Goudsche Courant, donderdag 9 februari 1893

II de ooinmiiurU tta politie beroegd wordt ferklurd te torgeo dat puUieke Trouwen naer de Toor du Tiiitatie bestemde pluteen usareen Eiekeo liitia worden gebracht III aan de publieke Trouw die io een siekenhuie ie geplaatst wordt rerboden dat geatioht te vcrlateD dao na Terklaring Tan den geoeeskundige dat iq toIkomen herat gld ia wat punt i betreft dat een ingesohreren rrouw welke die onderteekeDing weigert ook indi n zij inderdaad geen publieke Trouw ia wegene het niet nakomen van die verplichting door den rechter veroordeeld en tot straf KOU moeten verwezen worden dit bet opleggen van eulk eeu verplichting nog wet met strafbedreiging enkel op grond van éen eenz dige beslissing en verrichting der administratie verder gaat den de bevoogdbeid bij art 135 der Gemeentewet aan den Gemeenteraad toegekend dat de hierbedoelde bepaling in bovenvermelde verordening dus in slryd ia met art 185 drr Gemeentewet wat punt II en III betreft dat bü dedearbedoelde bepalingen inbeohtenisnemiDg of aanhouding wordt Toorgesohreven zonder dat daarbij van een bevel des rerfaters inhoudende de reden der gedane aanhouding sprake is of i ezen kan dat vuigena art 167 der Grondwet de gevallen waarin iemand zonder bevel vau den rechter inhoudende de reden der gedane aanhouding in hechtenis juag worden genomen moeten bepaald zijn in de wet dat de gevallen waarin Volgens de boven sub II en III aangehaalde bepalingen der verordening dergelyke vrijheidebeuemingzou mogen plaata vinden niet in de wet zijn bepaald dat mitsdien die bepalingen in utrijd z a met art 157 van de Grondwet Onder bet opschrift Gebrek aan eieren schrijft bet HandeUhlad £ r doet zich do laatste tien dagen in Amsterdam in ons land men kan zoggen over gehöel Europa een werkelijke crisis voor lu den eierenhundbl Üe erisia is niet alleen oorzaak dat de huismoeders alechls met groote moeite en tegen veel geld eieren kunnen koopen doch dat ook groote afuombrs looala gaat hnizeB groole restauraties banketbakkers alleen togen hoogen pr a eieren kunnen inslaan Die eieruood ia van dien aard dat gisteren de Amsterdumsohe Eierhaudel verooniging van een harer grootste afnemers te a Gravenhage een schrijveD ontving met dun noodkreet vZeml toch eieren er i morgen diner ten hove en ik kan den bakkers die myuo klauteu zijn geen eieren leveren Uit Oostenrijk Gallioië en Duitschland komen telkens en telkens weder telegrammen melilcDde dat het bijna ondoenlijk is aan de gevraagde levorantiëu to voldoen Wy hebben de bovengenoemde vereeniging ala K ude een der grootste firma s te Amaltrdam waar hot den eierenhandel betreft om inlichtingen omtrent dete oriais gevraagd en de verklaring die wjj daarover kregen ia de volgende De oorzaken van dezen eierennoo 1 zijn tweeërlei In de eerste plaats dient gezegd dat de moeste eieren Toor de griote Europeeaolie markten komen uit Eusland Door de cholera die in dat land guhef raoht heeft nam in den zomer van Ih S do uitvoer van eieren uit dat r k enorm af en het gevolft waa dal men op de West Kuropeescbe markten geen geboeg om ala knecht te werken O é hnü jo maar stil over Amsterdam zegt moeder HoUma met afwerende gebaren Ala vaderover Amaterdam loskomt Jan dan is er g en huiamet hem te houden Hij verbeeldt z ch maar stellig dat t daar rijkadaaldera van de luobt regent Och kom dal a gekkepraati Maar ja ala iker vast werk kon krijgen dan ging ik er lieverTaedaag hoen dan morgen Wat drommel vervolgt hij opstuivend hier is t toch wurmen om t eind te vinden Ala t niet verandert kan je heilig vt rzekerii wezon dut oos boeltjo van t voorjaar ouder don hamer komt t Krediet raakt uitgeput en t boek bhjfl leeg De lekeuingen van voor twee jaar zgn nog niet eens gobeel betaald Is me dut een gesukkel Ja Jan als moedor me niet weerhouden bad dan waa ik allang te Amsterdam geweeal 1 ben duizendmaal liever knecht mot vast werk dan buaa zonder werk Dat atem ik jo toe vader Maar in Amsterdam is ook iiittt alles rozengeuren manoschiju Vooreen jaar of tien stroomde t werkvolk er naar toe oi dftt er volop werk wa waarvoor hoog loon werd betaald Sedert is daar ook een kentering gekomen t Groütu Amsterdam 8l kt veel ellondo op in zijnstegen en achterbuurten waarvan t publiek nooitieta gewaar wordt woot jel Maar je moet uls jeweten wilt dat er werkeloosheid heeraiiht a morgeua om een uur of vyf maar eena een wapdoliugmaken langs den Oosterdokadyk uf de Prins Hen samea voomad ala ktlkeieren kon inleggen zoodat de voorraden apoedig waren opgeruimd Voegt men daarbij uu in de tweede plaats dat de strenge vorst ia Jdnuari een groot deel van hetgeen nog voorbanden was deed bevriezen dan is het licht te begrepen dat men in het laatat van Jadyari en na nog jÉwam te ataan voor een warenJ k ood Hier in Xederlaad rijn in dezen tyds om P K n dob menswaardige hoereetbtfdeii eieren te I en Weke lijks moet om aan de vraag te Amaterdam te voldoen ingevoerd worden een aantal van anderhalt mittioen eieren thans kan men uit Nederland zelf slechta op 50 a 60 duizend stuks per week rekenen Italië kan iu do behbefta onmogelijk voorzien want men dient in aanmerking te nemofl dat Parys Londen enz dagelijks groote hoeveelheden verbruiken De bekende Èngetsche hiscuitfabrikanten Peek Frean Oo en Huntley b Palmers alleen verbruiken wekelyka 20ü kisten en elke kiat bevat 144U stuks Geen wonder dat de marktprijzen Btjjgen Omtrent de mark r zea is geen vaste ooieering aan te geven De prijzen daten in het voorjaar zoodra het binnenland eieren genoeg levert om bgna in de gahefile consumtie te voorzien tot tegen PaBchen door de overgroete aanvrage de prijzen weer stijgen om daarna weder te dalen tot Juli eu AuguatuB en dan weer omboog te gaan naar gelang van totaal onberekenbare toestanden in het buitenland Thans woiden natuurlijk bijna uitsluitend buiten landscbe eieren gebruikt Do meening van sommige menacben dat deze minder goed zouden zijn dan de binneulandooha berust geheel op eene dwaling Ëenigo maanden voor de Presidentsverkiezing iu de Vereenigde Staten atelde de New York Herald een roia om de wereld een reia naar Londen en Parys en eeu reia naar Londen beschikbaar voor de drie personen welke het meest juiste antwoord zouden geven op de vraag hoe de uitslag der verkiezing zou ïi Er kwamen ruim twee millioon antwoorden Cleveland kreeg 861 533 stemmen terwijl onder de ingekomen antwoorden het cijfer ij6D 540 het meest dezen werkelijken uitslag naderde twee andere inzeudera raadden 869 514 en 369 511 stemmen voor Cleveland In de troonrede van 1891 word door de Eegeering toegezegd dat zij ziob met ernst bezig zou houden met de pensionneering der oude werklieden Naar aanleiding daarvan heeft de Amsterdamache vereeniging v Wtrkmansbelaiig beataande uit een twintigtal voorzitters en oucl voorzittors van groote werklieden liedenen volksvereenigiiigeu zich in verbinding gesteld met den minister Tak eu deze bleek doordrongen te zijü vau het groote gewicht der zaak eu vrotig o a aan de vereeniging of zy hem wilde iuliohteu omtrent de wunscheu dor arbeiders iu t al eiueen en of zij ook wenken kon geven voor de aamenslelliug eener pimaioenwut Ter vold funiiig aan die uituoodiging werden de volgende twitittg vragen opgesteld die deels door de vereenigingen deels door al zouderlijke leden buantwoord werilen Hoe oud moet de werkman zijn om peuaioente genieten Hoe groot moet dat peusiojin zgn Hbeveel kan de werkman bijdragen f drikkade als er atoombooteu en schepen geloa moeten wordan Dan heb jo kans op een tooueellje zooals Amaterdam ze kan geven miniatuurportretjea van de tooneelen die s morgens vroeg ih du Londeuscho dokken worden afijeapoeld Of j moot de moest bekende kroegen eena afloopeii waar de arbeidende atand zjn graantje komt pikken dan kan je hooron dat er werkeloosheid is onder het volk on hooggaande onto vreddenheid njet de maatachappel ke toeatanden Wat do armoede betreft die er in Amsterdam geleden wordt daar heeft men in dorpen ala dit goen begrip an Kijk vader als je eena in je leven Amaterdam bezoekt en alleen de hoofdstraten passeert dan kan ik ine voorstellen dutje Amaterdam zoowat als t Luilekkerland van den werkman boBoliouwt maar als je in die wereld tliuia raakt zooala ik dan kom je gauw tot uudüie inzichten Amsterdam ia èèn groot theatre 1 weet je Voor t voetlicht dat is voor t oog van t oningewijde publiek is er allea rozegeiir en maneBokijn do ollen io wordt achter de acberraen verstopt De sameul iving i eljjkt op een wormatekigo appel waarvan de schil bedrugolijk mooi ia maar di van binnen uitgeiroten blijkt Die er vreemd is neemt den seliijn aan voor t w zen Flink soü Jan zugt moeder Holsma triumfautolijk ik ben bly dat je vador eens op zgunummei zet Hij voen altijd en hoog woor J over Amster i dam maar wat zou ren man van bij de zestig daar Meent gg niet dat de patroon het dubbelemoet betalen En de Staat tAena ereuveel als de patroon Hoe zoudt gij het geregeld willeo hebben iageval van ongelukken Hoe oud moet de werkman syo om te beginnen contributie te betalen moet er niet een premie opstaan voor wie op 20 jarigen leeftjjd begint 8 Vindt ge het niet goed dat niemand na CQn 35e jaar voor oontribulie meer wordt toegelaten Moeten er niet overgangsbepalingen bjj dewet gemaakt worden dat tu iedere werkman benedende 50 jaar nog van da voordeelen genieten kan Moet niet gezorgd worden dat ala de mansterft en h b gedragen heeft bv 85 jaar dat dande vrouw pensioen krygt Zouden ook vrouwen gepenaionneerd moeten worden die aan fabrieken werken of ia het raadzaam voorloopig alleen voor de mannen to zorgen Een contribuant die een jaar gevangenieatrafof moer heeft moet die zijn pensioen niet verliezen En iemand die bv vyfmaal veroordeeld iswegens dronkenschap Moeten niet alle regalen der wet zoo zijn dat de werkman vrij blijft tegenover den patroon en de patroon op het penaioen direct of indirectgeen invloed kan uitoefenen Moet er niet in de wet opgenomen worden dat hij die overmaoht bv ziekte of geen werk kan bewgzen een tijd vrggeatold kan worden van betalen zonder zijn recht te verliezen Mag het bij ééa of meer bazen gewerkthebben invloed uitoefenen Moet hy die ala arbeider begint en laterbaaa wordt niet redelgkerwyze ophouden pensioente genieten anders werkt toob de werkman voorden baas en ia in dit geval niet het beate dat hijdo betaalde premie verliest zutka komt n tengoede aan het algemeen Vindt ge niet dat zelfmoord alle a doet verliezen of moet er voor gezoi d wuiuou indien het blijkt dat het godaan wordt om de over biyvende te benadeelen dat dan de weduwe toch pensioen kr gt Welke termen indt ge het best dat de werkman kan betalen en ia vrijlaten niette verkiezen bv een geheol JHar tijd te hel ben f aan zegelsaan de PoBtapaarbank aan te bieden Is het niet bitl k dat da gemeente bijdraagtin de contributie Zij spaart tooh later armeugeld verpleging in gestichten als nnderzius Of zou alleende Staat moeten bftalen en die het weer moeten verhalen op de gemeenten Dezer dagen heeft de vereeniging verzocht bq den minieter toegelaten te worden ten einde van hem persoonlijk te vernemen hoe de zaak thans ataat Met de moeste welwillendheid werd een commissie aan het departement ontvangen en nadat zy den minister hare wenschen nogmaals had voorgedragen verklaarde Z Kxc zeker ook namens zijn ambtgenooton te sproken indien hij mededeelde dat de pensionuuoring van den ouden werkman op den kraohtigen ateun dezer Rogeering kon rekenen doch uatunriyk de Kieswet het eerst aan de orde waa Bijaldien het aan deze Kegeoriug alsdan gegeven zou zijn vorder hot bewind te voeren zou zij gaarne de znak holpen tot stand brengen er dan op rekenende nogmaals de voorlichting te mogen hebben der vereeniging v erkmansbelan aanvangen t la klimmen en klauteren op die hooge huizen zonder eind En de grocte alatauden zouden vader ook niet meevallen Nou ja er mag wat van aan wezen zegt baa Holsma meesmuilend maar voor knappe werklui iaer noi altijd brood te verdienen dunkt me Och vader wat zou tje teijonvallen Wil jewel gelooven dat do armoede er onder den handwerksatand veel grooter is dan hier Jo hebt er een afzichtelgke armoede waarvan jo een enkele maaleeu beachrijvihg leest in itoeiale geschriften en diemeest geleden wordt onder een volkeklasse die zelfsin weelderige tijden van honger en ellende omkomt Jo hebt er gewone kleinburgt rlijke armoede die jaaantreft onder dü klaase der lopse werklui die bij den dag leven en in den winter toren op de beurs derliefdadigheid Je hebt er deftige vergulde armoede die zich verschuilt achter ataatsiegordijuen en mooie horretjes en geleden wordt door burgormenach n die een stand hebbon op te houden en uit bun mond de middelen baaparen om de bvitenwerold te orblinden met een ijdel vertoon van welgoateldheid Dal ia de ergste armoede niet alleen in Amsterdam maar overal eldera een armoodo waarvan t raiust notitie genomen wordt eensdeol omdat men haar bestaan niet bevroedt anderdeels oinilat ra n t oergevoel van die menache ontzien moet en daarom oniVetondheid veinst i ordt vervolqd Zaterd8g 4vond werd ie SebeTeniDgen een knaap van 8 jaar op Btraat gevonden geheel bedwelmd door dronkenschap De oommisaaris van politie stelde een atreog onderzoek in en men kwam lot de ontdekking dat eeu bende jongens zich toegang had weten te verschaffen tot de winkels der Galeries en het Kurhaus en daar allerlei dranken en andere voorwerpen had gestolen Die jongens zijn opgespoord en togen hen ia prooesverboal opgemaakt Hen meldt uit Dordrecht Zondagavond tegen half twaalf terwgl een maaaa ya de rivier kwam afzetten vernam het personeel van het Fapendrechtacbe Veer noodkreten van de zijde dei rivier Het bootje lag wegens het vele dryfys sedert 6 uur n m aan deu wal wel had men zich voorgenomen om tegen den nacht nog een reis heen en terng te doen terwille van do odagapasaagiera maar er kwam zooveel ija opdagen dat de uitvoering van dit plan onmogelijk bleek Op het vernemtn van het noodgeschrei apoeddc de bemanning zich naar het bootje dat nog onder stoom lag en werd met alle behoedzaamheid de rivier opgastoomd Weldra bleek wat de oorzaak van het hulpgeroep was Eenige lieden van den Papendrechtschen wal dio nog laat in de stad waren gebleven hadden beproefd op eigen gelegenheid met een schouw over te stiken Kr waren acht personen iu het vaoriuig Ternauwernood buiten den mond van de RiedijkBhaven had men eenige aanvallen te verduren van bet afkomende ijs Bij de pogingen om ziek er uit te redden was do schouw gekanteld en omgeslagen Gelukkig wisten al de acht personen zich te redden op Bon stuk vastzittend ija aan deu bovenkant van de Riedijkshavtin Hier worden zij verkleumd en half bevroren door de kloeke bemanning van het veerbootje gevo iden dio do vecongulukten opnam en anu den wat bracht Wat er alzoo uit turf wordt gemaakt Turf werd tot nog toe b nn alleen als brandstof of ala struoisel gebruikt Eerst iu den laatsten tijd is de turf tot le meest vefSühillende doeleinden gebruikt on dr Leo Pribyl geeft in de wSuhleaischo Oowerheblalt uitvoerige uiededoeliugHn over dit onderwerp Eigen Haard ontleent daaraan het volgende Turf ia zeer goed geschikt voor vorpnkking veel elasiiscber dan hooi atruo hoiitwol i nz eu dientengevolge behoedt zij de voorwerpen boter dau deze stoffen tegen breken Daarbij biedt de turf nog het voordeel aan dat zij bij het breken van een gevulde flosoh de vloeistof geheel opzuigt Ton gevolge an haar loreuaheid is turf ook oen uitstekend conserveermiddel Vleeach in turf verhakt bluft laijg frisch en droogt eindelijk uit zonder to bederven duar do turf al het vocbt opzuigt Men heeft zcevisch in turf verpakt dea zomers vaa Triest naar Kopenhagen gestuurd eu deze kwam in den besten toestand daar aitii Dezulfde resultaten verkreeg inim met alle mogelijke vnichtaoorten bijzonder goede met druiven dio tcch anders zoo licht bederven Groenten zooals rapon eji aardappelen beginnen in allo andere lerpakkingen iti t voorjaar te kiemen alleen turfverp kki ig is in staat dit i e verhinderen evenals het bederf van eieren In hot landbouwbedrijf t het eon dikwijts ondervonden ongemak dat de kunstmatige meststolfen bij vochtig wner tot klompen samonpakkon dio niet in meststrooimachinfs kunnen worden gobruikt Volgens de proeven genomen door dr Fleischer is het gehahe van 3 5 pCt turfmolm voldoeade om de meststoffen zelfs bg het vochtiaiato wedi r poedervonnig te houden De door hem cbruikto meststoffen zijn kainiet Chilisalpetor en superphosphaat Turf behoort tot de atechtate warmtegideKlcri en ia daarom bijzonder geschikt tut het opvullen an dnbbelo wanden bij ijskelders enz te meer omdat de turf in tegenstelling met do tot nog toe gebruikte asch en stroo nooit vochtig wordt Volgous proeven van den heer Ilotbart kan men ijs in een cemeullon bekleed met turf aclit dagen lang bewaren De ingenionr Neutnan te Brunawijk ateldo twee stukken ijs aan de zonnestralen bloot het eene bedekt met houlkrullen het andore met lurfstrooittol Torwijl het eerste in 73 uren geheel gesmolton was waa van het anilore nu lüen tijd het grootato gpilotiltu nog over O Jager gebruikt turf tol het vervaardigen van poreuse baksteonen De klei wordt met tnrfinolm vermengd en dan gotïaicken Zulke stoeneu zijn door de aoinak kei ijk beid der diffuane tusachen de buttenluchl en do lucht iu het huia uitliet oogpunt der K zojidslieidsleer van do grootste waarde Wegens hunne verdere eigenschappen zijn zy een zeer gezocht boniviniiteriaal Ook do exti diiidustrio maakt gebruik van turf In Noord Duitaohland Oldenburg on ia Zweden hebben üoh maatacbappgea gerumdf die van de uit turf gewonnen elaatiaehe vezels weefsels en tapyten maken eveneens ia de vervaardiging van turfcellulosepapier een belangryke tak van de papierindustrie geworden In de chemische industrie wordt de turf gebruikt Toor het maken van de meeat verschillende producten Behalve lurfkool en turfookea worden in den laatsten tijd hoofdzakelgk de producten van droge destillatie van turf gepioduoeeril zooals tuifgas turfteer photogeen soïarolie paraffine lichtgas azijnzuur enz Oe lage prge van het ruwe materiaal tegenover de vroeger gebruikte grondstoffen waarborgt dezen tak van industrie een goede toekomst Turfmolm is verder een voortreffelyk middel tot het opzuigen van afval en water vaa fabrieken en tot desinfoctie van meathoopen De desinfecteereode kracht berust waarachynlijk op de eigeuaohap die turfmolm met andere poreuae lichamen gemeen hoeft zooala platinaspons beenderkool enz om namelijk zuurstof in zijn poriën te verdiebten die dan de bacteriën aantast en de afaoheidaprodneten oxydeert Door proeven van J Schroder van het hygiënische instituut te Marburg ia bewezen dat turfatrooisel by de kamertemperatuur het afsterven van ziektekiemen zooals cholera en typhusbacterién zeer spoedig teweeg brengt Met turfmolm vermengde faecaliën zijn goede en goedkoopo meststoffen terwijl tovens door die vermenging de sanitaire toestand in de steden aanmerkelijk zou verbeteren Door do fabricage van lucifers worden troote streken boacblaod uitgeroeid waaruit vel nadeeleii voortvloeien Daarom wotden nu ook luoifers van turf gemaakt De turf wordt onder sterken druk in ien vorm van staafjes geperst en deze mot de ontvlambare massa voorzien Die staafjes ontvlammen gemakkelijk en behoeven niet te worden gedompeld iu paraffine of zoo ieta Naast deze veracbillende toepaaaingen van dr L Pribyl scharen zich ook goede borichten uit andore landen dan Duitschland De hygiënist dr Vivian Poore treedt in een voordracht in do Sanitary Institute of Great Britain geboudim aterk op tegen het spoelsyateem en beveelt turf aan lot onachadedelijk maken van faeces De landbouwkundige Vibrnns to Wendhousen ziot in bet strooien van turfmolm het eenige en beeto middel tegen mond en klauwzeer en vertelt dat idleen zijn atal bij zulk een opiilemie versohoond ia gebleven Daarom beveelt h den spoorwegmaatschappijen aan in de veowagens turfmolm te strooien Dit plotseling optfekomen veelzijdig gebruik van turf kan groote gevolgen hobtwn de ledige en treurige vlakten zoo menigvuldig in Duitschland en ook in Nederland die bestaan uit moeras on turf zullen bewerkt wonien en de arme bewonepa zullen daardoor misschien in betere levensomsiandigheden komen Bultenlandscii uverzliht Dd Kamer van in bescliuldigingstelling heeft iu de Panamazaak arrest gewezou Bouvier Dovèa Albert Grévy Léon Ronault Cultu worden niet vervolgd Antonin Prouat Duaué do la Faucounerio Baihaui Sana Leroy Blondin Arton Oharlts Lessops Pontane Béi al on Gorroa zyn verwezen naar het Hof van Aaaison Baron Cottu is in vryh id gesteld Albert Grévy heeft terstond nadat hij buiten uervolging waa goateld den liquidateur di r Panama inaatschappy een bedrag doen toekomen goÜjk aan dat der door hom ontvauKon cheque Dahomey belooft een dure kolonie voor Frankrijk te worden Nadat roods ei nige railUoenoii zijn er8lon lbn door de verdrijving van den inlaudachen koning Behnnzin uit zijne hoofdstad zijn opni euw 6 000 000 fi door de Fransoho Kamer toegestaan Il den loop der beraadslagingen over de koloniale begroqting gaf de regooring geen ophelilering over den toestand in Dahomey om reden dat zij op het rapport van genoraal Dodda waclitto Zoools de Figaro opmerkt is het ochtar wol zonderling dat sinds do innemiug van Aboiney in de eerste dagen van December de briwveu vau den geneniid don minister van koloniën nog niet voldoende hobbeu ingelicht Men verwondert zich daarom dol hot krediet zoo gemakkelyk werd toegestaan De Engolsche miniater van binnentaudsche zaken Asquith is naar hij op een vraag mededeelde niet voornemens zich te mengen in du tenuitvoerlegging Van het vonnis tegen don dynamietinan Daly Grey ondersecretaris voor buiten landscbe zaken deelde mede dat bij do thans loopende niiderhaiidelingon over Painir Engeland niets zal doen zonder acht to geven op de eisohen van Afgbanistau en China De sultan zal in het voorjaar eene commissio van onderzoek naar de Aziatische provincies zenden ten einde den toeatand dezer proviuoieajte verbeteren Het door Wharton op het adres van antwoord voorgeatelde ameudemeni betreffende den nood van den landbouw is met 373 tegen 283 stemmen ver worpen Kelr Hardie opperde hj t denkbeeld in een amendement de teleurstelling uit te drukken dat de troonrede in geen enkel opzicht melding maakt van deu nood op nyverheidsgebied en dat geen wetten worden aangekondigd welke spoedige hulp aan werkloozen beoogen De B geering bestreed dit amendement als een votum van afkeuring waarna het met 276 tegen 109 stemmen werd verworpen De Berlynaohe cQrreapoi dent van de ïïmfjaohtde verklaring door dr Petri iu bet provinciaal bestuur van hot Rykaland te Straatsburg afgelegd van groot gewicht Dr Petri die tevens lid van den Ryksdag ia drong aan dat het Rijksland zooveel mogelijk gelyk lou worden gesteld mot de andere Duitsobe staten en dat de uitzonderingswetten die nog bcBtaan langzamerhand zouden worden afgeschaft om aan het Rykslaod dat zijno pliohien als Ud van het Duitscho rijk trouw vervullen wil dezelfde rtohten te geven ala aan de andere Duitachfi staten j De politiek van protest zeide by behoort tot de geschiedenis Miaachien leeft in de harten van sommigen het stille verlangen dat de kaart van Europa wat EkaaLotharingen betreft herzien worde maar zulke verlangens moeleu wijken voor de vurige hoop dat de vrede gehandhaafd blijve Het was opmorkelyk dat deze rede met groote ingenomenheid aangehoord en levendig toegejuicht werd De leden van het provinciaal bestuur die vroeger heftig geprotesteerd zouden hebbön tegen zulk eene betuiging van gehechtheid aan Duitaohlarid zwegen thans Blijkbaar hebben vele onverzoenlyken het Rgksland verlaten ea vele Duitsoliers ziob m Elzaa Lothariiigen nedergezet Voor iitt nieuwere geslacht dat sedert 1870 ontatond is de vroegere bond mot Frankryk slechts oen overlevtring en da oudere lieden schikken zich door do kracht der gewoonte langzamerhand in den toestand Het scbiint dat keizer Froderik gelyk hod toen hij zoide Wij moeten niet al to ongeduldig zijn Ik voor my zal tovredeu zijn als het Rijksland binnen een raensciionleeflijd met tjn lot verzoend raakt Uit Lissabon wordt gemeld gemeld dat dtf algemeene opinio schijnt te ayn dat de positie van het Kabinet onhoudbaar is tegenover de besluiten der flnancieele commissie Do premier verklaarde echter daaraan goen gewicht te hechten en vooruemecs te zijn aan ie blijven totdat een votum van wantrouwen hem tot ontslag dwingt Te Madrid bobben derepubiikeinon een talrijke bijeenkomst Kühouden welke door al da voornaaraate partijhoüfden werd bijgewoond behalve Castelar De iieeren iSaimorou Pi y Margall o a hieldon toespraken aandringende op samenwerking van allo republikeinen en ook ip ondersleuuing van de Portugeesche geestverwanten opdat men eenmaal tol samelismelting van Spanje en Portugal als federale Republiek kou komen I e geschiedenis van de niet bijzonder gelukte Spaanache Republiek ligt nog wat te kort en daardoor te vast in het gohougon om nu alweer reciamea te maken voor zulk een ondernemicg Kaïitoni erectit te Gouda Zitting van Woensdag 8 Fobruari 1893 De volgende personen zyn veroordoold wegens Verkoopen van slerki n drank in het klein zonder de veroiachtfi vergunning P II L te Gouda tot 50 of iO dagen hechtenis Verkoopen vau sterken drank in het klein zonder de voreischte vergunning twee maal gepltdgd M J van der H te Gouda tot 3 geldboeten elk van ƒ 5 of 3 daifen hechtenis voor elke boete lo Oponbare dronkenschap 2o aan het bevoegd gezag opgeven van een valsohen naam W J E te s Gravonhage tot eene geldboete van ƒ 1 eu eene van ƒ 3 of 3 dagen hechtoniB voor do lo en 3 dagen hechtenis voor de 2e boete Spelen op straat mei geld gepleegd door een persoon bonedon 16 jaren met oordeel der onderscheids W E te Üou ia tot 0 50 of 1 dag hochtenia In den winkel voorhanden hebben van afgekeurde of niet geijkte maten en gewichten G W Tioudeweg A V Üougestraat J F H de G Lange Tiendeweg W an d m H Koi aerslraat allen te Gouda ieder tot ƒ 0 50 of 1 dag hechtenis C M 3 Kleiweg M Z wed P W van fi Turfmarkt J de B Jaaxpad L van VV Lange Tiendewog allou te Gouda ieder lot 1 of 2 t ugen huchtenis P P S i Laniie Tiendeweg te Gouda lot i ol 2 dagen hechtenis Openbare dronkenschap