Goudsche Courant, zaterdag 11 februari 1893

athankeiyke personen als b v niet bedeelde koop g el bet kiesrecht vooropgesteld hadden maarlieden aan de deur die eigonlyk vermomde bedelaars i j P j j biylden zij een veimogensbeagn het kiesrecht gaf a j behan leld Voorts stipte hy audero bezwaren aan die echter veranderd te zien lu Zondag namiddag en dou daarop I j ich zelf niet zoo in de hoogte te stekenrollenden Maandag erdreveu worden zij toch Wat uu e houding der bestaande parlgen tegen Dercksen begon met den heer Valotteover dez j wet betreft erkende spreker dat er overal j j t to zeggen voor de nette manier van spreken vooren teirBnstflr i rB Lh vmHpn nn ll m l j emdelyk vau de liberalen ieU j te zien koinon dut goed waa Wie is overigens voor en tegenstanders te vinden zijn De meerder Voorts beid der liberalen is er voor blijkens de stemming dor L nie maar er zij ook tegenstanders in den j autirevolutionairo minisler die beloofd heeft het boezem onzer partij voor wie de stap te groot is itieereoht te hervormen P Do liberalen hebbeu geBy de Katholieken is Dr Sobaepman en enkele durende velo jaren getoond niet voor uitbreiding van volgelingen Jiet de wet lagenoraen ook kleinere kit sreoht to zijn ondanks Tborbecke s voorbeeld aan het bewind gedaan tirovointiouairen hetgeen n KU sreout to zyn oniJanKS kalliolieke orsfanen spreken in dien geest een grooter YY t hebban de liberalen i leel met de Tyd aan het hoofd is er tenen De Veel minder dan da anti heer Ras e het Belgische Kamerlid Northomb ge tuiadon in tegeuovürgestelden geest lm weiuehen te verweuolijkeo AlIeeD E die saa rerotver en dynamiet de roorkear geven sy die bl reo Tatlboudea au het prognmmB te Zwolle opgesteld kuIIhd bg d party van orde geen ateun Tiodeo Het is bij de joogita herstemmiog in Leeuwarden wanner toegegaao dau men dit ia ons land vooral bij tuiwheulgdache rerktezingon gewoonl ii Hen Mhryft daarover aan bet Mbl Na ecüe beweging gedurende ruim drie weken wegeaa de verkiezing van een lid der Tweede Kamer cooaU die ier nog noott bij vorige verkiezingen is waargenomen volgde heden den dag van de opening der atembrierjei een spanning welke tot alle klassen der maatsohappij was doorgedrongen Op straat en in buis overal was de herstemming bet onderwerp der gesprekken Aan berekeningen omtrent den uitalag geen gebrek Ueeds om d uur bij de opening van de zitting van bet stembureau drongen de men cben aaar de groote raadszaal waar het stembureau was gezeten Gaandeweg was niet alleon de publieke ribune geheel vol geworden maar was bet ook op de trappen die naar de zaal leiden en iu de ruime vesUbule stampvol gewordep zoodat er geen doorkomen wal Talrgke groepen waohtteu daarom het bekend worden van den uitslag vóór en bij het stadhuis af Toüu do opening der atümbriefjes wad afgeloopen en do voor den beer Gerriisen gunstij a uitslag bekend was geworden ging er van den kant der radicalen een luid gejuich op eu toen was het een stormloop naar hot telugraafkantoor dat naar wij vernamen een paar honderd telegrammen betreffende dun uitslag vrijd en zgd bad over te seinen Ook in Amsterdam was de belangstelling niet gering In de Tijdiugzaat van de Telegraaf waar elk half uur do stand werd opgegeven verdrong zich heel den dag oen talrijk publiek Toen de uitalag bekend werd ging er een luid lioerah op van de aanhangers vun den gekozeuc Terstoud werd toon iu de Tyding aal het portret TBU den heer Gerritsen opgehangen en daarnevens ceu teekening van Braukonsiek speciaal voor die eelegeuheid vervaardigd dat ham voorstelt mut een jonge Friezin aau den arm de radicale parlij en daarnaast de oude beer TrooUira met moeke de liberale party De officieels weg is toch inderdaad een langdradige WOK Verleden jaar Juii richtte zich een indisoh militair te Breda gugageerd met 338 tut den minister van Koluniën wijl hem tf 76 korting op lijn gagement is opgelegd daur by indertijd borg ia gebleven vour een pupil zuun van een overleden iudisob militair die het naar het aobynt in ons tusuliiide niet al te best moet hebben laten liggen Wat nu echter hiervan zy onze Joris Goedbloed waobt nog altyd reikhalzend op een beellBsing want de minister heeft wul geantwoord dat zijn verzoekBobrift tot opheffing van do korting aan den gouver neurgeneraal in Indië ter adviea was opgt zouden doch deze schijnt het vhaast je langzaam in toepassing te brengen daar v B zoo beet onze soldaat tot nu toe noch van den gouverneur generaal □ och van den minister van Koloniën iets nuderti heeft varuomen In 7 maanden kan met toch zuk r wel advies uit Indië krygen Met recht mug dus ook in deze zaak geconstateerd worden dut de officiee o weg een langdradrige weg ia BL waohtB en de politie maken ruira baan voor de twee brandspuiten die door honderd sterke armen voort getrokken ratelend aaukcmen op het looneel hunner werkzaamheid In eau oogwenk zyo de slangen ontrold eu vast geschroefd i Aan water ia geen gebrek Nog één minuut en i de opstuivende vlammenzee zal van tweo kanten wor den aangetast Pompers vóór schreeuwt eender braudmeestarB en om eecige ordo te schepper in den ohaos van menGcben begint hy eenige namen af to lezen by het belle licht der vlammen Niet pompen jongens I schreeuw een ruwe ktem die hoog boven t gabuliler van den winil en het suizend geknetter der vlammen uitklinkt Laat branden mannen t h nodverdommo m nbeer HuUt z n pulüis Slaak bet werk gilt een andere slom E n vonk is voldoende om den brand to stoken in een sioeulend vuur Alsof de duivel vaart io die ontatelde ineusohenmassa gilt liet eensklaps aan ullu kanten ifLaat branden I laat branden staak bet wark Ue burgemeester staat handenwringend voor het oprourig gepeupi ouniaohlig om het woeste gehuil te overschrtieuwen eu de opvlaaimttiido hartstuohttn van bet gfuieea in bedwang Ie houden Ue wanorde slaal ovfr tot een formeel oproer de uiting vau laag omlertlrukte volkswoede die dreigend gertoht wurdt op den burgemeuster en z n Het ergste van allw ia intuatchen dat een arm diommel de dupe dezer iaugdradigheid is daar hem tot nog toe die J 76 vac zyo kwariaats pensioea wordt ingeboudeu By de CommissUi tot hulp van Werkloozen te Amsterdam zijn tut dusverre meer dau S500 aanvragen ingekomeo een cijfer dat betaogryk booger is dau meu aanvanketyk gedacht bad Uet onderzoek der aanvragen beeft geregeld plaats en dagelyka wordt ondersteuning uitgereikt Als beginsel ia aangenomen dat voornametijk gezinnen met kinderen geholpen worden Vrygezellen moeten wachten totdat blykt dat de kas ook bunne ondersteuning gedoogt Ook worden alleen die personen geholpen die een bepaald vak uitoefenen en door de lijdsomstandigheden buiten werk zyn hetgeen niet kan gezegd worden vau sjouwerhedeu eu iosBfl werklieden Het stoomschip Schiedam van de Ned Am Stoomvaartmoatschappy ia Woensdag te Queenstown in ontredderden toestand binnengevallen Ue eerste stuurman geeft van bet gebeurde hot volgende verhaal Drie dagen nadat wï Boulogne verlieten kregen j wij geweldig weder u reusachtige golven over bet I dek toen wij plotseliug dun SSstan Januari s morgens 6 uur een verscbrikkelykeu aohok vueblen over de gansche lengte van het Bcbip Btijkbauf bad de schroef tegen een hard voorwurp geslagen waardoor de schroefas was gebroken De duisteruia belette te onderzoeken op wat aoort van voorwerp wy gestooten badden Maar de kapitein gelooft dat bet eeu drijvend wrak geweest moest zyn Oniuiddullyk i erdeu maohinea stil geret en zeilen geheschcu terwyl wy koers zetten naar Queenstown dut op een afstand van dOO mijlen vuu het punt verwyderd lag Gedurende vier dagen zeilde da Schiedam vouri terwyl deskundigen do schroefas repareerden ouder vo ndureiid onstuimig weder hetgeen het werk natuurlyk zeer vertraagde terwijl bot schip herbuuldelijk weigerde naar her roer te luisteren Kon aanvankelijk voldoend herstel der schroefas maakte hat den vyfden dag mogelijk 36 uren langzaam voort te stooman tooEi andermaal de schroefas brak hetgeen wodor het bijscben der zeilen noodzakelijk maakte Keue nieuwe reparatie daarvan bleek niet bestand legen den golfslag want de schroefas brak ten derden male eu uu onherstelbaar omdat de leus dor as ook gebroken was Overigena heeft het schip geen sobade behalve dekscbade De Schiedam moest dus voortZeilen en maakte vier knoopeu m het uur ondanks zwaar wedai Een Liverpoolsoli stoomschip Strabo genaamd bespeurde de noodseinau der Schiedam Vrijdag en bood auti haar naar Queeustowu te sleepen waarvoor de kapitein echter budankte toveiiB dun gezagvoeider der Strabo verzoekende hot gebeurde te Liverpool u de te deeieu Uit Monster meldt men Door de bluemboUeikkweekeravereeniging alhier is besloten de groene veiling van dit jaar te doen houden doür den beer Paurdekouper uit Noordwyk eu den notaris Eeyuen te a Gruveuzaude Ue veiling zat ruim t lüO grout bedden zjjn Duor een üer ludeu word de wenschelykheitl betoogd vau eena verandering in de veiliugsconditién Deze bevatteu iil gewooulgk de bepaling dut direct trawanten als vertegen woord liters vau den vrekkigen rykdom Terusuwernooil otkümen zij aau de ruwe handen van bet gepdupel door langs den nieuwen verbindipgsweg te wyküu naar da andere helft der straat waar intusscben een duizendvoudig hoezee opatggt nu de eerste breed waterstraal siaaend in bet vuur valt Enkele getrouwen werpen in do huast eon barricade op tusBoben de putnhuopen en da aangrenzende vaart om de oprocrige maasa den doorgang te betwisten Gtdukkig vruajjt zij geCn doorgang maar richt zich naar de brandende irebouwen om met lovensgavaar de prijagegoven have der rijke bezitters te plundtirt n Aan de andere zyde van dun brand worden uUe krachten ingespannen om het vuur te beteugelen Op bevel van de brandmeesters worden twee buizen dia nog maar weinig van bet vuur geleden hebben ontruimd om omvergehaald te worden Keu bejaarde rouw blijkbaar tot dun duftigen filaiid behoorenUe loopt met Ridderende haren handüuwnngüiid door de krioelendu muuigte ffjfzis daar hè jo muvruuw Sohriule roept Snijder dia met biins Holsma en Juu te midden van een troi pje urbuidersvolk staat waarvan enkelen met lauae brundbakt n gewapend zyu Mevrouw Schriett wringt zich tusschen de mannen liuor tn kli utt zich vast aan buiis Hitlsmii die er met z n rooden zakdoek om t hootd gebonden alles I oa den toeslag de bollan staan voor rekeoing o risico van den kooper wat voor dezen eehter daar hij dikwyls io een andere plaats woonachtig is een vrg bezwarende bepaling ia Het is voor den verkooper veel gemakkelijk her toezicht op de rerkocbte bollen uit te oefenen dau voor den kooper Ue voorsteller wilde daarom aan de verkoopera of prin I cipalen de verplichting opleggen tot aan de opoeem I dagen voor de geveilde bollen zorg te dragen Uit onderwerp is reeds vroeger besproken in de afdeeliog Oegsgeest der Alg Vereeuiging voor bloembollencultuur en werd ook behandeld in de vergadering der bollen kweekers veroeuiging te Poeldyk Hoswel men zich niet ontveinst dat er voor de verkoopers wel eeniga bezwaren aau verbonden zijn achtte men het te Poeldyk van overwegend beiang voorden handel daar de koopera door de tot heden beelaande bepaling wel eens afgeschrikt worden en daar besloten eeu vüoratel lot wijziging van deze bepaling iu den aangeduiden zin iu te dieoen bij den Bond van WeBtlandaohe bloembolIenkweekerB om zoodoende te geraken tot een Terandoring over bet gebeele Westland De vereaniging te Monster boaloot du de bespreking Io de bondevergaderiug af te wachten en zich aau bet daar te nemen besluit te onderwerpen Ëen paar dagec geleden trad een vyftienjarige jongen een sigarenwinkel te Brussel binnen en kocht eeu pbkje tabak Willende betalen bemerkte hy evenwel dat hg geen geld genoog bij zich had eu nu zei bij tot den sigarenkoopman ffik heb het geld dat mijn moester mij gegeven heelt in de werkplaats laten liggen ik zal snel naar buis loopeu om het te halen eu laat u zoolang dit kleine schilderij houden ik beu terstond terug Pa jongen had nauwelijks den winkel veriatea toen oen zeer voornaam beer binnentrad en eenige van de duurste Havanasigaren kocht Als bij toeval viel daarbij zijn blik op het door den jongen op da toonbank aohtergetaten schilderij wat hem den uitroep ontlokte r Miju God I Wat oen kostbaar portret I Wat moot u daar voor hebben P Ik geef er u terstond duizend francs voor De koopman aatwoordde dat hem het portret niet toebehoorde maar dat het er eenige minuten geleden door een leerling was oedergolegd ffGoed zei de vreemde heer ik heb tot myu apyt grootou baast maar hier is mijn kaartje zand als je blieft den jongen man bij mij in het j Hotel de Franco en zeg hem dat hy bebaUo de duitend francs een goede fooi voor hei portret zal hebben De heer vertrok en de koopman las op het kaartje den naam Markies Iguace da Valdor Parijs Toen de jongen terugkwam bood de sigaren ban delaar die natuurlijk zelf graag een goed zaakje wilde doen 800 franca voor het portret Üe jongen antwoordde dat hij geen recht had het portret ta verkoopen maar dat hij zijn patroon zou zenden Da patroon die zooals hij verklaarde bat portret eerst onlangs op eana veiling bad gekocht en van plan was het naar een ergulder te zendeo wilde 500 francs voor bet portret bebbeu welke som hem na een korte onderhandeling door den sigarünhandelaar werd uitbetaald Deze begaf zich dan ouk zeer tevreden over den gesloten koop naar het Hotel de France waar hij tot zijn groote verbazing vernam dat men daar geen markies de Valdor kende bobalva presentabol uitziet O het ru baas smaakt ze dringend rad tochm n kostelijk goed en m n geld Verrek met je geld ga ar ï elfiu bijt oen stemhaar nydi toe maar mevrouw Schriele stoort zlobniet Hun da gruve verweusobiug O God toe baas Holsma 1 bier hé ja de aleutels vai de brandkast Doe t niet Hohma Beu je bebUkaemd man P t Uuls brandt ai schreeuwen schorre stemmeudoorelkaar Sluit haar op in baar kasteel dan kan ze ziobwarmen bij t vuurtje van haar rijkdom bulderteeu woeateling die onverwacht in hot groepje dringt Ëen ruwe schaterlach uit twintig ke en ia t antwoord op de grove scherts Baas Holsma staat weifelend tegenover mevrouw Schriele verlegen aebaren makend om zich aan haar dwingend smeeken te omtrekki n Kensklaps verandert t tooneel Ëen jonge dumo ij wijden refionmantel gebuid staat plotseling tusschen de woeste mannen den üeren blik uitvorschoiid in hot rond werpeod Wat is dat hier vraagt ze strak O God freule mijn gold mijn lieve geld I kermt mevrouw Schriele naar het muisje dringend help mij freule hier hê jo de sleutels van do brandkast ordt vffDof d De Eieswet in Burgerpliclit Gisteren avond bad io de zaal Kunstmin van da Sociëteit Ons Genoden do aangekondigde openbare büeenkomst plaaU uitgeschreven door de liberale kiesvereeniging Burgerplicht ter bespreking van de ontworpkieswet van deu minister Tak Er waa veel publiek opgekoman da zaal was met leden versohilleoda politieke partijen zoowel van hier als van eldera geheel gevuld De inleider de heer T G G Valette begon lijne rede met eene aanhaling van prof Gort van der Linden ten betooge dat elk staataburgar er recht op heeft door zijn stem invlood te oefenen op den gang van s lands zaken Het is maar eau vraag van toepassing van dat begioael wanneer elk daartoe zal worden in ataat gesteld De wet van den miuister Tak voldoet dua aan een algemeen gevoelde behoefte en dit is zoo waar dat onderaoheidau politieke partyW om fltrytf zich het vaderschap van die wel toekennen Uit is echter zoo niet Zij is het uitvloeisel van Tak s eigen denkbeelden zooala hij die reeds vroeger in eene brochure on in de Kamer verkondigd had hei stemrecht voor elk die in zijn eigen onderhoud kun voorzien Van den beer Tak was dus geen ander voorstel te waobten Ue inleider giuc daarna over lot eene suheta vao bet ontwerp waarbij liij vooral bet liobt liet vallon op die bepalingen die van de tegenwoordige wetgeving verachilley Daarna kwam hij op de van verschillende zydeu geopperde bezwaren Volgeus deü ipreker kan er van ongrondwetligheid dor voorgedragen ontwerpen geen sprake zijn oen Nederlaudaoh ministerie zou in naam lier Koninain geen ongrondwettige voorstellen doen terwyl ook prof Buys geconstateerd heeft dat er ni tH strijdiKs met de grondwet wordt voorgedragen Dat h t lijdHip der indiening samenvalt met de tinHiiriC Ie unLiverpen was niet ta vermijden Voorts vordediKdo bij het groot aantal kieztra dat op oena geschapen aou worden met de opmerking dat geen ander houdbaar stelsel to vinden wasj België waar men reeds twee jaar lang zoekt naar andere kenmerken strekke tot afschrik koud voorbeeld Voorts is een groot getal kiezers op zich zelf geen bezwaar terwijl niet dadelijk du getal zal wordt n verkregen Sprekers peraooulijke mee ing was dat er aan de eene zijde la weinig kiezers zouden zijn daar hij miliiairen mede zou la eu atemmiiu terwijl er aan de audare zijde te veel zouden zijn indien men aan geheel afhankelijke personen als b v niet bedeelde koop niet uuoverkoinelyk zijn omdat kiesvereeniginjcen arbaidersgenoolschapptiii enz zullen zorgen voor do juiste toepassii g dar wot Zoo b v de beoordeeltug van da kennis der caudidnul kiezHrs door Burg en Weth het opmaken der lijsten van bedeelden door besturen van liefdudige instellingen dergelijke bepalingen kunnen aanleiding geven tot knoeiery doch de coutrQlo der belanghebbenden zal die wet onmogelijk maken In h t belang der werklieden wcnacbte apreker ook de siamtijd van Dinsdag 8 5 uur Bij de anti revolmionuiren zingt Dr Kuypur in zyn orgaan deStandaard den lof van deze democratische her ormiD en zegt dat ieder ie bet niet met bom eensis zijn ontslag uit hot politieke leven in den zakheeft hetgeen niet belet dat do heerun Lohman enBeelaerts zich tegen de ml verklaard hebben gelijk jook Dr Bronsveld die Kuyper s houding in overeen i stemming vindt met diens geheelen dwmocratisrhen aanleg Ten slotte zullen de unti revolutiunairen w l als één man voorstemmen allhans dit maaktSpreker op LÏt een uillaiing van het f enloosc i ffeek hlad die in do Gottduche Courant d zBr dajjen was overgenomen Als voorbeeld van de hris elyke liefde i van een anti liberaul blad haalt sprekt r ook uog oen citaat aan uit de Vaderlander waarin de werk j beden die kiezers zullt n worden zijn vergeleken bij een zwerm verwoestende sprinkbHuen j Aan het slot zijner rede stüide de spreker de vraag at de libiraiou van deze wet te wachten hebben i Hy ocb iemnnd kan daarop het antwoord geven Wy eta Q voor bet groote onbekende De liberalen tragen ecl ter niet naar voordeed of dankbaarhei maar luUen tevreden zyn al ly recht doen aan ieder eo daarmede bun plicht betrachten jegens bet Vaderland Met rene lofrede op de liberale party die de toekomst met vertrouwen ta gemoet gaat besloot de inleider zijne boeiende rede Aan het daaropvolgende dabat namen deel da heerea Heldsdingen Rotterdam J J vau Veeleo H M Dercksen Hoekzema en Ëger den Haag De heer Helsdingen begon met bel vaderschap der wet te vragen voor da socialisten daar de liberalen niet uit eigeu bewoging er mede waren gekomen maar gedreven door den schok der socialisten Wat de wet zelve betreft had by de volgende bezwaren Io Kenteeken van geaohiktbeid De wot geeft bet beft geheel in handen dhr gemeentebesturen die uutuurlyk zooveel mogelyk de partij der wanorde zuUeu weren bet oouloiratalael is overigena waarborg genoeg 2o Kenteeken van welaland Da uitsluiting der bedeelden is onrechtvaardig want ieder werkman wordt op zyu beurt bedeeld in tydeu vau werkiüoaheid Uit staat gelyk mat uiUluiting der werklieden Do miniator beeft wijselijk ondorwys enz als geen bedeeling aangemerkt anders zouden de ryken wier kinderen met 12 per week bedeeld worden op do scholen geen kiezer kunnen zyn Hoe is die uitsluiting der bedeelden billijk als men ziet dat een hongerlijdend workmanskind in den regenwoordigen tijd met zyn boterham ook het kiesrecht zijns vaders zou opeien 8o Kiesrecht van militairen Dezn behooren voeling ie houden met het volk 4o Uitsluiting van niet belastiugbetalora Onbillijk omdat een werkman zijn belasting niet betaleu kan Kieareoht en belasting blijven dan aaneengekoppeld Daarenboven betaalt een werkman wel 14 pCt van zijn inkomen aan indirecte belasting Nu kan men wel worden vrygesteld maar wie stelt vrij Alweer de partijdige regeerders 6o Uitsluiting vuu gevounisdon Onbillijk want alle vonnisaeu zijn niet ouleereud 6o Wat de uitsluiting der koopluibedelaara betreft die atumpers hebben ouk verbetering noodig Ken grens te trekken tusschen ben eu de arbeidere is niet mogelyk 7o De niet opneming van bet kiesrecht voor den geiueenteraait is een groote fout Tot zoover gekomen werd dezen spreker door den voorzilter barinuerd dat zijn tijd verstreken was waarop bij aftrad mat den uitroep dat dau zijn kameraad wol de andere helft zon zeggen Die kameraad waa de heer Van Veelen de ruil was eohter geen winst voor de vergadering dunkt ons Deze begon met de liberalen to verwijlen dat badden behandeld 2y mochten wal een i toontje lager zingen want zg hebben na hun bestuar j pen berooide schatkisten eeu hongerig volk nngelalen Voorts achtte hij het eeu beletsel dat 50 socialen I hun naam zouden moeten opgeven om ueu candiduat I te stelten De bedelaars mag mee niet uitsluiten want die leven niet van de rijken maar van de arI büidera eigenlijk tareu de ryken alleen op hetgeen zij den werkman te veel afnemen enz Hij acbt stemrecht geeu geneesmiddel want dan zal er ook I honger zijn maar niemaud zal dan kunnen zeggen ik bun de meester die regt ert Dj liberaleu zullen blijkt uit een stak van den heer Vun Kerkwijk di aantoont dat de minister Havelaar veel werkzamer Was dau de minister Lely Wat do antirevolutionairen te Leeuwarden betreft deze hebben verstandig gedaan zich te vereeuigeii met de radicalen en socialen omdat zij apoadig de invoering van Tak a kieswet wenschen Alle raiildelen moeten aangewend worden om den tegenstand vooral iu de Ie kamer te breken De volgende spreker Hoekzema was voor ons on verslaan buur De heer Egor dankte ite Kiosvereeniging en den heer Vuletle voor dezen loerrgkou avond hij noemde de indiening dezer wet eene koninklijke daud en meende dut d ze vergadenng zeker wel de wet zou aannomen Over sommige aanraerkiugen op de wet sprak hij niet maar hy had een sjrief tegen den spreker ilia votgeas hem het Christelgk beginsel der Katholiektn en anurevolulionuiren had gesmaad en iu verdenking had gabracht Blijkbaar berustte deze grief op misverstand gelgk tater uit het antwoord van den spreker bleek Hiermede asde Igst der iugoaohroven sprwkers afgehandeld Ue heer Valelte weerlegde kort en zakelyk alle behandelde punten waarby hy zeer gelukkigd momenten bail en de gelegenheid vond zyne maeningen nader toe te liobteo of den tegeastandor dd wapens uit de hand te slaan Wy kunnen hem daarby niet op deu voet volgen het bovenfltaaudo moge volataan om hen die de vergadering niet bijwoonden te doen betreuren dat ty er niet geweest zyn Wij spreken zeker oameoa alle Goudaohe liberalen indien wij de kieavereaniging en inzondorheid deo spreker dank ze n voor dezen leerryken eu nuttigen debatarond gBap j i g =Spj i s wa = s 5 aaB i a T im msMMM Balteolandscb Overzicht Het hof heeft te Parys wegens oplichting eo misbruik van vertrouwen Ferdidand en Charles ds Lesseps veroordeeld tot vijf jaren gevangenisstraf ea eene boete elk van 8000 fr en Fontane en Coitu tot twee jaren gevangenisstraf en eeno boete elk van 3000 fr Voorts ia Ëilïel wegens miebruik van vertrouwen veroordeeld lot een jaar gevangenisstraf en eene boete van 20 000 fr Het arrest waarbij de beschuldigde directeuren van het Puuama kanoal tot de reeds vermelde straffen werden veroordeeld is breed gemoti eerd Het Hof verwerpt in da eerste plaats bat middel van verjaring Met betrekking tot het delict van oplichterij neemt het Hof aan dat al behielden de beklaagden ondanks de ondervondou telaurstetllngoo de hoop dut een kanaal met sluizen tot stand zou komen bet voor hen in elk geval oumogelyk was aan te nemen dat de voltooiing in 1890 zou plaatshebben Het arraat herinnert daarna aan de herseoschimmige verwaobtiogen door do heeren De Lesseps en hunne medewerkers opgewekt met behulp run leugen achtige rapporten on lezingen en door de vorming van een denkbeeldig syndicaat Met betrekking tot de poging tot opliohtery de uitgifte van Dec i887 zegt bet Hof dut de boaohuldigden destijds dezelfde valsche middelen hebben gebruikt Ten aanzien van het misbruik van vertrouwen neemt het hof aan dat het niet noodig is dat de ontvangen sommen tot persoonlijk voordeel van de beklaagden hebbeu gestrekt om het bij art 408 van den Code Féual bedoelde feit in het leven te roepen Met betrekking tot Eilfel atell het hof do besobuldiglng van medeplichtigheid aan oplichterij ter zijde Wat aangaat bet misbruik van vertrouwen gaat het Hof de uitvoering na van de overeenkomst van Uecember 18S7 waartoe Eiffel alechta oen zeer klein gedeelte van bet hem door de Panamamaat aohappy verschafte geld heett gebezigd Hot arrest vau de Parijsohe raadkamer heeft zooals nader blijkt do qUsostie of Kameriedeu rechtens gelijk staan met ambtenaren laten rusten en ziob bepaald tot de omkoopery Het arrest moet zeer breedvoerig zyn toegelicht vooral ten aanzien vau Bouvier maar sehijut niet te zullen worden openbaar gemaakt Sommigen der beschuldigden zullen tegen de beslissing in verzet komen by het bof van Cassatie en da behandeling van de zaak ia dus niet voor de eerste zitting in Maart te wachten Nu de beslissing van de raadkamer gevallen is zal de Eegeeriiig Let dossier van don roohter van instructie Frauquevdle aau de parlementaire commisaia van onderzoek overleggen onder dezelfde voorwaarden van geheimhouding als bg de mededeeliug van den rechter Prinet Het beslnit der Franscho Kamer ton opzichte van de molie Cavaignac tegelyk een goedkeuring en wauiachuwiag voor de regeering is van groote beteekenis Da meeste repubÜkeinache bladen zien daarin bet bewya van een zwenking naar eene gematigde politiek steunende op da partyen van het centrum de conservatieve pers is vun oordeel dat Ribot nu voor den vroegeren minister den republikeinaoheu afgevaardigde Cavaignuo zal moeten plaats maken Het linker centrum schijnt weer op te komen do partij die in do eerste jaren der republiek haar bloeitijd vierde en nu weder de partij der naaste toekomst schijnt te wezen indien althans de ondubbelzinnige levensverschijoselen iu don laalatun tijd door baar betoond du horvorming van het Journal des Debate is er é n van niet voorbijk aand zgn Het linkercentrum omvat de voorstanders vaneen geroatiKden vooruitjiutii iets als de conaervatief iiberulon hier ta lande Het is een gedistingeerda party van patriciërs en acadétniciens zg is vrijzinnig verzoenin Bf cziud in staat on kerk Zij bedankt de gewichlignta openbare ambten eo heeft wat van nog meer beteekenit is een winoendeo aanhang hij bet jong geslacht Eene zwenking van de politiek in Frankrijk naar deze zijde zou dnsstelliir een zuivering zijn In het En gflscho Lagerhuis nog altijd adrosdHbat n vau hel einde is zoo weinig te zien dal Gladstone reeds met een motie tot sluiting heeft gedreigd Eergisteren stelde hij voor ilon voorrang aan het