Goudsche Courant, dinsdag 14 februari 1893

De ondergreteekende heeft de eer zijnen gpeachle Cliëulèlle en Sladgpenooten Ie berichten dat van af heden de prijzen van hel KII DVLEESGH belangrijk zijn veriaagd Vraag Prijscourant s v p Hoogachtend züivi kk fra nschk wijnen De bekende BORDEAUX 4 27 per 48 Flessohen met aooüns franco huU geheel Nederland ook per proefflesoh kwart en half ankers belegen verkrijgbaar Voorts alle MEKKEN Prijscouranten gratis en ftanoo Van alle merken zijn proefflessohen verkrijgbaar Adres WIJDSTRAAT A 172 GOUWE C 13 Gooda Eeiüg Depot van Reyn wifs Eoonekamp Eüzter ONZE 1803 IV 5070 Dinsdag 14 Febrqari 60UDSCHE COURANT IVieuws en Advertentieblad voor Gouda en Onistreketu Afzonderlgke NommMHH F CENT K N inzoQdlng fan advertentien kan geschieden totieöo aur des namiddags van den dag der uitgave is t fijnste merk niet los per ons verkrijg baar maar uitsluitend in gesloten bussen De verkoop neemt dagelijks toe want de prijzen zgn slechts 1 60 0 85 0 45 pr Vi kilo bos pr kilo bus pr kilo bus Daarvoor wordt het beste en oplosbaarste geleverd wat te maken is Een hoogeren prijs voor CACAO betal in is dus onnoodig D Notarissen Mr I MOLENAAR te Waddinmtm en P M MONTIJN to Gmida lallen op Vrijdag 3 Maart 1893 s morgens 10 ure op de aan de rivier de Oouwe gelegen terreinen en in de tiergplaataen van wijlen den Heer Ph VER RÜGGEN te ADDINXVEEN in top baar om contant geld yetyloo 6ïk AANNEMERS Uatotialen en QereedscKkppen wuroéder 1 Heimachine met 2 c inders 5 M Terwirmings o Hl lakte ji0K geschikt Toor staande Locomomle 1 Heimachine met 1 Cylinder 4 5 M verwar mings oppervlakte 1 Woodford s Gentrifogaal pomp met dubbele bniien ± 11 c m wjjdte feiyeifcA oirtioaf 1 gewone Centrifugasl pomp 1 Pulsometer 1 Fransch Heiblok 2 Stoommortelpanuen 1 Zuigen Perspomp 1 Dagkeet VOORTS Heistellingen Blokken Touwwerk Steigerhouten oude en nieuwe Eozgneu Kamen Deuren Deelen 1 1 zer en Houtwaren enz enz Daags te Tor n afgenummerd te zien Nader inforroatiën by genoemde Notarissen De eohte Fransohe Blsouits PETIT BEURRE merk L D zUn steeds verkrijgbaar bU gewicht en in élégante doo es bij de firma T CRËBA8 Men vraee en lette op t merk L D En Oros D J DONKER Rotterdam LEESBIBLIOTHEEK VAN Hollandsche Ho mans Leésgeld 5 ceüt per week per deel J T Swartsenburg K 2 KLEIWEG E 92 Catalogus 10 cents verkrijliaar WAAEOU ZIJ NAAM MAAKT De BOERENJONGENS zy zgn belegen Moeite en tgd wordt er door bespaart verkr en Zy zyn heerlgk van smaak en lang niet daar Haar roem neemt toe van nnr tot unr bU J F Herman diZn Tiendew ik 55 Gents per flacon prgs zouder de flacon rerkrügbaar per glas hg F X HARDIJZER Vak oin BERÖ O TDITHOP HOOGENDOORN Vlanikolen Prima Kwaliteit GROVE VLAMKOLEN per Wagfgron voor f 7S frauco alle Stations der voormalige Ned Rhgn spoorwegMaatschappg Worden ook COXTBACTBN OESLOTBJi voor franco aan buis Ie bezorgen A KAPTIJIT Gouda Nov 92 Fluweelensingel 630 Gouda Snelpendrulc vm A 3 inkiun Zoo flü MUTTuc saTsn wU gMme ds luunsn dsr vrkoopon op JAKSgN ft TmiroS IWezoiToen Verkoopers Van EDE van der PALS te Gonda A H V EADLINO te Bodegraven J T SWASTSENEÜKB K O MMjKitTKtU 9 heelt ONTVANGEN een Ruime Sorteering Kerkboeken in alle Prgzeo en Formaten MAGAZIJN van Kantoorboeken POSTPAPIER en ZE 33 T7 e 1 o p p e zn C F Busch MARKT Ontvangen Groote Keuze Bffen en fJeieerkie in alle GENRES en PRIJZEN TE KOOP GEVRAAGD Een liuis met vergunning dat ingericbt kan worden voor Slijtery Br Fr 8601 aan Firma W J vak HOOGSTRATEN Noordeiude 98 ffoye Firma J WELTER MAGAZIJN VAN CORSETTEN ONDERGOED voor Dames en Kinderen LUIERMAND enz mmW BEFOT ST A A TSSFOOK Hibernia en Shamrock STEEK KOLEi branden schoon w en geven zeer weinig walm Prima grove KACHELKOLEN vrg thuis per H L 0 70 Stationchef Staatsapoor Zeer ITette Gesteendrukte HAAUmSIJES worden GELEVERD door A BRI KMA en Zn De uitgave dezer Courant geschieüt dagel ks met nitsondering van Zou en Feestdagen De pr B per dne maanden is 1 25 irancu per post 1 70 Ue DOOD De liberalen moeten weg Zoo pprak j l donderdag op dn meeting een socialist Nu van die zijde kimufn wg dergeljjlte uitlating bt grypeij Gecm T ti die de soomliaten zoo moedig tegentt i u dan de liberale terwijl y iian den anderen kant zich welwarhthen door verkorting htiimer vr beid tot martelaren te maken Op de rekening van onze partij staat pcene verkie rug geboekt als di van Hciioiierland onzaliger gedachtenis waar de volgelingen viin Dr Kuyper zich lieten spannen voor do zegekar van Domela Nieuwenhuia Met de andere partijen laten zich accoordjes sluiten ids gemeeuschappelgke haat tegen andersdenkenden dit mogel k maakt maar die liatstarrige liberalen wülen niets te doen hebben met de spcialisten welke ze eeii toiHflJf tifRfiïtnrertre U Mi dö pftrtit der wnfforde terwijl zij tei el jk huu het gras voor de vueten wegmaaien door oprecht sociale misstanden te erkennen en te zoeken naar herstel van pfrieven langs den wettigen weg Keden genoeg voor de aocialen om te roepen weg met de liberalen De liberalen moeten weg 2oo zingen ook in koor de katholieken eu de antirevolutionairen Tot op zekere hoogte is dit ook te begrijpen voor zoo ver namelijk iedere staatspartij er naar streeft haar eigen beginselen in toepassing te brengen De liberalen weg en de onzen aan het roer om het schip van staat in onze richting te FEVILLETOX S T E IT ID II 8 De spnitgasten worden afgedankt de nachtwakers betrekken hun posten op rie puinhoopon waar hun flikkerende lautaaroB als dwaallichtjes heen en weer bewcjïen Ook baas Holama en z n zoon Jan verlaten het terrein nadat de burgemeester in eigen persoon den kloeken jonkman z n erkentelijkheid heeft betuigd voor 7 n kordate belangeloo e hulp l e heldff verlichte vonstore van ilo hoofdherberg ÏD het dorp die ze onderweg voorbij komen en het rumoer van luidruchtige stemmen dut gonzend naar buiten driaijt wettigen het uil esproken vermoeden van baas Holam dat de lui zeker nog een afzakkertje nemen om den aclink weg te spoelen voor ze onder de wol kruipen Uit werkelijke of voor eweude bezorgdheid over het lichamelgk nelzijn van zijn zoon die huiverend in z n natte klecren stampvoetend naast hem voortloopt slaat bufls Holsma hem voor nog een pikje te neraen ook omdat t zoo goeo voor de verkouenis ia 1 sturen dat behoort l hartewenbch te zyn van ieder recbt eaurd aipirevolntionair of katholiek Maar wat wg niet begrepen is dat eene partjj die zich zelt respecteert alles goed genoeg acht or een gehaten tegenstander afbreuk te doen zonder te btten op hetgeen gebeuren moet nadat ne overwinning behaald is Van de radicalen spreken wij maar niet Als party beteek nt die voorloopig to weinig om die reeds te terdenken van de eerzucht binnen een niet te lang tijdsverloop te worden geroepen tot bèSeer van s landa zaken De vrees van sommige geavanceerd liberalen dat de meer behoudende elementen der regeeringspurty de totstandkoming der kieswet ïak zullen tegenhoui en geeft aan die vooralsnog kleine fractie van oorspronkelijk A msterdamache ontevreden liberalen tijdelyk een grooter beteekenis dwi zij werkelijk beeft Maar van du kfirkel kjivpar tiien die onlangi nog haar hoofden ann de regeeringstafel zagen mocht men betere dingen vei wachten Vooral de antirevolutionaire part van de katholieke blijkt dit minder duideliji heeft bj de laatste verkiezing te Leeiiwardsn zich weder van de ongunstigste zijde doen kennen Waar is de staatsman gebleven diein isolement Z jn kracht vond Waar zyn dagen dat men fier het eigen vaandel ontplooide en politiek eergevoel geno had om niet arm aan arm ter stembus te gaan met hen die den ondergang willen niet alleen van ons koningshuis en onze instellingen maar van de geheele maatschappij Tydeljjk succes of liever de dood aan de Jan die eon warm grogje op t oogenblik lang niet versmaadt neemt den voorslai gunstig op na stapt met z n vader de ruime geiagkamer binnen Ken luidruchtig hoorah stygt op zoodra de aanwezigen Jan in t vizier kriji en Snijder ook een haantje d e voorste maar bij voorkeur onder een glaasje klare met suiker omhelst hem bijna en de andoren ateken hem als om strijd da hand toe idt respect voor a n kranig gedrag dat allerwegen opgemerkt en öesproken is Ook haaa Kolama die eigi nlljk niet weet wat hem overkomt krijgt z a deel an de eerbewijzingen Gefeliciteerd met je zoon baas Kranig gehouon Dat s nog cs een kerel klinkt t in verward koor om hom heen terwijl men van alle kan ton op hom aandringt met een glas in de opgehevenhand Baas HoUraa houdt zioh wyaelijk alsof hij de hol lenteiten zijns zoons rant eigen oosten heeft aanenhouwd hotwel hg in waarheid niet weet wat z azoon na t toont ellje met de sleutelsj u mevrouw Schriele heeft uitirovoord Met de meeste welwillendh iil accepteert hij een paar huisjes klare die hom van bevriende zijde worden aangeboden JfZis wat ben je nat roept een dikke m nheer die hezjg ia Jan aan all kanten te lielaston Klirol je moet ten heeto grog hebben Anni me I Kaalein een heete grog van van Cognac tiua putssapperlüot k Zal eens ronatereu oue jongen 1 ADVERTENTIEN worden geplaattt van 1 5 regels 50 Centen iedere regsl meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte tib6j aJ n hoe dan ook is thans het um mim der politieke wjjalieid Diusdags zendt Kuyper züne getrouwen onder eenzelfde Dr Bovendien worden alle Advertentiën gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verachgnt leus met de socialisten ter stembus omdat God het wil en Zondags daarop sticht hjj de godvruchtige schaar in de Heraut onder het motto Trekt niet ïén jnk aan met de ongeloovigen Haat bljikt ook hier weder een slechte raadgeefster te zjjn waut een verstandig politicus on toch vragen wat moet wat kan er komen als het oua werkeIjjk gehikt met vereende kracht de liberalen er onder te krijgen De liberalen moeten weg Goe l zy zgn weg Wat nuV Moet er een Uegeering komen samengesteld uit dat wonderiyk allegaartje dat te Leeuwarden ééu juk aantrok Keu ministerie Keuchenins Vermeulen ïerritaen Domela Nieuwenhnis wellicht By de antirevolutiouttiren schijnt thans als regel te gelden aiprh nous te dé luge Althans kortzichtigheid voert daar op het oogenblik den boventoon Met kalmte kannen wy liberalen de toekomst afwachten ondanks het te Leeuwarden geleden echec Indien het Nederlandflche volk niet meer gediend is van een tihoraal bewind het zy zoo Er zal dan een ander moeten komen dat steunt op eene coalitie van minderheden Wat dat zeggen wil weet het vorige miniaterieMackay by ondervinding Deze steun is niets d in een broze netstai En nu zouden de socialisten de derde in het verbond zyn Niets dan bittere telenistelling van de natie ware er te wachten spoedig zonden de liberalen besluit hy vaderlyk terwijl hij Jan trouwhartig op den schouder klopt fan laat lachend mat zich omsollon en vertelt onderwijl een panr grappige episoden uit de geschiedenis van dea A De opgewonden menschon om hem heen die in t vuur vaa t eerste oogenblik hun enthousiasme uiten op de ovordrovou hartelijke manier aan burifcrmenschon eigen laien hem rust noch diuir voor hij een menigte grofijea en Klaasjes brandewijn heeft geaccepteerd waarvan t grootste deel natuurlijki onaangeroerd blijft Trouwens l ib meer om l aannemen dan om t uitdrinken te do n de hartelijkheid van den kimnen man uït zich meest in goedgeefachheid en hij is bivrodigd wanneer z n klein geschenk gulweg wordt aangenomen Jan laat t zioli welgevallen dat men lu ra de hald vau den brand noemt en verzet er zicti niet tegen dat de geringste zijner daden tot een roekeloos waagstuk wordt opjiehomeld Tegenspraak zon hier nis heilieachennia wonk n opgenomen De stormenderhand veroverde volksgunst is hem dan ook een atroelender genuei doeniag dan het oHioieele eerbetoon van di n burgemeester t iieoft vrijwut moeten in du aarde om na era kwartiertje van gc ellig luidruchtig samenzijn t ODtKnappen uit dun luiiigen kring an hiitfaanKeschotea bur erininsolieii Z n natte plunje is gelukkig een ortrlijk oxfluuB voor z a vijr ar iï n naar huis maar wonlt niet fur als zoodanig erkend dan nadat bij