Goudsche Courant, dinsdag 7 februari 1893

Woensdag 8 Felmri I 5065 Kraepelien en Holni s IQiiina LarocheQ iri TXRoSHE Is de meest Krachtige en Versterkende KI A WIJIV aanbevoten door tal van binnen en buitenlandsche geneesheeren Bekroond met EEKEN DIPLOMA en GOUDEN MEDAILLES Verkrjgbaar in flacons ik i 90 en J DopSt te Gouda by den Heer A H TEZPE Apotheker voorlieen C THIM Kraepelien Holm Hofleveranciers Zeist GOUDSCHE COURANT j ieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Gebr £ StoUwerck s Chocolade en Cacao Doelmatige door de nieunste uitrindingen op machinaal gebied nrbeterde hbrieatie en uitsluitend gebruik van ne en nat grondstoffen garandeerei ien Terbniiker van StoUwerck s Chocolade en Cacao een aanbevalenswaardig fiibrikaat nauwkeurig beantwoordende aan den inhoud dor nep Etiketten De Firma behaalde 27 Brerets als Hoflereraiicier 44 Eere Dlplema s gouden enz Medailles een bew a Tan uitmuntend n brikaat Beeds 1874 schreef de Aocademie national de Paris Noua Tons dtfoemona tme HedslUe d or yreaaière elawe en oonstdéraüon de ▼ otro xoelleiLt tikbrioatton de Ohooolat bonbooa varies eto eto Stollwarck t bbrikaat is Terkrqgbaar by H H Confiseurs Banketbakkers enz enz GenenialTertegenwoordiger voor Nederland ivüxa Hattenklodt A Amsterdam Ealrerstraat 103 Oe inzending van adTertantifln kan gsioüiaden tot 660 nor des namlddage van den dag der uitgave dan naqr Haarlom gebrftebt ov s middags te 12 uur gedeelte der rede waarin de heer Lohman eobtertegelijk met zgn meester te worden iiegraveu i verklaart thans op een gansoh ander standpunt Ue vletterlui zijn den geheel ndA7 aan het dreggen te zijn gekomen en de meening verkondigt dat het Daarna vestigt hij de oandaoht op het verdere delde zonder zich rekenschap te geven van hatgeen ADVERTENTIfiN Voorspoedig bevallen van een Dochter A O BEGEER geb RiETTBLD Gouda 4 Februari 1893 Heden overleed te Haastrecht na eene luigdurige ziekte onze innig geliefde Dochter Zasteren Bebnwdzaster WILHELMINA ADRIANA TAK VLIET Ëchtgenoote van Joh yav DIE L AN in den ouderdom van 48 jaar Wed H TAN VLIET Poot P TAN VLIET A A AN VLIET Tswia J COÜVÉE VA Vlibt P convÉE Alpken W VAN VLIET H A TAN VLIET ZwANBTKIaD Gouda 4 Februari 1893 JSenige kennisgeving Voor de vele bewyzen van deelneming ntTangen bg het overljjden van mgn geliefden echtgenoot betuig ik m jn welgemeendeu dank Wed G TAN REEDT DORTLAND geb Eaisbr Gouda 6 Febr 1893 Voor de belangstelling ons betoond bg bet overlgden Tan onzen Zoon en Broeder betuigen wg onzen hartelgken dank Uit aller naam P TAN REEDT DORTLAND Gouda 6 Febr 1893 Voor de vele bewgzen ran dwlneming ondervonden bg het overlgdeu onzer geliefde Moeder en Grootmoeder betuigen Vg bg deze onzen iiartelgken dank Uit aller naam A VA ÜVEN Hoorn 3 Februari 1893 Mevrouw KNAAP vraagt een Dienstbode P Ga voor Noodhulp of voor Vaat OFENBABE TESEOOFM Do Notaris J P M4HLSTBDK te Strgambaehi is Toornemeus op WOENSDAG den 15n FEBRUARI des morgens ten 11 nie in het Kbffiehuia DE OROOTE BOER f te Ltklierkêri m het openbaar te verkoopen la ©t HITJIS geteekend B nummer 164 met Terdere GETIMMERTEN ERF TUIN WÈG en WATERING staande en gelegen onder de gemeente Lekkerkerk aan den Achterweg belend oost J B Trbdbii en west 5 Vbrboou kadaster Sectie O nummers 4276 4283 en 4284 groot 6 Aren 12 Oentiaren AanTaarding 1 Mei 1893 Bg de ondergeteekenden is de INTEEKENLNÖOPlNGBöTELDop ieillEVWB JAAHOANO ran het VERSLAG Tan het Terhandetde in den GBURitX niUAA D TAST Gouda Prijs per Jaargang ƒ 3 A BRINKMAN ZN JJ De NIEUWE LONDON doet het gryze Haar binnen enkele dagen verdwenen maakt het glansrijk en zacht ia onschadelyk Toor de huid en Terft niet Prfls 85 cent per flacon en 1 50 per dubbele flacon Alleen Terkryghuar bg J A CATS in den Papiermolen Gouda Naar buiten franco per post 15 et per flacon booger Alom te bekomen DE mm ium of de beschryving der beroemde geschilderde Kerkglazen Tan de Groote of St Janskerk te Ter Goude benevens de géachiedeois der St Janskerk der Glazen der cartonteekeningen enz waarby is toegevoegd een afzonderlek levensbericht der beroemde Olaaschilders de Gebroeders Dirk en Woater Crabetb Prijs eo Cents A BRINKMAN FEANSCHE STOOMVEEVEEU Gheuiische m Zwilsersche Wasscherij Qebrereteerd door Z M den Koning der Belgen H OppenheJDier llotterdam Specialiteit voor het stoomen en verven van alle Heereoen Dameskleediugstakken oo alle soorten Meubelen Ledikantgord jnen Tafelkleeden Trypen met o eawe patronen geperst KwasteUf Oarnitaren Neteldoek Tnltes Kabten Veeren enz Alle goederen kannen in elkander blgren en worden onschadelyk voor de gezondheid bewerkt Goederen kunnen in 4 dagen afgeleverd worden AGENT Toor Gouda en Omstreken A VAN OS Az Kleiweg A No 73 Ken ware Schal TOor de ongelukkige slachtoffers der Zelfbevlekking Onanie en geheime nitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retail s ELFBEWAltl G Hotlandsche uitgave met 27 aib Prj s 2 galden Ieder die aan de verschrikkelyke gevolgen Tan deze ondeuf d lydt moet het lezeü de oprechte leering die het geeft redt jaarlyks duizend van een zekeren dood Te verkrygen b hetVerlaga Magazin te Leipzig Neumarkt Si franco tegen inzending van het bedrag ook in poBtzegels en in eiken boekhandel in Holland Gouda Snelporsdruk van A Urinkm n Zoon De nitgaTe deier Goarant geschiedt dageljks mat aitionderiiig nn Zon en Feestdagen Ds prjji per drie maanden is 1 25 franeo per post 1 70 Afsonddrlijke Nommera TUF CEISTBK BINNENLAND GOUDA 7 Februari 18 8 De iraardeerende woorden door de Kerkel ke Coura t aan ooEeu hoofrgeBcbten Bt dgauoot Dr M A G Vorstman gewijd worden ook door het VBoH eltblad oTergenomeu dat daarasn de rolgendo woorden toevoegt waarmede wij ons van gansoher harte vereenigen 0ok w j weoiohen dezen HollandBchen grand old mart nog jaren lang de gueatkraoht toe welke hum in ataat stelt verpoosing te zoeken in wetenacbappelyke atudie 8taat hlad no 2S behelst het bealuit van den Sisten Janaari 1898 tot vernietiging van bet eerste lid van art 4 het derde lid ran art 7 het derde en 4de lid van art 12 en het eerste lid van art 13 van de verordening der gemeente Gouda van 18 December ISSS r gelendo het potitietoeEioht op de buizen nai ontoeht en de pabliaka vröuweo in die gemeente Tot commissariaseD ran de Stoomboot Maataohappij Boakoop Waddinzreen Gouda zijn herkozen de bh F Herman Pzn en H Orereijnder te Gouda en gekozen in plaata van wijlen den heer Pb Verbruggen de beer M den Bleker te Waddïnxveen Van de aangeboden gelegenheid om gratis brood met melk te gebruiken werd bedeu morgen door 370 kinderen gebruik gemaakt Men meldt nit Velzen Het ligk Tan den machinist Kloos werd Maandag avond naar Haarlem vervoerd Dat van den leerling Ooaterhout blijft hier tot Dinsdag ochtead en vrordt FEVILLETOX 3 T lE XT ID Ik wou ze een plaat e in het rasphuis geven als k mocht Ze doen waarachtig meer kwaad dan een armen drommel die ijn vingera niet thuishouden kan En heb je t toen genomen of niet vraagtmoeder Holsma nieuwsgierig Als k gek was Né mensch ik heb voor dekarwei bedankt Als ik voor niemendal moet werken kan ik ook wel thuis blgven Ze kan boogapringen of inag springen maar ik doe t niet voor ƒ 13 Ik zou me nog maar eena bedenken fluistert moeder Holsma Ala je voet bij stuk houdt ki gje niets en t is beter een half ei dan een leege dop Daar heb je t gezanik al Dacht ik het niet Moedor hamert altijd op t zelfde aambeeld toegeven t hoofd in den schoot leggen Vandaag scheuren ze je de kleeren van het lijf morgen eten ze je heelemaal op En dan moet je nog dankje zeggen Och dat is maar zeuren De wereld is nu eenmaal zooals ze is en jg alteen kunt haar toch niet geweest Tot half vier hadden i y niets gevonden Sedert Vrijdagavond deed tt Delft een verhaalde ronde dat bijna Ie akelig wai om waar te E n er was nl sprake van ee elfjarigen jongen die door een veerttcnjangeu knaap in de lioornsoha Vaart geworpen aldaar den dood zou hebben gevonden Na een laft Aarig verhoor van versohillende personen natuurlek in de eerste plaats van den veertienjarigen knaap zelf b aan do politie gebleken dat men hier met i n warnet van onwaarheden te doen heeft gehad Kwam reeds aanstonds het versohil der tgdsopgarea vaEf den jongen verdacht voor nog opmerkutijker wai dat iemand die nabg de plaats waar het feit aou z a voorgevallen in zgn tuin werkzaam waa geweest huegonaamd niets bad bemerkt Toch oordeelde da pjhtie het raadzaamin het vaarwater te doen dreggen maar ook dit bleef zonder resultaat Da mfldedeeling der oudera van den gewaandea noentenwi dat kun zoonije niet gewoon waa het mei de waarheid zoo nauw te nemen wierp ten laatste bet voldoende lioht over de geheele hiscortp lutnssohen is de elfjarige knaap dia meermalen zwerftoohten in den omtrek onderneemt nog altijd niet terecht D Ct De heer Halfmans neemt in hot FenlooacA FeelAlad den heer Lohman ouder handen wegens zgn zonderlinge houding in de Eerste Kamer tegenover de kit wetsontwerpen aangenomen Hij hennnort er aan boe de boer Lohman steeds tegen algemeen kieareoht heeft gestreden en nog in het begin zijner kamerrede verklaarde het voor een uitgemaakte zaak te houden dat dit in ons land verleend verkeerd en onjuist ia veranderen Meen je dat t mg ook niet hindert F Als je volop werk hadt dan zou ik zeggen laat dat wijf naar de maan loopen Maar je hebt geen slag te doen en al verdien je nu maar een stuiver per uur dan zeg ik dat is een stuiver gewonnen Ik zou tmaar doen voor 13 zeg jij t ook niet Jan F Ja ik i ou door den zuren appel heen bgten en aannemen wat je krggen kunt Ik zeg met moeder beter een half ei dan een leege dop In Godsn am bromt baas Holsma ik moet t toch weer verliezen Ik zal t doen voor 13 maar t is waarachtig tegen mgn zin Met deze woorden schuift hg z jn stpet bOos weg drinkt zijnkopje uit en loopt driftig de straut op om mevrouw Schriele te berichten dat hj t werk aanneemt Moeder on zoon praten noa een kwarti rtje voort over de drukkende tijdsomstandigheden en de heerBohende malaise totdat baas Holsma met een gezicht als een onweorbui de kamer weer binnentreedt Wat nu zegt moeder Holsma onrustig heb je alweer een verkeerde oatmoeUog gehad Je zoudt pots aapperloot uit je vel springen barst baas Holsma verontwaardigd uit Daar komik bij dat wgf om te zeggen dat ik t werk aanneem en wat meen je dat ze me antwoordt F Jabaas zegt ze met eou gezicht als een oorwurm t spijt me heel erg maar ik heb Veldman al outboden en die wou t voor 12 graag doen Natuurlijk heb ik hem t werk gegund Wat ik geantwoord heb weet ik niet maar erg ma soh ia t zeker niet ADTBRTEMTIBM wolden gepIasM Yan 1 5 regels ii 50 Genten iedere ragd meer 10 Centen QKOOTE LBTTSBS varden berekend naar plaataroimte BoTendien worden alle AdrertentiSn gr a tit opgenomen in het ADVEBTENTIKBLAD t welk dea Maandags rerachgnt onstaatkundig zou zijn zich tegen Tak a vooratelte te ventetten nu het kiezerspersoneel in 1891 zelf by meerderheid verklaard heeft te verlangen een kieastelael in den zin als nu wordt voor eld en de regeoring des lands die alle omstatidi ai kae voorzien datzelfde stelsel verlangt Menigeen zal zioh met ons over dezen ommekeer bij den heer Lohman verheugen maar is het wonder dat de heer Haffmans bg zulk een houding uitroept Er zgn inderdaad twee mensohen in den heer L De eeraïe gehooreaamt aan mr LohtóA W tweede aan dr ICuyper of liever omgekeerd want de laatste heeft het merst te zegifen Zietdaar wat alles verklaart Zelfs het ongeloofetgke ffMordictts tegen en toch voor Het Orgaan van den Ned Bond van oud onder offioieren verscheen ter eere van t vgQarig beauaa van den bond ia feestgewaad imt een rand is A nationale kleui n De Haagsche reohlbank veroordeelde gisteren mr Th Q A S die een knaapje op het Bezuidenhout mot bgiend vocht bespoot tot zeven dagen gevangenisstraf wegens ff door schuld veroorzaken van liohamelgk letsel en het besohadigon van goed aan een ander loebehoorende Het vonnis overwoog o a dat de rechtbank niet bewezen acht de bedoeling van beklaagde om lichamelijk letsel toe te brengen zoodat hg daarvan moet worden vrijgesproken voorts dat sleohts een tgdelijke ziekte is ontstaan en eindelijk dat beklaagde in een aanhoudend zenuwaobtigen toestand gebracht op het oogenblik dat hg den knaap bespoot hau geweest Kan jg zoo d behandeling goedvinden Jan P Moeder bromt wel eenst dat ïk niet b de menschoD ga bedelen om werk maar tis immers geen ding om te beginnen Zoodra ze merken dat je er om verlegen bent trachten ze er een t roodje uit te aoheuren en Isten ze je zweeten voor een hap zunrkooL t Ta godgeklaagd zegt Jan verontwaardigd Ëen poosje zit t drietal zwgirend bgeon Baas Holsma trommelt driftig op de tafel moeder Holsma rikketikt zenuwachtig met haar breipennen en Jan hangt loom in zijn stoel met ruwe hand plukkend aan de blaadjes van een bloeiende garauiura die onder zgu bereik op de breede vensterbank staat Buiten huik de wind door de breedget iktelindeboomen lóór net huis het zand van de ongeplaveide straat opvoerend in dwarrelende stofwolken Ik geloof dat we stormweer krijgen zpgt Jan na een wtjte getuurd te hebben op den wapperenden vleugel vnn een turfschip die onrustig ecbommeltindop zijn klein steunpunt zijn golvend bluuw tusichen West en Noord West tracht te verdeelen t Kan best wezen antwoordt moeder Holsma iustelooB Jan W8ag £ geen nieuwo poging om hot kwijnend gesprek weer te doen opflikkeren Uednchleloos staart hij ni ar buiten waar t rumoer met elke minuut toeneemt en het geschreeuw der schippers met het gefluit gehuil en geraas van don wind t en oorverdooveud conceit vormt Do reeds mgevallen duisternis neemt baud over hand toe de omtrekken der J f