Goudsche Courant, dinsdag 14 februari 1893

liatigengöiticht by Dover in New Hampshire wordt Mft het volgende gemeld Het g bonw van dit provinciaal gesticht was van ppst en roeds twee maan len geleden werd met tigheid en nadruk in de dagbladen op de groote gevaren voor de verpleegden do aandacht gevestigd De aulontfiten antwoordden alleen dat er oumogebjk brand kon ontstaan en daarbij bleef het toen Donderdazavood omstreeks 10 uren nu bespeurde eeu bewaker braiul in eender vrouwencellen Hij maakte terstond alarm Het bleek dat de bewoonster der cel dpze van binnen had versperd en toen meu zich eindelyk toegang had verschaft was het te laat de vlammen verspri idden ich met ongelooflijke unelheid Men opende al de cellen maar de arme krankzinnigen wislen zich niet te redden Ouder hart verscheurend gegil en de treurigste blijken vau hon gemoedstoestand zyu do meesten omgekomen Eene vrouw die hoogeuanmd mets van het gevaar r r rr Jïï r l r r lx = in hare armen schyn uitgelaten vroolijk over de opsuhuddïng en den gloed vau het vuur lot lij onder een instortend stuk dak verdween ICeuo andere vrouw had gemakkelyk kunnen gered worden maar toeu een brandweermuu duo arm uitstrekte om haar de ladder af te dragen wiorp zij zich met een gil van schrik in de vlammen aohter hiinr Anderen kwamen om terwijl iij nis razenden met elkander vochten Ër hebbeo zoo meu weet 44 het leven verloren slechts drie sohijnon geren ie ziju vnn wie één bijna een uur vei door een sofouwstorm liop Het geatioht betendde aau eon armhuïs ilut mode trerd aangetast De inwoners ten getale vun honderd bluschteu echter zelf den brand waarbij velen gewond werden Men meent dat de brand door een toestel is veroorzaakt 11 ijadek verivermuigs og worstelen de golven evenwel Zoo nu en dan I wordt de ysband verbroken en lioo opgestapelde brokken die in chaotische wanorde dooreen liggi n E hm hier Ier ede wwreae eigeüMr lige hi I f l ud lw bo lae w l toniehe her aneriu ten age rbon leo laat chieB f p o cl re e Sedert eemg d en i het hui o t I H Kge en lr e ule gsk oru riim i e l et ta t daar verl wa wegduemondo ia I f P J brokiiM eea ee grwrau eu aaelag oltea de eeaweu er o er l I t n ierpea Het nis treurde het o er alle t bet f P 2 em a du nog rerloren heef Eeamnal tooi a oeht het trofob 2lja l T uiet eakel OU Iju eigen raeu l beataaa maar ook i l X P Du d t het het midd ipanl uit Mikte au bot aueo 1 f = reu eu flirle ron van den H ag oh u faa oW 7 8 8 f k l Hot Haletrauje uu met meer dan eeu doortrek la I J O p P n erde iu vroegere uiden dea eeuigeu verbiudtagaweg M t kraehtlgen baud lag orden oude be euden u Ie fcorlal tu el eu hel fdhoa t J Ier nvi t l ro l derlyk kwartier en het cuutrum van de stad Ue Frnusohe kramers Itudrien daar hunne fniaiste winkels opgeslagen Onder Prins Willem Ifl was het at nu de Bondastreet is tu Londen on de rue f tenne of beter nog de bouUoard dea Itatiena to Parijs Al wat Pary iu zyn schoouslle zaken mode deed worden werd UI het Halstraalju verkocht en ujiet eukel de Haagsohe sohoonen zag men daar eenige maler doorheen trokken om toilethenoodlfidheden te koopen en ze op volgende da en te laten bewonderen maar I ook de itames der nabijgelegen dorpen en lusthoven I deden daar hare inkoopen zy souden zich gesohaamd j bobben ieta te dragen of te gebruiken dat niet in het Halstraatje gekocht was En wie zeker niet uit bieren dat warea de cavalier Meaige u ourelto P de oinliggeude berge kaat t U daar ia dat nau e Iraalje tot tand gekomen i I i f l f P l meaig l of l adrau a heeft loh daar oalknoopt on de üt rl öo vor t r jn kraohl l o rouw i heeroii had leu gelegenheid ziob 0B tgM verdekt op l 8 a lerkte ta u8 te ord u j eile roianaar vree dea iahel dooi geleidel jk u dan gaal alle ru ig u kalm maar bg plötselinguu dooi rukken de schotson te Btelbn zoo even genoemde hoekhnia met het H apen pan Some in den gevel waar sudert mim twee eeuwen eeu tnbakshandel is gedreven en verachiltendo soorten vnn snuif de aptritueele neuzen van orzo edellieden verkwikten en prikkelden Doch niet enkel en alleen ter wille van do tabak en van de snuif traden in dion winkel de ataatslieden eu prinsgezinde huilers binnen Naast aan den tabakswinkel grensde een buis waar in bet midden snelle vlucht zich het leven konden reddi der 17o ouw om zoo te zeggen een Orangistiscbe j club in alle geheim Vergaderde Do Oranjegezinilo leden der Staten en de aanhangers van den jeugdigen Prins spraken daar over ae middelen om den Vorst do hoogo waardigheden zijner vaderen te vereckereu Kon geheime deur leidde van den tabakswmkel lot bot clubhuis Toen Pnns Willem III tot stadhouder en alle waardigheden van zgn vader was verhevun beloonde hy don eigenaar van den winkel door hem als privilege ta gunnen wal hy altijd uit liefhebberij ongevraagd had gedaan om op Prinsjes lag mei twüu kleiuu kanonnetjes Io schieten die terzydr van de stoep vau het huis stonden opgeËen privileife dat steeds voortleefdu eu zelfs leid cc iiu uu zeiis later door Prins Willem V bevestigd werd Vooral eigenn irdijf is het dat do tabakszaak zoowel als het huis nn erndeels ïn handen was en bioef vnn de frtmilie Waldeck Een der nazaten diei familie is ilan ook Jiu nog in het bezit der geuoemdu prinse yke privileges en van de twee kanounetjes welke weder worden geroepen om dep wsgea in bet rechte spoor te brengen p Wertheimiïi Terecht schrift de heer A bet Handelsblad De hberaleu weten dat hun plicht dat hun roeping is traditie en zehbewiistzgn getroow aan de ipitse te ataon van den kalmen beredeneerden gestadigen voortuitgang Noblene cbligi btyft bun ziiispreak f Zal het geweld htm op den achtergrond dringen het gezond verslmidl der natie ontwankt al spoedig uit de zilnsb oochelïng door handige woordvoerders ep listige volkamenners ia het leven geroepen en hergeeft han de plaats waar i behoor n Z K kan de nederlaag van lleeuwarden hnnmeer waard zyn dan de overwjlnning deu radicalen I tntusscben mogen de tegenntjanders juichen Le quart d heure de Rabelaia I dnt ia het nakomen der onderlinge Terplicbtingen zal eenmaal elaan en de van niet betaling gt proteüteerde promessen zullen hei henneiyk onvermogen bewyzen van beu dij ze lichtvaardig hebben onüerteekend In de zedelijke zoowel als in de finiinciealewereld gaan ztj die niet betaleu wat zji schuldig ïiju iuilliet 1 Dan zal de openbare meening de liberalen tot curatoren benoemen van dan onbeheerden boedel Herzie u biyf vrjj vnn Tot zoolang zij bet wachtwodrd zelf en handhaaf uw beginselen dnbbelziuaige bondgenootschappjen en valsche leuzen Dan geldt voor hen in staaikendigen zin wat Heine vau den dichter Jebudah ben Halevy zegt d woorden van zelfvertrouwen geloof en geestdrift Tödtm iann da Volk uim aher niemaU richten € Zoo zj bet I jaten wy liberalen ou j niet Vervaard laten maken door dej mannen van het verouderde calvinisme of van deniaatschappe ke wauorde die thans deu tri Lmf vieren der begiuselloosbeid Mbt een verleden als het Onze met een beginsel dat in overeenstemming is met de behoeften van onzen Itijd dut ich steeds verjongt eu zich aanpast aan de veranderende omstandigheden hebbei wjj niets te vreezen Het liberalisme sterft biet al moge het tydeiyk overstemd wordenJ £ r schuilt levenskracht genoeg in onze party om met kalm vertrouwen de doodsklok over ons te hooren luiden door onze bitterste tegenstanders Ook hier geldt het bekende woord lea gen que vou iuez te portent caeez bien eu OB hunner kleediugstukke te leeneu met een kwinktlag heeft afgeweten Na veel handpn geschud euoatelbare uiinuodigingon om eens to komen bitterenmet even zwveel betuigingen van goeden wil beant oord te hebben staat by eindelijk imet z n vaderweer op strtutt Onverwijld spoeden ze zich nu naar huis waarmoeder Hotsma hen iu de grootaie ooLterustheid zitte WBohteu Haar angst overwinnende heeft ze mden vooravond t verloop van deu brand uit haarramen kunnen gadeslaan terwyl geilienslige buurvrouwen haar den loop der opeen vol gi nde gebeurioDitssen hebben meegedeeld waarin de faiim Jan eenrol bet spelen die een tweede Hercules ziob nietzou behoeven tu lohamen Met moodorlyken troU beeft zy de verhalen anugehoonl die zoo sprekend gotuigden van de zucht dei vulks om lo overdrijven tzy t4n goede t zy ten kwade Maar nadat de buurvrouvien vert okken warwi baeti de onrust zioh genesteld iu h r hart daar Mn ougeluk in een klein gaatje stedkt en zo zich niet kan voorstetten dat do roekeloosheid waaraau Jan zich schuldig gemaakt moet beblen ongestraft zal btgveii Ui voorzorg hoeft ze reeils drooge kleeren voor hem neergelegd waarby t haar te tinnea schoot étX bij z n beste pak uug aan had t elk uoiuurlyk gttbeol bedorven sou zyn BINNENLAND GOUDA 18 Februari 1803 Van de aaageboden gelegenheid om gratii brood met melk te gebruiken werd i udag morgeu door 335 kinderen gebruik gemaakt Heden morgen door 338 kinderen Totaal door L0256 kinderen Men Bchrijft ops uit Hage De meêdeeliiig dat te Siolwijk eeno commisaio is benoemd om de veatjn behoorendu tot de ualaten sebap van Neellje dt Paier loa to krijgen beeft my verraat Ongeveer dertig jaren Uug ziju toi in het hoogile reason toe procddurea over die iialatenflchap gevoerd Laatstelijk heet do advokuat Mr P J aaet te i Hage eu name vau een der naaste erven dtutiaaiigaaiidü eeu proces gevoerd legen den bewaarder van het imtaineut vau Neeltje Pater namelijk notaris Meren te Haarlem tot afgifte van eeu afocbrift vau dat testament daar het bij geeu der ervec aanwezig waa Z K i meende dat vóór allea bekend moüdl zgu de inhoud vau dat teBlumeut eu dat tevens glas helder uit otlioieete atukkea moest blykeu wte volgens dol testament of volgens du wet tot die naluteuachap waren gerechtigd N otaris Merens wilde ïu der muiue geen afschrilt uitreiken zelfs met legen betaliag Van daar eene procedure welke eerat bij de Uechtbank te Haarlem daarna bij liet Hof te Amsterdam en eindelgk b j deu Hoogen Kaad der Nederlandai is gevoerd Doch alles vruchteloos omdat de eischer niet voldoeude had bewezen dat hij tot de oitmiddelijk belang heb benden behoorde er werd eene soliakel in tieu kutüu gemist die onmisbaar was om het wetti eu ondubbelzinnig bewija der afstamming uantetoonen Dteuteugevolge heelt de heer 8nal positief ontraden om verder eenige poguig te dneu tot bemaühtigiug vau Neeltje Pater s ualateiidcbap Heeds dertig jaren lang is vau veraohilleude zijden op verschillende manieren eu tot m het hoogste res ort goprooede jrd ter zake dier ualatuotchap Doch altoos zouder succes Ka al ware nu eenige kans om wdie centjes te bemachtigen dan toch is dit iekor dal die centjes indien zo itl ooit uitgekeerd werden eerst in handen der kloinkinderou van de tegenwoordige belanghebbeuden zouden terecht ko men Al is DU de poging om op eeue eerlijke manier te bekomen wat ineii als erfguoaam meeut te vordereu tu hebben zoo fraai mogelyk i de gegeven omstandigheden is het toch geraden niet veel kosten aan het onderzoek te vtirknoeien Trots de duizenden en duizenden diu reeds Hvetprooedeerd zijn beuft men hut uoolt verder kunuen breugen dan tot omlerzoekeu oemmissien te benoemen eu procedeereu Zl ó ging hel steeds van nieuws af aan steeds vruchteloos ik lierinuer me eeu geval dat oaar ik meen óók de nalatenschap van Neeltje Pater betrof Eeu zeer handig welbespraakt xaak waar nemer was de vertrouweling van de toenmalige oommissiu geworden Voor oniterzoek en allerlei kosten liet hij zich heel wat betaleu Ëindel k was zijn onderzoek zoover gena derd dat de stamboocn atstamming geboorte dood en trouwaoten aanwezig aUhana te vinden waren i Dat feest moest gevierd worden met eeu diuer dat Ën ze heeft een stuk verbandslinnen opgesnulfeld iu een romraella om niet vi rlegon tu zitten als t soms noodig was maar t verstoppende in haar naaikistje omdat ze uiet uitgelachen wilde worden als de voorzorg overbodig bleek En een zucht van verlichting ontsnapt haar Iegelijk met een welgemüeK l Goddank nu ze de lickendo voetstappen van man en kind op da stoep hoort op hel oogonblik dat baas Hoisma eeu luid goeien avoud toeroept aan een voorbijganger iüii haar bezorgdheid n ijkt geheel toen Jan zich in levenden tyve ongedeerd en met eeu lach op het zwarte haast onkeuh re gezicht om hot hoekje van de kamerdeur vertoont Kom zegt Ze verheugd ben je daar eindelijk Foei je zoudt ten mensch ongerust maken over jolang mtblyvon Goeie God jongen 1 wat oeu je smerig ou nat vervolgt ze verschrikt nu Jau in het licht treedt Toe ga maar gauw naar de keuken Jo drooge gowl ligt al op de kaohel Hier drinkt eerst een heete kop koffie op ik heb er een loheutjü brandewijn il gedaan Nu hij heeft t verdiend zegt bans Hotsmavergenoegd grinnikend Alle menschen hebben dtnmond vol tan z n heldeodadun Als hij niet lusBchenbeide gekomen was dan hadden ze raisschieude freule inn t slot vermoord Och kom dat jok ju tooh zou men hopen Ne zeker uiet Witt zeg jg Ja t Volk door de gasten vooruitbetaald werd te AmsterdamAl de bakende erfgenamen voor zoover zij contribueerden waren nau den maabyd genoodigd on aange ten De zaakwaarnemer zat aan bot hoofd der tafel met een prachtige papieren stamlijst nau een vergulden stok gebonden als vaandel naast lich Menige toiist werd gedronken zoowel op den kuuuigen zaakwaarneolBr ats op bet verkregen der buit Menige traan van vreugde eu opgewondenheid moet ia de soep of op het tafelkleed aangeland zgn Zelfs op het dessert was eene miniatuur stambaom boven op de taart uiet vergeten Ën nu verder Hen scheidde vol moed en verwachting het onderzoek duurde voort ou bleef aanhouden tot tot ein lelyk de combinatie bet uachlen moede de zaak opgaf en met euu déhcit in kas onibonden werd Moge de op 4 Febr 1 1 te Stolwijk benoemde oommiflaie zoo a lot niet ondervinden Da ncentjes deels te Londen deels in i itiohtingeii omgezet zullen wel blijvei waar ze al circa een eeuw geweest zijn Een brand met zeer Ooodicttige gevolgen ontstond doee week in eene reitaoratie te Leipzig Het uiet zeer grooyj maar longwerpigw en van slechts één venster voorziene lokanl wus ter eere vnn het carnaval met allerlei licht brandbare stoffen versierd en er bevonden zich behalve de idvenaar met zijn geztu en bedienden niet meer dan 30 gastt u toen er nog een gast binnenkwam zekere wijnkooper Kreischmar dif een stuk vuurwerk afstak Htj had dat ook wed in een even te voren door hem bezocht lokaal gedaan zouder nadceüite gevolgen Hier echter vlaag plotseling het decoratief der zaal io braud en voor d it de brandweer hulp kon bieden was het huis tot aan do vierde verdieping uitgebrand In de verwarring en sohr k hebben ïrie personen zoo zware kwetsuren bekomen dat zij naar het hospilanl gobracht moesten worden Maur touo de brand gubluscht was vond men zes meuschen door den rook gestikt de iB jarige dochter van don restaurateur en eeni dienstbode op de eersli verdieping 4 der 20 gasten op een binnenplnatsje waarneen zij bigkbaar de vlucht genomun huiblen toen het hun niet gelukt was den uitgang Ie vinduii De heer Krelachmar is in hfohtenis genomen en zal ziju caruavalflgrap mut eeno zware straf moeten boeten Te Burgersdorp in de Kaapkolonie is deu ISeo Januari hel Taalmonument onthuld dat daar opgericht iB ter herinnering aan de gelijkstelling van de Holtandsche met de ËBfclsehe tsai tn de Kwtpkoloue Da Gouverneur de Presidenten van den Oronje Vrijstuat en Transvaal alsmede een groot aantal aanzienlijke personuD uit de Zuid Afrikaansche landen woonden de pleohtii heid bij Do Hollandera te Pretoria schonken ats blijk van belangstelling aan het comité voor bat monument een gouden gedenkpenning niet het opschrift ISOÖ 1892 Bewaart uwe tnal Ook do vereeniging Ome Taal te Pretoria zond oen gedenkpenning en daarbij een gedicht van den heer G A OHé ter eere van nHolland s taalv die uit het bost vnn s wereld a volkeren werd geboreuff en die Zuid Afrika zeker eenmaal zal leiden nTot wat uw leus is eu moet blijven een éenig vrij Zuid Afrika Omtrent den aobrikkelijken brand in het krank leek wel razend en t was bepaald niet goed methaar afgeloopen Misschien niet Maar ik moet zeggen de freuleis voor geen klein eruchljn vervaard Dat is nu dunkt nre een adellijke dame van den oudon stempel kloek en onveraaagd Wat ein mooio gaatalte en wat een voornaam ge icht Ik wou haar nog weleens weer zien Toe vertel mo eens iets van haar Hoe oud is ze en hoe heet zoP Dat kan straks wel waarschuwt moedor Hoisma Drinkt uu eerst je koffie op anders wordt ze kouden ga je dan gauw verkleeden Foei je kuut je weleen ziekte op den hals halen raet zooUug in je natteplunje te loopou Gekheid moeder ik bei zoo frisch als een nooten do kou heeft volstrekt geeu vat op me Wee maar gerust hoor ik zal mo gauw verdroegen Jan drinkt ouder het praten z n kopje uit waarna by zich in do keuken terugtrekt om by den warmen kachel van kteeren te verwisselen Eerst nu de geredde v4 rwerpen tussoheu z n kleeren te voorschijn komen herinnert Jan zich eotiskla de schatten dic hg daar geborgen hoefl In de opwinding van het oogenblïk waren ze hem gehoel en al door het hoofd gegaan Hy legt do voorworpen by zich op dn tafel en neomt ze na zich gekleed te hebben mee naar de woonkamer ff ordt tercoli d op de vroegere Oranjefeesten zoo dapper hun salvo deden hooren JV Y De Hanu Courier gaf onlangs van het brvrie I zen vau deu Ryn de volgende boeieiulo hosoiirii i ving Zelfs do geweldigste weet ddr natuur door gesta dige krachtainspMUüiug te keleueu Gladstone bestreed het amendemeut van I wther tot beperking van emigratie van behoeftigec Hjj merkte op dat men alvorens eeu voorstel tot wotgevuig te doen de feilen mo t vaststellen En nu is nog niet voldoeiule geblekrii dat de emigratie het aantal hulpbehoevende Britsche arbeiders doet toenemen Wat betren het vestigen van fsraélioten gebiedt Ook de Ryn wordt bedwongen door de kranht rechtvaardigheid jegens het Israelieliscbo volk de van de vorst Waar kort geleden du groene golQes nog kabbelden en machtige guUön de radereu der stoombooten omarmden daar loopt thans op de ysbaaa met onaükcre schreden het spelende kind of dreunt de voeistap van deu zwaargelJomvden dorpoliug die van do gelegenheid gebruikt maakt om na een tydsverloop van jaren weder erns ie proeven of de wyn aan de overzyda Obg e en hoerlyk smaakt aU weleer Toen du koude toenam vorta len zioh waar bekonde en onbetwistbare feiten aan tu nemen De go iondheidstoaatand van dat ras is over het algemeer byzonder gunstig i owel uit dit oogpunt als uit andere kunnen de Israëlieten teer goed de vergelijking met da Cristenon doorslaan Men verzekert dat de vestiging der Joden groote maatregelen heeft doen nemen iu bet kleermakersvak die met als gevolg van de komst der Israëlieten zouden zijn genomen Munschen die van hun loon leven eu daarmede tevreden zun kan men niet zonder middel van bestaan noemen rotsen doorbreekt eu het water tezamen gopurst wordt waren de schotsen kletu en onaauzienjyk Ook de groote schotsen werdöd in hei bekende Biuger Loch waar de Kyn iu zijn middenloop hel gebergte biuDoatreedr tot kloine schotsen verbryzold Zoo was do stroom eeuige dagen achtereen belailen met klfliiio in het wild ronddryiendo achotseu Niemand zou gelouven dat Uit ys zich loi een vasten vloer zou zeilen En tooh geaduu ldo het De jonkvrouw Loreley ketent don vloed Aon den voet der rots waar de stroom een groote diepte hoeft ïet zich het ys het eorsi vast Htroomop waaris is een geweldig slygen van het water hiervan eeu gevolg Langzaam begint do stroom te vloua n grooter worden de schotsen er ontstudt e Voor een land dat zeker artikel uitvoert is het niet verstandig den invoer door beperkende bepalingen te willun drukken Daardoor loch maakt men dat de vroomdelmg in zijn recht is desgelyks te han del on De verdragen mot de andere mogendheden hebbeu niet alleeu betrekking op goederen maar ook op de individuen De geest der verdragen is beht ndeling op deu voet van gelijkheid Hier te lande en in Amerika zullen wy een onderzoek dotn instellen naar de omigratio van personen die werkelyk van alles ontbloot zyn Op grond der vorkregen inlichtingen zuilen wy dan een zu vere 011 wyzu beslissing betreffende do te ijeroen wettelyke maatregelen voorboniden Toyutchmgi Het amendement Lowther werd daarop met 384 tegen Wè stemmen verworpen Het ailres in zyn geheel is mede goodgekeard De beoordeellugeu vun het vonnis in hot Paniimaproces loopen zeer uiteen In Kratikrgk beklaagt men algemeen den grooten Frausohmsn on hoopt men dat president Carnot hem genade zal schenken Het Journal de Debat verWHoht met dat de te recht over het Panama schandaal verontwaardigde openbare meening bevredigd zal worden door de veroordeeling van den schepper van het Suez kaiiaal De Engelsoho Standard gelooft dat nog steeds eeu zekere onguruatheid bestaat dat de zaak oog niet tpt in ileii grond onderzocht ia Het wordt levendig op deu siroum Wat een vroolyko menigte op schaatsen en in sleden Euu wug aan buidu zyJen met dunnuboomen getooid voert dwars over de rivier qn tentun met vlaggen versierd verrijzen overal Ouk de draaimolen met yssleden wordt niet vergeten Een gowooii wagenrad wordtin het ijs geklonken en als verleugs ukkeii van de spaken wordeu latten auugobriictit aan wolker utteindun skedjes en sleden worden bevestigd Het rad wordt in bewtging gebracht en voort gaan de sleden beladeu met jubelende kleine en groote kinderen lu dolle vaart Als de zon ondergaat wotdt het E tiller op het ijs Do hemel is mat blauw maar in het westen gloort ueustralenbundel vau licht De Parijaohe oorrespondent der Voaiiache Ztff merkt hatelyk maar met eenig reoht op dat de beoordoeling van het vonnis do verstompiog van het zdelijkh ids en reohtagovoel vau een doel vau het Franscho volk bowyst Het meest staat de correspondent verbaasd dat zelfs het Journal dea Débata do rechters om hun uitspraak aanvalt eu verdacht maakt Het Duitscha blad spreekt overigens met sympathie over De Lessepï eu acht het gelukkig dat hy van de schande onkundig zal blijven oor de Frunsohe rechters is de laak zeer moelelgk Een minder streng vonnis had het verwijl var partfjiligheid jegons du grooten der aarde uitgelokt Misschien zou een volkspetitionnemant het eenige middel zijn om een of meer der veroordeelden ta redden l e Parijsobo oorrespondent van de te Brussel versohynende Gazette telephoneert het volgende onder donderend geknal en gekraak zich los Er ontstaat een natuurtooneel dat door zyn woede kracht en grootheid zelfs den atoutmoedigste met eerbied eu outzetiing vorvuld Het is weder du Loreley die de voornaamste rol speelt Aau haar voet hoopt zicli hot ys het eerst op In 1860 steeg Het gisteren door mij medegedeelde bericht dat een gerechtelijk onderzoek tegen Clemenceau was geopend kreeg in de Kamerzitting van heden een bijzondere beteekeuis De Qatett ging vau hand tot hand Eenige leden der enquüte commissie o a Villebois en Mareutl bevestigden dat hot bericht meer dan waarschynlijk was Ter versterkmg mijner mededeeling voegde men dat zg kennis droegen van alle dossiers Zg bevesligdeu Bt zich in deze verzamelingen meer stukkeu bevonden dan noodig is om de medeplichtigheid van den directeur van La Justice aan hetgeen Horz in de Panamazoak deed vast te stellen Onder dezo omstandigheden beschouwt men eon vervolging als zeer aanstaande Cottu en Eitfel hebbeu cassatie aangeteekond Gelgk men weet moet er nu in de Panama zaak het té ie Baehar aeh 00 nei iar V i ei i o Ö d t l h ör n iu het Hof Wdeo ge egd inwoners slechts met achterliitiug van n Ie have en In de oude steden aan den Ryn vindt men in verscheidene l i woningen op de eerste verdieping noodxangen die I iu tijden vau ysgang menigmaal du bewoners voor 1 den ondergang Oehoed hebben Nacht eu dag wordt j de rivier in zulke tydon waakt Bij hel minste I teeken van evaar wowJen de bewoners der naburige dorpen en stfden guwaurfchuwd Welk eeno voran leriug in oen tijdsverloop au f i f V f slechts enkele dageti De onstuimige tvoestu wateren mut do drijveodu schotsen biedun en geheel ander schouwspel dun du vaste ijsvloer die met draaimolens en tenten bezet was en waarop ich ei n vroolglto meuigte bewoog ja waarop zeis zooals Ül Januari jt nog te Mainz gebeurde eeu bal geïmproviseerd werd van assises waarnaar Baïhaut Antonin Proust Dugué de la Fouoonnerie Béral 9ans Leroy Bloudin Charles de Lessops Fontane Gobron en de voortvluchtige Arlon verwezen zijn Dit proces geldt bet punt van orokboping van ambtenaren en zich Inteo omkoopen Deswege is Cottu do mede veroordeelde van het hof van correctioneel appèl buiten vervolging gestold KulienlanilKcii overzicht Vrydogavond was eindelijk do laatste avond der iresdiibatten in het Engelsuhu lagerhuis Het hoi heeft alleen uiisprnak gedaan omtrekt d aanklacht van oplichMng en misbruik van vertrouwen Ferdinand en Charles do Lesaeps Fonune en Cotta