Goudsche Courant, dinsdag 7 februari 1893

g bent eo ija affaire met antrouweode bUkkeu aaciea Spoedig zAlhq zijn extrA iok o tosten aitgrputzicn door de mindere verdiensten in zijn winkel ea door de drukloonen van zijne bulletins waarin hij aan zijiifl geaclite begunstigers verzekert dA hij voor de reclame op eijn muur nimmer z iic meilBwerking verleend had indien hij vooraf had kunnen vermoeden oen vi9 hij de maagdelijke vlakte verhuurde Men weet dat de fcewuoute om hazewindhondjea BSn te kleeden in Kngeland un Frankrijk bij de dames der groote on der halve wereld zeer verapreid is Enkele kleermakers zyii apeciuliteitfn in het maatiiemen voor de kleine dekkleedjes wanrop het kroontje van tie aristocratische eigtoares is geborduurd en die met lintjes en rtumpjos om het beest worden vastgestriki Deze kleerinnkt re zllllen weldra collega s vinden in de hondeuscboenmakera Te Londen worden hondenlaarajes gemaakt van hand ohoenleer met lederen zolen oodat de bond bij elk weer kan uitj aan zonder in dien salon vutle poolen mee e brengen Eïen speciale groom wordt dan betnst met hut chausseerün en decbausaceren vau het beeat De gelaarsde kut was uniek ile gelaarsde hond zal mode worden Ër ia naluurligk niets op te zeggen alleen zou liet misacliien behoorlijk zijn ala de kooper van ieder tel bondenlearsjes terplioht werd ook vier puar waterdichte achoeutjes te koopen voor nrroe kinderen die ook liever niet met natte voeten thuiskomen l r Kuyper over schaaiseurijden D3 feraut ttgt nQnze redacteur heeft nooit ééa enkel maal een cbaals onder den voet eba l Hij reed nooit Hij kan niet rijden Ala kind mocht hg niet en later ging hot niet meer Wat ons schreven deed was enkel de overwtrging dat WO met ernste te onderzoL ken hebben wat God ons in zgn Schepping aanbiedt Geen mensoh heeft het ijs uitgedacht maar tiod eohiep htt en God gaf aan het s die hoedanigheid dat het te aeryden ia £ n ook dat een meuschnlijk apiergoatel zoo ie aangelegd en dat het yzer zo te smeden is dat de menscb met zer op ga rijden kan is uit du Schepping even ala bet zwemmen in hut water en al loortgelgk vermaak Daarom kwamen we er togen op dat men het sohsatseurgden op zichzelf zou afkeuren Ons dacht dit mogen we niet doeu Ëii waar otfze Christeulieden tooh reeda aan zoo bjjna alle vermaak sioh spenen moeten wilde het tt niet bg ons In dat men ook het rijden in elkaar veroordcelen zou In Friesland en Groningen oordeelden de Ghriitenen dan ook altoos dat er in bet rgden ffeen zond f tak maar in een deel van Holland en Utrecht zag men er wel zonde m Nu dat kannioL Wat zonde is of uiet hangt niet aan Holland of aan Friesland Ën daarom varoottoofden we ons als onze meening te kennen te tteven dat er in bet schaatsenryden als zooilanig niet iets verkeerde stak De heer Edoi ard de Beaumont te Maaetrioht muldtions het volgende Ken jaimavrouw Schriele Jan Ji zoowttt l t I immers die rgke weduwe inde buurt vnn m uheer Hulst den lloomkweuker Bgk dat wg je goed Ze kan lieh wel ir derqksdaalders betfraven k Heb laatst gehoord en t werd voor waajr verteld dat ze altijd o n burgermanskapitaal aan geld en bankpapier in huis heeft O jongen t is zoo n beroerde boel tOKenwoordig Je Eoudt t werken vierkant vervloeken Ze halen je t vel over den I nek om oen paar kwartjes Werkil er in ovorvloeil maar de groote hanzen bier latenfaun huizen lievor verrotten dan dat ze d u ververeen dagbuur latent verdienen En waarom P De bur r ifcater zei t laatst eei a te eu me Holsma teit i moet alle jarep iluizend gulden overhouden Wa er meer overachtel laat ik verdienen Nu zgi de Interessen achtoruitgeloopen zeit i rn dat moet de handwerksman odtgrldeu dni a vanzelf Wy kunnen de wereld ook niet dwingen Zie je zoo praat nil een man die kind noch kraai in de wereld heeft Ood mag weten waar die dui eiiden i uldenn vuor moeten dienen ala l dood is Maar dat ts by zulke lui de vraag ook niet Zg moeten schatten opsta r n en wg mouten steenen vn ten voor brood Wil wel getooven dat ik in teen ilerti u w ken een tlog werk gelind heb Zoo waarachtig ala ik bier sit in geen volU dertien weken an midden Juli tot nog toe God mag welen wat er van koiitun moet maar t ziet i er donker uit jongen Zeg dat wel i zucht mooiler Holsm i Maar je In meerdere dagbladen en naar ik vermeen ook in het Dwe komt bet navolgende bericht voor Aan het poatkantoor op Atjeh zijn prijalgsten i outVHOgeo mot geilluaireerde catalogussen va ach terlaad gowereu mt de fabriek van Beaumont ea geadresseerd aan vrrschillonde Aljehsclio lioofdon ffun boeloebaUnga bniteu de linie Sommige couranten voegen daar een comraeutaar aan toe waaruit af te leiden is dut door mij pnjscourunteii van oorlogswapenen aan vijandelijke hoofden zoudeu gezonden zijn mci bft dorl aan dezon uchtt rlaad gi weren te verknopen om daarmede tegen onze troepen te ageeren Afgezien vu het onmogelijke uüI ik mij vnn Noderlaudsche Posterijen en Nederlandscbe Amiitenaren zou wfuschen U budieuen om vun vijandelijke hoofden orders op oorlogswapenen tw bBkoinen vermeen ik ais Vederlandsch fiidustrieel eeiie i erteggmg van dergelgk feit beneden mg te mogen achten turwgü ik de vrglieid neem UKd mede tu doulen dat verteden jaar toi u ia mijn fnbriek gobrek aun werk was ik geïllustreerde ej talogusaen liei maketi niet enkel zooals bet bedoeld bericht voorgeeft vuu achterlaail geweren maar van allo aoonen model en Ime ach te rluad gu weren en rivolvers jnchtgewertn piatole i patroi eu en andere aminunitie jiicbt on schijf buksen kamerschijf guwoerljus toealellL iï om jachtpatronen te laden scbgvyn jachtmeBsen schermgereedschnpptju on al wat tot het jaohï en wopenvak behoort ea aar mijne fabriek verkrijgbaar is Deze gcilluetrofrde caïalügus oö werden door mij in I9tf2 aan Hoeren Oöiciereu evou ala aan hiint elshuizen lii Jr te iaudu verzondeu en ook imar Indie aan adreasin die ik geput Ijeb uil het Indisch Jaaibouk tot op chrifi vdarondo Regeeriiigs Almanak vüor e erl indsch Indie 18ÖZ Twoede gedeelte Kalender eu Pursonalia Landsdrukikerij Bdtaviit Uit is Mijnheer do Redacteur de toedracht vnn het gebeurilo Een uurwerk met een miuiatuur apoorwegdal door den horlogemaker Goldfadeu te Warschau verviiurdigd is zal op de wereldtentoonstelling te Chicago de bewondering ter bezoekers wekken Het uurwerk ateli een spoor u egstation yoor met wachtkamers plaatskatirtenen ttrlegran f bureaux rails loopen langa het atation wiasels zijn aangebracht waterreservoirs voor le locomotieven lüjn aanwezig n één woord alles wat bij een apourwegstation behoort In don koepel van den middeltoruu van het station is een uurwerk geplaatst dat den plaatselgken tijd aan j eeft de uurworkenia de zijiorens wijzen den tgd van puking en van New York aan Aan deze torens tgn no aan ebritoht een kalender en een barometer Ieder kwartier komt er vertier op hel station de telegroafbeambte geefi het toeken dat het spoor vrg ia dau worden de deuren van het gebouw geopend de stationohef met zgn adaistent verscbijnen op het perron aan hei loket vertoont zich een beambte de portiera komen en openen de sluithekkun Spoedig daarop versohgut eene lange rg reinigers voor het j plaatskearteuloket baL age wordt g ladeit een beamb te tuidt du statioiisklok de trein rolt het sUtion binnen de locomotief duit ea de trein houd stil Nu komen de arbeidera en kloppen mot den hamer tegen de aasen der rgtutgen terwijt anderen de machine verzorgen Spoedig dnarop klinkt een derde signaal eu de treilt xoudt vertüiteo wat mevrouw Schriele had Je bent geheet van jo chapilre afgetlwaald Nu ja maar t blond kook me eigeulijk als ik er aan denk Afijn ik zal vertellen Je moet dan Weten mevrouw Schriele d r doohtor komt thuis van Ja dat Weten we al Van de koatsohoul l aat me nu geregeldvertellen want de historie is geld waard Er is boveneen kamertje daar moet de juffrouw slapen Datkamertje er erg verrallen uil want t wa iu geenjaren gebruikt Da timmerman heelt den boel watgerepareerd hier een nieuw plankje gespijkerd daareen latje geslagen en z m voort Nu moet t geverfilen b hrtngen wonlen Daar moest mevrouw SchrieleB n begrooting van hebbon want je begrgpt zoo nkarwei ui dughunr te geven dat is voor mevrouw Schriele veel te erg i I Ik eloeg er maar een slag naar eu zei 25 maaro j dat waa Veel te duur Ze dacht dat t wol Vv or eun tientje kon 1 Mijn hemel Holsma zei ze je kunt t in eendag of drie wol af en t ia baaat allemaal zuiverewinst wat je mankt Zie je Juit rulke dingen moet jo slikken meteen goedmoedig gezicht Als je opstuift kgken ze je aan alsof je d r hielwat onrecht doot en meteen krgg je je congé O jongen jo moeat eens met zoo n ser P nl te doen hebben eu dnn gedwongen wezen on i derdanigen dienaar voor haar te cpelon Ik kon haar zet zich opnieuw ia beweging dan verlaat da station chef met zijn adsistent het perron de portiers verdwijnen en allea wordt stil tot het volgenil kwartier het geheele zinrgke en aamongestelde mechanisme weder in werking komt Ken man in een dorpje in Overijsel schreef ver leden week aan zijn zeatienjarigen zoon te Amsterdam die bij een kruidenier in de leer is hnt vnlgeodQ briefje Lieve Hem Hiernevens zentlt vader je ee oudo broek en een oude jas vnu hem om je er een nieuw pak uit te loten maken Ook wnt nieuwe Bukken die je moedor heeft gebretd vau wol van uitgerafülde kousen van je vader Je moeder zendt je tien gulden buiten vmlera welen m iar vndor heeft uit vrees dat voor Hein tien op oei a wat veel zou zijn er ijf van af reh imlen Je moeder en je vader zijn Wel behalve datje zuster de marelen heeft en de dokter zegt dat de andere Itroertjes re ook wal zullen krijaen Ik hoop dat je goed zult leeren zoo niet dau ben je een ezel en zendt moeder jo tiooit weer tien guldfu builen vaders voorkennis Ko teeken ik mij nw liefhebbenflo vnder met groeten van moeder Truitje Jan Tnunia Gerrit euKIuaa Jeronimus Ludovicus Van Znlingen De nu iiscbenvrienden die ik op hot oog heb o veel en zim gelgk mf nschenvrienden betaamt niet om Maar a ze eens omzagen als ze eens kouden weten wat hun daden uitwerken Mijnheer of Zoo woont heel netjes Het is een twdaard minzaam mim Mijnhear is thuis De kachel snort en de dikke kater die heel vertrouwelijk naast het vettn hondje onder mgnheer s stoel ii Snort ook Mijnheer bladert in een vuil opachrijflioakje en miakt annteakeningen op den witten ksut van een krant Zijn linkorband speelt wdvoldaan met do zware achtttenkarnata die op zgn buikje bengelt Mijnheer is een dikke vijfüster met een dik blozend gezicht loopt op dikke muiion draagt een dun oelen mutsje gitt een dikke kwast en op de plnata waar bij een menach het bnrt pleegt te zitten bergt bij een dikke vetklomp Wat mijnheer doet Mijnheer ia menschenvriend en leent geld uit tegen een dubbeltje rente vnn de gulden en per week Dat mag ik toch wel hebben zou ik zeggen pleegt hij te antwoorden als een aijner klanten piept onder het plukken en villen Och wat is ook een dubbeltje Een dnhlieltje per week is 6 30 per jaar of zoownt 520 pi reent rente Geen wonder dat mijoheer a buikje zoo rond en mijuhuer s hondje zoo vet is En wie z a de klanten I Arme onuoozole vrouwen die geld tekort zgn gekomen en door vrieadintien of buurvrouwen naet mijnheer in kennis lïjii gebracht kleine kooplui mannen en vrouwen die door ongunstige negotie op 2wart zaad gemakt zijn im door Hinijnbeer gehol ien worden van de wal in de sloot luidjes die op een klein pen ioentje teren en door ziekte of ongeluk in het ongerede geronkt zg n en nu nog ten ovHrvloede bij dezen vampyrin mrnachengodaante te lande komen En zooals mijnheer doet zoo doen nog tal ao wet een klap gegeven bobben maar afijn je moet ran de lui leven en dus in godsnaam maar zoete brooiU jes bakken Daar beb je nu m nheer Hutat den boomkwe ïker N4 zoo kom je aan geau eind valt oiatder Holsma in Eerst mevrouw Schriele en dan m nbcfir Hulst Ook goed Ik vroeg dan aan mevrouw Schriele of se soms dacht dat t behangsel geen geld kostt en toen fniffen we aan t rekenen zjj met de prijscourant er bij zooveel roltett behangsel zooveejl ar beidstoon dat maakte 17 5 K Maar ojé dat M vee te erg Lieve hrmet zei ze wie venlient er CU onder het ambachlsvolk 17 SO in twee dagen tgds Ala alle ververs zooveel verdienden werden z allemaal rgk vortom ze wou me ƒ l3 B0gevflD en als dat uiet kon dan mjaest t kamertje maar zooblijven Ik moeat hedunVeu dat t huis van buiten ook nog een beurt moest hebben en o allicht moesb ook een der binnenkamers opgeknapt wordan Zoo zette ze me t inea op de keel Toen zei ik 16 tis waarachtig te weinig maar ik zei Na vrijwat geharrewar kwamen w op ƒ 18 Ze zei dat ik niet onderde uit do kan moest begeeren verheeld jel En ze zei dat ze mij t werk graag zou gunnen want we waren breder en zuster in den gelouve ik goef zulke zusters cadeau Jan ïïnjg n ordt vermtqd jj jAbeeroü maar nwer iMn vrcmw en waren raegaou h die zich vet mesten van het bloed der armsten onder de armen Ëeii p ios geiiJileii wooiide ik een tafereeltje bij dat mij die andi rs niet lieht van strofk raakt loo u zwalker ala Jeronimus heeft iil te veel meegema ikt om sentimenteel te ijn van miju apropos brjirht Met een pair vrinndan van vroeger mgu oude kenniascii mei p tteo ken ik nog wet ofschoon ik een rossig eennegenligje irang wna ik lu ueu Ignpenjije zouder verdunning in eon onzer Jordainistraten verdwaald gerankt en dro ik klaru jeasver Het had mijn opmerkzaamheid gi trokken 1 de juffrouw onophobdelijk bezoek kreeg van vrouwen dto op gelieimziimi o wijze in de achter ksinor verdwenen Het rammelen van M deed inij de üoreu spitsen en keek eens toe Wat gebeunle daar D j arme vmuwen stonden hg do tnpster in hot krgt en brachten het mot stuivers en centen bijen gebnicht weekgeld aan de golilschietster in de lioop een pwaturen liitor opnieuw voorschot te krijgen na aftrek nKluuHijk van het bLeJgvld dat de goede rouw aU rente eisoht Eoi inairtir ziekelijk dchepseltje blg tbaar nog niet lan getrouwd mncr reeds ruim voortiou van moodHrzöïeii naa een kwarüor geleden in de kamer geneest eu bad tien guld ii gebracht Zg kwam nu we r toru seiiuw londblikkoude en sloop opnieuw de Viimer binnen Dt ruwti stem van de vrouw achter hot knmmenet klonk haar roeds op den drempel tegemoet Niks hoor ik beu big tiat k van je af ben We egti kiet a iiou maar naar een andt r Maar lieve God juffrouw hoorde ik hierop van het verschrikt moedertje Ik kan het niet missen Ik beb je het volle weekgeld van miji man gegeven eu iioif een pandje gemaakt voor de rust Ik bob geen cent moei iu buis Dat 18 jou zaak was het antwoord Ik heli het u tt D j vrouw van hierover hoeft me v or ile volgende week driehonderd pop minder gegeven IC ik kan het geld toch nirt van me lijf snijden Och maar d l kan met Mijn kindereu heblwa geen eten Ik hcb geen cent in huia Toe help me uog maar voor ilitinaat Je hebt toc i al zooveel uaii me verdiend Verdiend Ëii Itierop volgde ma stortvloed v n It ifemeensto schetdwootden een lawine van mond ud waardoor het arme bedeesde vrouwtje ala overBtejpt werd eu aliikkend met haar bpezelaar voor de oogeii riu tapperij verliet De dikke tapster met de armen in r e zijde trad zegevierend de gelagkamer binnen en Jtooidu een groot glas brandewgn met welbuliugen door haar breed keelgnt Geen cent in huia jawel ik knn daar du beelu buurt oiulerhouden Als ik bqar nu nog UI 11 week geborgd had was ik nllea kwgt geweest en zou ze met de noorderzon zgn vertrokken Maar ik was gewaarschuwd Ha tla En de juffrouw ging weer aan haar zaakje £ r waren andere klanten gekomen paar wordv n vele drama s afgespeeld bg die dikke juffrouwen en dikke niijnheoren In zgn Mf andb ad wijst dr Yau Hamel Koos op do butrekkelijk groote hoeveelheid koperzouten die in Franscl e blikken met doper ten wordt aangetrof fen wegens de kleuring die in Frankrijk wordt toe gestaan op aandrang dor fabrikanten In ons land wordt blijkens onderzoek door hem insestulil zulke klourin niet gebruikt In Spanje is zg onlangs op voorstel der gezond lielda com miss ie verboden De Ned Amerlk Stoomboot Maatschappg welke rteda op zoo rt l rlei wgza heefï blijk gegeven dat tg alles aanwendt om het haren reizigers zoo gemakkelyk mogelgk te maken beeft zeker de kroon op haar werk gezet door de oprichting vao het fraaie hotel voor bare reiaigera aau de Withelmiiiakade te Rotterdat vink bij de ligplaats barer stoomschepen zoodst de reizigers tot bet laatste oogenblik in hel hotel kunnen vertoeven Pit ruime irelmuw is in omt Hollandsoben stgt opaetrokkoH en staat aan drie zijden geheet vrg op een p iu Hel gebeele gelionw iselectriach verlicht u ook voor liiebt is afdwnde geaorgd Kvenzoo zgn tegen brindgevaar alle mogelgke maatruueltn gt Qom ii Het trappenhuis en d lift bevinden zich tuascben brandvrge muren op elke verdieping biivinden zich de uoodigo eitincteura brandslangen en branddeuren welke lantra trappen naar buiten leiden wolke laatste aan do een zijde op een groot plat boven do aanxreiizende loodsen uitkomun Do rei iï irs vind u iu hetzelfde gebouw oe gtoot koffiühiiia dot evt nueus onder beheer der Maatschappg tiwl wier bedoeling het is do reizigers tegen door jiiar vastgestelde prijzen goed gezond en goedkoop logrea en voeding te biijwïfiren Sterkon drank wordt er niet verkocht en ook worden ur guenu Imzantapflen geduld Op de bel étage unnt mee een fraaie octznal met eikenhouten betimraertng terwijl zieh in liet soustorrein de keukens en proviand inas azijneii bevinden De drie boieuverdiepin en zijn gehuol Lot slaapzalen bestemd Deze zijn geheel in ïericht als aan boord lier schepen Niet alleen zijn ilu zalen voor ile terscliillende seieii behoorlijk afffescht iden masr tevens zijn de 900 bedtleu allo afgedeeld m Imiteii twee boven elkander terwgl elke hu vooriieii is van wnscbtafela enz Het geheel maakt een aangenamen indruk eu I getmül van een onbekrum en lieurs Hel blijkt dat de gestolen juweelen dtr jravin Van Viaandurm eene waarde vorte ieuwooidigen van tusschenide zeseu zevenhonderd duizend fra Donderdag zijn mei r dan zmentig hmsïoekingen elioudeii van personen hehoorende lot het persouetd van het pateia en hunne bi trekkiiiüon maar er is geen apoor gevonden De diefstiil is ui tdekt c oor het eerste kamermeisje loeu zïj het jnwcehmkidfortje wilde aftioffeii Het stond op zijne oude id iaCs onder een lessenaar tegen den muur at de ïcrim warm er in maar ledig Men herinnert zich boe ongeveer een jaar f eleden eon tiiaalflal persunen te Parijs overledm na r btwecrd werd door E n neooiitieiijarig vrouwtje Mme 5 o nog geen twee luaandeu getrouwd had onlangs et n papegaai gekocht die spoedlj ziek werd en stierf Tien dagen geleduu is Mme Blot en daarop ook haar man ziek geworden de eerste ia verleden Woensdag gestorven de Inatale ligt zeer bedenkelgk Te Wiuaohoteu is dezer dagen onder leiding van Mr Koning notaris te Fiusierwold deaaii okondigde vergadering gehouden voor de opricult g va i oen partij van orde Eeu kleine 400 buianifstelleaden wurtrif aanwezig Er is een zeer bruede diwnïsll gevoeWl maar hoedü nienwo partg in de practy k zat optreden ia nogniet duidelijk Keblokun De voorzitter Mr Koning erkemle in ïijn openingswootd dat de on geregeld lu den van den laatsteii tgd niet alleen uua de sociaal democraten n s pang vau wanorde te wgteo waren maar dat de oorzaaK voor alles gezucht moest worden tn do slechte toe standen daar de soc alistisohu woordioerders van geprotitetrd hadden om bet volk op te ruien Wat er gedaan moest worden om i die slechte toestanden verbetering te brengen werd bg de dtscusste hot duidelgkst uiteeoguzet door den beer Tijdens Deze spreker gaf de volgende f puiiten voor hervorming aan Statistische gegevens vericamelen van hei aantal werklieden en het werk waarvoor ziJ geacbiktzijn Eeu onderzuuk inatüjleu naar de arbeiderswoningau Het eehoolgaan hevoidereu eu werken op deonderwijzers pe boerea lorgeu dat er in den wintertgd 6 of 6 weken werk op den dorschvlijer ia en zoo werkte versohaffen als er buiten door de vorst niets teleidteuen ts S Den arbeiders tegec den kostunden pfgs ïuiagrond in erfpuobl te geven De vurhoudilig tusschen de werkgevers en het dienstpersoneel moet ge ieel gewijzigd worden Het onteigenen van de gronden met in cilltuur of niet geuoegzaam gebruikt om Zu tu culiuurte brengen De sioumMlorsohuiachinei moeten uietlanger dan 10 uur pur dag mogoii werken eu verder moet een werkman boveu 60 jaar puustoen outvangen Jf n deze middelen wachtte de hoer Tgdens oveo wet nog geen direct heil maar ze zouden tuch een geletdelgke verbelering brengen Tut zó Jang moi st tic overheid dan maar met kracht blgven optreden om Uu ongeregeldheden te wereu Hierna vroegen uehlereoiividgeHB twee socialisten het woord Aan beiden werd dit echter duor den voorzitter geweigerd Zg belioordeii tot de parlg viiu wanorde en waren tut deze tergaduring niet uitgenoodigd De groote meerderheid juichte die houding van don voorzitior toe t iik eii prutestoerJeu er tegeu eu noemden het echt liberalistisch ffWelkeu naam moot de nieuwu parlg hibben werd uu gevraagd Partij van orde m eiHle de voorzitter Partg van hervorming kwuni deu Imur Tijdens beter voor en Ds Van Hoven Hurv prorlikaïit te Winschoten viel hem daarin bij Vulgens dezen laiitsten sprek r moest de lier or raing van do maatschappelgke toestanden worde aangestuurd We moeten de denkbeelden uit de dagen van Luther terug hobhen Ifir waa meer godsdienst noodig De heidenen badden reeds geleerd Men bouwt gemakkelijker eeti stad in de lucht dan oen ataat zonder godsdienst Bultenlanilscti Overzlclit De kamer van beschuldiging zal de afgevaardigden on senatoren Bouvier Renault Dévès en Grévy buiten vorvol iug stellen Ue hoer Clemeucenu de radicale afgevaardigde en redacteur vao hel blad Za Jusitce ziet zgn invloed met den dag vermindereu De heer Henri Uochefort deelt mede dat van bet geld der aandeelhouders in het Panamakanaal n et minder dan S g tniUioen franken gegeven is uau Clemeuceau voor zijn blad De som schijnt buitensporig hoog en de vraag blgft natutirlgic of Herz en GuiUot zich ook vergist hebbeu De heer Olemcnueau spreekt de beweging van ilochefort dan ook tegen Hut Engelsche Hoogerhuis is klaargekomen met bel udrea vitti antwoord Niet alzoo bet Lagerhuis waar do discussie nog wel eenigo dagon zal duren Toch ontbreekt t ook hier niet aau oppositie leden die de tactiek van Gladstone in gelgkeomatandighedeii vergetend willen meewerken om du beraadalagiug zooveel mogelijk te bekorten Dat Chamberlain het hoofd der unionisten zgn lersoh amendement niet indiende geschiedde in overleg met den voorzitter diode lerschecrittek beter vond bij Home rule die toch in aui tooht is Een gelijk verzoek werd door den voorzit er gericht tot anilere Afgevaanligdeu die hun hart van lersohe bezwaren wilden verlossen De groote meerderlieid van het Huia ia t met den voorzitter eï t B Dat bleek toen het lid Darling onmiddellgke verdaking der discussie voorstelde nadat Morley tijn lersche politiek verdedigd had Met 249 l cgon U2 stemmen werd dit voorstel verworpen een uitslag die met daverend gejuich door de ministerrieelen werd begroet fig de verkiezing te Huddensfield wegens het overlijden vun den Gladstoniaim Summena ia de conservatief Crosland met een meerderheid van 36 Bteniineu boven len Gladstoaiaau Woodhead gekozen De regeeringspartg verliest dun wederom een zetel Het gevolg van de besprekingen tustoben den keizer en den Hougaarichen minister president Wekerlé ia geweest dat de keizer bet houden dar burgorlgke registan door de staatsambtenaren goedkeurt maar dut met het oog op deu tegenstand vau den paus en do Hongaarscbe geestelgkheid van de invoering van het verplicht burger lgk fauWii Igk voorloopig zal worden afgezien De vervolging van De Zerhi werd door de Ilalïnansche Kamer toegestaan Of nu andoren zullen volgen aohgut twijfelachtig De minister president heeft zgneu tegenataiiders zeer handig de wapens uit de band geslagen Tatdongo de ontslagen bankdirecteur be ebrde 4 000 000 lire voor staatkundige doeleinden aan miuister preBideaten te hebben verstrekt Door Gio litti s aierke ontkenning viel de venlenking op diens voorganger Di Eudiui doch Giolitii heeft die be ohuldi ing met veroulwaardigiog afgewezen ell ê o leider der reobtereifde bi AudiUi met zbd v ib1 I kracht vrggepleit dat deze nu zeer moeilgk nog kali blijven aandringtn op het partementaif onder tè waartegen bet ministerie sdoh mtt dfi te meflf tlnHnik kan blijven venietten nu het gerechtel k oadafsdtk reeds vruchten begint af te werpen en du blf kt niet slechts voor da lees te z n Maandag zal de Italiaansche Kamer een voorstel bespreken tot de vorming eener commissie ten einde de betrekking van Di Biudini lot de Botutinache Bank te onderzoeken Men gelooft echter dtit dit verworpen zal worden De BURGEMËESTEa van Goitda b en omeopkomstifi art U Se lid van de Wet van SffMei 1870 StMUblsd no 82 ter alxenfeeAfl kennis dat gedurende dertig dagen ter inzage van belanghebbenden ter Secretafie dor Geöfêente is nedergeIrgd den staat aanwijzende de uitkomsten van de meiing en schatting der gebouwde eigendommen welke nieuw gesticht zgn of aan welke vernieuwingen h bluen plaats gehad met opgaVe van het jMfr waarin do belastbare opbrengst bedoeld in de artl 15 23 en 49 vun de geiAebFif wet geregeld wordt Gouda 6 Februari 18S3 De Bur eme er roorQoeili f VAN BKBGEN IIZENDOOBil