Goudsche Courant, maandag 13 februari 1893

Turk eb rykeo io oeotrut Atië de mur die gcuDtm wsren Tenpieders die rich op de hoogte moetten itellpD tan de taacbt of de halpbrooDea ru en iQ huDoe oogen t geriwrlylcen mededioger Van gelijkheid ia nog tiuechen den keicer van China en de ronteo van aodere Statea kaa nooit sprake t n Het ia dus de plicht ran onze diplomatieke TertegeD woord igers ia China dit steeds in het oog te boudeo ziob oiet te laten om den tuin leiden door de fraaie betuigingen der Chiueescbe diplomatie maar steeds naijverig te rakeo dat dezen zich stiptelyk aan de gesloten verdragen houden en niet ic banne correspondentie den rorm schenden die aan eene natie van gelijken rang toekomt ProfMsor Schtegel constateert roorts dat de tegenwqprdige minister resident te Poking dese dringende verpliobtiug met voldoende in bet oog houdt en h licht deze uitspraak toe met de medwleeling dat die mbtetaar geen voord Chinencb kent zooiUt optettelijke verzuimen gelijk de schrijver vroeger zelf ondervond kunnen gepleegd worden zonder dat de Nederlaudsobe autoriteit daarvan bet flauwste vermoeden beeft Kn de heer Schlegel besluit zijne aanteekening met dezen wenk die zeker alleszins behartiging verdient Ken minister resident in China moet tevens een ervaren siuoloog zija anders wordt bij onwetfnd tik oogenblik door de Cbineesohe diplomaten vernederd en gehoond De beer Berthelol die bij de laatste verkiezingen Toor de Jcademie Fraa aite is gekozen dankt zijn beroemdheid aan merkwaardige wetenscbappelgke werken die b i heeft tot stand gebracht Hoe weinig kun Mn echter de uren zyn die hg aan de cfaemie wgdt als hij met ernst de talryke eu voordeetige posten wil waarnemen waarmede bot gonveraement hem heeft belast Hy ia o a eeftalor 9 000 fr keur meester aan do Munt 12 000 fr chemist aan de ïransdbe Baak Ifi OOU fr profeunr aan bet Cb e ie ffanne 10 000 fr lid van de Academie van Wetensflhappon 13 000 fr behalve de kleine voordeelea Voorts is h secretaru aan dezelfde aoademie lid der Academie van Geneeskunde 1 300 fr lid van bat Jhurnal de Savanta lOOO frs directeur van de Hoogeeohool 6 000 fr en vervult nog verscheidene andere betrekkingen Niettegeusiaande al dexe ambten is de heer JUerthelot ontegeuzeggelyk een dei grootste obeikuudigen van deo tegenwoordigen tigd BIgkeus berichten uit Sydney blgft de toestand in Queensland zeer treurig De verwoesting door het water sangeriobt ia Oog grooter dan men vermoed h d De kostbare gieren brug die Noord en Üuidfirisbane verbood is geheel vernield Het bouwen dezer brug die 1080 voet lang is eisoble negen jaren tijds en kostte natuurlgk heet wat Eveneens is de HMorwegbrug over de Brisbane rivier geheel verdwenen Vooral de stad Brisbane waar bet water 18 vooten booger rees dan tijdens de overstrooming in IStiO is zwaar geteisterd Fabrieken en groote gebouwen werden geheel vernield en meer dan 500 woonhuizen bezweken voor do kracht der golven Het bedrag der schade in de stad en op het platteland aangericht is nog niet te overzien en evanmia is bet nog bekend hoevele meuschen bij de ramp bet leven Verloren Dat echter vete menschenlevens vorloroa gingen is zeker Hoe verwijdert men bet doelmatigst afval in de Uuisbouding Yoor kleine plaatsen levert bet vervoer der faecalien eu afval weinig bezwaar op Men ver gericht Honderd goapienle vuisten omklemmen de brnudbaken dio weldra hun klauw zullen staan in de gloeiende muren der halfverbrande gebouwen Vau oproerigheid is geen zweem meer te bespeuren noch ter eene noch ter andere z jde van den brand De woede der elementen heeft de dreigende volkswoede overvleugeld en bedwongm do hebzucht van hut gepeupel is bevredigd door de plundering van een aohtlat heereabuizen De vrouwen zgn met rgkeo buit beladen w ge lopen van het üoneel van den brand eu verdwenen in do stegen en sloppen waar ze met bonderden Yan huns gelgken wegsohuileu in huu armelijke woningen Nu slaan de manoen de hand aan bet werk om t samen met het betere deel der bevolking een dam te werpen voor de dreigende vuurzee Gelukkig is de wind uitgeschoten en een weinig afgeuoraan Don deze nu rech tioekig op de straat tsat bloiitt hg de vtamtneo over de nog smeulende puinhoopen van het huis van m nheer Hulst waarachter zich een ruim erf uitstrekt aoodat t gevaar voor uitbreiding van den brand geweken sohgnt sis men slechts ter weerszgden van de brandende massa bressen maakt in de gesloten haizenrjj Jnn heeft zicb een oosfenbtik teruggetrokken in de duisternis van uui stcet jo waar hy de geredde chutttvn in vaiiighuid brengt tusschen z n klee leren maar onmtddullgk daarna keert hij terug om z ti spreidt ze op onbebouwde groDden op behoorlgken abtand van de woaiogeu gelden Voor groote steden evenwel gaat dit niet zoo gemakkelijk teozg zich in de nabgheid een groot meer of wel de zee bevindt Haar aldus baodeleode gaan de bruikbare bestaoddealen die zicb er nog lo bevinden onherroepelgk verloren De beste handelwijze is wellicht die welke in Engeland veld begint te innen namelijk bet verbranden der fiiecatiëo waarvan de doelmatigheid nog meer uitkomt wanneer men zooals in Southampton van de warmte der ovens gebruik maakt om eteotrioiteit voort te brengen of om water op te pompen In verband daarmede zij hier bet velgenile ontwerp vermeld van prof G Forbes door hem aan de stad Ëdinbnrg overgelegd Forbes wecscbt de warmte der ovens te gebruiken om stoommachines te drijven die water in een reservoir van 67 000 kub meter inhoud pompen Door dit reservoir op een bergvlak ter hoogte van 300 meter gelegen zou een kunstmatige waterval verkregeu worden van 38 000 paardekracht welke voldoende etectriciteit zoude opleveren om al de straten van Ëdiuburg en een groot gedeelte der huizen te verlichten Wordt dit plan verwezenlgkt dan zoude daarmede voorzeker een der schoonste overwinningen der mo derne industrie behaald worden Naar aanleiding van bovenstaand zoo hoogst gewichtig onderwerp achten wg het nog bataugrgk te vermelden dat men in Kopenhagen beproefd bepft den afval der buisbouding in een ovun systeemVreger te verbranden bet bleek evenwel dat de massa zond er toevoeging van afzonderlijke brandstof niet wilde branden dit gelukte eerst na bijvoeging van 25 pot cokes De verbranding wordt boofd zakelgk belemmerd dóór de aanwezigheid van zand en asob werden die stotfeu vaa de overige massa afgezondeitt dan koa deze zonder verdere bulpmidueleo verbranden De afgeleefde boeveelheid organische stolFda bedroeg U tot 18 3 pot deze werden bij het liggen zeer onaangenaam riekend terwijl gelijktijdig de temperatuur binnen in de massa tengevolge van gisting tot 64 C steeg Deze massa kon evenwel binnen 3 uur gezuiverd worden wanneer men door een geschikte inrichting van den oven de verbrandingsgassen er boven en er onder leidde De kosten verbonden aan de oprichting en bet onderhoud van den oren ongeveer 1 Mark per ton zgu zeer aanzienlijk Het verdient aanbeveling straatvuil enz 4 tot 6 deoim boog op de velden uit te spreiden eu met I aarde of graszoden te bedekken Het ontwgken van i slecht riekende gassen wordt daardoor tegengegaan eu de ontleding dor organische stoffen veroorzaakt geen last aan de reukorganen Om de oxydaiie der I organische stoffen zooveel mogelgk te bevorderen moet de massa uit een oict at te dikke laag samen I gesteld zgn en wanneer het grondwater zeer boog is moet men zorg dragen het door araineering af te voeren of eenvoudig te binden Het veld moet op geschikte wgze beplant worden Men sobrgft uit Londen aan bet Nkuai v d Dag IM verklaringen door den Britachen Minister van Landbouw in bet Lagerhuis afgelegd bewgzen dut hg er niet aan denkt den invoer van vreemd vee weder vrg te laten Er beersoht thans mond en klauwzeer in alle landen van Europa met uitzondering alleen van Noorwegen eu de bestaande wetgeving laat utet toe den invoer van vee te vergunnen nit landen waar besmettelijke veeziekten heHrsohen In antwoord op een vraag van den heer Darting of de Miuister een wetsontwerp wilde in behandeling brengen of steunen waarbij aan zgn Departemeni krachten te leenen aan het reddingswerk Z n ktoüku gestalte boog opgeheven staat hij te midden van een troep ruwe arbeiders onder wie de jeneverflesch rondgaat om de krachten te staten voor het werk dor vrijwillige vernieling De m nheer is in Jan niet meer te herkennen z n bovenkleeren zgn gescheurd en druipnat van het water z n gezicht is zwart van koolstof eu sigk z n hoed in elkaar gedeukt tot een vormloos hoofddeksel Masr kloekheid spreekt uit zijn ferme houding geestkracht uit z n tieren oogopslag Hg is de laatste die t jeneverglas aangrgpt om t terstutks leeg te gieten iu het stgk van den weg maar de eerste die een zwaren brandbuak hecht aan een stevigen muur en met een opwekkend woord de mannen aanspoort tot den arbeid In een oogeablik heeft hg zich opgeworpen als aanvoerder vnn deo rumoerigen troep Z n kalme foricbe stem klinkt bevelend boven alles uit Met donderend geraas stort de aangegrepen muur weldra in de vlammen en een lang hoerab voor de prachtig uitgevoerde manoeuvre stijgt op uit bondenk U kolen nu de vlammen op dut punt plotseling zg ii gedoofd De spuiten worden onmiddellgk op de puiumassa gertcht eu overstelpen den grond met een stroom van water waarin bet gesmoorde vuur sisi send uitdüofl Jan is lutussohen met z n volk aan nieuwen arbeid gütogen Mevrouw Sohriele s wouing Ugt weldra wt elkaar gerukt op bet gloeiende puin der verbrande huiïeiij aan die zgde is t geuiar geweken di brand macht wordt verleend vreemd vee in Engeland te lossen om bet op de Isndingplaats sf te maken ia gevallen waar bet Departement verplicht is krachtens de bestaande wetgeving den invoer te verbieden antwoordde de Minister de heer Gardner dat da tegenwoordige wetgeving gegrond is op het wet bewezen feit dat het afmaken van ijeesten op de losplaats geen voldoenden waarborg oplevert tegeo de overbrenging eener ziekte van zulk een uitent besmettelgken aard als mond en klauwzeer en dat bg onder die omstandigheden zulk een wetsvoorstel evenmin kon aittokken als ondersteunift Onze veehouders kunnen derhalve voortoopig niet rekenen op eene gunstige verandering in den bestaanden toeataod BulteoIaDiiscli Overziclit Het bof van appèl wasrbg de aitvocaat generaal als aanklager optrad beeft de Panama direoteoren eo Eiffel veroordeeld Hiermede valt het scherm voor het laatste bedrijf van bet treurspel waarin de groote Fransobman de hoofdrol speelde De Figaro dringt aao dat Caroot van zijn recbt van gratie zal gebruik maken Een Ëngelscb blad schijnt geneigd dit verzoeke te steunen De Daily Chronicle verwondert zich over de zware straf die werd opgelegd Ieder moet trouwens diepe deernis voor De Lesseps gevoelen Maar was het niet noodig dat door de hoogste recbter Igke macht in Frankrijk uitgemaakt w d dat onrecht niet door aanzien verdiensteof verjaring recht wordt Men scheen dit te gaan vergeten De zitting van het Lagerhuis op Woensdag bracht den beer Gladstone eene besliste overwinning Immers het amendement van Jesse Collins leedwezen uitdrukkende over het niet aankondigen in ds troonrede van maalregeton tot verbetering van don toestand der in snel verval verkeerende tandbouwende klasse en verklarende dat zoodanige maatregelen aan elke wetgeving tot constituttoceete wgngiugen in bot bestuur van Ierland behoorden vuoraf te gaan werd na eene bestrijding door Gladstone eiren met eene meerderheid van 84 312 tegen 338 stemmen varworpen Gladstone s lijfblad de Daily Nem jubelt V i r stemmingen in acht dagen roept zij en bg do eerste eene meerderheid van 97 bij de tweedeeene van 40 bij de derde eene van 167 bg de vierde eene van 84 voor het ministerie Wel zoekt de ÜHmea de zaak te bemanteten door te betoogon dat er met Jesse Collin s ameudoment volstrekt geea aanslag op het teven der Begeering werd bedoeld aangezien do Unioniatün de Home Rule SUl willen zien alvorens hunne strijdkrachten te verzamelen om dar Begeering eenen bestissscdea slag te leveren Doob een ander oppositie blad de Standard erkent wot degetgk eene knip voor den neus Zg noemt het eenen gruven tuotisoben misgreep dat terwijl de mierderheid van Gladstone nog geen 40 bedraap t de oppositie zich np dit zoo belangrijke amendement met 84 stemmen liet verslaan Met een geheel nieuw program van besparingen zal het liberale Spaansche ministerie Sagasta voor zgne zgue kiezers versohgnen De minister vaa financiën wit 30 000 003 puset s op de stantanitgaven bespareu Ter vermeerdering van de inkomsten zat zorgvuldig worden te werk gegaan bij hdt innen dar belastingen ten einde ontduikingen te voorkomen De minister van oorlog zat eenige posten van zijne begrooting sobrsppen Zoo hoopt de regeering nug een ktoiii overschot te verkrijgen eji zoodoende het credittt van bet land in den vreemde te herstellen Dan zou hoewel de vlottende schuld reeds geblusoht Baas Holsma die wel wee uren lang urn z n zoon gezocht heeft vindt hem eindetgk te midden van een troepje spuitgasten mtt de straalpijp in de hand op een puinhoop staan met luide slem bevelen gevende als ware bg de opperbrandmaestot iu eigen persoon Baas Holsma van nature een kleinmoedig man bevreesd voor kou en gevaar waagt zich nooile op de nog rockende puinroassaas om z n zoon mee naar huis te Iroonen maar doze is onwillig te wijken van z n post zoolang er uog vuur gloeit om hem been Eerst lang na middernacht is de brand cindelgk bedwongen Een ontzettende ruïne ea daarboven een gapende kloof tusschen zwart geblakerde en door de vlammen aangevreten huiziin wijst de plaats aan waar enkele uren geleden zes kapitale heerenbuizen stonden Langzamerhand dunt de meuschen massa De meesten spoeden zich naar buis om vrouw en kiuderen de geruststellende tijding te brengen dat t gevaar geweken is Anderen verspreiden zich in de herbergen en kroegen welker eigenaars van de gelegenheid profiteeren om een extraatje te ver dienen f ordt vervolgd deseta s bedraagt wellicht het volgende jaar een e leenillg kunnen o den uitgeschreven pe oooHrva tieven eehter zullen opkomeo t n di besuinigiugs maatregelen vooral logen da ver MÓMlering van het staande leger tot op de helft 40 00 0 man 00 taak der reiteenng is ver van gemakkeligk te monarchale pirtg is verdeeld en de republikeinen vinnen aanharigurs Bij de jongste verkiezingen vtfkregen in Madrid de conservatieven U4 703 stemOieD de liberalen 81 606 stemmen en de republikeinen 102 341 stemmen Een sterke republikeinsche minderheid zou het ministerie Sagasta in zgne bewegingen ernstig kunnen belemmeren Na eene langdurig en warme gedachten wisseling beeft de Antwerpsche gemeenteraad met 13 tegen 12 stemmen het voorstel tot het houden van een refermdui over de kiesrechtregeling onder de leiding van het gemeentebestuur aangenomen Ter uitvoering van dit besluit is aan liet college van dagetijksoh l estuur een kre liet toegestaan van 60 OO frs Het gemeentebestuur intusschen zal de uitvoering wel aan particuliere vereenigingen moeten overlatea want eene circulaire van den minister van binaenlandsohe zaken juist gisteren openbaar gemaakt draagt de gouverneurs in de proviucien op de gemeenteraadsbesluiten tot hel houden van een refe rendutn over bet kiesrecht en tot het beschikbaar stellen van kredieten daarvoor te vernietigen omdat nsar het oorduel der regeering de gemeentebesturen met zulke besluiten treden buiten hunne bevoegdheden De gemeenteraad van Andertecht beeft niettemin op voorstel van het college van dagelijksch bestuur besloten van de ernietiging zijner desbetreffende besluiten bg deu Xonmg m beroep te gaan INGKZONDEN M de Redacteur Beleefd verzoekt de IJsclub tot ondersteuning vau minvermugenden alhier eenige ruimte in uw blad voor Let onderstaande Bg voorbaat daarvoox onzen dank Zuoals door V de vorige week reeds gemeld is zou de kodie en broodbedeeling voor ite volwassenen op Maandtt 5 Februari gestaakt worden Zulks nu heeft plaats gehad wat de kindervoeding betreft hopen wij dit nog eenige dagen voort te zetten Wat veriler onze gewone bedeeliug aangaat ook biermede hebliou wij thans moeten eindigen een flink bedrafT werd door ons ontvangen duoh groot was ook het aanlnl dat bg ons om eene gave aanklopte Wezen wg in onze circulaire er reeds op ons optreden dezen winter aUwszius gerechtvaardigd zou zgn welnu wg geven U de verzekering het ons bg ondervinding gebleken is dat onze bedeeling in menig gezin hoogst welkom en noodig was Dank daarom aan iiUen die ons in zoo ruime mate in btaat stelden de uood van zoovelen te helpen lenigen Wg achten hot niet ondieoatig bier eenige mededeeliugju te doen van dati ene wat door ons alzoo verstrekt is en wet 7650 kg aardappelen 800 brood 365 spek 200 rgsl 570 liter bruine boenen 260 HL Bfeeukolefl voor 106 aan diverse levensbehoeften n 135 aan dekens en kleedingstukken w 30 aan geld Hieronder ia met begrepen hetgeen voor de koffie en broodbedeeling benoodigd is na afloop hopen wij tJ daarvan eene specificatie toe te zenden Dit kunnen wij echter reeds mededeelen dat er een ruim gebruik van gemaakt wordt en behalve de boter koffie en melk daar nu reeds een hoeveelheid van niet minder dan 3000 kg brood voor is aangekocht Gaarne is onze penningmeester do beer A 3 IJsselstegn Cz bereid aan ieder die zulks wenscht intage vnn de rekening en verantwoording te geven Namens de IJsclub v n J VAS GALEN Voorzitter J JL TAN EIJK Secretaria Bursrerltlke Stand GEBOREN 8 Febr Elizabeth ouders G W Kugt eii E Venema 9 Cornelis ouders G H Borst en G Wgnhof Johannes Gerardus ouders L W van Asten en J Laurier ONDERTBOaWO 10 Febr J Vugk 28 j en H Euis 27 j K Schoonderwoerd 20 j en C Horaes 19 j A Weggen 63 j en G Edelman 37 j ADVERTENTIËN Voor do vele bewyzeii van deelneming gegeven bg het overlijden van mijn geüefden Echtgenoot betuig ik met myne familie onzen besten dank A C C KCJIJTEK W ed F J BoEtt OFENEABE TEBEOOFM te ÜOÜDA teQ overstaan Tan den Notarifl G C FORTÜIJN DROOGLEEVER op DINSDAG 14 FEBRUARI 1893 en volgenden dag telkens des moigens te 9 nren aan het Lokaal Wgk K No 252 aan de Peperstraat te Gouda Tan eenen goed onderbonden waaronder vele nienwe Mahoniehouten en andere Meubelen Bedden en Üeddegoed gewerkc Goad en Zilver enz Voorts de Inventaris van eene Slyterg en Bierbottelar ais Fasten Flesachen Disteileerketel met Koelknip Kurkmachine Stellingen Ëtalageplanken Pannen eenige flesscbenWyn Limonade Az n en Likenreo Ktni eaStootwagens enz Wijders de Inventaris eo Gereedschappen eener BROODBAKKERIJ MEÜBELMAKERSÖEREEDSOHAPPEN ea omatreeka 200 Hectoliter Steenkolen liggende m een PakboMi in de Houteste te Gouda De goederen zyn behalve de Steenkolen daags te voren op de gewone uren te zien terwöl de Steenkolen Woensdag 15 Febraari a s des morgens van 9 tot 10 uren te zien zyn en op dien datum te 10 oren worden verkocht in koopen ran 10 Hectoliters Madere inlichtingen geeft voornoemden Notaris De Notaria Mr I MOLENAAR te Waddinxveen za op WOENSDAG 1 MAART 1893 smorgens II uur by Vah NIËKËRK aanhet Dorp te Waddinxveent publiek verkoopen voor Erven fl VOSKUILEN Een HUIS gemerkt B No 80 81 en 82 in 3 perceelen bewoond met groot perceel TÜINGROND staande op en deel uitmakende van den Puttepolder dyk in t Nourd Einde te Waddinaveen Voor Erven T VERSLUIS gemerkt A 182 met halve SCHUUR benevens een groot perceel BOUWLAND of TÜINGROND daarvoor en daarachter gelegen staande en gelegen aan de Noord Ëindschen weg in den Achterofachen polder te Waddinxveen Bredfer in billetten Nadere informanën by Notaris MOLENAAR BELANGRIJKE afkomstig van de gebonwen der Internationale SporttentoonstelUng te Scfieveningen Ten overstaan van den Notaris B L LOEFF aldaar zal in het gebouw der Seinpost in het openbaar worden verkocht BELANGRIJKE PARTIJEN Hout IJzer etc waarvan de veUingdagen z jn vaat eateld op 13 15 17 20 22 24 27 FEBRUARI en op 1 3 6 8 en 10 MAART 1893 telkenmale des morgens ten elf are een aanvang nemende Bezichtiging dagelgks opengesteld van 10 3 uur VeilïDgboekjes gratia op aanvrage bg voornoemden Notaria verkrijgbaar f ree dagen voor iedere verkooping OPENBARE VERKOOPING De Notoris J P MAHLSTEDE te Bergambacht is voornemens op DON DERDAGEN 9 en 16 MAART 1893 telkena des morgens ten 11 uur in db Harhonibc te Gouda in het openbaar te verkoopen BE SODWUMSWOHIl geteekend nr 51 B alsmede diverse percpelen uitmuntend Weiden Hooiland gunstig staande en gelegen aan den Middelweg onder de gemeente MOORDRECHT groot 12 Heet 27 Aren 5ö Centiaren Breeder bg biljetten Inlichtingen bewyzen van eigendom kaarten ea extracten ten kantore van den Notaris OPENBARE VRIJWILLIGE VERKOOPING De Notaris J P MAHLSrEDE te Bergl ambacht ia Toornemen g op WOENSDAG den 22n FBBKUAHI 1893 dea morgens ten 11 ore ten hnize van C BEZEMER op liet dorp aldaar in het openbaar te veilen en te verknopen De Bouwmanswoning geteekend Nr 18 altmede t l Hectaren Wei en Hooiland naby de Hoeksche Sluis onder BERGAMBACHT Om te aanvaarden de Landerjjen by de toew zing en het overige 1 Mei 1893 Breeder by biljetten De Notaris Mr I MOLENAAR te Waddinxveen zal op MAANDAG 20 FEBRUARI 1893 araorgena ten 11 aretelieeuwijk Nieuw Dorp ten herberge bewoond door VAN SCHAÏK in t openbaar verkoopen 1 C L C No 16 gelegen op den hoek van den Tempel onder Reeuwijk groot 10 Aren 50 Cent Een perceel beat Wei of Hooiland daartegenover in Broekveld onder Zwammerdam groot 3 Heet 1 Are 24 Centiaren en Een perceel best HOOILAND in de nabyheid dier Woning ten Westen v d Kerkweg onder Jieeuwijk groot 1 Heet 3 Are 24 Centiaren Aanvaarding Woning 1 Mei 1893 Land direct BETAALDAO 1 APRIL 1893 Alle verdere information ten kantore van den Notaris Notaria Mr T MOLENAAR te Waddinxvem zal op VRIJDAG 17 FEBRUARI 1893 ten 10 ure s morgens op de Laau beboorende tot de Landerijen van Mr Bonken in den Zuidplaapnlder vlak bij H dorp ie Waddinxveen PUBLIEK VERKOOPEN De IJpe Boomen op ide die Laan Acht dagen i è voren afgffnnmmerd te zien ONTRUIMING vóór J5 Maart 1893