Goudsche Courant, woensdag 8 februari 1893

hij deed waarin de reohtbaok aanleiding road tot het opleggen vac eau lichte straf De beer S ia Zaterdag arond naar het gesticht ran Eenuwlijders aan het SIjjkAnde overgebracht De heer Mansvelt de uper in ten dent van onderwas in de Transvaal is van zjjne Ëuropeesche reis teruggekeerd een vertegenwoordiger der Folkutem heeft ene onderhoud met hem gehad De heer Mans velt zeide dat hjj in Nederland hoewel met veel moeite enkele personen had gevonden die geschikt en bereid waren om ondtirwija te geven aan de op te richten inrichting voor hooger onderwijs Dezo cbool zou Eoodanig onderwijs moeien verstrekken dat de leerlingen na het laatste jaar met goed geTolg de oolleges eener Nederlnndacbe hoogesohool xoudeo kunnen volgen Het groote voordeül van oen dergelyke inrichting is duidelijk de jongens zot den veel langer m hun vaderland kunnrn btgven terw l zij nu dikwijls reeds op 12 jarigen leeftgd het land moeten verlaten en de ouders dan jaren achtereen hun kinderen niet zien opgroeien Éu het is voor bet land zeker gewensoht dat zyue aanstaande burgers iu den tijd huaner ontwikkeling zooveel mogelijk binnen de grenzen der nationaliteit bleven Aan den anderen kant zal man wellicht een beswaar vinden de leerlingen zullen op de nieuwe ofaool wel zuiver Nederlandsch leeren spreken en iohrijvea maar in den dagelijkschen omgang bleven z i zich nataurlp oefeneu in hot Tranavaalsoh dat beel iets anders is dan Nederlandscb Thans spreken £ g dit indien zy zich in Nederland willen bekwamen gewoonlijk eleohts tot hun twaalfde jaar Als de plaats waar de nieuwe schoot zou worden gevestigd noemde de heer Mausvelt Pretoria aU de meest geschikte By f h commissie te Londen is de vorige week euii auur vua ingekomen van het uitvoerend bestuur der Nationale Vereeniging van onderwyzers betreffende de atraifea op school Daarin wordt gezegd dat het bestuur vele jaren de werking heeft nagegaan van het beperken vau een der natuurlijke en wettelgke bevoegdheden der ouderwyzers namelijk het verbod aan bet hulppersoneel om liohamelyku traffen toe te passen Volgens het weloverwogen en gevestigd gevoelen van hel bestuur is het afdoende middel om do lijfstrBffen te verminderen daarin gelegen dat elk bevoegd onderw zer gerechtigd zjj ze toe te passen zoo dikwijls het noodig is De adresaanten beroepen zich op een gel kluidend oordeel van vtjf voorname achoolDommiuies in Engeland De Tjondennehe sohoolcnmmissie heeft dit sohrijvea ia handen gesteld van een subcommissie On Zuiden geeft onder het opaohrift Ben werkeIgk schandaal tegenover den nationalen arbeid het volgend te lezen Wjj lezen in den Moniievr de Ihtérét materiel i aa S Februari 1S93 blz 278 het volgeode C est la Métalurgique da Bruxellea ui a obtenu la fouroiturede la superstructure du pont deoheminde fer sbr la Dieze Hollaode ou prix do 84 489 florins uivie de prés par la firme Enthoven de La Haye 84 884 ftorina 11 y avait oinq aoumiaaioaairea Uit bovsnatnande blykt dua dat voor een vorschil Tan f400 op een werJc van 64 884 aau de buiteo Dtastblizgnde voorwerpen worden steeds vager de hooge lindebooroen voor het huis onderscheppen bet flauwe aohemprlioht dat hoog in de lucht haagt soodat het vertrek weldra in dikke duisternis gehuld ia Flotaeling wordt de voordeur geopend mwJnd vlaag giert door de gang en doet du kaB rdeur openspringen Baas Uolsma ontwaakt verachrifct vit diepe gepeinzen en richt ztob haaatig overeiad Is er iemand P roept hij luid Ja ik beo t aotwooKlt een zware iMnwm tem uit de gang O beo jg t Snjjder Kom er mwr is Jawel legt de stem van oaderbg jêoêmst t iahier zoo heideua donker dat ik do dmtr baact nietkad vinden Ooeie n avond I ïndbewaaroM wat benjelui zuinig met de olie Ia me dat schemenm Qoeie n avond buur I Kom oeem eeo atoel Mooder steek je de lamp op F Wel aakkerloot watia t hier donker Ben je d r nog Jan P Ja vador ik sit hier in den hoek Is Jan thuia P vraagt bnurman Snyder de eigenaar der zware atem belao atellend Goeien avond Jan hoe gAat het F Dat s zeker ook onverwacht Ben je vanavond gekomen P Ja met de tram van half vjjf Vrouw Holsma stuekt onderwyl de lamp op schuift de oraojekleurige overgordüiiOn diobt eo verwijdert lioh naar de keuken om kuffle te zetten Buurman Snyder een kleermaker die een paar huuten verder landsche industrie de voorrang gegeven wordt boven de Nederlandsche indoatrii en dat op een oogenblik uu in geheel Nederiand van nood tot zuid kreten om browl en werk weerklinken eo irder op middelen peinat om in den versehrikkeiykeo socialen nood te voorzien En door wie wordt bet feit gepleegd dat men een aooiale miedaad zou kunnen noemen P Door de Maatschappij van Staatspoorwegen die zelf heeft gemeend tusschen beide te moeten komen om eene groote industrieeele ooderoeniing te Amsterdam op het gebied van yzerindustrie voor den geheelen ondergang te behoeden en zoo het werkvolk aan die grootacbe iarichting verbonden voor werkeloosheid te bewaren Diezelfde mBatschappij geeft thans voor vierhonderd gulden verachil den voorkeur aan eeif buitenlandsche inschrijver Is dit niet een werketyk sohandani Wij mogen onze geheule verontwaardiging hier niet nitdrukken wij vragen ons alleen af of het niet de roeping der regeering ia een oortgelgke wanverhouding te voorkomen hetgeen in dit geval niet moeilijk zoude geweest zijn als men weet io welke verhouding de Staat tegenover de Maatsohappg van Staatsporen verkeert Wij doen een beroep op onzo vertegenwoordigers om dit feit bij de eerste zitting der Kamer ter sprake te brengen Ta Hamburg is onlangs een sterfgeval voorgekomen tengevolge van het gebruik van eeo satTraanaurrogaat zoogenaamd Fictoriagetl dinitra iresol kalium Een vrouw had sleohta 2 2 gram er van in de melk gebruikt Het poeder was als volgt samengesteld Dinitrokre aol kalium 37 pet chloor ammonium 6 3 pot keukenzout 55 pet i£en ander saffraansoort bevatte niet minder dan 46 pot zwaaraphaat eeu derde partij 15 pet salpeter Het behoeft geen betoog dat de verkoop dezer producten in het buitenland na het bekend maken dezer reaultaten streng verboden ia Natuurljjk een reden te meer voor onze handelaren om voorzichtig te zgn bij den aankoop in Duitschland Mdbl t Fero De gewestelijke commissie in Zuid Holland vao het ondersteunt ngaionds opgericht door het Nederlandaoh Onderwijzersgenootsehnp heeft voor de derde maal verslag uitgebracht Uit de mededeelina en van de hoofdcommissie blijkt dat in Zuid Holland 21 personen worden gesteund volgens a van het reglement tot een gezamenlijk bedrag van 8S8 L s terwijl betanghebbendeo 229 07 VBO hunoe premien betaten Volgeaa k wordt eau ieoaioön en volgens e werden 7 personen geholpen dè eerste met 104 de laatste te zamen met 405 Negen aauvragen uit ZuidHolland bereikten in 1692 de hoofdcummissie namelijk 3 voor c 6 voor a terayl bg ééaa aanvraag eene som ter leen verzocht werd Ten einde 1e werking vóór en door het fonds verder uit te breiden heeft de gewestelyke commia sie het aantal sul oommissiën of correspondeutsohappen met twee vermaerderd nl met eene sobcommlBsie te Schiedam en eene commissie in het Westland Het aantal oootribuanten was grooter dan het vorige jaar het klom met 49 Hel totaal der bedragen was in I89l US5 K0 in 1892 1727 60 Te Amsterdam hebben twee moordaanslagen plaats gehad I Een zekere Sallia begaf zich Zaterdagavond woont Bchuife een stoel bij de tafel en gaat tusschen vader eo zoon zitten Weldra komt moeder Holsma met de koffie binneo die ze aan haar kant op tafel zet waarna ze zwjigeod haar breiwerk hervat Ruw weertje zegt Sugder terwgl hg zichhuiverend in de handen wrgft Ik kom zóó van deÖaera weet je 1 en dan kan je de warmte wel houen t Kan wel eens een rumoerig tiachtje worden Wil je n kop koffie SngderP vraagt vrouwHolama twwyi ce d kopjea uit Ikaar zet Nou aijeblioft We moesten maar een borraltje hebbeo zegtbaaa llolama met eau blik op s a vrouw Ik beu akkerioot ook huiverig geworden Hoe Uat ia tal F Jezia at hg aofatea Je drinkt toch ook mee Jan F Daokje vader I ik fefantik g en drank Oeliruik jg fceeo drank F Wat s dat kinderachtig Lust jg geen jenever Ëen glaa e zal je toob niet hinderen F Qeruat vader 1 ik wil t niet hebben Ik dnnkliever een kop koffie Nou dao moet je t zelf weteo maar ik vind t flauw Wia drinkt nou v geen glaasje jeuever Wg zgo niet zoo viea hé Snijder Waarachtig niet t la goed om t zweet op tedroogeu Heb je even een dubbelde moeder F Ik zalzelf wel wat balen Vrouw Holama grabbelt driftig in den tak jl met vrpuw Eaamadonk die vao haar man gescheiden leefde en bij wie Sallia inwoonde in de Nes en had het ongeluk daar Baamadonk met een vriend Boog geheeteu te ootmoeten Een woordentwist ontatoud tusschen Baamsdonk en zgna vrouw welke echter voor het oogenblik op niets uitliep In den nacht echter ongeveer te half twee verschenen Sallia en vrouw Baamsdonk voor de woning van haar man in de Koestraat De vrouw wilde haar wettigen man geld gaan vragen voor het onderhoud harer kinderen Een nieuwe twist ontstond waarvan het einde was dat Eaamsdonk den genoemden Sallis eenige slagen aan het hoofd toebracht met een stok met metalen knop Bong echter de vriend van Baamsdonk die ook een wrok tegen Sallia aohynt gehad te hebben of wellicht door Baamsdonk op de hoogte der verhoudingen was gebracht trok een zakmes greep Sallis aan en bracht hem zes of zeven wondon toe waarvan eene in de zgde Spoedig werd de hulp der politie ingeroepen en bevoodeu zich Baamsdonk en Itong achter slot eo grendel terwijl Sallis in bedeukelgken toestand naar tiet Binnengasthuis werd vervoerd Korten tijd daarna overleed hg aan de gevolgen der verwonding In den vroegen avond van Zondag werd in een perceel hoek Spuistraat en Baamaieeg een dergelgk misdrgf gepleegd Tot vóór korten tgd woonde in eene dwarssteeg van den Heiligen Weg eeu sigarenmaker v d Hoogheo genaamd met vrouw en zes kinderen V d Hooghen waa een alecht sujet vorkeerde bgna voortdurend onder don invloed van slerkendrank miahandelde zgne vrouw op de grofste wijze en kwam uit dien hoofde herhaaldetgk met de politie in aanraking Eindelgk gelukte het vrouw v d Hooghen scheiding tusschen tafel en bed te verkrijgen zoodat zij haar man kon verlaten en eene kamer op de tweede verdieping van het percoel aau de Spuistraat kon betrekken waar zg sedert voor zich en hare zes kinderen den kost traohtte te verdienen Haar man liet bet daarbg echter niet Reeda raeermalea was hg zijne vrouw weder lastig gevallen en zijne houding was dan zóó dreigend dat de arme vrouw haar aogat en nood klaagde an de buren Dezen Zondag avond omstreeks 6 uur bevond zij zich hg haar buurvrouw die de eerste verdieping bewoonde en ziek te bed lag De juffrouw uit de slgtorg beneden bad de zieke een bordje warm eten beloofd Toen er dus aan de kamerdeur werd geklopt meende de vrouwen utet anders of de beloofde versnapering werd bovengebracht Vrouw Vao der Hooghen opende de deur en zag toen plotseling haar mao voor zich die haar op betzelfde oageoblik een uea ia het oudeHgf stiet Met een kreet van schrik zakte de vrouw ineon De juffrouw uit de algterij hoorde den gil spoedde zioh naar de buitendeur der bovenwoning om te gaan zien wat er gaande was eo atiet daar op v d Hooghen die in dolle vaart de trap afkwam Onmiddeligk begreep de juffrouw wat er was gebeurd en vatte den kerel aan Deze echter dreigde met het mes in de hand ook haar te zullen dooden en hief den arm reeda op maar de kloeke vrouw verweerde zich en wierp hem tegen den grond Inmiddels waren eenige voorbijgangers op het rumoer toegesneld eo niet lang duurde het of de woestaard die eerst nog trachtte te outvlucbteu kon geen vin meer verroeren De juffrouw uit de algterg snelde naar boven en vond daar de arme vrouw met eene diepe wonde ter hoogte dor liezen waaruit de ingewanden te voor Die beroerde jenever zegt ze knorrend terwglze tien centen op tafel uittelt Al verdien je geeuduit tjenevergeld moet er komen Ik wou dat ikde oeoten eens bij elkaar tiad die io een jaar door t keelgaat gigden Wal weerga een werkman moet toch wat hebben 1 vaart baas Holama uit terwijl bij de oenteuhaastig naar zich toestrijkt en er t dubbeltje datSngder op tafel get beeft bgvoegt De grootahoeren gaan naar de aooietnit en drinken eco gtaaajewyn zal ik maar zeggen Mogen wij nu geeneukel borreltje hebben Wou je Katz of Pommeranz SngderF Kalz maar Baas Holama snuffelt een oogenblik in een kaai om een fleschje te roeken Daaroa trekt hg zgo duffelsohe jas aan en met een k kom zoo weerom verlaat hg het huia Snijder en Jao knoopen een gesprek aao over Zaandam waar Jan redacteur ia vao een provinciaal blaadje en waar Sngder vroeger ook gewoond heeft Moeder Holama bedwingt haar ontevredenheid en voegt er van tijd tot tgd een opmerking tusschen Weldra keert baaa Holama terug met een fleschje vol jenever Hg gaat Weer naar de kaït neemt er twee glaasjes uit en icheokt ze in tfordtvtnolfd Hb8 puii cD 0 8 o kwaad het ging MW Q de gewonde die na eenigen tgd baar bowBJtsgi verloor ondersteunen totdat ecu brarcard yss gehaald en het slachtoffer naar bet BinnennstbuiB kon worden vervoord waar al dadelp bleek t de verwending in hooge mate gevaarlijk was intussohen waa de moordenaar door de burgers Mfmr het politie bnreau aan den Singel gebracht Xviar bij niet alleen zijne misdaad bekende maar er Itch zelfs op beroemde or bgvoe do dat hij dit gedaan had op den dag waarop hij anders zijn zilveren bruiloft zou gevierd hebben Het bebloede mes werd bovendien nog op hem gevonden Na eon kort verhoor werd de man natuurlgk achter slot gezet Aau den hofmeester der marine M J Schouten en den adelborst H L A M Camp ie in eene buitengewone feestelijke veritadering van het Nutsdepartemont te Helder de zilveren medaille voor edelmoedige bedrijven uitgereikt welke hun door de Maataobappij tot Nut van t Algemeen werd toegekend wegens de met gevaar voor eigen leven volbrachte redding van twee knapen uit de haven r het Nieuwediep op den 24 Juni 1892 Uit Noorwegen zal eene merkwaardige zending naar Chicago gaan het Flootbook dat de Noorsche legenden der Koningin en die van IJsland behelst het ia een werk in twee deelen op perkament geachieven tuaaoheo 1370 en 13S3 dus nu er dan 100 jaren vóór de ontdekking van Amerika door de IJs landsche priesters Magnua Thorhallaen en Jan Thodarfun dte op het eilarid Flato woonden Het belangwekkendste van dit boek hetwelk door een oorlogschip gehaald en te Chicago in een afzonderlijk gebouwtje dag en nacht bewaakt zhI worden ia de legende van Olaf Tryg aaon van Erik en zijn zoon Leifdeo Gelakkige die gezegd wordt de eerste ontdekker van Amerika to zijn geweest 500 Jaar vóór Columbua Op een reia naar Groenland waar ht door zgn vadet tot het Cbrtsteudoin bekeerd dit wilde gaan prediken droef zg schip zuidelgk af en in het jaar 1000 ontdekte hg Vinland Door deu sociaal demokraat W H Vliegen te Maastricht is gebruik gemaakt van de bevoegdheid in art 12 van het wetboek van strafvordering ucdergelegd en ter konnis van den officier van justiiie aldaar het volgens klager door het gemeentebestuur van Maaetriobt gepleegde miedrgf van veroorzaking van oversirooming door hel doen dempen der afvoerkamlm van do rrviar de Jeker somler te zorgen voor aodere afvoerkanalei tengevolge waarvan op 26 en 26 Januari 1 1 verschillende straten der atad zijn overstroomd en gemeen gevaar is ontstaan misdrijf Btrafba r gesteld bg art 168 van bet wetboek van airafrecbt De beer J Schoondermark Jr te Amaterdam die den titel van professor en doctor in de medicgneu ontving van de zoogenaamde ffNatienale Universiteit van Itlinois ia nu ook vanwege die universiteit opgetreden ala irhoogleeraarvertegenwoordiger voor Nederland en zijne koloniën en wit thaua ook anderen io de gelegenheid stellen om op even gemakkelgke wgze een eveu roemrijken t et te verwerven Hij zendt daarom tegenwoordig overal eene circulaire rond waarin de voorwaardun vermeld staan waarop Nederlanders in de eene of andere faoutteitaweten Bct ap nach Beti ben een doctoraten graad behalen kunnen De heer H Baviook deelt daaromtrent iu de N Zrm Ci o a mede Die voorwaarden zgn werkelgk zeer aaooemelljk Ze zjin maar drie in getal De eerste bewgat dat men bet in Amerika met do w ecacbap niet licht opneemt men noemt o 1 eeo eioddiploma overleggen van gymnasium of boogera burgerschool De tweede ia nog zwaarder men nioetineeneofandeie taal eene diaaertatie aohrgven wier gehalte eo omvang overigens geheel onbepaald blij veu De derde is in rik opzioht de gewichtigste tegel k met de dissertatie moet man de promotiegeldao storten welke bij de geneeakuodfge faculteit 612 50 en bg elke audere faculteit 262 60 bedragen No kan bet oataurlijk gebeuren dat de dissertatie daar giads in Chicago ontoldoende wordt gekeurd Waarschijnlijk ts dit niet maar men kan toch nooit weten Het kon zijn dat de eischen aan ds Nationale Universiteit van Illinois zoo verbazend boog werdeo gesteld dat zelfs iemand met het einddiploma van een gymnasii ffl of hoogere burgerashool er niet aan kon voldoen In dat geval behoeft men zich echter niet bezor jd te maken Meo krggt zgn geld eerlgk eo geheel op U fiO oa terug Dat ia niet te veel voor onkoateo eo moeiteo I Indien echter de dissertatie voldoende wordt geacht wat met het oog op do geatorte gelden zeer waarschgnlgk is dan wordt meo daar ginds io Chicago gepromoveerd eo gegradueerd terwgl men hier stil op zijne kamer zit of aan den arbeid is De J Nationale Universiteit van IlliDDis acht het volstrekt ntet noodig dat de aai iraut voor den doctorul n titel overkomt Zjj ziet er van af om hem te ex mineeren Zg leeft in het naieve vertrouwen dat de examens hier te lande voldoende degelgk zijn Al wat ze doet is dat zij aan den aspirant eeu groote mooie bul in huis stuurt vao een deftig zegel voorzien waarin de doctoraio graad verleend wordt in geneeskunde letteren pbilosophie godgeleerdheid rechtswetenschap al naar verkiezing En mocht eeo of ander op gebied van wetenschap of kunat eeu welverdienden naam hebben verworven dan kan hij ook door eene der faculteiten aan de Nationale Universiteit van Itlinois eershalve lot doctor bevorderd worden In dat geval heeft de ffboogloeraar vertegenwoordiger J Schoondermark slechts eene let wel I met gegronde redenen omkleede voordracht aan de betrokken faculleit te doen Eo de doctorale bul worde thuis gezonden Dut ia oog eenvoudiger eo goedkooperi Toevallig heb ik nu in Amerika hei oen en ander vernomen dat de beteekeois dezer beroemde jrNationale Universiteit te Illinois lo het rechte hebt kan stellen F r was n l een jongmensch die hier in Nederland indertgd het examen voor onderwijzer had afgelegd en uu zonder verder eettige school te bebbün bezocht na het storten van eenige dollars door do faculteit der letteren aan die zoogenaamde universiteit tot doctorandus was verklaard Hij was toen ik hem ontmoette bezig aan het schrijven eener dissertatie over sommige woordafleidingen en zou eerlang den doctoralen graad behalen Bovendien had de faculteit hem al terstond aangesteld om ala agent der uuiversiteit eene soort van f fellaws te werven tegen eene betaling 5 üt 10 dollars Van verscbilende zgden werd mg verzekerd dat deze Nationale Dui ersiteit van Illinni nieta anders ia dan eene speculatie op de i I nl i op den dollar De Amerikanen zijn zeerde i i iii i li maar niettemin buitengewoon gesteld op muls nam n lintjes en strikjes Er is misschien geen land waar meu meer hecbt aan titela en graden Ken onderwgzer heet dikwerk een profesaor Nooit wordt achter den naam de titel vergeten Diplomate van lidmaatschap hangen aao den wand Menigo familie bezit een familybook eene geschiedenis vao zijn geslacht Aan deze bekende gdelheid der Amerikaneu ia een groep van mannen tegemoet gekomen die optredend als Nationale Universiteit van llhoois alterlei wetenschappelgke graden uitdeelt voor betrekkelgk weinig geld Natuurlijk dat degetgke Amerikanen aan deze gmden hi egenaamd geen waarde hechten eo met de zoogenaamde universiteit van Illinois den spot drgven I Deze universiteit ran Illinois wier corporatie uit onbekende personen bestaat moet natuurlgk niet verward worden met de Universiteit van Chicago welke den len October van bet vorige jaar met een personeel van bijna honderd hoogleeraren leeraren assistenten eoz geopend werd Men heeft zloh gedurende den laalaten tgd ernstig beziggehouden met de vraag hoe men de voortdurende afbrokkeling van Helgoland zou kunnen tegengaan De onderzoekingen welke oolaoga hebben plaats gehad bewezen dat men hier niet alleen te doen had met eeit vgaud iu bet voortdurend klotaen der golven die b J een aterken Noorden en NoordWeatenwind huizenhoog aU zg zgn d Bteile rotawanden beuken dooh dat nog een andere bondgenoot te beatrgdeo ia do vorst De gemeenschappelgke aanval geschiedt aldus dat de Ulrgke spleteu in de rotsen door de gulveo met water worden gevuld waartoe ook de regen zgo aandeel levert dat zich ïn die diepe kloveo eo echeurfu verzamelt en gedurende den winter bevriest Het is bekend dat het water io den overgaog vau vloei tot vaate stof een geweldige kracht ontwikkeld een kracht die If de sterke rotsmassaas oiet kuonen wederataap A dua wordeo geheele rotsblokken loagewrongen zoodat alleen het voortdurend werken der golven tegfo de rotsen noodig is om ze geheel los te makep en mede te voeren Dan begint eigeilgk da zee cfrat een rol in bet verwoeatingsproces te spelen wafer zg de rotsblokken tegen elkander sdiaurt verbrokkelt totdat ze zich eindelgk tot poeder gemalen in het zeewater oplossen eo een oort slib vormen dat met rermeugd de zee rondom Helgoland een donkerroode kleur geeft Op die wgze zijn de natnurkrachten reeds jarenlange bezig geweest en zotten zg niet rusten van hun vernielinïtspogingen dan wanneer een roodachtige plek in do Noordzee ide plaaU aanwgat waar eens het romantische Helgoland bet Oretna Green der Duitaohera lag Tot het tegengaau vao dezeo vernielenden arbeid of tenminste om de gevolgen van deze aanvallen te doen vermindereo is maar ééa middel dat slechts in theorie bestaat men heeft beweerd eeu weg daartoe te zullen vinden in het bestrijken met cement van de rotswanden die ocder het bereik van de golven liggen Dit cementhedekBet zou dan aan den diepsteu voet van de rotswanden moeten heginnen en vervolgens zoo hoog worden voortgezet als het water bg d n hiiogslen vloed atggen kan Door den invloed van het water wordt dit bekteedsel hatder dan eenige rotsaoort op bet eiland Helgoland Eerst zou bot water dan deze cementlaag moeten vernietigen alvorens het van invloed op de rotsen zelven zou kunnon zijn Het is maar de vraag boeveel een dergelijke onderneming zou kosten KulleDlanilscIt Overzicht In do Franache Kamer bracht Mlllevoyo de aanhouding vau Herz in Engeland ter sprake en meende hg dat bet dringend noodig was dezen io ingeland tr ondervragen De minister Bourgeois antwoordde niet te kunnen toelaten dat de Kamer eene aoort kabinet van den rechter van instructie werd Voor het overige zal de rrchter van instfuctie handelen zouata hg noodig oordeelt want hg alteen ia veranlwoordelgk en onafhankelijk V rder zeido de minister dat hg geen enkelen wenk aan de justitie zou geven Evenmin zou hij zich aau den druk van een doel der minderheid in de Kamer onderwerpen Toen Mdlovoye daarop zijne beech uttligiug herhaalde dat de Justice geld bad aangenomen zeide Glemenceau dat dit blad zgne boekon ter beaohikking Btelde van enquête oommissie Met 482 tegen 21 stemmen is een suppletoir krediet van 6 millioen verleend voor de bezettingskosten van Dahomey Bepaald werd dat de interpellatie van Argótiea betreffende de verlenging der conceaaie voor het Panamakannal op een later tijd zal behandeld worden De subcommissie door de Commissie van rapporteurs over het DuitBche legerontwerp benoemd om dit plan in verband met de kosten te beschouwen eu dienaangaande rapport uit te brengen heeft hare beraadslagingen reeda ten etude gebracht Wat het rapport betreft dit moet nog wet worden opgemaakt doch naar hetgeen uit Berlgn wordt gemeld kon reeds worden medegedeeld dat da subcommissie tot eene andere slotsom ia gekomen dan sommige afgevaardigden die meenden dat de cijfers der regeering in hare begrootiog der koateu veel te laag waren gesteld en het totaal met 18 millioen moest worden verhoogd De sub commiaaie is namelgk van oordeel dat de regeering wel enkele cgfera te laag had geraamd maar niet zoo dat het eeu verschil van 16 millioen bedraagt bet verschil kan hoogstens op 800 000 mark worden gerekend Volgens het nieuwe meerderheidsprogram io Oostenrijk waarbg alle uiterste partijen worden oitgealoteo wordt de buiteotandscbe atuatkunde van tegenwoordig voortgezet De grondwet en de tegenwoordige verhouding tusschen Oostcnrgk en Hongarge blijven onveranderd De regeering erkent dat een wettelijke regeling van het gebruik der taal niettegenataande de Duitache taal iu alle opzichten hare rechten behoudt zat bijdragen om den vrede binnen het rgk te bevorderen De regeering zal trachten de partgen tot elkander te brengen en een poging om zulk een overuenkomat bg de wet te regelen ondersteunen Voor eeo dergelijke wet tot stand komt zal de regeeriog veranderingen in de indeeling dea rijks zooveel mogelgk op den achtergrood houdon Om den godsdienstvrede te waarborgen zullen alle quatistiea betreffende de kerkelgke staatkunde worden achtergeateld en worden grondwettige Veranderingen der wet op de openbare acbool uitgesloten Voorts moeten het burgerlgk en strafrecht verder ontwikkeld worden De regeering verwacht dat de ffBtaataerhaltende de gematigde partgen dia het behoud van den staat wenschen zich bij de regeering zolleo aansluiten tot eeo coalitie met een orgaao dat de verbinding met de regeering moet handbaven eo de gemeeosohappeIgke parlementaire en ataatkundige aangelegenheden regelen De Duitsoh liberalen hebben het programma van deu mloiater Taaffe gunstig ontvangen Na langdurige beraadslagiogeu werd een voorstel aangenomen waarin de club rich verklaarde voor de vorming eener nieuwe meenlerbeid maar onder uitsluiting van de Hohcnwartera Verder weiïl nadruk gelegd op de weoachelgkbeid van den maataohappelgken en godsdifGst vrede De bepalingen betreffende den invloed der geestelijkbeid op de volkaschool vielen niet in den smaak De partg verklaarde zich tegen bet voorbehoud dat in liet programma gemaakt wordt betreffende de vconcesiiea die langs adminiatratieven weg aan enkele groepen zuUeo gedaan worden Deze zouden