Goudsche Courant, dinsdag 7 februari 1893

1803 Dinsdag 7 Februari IV 5064 Wuram zgn door J F Herman Zn Tiendewei de Boerenjongens il 55 Ct per flacon prjjs zonder deïsoon in de masnd Januari niet geannonceerd 1 Omdat wij door de yele aanvragen de eerste gd niet in staat waren deze belegen te lereren I Thans hebben wji een enorme voorraad belegen flacons boerenjongens waardoor de qunhteit nog beter is als voorheen Vprkrjigbaar per glas bij F X HAIIDIJÜKB Van ivt BiSKG HOOGENDOOUN O TUITHOF GOUDSCHE COURANT ieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken STEEEOIEN DEPOT B T jL Ji TSS E O0 R Hibernia en Shamrock STËËl liOLËi branden schoon weg en geren zeer weinig walm Prima grove KACHELKOLEN vrij thuis per H L 0 70 De inzending van advertentwn kan gesolüeden Wrt Mn uur deg namlddagi vaa den dag der uitgave Stationchef Slaatsspoor ad PDIKE OUDE r 4 SCHIEDAMMER GEITEVEE Merkt NiaHTOAP Verkrygbaar bij M PEETERS Jz NB Ala bewijs van echtheid ia oaohet en kurk steeds voorzien van den naiim der Firtna P HOPPE Vlamkolen Prima Kwaliteit GROVE VLAMKOLEN per Wag gfoii vour 7S franoo allo Stations der vooiraalige Ned Hhgn Worden ook COXrilACXEX 6XSLO TMS voor franco aan huis te bezorgen A KAPTIJIT Oouda Nov 92 Fluweelenaingel 630 Met HEI worden e s OAGG gevraagd in een 0ezin met Kinderen een BEKWAME loon 120 met verhooging en nette WERKMEID P G liefst van builen en van beste getuigen Toorzien Mei die nog niet gedimd hebben komen als Werkmeid even goed in aanmerking mits gezond en boven 18 jaarzijnde Loon nader tf bepalen Franco brieven onder No 2350 aan bet Bureau dezer Courant Verkoopers Van EDE van der PALS te Qonda A H V KAUUNO te Bodegrav ti Gouda SnaliMndrak na A Buntux t Zoon G o TJ ID OHTVAITGEIT de eerste zending M li BLOOKER CACAO l fijnste merk niet los per ons verkrijg baar maar uitsluitend in gesloten bussen De verkoop neemt dag elijks toe want de prijzen zijn slechts f Lm f 0 85 ƒ 0 4 5 pr Vi ilo bos pr kilo bas pr a i b Daarvoor wordt het beste en oplosbaarste geleverd wat te maken is Een hoogeren prijs voor CACAO betalen is dus onnoodig JREB s CACAO t fijnste merk GebrS Stollwerck s Chocolade en Cacao i i i f DoeJmatige door de nieuwste uitvindingen op machinaal gebied Ttrbeterde fabricatie i B uitsluitend gebruik van ne en fgnste grondstoffen garandeerei ien verbruiker van Stollwerck s Chocolade en Cacao oon nanbeveienswaardig fabrikaat nauwkeurig beantwoordende aan den inbond dar re p Kliketton Do Firma behaalde 27 Brevets als Hofleveraiicler 44 Eere Dlploma s gouden enz Medailles oen bewijs van uitmuntend fiibrikaat Keeds 1874 schreef da Accadamio national do Paris Nous voua déoernona una Hedallle d or première cImm en oonaliMnttlon da votrs exooUente fabrication de Ohooolat bonboiu varies to sto Stollwerck s brikaat is verkrygbaar bij H H Confisenrs Banketbakkers ent enz fleneraalvertegenwoordiger voor Nederland Jalins Hattonklodt WEM Amsterdam Kalverstraat 103 ONZE üatuur WolleD öflilergoeiiereD ff ju Systeem i t Rü lAS 4p en voortaan ueven DAMES Attentie v Het bc3te oo chadeIykite en ge jS9k makkelykste poetsmiddel voor Heeren filn en vooral dames en Kinderachoenwerk y9 l0 de Appretuur van C M MUIIw C P F Beriifl Beuth Str 14 Men litte coed MÖV op naam en fabrieksmerk Verkrygliir kjr HawM Winkallen tn ichsenwtrk lalutMlMt frHerjrM Mi u OMaraai flM at by W r Miu AnkW wii guma d namen der BtAand gedeponeerd mark xt etiquat f De uitgave dezer Ooaraut geschiedt dagelijks met nitsondering van Zon en Feestdagen Dj prjs per dne maanden is i 1 25 trance per post t 1 70 Alsonderljike Nommers VI JK OENÏKN BINNENLAND GOUDA 6 Februari 18 8 In de Kerkel ke Courant leost nieu het volp ende In Ie laatat verscUonen nüeTürin van Gehof m Vr heid komt ooïc eon artikel voor Pmlni 16 i Itt door Dr M A G Vorstmnu Wortlt dit wattiobt in da inlioudsopgare ondor jrLettorkuDdige door vrjen gelezen tonder er byzondere aandacht aan te schenken dat het deze toch om dan sohrijver raede alleen verdient blykt ala men v Alphena Kerk ffandboek opslaande leest dat hij Heboreu werd in 1805 proponoiit werd in 1820 emeritus wwd in 1870 Boventronoemd uitstekend gescliroven artikel komt dus in het jaar waarin ile achryver den leeftijd van aoht on tacbtig jaar bereikt en getuigt tocli ven oDvermindenle helderheid en frisohbeid vau geest en van aanhoudende nauwgezette bijbelitudie niet Heen maar ook alfa vau eene studie dor Mmproi kelijke laat iU uok ia staat stelt tot het raontellen van eroenilatios in deu oorspronkelijken Hebreeuw ohen teksC zie het ongemerkte omtrent vs 4 1 Is het QQn zeldzaamheid groot genoog om or de bijzondere aandacht op te veatigeii Een bijzonder voorrecht is het als God ons zoolang zoo gropte lietderheid van geest blijft scheuken waarom wy den hooggeuohteii sclirïjïer gelukkig prijzen 1 Maar zeldznain ook is hot voorzeker als men tot op zoo hoogon oudordoin aldus zgue goeatelyke talenten blijft gebruiken en na de promotie vier en zestig janr de wetenschap blijf dienen I Wenacheii wtj deu hooggeaobteu grijsaard die door ten onzeval sinds jaren aan zijn atoel en kamer ia gebonden van harte toe dat God hem zoolang Hij hem het leven aolienkt daarbij die helderheid van geeat blyve verleenen die hem in stfiat atelt in we S T X IT JD I Dnt 18 zoo geweest ja maar die goeie oudetyd IS voorbij De menicben vragen met moer benje mejiniat of roomaoh of joodsch ze vragen werkje goedkoop I t Geld regeert de wereld en de men hen incluis t Ia ieder om de dubbeltjea te doen De meiischen willen wul mooi werk hebben als tmaar een beetje koat Nu kan vader zich niet plooiennaar de tydsomstandighoden dat is t m Vaderkan met knoeien weet je Als je tegenwoordig verf werk aanneemt in zinkwit moet je t maken inkrytwii Dr wereld wil tcoh bedrogen zyn Maarvader durfu uiet bedriegen Eu als hy geen work heeft dan ia er geen huis met hem te houden Danvloekt en raast hy tegen my alsof ik t helpen kan dat er geen werk is Vader is driftig van natuurweut je en hij lust graag oen borrul Tegenwoordig l hij bom uren lang in de kroeg In de kroeg Hoe is vailer duar in s hemelsnaam toe gekomen Vroeger zou hy zich daarvoorgeschalmd hebben Vroeger Ja toen zei hy altijd al kreeg ik I tenschappetyke studiën reTpOozing te zovken wy wenschen hom daarbij ettniedr toe dat zyn rerdere IdTeuaavood heldur moge w zm en hij ook in hot Toor zich atellen van den Ueer alles ja oneindig TO d maei moge vinden dan vat hij in tioht enduiiternis behoeft voor dun vrdde des harten I Van de nangeboden gele ODhei t om gratis brood met melk te gubruiken werd Zondag morgen door SOO kinderou gebruik gemaakt Aan 878 votwaaaeuen werd brood met koffie gegeven Heden morgen dooir 331 kinderen Tutaal Aan 789S kiivlerea en 5317 volwaisenau lo de bepiitingen van het Ziekenfonds de Voorzorg uitsluitend voor de leden dor AartsbroederBohap de H Familie zyu etnïge gunstige bepalingen toegevoegd welke giiterun aau de leden zyn bekend gemaakt Ue contributie bedraagt voor halve leden B on voor leden 10 ct per we0k waarvoor aan eerslgenuemdgn Kedurendö 18 weken 2 50 en aan de led i Ji reek Ki c d wm vent kt Brivtindten zal in gewone omstandigheden hy overlydeii van oeu hd 25 worden uitgekeerd en tydens het heeraohen van epideraiaohe ziekten 10 Het lidiiiaalsohap kan aanvaard worden tot dec leeftijd van 60 jaren Het ledental ia tot byna 400 geklommen Door de commissie tot wering der bcdalary te Zevenhuizen worden gedurende dezen winter eeua per week nn ieder dia zich daartoe aanmeldt gratis levensmiddelen uiigereilLt Men Bchryft ona uit fieeuwyk Zaterdagavond gaf du Eedorykerskamer sOnderlinge Vriendschap uit Gouda alhier eene tooneel een rijksdaalder op rlen kpop too dan zou ik nog geen roemer drank in oen kroeg willen gebruiken Monr hoe gaat t Als by sommige mouBohen de armoe t huis binnensluipt dan loopt de schaamte er wel eens utt In een kroeg heb je ZQOgeen taiaoen op to houden weet je I daar kost een glas jenever ook maar een stuiver en in eeu flinke herberg beu je wel genoodzaakt een kwartje of meer te verteren om de gunst Bovendien komt rr wel eens een socialist en daar kan vader mee zwetsen alsof hy de wereld maken on breken kan Ik begryp dat iii t van vader Ooh ik wet Vader is een man die druk werk moet hebbeu met een stuk of vier knechts zooala voor eenigo jaren Destijds gebruikte hy ook wel een borrelije maar in eeu kroeg zou hy nooit komen De verveling heeft t hem gedaan Vervoling ts do moeder der schande Vader ziet or uiels in hij zegt dat er vryhuid en gelijkheid moet zyn ui de wereld maar ik aohanm er my voor dat hy mot Jan Rap en zyn maat omaadt Ala do klaiitun er achter komen zullen ze t hem ook wel inpeperen en zoo gnan we langzaam deu grond in t Is een trenriiie geschiedenis moede Wekrygen woldra twee slanilou doodarm en schatrijk de nmidenstanit wordt opgeslokt door de heerachondemalaise Stil dniir zie ik vadtT juist aunkomen Hy ADVBUTBNTIEN worden geplaatet van 1 5 regels ii 50 Centen iedere regel raeerlO Cent n GBOOTE LETTERS worden berekend naar plaatsraimte Bovendien worden alle Advertentiën gratis opgenomen in het ADVEBTENTIEBLAD t welk dea Maandags varschgnt uitvoering in de zaal ran den heer Stouthart De zaal was flink bezit on men amuseerde zioh uitstekend Jammer dat do zaal wat klein waa aangezien verscheidene peraonen genu plaats meer konden krg gen Na de uitvoering bleven allen oog watbyeen zoodat de avond gezellig eindigde Ëtfo van da talrijke eieren en hoterrerkoopen in de residentie vond acbryft de Amk Cf dat de muur ran zijn huis op den hoek van de Beestenmarkt en den Zuidwal er in zyne reolamdooze paa gepleisterde nieuwheid erg maagdelyk uitzag en dat d e groote vlakte hem Wel wat op zou kunnen brengen Met graagte aanvaardde hy dan ook het voorstel van een heer die hem vijftig galden bood ala hy gedurende zekereu tyd op bedoelden muur eene advertentie mocht plaatsen Nadat het contract daartoe behnorlyk was opgemaakt kwamen werkliedeu mét een kolossaal blauw geverfd doek aandragen dat fluks nac den voor reotaroe zoo geschikt gelegen muur geheeht irofd D d a ovk i MM dig de alge teéa aaiHUabi Oek ÜOüt neW prekeiide letters zoowel ala door den niet alledaagaohen inhoud Toen de eieren man in een aUp oogenblikje zijn winkfl uitstapte om ook eens tê zien voor welke nieun zaak men nu weder reclame maakte laa hy tot ijiie niet geringe verbazing en groote ergerats dal men op den muur van zyn huia deu arbnider aanried zioh op i RecAt voor allen te abonneeren in termüu welke hem den conservatieven man het bloed naar de wangen joeg en die zeker niet gesoliikt waren om zijn klandisie by het niet sociahstiseh gezind deel der Hageunari te doen aan groeien Van verbroking van het ooniraet wilden da aocinal dumooraten nielb wetrn en de man moet het lydeiyk auizieo dat een groot deel der voorbijgan is even waar mevrouw Schriele geweest om een karweitje op te nemen Doe nu maar alsof we over niets gepraat iiebben De voordottT wordt driftig geopend en baas Hotsma atDpt hHastig de gang door Hy loopt naar deu winkel maar komt weinig oogenblikken later in de kamer Dag vader Iroe gaat tP zegt Jan opstaande en zijn vader de hand toestekend Ileeregod Jan ben jij thuiaP Hoe ia dat heb jo vaoantieP komaan dat doet me pleizier Enhoe gaat t Heel uond de groete van myn hospita Dankje Jo ziet er good uit De Hollandache lucht is zeker nogal gezond Ben jo van middag met de tram van half vyf gekomen P Andere dngeu loop ikvoor tydverdryf de Hoofdstraat nog wel eens door tegen den ttjd diit de tram koml maar van middag moebt ik jniet nanr mevrouw Schriele Wou je met eeu pyp Kr Imn t wel ren aohoone in t rekje en de tabak ligt aehtfr je iii d vensterbank I Neen dankje vader ik zal nog maar niet rooken Nu w t had mevrouw Schriele te zeggen vraagt moeder Holama die mot haar naaiwerk inhot hoekje tegenover Jan is gaan zitten terwyl baasHotsma na zijn pyp aaiigeatokcn te hebben voor dolufel plaat neemt I Mevrouw Schriele Dat zal ik je eens lang I en breeil vertellen Mevrouw Schriele d r dochter kotnt thuis var do kostschool