Goudsche Courant, zaterdag 11 februari 1893

506a 1803 Zaterdag 11 Fehnarl GOUDSCHE COURANT ISieuwa en Advertentieblad voor Gouda en Qmstreketu Oe isKeadtng van adTertentlön kan geschieden tot Mn nnr des namiddags van den dag der uitgave De onderg eteekende beeft de eer zijnen geachte Cliëntèlle en Stadg enooten te berichten dat van af heden de prijzen van h jt RII DVLËE8CH belangrijk zijn verlaagd Vraag Prijscourant s v p Hoogachtend G C BRUIJi EL GebrS Stollwerck s Chocolade en Cacao D =l DcDlmatige door de nieuwste uitrindingen op machinaal gebied T6rbH erde fiibricatie en uitsluitend gebruik van jne en nste grondstoffen garandeerei den verbruiker van Stollwerck s Chocolade en Cacao een aanbevelenswaardig fabrikaat nauwkeurig beantwoordende aan den inhoud der reap Etiketten De Firma behaalde 27 Brevets als Hofleverancier 44 Eere Dlploma s gonden enz Medailles een bewijs van uitmuntend Qju fabrikaat fieeds 187i schreef de Aocademie national de Fana Kous vons déoemoxm nne Medaille il r pi ndière dame en oonsldérfttlon de votre exoeUanta ftibrioatloii de Oiiooolat bonbons vaiiéa eto eto Stollwerck s fabrikaat is verkrijgbaar bij H E Ckinfiseuis Banketbakkers enz enz Generaalvertegenwoordiger voor Nederland Jaliiis Xatteiiklodt Amsterdam Kalverstraat 1 103 WAABSGHUW llKG BUEGEMEESTBR en WETHOUDERS n Gouda Gezien de Verordening op de Wykon en hei doen ftD aangifte tot bet bijhouden der Bevolking Kagiiters Herinneren belanghebbenden dat Tolgena die Ver ordening Ieder die naar eene andere woninu binnen de Jemeeote rerhuïat daarvan ten fapoedigste altijd binnen drie dagen aangifte moet doen bij de betrokken WJijkmeeitera en ter Plantaeiyke Secretarie Bu reau van Bevolking en de Hoofden dor huisgezinnen alamede afzonderlijk wonende personen gel ke aangifte bebooren te doen wanneer ey dioi Btboden of andere personen in hunne woning opnemen en voorts dat volgens bedoelde Verordening alle eigenaren van gebouwen ol besloten erven verplicht eyn te torgen voor eeno behoorlijke nummering hunner panden welke nummering oveiieens moet geschieden op afsohuttingen bij verbouwing of vertimraeria terwijl zij mede gehouden rijn om binnen acht doffen aa eene splitsing of veroeniging hunner perclteleni daarvan ter Plaatselgka Secretarie kennis te en opdat de vereisohte wijsiging in de huisnummers kunne worden gebracht Geschiedende deze waarschuwing ter voorkoming Tan vervolging overeenkomstig de bepalingen der bovengenoemde Vetordeniug Gouda den 9 Februari 1893 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAV BERGEN IJZENUOORN Da Secreturis BROUWER Afloop van Openbare Verkoopingen van Onroerende Goederen Gehouden 8 februari 1893 te Waddiniveen ton ovftrataan van Mr I Molenaar Pare l en 2 kooper K v d Torren Jz te Waddiniveen voor ƒ 14600 ir 8 en 4 B W C Boer te Boskoop voor g 648fi g 6 kooper C Versijdente Wad dinxveen voor 2226 e koopster Mej Hoogerbrugge te Overachie voor h 10660 7 kooper W Moons te Waddiniveen voor ff 8100 8 en 9 kooper J H Zwart te Waddiniveeo voor 2875 10 kooper J v d Hee te Waddinxveen voor 7260 te zamen 46626 Hel perceel Weiland kooper W Moona te Waddinxveen voor 2770 WARKTBEKICHTEN QOUda 9 Februari 1893 Hoewel de aanvoer nog gering was ging er in granen tot onderstaande prgzen een en ander om Tarwe Zoeuwsche 7 ü ƒ 7 60 Afwykeode ƒ 6 5 60 Polder ƒ 6 60 a ƒ 7 Gerst Chevalier ƒ 6 a ƒ 6 60 Haver per Heet ƒ 3 a S 75 per 100 kilo f 7 i 7 60 Erwten kookerwten 8 60 ft 9 26 Boooen Bruineboonen ƒ 8 a ƒ 10 Paardenboonen 6 76 a 6 Duiveuboonen ƒ 6 26 a ƒ 6 76 Mais per 100 kilo Bonte Amerikaansche ƒ 6 30 a 6 40 Cinquuntine ƒ 6 75 a 7 VfiEUA aKT Melkvee weinig aanvoer handel en prgzen flauw Vette varkens goede aanvoer handel zeer vlug 23 k 26 ot per half KG Biggen voor Engeland goede aanvoer handel zeer vlug 39 a 23 ot per half KG Magera Biggen redel aanvoer handel zeer vlug 0 95 a 1 60 per week Vette schapen weinig aanvoer handel vlug ƒ 12 a 17 Nuchtere kalveren red aanvoer handel vlug ƒ 4 a ƒ 10 Aangevoerd 19 partyen kaas Handel vlug 1ste Qual ƒ 28 a 29 2de Qual 26 ƒ 27 Boter weinig aonvoer handel vlug Goeboter f 1 60 ü f 1 70 per kilo Weiboter ƒ 1 40 ü 1 50 per kilo PETKOLKUM OTKEKINGE van dfl Makelaars Ctitzlair Soh IkwUki te Rotterdam De markt wa hedon t Loco Tankfust 6 90 öeimporleord fust 6 September Ootober Norember en Beoomberleveriag 6 85 Gauila Snelpersdruk lan A 3luNKltAN k ÏOOK BurgerlUke Stand GKBOREV 6 Febr Margaretha Helena Willemina ouders A J Dongelmans en H Q van der Geest 7 Maria Catharina ouders W Roepera en A de Kruif 8 Adriana Maria oudera A H Scfaeffiar en A M den Held GEHUWD 8 Febr M Portland en E A Prins D do Beij en E N van Wilgen S van Wyngaarden en J G Idenburg C J van Leeuwen en A Krijgsman J Sjouke en J Verbaan J van Trlet en A J van Os OVERLEDEN 8 Febr T A F Peters 8 ra Reeuwijk GEBOREN Simon ouders E Kiraabergen en J Sohuitevoerder ADVERTENTIËN Voor de bewyzen van deelueniing ondervondea bg de ziekte en het overlyden van onze zeer geliefde Zoon Broeder en Behnwdbroeder de WelEdel Geboren Heer AUGUST ANTONIÜS KOCK betuigen wjj onzen welgeraeenden dank Uit naam van allen Wed A KOCK DK Witte TE KOOP GEVRAAGD Een liuis met vergunning dat ingericht kan worden voor Slijtery Br Fr 8601 aan Firma W J vak HOOG8TEATBN Noordeinde 98 ii Hage Wed M MOL korte Tiendeweg D 3 ia hei goedkoopste adres van wm Nieuwe parapluien en reparatie GROOTE AFSLAG VAN EÏÏNDVLEESCE BIEFSTUK 45 a per 5 on RIBBEN 35 ROLLADE 35 LAPPEN of GEHAKT 32 g VLEESCH met BEEN 30 frima MLtcalUett Dageiyks te verkrggbaar bg J DG JO G VOGELENZANG M lU Bg de ondergeteekenden is de INTEEKENLNG OPENGESTELD op ie yiMVWB JAABGANO van het VERSLAG van het verhandelde in den GKHjiiiiiTKEAiD VAN Gouda Prijs per Jaargang 3 A BRINKMAN ZN EeltknobbeUr HoornvHea JSuideelt Wrattev enz worden Id 7 a 8 dagen tyd geheel verwgderd zouder de minste p n te Teroorzaken ook zelfs niet op de gAToeligste huid Prija per flacon met jtenaeel 50 cis Alléén echt by B SCHOLTEN Coiffeur Ëisch de handteekening vpq A v TUIJLL Oe aitgave dezer Gonrant geschiedt dagel ki met oitEondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Mioaderlgke Nommers VIJF CENTSN GOUDA 10 Februari 1893Van cle aangeboden gelefïonheid om gratia brood met molk te gebruikeD werd bedeu morgen door 342 kinderoD gebruik gemaakt Bij kon beiluit ii aan G W Kruisheer wed C Manavelder Ie aluiskueoht bij do MaUegalsluis te Gouda eeu pensioen verieend van 138 Heden nacht ia van een achnit in da kolk der MntlpftRtsluis liggende e water geraakt M van der B die gelukkig spoedig door 2 agenteo van politie 18 gered £ en paar uur daarna is de schuit doordien hij dwara in de kolk kwam te leggen goEotikeo Bij vonni van het kantongerecht te a Gravenhage werd M V schipper te Soheveoingen vrijge pralmriwr ï t MTotgeiid fetf hem ten laste gewiegd dat bg op 9 Maart 1891 ala gezagvoerder ran het ScbeToninj Bche vaartuig Sob 2 viaachende in de Noordzee buiten de territoriale wateren de reep beeft doorgesneden van de netten van een Ëngelacb visacberavaartuig waarin bij mot z jn vaartuig verward zat tonder toeatemmicg ran den Eagelachen gezagvoerder De ambtenaar van het O M bij het kanlongereofat die de veroordeelinft van den bekl tot 10 dagen heobtenia bad gevorderd kwam van deze vrijspraak in booger beroep en dientengevolge werd deze zaak ginteren voor de Brrondiasementarecht jank te VGravenbage behandeld Onder tal van getuigen werden met behulp van en tolk ook twee ran de Ëngelscbe visscbers gehoord en de oude quaestie rees ook in deze zaak FEVILLETODI S T X IT 33 II De breede Hoofdstraat van bet dorp hel verlicht door hoog opsobieteude vlammen levert een tooneel van grenzenlooze verwarring Honderden monsoben met verwilderd voorkomen uitgedost in de meest phantaatisobe kleediiig krioe len met klagend geschreeuw handenwringend doorelkaar verbgsterd van schrik en ontsteltenis Gillende kreten van woeste jonge vrouwen met losbangende haren of fladderende mutsen ruw vooruitdringend tusaohon de mannen smeekend angatgeBcbrei van oudere vrouwen en kinderen den baaien rok over bet boofd zich versobuitondaan deojgkant der buizen bulderend geschreeuw van stoere mannen in groffö werkkielen bet ruwe doorgroefde gelaat hooggetint door den roesen vuurgloed en daar tuBscheudoor het builend geraas van den stormwind het geknetter der vlammen en het gerinkel van tjrekend glaswerk en vallende dakpannen Aan de ovérzg de der straat staat een groot meu belmag izijn in licbtelaaie Breede dwarrelende vlammen slaan uit alle vier weer dat de visaober iriana netten vernield waren dit toeaobreef aan optet of onhandigheid van zijn concurrent die omgekeerd weer beweerde slechts door omstandigheden ge noodtea kt He reep te hebben gekapt om erger nverjj voor beide partijen te voorkomen Het getuigenverhoor liep natuurlijk over versobillende ttichnisohe sakeri wnsrby voor de zooveeUte maal bleek boe moeilijk htt voor niet deskundigen ia zich eene voorstelling te maken van tueatanden op toe vooral de scheepstemien inzonderheid die by de viaeohera in gebruik gaveu meermalen aanleiding tot miaveratand Het resultaat van het zew langdurig getuigeohoor was en bleef dat de Kngelsobeu volhielden dat kappen van ilo reop onnoodig was de Hollanders dat zg wilden zg vaartuig en bemanning redden kappen moeaten hetgeoo de geboorde deskundigen aannemende dat de verktsribgen der Hollaodsohe viaaohers omtrent wind ligging oüz juist waren beaamden De officier van justitie forderde ontslag van recfatBTervAging 4 Omtrent het op te riohten zomer en wtnterkurort te Hilversum lezen wij in de f rA Bouwkundig weekblad bet volgende In den laatsten tijd kwamen herhaaldetgk berichten in de nieuwsbladen voor omtrent een te stichtenseoatorium te Uilveraum volgens de plannen vno den architect A L van Gondt en naar aanleidini daarvan kunnen wij mededeelen dat inderdaad bet voornemen beataat om daar een zomer en winterkuuroord op té richten dat bij zomer een dicht dennenboBob tot wandeling aanbiedt en dos winters eene verwarmde serre van groote afmetingen 60 bij 100 metes en evenredige hoogte waar de hoornen en planten ala in den zomer tieren T Daarmede in verband zijn gebogen corridors aan verdiepingen dwars over den weg voortgezweept door den woedenden stormwind die huilend door stegen eu dwarsstraten giert de naastbijzgndc huizen overstelpend met een regen van brandende vuurklompen Sleobts oen oogenblik en ook het tegenover liggende gebouw een deftig beerenbuia vat vuur Een akelig angalgoschrei atggt ten hemel hoog uitkliokend boven bet rumoer der razende elementen Verlamd van ootzatting staren bonderden menschen in de vuurzee die hen telkens verder achteruit dringt en een munr van vlammen opstelt over de gebeele breedte der stsaat De belendende huizen worden door de bewoners ontruimd alleen C kostbaarste hunner have reddende Bn niemand onder He woelende menlf te denkt er aan de veriaten gebouwen binnen te drin onr om de prijsgegeven have aan de roofgierige vlammen te betwisten Er wordt letterlgk niets tot redding beproefd Do bur omeeater staat aan den anderen kant van den vlammenmuur wezenloos in de vuurzee te staren die elk oogenblik dreiffender aanzien verkrggt De brandmeestera omringen hem leunend op bet teeken hunner waardigheid gejaagd overiepgend wat er gedaan moet wordeUi om het dorp voor volslagen onders aiig te behoeden En intusschen grgpt het gloeiende vlam men monster ondersteund door den immer krimpenden stormwind steeds verder ora tioh Twee kapitale gebouwen aan den lijkaiit drie aan den windkant staan in volle vlam ADVSRTENTlËN worden geplaatst van 1 5 regels U 50 Centen iedere regnl meer 10 Centen GROOTB LSTTÜES Worden berekend naar plaatsmimte Bovendien worden alle Advertentiën gratis opgenomen in het ADVERTENTIBBLAO t welk des Maandags Tersoh nt gebracht waarop afzonderlgke paviljoens van 1 2 en 3 vertrekken met veranda s toegang hebben waardoor voor eiken patiënt de gelegenheid bestaat om zgne vrgheid te benouden en toch in gelgke temperatuur bet overdekte park te kunnen bereiken Verder is het pian aan dit laatste deeet ipgel leesen cnnversatiezalen gelgkvloers te verbinden en daarvoor in het front een afzonderlijk gebouw te plaatsen waarin bladen van allerlei soort pneumatische en electrisobe toestellen gymnastieklokalen enz in ruime mate zullen worden aangetroffen Eindelgk is er nog een oeoononiie gebouw ksufceo en wasaoherg aan toegevoegd in verband met de corridors en bovendien een afzonderingsgebouw De lengte van het terrein zijnde meer dan 400 meter wordt aan de einden geflankeerd door eene directeurs en eene dokterswoning waartussobeu een voorplein ontstaat nat op bet zuiden ligt en door de ROboften corridors wordt ingotloten Drie corridors zgn zoo ruim gedacht dat deze tevens als wandelplaatsen voor de patiënten kannen dienen en daartoe de noodige afwiBseliug zullen aanbieden Een eigen boerderij zal in de bonoodigde zuivelproducten onder toezicht van een veearts en bacterioloog voorzien Hilversum gaat door deze grootaoife onderneming die aan menig patient eene reia naar het buiteeland zal besparen en wellicht vele vreemdelingen zal trekken eene goede toekomst tegemoet Mr A H Koning te Finaterwold heeft omtrent zijn denkbeeld tot t stiofaten van een ivpartg van orde inde locale bladen nog eec kleine opheldering gegeven De party van orde obrgft hg eerbiedigt ieders overtuiging Zg bemoeit ziob niet met poliliak Zg die de aociulistisohe beginselen zgn toegedaan kunnen eiob met volkomen reobt bg haar aansluiten mits zij langs wettigen weg die begiaae Daar moot gehandeld worden nDe spuit de spuit gilt het in de ooren der half versufte autoriteiten en door duizend monden herhaald davert die kreet donr bet gnneche dorp De gemeente oprichter is de eerste die tot bezinning komt Aan bet boofd van een troepje mannen met bglen gewapend baant bg zich door de tuinen en over de erven oen weg achter de brandende gebouwen ora alles vernielend wat de vrge passage belemmert De communicatie tussohen de beide helften van bet dorp is in enkele minuten volkomen hersield Voort git hij met z n staf om de twee spuiten te balen torwgl bijeen paarzgoergetrouwen be el geeft de klok te kleppen Ke toren is weldra bereikt Bij gebrek aan een sleutel wordt de poort open gerammeld Twee mannen snellen naar hot klokketouw Een forscbe ruk slechts on He noodkreet uit de metalen keel gaimt over het gansche dorp doordringend tot ver daarbuiten als een gillende bede om hulp t Vooruitzicht van den aanstaanden strijd tegen hot atversUndend element waarin weldra boudgenooten zullen opdagen uit alle oorden brengt de verlamde toQBchouwera tot brzinuing en He gemoederen tot kalmte In een oogenblik is er een vrijwillige burgerwacht gevormd diu het terrein vnn den brand zooveel d eulijk afzet De burgemeester beveelt He brand