Goudsche Courant, vrijdag 10 februari 1893

loodfonkenkd b de polhie De BoniUraad en de afcoDderlgke regeeriageD kunnen de rerpltchting ook tot andere beimettelyke siekten uititrekken Tot aaogi te zyo verpliobt de Kcoeetkandige die den Eieke behandeld en voorts ieder ander die de lieke betiBQdetd of verpleegd het hoofd van hot geno ieder meerderjarig lid ran bet gezin de overige iamilieleden degeen in wïeni huie het geval voorkomt en wtl de vyf laatsteo ia volgorde ali de voorgModfl ontbreekt of verhinderd ia De arts of vroedvrouw ia verplicht vao elk f ral vaa kraamvrouwenkoorts aungitte te doen bij den geneeskundigen ambtenaar De aangifte moet door den direotourof zgn plaats vervanger geschieden bij gevalleu in ziekenhuizen gestichten gevangeniweo enz eo door den schipper of vlotvoerdor als op schip of vlot een geval ziofa voordoet De aangifte geschiedt sehriftel k of mondeling de politie geeft op aaarroag kosteloos kuartea ter invulling af GevangeniMtraf tot 2 jaar of boete tot 1600 mark toe wordt bedreigd wegens overtreding van verbodsbepalingen tegen uitvoer wegens bet gebruiken enz willens en wetens van besmutle kleederen enz voertuigen of gereedscluppen fóót deze ontsmet zijn Wordt iemaod ten gevolge der overtreding ziek danstaat er en straf op van 3 maanden tot S jaren Een boete vm lü 160 mark en hechtenis van tenminste 7 dagen staat op verzuim van aangifte binnen 84 uur op weigering om den gem ainbtcnear toegang te Vbrleeuen de wettelyke verrichtingen te laten doen of inlichtingen te versobafFen op het geven van onware inliclitiugen op verzuim vau de voorgescshrefon verplichting van aanmelding bg aankomst uiteenbesmette plaats A op overtreding van audero voorschriften 1 De andere bepalingen handelen over het constateeren der ziekte da maatregelen van bescherming de schade vergoed in gen en algemeeue voorschriften In zake liet hooger beroep door hot bestuur van het waterschap Gruol Mqdreoht ingesteld tejton het vonnis der UtreclitHche rechtbank waarbij de staat van kennt lijk onvermogeu waarin dat waterschap by een vroeger vonnis verklaard was is opgeheven heeft het gerechtshof nthicr verklaard dat lie ba chikking der rechtbank niet vatbaar is voor hooger beroep Het appÉI ia nitt orttvankelyk vorklaiird op grond dat hij wiens faillieti erklaring up cigeu verzoek is geweigerd of door de rechtbank ten gavolge van verzet door derden ie te niet gedaan volgens de bepaling van nrl 791 W v K en eene gevestigde rechtspraak de bevoegdhtid mist om van die uitspraak ie komen in hooger beroep fit de iiad re beschikking blijkt dat een waterschap eurai dan ia taat vuu kennelijk onvermogen kim worduu varklaard wanneer door gebruikmaking vnu du middelen vun executie welke de wet aan de hand geeft alle in het watersohsp gelegen omslugplicbtigu gronden hut eigoiidura van hut waterschap geworden zijn I n het centraal8i ation van den hoog geloRen Pensyl vaniaspourweg te New York is oen inrichting aaugebraoht die de reizigers op gemakkelijke wijze near boven voert Dit geschiedt nanie yk loor middel van 12 i me breede yzoron platen die door achraniereu cyti verbonden en in helling geplaatst als uen riem zonder eiuJ worden voortbewogen De eu kosten dubbel Hg kou burgerlijk bestaan en ging langzaam voort Toen t huurcontract tun einde liep kwam de administrateur van zijn landheer hem op een goeden dag mcedeelen dat m nlieer de pacht met LOO moest vcriiooguii otndnt t den pachter zoo gueil ging De stumpert maakte tegenwerpingen muur hj werd redelijk gauw voor t dilemma gupluatst betalen of er af Die roijuhoer had geen tonnen ma ir miljoenen in de wereld en tuch moest er nog 100 van too n stakkort gepinkt wiirdan omdat t hem zoo goud ging Zoo u voorbeeld ia niet eenig je hoort er maar Belden vun want do kranten zwggen er over Koere hoere wat is t een Wbor zext vrouw Holama botorgd Hoor t eena waaien En wat iser ern geloop langa dun weg je zoudt zeggen dater wat te doen ia Wat zon er te doen wezen antwoordt baasUolama luchtig liitat maar waaien We zitten hii rveilig zoolang onze oude kuat maar rechtop blijftstaan Nou ja man maar als er eana brand kwatn met zulk weer Ik mng wel fOUR achter bg de kachel kijken of t vuur goed gedoofd is t Was te wcnaclu n dat er een braiiiljo kwam legt Snijder met aun qynischun lach Mn Uavemenach dan kwuiii er volop wurk voor jf taan Zuuje dut niet plezierig rindvn Ik wqu dat we vun avond oona een ini oie illuiiunalie in du Hoofdstraat kregen liefst bij m nhutt Hulst mevrouw Schriele I soelheid is slechts SO meter iu de minuut xoodat het bewegelijk vlak zonder gevaar ook door kinderen vrouwen eq ouden van dagen kau wordeu betraden Dwars over da platen liggen baaden van caoulhouk tegen het vallen eu uitgljjdun Aan de kanten bo viudeit zich leuningen Men behoeft dus slechts beneden op de hetling te gaau staan eu wordt üao zouder dat men verder te klimmen heeft uaar boven gevoerd Met dit toestel kuDneu ruim honderd personen te gelijk naar het perron wordeu gebracht Het bestuur der Maatsohappy tot bevordering dor Bouwkunst heeft eeuige vragen aan de afdeelingen gezonden ter behandeling iu hare vergaderingen De voornaamste zga In de latere jaren tiet mou aan gebouwen soms minder werk gemaakt van een sprekende krooulgst Vrage heeft zulk eene kroonlijst eenige aeathetiiche waarde F Kunnen aan hare toepassing bezwaren zijn verbonden eu zijn die bezwaren ouoverkomenlijk Wat valt er bij gevels van gebouwen te zeggen lo over meer don ééav bakaieeukleur in vereeniging met gehouwen steen 2o over hot gebruik van vurglaosde steeuen verglaasd aardewerk eu kunstmatig geklaurden onverglaasden steen Welke zijn do voor en nadeelen van hel stelsel vau openbare aanbesteding tegenover dat van uitvoering in eigen beneer De gewoonte leidt er toe dut besturen bij aanbesteding slechts iu byzoudero gevallen uitgezonderd steeds liet werk aau deu voor bat rainate bedrag iuBchryvenden aannemer toewijzen Waro hul niet wenscholijker op do bekwaamUuid en aoUditeit van den aannemer to letten Wut is uw oordeel over de regeling dionaangaande vaatgesteld iu de algemeuue administratieve voorschriften voor het uitvoeren en onderhouden van werken ten behoeve van b alurcu en particuliuren uitgegeven door de vereeniging van burgerlijke ingenieurs In deze vüorachriftuu wordt o a voorgeateld De gunning vau het werk of van de levering goachiedt aan dougene van de iaagate drie inschrijvers wiens inschrijving het meeat aannemelijk voorkomt zooder verplichting om roden vau de gedane keuze te geven Wanneer bij deu besteder bezwaren bestaan om het werk aan een der laagste drie inaohrijvera op te dragen wordt een horbesteding gehouden waarbij deze drie inschrijvers niet meer als gegadigden worden toegelaten L uze uilaluiling heeft geen plaats wanneer herbestediiig gehouden wordt om redeueu buiten de personen of omaUudighedan der laagste drie inschfyvers gelegen Wanneer du besteder oordeelt dat een wanverhouding bestaat lusaobeu een der laagste drie iosahrgviugen en de raming wordt daarvan den beirokkcn inachryver binnen a ht dagen mededeeüug gedaan met uituoodiging zijn iuücbrijving toe te lichten Wanneur een der laaifata drie inschrijvers te kennen gefft zich in zyne berekeuing vergist te habbüu of blijkt kan da besteder da bedoelde inschrijving als met ingekomen beschouwen In de Nieuwjaara bescbouwing vau de fFeit Iftdier wordt het volgende gezegd Ten aanzien vuu deu grooten landbouw kan niet worden getuigd dat die zella eenigszius ia tuegenomeo veeleer valt het tegendeel waar te nemen Van de nu reeds zoo achuiiricii gtiwurden auiker plunta en d r gelijken Wat zoueu ze benepen gezichtan trekken wanneer hun mooie kasteole ena naar beneden rummeldan t Zou polaaakkertoot da moeite wuard zijn lia ha ha Kn hij slaat van louter irenoegeti met de vlakke hand op zyn knie dut liet davert iComt bads vervolgt hij luidruchtig d r ia nog een beetje iu dellesch laten wo dat maar opnamen uudera verschimmelt t nog t Wordt mijn tijd ook ik moet naar moeder de vrouw Ik begrijp er tooh niets van zegt vrouw HoUma opataaude Hoor eens wat een gaschraeuw Half angstig slaat za t overgordijn een weinig torug Over t dorp hangt een roode vurige gloot waarvan da waarschijn iu bet vertrek drïiigt Jezia er is brand roept ze verschrikt uit terwyl ze t gordyo met oen ruk waer dichtslaat VVatto Waar Hij wie schreeuwt baua iiolsma unar zijn dutful grgpend Sngder ia de deur al uit zyn halfja in den steek latend t Ib in de Hoofdstraat schreeuwt hg nog indeu gunv Baas lïülamn volgl hom op den voet met den eenen I arm in zijci jas en zyn pet op drio haren Nauwelyks buiten werpt een windvlaag zijn hoofddekaalweer iu den yang zooüat liij met cugadekt hoofdde atraut op vliext j J Hi allci n bihoudt zijue kulmta TTit voorzorg trekt hij eea ouden broek vuu zijn vader over den ges toch ontviel er ons weer een de plantage Goudmgn Zoowel de produotie van suiker als van cacao bleef lager dan iu 1891 terwgl aan koffie slechts ongeveer 1000 KG meer werd verkregen Daarentegen begint meu in de goud industrie vooruitgang waar te nemen de uitroer bedroeg ruim 200 000 gram meer dau bet vorige jaar en steeg zelfs hooger dan sedert 188S het geval was Ook aan balata werd in 1802 ongeveer 2O00 KG meer uitgevoerd Was du8 de toestand van den landbouw niet op beurend men verzekert ooa dat gegrond uitzicht bestaat om iu het nieuwe jaar op grootere productie te rekenen Niet alleen het feit dat aau goud meer werd uitgevoerd kan als een gunatig teeken beachouwd worden maar vooral de omatandigheid dat at moer ea meer er uoar gestreefd wordt dat de ontginning van mgnen in deze kolonie te geraken die zoodra het daartoe komt noodzakelgk tot meerdere outwikkeling leiden moet Met uitzondering van de in de eerate helft van het jaar gehearacht hebbande influenza die slechts onder de lijdera van meergevorderden leefiijd slachtoffara maakte moet worden erkend dat de kolonie iu bet afgeloopen jaar deu ouden roem handhaafde steeds van epidemieën verschoond te blijven zelfs ooit wanneer vele naburige Woat Indisohe koloniën dnarmeu warden bezocht Echter mag bij het bespreken Van don gezond heidat oestand niet wordeu verzwegen dat de malaria iu Nickurie van ernstigan aard geweest is en de longontsteking ook in da atad een zorgwekkende uitbreiding heeft gehad Naar aanleiding van een bericht dat te Lareu N H oor ruim 700 een antieke staande klok met zeer gacomplicoerd mechaniek en prachtig speelwerk werd verkocht welke daarna voor ƒ 1200 weer is overgegaan iu handen van een Bii jülschman zegt het vakblad ie Horlogemaker Voor een kunststuk ala bovenstaand bericht doet vermoeden is zelfa 1200 gew o i rdreven prija wil men namelijk rakenen met de werkelijke waarde baruateuda op den lijd dieu eeu kunateuaar noodig heeft om het te vervaardigen Wanneer zulke klokken ooit fabriekmatig vervaardigd waren dau kon men den thana genoemden prijs inderdaad als hoog buachouwan maar als loon voor geoomplioaerde uurwerken rustende iu fraaie notenhouten soms ingelegde kasten waarren allea uit de hand vervaardigd werd gepaard met beduidende voracholteu kan zeUa 1200 niet ala een ovordreven bolooning wordeu beschouwd Gewooulyk werden diu werken tusschentijds door bekwame uurwerkmakers gewroolit au daarna doorgaans voor voel lageren prijs dau da vervaardiger in tijd en voorschot had opgeofferd verkocht Wij kunnun niet zeggen ooit twee slaiude klokken precies aan elkander gelijk te hebben gezien Daarom mogea we aannemen dut men jjeen bestaande warkeu namuakto Ongetwijfeld ging er dua bij het vormen eener geheel nifuwe saraenalelling vael lijd verloren mot het nemen vau proeven Men mag daarom veilig aannemen dat één werkman zelfs bij een oflvarduelda toewijding ongeveer twee jaren noodig had om een gecoraplicoerd werk gereed te hebbon Stelt men voorls dut ƒ 100 word veroiacht voor een frauia kast eu ann verder materiaal dan zijnen ondalerwijl met aan half oor luiaterend naar de vermaningen zijner moeder om zicii niet in gevaar te begeven Daarna verlnat oolc hij haastig t huis Moeder Uolsma blijft alleen achter Zenuwachtig trippelt ze t vertrek op en naer ontsteld luisterend naar bet angstige geaohraouw buiten en bet woaate geliuil van den storm zouder zich voor de tweaiie maal te wagon a u hot schrille gezicht vau dan vurigen heinel II Brand Wie huivert niet bij hot akelic grootscha schouw apel van eon rosaigen vurigen hemel die in zijn rooden gloed ovar grootau omtrek de jobfltijdiug verkondigt dat bat vuur een offer vraagt Wie ijst niet bij den aanblik eener woeste vlammenzee hoog opschietend en breed uitslaand naar alle zgden eeu wilrfeu heksenilana uitvourend op de muziek van don wiud en zich mot outombare verniolzucht warpend op da gowrochlen der mcnsiihenP Wie aidilert niet bij liet auiischouwün van een reuaaohtigan vuurgloed aangeblazen door een miichtiijoii woest htidendn slormwind die do vlammen drtigead met ilood en vernieling opvoer tot boog in lü lucht en een dwarrelenden vuunegen waaiervormig uiicpraidt over zyn omgeving ffordi oervolqd lou de werkman per jaar sleobta 550 voor zich kunnen rekenen Vergelijkt men nu dit loon met da prijzen die men foot goede antieke schilderijen betaalt dan zal men moeteu toestemmen dat zelfs ƒ ISOO een zeer matige som is en dat men ook tegenwoordig voor geen nundereu prijs zulk een kunststuk zou kunnen vervaanligd krijgen Dat de prijzen gewoonlijk voor staande klokken gesteld Bleeda ouder de werkelijke waarde bleven wordt bewezen doordat niemand zich waagt aan eeu hernieuwde vervaardiging Men arbeidde vroeger toch veel meer dan tegenwoordig louter uit liefde voor de kunst en men wilde zich de ervaring van een oud spreekwoord getroosten dat leert dat de kuust niel wordt betaald Vrijdag jl ontving een ingezetene van Yzendijka drie viaitekaarljes uit Breda Priusenhage en Kyabergen eu twee brieven uit Hozendaal in Noord Brabant en Löbit alle het postmerk van 13 Januari 18Ö3 dragende die de raia naar Noord Amerika hadden meegemaakt en vau daar teruggezonden waren De brief uit Rozendaal bevatte eenige honderden guldens waarde uau order De misslag heeft vermoedelijk op de lyn Vlisaingon Kozeudaal plaata geha L Verladen jaar had aau hetzelfde adres eene dergelijke vergissing plaata met een brief uit Tilburg In Eualand heeft da ingenieur Podolaky aangewezen boa van da aneeuw nut kan worden getrokken in den zomer Na sterken anaouwval moet men karrevrachtan naar aeu hoog gelogen plok voarao daar vaatstampen tot een vusLe ijainaaaa en deze bedekken met atroo zunil meat of aurdu Aldua blijf de iJBJiaBsa maanden lang aanwezig en smelt eerst bij da groote zoiuerbitto als er hut meest gebrek aan water ia Wugeua de hooge ligging kan men deu waterloop naar verschillende kanten leiden Poatvalken Het schijnt dat een Russisch ofUcier er in geslaagd is valken af te richten voor het overbrengen van berichtau Bij postduiven vergelijken bieden deza vogels verscheidene voordeden aan de duif kan mat eene gemiddelde snelheid van ongeveer lO kilometer per uur gemakkelijk 400 kilometer afleggen terwyl zij een kilometer in do minuut kan doorklieven De grootate snelheid die men bij haar beeft waargenomen is 60 kilometer iu één uur Maar die snelheid kan als zeer zeldzaam baschüuwil worden bg du valken daurentegeu is zg de gemiddelde In zijn belangrgk werk La anconnerie au moyen age et dans les temps modernes haalt de heer il Aubusson er verschillende voorboeldeu van aan hoe bijv een valk die vau Uh Oanariache Eilanden naar den hertog van Lerma in Spanje gezonden werd in 16 uur van Aiulalusiu naar Teneriffa terugkwam en dus 1000 kilomater had afgelegd of wel 62 kilometer per uur Datzelfde cijfer kan wordeu aangenomen als dn gewone snelhoid van roofvogels Terwyl men da postduiven gewoonlijk niet zwaaider belast dan met een vracht van 1 6 gram hetgeen de heer Smoiloff met goed gevolg beproefd beeft zonder dut da snelheid der vlucht er door verminderde Nog iu aiideie opzicbtan wint da valk het ala postboile van de duif hij ontmoet op zijne reis miuder gavaren eu wordt zelden bet shichtotfer van een sterkeren roofvogel dan hijzelf ook stoort hg licb niet aaiT slecbt wadar Met bijan on zwaluwen heeft men ook wel eeua da proef genomen muar zonder goed gevolg vooral wat de bijen betreft maar ook de zwaluw is Ie toer om aan alle weêragestêld j beid blootgesteld ta kunnen worden en het gaat I met tt gruote moeilijkheden gepuard om haar goed af te Zichten dan dat men zich er vtel van voorstelt om haur op deu duur voor hot overbrengen van berichten ta gaan gebruik n In de oudheid heaft men nog eenen andereu vogel Redresseerd uaraelyk deu raaf En volgpiis Aelianua bezat Murrea koning van Egypte eena zeer goed gedrosaeerda kraai dio prompt briuvon bracht uaar do verachilloudo richtingen die men baar aanwaea Toan de kraui stierf plaatste Marrea te barer nagedachtenis een gedenksteen t sn der geuoodigden op de jongate botfeeaten te Berlijn schetst het genot aan zulk eena hoo e eer verbonden in de Kölii Zt it De a3ten moeten alipt op tijd d w z Züor veel te vroeg komen Hoo lagur iu rang zij zijti hoe eenler zij muettn veraohijiien Da ïuteu waarin zij 111 bepaalde orda moeteu wachten ziju prachttg maar toen zy werden gebouwd was bet oi t vooriien dal ooit eeu zoo groote manaeheumassa er zich zoude verdringen Bovundiau ia do verbinding tusachen de zah u zeer slecht Uu zalen baden in een zee viii licbt ilank zy het grooto aantHÏ lauipou hoe later het echter wordt hoa en hoe ileohter de grooter oaiuartijk de warmte lucht die men moet iaademen komt dat het Daarbg komt dat het meerendeel der gasten niet gewoon is langen tyd te staan terwgl hier bgna allen 5 6 of 7 uur lang moeten staan en waobteu en de ervaring leert eerst wat dat wil zeggen De tong begint aau het verhemelte te kleven meii weet dat op de buffetten oohatteu ijju verzameld om honger au dorst to stillen Maar het naderen der buffetieu ia een kunatstuk en hel genieten van het gekregene een nog grootw toer Bovendien is bet voor de moeste gaatan onmogelyk iets te zien van hetgeen er plaata beeft en waarvoor zij zyn genoodigd Eindelijk kan men vertrekken Da gasten hebben bet zalige gevoel een avond aan het Hof te hebbeu doorgebracht maar de majostaiteu hebben zij nauwelgk gezieu en moe en uitgeput verbeugen zy er zich op buiswaarta te keerau waarbij hun echter nog eerst eeu nieuwe beproeving wacht het terugvinden der rijtuigen Hier zoekt een hoogwaar dinheidabek leader zjju vrouw elders zoekt er aan zijn düchter en tegen 12 uur keert de familie naar huia terug dat zij reeds voor drieën voor bol feeat bad moeten veriaten Bulteolaodscb Overzicbt Kr hearsehtu toeu het besluit van do Raadkamer bekend waa geworden eeue groote levendigheid in du beide Fransche Kamera Rouvier de eenige der beklaagde afgevaardigden die buiten vervolgiug is gestold werd door talrijke vrieudeu omringd die hem hunne aympatliïe kwamen betuigou H tzelfda was in deu Senaat bet geval met de drïa senatoren Deiès oudmiuiater Albert Grévy eu Léou Renault Het was alsof er eeu Kucht van veriichtiug in den Senaat was opgegaan Vau groote beteekenia is do beslissing der raadkamer omtrent deu oud miuiater Rouvier Blijkbaar ia ook in zijn geval mets van omkoopurij gablükeu Dat bij gelden dei maatschappij voor een staalkundig doel heeft gebruikt is eeu geheel andere zaak Andrieux zal intiiiaoheu dun atryd tegen Bouvier niet opgeven Aan een vertegenwoordiger vau i aro Verklaarde hij hem zoolang Ie zullen vervolgen tot ook Rouvier en zyn medeplichtigen voor het bof van aaaises tËrechtslaau Rieds is gisteren in de Kamer deze zaak ter sprake gebracht waarbij de Regeering nadrukkelijk de onafhankelijkheid der recbterligke macht handhaafde Cavuiguac betoogde dat het luntl moot brekuu met du sliukscba finauoieele potiiisk welke thans iu de Panamamaatschappij veroordueld wordt De totduaver verkregen resultaten zijn niel voldoende om der publieke opinie voUoauiug te geven Veriler giapt spr eenige praktyken welke door de regeeriug by de verkiezingen werden toegepast tipr stelt de volgende motie van orde wDe Kamer bealoten de Regeeriny te stuuoen bij het logangaau van omkooperyen on iiesloteu te beletten dat de door haar voroordoelde praktijkeu dor Regeeriug wedar voorkomen gaat over tot da orde vun deu dag Langdurige tofjuichingen j De miuistur van biuneufai dscho zaken Ilibot valt Covaiguuc bij Wy kunnen zoo zegt hij ouauiet voor de kiezura vertoonec voor eu aleer recht l ia gedaan I Ue Kamer zal moeten erkennun dat du Kdgeariug niets heeft nagelaten om gerechtigheid to verkrygen Ik beo zoo verklaart Spr verder bereid alle maatregelen ta nemen welke de Kamer zal goedkeuren Ribot vereenigt zich daarom met de door Cavuignao gestalde motie Jauri z stelt eeu andere motie voo ranar de Kamer geeft dan voorraug uun de motio Cuvaignac welke mut 44tt tegen 6 stemmen wordt aangenomen De Kamer besluit da rede en de motie van Cuvaignau te doen aanplakken A Meu zegt dat du Regtteriug de eerste gelegenheid zul aangrijpen om aan du Kamer aeu votum van vertrouwen te vragen Bourgeois wiidu na ufloop dar zitting vau heden reeda zijn ontslag nemen maar bet ge uktu zyn vrienden hom over ta halen dat niet lo doen Men beeft by bet uitbreken van da epideinia in het zwaurgeteislerde Hamburg in iJuitschlund de leemte gevoeld van het outbrekeo van een Rijkswet ovirai bad men veracbillouda bepalingen of ook wel geen bepaliugen Man ia turatoud aan bet werk gtgaun om iu de bahoefia ta voor ien eu iflans is bij den Bondanuid ingediend een Rijkswet op de besmetlelyke zipktön dio weldra den Eykadag zal worden toügezonden Het eerato artikel imdt iu hüüfcizttak aldua Elk iiekte au elk aterfgeval van cholera uziatiacbe vlekkeutyphus gala koorts pest Ousteraoha bmldupdal i okkeri alsmede elk g val dat de verdenking van een dezer ziekten opwekt moet wordeu aangegeven oovcrwyld aan de plaataelyku politie en vroegtydig aau deu fungeerendeD aria elk ziektegeval vao darmtyphus diphtberitiB oroup daaronder begrepen febris recurrens dysenterie roodvonk onverwqld aan de plaatsetgke politie By besluit van den Bondsraad kan belzelfde voor Audere besmettelyke ziekten worden voorgeschreven De volgende vier artikelen schrgven voor wie tot uitgifte verpliobt is waarby eeu afzooderiyke bepaling voorkomt ten opzichte van kraam bed koorts Dan volgen eeu dertigtal artikelen over bet opsporen der ziekieu de maatregelen tegen besmetting schadevergoeding enz en in eenige slotartikelen de strafbepalingen Deze bedreigen tot 2 jaren govangeniastraf tegen bet overtredeu van verbod van uitvoer hut gebruiken of laten gebruiken van besmette voorwerpen voordat zij ga lesinfeoteerd zyn vaar en voertuigen daaronder begrepen Bij verzachtende omstandigheden kan geldboete Lot 1500 M de gevangenisstraf vervangen De gevangenisstraf kan tot 3 jaren klimmen wanneer ten gevolge van de verboden handeling een derde besmet wordt Met geldboete van 10 tot 150 M of hechtenis van tan minste een week wordt bet niet of te laat aangeven gestraft evenzoo het bemoeilijken van het onderzoek van den fuugeerenden poliiiearls of handelingen in strijd mat de voorachrifteu der overheid Men ziet de atrafliepalingen zijn zeer zwaér wellicht te zwaar omdat men hier te doen beeft met eeu materie waarvan oen groot deel van h ot publiek niet veel weet eu ook niet weten wil Da leden van de rechterzijde lan Kamer en Senaat in België zijn gïateren ochtend in het JPalais de la Nation vergaderd geweest om vau gedachten te wisselen over de definitief aan te nemen gedragaiyn in zake du herziening De vergadering was zesr talrijk bezocht eu werd voorgezeten door baron t Kint de Roodenbeeke president van den Senaat Da gebcele zittiug is iu beslag genomen door drie redevoeringeo au de heeren Boernaert Woeate en Nothomb en beeft nog tot gtten resultaat geleid De miniater Beeruaort heeft verklaard dat de regeering onveranderd hare vooratellen handhaaft Hy drong er op aan dat de rechterzgde toch eeni stemmig er baren ateun aan geven zou Wat de kiesbevoegdbeid aangaat handhaaft de miniater eeue breede combinatie van dan wouingceuaua en het oapaciteitenstulsel hij zeido voel te hechten aan de verplichte stemming en aan de evenredige vertegefiwoordiging Ten opziobta van de organiaalie vau den Senaat verceuigde hij zich met de besluiten der bijzondere commissie welko voorstelt het behoud va de leeftijdsgrens vuu 40 jaar voor de verkiesbaarhaid en do verlaging van den oensus van verkii abaarheid benevens de keuion te doen door hetzelfde kiezerskorpa als de Kamer De heer Woeste biald evenzeer vaat aan zijne vroeger verkondigde deukbeelden Het ia eene dwaling zaide by o a de herziening te willen tot atand brungau mat de uiteiste liukerzïjde Du eenig oonaarvatieve oploasing ia Ie vinden in een overleg tusscbeu de rechterzijde en da gematigd liberalen De heer Northoiub eindelijk betoogde dat bet algemeen kiesrecht do wensch ia des landa lly ontkende dat de uiterate linkerzijde onverzoenlijk is immers zij heeft zich herhaaldelijk bereid verklaard don miuimumleeftijd vuu 23 jaar da voonvuarde vau oen tweejarig domicilie en het meervoud atemreebt voor de huiavadets aan te nemen De redevoering van den heer Nortbomb lokte zeer levendige protesten uit Morgen zal de disouasie worden voortgezet en zoo mogelijk met een votum eindigen Het ziet er treurig uit iu Portugal Diaz Ferruira t finunuieol plan ia geheel verminkt te ïoorsohijn geki men uit du fliiaucieele commiaaie der Kamer die alia voorgüstolde bothngau van levecsmidilelen schrapte en een ondereomraiaaia belaste roet het voorstellen van bi spariimen in de afzonderlijke miiiiateriêu een openlijk büwy a van wantrouwen dflt het ministerieEarreira zich echter niet hoeft aangetrokken Oliveira Marlina die o a wegens zyn voorstel dat met da buiteulaodsche scbuldeiaohera onderhandeld zou worden da eenige is dia togeu de willekeur der rcgaering opkomt viel baar gisteren heftig aan hij beweerde dat zij liever dadulijk dau na een paar jaar failliet wil gaan Zoolang het tegenwoordig kabinet uun t bewind ia gelooft meu niet dat zgn vooratel betreffende lu buitenlundachu achuld zal worden auogüuüinon Ook in de Italiuanache Kamer is gïateren een interpellatie gedaan Belangrijk was hetgeen de minister van buitenl zsken aan deu afgevaardigde Cumeniaiitwoijhlde belretfuode Cuprtvi s verklaringen in da Duitsche legtrcommiaiue De minister merkte op dat de Duitache legafmuoht kracbluns de nieuwe wel eerst over 20 jaren haar volkomen oniwikkoliugzou hebbt n bereikt Daaruit blijkt liat geen vreea voor bei tegenwoordige de Dmtache regoering solt id beeft de veraierking der krijgamacbt voor te stellen