Goudsche Courant, maandag 6 februari 1893

Wt W Wt ft £ Wt Speeilaal voor de Groole JAABUJKSGHE 0PRDI1IIN6 is door ons gekocht een partij ONGEREGELDE LINNEN GOEDEREN bestaande uit TAFELLAKElSrS SEHVETTEN HANDDOEKEIT etc etc welke 40 II 50 pCt onder waarde wordt OPGERIIIIUD Alsook een geheele Magazijn vooiTaad Halfl DAMAST TAFELGOED dessins Wdne ster en rozen knopje welke wij tijdelyk aanbieden 25 pCt onder gewone prijs als Tafellakens 130 X 130 cM k f 1 vr ƒ 1 35 enz bijkomende Servetten ƒ 4 75 vroeger 6 Maandag 6 Februari 1895 115 X 160 è 1 10 geroeid 1 40 Verder een GItOOTE VOOBRAAD KATOENEN LINNENS SATIJNSTREEPEN enz enz tot zeer VOORDEELIGE PRIJZEN STALEN of ZICHTZENDINGEN der in prijs verminderde GOEDEREN worden niet gegeven SCHENK £ ZIV A D V E R T E N T I E N in alle JSinnen en BuUenlandsctu Couranten worden dadelgk opgezonden door het AdvertentieBurean ran A BRINKMAN en ZOON te Gouda n OFEITEABE VEIlGAIISim op DONDERDAG 9 FEBRUARI 1893 des afonds te acht niir IN HET LOKAAL II Kunstmin der Sociëteit Ons Genoegen SPREKER de Heer Th G G Falette Onderwerp Het Ontwerp Kieawet TOEGANG VRIJ GELEGENHEID TOT DEBAT j Secretaris Mr M M Schim van der Loeff Gedurende de maand Februari umïmlmmm waaronder eene groote partij diverse LAPPË i welke tot zeer Lage Prijzen worden OFGEEUIMD Firma J WELTER MAGAZIJN VAN 00R8ETTEN a DËRGOED voor Daw en Uren LUIERMAND enz NoUria Mr I MOLENAAR te Waddinxveen zal op VRUDAG 17 FEBRUARI 1893 ten 10 nre a morgeni op de Laan behoorende tot de Landergen Tan Mr Böaken in den Znidplaspolder vlak bij t dorp te Wadditueveen PDBLIEK VERKOOPEN De IJpe Boomen wassende op die Laan Acht df en te voren afgenommerd te zien ONTRUIMING Tóór 15 Maart 1893 De Notaris Ur L HOLENAAR te Waddinxveen zal op MAANDAG 20 FEBRUARI 1893 a morgens ten 11 ure teiZneic wijk Nieuw Dorp ten herberge bewoond door VAN BCHAïK in t openbaar verkoopen ü C No 16 gelegen op den hoek van den Tempel onder Reeuwijk groot 10 Aren 50 Cent Een perceel best Wei of Hooiland daartegenover in Broekveld onder Zwammerdam groot 3 Heet 1 Are 24 Centiaren en EeD perceel best HOOILAND in de nab heid dier Woning ten Westen v d Kerkweg onder Reeuwijk groot 1 Heet 3 Are 24 Centiaren Aanvaarding Woning 1 Mei 1898 £ iaod direct BETAALDAG 1 APMIL 1893 Alle verdere informatiSn ten kantore van den Notaris Gouda Snelpendruk van A Beinkman ZoO BINNENLAND GOUDA 4 IVbruiiri 1893 Pün 3 8lüii Jttiuiiiri IK aijii iii ü ii mnr elïroi f Ie GlidtilloD uii Dunnis bij CliiUenicliiii zus würkli iIl ii door ceiiti instorting bfiffraven fïiMVonU ii Ron 26 BupuurB itit Versuilloa rijn tcrstonil ntiii liet gm feil van eoii zql uii Rfgafm oin de opmjsloienen te vorloBsen eu Vrijdni middüriiHolit was tneu zoover dat men met de oneeiuklcisün sproken kon Zij waren idloii wol maar haddeii geen voüdsel met r no slechts w iui lioht eu linddeu volatrekt teen bei rip muer van den tijd Door ern buis werd hun bouillon verstrokt Sedert bobben zy ziob morkwaardiK e luldiv en oed jzebouüeii en Dinsda oelitend te elf uur eindelijk zijn zij bevrijd in gooden weieland manr r eor wak Men kan do vreugde buuner vrouwen en kinderen zioh vooratellon die beu na eene ovanf nis van 125 uren terui zageu Eëne zcetieiijarif o slaapwamldluarster lU dochter van oon omutbus koetsier in Londen stond Zuterda nuoht uit baar baJ op un i in do dour uit Zij bad rceila eeu eind rer Aa sitaat op jrewnnduld in een toestand vdn somnainbulinmu on iiavunoej on j pkleud toeu ij door een politic n ent werd o i einerkt die haar te buis braolit Bgna terstond daarna t at zg den KBCBt 9üdert haar zevende jaar bad zg nu on dan alaponde i cwandold De ifoneeskundiffo vorkla rinj van de oorzaak van den dood waa do invloed der koudo terwgl zij in een toestand van aomnambulismo verkeerde Aldus woa ook de uitspraak der lykschouw era jury Do toestand van H M de Koninftm Eefjontoa is TooTuit RBnde Hoewel H U tndeo m t uitgaat ia de liohtp ongoateldbeid grootendeela ewtken Het diner aan do hoogste ofllcioron van zee en litndmacht in de rpsidontie aanwezig is tbans vastgealcld op Maandag aanstaande Aan de boweging te s Gravoubage tegen bet ktearecbtoiitwerp van den Minister Tak ia de eeate stoot gegeten door de hoeren mr 8 G H Nedorburgb oud ltd van den Kaad van Nud Indie jbr de Casembrootti gep vioo ndmiraal N Maa Leod gep lüit generaal G F Pabst gep hut kolonel mr D Piilak Danaela lid van den Gemeenteraad de Prov Stilten oud bankier jbr i M Verspyck gpp luit su neraal en A J VVattendorf gep O 1 hoofdimbteiiaar die allun bl D bet adres geleidi ndo circulaire ondertt kend litibbon Vyrder slaan onder het adres gedrukt de namen van oen eerste reeks van ondertuekonaars meeat belioorvnrlu ti t dü liüOKü sliiata of Indiacho ambtenaren die ree da jiirenl ing deui uitmaken van do te a Qravenhage beataande oonservaliavö partij en voorts van m nnt n hu coinürvnliof liharnlen kunnen genoemd wordtin Men z il zicli nog wol don diefutal luriunoreu voor eenige maanden geploegd by den Graaf Fm Vlaanderen te Bruaae Niettegenstaande allo uasporingen waa men er niot in geslaagd do dieven te ontdekken en Woenadajt hebben dt zon hunne kana opniouw waargenomen Er wns een bal aan het Hof hetwelk iloor i gi Graaf en do Gravin Van Vlaanderen werd bijgewoond Het paleis waa tot laat in den nacht verlicht gebleken in afwachting van hunnen terugkeer Giateroclitond te 10 uren toon de Gravin Fan Vlaanderen de juweeleu die zij don vorigen nvund gedragen had weder in het kistje wildu leggen bemerkte zg met verbazing dat dit gelieol ledig was Men heeft nergens eenig spoor van de dieven gevonden Alleen het juwoflkJatje waa opongebroken De waarde van het geatolene bedma ït 81 0 000 fr Daar men nergens aporen van inbraak ontdekt Iieeft denkt mee dat de achuldigen in het paleis bekend zyn Rnitenlandscb Overzicht Donderdag is by den Franache Senaat het door do Kamer raa afgevaardigden in rUegende baut augüiiomen ontwerp ingodicnd tot aanVulling van de artt ilU en 430 van hut atrafwetboük stndbaarstoÜing van laatorhjke borieliten ton aaiiz on van deu toestand ilei sp i irbankt3n en aansporing tot torugvonloring der lulagun Üpguinurkt y bijr dat het CAutoriiê het blad van l aul do Cassnunac was dat mei betrekking tot de spaarbanken ile alarmklok hueli eluul en dat dit a inloidtng heeft gugevuii tot indiening van het ontwerp De minister van justitie vroeg de urgentie voor d voordracht gulyk hy ook in de Kamer van afgevaardigden had gedaan Dienovereenkomstig werd besluton De minister gaf het verlangen te kennen dat do Senaat zoo spoedig mogelyk in de afileeltngon zou bijeenkomen om de commissie te bünoeme i en dut ala deze nog dien dag mst haar rappjrt gereed kwam de l5oiiaat ouveiwyld woor uene ziUiiig zou houden om er ovtr in beraadslagen De heer Bulfet verklaarde zich tegen deze n nparty ia zake wutgevtug Indien het onderzoek in de afdetlingen eenvoudig eene formabtait is dnn is het beter op staauden voet het ontwerp aan te nemen zooals in do andere ICamor Is get ohieil Kr is geen pertculum Het huis stunt niet in brand Het openbaar krediet loopt niet eenig gevanr Het is dua raadskaam het ont verp met nauwi eïetheid tu onderzoLkon gelgk eene voordracht van dit gewicht vereiaobt Ue commissie werd nu kort daarna bouoemd en al de leden zyn ten gunste van bet ontwerp Doeh de Senaat heeft den elfden dag niet uog eene zitting g houden maar bfpaald dut bij Vrydag weer zou byeenkomeu Do discussie over bet adres van antwoord in bot Engelaoho Lagerhuia wordt soo kalm vourlge et dat hot vermoeden rijai dai tk i ppoaitiö bot voornemeu beeft laten varen om Gladstone hier denhoofdslag te leveren zoo zij al daarop plrui hoeftgehad Hij schijnt dat de conservatieve Standard op dtt punt minder juist waa ingeheht Zelfs hoeft Chamberlain de leider der Unionisten van lijn planom oen amendement i te dienen afatand ge laan bij zal er zich loe bepalen eenvoudig de houdingzyuor partij ten opzichio van de Begeering tod te lichten Dit sluit niet in dat do adres diacuaaie daarom kort zal zyn Er zijn nog voel punten waarover veel kan en zal gezegd worden Zoo zal Charles Dilke een umendemitnt voorstelen op h t antwoord waarby ile Koningin vcrwolit wordt nog eens in behiuidulmg Ie brengen do vraag betreffende de onzydigverklariiig van Egypte wt lke in 18S7 besproken werd Dm de oppoaiiie ei rst dun lo ip düf zikcn d afwachten Ugi ook in i ol Engidsoh gobruik Mun moet eurst u maud lioorori voor im ii hem veroordoeli eu wimnuor GKulatone bij do adrwn diacussie Ui de miuderhöid bletf zou hij ook bij do vo unde verkiezingen wt or kom n mi t zyn Home Rule Men noemt nu don l iii dcz ir ala d n diix dor Indiening vuu llonie Riile Er zyn n i reeds hondir den aanvragen om dien dag een plaatfije te kriji in in het Huis te veel om allen dut gonoogon te gunnen Men is nog niet acbier het gtdicim oen bewijs dat het goed l ewaaril wordt als de Engotsoht journaiisteu er niet achter kunnen komen kaï incn veilig aannemen dat liet ondor zeven zegels ligt Do Hamburger Nackrichten die voor het orgaan van Bismarck doorgaat zegt dat het bezoek van dun Ruaaisehen grootvorat tr jonopvolger zonder twyfel de gewichtigate gebeurtenia van den laataton tijd geweest ia De Voseiacke Ztitung kan zioh mot dit oordeel niet vereenigen omdat de vertegenwoordiger van de autocratische bcgiiisflen nimmer de drager kan wezen van CüTislitutioiH ele monarehale b gipsoleii Il jt lilad voegt voegt hieraan toe dat bet l ez ck van den Czarevitch te Berlijn weinig indruk op bet Duilscbe volk heeft gemaakt Dr Thurston die belast is do deputatie van do Hawaieilanden aan de rogeoring der Ver Suilen voor te aiellen heeft verklaard dat van het plan van annexatie was afgezien Do zelfregeeriug van het volk zou ingeaield worden Ten einde uit de beataftode moeiolijk heden te geraken zou het ge wensoht zijn dat do regeering der Vor onigdo Staten het koloniaal stelsel van Engeland volgde en een gouverneur bonoeaide om toezicht te houden op de aangi tegenliedon vhu de eilanden Ken ond rliond van koning Humbert van Italic met den minister prosideiit Giolitti en do miniatera van Hnaneièn en handel Grimaldi en Lacavn geeft nieuwen sleun uiin hut geruolit dat eene wijziging van het ministerie voor zoover beïdo laatstgenoemden betreft ophanden ia Gisteren behandelde de Italiaansoho Knmor de aanvraag tot vervolging van De Zerbi Aan het Bureau van Politie kunnen inlichtingen verkregen worden aangaande een groote bruine hond die nis onbeheertl is opgevangen 34 1 Staats loterij Be KlusBO Trokkins vaQ Zatenlag 4 PebrMii 1893 No 9861 1000 en Premie vau SOOOO No 6838 ƒ 70 en Premie van 3000 No 4021 ƒ 300 Prijjen ran 70 85 13 6240 7638 8835 10838 11844 18S16 l 8 l 3683 6 306 7937 007 11196 13054 16 0 I69S 62S8 7254 831B 10530 11530 13376 16736 19949 Kleliitiaiidet In Sterken Drank BUEGEMEE R on WETH0ÜDEH8 ïanQouda bren en ingevolge art 6 der Wet van 28 Auguattt 1881 Staatsblad no 97 ter openbar keniua dat bij hen ia ingekomen van de navolgende poraoon eon verzoekschrift waarljy vergunning wordt Bievraagd om in de b haren naam venaelda looali teit eterkeu drank in het klein te mogen verkoopen als Naam van de Verzoekster Aanduiding der lokaliteit M E Üosterom huisvrouw Kattensingel Q 9K van A F C Nolle GOUD l 4 Ftbrunri 1893 Burgemeester en Wethouders voornoamd VAN BERGEN IJZENDOOEN De Secretaris BROUWEB Burgerlijke Stand GEBOREN 1 Fübr Cornelia oudor 1 van der Palm en J M S uiter Wilhiilmina Arendje ou lord P Ziere on M Schieman 2 Adrianufl ouilers P J van As en J M Hersche Pieleriiullii juilers J Wijkhuizen on W Hoegee Ho leti i Juhaiiim Elizabeth ouders h van don Heuvel en O de Kramer 3 Leenilort Douive ouilera J H Snol en L M B oiuver OVERLEDEN 2 Febr C Scharloman 2 m 3 W J van der Meer hnisvr van J A H van de P oor ll 34 j N len Edel 4 m ONDERTROUWD 3 FoUr VV C v nOel 22j on A Grendel 22 j M Gompers 22 j en L Eijnveld to Araaterilam 26 j G Lammora te Boilegravon 24 j en C vnn Es 27 j Moordrecht OVERLEDEN C van dor Kiiij 81 j ONÜERTRüL WD D do Wildo on W 0 Putters te Roeuwyk GETROUWD T Hoogondoorn en ü Via Advertenliën BOVRIL Een theelepel BOVBIL op een kop kokend water goed omgeroerd maakt een uitstekenden versterkenden Boutllon Verkrygbaar bj den Heer T CHEBAS alhier