Goudsche Courant, zaterdag 11 februari 1893

893 N 5069 1 De ondergpèteekende heeft de eei zijnen jfeachte Gliêntëlle en Stadgfenooten te berichten dat van af heden de prijzen van het RDNDVLEESGH belangrijk zijn verlaagd JTraag Prijscourant s v p Hoogachtend G C BRLIJi EL BLOOKER CACAO t fijnste merk niet los per ons verkrijgbaar maar uitsluitend in gesloten bussen De verkoop neemt dagelijks toe want de prijzen zijn slechts fl m ƒ 0 85 ƒ 0 45 pr Yi ïiilo bas pr Y kilo bns pr a s Daarvoor wordt het beste en oplosbaarste geleverd wat temaken is Een hoogeren prijs voor CACAO betalen is dus onnoodig BLOOKER s CACAO t fijnste merk Maandag 13 Febraarl GOUDSGHE COURANT ISieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Oe iDzencllng van advertentidu kan gesolüeden tot Odn uur des namiddags van den dag der uitgave tares debut te gereD wurop Haaly onder slgoueen gfllacti weet op bet obitruetioniime wiaraan de oppositie lioh schuldig maakte Nooit te voren bad oij xoo ieta gezien en hij rroeg daarom of het geen tyd was daar een einde aan te maken Balfour bestreed dit Eerst maakte hij een Kinapeling op het feit dat juiitf het obstraetioniame der Ieren bepalingen tegeD het moedvrillig rekken der debatten bad doen maken waarbij hij onder luid gelaob seide dat als Heaty nooit soo iets geeien had daxe bet wel weten kon omdat bij op dit punt specialiteit as Met betrekking lot de saak zelf wees liij op het gewicht der besprekingen en op der relo amendementen Van obfltructioniame wai geen sprake Gladstone wees rerrolgens op de buitensporige afinetiogen welke de adres debatten laagzamerhaod kragen Daarom atelde by tegen Donaenlag een motie tot stiiitiug in bet vooruitzicht De loden der reohterc de van den Benaat en de Kamer te Brussel hebben de beraadslaging voortgeEBt over de ie volgen gedraral jn in het ophanden E nde debat over grondwetsherziening De gedaohtenwisseling was lang n verwarrl Onder de vele sprekers behooren genoe nd te worden ds hertog van Ursel senaalnlid voor MeobeleQ n ridder De Moreau afgevaardigd voor Namen die met nadruk de voorfltülten der r jering met betrekking tot het kiesrecht verdedigd ibben Ten slotte heeft de vergadsring aandringen van den minister Beernaert een motie aangenomen waarin EJj onder voorbehoud ten aanzien van alle andere aangelegenheden b eiluit do ministerieele vnorateUen omtrent de ktBrecht hei vorming te ondersieunen Ieder behoudt lijne vrijbeid aangaande de volgende onderwerpen nieuwe inrichting van den Senaat mogelgke tnljjving van den Kongo staat evenredige vertegenwoordiging en verplichte stemming ADVERTENTIËN Voor de bewgwa trd deelueming onderronden bg de ziekte en het OTerlydoQ raa onzen zeer geliefden Zoon Broeder en Behnwdbroedet de WelEdel Geboren Heer AUGUST ANTONIUS KOGK betuigen wg onzen weigemeenden dank Uit uBani van allen Wed A KOCK DK WlTTÏ Voor de vele bewyzen ran deelneming ouderronden bg het orerliiden van ons jongste kindje betaigen w Triendelgk dank D HOOGENDIJK T C HOOGENDIJK MlïNLISFF OpenlDare Verkooping te GOUDA op WOENSDAG 22 FEBRUARI 1893 des morgens te 9 uren ten sterfbaize van den Beer J J Bhaooiab ub de Nienwe Haren Wyk N No 77 Tan eenen goed onderhouden INBOEDEL waaronder uitmnntende BKODËN GEWERKT GOUD ZILVER en JDWEELBN enz Daags te roren op de gewone uren te tien Nadere inlichtingen geeft Notaris FORTtlIJN DROOGLEEVER te Oouda Openlsare Aa il estediiig BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Qmda zullen den 15 FEBRUARI 1893 aanbesteden Het maken van 18 50 Meter SOBOEIING langs de Torfsingelgraobt Inb chtingen worden gegeven door den Oe meenteBonwmeeiter OFENBABS VESEOOFIIII te GOUDA ten overstaan ran den Notaris G O FORTüIJN DROOGLEEVER op DINSDAG 14 FEBRUARI lb93 en volgenden ditff telkens des morgens te 9 nren aan het Lokaal Wgk K No 252 aan de Peperstraat te Gouda ran eenen goed onderbonden waaronder rele nieawe Mahoniehouten en an dere Meabelen Bedden en Beddegoed gewerkt Gond en Zilrer enz Voorts de Inrentaris ran eene Sl tery en Bierbottelarfl als Fnsten Flesschen Distelleerketel met Eoelkaip Knrkmacfaine Stellingen Etalageplanben Pannen eenige flesschen Wgn Limonade Azgn en Likeuren Emi en Stootwagens enz W ders de Inrentaris en Gereedschappen eener BROODBAKKBRIJ MEÜBELMAKERSGEREËDSOHAPPEN en omstreeks 200 Hectoliter Steenkolen liggende in een Pakhnis in de HonieBte te Oouda De goederen sgn behalve de Steenkolen daags te roren op de gewone uren te zien terwgl de Steenkolen Woensdag 15 Februari a s des moi ens van 9 tot 10 uren te zien zgn en op dien datum te 10 uren worden rerkocht in koopen ran 10 Hectoliters Nadere inlichtingen geeft voornoemden Notaris OFENBAAS OHBEIiWIJS Toelating van Leerlingen op de Kostelooze en Bewaarscholen De COMMISSIE Tan TOEZICHT op het Lager Onderwas albier maakt beïend dat de iDSchrUving van Leerlingen wier plaatsing men met den l April 1893 op een der borengenoemde Scholen verlangt tl geschieden op DINSDAG 21 FEBRUARI 1893 des namiddags ten vgf uur Voor verdere bizonderheden wordt verwezen naar de aanplakbiljetten Namens de Commissie J H i4 i Dïa VOORT Secretaris Gouda 11 Februari 1893 Bg de ondergeteekenden is de INTEEKENINö OPENGESTELD op de SIM V WH JAAB6ANO van bet VERSLAG ran het rerhandelde in den Gbvrkntkraad rAN Gouda Prijs per Jaargfang 3 A BRINKMAN ZN ADVERTENTIËN in alle Binnen en BuUenlandsehe Couranten worden dadelgk opgezonden door het AdvertentieBurean van A BRINKMAN en ZOON te Gouda Oouds Snelpendruk an A BElNSHiN ZooK De altgare dezer Coarant geschiedt dagel ki iMt idtzonderiug ran Zon en Feestdagen Os pr s pei dne maanden is 1 25 traueo per post 1 70 ilzoaderlöke Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA II Februari 1898 Dinsdag 21 Februari e k vrortlt io de zaal f Natea Vermaak ten voordeelu vau do KinderbewasrplaaU alhier door den heer J H B SpaSnderinaaeeno muziakuitvoeriDg gegeven waarop de leerlingen der boogate ktnssa onzer Stedelijke Mnzieksobool enige ars zullen ziagen terwijl de heer Joban Snoer uit Amsterdam eeu violoncel aolo en een harpsolozal ten gehoore brongen Het programma bevat workeu van Bargiel de Lange C van Hennes en van der Wulp terwgl ook liet oude ffWilbelmus daarop voorkomt t altea blijkt dat een aangename avond ons te waMton staat De medewerking van genoemden zoo gunslig bekoodon Amsterdamaoben musicus zat zoker velon hoogst aangenaam ziju een hwp solo is ïekcr iets dat mon hier zelden gehoord heeft terwijl het feit dal ooze geachte leeraar aan de Muzieksohool de heer Spaanderman ook zelf een paar nrs van het programma voor zyne rekening neemt voor menigeen aec reden te moer zal zijn het concert bij te wonen Daor de opbrengst eene zoo nuttige installing als de Crèche ten j oede komt zullen zeker velen zich gedrongen gevoelen op de Hjst dio dezer dagen aangeboden wordt voor eenige plaatsen in te teekenen De 2e luit M J Doppenburg van het 4e reg inf te Gouda wordt van 1 April tot IB Juli gedetacheerd bij de nonnaalBchietachool te a Graven hage Van de aangeboden gelegenheid om gratis brood met melk te gebruiken werd bedeu morgen door 366 kinderen gebruik gemaakt Uit Stolwyk schrijft men dd 8 Februari aan de ScAoonh Ci bet volgende Zou NeettJB de Pater de rqke erflaaUter van Broek in Waterland en wier erfenis in den mond des volks tot eene fabelachtige hoogte is gestegen er tijdens haar loven idéé op hebben gehad dat te FEVILLETOIM S T I IT 13 n 1 Zijl gij mannen roept het meiqe verontwaardigd uit dat ge aen oude vrouw kunt belaedigenPSteekt uw handen uit om den brand te bluaachen Honderd gulden voor hem die da papieren uit debracdkast haalt Ga er zelf in Weg met de grootp han Mti Hoera voor den rooden haani klinkt t woest dooreen terwijl de kriug zich drei nd om do twee rronwen sluit finstig trotseert t meisje de opkomende volkswoede de trolsche gestalte hoog opgericht den tieren blik kalm in t rond alaande Ge durft niet zegt ze bijtend Vloeken enschelden dat durft ge Een oude vrouw beleedigon dat durft ge 1 Keu Sla haar de heraens in gromt een ruwe stem Een woeste kerel met een brandhaak gewapend springt brullend op het jonge meisje toe Jan Holama ziet baar verbleeken sidderen 1 Met één sprong is hij don woeateling op de hielen Met forscho band grijpt hij bom in den nok eu werpt honderd jaar later in onze geneente eene b na ongekende drukte zou veroorzskau Ünzd geimaente ontvanger de beer A De Vreugt een der erfgenamen had gedachtig aan de spreuk Eendracht maakt macht Manghebbonden opgeroepen tot eeu0 vergadering te Stolwijk op Zaterdag 4 Febr j l En daar kffsmin ze aan in grooten getale en van heinde ea verre 1 Twintig rgtuigen reden onze gemeente binnen m sioh voerende vele afatammetingen van Keel e en tal van anderen kwamen op de bekende apostolisohe manier ter bgeenkomat naar gissing waren er in t geheel 200 vertegenwoordigd Hoogst interessant warea menigmaal de discussion en niet minder belangwekkend de mededeelingen door sommigen voralrekt 9 on slottti verd er eene oommissia benoemd die de noodige pogingen in het werk sal stellen om do centjes los te krijgen We weuschen dien heeren goed sucocs op hunnen arbeid moge het spoedig blijken dat er geen hersenschimmen zijn nagejaagd Het uitvoerend oomit voor da Ruasiaohe Israëlieten te Amsterdam beeft gedwongen door de omstandigheden dat zij landvorhuizers nbTgena meer heeu kan zeadeu cijn werkzaamheden gtehonit Van 22 Juni 1S9I tot 1 Febr 189S werd het volgende uitgegeven paaaagegelden 20 022 07 logiaa en koatgelden 4551 98 kleeding 3690 12 omletatand in gelden door aalmoezeniera 8550 44 medicijnen ƒ 178 28 ihversen 117 73 oargadoora sleeploonen enz 240 24 bodeloon 514 96 lokaalbuur ƒ 556 65 drukwerken enz ƒ 44 totaal 38 472 36 De predikant der Ned herv gem te NieuwAjipel soha beeft 70 rann aan het werk gezet om de wegen te verbeteren hetgeen andera door onderhoudaptiobtigen moest geaohieden Het gezamenlijk bedrag der dagloonen voor dit werk is per week p m 200 Bovendien worden door hem eeoigo arman bedeeld Het 17 jarig meisje te Arnhem dat sedert 30 Januari in slapenden toestand verkeerde ia weder ontwaakt Zg is reer zwak doch de geneeabeer heeft boop gegeven op volkomen heratel hem ter z do zoodat hij languit in de modder tuimelt E 3n daverend gejuich is het loon voor die kordate tusichenkomst Wie moed beeft volge mg I sohreeuwt Jau itaeteen stem als een klok en hij wringt mevrouw Schrielevastberaden de sleutels uit de hand Bed u freule t oogenblik is gunstig fluistertbig tjonge meisje haastig toe met een gebiedendenblik en bg ijlt uaar het brandende gebouw volgddoor eeu tiental mannen wier moed eu wier hebzuchttegelgkcrtgd opflikkeren Jan is da eerste die dedonkere gangen van het gebouw betreedt maar deandaren volgen hem op de hielen Ieder snuffelt in de kamers om kostbaarheden die verdonkeremaand kunnen worden zander dat er een haan naar kraait De zilverkaat wordt stuk getrapt eu in een oogenblik geplunderd Jan lette er niet op Na eonig gejaa zoeken vindt hij de brandkast in een aobterkomer waarin nog niemand ia doorgedrongen Goed bekend met do inrichting en do wgte ran afsluiting kost t hem weinig moeite om de brandkast te opeuen met de beide sleutels die bg mevrouw Schriele beeft ontwrongen De doorbrekende vlammon en de weerachgn van den hellen vuurgloed in de belendende huizen varlichten het yertrek voldoende om den inhoud der brandkast metr één blik ie monsteren Een dikke portefeuille ia gauw geborgen in don binnenzak van z n ondfrste jas Een zware geldbuidel verdwgut in ADVERTENTIËN worden geplaatrt ran 1 5 regels 50 Centen iede regal meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatamimte Borendien worden alle AdrertentiSn gr Hi opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags rerach nt Tor vervanging van de Italiannscbe confatti die eenigen tijd enormen opgang maakten in Frankrijk maar nu verboden zjjn geworden been de vindingrijke Fransche nijverheid nu iets nieuws uitgevonden Voor t carnaval nt de nptuie d argent en de apirale op ra weer projectielen dïe op de eerste partyen van het aeizoen nog veel meer iu deu amaak vielen dan de rfConfattt waarvan ons sneeuwbombardement eecigszin en navolging is Inderdaad i Matin niets graciouier dan die fzilver regeu die ueergevRllen op da lichte toiletten der dapiea haar eeu onweerataaabare bekoorlijkheid geeft waardoor de leelgkste vrouweo lief worden Het ia onmogellft den regen te schudden van de toiletten door de uü ndere eigenschap pen der grondstof waaruit do nieuwigfaoid ia vervaardigd zij ia bgzonder liobt en geheel onschadelijk De ffopéia spiraal beslaat uit een licht papieren lint dat zich voortdurend ontrolt daarbjj ue moest fantastische arabesken beaobrijvende als men bet van een hoogte laat vallen of het aan iemand toewerpt In de dezer dagen veraohenen aflevering der Bij dragen van het Indisch Instituut geeft de Ijeidsohe boogleeraar dr Seblcgel e 5a interessant vwhuil volgens Chineascho bronnon van de betrekkingen tubschen Nederland en China iu de XVIIe eauw Uit dat verhaal bljjkt duidelgk dat de Cbinoezea alle pogingen der Europeanen om bandelaverbindingen met hun land aan te knoopen en alle gezantachappen door de Europeeache boven gezonden alleen beschouwd hebben als een hulde aan bun roemrijk land betoond als eene hulde aan den keizer der geheele wereld die de vorsten van alle andere lan den slcohls beschouwt als zjjne directe of indirecte vazallen wier plicht hot is hem hunne hulda au hun cyna te komen brengen Eu zoo vervolgt de geleerde eohrijver men vleie ticH niet dat die toestand anders gewordeu ia of de Chineesohe keizers er anders over denken nu zg door tijdsomstandigheden gedwongen in ruil voor onze gezanten ook bunue gezanten naar Europa sturen Dit is ook vroeger door de Chineesohe keizers gedaan ten opzichte van Siak Annam de groots den achterzak eau bundel losse papieren gaan deazelfden weg en de brandkast blgkbaar alles behalve vuurvrg ia leeg Op hetzelfde oogenblik ijlt aen zestal ruwe kerela de kamer binnen in don roasen gloed der vlammen baariijke duivels gelgk Da hebzucht flikkert in bun oogen Jan doorziet t gevaar dat hem dreigt en dat de volgende seconde niet meer te ontkomen is Snel besloten wringt by zich door de mannen die onvoorbereid op den onverhoedscbon aanval ruim baan geven ijlt een paar kamers door waarin door den verstikkenden rook niets meer te ondersolieiden is springt o er eenige gebroken meubelen die in de gang verspreid liggen an staat het volgend oogenblik gelukkig op straat Gelukkig Want geen seconde later tuimelt een zware schoorsteen van hot l elendende perceel met donderend gekraak door t achtergedeelte van t dak ter hoogte van de kamer die hg zoo even verliet Jan atelt zich me eeu paar sprongen buiten gevaar en ziet om zich heon of de fr uto en mevrouw Schriele zich in de nabijheid bevinden Beide zijn verdwenen maar een buurman stelt hem omtrent do eerste gorust Tntuaachen is t tooneel daar buiten geheel veranderd Zes brandspuiten zijn uit den ointruk reeds aangeiukt en nog vijf andore zijn in niwiloclit Twintig breede airaieu worden op de l Uïpï ljFR5A J N