Goudsche Courant, donderdag 9 februari 1893

y ndt ildi i i 1893 Februari N doai GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Oe inzending van advortontlfln kan geschieden tot Mn nnr des namiddags van don dag der uitgave B F en L r D te Qondt icdvr tot 0 60 of 1 dag hechtenUi C de B toader bakende iroonplaats H W F J M en M Tan den B te Gouda ieder tot 1 of 2 dagen beohtenis Allen ziJD eroordeeId in de kotten vrrbaalbaar by lyfsdwang van 1 dag en voorzoovor betreft de veroordeelde winkeliers levens met verbeurdverklaring der iiibeaiAg genomen maten en gewioliten PETROLKUMNOTREIUiXGEN van de HakeUari C Dtzlaar Schalkwijk te Rotterdam De markt was heden onveranderd Loco TankfuHt 5 90 Geimporteord fust B 96 Mei Junion Juli levering 5 70 September October Norembor en Deoomber levering 6 85 ADVERTENTIËN Voorspoedig bevallen van eene welgeschapen Dochter H Q DONGELMANS VAN DISK GeEBT Gouda 6 7abr 1893 Te koop aangeboden prachtige KAASaiBLLINGES MACHISB BAZASa met Schalen OBWICBIMNwi benevens eenige voorraad KAZES Brieven franco letters E P Y Algemeen AdvertenlieBnreau NlJGH Vin DITMAB Rotterdam Er biedt zich aan KCKEUIDENIERSBEDIENDE 17 jaar oud van goede getuigen voorzien Brieven franco ouder letter Q 527 aan den Boekhandelaar C H PFAOTH te Bodegraven By de ondergeteekenden is de INTEEKENING OPENGESTELD op de KIB V WM JAARGANG van het VERSLAG van het verhandelde in den GKUKUNTKaAAD VAN Gouda Prijs per Jaargang 3 A BRINKMAN ZN ADVERTENÏIEN in alle fitNne en BuUenlandHche Cowranten worden dadeiyk opgezonden door het Advertentie Bureau ZOON te Gouda van a BEINKMAN en Kraepelien Holm s SALilUS PASTILLES Algemeeu erkend als het beste middel by HOEST en VERKOUDHEID het is een Biymoplossend en verzachtend middel by uitnemendheid verkrügbsar by de meeste Apothekers en Drogisten prys per fleachjea 20 ceut Mte Alleen echt in U fleachjea vooi l y zieu van etiquet waarop de Handteekeniug van KRAEPELIEN en HOLM Zmt Hofleveranciers Gouita Siiclperadruk van A Brinkman Züov Mederlandsche Stoomboot Jllaatschappij S De Stoomschepen BOLL AND kapt J SMIDT en BATA riEB kapt J SAUER vertrekken eiken Dinsdag en Zaterdag Voor vracht of passage vervoege men zich by de Cargadoors der Maatschappy Boompjes 72 te Rotterdam De Stoomschepen lossen te Brewersquay de markt van Boter en Kaas te Londen Het groote aantal zenuwkwalen van zeuuwhoofdpyn af tot du voorafgaande kenteekenen van apoplexie hersenberoerte te trotseere nog steeds alle middelen door de medische wetenBohap aangeweud Eerat aan den nieuwen tijd komt d eer toe dat zij door het gebruik maken vau deu eenvoudigsten weg namelyk latags de huid eeua phyBiologische ontdekking gudaau heeft difi na houderde proefuoraiagen thans over de geheele wereld verbreid ia en terwyl ay in wetenschappolyke kringen de hoogste helangatellmg wekt tevens oeno weidaad blijkt ie zijn voor deaau zenuwkwalen lijdende menschhoid Deze geneeswijze is uitgevonden door den gewezen üiticier van Gezondheid Roman Weissmonu te Vilahofen en bonisj op de ondervinding opgedaan in eene öO jarigo praktyk Door wasscüiag van het hoofd eenmaal per dag worden daartoe geschikte stoifen door de haid onmiddeUijk aaa het zenuwgestel medegedeeld Met deze geneeswijze werden werkelijk schitterende resultuten verkregen en zy maakte zooveel opgang dat van een door den uitvinder geschreven vurkjo ÜVE1I ZENUWLIJDEN en BEltOERTE hare voorkoming en genezing bianen korten tyd roödo do 25e druk verscheneu 13 Dit boekje bevat uiet alleon voor het groote publiek verstaanbare verklarinj ea omtrent het wezon der nieuwere therapie eu de daarmede zelfs in wanhopig gevallen verkregen uitwerking maar ook vindt men daarin weteuscliappelyke verhandelingen uit de mediSOhe bladen die aan deze geneeswyze gewijd zijn zoomede afschrift van tal van getntgachriften van hooggeplaatste geneeskuudigen onder welke P Meuière med dr prOfesSOr aan de polykliniek te Parijs rue Rougemont 10 Steinureber med dr praktiseerend geneesheer aan het krankzinnigen gesticht te Caareuton SwitStsrath or Cohn te Stettn ürossmoan med dr arronrt arts te Jöhlingen Dr P Porestier geueeshtierdireoteur van het hospitaal te Agen Geheimrath Dr Soüering kasteel Qateafels Bad Ëms Darso i med dr geneesheerdireo teur der galvanotherapeutisohe inrichting voor zeuuwlijderB te Parijs rue St Honoré 334 Consul von Aschenbaoh med dr te Corfu Dr Busbaoh arrond arts tj Zirknitz i Ober stabsarzt JeoUl med dr te Weenen Dr C Bongavel te La Parrière Eure lid van deu Conseil Central d hygiène et de Santé in Frankrijk en vele anderen Aan allen wier zenuwgostol meer Of minder aangedaan is otaan zoogenaamde zenuwachtigheid lijden waarvan de kentookeoon zijn chronische hoofdpijn migraine schele hoofdpijn bloedaandrang groots prikkelbaarheid gejaagdheid slapeloosheii lichamelijke onrust en onbehagelijke toestand verder alle zieken die door beroerte gotrotfen werden en nog lijden aan de g ovolgen da irvan zooaU Verlammingen onVermogen tot spreken zware tongval moeielijk slikken stijfheid der gewrichten met voortdurende pijn plaatselijke zwakte verzwakking van geheugen enz eo zij die reeds ouder geneeskundige behandeling geweest zijn maar door du h kende raiddulon als onthoudings eo koudwaterkuiir wrijven electriBoaru stoomlooi of zeebado geen genezing of leniging buiiiier kwaal gevonilen hebben on ten slotte j die VreeS gevoelen OOr beroerte en daartoe reden heliben woguns vorscbijnselen als zlCh aanhoudend angstig roeien verdooving in het hoofd hoofdpijn met duizeligheid flikkeringen en donker worden voor de oogen drukkende pijn onder het voorhoofd BUizing in de ooren het voelen van kriobelmg in en het slapen van handen en voeten aan al deze drie pategorieu van zeuUWlijderS als ooL aan JOngO mel y6S lijdende aan bleekzuoht en kraohteloosheid ook aan gezonde zelfs aan jonge personen die veel met het hoofd werken on geestelijke reactie willun voorkomen wordt dringend aangeraden zieb het boven vermelde werkje aan te sohaffen hetwelk op aanvrage kOStOlOOS en franco verzonden wordt door LEMAIBK Co Apothekers te Parijs rue de l Eohiquier 80 Alleen gerechtigd tot verbreiding der geneeswijzo van HOMAN WEISSMAi i Oud Officior van ïozonttheid eere lid der Italiuanache Saniteita ordö van het Witte Kruis en verder te Amsterdam door M CLËBA Ü Co HoiligeweR 42 Rotterdam F E vun SANTEi l ROI FF Ai niheker Korto Hoofdsteeg 1 Utrecht LOHRV PÜllTO Oudegnicht bij de Gaardbrug F l60 Op de jongste hygieuisch medminale Teatoonstdlling te Gent ia de Weissman sche geneeawyze door de medische jurj met de Zilveren Medaille bekoond PEANSCHE STOOMVEEVEEU ito Wollen GheuHsch én Zwitsersctie Wasscherij Gebreveteerd door Z M deu Koning der Belgen H Oppenhelmer Rotterdam iSS ju Systeem i in P O JAEGER WÏmTSÏ dragen voortaan neven stoaad gedeponeerd nierh i xi etiquet Specialiteit voor het atoonien en verven van alle Heeren en Oameskleediugstakken ook alle soorten Meubelen Ledikantgordynen Tafelkleeden Tropen met meuwe patronen geperst Kwasten Garnituren Neteldoek TuUes Kanten Veeren enz Alle goederen kunnen in elkander biyven en worden onachadeiyk voor de gezondheid bewerkt By ftanvraae geven wÜ aame de namen der verkoopera op JANSEN TlLAWnS Friezenvewi Goederen kunnea in 4 dagen afgeleverd worden AGENT voor Gouda en Omstreken A VAN OS Az rj aitgaTe dezer Courant geschiedt dagel ks met nitiondeiing tui Zon en Feestdagen Ds prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 ilionderlSke Nommers VIJF CENTEIN BINNENLAND GOUDA 8 Februari 1898 Van de aangeboden gelojienheid om gratii brood met melk te gebruiken werd bedeu morgen door 350 kinderen gebruik gemaakt Enkele weken geleden werd er aan het postkantoor te Alfen eeu brief in beslag genomen waarop voor frankeerkosten een reeds gebruikt postzegel van S cent geplakt was Aangezien die brief uit Leiden verzonden was werd riaar ten poatkantore een onderzoek ingesteld wat aanleiding gaf een der brievenbestellers te verdenken waarom de zaak in handen der politie gejïe e i werd Na onderzoek word prooeaverhaat tegen dien brieven besteller opgemaakt als verdacht dat h van een brief hem door een ingezetene van Zoeterwoude ter bezorging in debus aan het postkantoor toevertrouwd het goede posteegel afgenomen en een gebruikt daarvoor in de plaats gesteld had Bij eene onderzoeking te zijnen huize word een groot aantal poatsegels vau een cent S i cent en een van 5 cent gevonden welke alle blijkbaar van stukken jgn afgenomen Door de administratie der poBterijea werd b reeds in EJjae bediening geschorst Op den Staataspoorweg Haag Gouda zullen naar wij vernemen waarachynlijk een paar halten worden ingesteld De Veenweg Stompwijk en Bleiawijk moeten daarvoor in aanmerking komen Haagaohe CL Leiden vierde gisteren den 818n gedenkdag der stichting van de hoogesohool Prof Tiele droeg het rectoraat in de groote gebooraaal over met een rede die tot onderwerp had FEVILLETODI S T E3 IT 13 Daar staat tegenover dat men er onmetel ke rijkdommen aantreft Kort geleden is er nog een m nheer gestorven die vijftig miljoen naliet Ik heb hooren beredeneeren dat hij twintig miljoen ryker geworden waf in tien jaren tijds dat ia zesdehalfduizend gulden per dag boven de uitgaven Zie je dat is t ongeluk voor de maatschappij bijna alle groote hanzen richten bun studie op kapitaalsvcrmeerderiog Iemand die een ton ryk is scharrelt en sjachert en speculeert om twee ton ryk te worden Brengt hy t zoover dan gaat hg leven op voet van iemand die twee ton rijk is Zoolang er geen kentering in de tydsomatandigheden komt kan dat Maar nauwelijks beginnen de intresten en de landpachten te dalen of hy moet zich bekrimpen en inplaats van nu zijn leefwijze op bescheidener voet in te richten laat hij t den werkman bezuren die meer werk doen moet voor minder geld op straflFe van totaal werkjtobrek Wis en waarachtig zegt bana Holama met aprekende gesticulaties Jij legt den vinger op de WöBt Azië in het licht der jongate ontdekking naar aanleiding van oeu aaotal in den winter van 1887 door Fellaha gevonden ttósltjes van gebakken klei in de bouwpallon der rasideotie van den Kgyptischen koning Amenothes IV voorzien van het bekende Babylonische schrift UU deze stukken blijkt volgens den hoogleoraar de tedelgke overmacht van Babel en Assur wier taal en ichrift zelfs aan bet hof der overheerschera der Egyptonaren do toongevende en gebruikelijke waren Dit is volgens den redenaar hieruit te verklaren dat vóór de Egyplenaren ds koningen van Babel eeuwenlang tot aan de Middellandsche Zee hebben geheerscht Spr knoopte daaraan een boeiende busobouwing vast die luide werd toegejuiobt In den geoostumeerden optoobt door de jonge leden van het studentenkorpa gebonden jiam natuurlek de baoitlenvriie Eijugod een eereplaata in met andere satiren op de ffDuinwater Jmaatsobappij Voorts zag men de begrafenis Mn mejuffrouw i Vox Stud bet onlangs opgeheven studenten weekblad Vox Studiorum waarbij door de familie de geboorte vrerd Bangekondigd van Ben jong Voxjo dat de affaire op denzetfdeo voet Mil blijven voortzetten de goden up to date van den Olymp Jack the Bipper den Vliegenden Hnllander Columbua en de ffSanla Maria enz enz Men schryft uit Drente aan de N R CL In onze Drentsche dorpstuestandeu is in de laatste jaren eene verander ig ontstaan die thans bïj de aanzienlgke verhooging van huur en koopprijzen van bet land zeer duidelijk aan het licht komt Langen tijd bestond hier bet zoogenaamde meiersstelsel dat vroeger heel goed was dooh op den duur allengs meer bezwaarlijk werd zoodat vele meiers geen voldoend bestaan meer vinden en hunne plaatsen door de eigenaren verkocht werden Het is daarbij gebleken dat de geldelijke opbrengsten van die wond Jan De grootheid van de wereld is de dood voor onze welvaart En de jenever zucht moeder Holsma Weet je Holama valt Snyder in terwyl hijxijn glaasje met een wip ledigt on met nadruk opde tafel zet ze moesten een wet maken dat geenmenscb meer mocht bezitten dan een ton Och kom dat s gekkepraac ryk eo arm is eraltyd al in de wereld geweest en zoo zal t wel blijven Als jullie beiden eens het geld hadt van m nheer Hulst en jonker Otto zou je dan zoo n wetmaken of vrijwillig afstand doen van je geld Allemaal gekheid je zoudt geeu haar beter zijn dan derest Wat Jan daar zooeven zei geldt ook voor de burgermenschen en voor iedereen Daar heb je nu Snyder om maar kort bij huis te blijven Voor drie jaar is hy hier gekomen naakt en bloot mag ik wel zeggen Nu is hij een man in bones en hij verdient misschien wel zesmaal zooveel als wjj Heeft hij zgn huishouding nu niet op grooter voet ingericht En is hij tevreden AUemnal gekheid als Snijder kans ziet nog eena zooveel te verdienen dan zal hij wol van de gelegenheid profiteeion t Is met ons zelf ook zoo gegaan Vroeger toen er volop werk was hoopten we alle jaren op meer on hoe meer er verdiend werd hoe meer we lieten verdienen Juist moeder 1 Je hebt mijn bedoeling straks niet goed begrepen Toen vader goed geld verdiende Het vader ook verdienen Om kapitaals AD VERTEN TIEN worden geplaalit Tan 1 5 regels ik 50 Centen iedere regal meer 10 Centen GBOOTE LETTKB9 worden herekend naar plaatsruimte BoTendien worden alle Adrertentiën gratit opgenomen in het AD7EBTEMTIEBLAD t welk dee Maandags rerschgnt plaatsen tweemaal zooveel rente kunnen opleveren als de plaats aan huur opbracht By pubUi kb verhuur van het land in perceelen is hetzelf a verBohijnael waar te nemen Tengevolge daarvan neemt de meieratand af en zal op den duur geheel verdwgnen zoo niet andere oorzaken daarvoor moer gunstig werken De verlioogiog vnn koop en hourpr zen is een gevolg van den opkomenden hur geratand dia bij ander bedrijf of beroep den landbouw in het klein wil beoefeuGn en van de geringere aanbieding want reeds ziju in do laatste jaren veel meiersplaatsen verkocht hetgor ii het grondbetit onder den kleinen stand zeer in dt hand heeft gewerkt Waar nu eene hoeveelheid I nds onder 90 gebruikers verdeeld veel meer oplev i i dan onder 10 gebruikers daar is dit voor de kndverdeeling en de opheffing van den meierastand bevorderlgk Tevens werkt het verschijnsel tot de oplossing der sociale quaastie die ook hier gevoeld wordt mijde en doet de armenzorg op den duur afnemen wan waar de kleine standen en do arbeiders zelf land bezitten daar neemt de armoede af Te Buinen word dit jaar een pereeel groenland van 12 hectaren aan vier personen verkocht en elk perceel of Vi ▼ bet geheel wordt nn zooveel verbeterd dat het wasrflch nlijk veel meer dan vroeger het geheel al kunnen opbrengen Bij den Duischen Bondsraad is door de peering een wetsontwerp aanhangis gemaakt vtot I estrjjding van stokten die de algemeene gezondheid bedreigen Het bevat 48 artikelen Do vijf eeiste handelen over de verplichting van onmiddelijke aangifte en wel van elk ziekto of storfgevai aan Aziatische Cholera vlektyphui gele koorts pest en pokken ook van verdachte gevallen bg de politie en hg den geneeskundigen ambtenaar in geval van darmtyphus diphteritis ook croup tusBohenpoozeode koorts buikloop dysenterie en vorming hebt ge nooit gedacht De rykdopi donkt daar in de eerste plaats aan En die knpitaalsvorming geschiedt ten koste van den kleinen man Hoe zouden wij ook om kapitaals vorming kunnen denken valt baas Holsma in Jij en Anoa hebtons indertijd een band met geld gekost Jan Och dat klets jij altyd gromt moeder Holsmawrevelig De kinderen hebhen t altyd gedaan jyhadt ze zeker willen plnkken van hun twaalfde jaaraf Jan verdiende in zijn jongeusjaren v f gulden dat was net voldoende voor den kost wij moestenhem kleeden en zakgeld geven en daar zjn we nietarm van geworden Ja maar als ik Jan in rayn vak opgeleid had Dan waa hy nooit zoover gekomen als nu Hebhei we dan geen eer van hem dat hij t totredacteur van een krant gebracht heeft en op deboogeschool is Is dat niet mooi voor een burgerjongen Zeker zeker zegt baas Holsma gemoedelijk Maar om kapitaalsvorming hob ik nooit gedacht Datdofit de grooto man wel ten koste van ons Zou janog niet wat zeggen Jan Ik heb iemand gekend die vnn een deftigm nheer een warraoozerijtjo huurde in don Upolder Dat apuUetje was indertijd door dien m nhüer aangekocht voor 8000 Il de pacht bedroeg dus ruim 11 pCt Maar t lund wns vruchtbaar du innn hadverstand van zijn vak hij Hot t den grond niet aan t noodige ontbreken en de opbrengst loonde zijn moeite