kon zijn Het huia dat afzouderlyk stand waardoor geen gevaar voor uitbreidiug baalond was naar man zegt met dea inboedel verzekert Mevr Immink hoeft bij da aangewende pogingen tot bluasohen eenige lichte brandwonden bekomen De oorzaak meende do bewoner te moeten toeschrijven Aan het sedert eergiaterenavond blijvon doorsmeule Tan een gordijn dat toen in brand gevlogen was on om welke raden by isioh diau nacht niet tö bed had begeven £ n zijn daarop volgende afwezigheid heeft men miaschien niet meer daaraan gedacht Te 2 uren was da brand gebluscht on da burgemeester toau eerst teruggekeerd kon slechts getuige cyn van de verwoesting die het vuurinz ne woning had teweeggebracht B O Ia het rnntambt Zwaluwe gaan de pachters van den staat der Nederlanden tóó bard achteruit dat om hun volslagen ondergang te voorkomen de leden ran do Provinciale Staten zich tot de Begeoring hebben gewend met oen adres dat gericht is aan den Minister van Financiën waarin zij verzoeken da bezwaren waaronder de pachters gebukt gaan te willen wegnemen Bij dit adres is een memorie van toelichting gevoegd waarin gewezen wordt op de volgende misbruiken die do staat ala verpachter tegenover de arme pachtera dusver niet wegnam 1 Openbare verpachting van ille landerijen om de zeven jaren aan den meestbiadende waardoor de gebruiker zeker is door iedeiu land verbetering zichBfltf een roede te snijden bg de voliiende verpachting en duB in plaata van verbetering gedwongen wordt bet land zooveel mogelijk uil te putten Foei moeder dat is toch ta erg Zoo n zuinigheid bedriegt de wijshoid Woet ja wat laat mijdia werkster betaten Dat ia zoo n groote zaak niet AIb ik je nu alvaat maar eens den tientje geef Jan beeft al een poosje in den zak gegrabbeld en werpt zijn moeder vier rijksdaalders in don schoot Ben je mal jongen P Né né zoo ruim heb je took niet Hou je held je hebt ttelf meer dannoodig Né moeder eens gegegeven blgft gegeven TrouweoB t was voor je boatomd Gekheid Jan je moet t terug nemon Ik kande wsBob zelf wel duon Je maakt t reel te erg vier rijksdaalders I Och moedur praat er niet intor van Ik hebInaist een oxtraije gehad i an ƒ 20 en daar komt jede helft eerlijk van toe Nu als je t dan par foroe zoo wilt dan zalik je muar bodanken De oude vrouw bekgkt pein tend de rijksdaalders die ze op de vlakke hand in haar Bcboot houdt Haar bovenlip bagiut zenuwachtig te trillen eu een paar dikke tranon vallen op bet geld t Is loob zoo erg Jan 1 snikt ze Oud en arm dat is t einde van du gesobiodenia Wat hebbeuwe t goed gebud voor jaren toen jg nog een kindvaart En wat zgn we nu op tnger wat geraakt Alles is ook tegengeloopen weetje Eerat beeft Anneons een hand vol geld gekost toen bon jij oeujaarop studie geweesl Onder de bedrgven kreeg rader 2 Die verpachting nog wel bg opbod en aftlag Taak met boogon inzet van verpachterswege 1 Hotgaeu in casu dit verderfeiyke stelsel nog onredelijjcer maakt is do omstandigheid dat de Zwaluwsche boeren op hun eigen gebouwen wonen doch omgeven uitsluitend door de tauderijtrn van den Staat die zg dus voor bun bedryf niet kunnen missen en die zg ten einde niet te worden verdrongen verre boven de iutrensieke waarde moeten pachten 8 Dd bepaling die het om de zeven jaren braken verpHolitend stelt slechts voor de ffroote bedrgven en de kleinere daarvan vrgstell waardoor deze een belangrijken voorsprong varkiggen en bg de zevenjaarlglcscbe verpachting in de gelegenheid worden gesteld telkens uit da groote bedrijvon de beste perceeleu weg te ka en De betalingalermgn van het co bedrag in Decen er die te vroeg gesteld is In het bulangder paobtera moest de wederhelft in April betaalbaar zgn Het veibod van blootsel in te zamelen ook vsn die peroeelon waarin bet voorgeschreven aantal beesten geweid wordt Waar den pachters da nsicovan alle onneileu wordt opgelegd mocht bun toch ook wel hel voordeel van eene buitengewone vruchtbaarheid worden gelaten Het geheel verouderde verbod van suikerbieten te teelen welke cultuur toch met beleid gedreven tot de meest loonende van den landbouw behoort Het voorbehoud van gunning gedurende veertien dagen dus na afloop der gohuele verpachting waardoor bg niet gunning bet den pachter onmogolglc gemaakt wurdt xiob van een under percjiel te voorzien De pachters hopen nu dat de Minister aan dat verzoek vau de Frovinoiole Staten zal gehoor geven en de hulp hun geschonken zal worden die zg zoozeer behoeven Een aantal onderwijzers in Friealand allen overtuigd van het groote gevaar dat bet gebruik van sterken drank met zioh sleept voor de ndividuen niet minder dan voor het geheele volk hebben zich vereunigd tot een Friesche Onderwygers propa anda elub Het hoofddoel der club in het propageerttn van de onthoudingsbeginselen ouder den ouder wijzers stand en hot aantal dankbastrijders Ie vermeerderen uit de rgen der onderwgzerB daar deze een machtigen invloed ten gcede kunnen uitoefenen Da heer F M Sobmidt te StieuB door wiens bemoeiingen deze club in het leven werd geroepen belast zioh voorloopif met de oorrespoadentie Aan da J je che Ci is nog het volgende ontleend Üp 600 maters van de booting te Lamith hebben de Atjehers op don 9en dezer zich achter een aardverhooging opgesteld en daarop een roode vlag geplant waarop onze beuting Sink buaohoten word Eenigo welgenchte granaatkartutSBcboten werden op de bende gedaan waarna zg het hazeupad koos Van buiten de huie ontvingen wg het bericht dat een der invloedrgkste Oelama s Uabib Samalanga het beruchte beridehoofd op dun I7n dezer in de kampong Lumsoek aan koortsen is overleden en dat bet bendahoofd Tongkoa Mal Amin zoon van wijlen Tengkoe di Toeroe in ongeoorloof te betrekking loeft mot zijn jeugdige stiefmoeder waardoor bij niet alleen bg den moslim in disorediot is geraakt maar ook terecht zal staan voor den raad Agama zoo n tik door t failHMtement van Fietersen jo weet wel en eindelijk is vader een jaar ziek geweoBi Intusschen liepen de vette jaren ten einde De monscbun venliendan minder on lieten dus ook minder verdienen do rgkelui trokken minder route en dat moet de ambachtsman bezuren Nu zitten we geheel op lager wal En toch worden we nog altijd voor vot aaiigozien Je houdt natuurlgk je fatsoen zoolacg mogelijk op We komen knapjes voor den duk en voor t uiterlijk Itjkt t bg ons nog boel wat Zoo komt t zukor dat we ƒ IS dorpsomslag bolalen Do koin nios hier in do buurt die twaalf gulden Vast inkomen beeft betaalt e maar vier Vüt hangen de flarden bg de gordgnon neer en er zit geen lood verf op zijn geheele huis Ats ik zelf niot wat meeverdiende met breien en baken kundon we er gerust ons hoofd bg neerleggen Veel bedraagt t niet want daar is t vet ook af Ik kan anderhiilven dag zitten to pennen dnt mgn vingers krom staan voor één onnoozeleo schelling God bewaar me Is dat nu een loon P Daarzou ik hartelijk voor bedanken als ik u was Neen dat doe ik niet Ik heb er den tgd voor en als ik t loon oen maand luat op oopen dan wordt t een mooi sommetjr t Gold voreoet dan arbeid weet je Mooi Torzooten twintig centen per dag t is godgeklaagd Je hebt goed praten Jan Als ik ineer vraaglaten 4 mensoheii t mot de machine doen Die De zoon van den radja vffn Melaboeh Toekoü Maid ÏB aan zijue wonden overleden Van do Ooatkust werd bericht dat Nja Makam te Groeng groeng van zijn ziekte ia hersteld doch uit gebrek aan voeding door zijn volgelingen geheel is verlaten Zijn pogingen om aldaar een aanhang te werven bleken vruchteloos te zün Hem is door do bevolking van de Passai streek aangezegd dat men hem levend of dood aan de Compagnie zal uitleveren indien hij zioh buiten Groen groeng durft vortoonen Hat hof van aaeisos te Gent OostVI aan deren heeft vrouw Collotta Vaes die zoogenaamd kindereu verpleegde maar zo feitelijk martelde tot 20 jaar dwangarbeid veroordeeld Het monster placht gelijk nu aan bet licht is gekomen de baar toevertrouwde kleinen jnet het hoofd tegen den grond te stompen en ze naakt op te sluiten in het konijnen on het geitenbek I Da Qasette van Gent oiaobt dat verpleging van armo bostadoliugon onder streng toezicht gesteld worde opdat niet bet erste wijf het beste zich zonder eenig politieverlof of onderzoek als kinderbewBarster kunne vestigen en do ongelukkige moeders die haar kindoren moeten afgeven althans de zekerheid hebben dat ze niet gemarteld worden Een distiictsbezoeker van Liefdadigheid naar Vermogen schrgft ann bot tibl Bg hot lezen van het artikel Statistiek derwec loosheid in uw eerste Avondblad van 29 Jauy aS trof het mij dat bij de vele vragen dieyforden gedaan de volgende worden gemist L Welk was uw weekloon toon geregeld werk hadt Indien gehuwd hoeveel gaaft gg daarvanwekolgks aan uwe vrouw lot besirgding der kostenvoor uw gozin Hoeveel hebt gg wokelgks gespaard en opwelke spaarbank Daar het mg ala districtsbezooker van Liefd n Vermogen ia voorgekomen dat een metselaar die s zomer 15 wekelgks verdient en die vooruit weet dat hij a winters geon werk zal hebben daarvan 6a fi bO aan zijn vrouw ter hand stelt voor de huishouding tot beatrgdicg van allo uitgavea ook huishuur kleeren enz en die al bot overige voor eigen behoeften uitgeeft grootendeols in de kroeg zoodat zgn gezin s winti rs als hij niets inbrengt in de diepste ellende verkeert dusr een politieagent die 11 w olgks heeft er voor bekeml staat een gOcd inkomen te bobben daar een kruier die gehuwd is en drie kinderen heeft mij verzekert van ƒ 8 ta kannen roodkumen daar mij een geval bekend is van een werkman aan eene fabriek die van da 18 die hg jaar in jaar uit wekelgks verdiende alecbla ƒ 6 aan zgne vrouw gaf voor de huishouding meen ik dat bovenbedoelde vragen dikwijls aau t licht zullen brengen dat nalatigheid iu het sparen ook waar dit zeer wel mogelijk is in zoor vele gevallen de oorzaak van do ellende in dun winter ia vooral bij die arbeiders die bg 15 tot 18 loon s zomers zoor wel weten dat er s winters in hun vak bgna niets te verdienen zal vallen Verleden Vrijdag kondon do rechtbanken van Palermo geen zitting houden Al de advocaten en machines hebben al Wat kwaad gebrouwen in da wereld ze moesten er nooit geweest zgn Zoo zegt menig werkman moeder En t it waar ze bobben baar vÓdr en haar togen Maar datis mot alle goode dingen t geval Oanr heb je nubgvoorbeold do coöperatie Zooals jij oordeelt over de breimachinos oordeelt df neringdoanda over de coöperatie Best mogelgk maar wil je wel gelooven Jan rdat da arme lui t veel beter bobben dan wgP Als t werk bier op is gaan ze ergens anders hoen Datkan vader niet doen In den wint r knjgen zo van de bedeeling Daar schamen wij ons voor Klcoren bohoevon ze niet te koopon dio krijgen ze van dezeen gene wel Belasting hebbon ze niet ta betalenen schoolgeld voor do kinderen ooc niot Toch wordter altgd g 9phreouwd dat ze t zoo slecht heoben Ona soort volk de middenstand wordt rer etBn t Ia net of ij van steenen brood kunnen maken ofvan den wind kunnen loven Maar wij verborgenonze armoede weet je en wat do wereld niet ziet dat deert haar niet Ik begrijp toch niot dat hier zoo weinig werk is moedor Vader is tooh do eeaige mennistf verver hier en de gemeente is immers groot eu nj It meende dat de mennisten zoo voor elkaar waren ffnrdt vercolqd procureura hadden wegens den walgelgken toestand ior lokalen waartegun bg herhnlinfj geprotosteerd as don arbeid gesuakt Por telegram werd daarvan kennis gegeven aan den Ministor van Justitie Dbut acbijut het dus nog erger ta zgn dan in het vroegere gebouw van on ian llougeo Eaad toon do voorzitter wij meeneu mr Donker Curtius geen zitting Hot voorbijgaan waiirin hg niet als Goto do oude zijne overtuiging uitsprak dat het gebouw van don Hoogeu Kaad moest gesloupl worden Mogen de Pnlermitaanachti rechters als zij oen nieuw gerecbishof krijgen dan iets fraaiera bekomen dan dut hetwelk toen op bet Plein woid opj oncht en met leu nnam vau vhondenhok word gedoopt Artth Ci Langen tijd is Rusland aohtergebloveu bg andera Bf 0TB met betrekking tot bot gehalte van het oSt oierskorps Algemeone ontwikkeling zocht men wollioht met uitzondering van bet gardekorps bij de moesten der ofGcieren tevergeefs Naiir gemeld wordt aan Ie Newe Militdmche Blatter ia thans oeno keuturing waar te nemen on wordt in de HuBsischc arméo het militair wetenachappolijk onderwijs lanKZamerband op do hoogte gebracht waarop hot behoort te staan Tien jaren geleden was de quantiteit van kadetten jonker page en voorboreidingsscholi n legio doch de qunliteit van het ouderwija stond daartoe in omgekeordo reden Wgaelgk heeft mon het aantal nu verminderd en strenge eischen gestold ann bet leeraarspersoncel Als eon bewgs ilot men in Rusland vnn deze hervormingen goode verwachlingeu koestert mag o a golden de thans bevolen gelgkstelling van officieren der koiKorlijke ganle en die van het leger zou ondurscheidt mon do garde van do andoro korpsen wat de promotie betreft Vroeger had de gardeluitoniiiit meer dan één streepje op zijn collega niet f arde man voor Tereolit hoeft men Ingezien dat zulke bevoorrechting thuis behoort in den tijd der nli lileli ouwon ADVERTENTIËN Voor de vele bewezen van deelneming ODS betoond by de ziekte en het overlgden van onze Zuster en Behawdzuster Mejuörouw SOPHIE CHARLOTTE CORNÉLIB SCHOÜ TJEIf betaigim wg onzen hartelgken dank Dit aller naam H SCHOUTEN J W SCHOUTEN Gouda 4 Februari 1893 m im mm geeettlgA te t ouOa Donderdag 23 Februari 1893 dea voorm ten 1 ure Vergadering 7an Aandeelhouders ingevolge art 16 der Statuten in het bovenlokaal van den beer DAM Kleiweg no 90 te Gouda Toegang op rertoon Tan aandeelbewyzen Ëeii de Modiste g eTT rasigrd Adres 1 E IVIoiiascb narkt Eost Inwoning en Vrije Kamer AANGEBODEN tegen billgken prija Adres BleekerttfHgel X30 STOOMBOOT miW Oe dienst wordt ZONDAG 5 dezer bervat Afvaart des Zondags van Middelbu y en Woensdag van At iHtefdom ligplaats KloTeniersburgwal Woensdags middags Tan Gouda via JJordreQht Vrgdags van ytiësingen Aanbevelend Wed P D DB VKIEÖ De Twee BOUWMANSWONINGEN met de uitstekende WEILANDEN te zamen groot 21 H 31 A 83 Cent gelegen in den VoorofBcben en Bloemendaalscben polder onder de zyn bü de Veiling gehouden jl WOENSDAGten overatsau van Mr I MOLENAAR alechtaiu bod gesteld ais volgtPerceel 1 groot 3 31 58 op 5400 gehoogd met 400 200 staande op 6000 Perceel2groot4 19 12op ƒ 7100 gehoogd met 400 staande op 7500 Perceel 3 groot 1 49 op 2750 Perceel 4 groot 1 61 90 op ƒ 3100 Perceel 5 groot 0 28 10 op 1900 gehoogd met 200 staande op 2100 Perceel 6 groot 4 84 56 op ƒ 8400 gehoogd met 600 staande op ƒ 9000 Perceel 7 groot 1 36 57 op 2760 gehoogd met 250 staande op 3000 Perceel 8 groot 0 55 60 op 1100 Perceel 9 groot 0 58 70 op IIOO Perceel 10 groot 3 06 70 op 6300 gehoogd met 200 gehoogd met 300 staande op 6800 Het perceel WEILAND in Bloemendaal groot 2 68 50 op 2500 De Verhooging en Afslag van al die perceeleu eu de Combineering en in Massa aanbieding van de pereeelen a 10 blgren bepaald op Woensdag den 8 Februari 1893 s morgens ten 11 ure by DE RUITER a d Mg te Waddinxveen terwfll inmiddels op de pereeelen verhoogingenworden aangenomen tegen 10 Kantorevan genoemden Notaris MOLENAAR alwaarevenals ten Kantore van den Notaris AN DRÉSPRUIJT te Ho f r am notitiè n en alle verdereinformatiën te verkrggen zyn BELANGRIJiKE afkomstig van de gebouwen der Internationale porUentouiautUUing te Sehevenwgêtt Ten overstaan vanden Notaris B L LOEKF aldaar zal in het gebouw der Seinpost in het openbaar worden verkocht BELANGKIJKE PARTIJEN Hout IJzei etc waarvan de veilingdagen Kyn vastgesteld op 6 10 18 15 17 20 22 24 27 FEBRUARI en op 1 3 6 8 en 10 MAART 1893 telkenmale ded morgens ten elf ure een aanvang nemende Bezichtiging dageiyks opengesteld van 10 3 uur Veilingboekjes gratis op aanvrage bij voornoemden Notaris verkrijgbaar f mee dagen voor iedere verkooping BURGEMEESTER eu WETHOUDERS van Gouda zullen den 15 FEBRCARI 1893 aanbesteden Het maken van 18 60 Héter SCHOEItNG langs de Turfsingelgracht Inlichtipgen worden gegeven door den Ge meenteBouwmeester MSNOEUAAlLESSEir te GOUDA De ondergeteekende bericht dat op 1 APRIL a a Kweekeliugen kunnen geplaatst worden Aanmelding vóór 1 MAART by den Directeur met overlegging van geboorte acte een of meer getuigschriften en verklaring van oudera of voogden dat zy voornemens zyn hun kind of pupil voor bet onderwya te bestemmen Vereischte ieeftyd 14 jaar De Directeur H J W HUBER Gouda 4 Februari 1893 By de oud eteekenden is de INTËEKENING OPENGESTELD op de SIEVWB JAABQASG van het VERSLAG ran het verhandelde in den Gbuksntkbaad VAN Gouda Prijs per Jaargpdng f 8 A ftINKMAN ZN BURGEMEESTER en WETHOUDERS tui Gouda zullen by enkele inschrjjviug WOENSDAG den 15 FEBRUARI 1898 Aanbesteden DE LEVEHINQ van de benoodigde HEESTERS en FLANtSOBNOBWASSEN voor het jaar 1893 Inlichtingen worden gegeven door den Ge meenteBouwmeester ENISIEF0T7ANTSEE Hen wordt verzocht op t HERK te letten UIT HUT MaGAZUS VAN M BAVEIVSWAAY ZONEN QORINCHEM Deze THEEËN worden afgeje verd in verzegelde pakjes van 9yy v twee n gen half en ten Ned om ftJR Mrt met verpialding van Nommw en HB Pry i voorzien van nevenstaand wSS SmS k Merk volgens de Wet gedepoWlfcBw JMiaeerd BÊbSBF ich tot de uitvoering van ge nSrwfl eerde orders aanbevelende J breëbaaut lz EENIG DEPOT der Haagsche Beschuit van den Heer J K SOMMER Zoer ITette Q esteendrukte mmARTJES worden GELEVERD door A BHI KMA en Zn