Goudsche Courant, donderdag 9 februari 1893

1893 DoDderdag 9 Febroarl IV 5066 GOUDSCHE COURANT Sieuws en Advertentieblad voor Gouda n Omatreken Oe inzending van advertentifin kan geBOlileden tot een uur des namiddags van den dag der uitgave OPENBAEE VEEGADEEIUG op DONDEEDAQ 9 FEBRUARI 1893 des avonds te acht uur IN HET LOKAAL Kunstmin der Sociëteit Ons Genoegen SPREKER ie Heer Th G G Valette Onderwerp Het Ontwerp Kieawet TOEGANG VRIJ GELEGENHEIÜ TOT DEBAT De Secretaris Mr JM M Schim van der Loeff KRAEPELIEN HOLM S doorAfl fienees en ScheikundigeD Bekr met Gouden en liismn Medailles am Versterkend en Aangenaam van Sinaak Uet melk gekookt leer un te bevelen voor dafeHJksoll g Üiük b kkderan zwakke personen en klieraclitise geateUen Met water toebereid is zü aU g neeshrachtlge draak oMatekend b diarrbée ook voor si eUnffen en kleine kinderen Be echte Eikei Caoao van Kraepellen Holm ii alom verkrljgrbaar in vierkante bussen van h KgT 1 1 70 h r k f 0 1M en h Kgr k f 0 50 voorzien van Etiqnet waarop nevenat and fabrieksmerk en de handteekeoing van de fabrikanten fjwy KRAEPELIEN en HOLM te ZEIST Fabrikanten Kraepellen Mm Zeist Hofleveranciers Gouda Soelpendruk fan A BaiNKMiN ZoOK teiïen dec geest der Mboolir t kunnm iodruUohea De Duitacli libertlen verklarcQ zioh voor de roortzettiDt TM het Boheemsche vergel k In de Hohenwart olub vooral bij de ZuidslaTiaobe afgevaardigden maakte bot program eeu oDffunsti Ceo indruk Men lachte toao bet werd voorgelettn De olericateo zyn beter tevreden Xoowol de HobenvrartVcreeuiging als da Poleuolub hebben eobter nog geen bestuit genomen Do stemming in laatalgenoemde partg i echter gunstig Kadere berichten uit Hawaï neven e n andere lezing TSD de groote revolutie dan de A morikaansche De Koningin zoo wordt verzekerd had herhaaldelük geprotesteerd tegen de mishandeling door Amerikanen van de inboorlingen en ook tegen de immigratie van Chineezen waardoor de metaatschbeid in het land word gebracht Bovendien bad de Koningin die een grootn landeigenarus is in haar ontwerp van een Grondwet maatregelen voorgeschreven om de inboorlingen te besohermen tegen flu uitheemsche grondbezitters Ook was er verschil tusacherf baar en de Amerikanen over de toekomst van de in Engeland opgevnedo kroon E rinses Kanitani die do Amerikanen aan een Ameri an wilden uithuwelgkan terwg de nfgezotto Koningia evenals de vader der Koningin hanr wilden doen trouwen met een verren bloedverwant van hot Ëngelsoha Koningshuis In de Varaenigde Staten is de beweging over Hnwaï nog niet bedaard in eenige Staten o a Galifoinié werden moties strekkende tot int ving aangenoroeu De quaestia komt hierop near Amerika zoekt Hswaï om baar haven terwijl de suikerplantars van Hawaï on do vreemdelingen on half blanken die nn de suiker leven Amerika zoeken omzyn markt Tussohen die twee elkaar aantrekkende maohten Bobijnt de arme koninc in die meer voor do oude tradities der Kanakon dan voor de welvaart en da beschaving der vreemdnlingen voelt in het gedrang te zys gekomen De teugels van bat bewind z jn baar nu ontnomen en znllen haar wel met weor iti handen worden gegeven dau op voorwaarde dat zij do suiker als koning boven slch erkent Wil zy dit niet dan staat de erfprioaes gereed haar plaats in te nemen UD de voorwaarde to vervullen Da Snnd wie h eilanden varkecren in een gunatigon economischen toestand Het klimaat ia er voor Amerikanen eu EnropeaDan zeer gunstig en de vruchtbaarheid vnn den bodem is van dltn aard dat een tienmaal dichtere bevolking er welvaart kan vinden Als kolenstation van de groote vaart over den Stillen Oceaan als suikerproduoent als herstal lm geoord gaat la kleine groene archipel een mooie toekomst te gomoet doch de inboorlingen die voor zoover zjj zich niet in de blanken oplossen door melaatschheid sterken drank on verregaande zorgeloosheid worden weggemaaid zullen die gouden toekomst wet niet meer aanschouwen Kleinhandel in Sterken Drank BURGEMEESTER eti WETHOUDERS van Gouda brengen ingevolge art 6 der Wet van 28 Augustus ISSi Staatsblad no 97 ter openbaio kennis dat bij hen zijn ingekomon van de navolgende poraonen verzoekschriften waarb vergunning wordt vraagd om in da bij ieders naam vermelde localiteit aterkan drank in het klein te mogen verknopen als Naam van de Verzoekers Aanduiding der localiteit Frren A van Meura Nieuwe Haven N 77 GOUDA 7 Februari 1893 Burgemeester en Weihouders voornoemd VAN BERGEN IJZENÜOORN De Secretaris BROUWER BurgerlUke Stand GEBOREN 4 Febr Garardus Hendrikus ouders H J Waard en A M de Bruin Hendrikus ouders L Bol on M van Leyden Wilholmina Johanna Arfriana ouders P C W Begeer en A C Rietveld Gerarda Margaratha oudars J H Blom en M K van der Wal 5 Maria Johanna Wilhelmina ouders A J Kouweoborg en E A M Ooms 7 Dirk ouders J Ooms en K Moeu OVERLEDEN 5 Febr H 0 van Uonk wed T Dykman 64 j 6 G A Sohoonderwoerd 9 m H Lagorenberg 19 d GEHUWD 7 Febr G H Schuttelaar en M C Bustin PëTR0LBUA1i 0TKEK1NGEi van de Hakelaara GftDtzlaar Soti ikwljkt te RoUerdam De markt was heden onveranderd Loco Tankfust ƒ 6 90 Gckmporteord fust 6 95 SeptemberOctober November on Deoember levering ƒ 6 85 ADVERTENTIËN BOVRIL Een theelepel UOVRIli op een kop kokend water goed omgeroerd maakt een nitstekenden reraterkenden JBouUlon Verkrijgbaar bjj den Heer T CREBAS alMer Bg de ondergeteekenden is de INTEEKENING OPENGESTELD op ieSIBVWS JAABQANO Tan het VERSLAtï Tan het Terhandelde in den Gburknticbaad TAK Gouda Prijs per Jaarg ang 3 A BRINKMAN ZN 100 beiooning MAkaoofu en IFrattenttnctuur TerdrgTing zeker per flacon GO cent Hoofd Eau de Cologne Tan H 8ELLE Haarlem onmisbaar Toor schoolgaande kinderen per groote flacon 40 et K iespijntinetuur geneest dadelgk per flacon 36 et Verkrygbaar by L A dk VLETTEK Markt Gouda Goedkoop Qeen vlekken HuileUniverselle HOILE ÜNIVER8ELLE is een toilbt aetiKii bereid Tolgens een aloud familie recept dat aan de stekkobtb iisched Toldoet Wjj onthouden ons Tan elke aanbeTeling en sommen slechts de soide lOENSORAPfEN Tan het artikel op EüEE mmm maakt het haar Tan hoofd en baard iaort en OLANZio als iflde doch niet tettio Zg T rdrgfl BOOS en schilebes in korten tgd HOILE ÜNIVER8ELLE houdt de Leden PBI8CH en LENiiia de nagels blank en sterk Zjj Toorkomt en geneest huiddroogte kloTcn Trinter enr HUILE ÜNIVEBSELLE wordt franco geleTerd geheim Terpakt naontTangst Tan 75 L cnt in postwissel of postzegels Bg elke flacon outrangt men gebruiksaanwijzing Indien het artikel niet beralt zende men het binnen 8 dagen terng Men ontTangt dan zgn OBLD TBBCO Niemand Terzuime dus eene proef te nemen Wfe eenmaal HUILE UNIvÊRSELLE gebruikt heeft zal haar steeds blgTen gebruiken P SLABBEaS Beezel L Zeer ITette Gesteendrukte mmABTJSs worden GELEVERD door A BBI KMA en Zn Oe altgave dezer Goarant gesoliiedt dagel kl met nitsondering Tan Zon eu Feestdagen De prijs per drie maanden ie 1 25 iranoo per poet 1 70 Alioaderlijke Nommera VIJF CENTEN BINNENLAND OOUOA 8 Februari 1898 Van lie aangeboden geleKonhetd om gratis broodmet matk gt brniken werd heden morgen door 377 kindti jbruik gemaakt Bij de gisteren door B en W van Eotterdam gehoudnn openbare BMibesteding van den wederopbouw van loods VI dor Handelsinriohtingen op Feijenoord svord o a ingesohreveu door de Nederlandsche aanneming maatschappjj te Gouda voor 145 897 on door H J Noderhorstte iouda voor ƒ 137 373 Laatstgenoemde is het werk gegund Hedennacht te onQ eTeor een uur brak er ten huize van den broodbakker J N van Sohaik op do Nieuwe Haven brand uit die zich vrij ernstig Hot aanziea Spoedig werd het vuur bedwongen door de werking van eenige watoratralen uit de spuiten Ue bakkerij met daarboven gelegen bloemzolder zijn verbrand Alles waa geassureerd Do oorzaak is onbekend To Leeuwarden is gekozen tot Hd der Tweede Kamer de heer C V Gerritsen met 1332 stemmen Mr J Troelstra had 1279 stemmen In do zitting der Hotterdamache Arr Eochtbank van gisteren werd veroordoeld B 1 werkman te Gouda wogens diefatal van oen karaf met sterken drank tot 3 weken guvaiigunisstrof Vorïolgens stond terecht A S B 29 jaar schippersknecht zonder vaste woonplaats beklaagd vnn op 27 December jl tu Gouda uit bet vaartuig van schipper De V en te diens naduole oen trekreep FEViLLETODi S T lE ZT IDr Na nogmaals een uitnoodiging tot zijn zoon gericht te hebbon om ook beachuid moe te doen wenscht hij den bezoeker frisBoho avond on neemt een teug uit t len boorde gevulde glaa Een borrel is voor baas Holsma een opwekking die zelfs z u zwaarmoedigste buien als dauw voor de morgenzon doet verdwijnen Gelijk do vrouwen van een kopje spreekt hij van een glaasje troost En dat glaasje troost heeft ook voor ditmaal een zichtbare uitwerking Baas Holsma a gezicht heldert hoe langer hoe moer op zoo n humeur wordt onder het drinken blykbaar opgewekter zyn spreektoon levendiger en luider Wat nieuws brong je mee vraagt boaa Holama zijn bezoeker nadat deze zyn eerste glas met eenhandig zotje naar binnen hoeft geworpen Prachtig nieuws Weel je dut m nheer Hulstgisteravond weer vyfentwintig man bedankt heeft Wat je zegt Vijftig on vijf en twintig datmaakt vijf en zeventig Een mooie opruiming in detuinen en eeu mooie aanwinst voor de diaconie en meerdere goederen te iiebben weggenomen Boklbekende dit feit geploegd te hebboii Daar bij de behandeling dezi r zaak bleok dat de gOBiolen goederen niet aan De V toehehoorilen zoohIb aan beklaagde was ton laste gelegd dooh bet eigondom waren van een ander zag het O M zioh verplicht bekl s vrgapraak to vorderen met zijne onmiddellijke in vrijheid ate II ing Do toegenoegde verdediger mr Louis S Uoltaoder sloot zich hierb aan Do rechtbank die onmiddellijk uitspraak deed sprak bekl vrij en gelaste zgne invrijheidstelling Gisteren werden aan don moesterkneoht W F Hennik werkzaam aan hot centraal magazijn vankleeduifcstukken enz to Woordon door don kapiteindirectöur dier inrichting don heer N W Torre met eene gopatte toespraak de zilveren modaille en gra titicatie van ƒ 50 uitgereikt voor 24 jarigen dienst De muziekvereeniging Crescendo bracht d n jubilaris in optocht met het werkvolk naar de plaatswaar do medaille werd uitgereikt Binnen two maaodoB ekI liH 90 jaar edm ti n dat do dierentuin te Antwerpen heeft bestaan Zij word indertijd opgerioht door burgemeesler P rans Van Loos op aanraden vnn diens broeder Joseph Van Loos to Amsterdam lid der firma Van Gend Loob Do dierentuin dte nog altgd het eigendom ia van oen bijzondere maatschappij is beroemd om de fraaiheid van zijn aanleg door don rijkdom van zijn gebouwen un dt or de belangrijkheid van zijn verzamelingen en iovoer van dieren De onkosten der oodornetning die thans 4500 leden telt liet lidmaatschap kost fr 50 worden ge dekt door het ontreegold dor vreemde be ooker8 jaarlyks fr 100 000 on in do winst welke de verkoop van dieren oplevert Deze post is de meest belangwekkende fl Ja en ze zeggen dat er aanstaande week nogvijf en twintig gaan Dat Eat wat geven van t winter Ei man ze brongen t volk tot opnmr Als t geen rijksdaalders meer in hun zak ri gont danbedanken ze hun werkvolk manr Waar dat vanlüven moet gaat hun niet aan M nheer Hulststeekt t loon vnn zijn afgedankte werklui in den zaken uu moet de rest maar zoo hard werken dat de fcweekerij niet achteruit gaat Dan ia m nbeor Hulat tevreden wie weet of by met nieuwjaar niet eenkwartje extra voor de oitdeeling geeft Nou dat zou zijn eerale kwartje ook wezen dat hij aan de armen geeft O t is ulk canaille dat ryke good I Verleden jaar moest ik voor den jongeheer Hulst een pak maken Ue stof werd om dt goedkoopte uit Arastodum ontboden en daarom rokende ik natuurlijk twee gulden meer voor tmakfn Ik zond oen rekening iu van iB 60 maar mijnbeer wou drill gulden korten en anders moest ik maar zien dat ik mijn geld kroeg Ik eisobte ƒ 15 60 en geen cent minder Toen t nieunjaar was kwam de meid mot 12 60 Maar ik stniirde haar terug mot geld tin al Met voel drukte heb ik t vorledon wook gekregen en tevens de boodschap dat ik nooit weer een steek voor de familie ïou naaien Ja man zoo word je gestraft Vanavond hebik ook loo n gevalletje gehad mot mevrouw Schriele O Jezis praat me niöt van mevrouw Schriele Daar woet ik alles van Die koopt kleeren in de ADVBBTENTIEN worden geplaatet van 1 6 regels ik 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTEB9 worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratii opgenomen in het ADVEKTENTIEBLAD t welk des Maandags TerBchjnt I Door de uitatokonde inrichting der lokalen en de flmko verzorging der dieren kweekon deze nagenoeg alle voort in het lokaal leeuwen tygers giraifen nylpaarden vogela en vierroeters van allerlei aard zyn in don tuin gewonnen ongeboren Sle êls weimge dieren kweoken niet voort onder deie tellen I de roofvogels Van voortkweoking dor apen deod I zich slechts één geval voor van slangen slechts I twee i De dierentuin te Antwerpen is do beurs der dieren Er hebbeu jaarlyks twee openbare veilingen plaats j op de oeno in Maart worden alleen vogela lop de andere in September worden vogels en andere I dieren verhandeld Op die veilirgen die gezamenlijk gemiddeld 30 60 000 fr opbrengen kort I ua 1870 zülfa 90 000 fr worden de raarktpryzen I voor het jaar vastgesteld dierentuinen monagerien handolaars in dieren en liefliabbers komen er zt h regelmatig voorzien Kn boe goed de diertjes betaald worden kan blijken uit hwt volorende Twaalf jaar geleden kocht de Antworpsche tuin een paar jonge nylpaarden voor fr 20 000 het paar Zy kweeken sedert zij volwa sea lijn regelmatig voorL Eeeds drio hunner afstamraoliugeii zyn van de hand gedaan de laatste was zeven maanden oud en gold fr 12 600 Met de gekweekte en ingevoerde exemplaren deiwr dikbuidigen verdiende do maatschappg reeds fr 60 000 Duurder nog dan het nijlpaard ia de rhinocyos Van do Goudasche prustitutïeverordoning zijn eenige artikolen vernietigd wegens stryd mot art 157 der Grondwet en 135 dor Gemeentewet Oe overwügiugon zyn de volgende dot in de aangehaalde liepalingen I do onderteekfuiiig der inschrijving ook voor vrouwen wier inschryving ambtshalve plaats heeft vorplioht wordt goatüld magazijnen te Amsterdam waar ze Duitsob of Engelach prullegoed verkwanselen voor een appel en oen ei Dat ia nu nog wel je zuster in den Heere Van je familie moet je t hebben Hoo gaat t in Holland Jan Is t daar ook zoo n verrotte boel als bier Né zoo erg ia t zeker uie t Maar t is er tochlang niet pluis Hier zijn de verhoudingen zekernog meer gespanner omdat de malaise hier merkbaarder is dan in de dorpen ginds Ik begrij i niet hoe het komt maar Friealand schijnt zwaarder gedrukt te worden door dw tydsomstandighedon dan de overige provinciën Daardoor heeft zich dunkt me t socialisme hier ook zoo snel on zoo algemeen verbreid Ik begrijp wol hoe dat komt zegt Snijdergemoedelijk Vroeger was t kapitaal mwer verdofld nu is het opgehoopt in enkeli handen on dal h dedood voor onzo welvaart Dat is t hem valt baas Holsma in Ik weetwi i hoe t me zelf gegaan is Vrottg ir werkte ikalle zomers met eon stuk of zos knechts en ik hadjaren dat ik ƒ 800 in t botik krofSf Vijfzesde van mijn klanten warun burgtirs net als ik Nu t er geen geld moor onder d mciischon velen die vroeger grooto zeke deden houden nu hun affairo nog zoowat gaande Ik ben t waarachtig niet alleon dio moeitu Imeft om dun mond open te houden Anderen bobben hun butdtje ouder den hamer zit n brengen en zyn naar Amsterdam gegaan