Goudsche Courant, woensdag 15 februari 1893

1803 Woensdag 15 Februari N 5071 60UDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Oe inzending van advertentiSn kan geschieden tot eön unr des namiddags van dun dag der uitgave zya op beide ptintn reroordeeld Eiffel allaen wagens misbruik van vortrouwon l e nieuwe President der Vereenifcde Blaten Clevelaad heeft het Ministrrie van Ktiitenland8 he Zaken in het democratische Kabinet dat weldra bet bewind zat aanvaarden aangeboden aan den heer Walter Q Gresham Minister voor Posterijen onder President Arthur in 18S3 I e heer Gresham tiiaira rechter behoorde voorheen tot de republikeinen maar scheidde 7 ich af van deze partij loen df republikeinen de M o Kiniey wet doordrovon Gresham beeft echter nooit behoort tot de vrienden van Blaine en Hornson In 1888 en 18Ö2 word hy ze fs candidaat esteld oor het Presidentschap door oen itedoolte der republikeinen die Blaine niet wilden steunen I e nïpuwe Minister ataat bekend als een man van groot talent en een eerlijk karakter Van iresham zou in elk geval oen miador ruraoerijre buitenlandscha politiek te verwachte zijn dan die welke de heer Blame steeds vul dt zoolauK hy aan hi t hoofd stond van dit Dcpartemanl INGEZONDEN M de Jiedacteurf Kaar aanleJdiax van uw bericht betrelfend het ongeval m de Mallogatsluia moet ik UEd doen opmerdon dat beduelde persoon mat van de schuit ib gevallen doch toen hij rie nachtboot waarmede hij zoude vertrekker hoorde fluiten ip de kolk liep denkende dat de boot daarin reeds was Ken OOGGETUIOK LIJST van brieven geadresseerd aan onbokeiidon en Verzondeu gedurende de 3da liolft der maand Januari 1898 welke door tusschenkomst van het postkantoor te Gouda zijn terug te bekomen Verzonden van GOUDA Wed V d Btoop Aaisttirdam Wcil van Slranten Amitterdain K Maikamp Delft Dtckera Den Haag ïiemau Papendrecut E Vcriiamme Tiel B Plieger Amflterdam V de Vroege Vinnen van der Heide rlijn Verzonden van ZEVENllUIZBN S V d Boogert Duo Haag Gouds 18 Februari 18 3 Do Directeur va het pustkuntoor VOHöTKIl ADVERTENTIEN Voor de vele bli kea van deelnemiiig en vriendschap welke wy na het overiyden van onzen oudsten Zoon mochten ondervinden betuigen wy onzen hartelyken dank Dr H IJ8SEL n SCHEPPER E IJSSEL DB SCHEPPËR BUSSEMAKKE Gouda Februari 1893 De ondergeteekende betuigt zgnen har teiyken dank aan zijn geachten Patroon den Heer A H de GROOT Broodbakker alhier voor het prachtige Cadeau hem vereerd bfl gelegenheid dat hy 25jaren bji genoemden heer in dienst was op Zaterdag l l C GOOR Gouda 12 Febr 1893 By de o derget ekenden is de INTEEKENING OPENGESTELD op AeNIBVWE JAABOANG van het VERSLAG TBU het verhandelde in den GsHRkitTKa AD TAS Gouda Prijs per Jaarg ang 3 A BRINKMAN ZN ADVERTENTIEJV in alle B nnen en BuiteiUandaehe Couranten worden dadelijk opgezonden door het AdvertentieBureau van A BRINKMAN en ZOON te Gouda mim VE EOOFINB te GOUDA ten overataan van den Notarïfl G C FORTUUN DftOOGLBEVËR op DTNSDAO U FEBRUARI 1893 en volgenden iaff belkena des morgena te 9 oren aun het Lokaal Wgk K No 252 oaa de Peperstraat te Gouda vaü eenen goed onderhouden waaronder vele nieuwe Mahoniehouten en an dere Meabeleu Bedden en Beddegoed gewerkt Goud en Zilver enz Voorts dö Inventaris van eene Slijterfl en Bierbottelarö als Fosten Fleasche Distelleerketel met Koelkaip Kurkmachine Stellingen Ëtatageplaaken Pannen eenigeflesschen Wijn Limonade Azyn U Likenreo Krui en Stootwageos enz Wyders de Inventaris eo Gereedschappen eener BUOÜDBAKKEHIJ MEÜBELMAKEHöGEUEEüÖt HAPPEN en omstreeks 200 Hectoliter Steenkolen liggende in en Pakhuis in de Qontefiteeg te Gouda Oe goederen zyn behalve de Steenkolen daags te voren op de gewone uren te z en terw l de Steenkolen Woensdag 15 Februari as dea morgens van 9 tot 10 uren te zien zgn en op dien datum te 10 uren worden verkocht in koopen van 10 Hectoliters Nadere iiiUchtiDgen geelt voornoemden Notaris Wordt gevraagd tegen MEI a s tegen flink salaris een alleszins bekwaam en vertrouwd volkomen op de hoogte van den inkoop van QOVD8CUE KAAS Reflectanten moeten prima referentïen kunnen overleggen onnoodig zich anders aan te melden Brieven franco letters E W A Algemeen Advertentie Bureau NIJGH van DITMAR Rotterdam N hardnërkigë hoest Door eenen hardnekkigeu hoest aangetast kocht ik in het depot van den Heer HEINR SCHLICÜTINGER alhier eenige flesschen drui venborst honing waarvan het gebruik m en ook myne heide kinderen evebeena daarmede behept in korten tyd volkomen genas Dit verklaard overeenkomstig de waarheid Aibliug Begeren SEBASTIAAN KNOBL landbouwer Druiveii Borstlionig alleen echt verkrygbaar in flesacheu a fl 2 il fl 1 en 4 Ö5 cent Te Gouda bjj F H A Wolfi Boskoop btj J van Bergen Haastrecht by J D deu Hertog Oudewater by F Jonker ïdeuburg Bodegraven by P Versloot en G Hypekamp Slolwyk bil C O V d Berg Bergambacht by J v d Dool Hazerswoude by Wed W Hendriks Openbare Vergfaderingf VAN DU Afdeelmg GOUDA van den Ned Protestantenbond op VRIJDAG den 17 PEBRUARI 1893 dee avond ten acht uur predee in de Benedenzaal der Sociëteit DE RÉUNIE aan de Oostfaaven Spreker De Heer Ds HERMAN DE RIDDER vfln Meppei Onderwerp ONS GODSGELOOF Zoo spoedig mogelijk gevraagd EENE Dienstbode boven de 18 jaren Zich in persoon aan te melden CRABETHSTRAAT Q 255 alhier tusschen 8 en 9 uur s avonds Watig gedep n rd j j J JJ uit den Blikken Trommel ÜITMUJfJTEND handelsmerk middel tegen hoeU scheikundig onderzocht door verscheidene doctoren en in den handel gebracht in nette blikken trommeltjes voor 5 Cenf door JW MJ MTMCH 4r € tr nfngen jJP F AangPpen er firma s izyn die onzedrop trachten na te maken lette men vooralop one gedeponeerd Handelameik Een zittende Kat I Verkrijgbaar bg H W M STëEVENS Goud H V D WOUDEN C V EEUWEN Waddinasvee M GOÜDRIAAN Zegwaard L ERKELENS Bosicot J V BERGEN j W J V DAM Haattrecht I W PERK Moordrecht P ROEl EVEN Zoetermeer De NIEUWE LONDON doet hetgröze Haar binnen enkele dagen verdwenen maakt het glansrók en zacht ia onachadel k voor de huid en verft niet Pfija 85 cent per flacon en 1 50 per dubbele flacon Alleen verkrygbaar by J A CATS in den Papiermolen Gouda Naar buiten fraoco per post 15 et per flacon hooger llli OOR S EeltknohbeU Uoornvllea Bittdeelt Wratten enz worden in 7 a 8 dagen tyd geheel verwyderd zonder de m nste pyn te veroorzaken ook zelfs niet op de gevoeligste huid Prijii per flacon met jieniieel 50 et Alléén echt by B SCHOLTI N Coiffeur Eisch de handteekening vru A V TUIJLL Goail Sne lpersilrut van A BeinKhin Zoo Oe uitgave dezer Courant geschiedt dagelyks met nitiondehng van Zon ea Feestdagen D prys per drie maanden is f 1 25 franoo par post 1 70 Alionderlyke Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA U Föbruari 1898 Yan lie aangeboden geleg oubeiil om gratii brood met mf ik te gebruikea rerd heden moi en door 338 ki m gebruik gemaakt In eeiie gisteren avond gehouden vergadering van de IJaclub tot ondersteuning van minvermogenden ia bflslolen da brooduitdceliag voorkinderen Woenidagte laten ophouden Zaterdag 11 Februari j l e aroads 8 uur had inbet Café van den heer Tuithof in de Lange Groe□endaal □ de jaarvergadering plaats van het ondersteuuiQgsfouds f Draagt elkanders lasten In eenkort doch zakelgk openingswoord zette do voorzitter de heer M G Begeer de wordingsgeschiedenisder vereeniging uiteen Opgericht door de Afd Goada van het Nederl VVerkl Verbond Pa rwwwiniHi met bet doel om elkander in ziekte of ongeval finantieel ie steunen was het om verschillende redenendaarvan losgemtiakt Moest men vroeger nm tidvan het fonds te sijn tevens lid van Patrimoniutn wezen due tot den Protestandschen godsdienst befaooren iets wnt voor velen een hinderpaal was omlid van hot Ziekenfonds te kunnen worden oen Jaargeleden bad Patrimonium besloten bet fonds op zichzelren te plaatsen met eigen bestuur doch ondertoezicht eener Commissie van 2 gewone en S bui itengewone leden uit Patrimonium pfekozen terwijl inmoeilyke geschillen tussohen de deelnemers ea het bestuur gerezen de Commissie van adviee dor Afd tan Patrimonium in het hoogste ressort beslist Met een woord van dank aan de Commiesie van toezicht en van adviee van Patrimonium sprak de j voorzitter den wenach uit dat ieder lid het zijne FEVILLETOM S T I IT ID Kijk eens zegt hij triomfantelijk ik heb zoovaar vergeten te zeggen dat ik iets gered heb uit4e brandkast van mevrouw Schiiele Heeregod jongen ben jij toch in mevrouwSohriele s buis geweest roept baas Holsma verschriktQit Ja zeker zegt Jan luohtig t was geen malligheid t Gepeupel moest wat afleiding hebben acders bad t zich misschien aan mevrouw Sohriele ofun de freule vergrepen Een mooie corvee was taiet Ik was er net uit toen die hooge schoorsteen r door bet dak tuimelde Of heb je m niet zienneerploffen Wis en waarachtig Ze zeggen dat er men flchen in t huis gebleven zgn maar dat kan wel eenpraatje wezen Misschien niot want toen ik er uitging waren r minstens nog vgf kerels in t Leken wel bandieten Nou eal er wat gestolen wezen zegt baasHolsma met sprekende gesticulaties ze hebben zoo zou bijdragen om den bloei der vereeniging te bevorderen en gaf vervolgens het voord aan den boek houderpenningmeester den heer J gohultz die er op wees dat de vereeniging hoewel niet van ziekte verschoond gebleven toob door Gods goedheid in ledental en ünantieei in bloei was toegenomen 32 leden traden dit jaar toe coodat het ledental thans 06 bedraagt de uitgaven bedroegen 236 86 de inkomsten 32S 39 zoodat met het saldo van vorige jaren een batig saldo aanwezig was van ƒ 475 28 De heer Ii van Wingerden aaa de beurt van aftreding werd herkozen en gokown tot secretaris de heer W Wiltenburg Eene vrouw is gisteren morgen by de Jan Kattenbrug tussohen de brug en een lantaarn bekneld geraakt zoodaï zij oenige verwonding kt eeg gelukkig evenwel van geen ernstigen aard Het liberale Bottarduneohiï Elmdagsbtad uitgave Nijgb en van Ditroar gaf in een fijner laatste ura het volgend portret van den Botterdameohen socialist Helsdingen die meermaleD ook in Gouda als spreker optrad Het groote verschil van meening dat ons van Helsdingen scheidt mag ons niet er toe brengen hem te miskennen Hg heeft het kleed van den verarmden workman met zijn verwilderden baard ruwe taal en overdreven hartstochtelijkheid sinds lang afgelegd Hij heeft zich langzamerhand eelf gevormd en ontwikkeld en vertoont zich du dea volke ala een fatsoenlijk gekleed man en bier en daar een nog wet eena te ruwe uitval daargelaten ook als een vrij beiohaafd spreker Zijne voornaamste kracht schuilt intusschen niet in de wijze waarop hij zgn onderwerp inleidt maar in zijn repliek en dupliek als hy bestrijding vindt Hij is zonder cenigen twij waar een heelen mannfactuurwinkel leeggeplunderd en ook nog een beerenhuii Toe kom eens met je zaken voor t front wat heb je Jan die den geldbuidel achter zich gehouden hoeft zet dezen eenaklape met een harden slag op tafel Wel deksels dat s geld zegt baas Holsmaverbaasd Dan zit er ook gold in die portefeuille Toe laat tien Wie weet of we op t oogenblik geenburgerman kapitaal in huis hebben Nou draag t er dan maar gauw weer uil zegt moeder Holsma met een afwerende beweging t Gezicht van zooveel geld maakt je maar begeerigWe hebben er veel te veel gebrek aan Zal je t weerom geven vroagt baas Holamafluisterend Natuurlijk vader zegt Jan met een zweemvan verontwaardiging wou je t soms behouden Wel né bedaar maarl t Is geen ernst watik zeg Maar ik gaf t toch niet weerom dan vooreen goede belooning Geen kwestie van zegt Jan betlist Ik geef t onvoorwaardelijk tenig Dat zeg ik ook Jan valt moeder Holsma in gestolen goed gedijt niet en al gedgde t wel danbedankte ik er nog voor Nou je moet het zelf weten gaat baas Holsmavoort maar doe toch dat ding s open We mogener immers wol igezicht van hebben Jan gaat er schoorvoetend toe over t Is allemaal bnnkpapier en effecten zegt hg ADVEKTENTIEN worden geplaaUi van 1 5 regels ik 50 Centen ieder regel meer 10 Centen GBOOTE LETTBE9 worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gr til opgenomen in het ADVEBTENTIBBUD t welk des Maandags verschgnt fel een handig debater vlug van begrip en met onverstoorbare tegenwoordigheid an geest zgn tegenstander in de zwakste lyden van zgn betoog aantastende Ëen handig debater moet ook wat humor en wat anecdoten in zijne mars voeren dife beiden dienst kunnen doen om de lachers aan zijne zyde te krijgen wanneer hij zich tegenover een tegenstander zwak begint te gevoelen Welnu de mars van Hels dingen is ook te dien opzichte goed voorzien Zgoe denkbeelden zyn onhoudbaar en zijn gezond verstand is hem ontrouw geworden doch zelfs in dien toestand is aoberpzinnigheid om onjuiste stellingen te verdedigen zjjn deel gebleven eu neemt hij naar ons oordeel de eerste plaats in ouder de sooiaUsteo hier to lande Al de overige sooialistificho woordvoerdera met inbegrip van üomela Nieuwenhuis staat beneden hem wanneer het er op aankomt de socialistische leeretellingen op handige soms zelfs geestige wijze te verdedigen Do Indische bladen sijn nog vol met bijzoodorhedon over de bandjirs Wij ontleeaea daaraan no het volgende Het bandjir wator heeft ook Samarang en omstreken niet geapaard Karang Toeri ep alle noordelijkdaaraan grenzende kampongs en wgkeu hebben geheel blank gestaan Hoe hevig de bandjir geweest is blijkt wel hieruit dat de postweg naar Soerabaja van Kaligawe tot Koedoes geheel werd goinundeerd Naar de Xjo oomotief verneemt stond op de uitgestrekte aawaha links en rechts van den weg het water Z kï boog dat de watermassa op een zee geleek vooral daar het doof de aanhoudende felle rukwinden opgezweept tork golfde Prauven zag men over dea weg zeilen Het water dat door de machine van de tram werd voortgestuwd leverde een faotastisoti schounsp op Op de hoogte van Sajoong tot aan de dessa Batoe brak de dgk aan den noordelijken nl een blik geworpen te hebhen in de tasschen der portefeuille Is t waarachtig waar F roept baas Holsmanieuwsgierig En hg monstert met begeerig oog t dikke pak baokpapier dat Jan te roorsohgn haalt Heeregod wat een geld Moeder kijk nou eens zooveel moeeten wg s hebben hil Ik gooide dadelijk den heelen verfwinkel de deur uit al woi t morgen den d g Och wees maar niet zoo opgewonden Je Igktwet niet goed wgs zegt moedor Holama knorrig Maar ze kan toch niet nalaten om even nieuws gierig een blik te staan op de bankjes vsn duizend die Jan ontvouwt en de effecten waarde couponaetjm nog aan zitten Eenige oogenblikken blgven de oeide oudjes verdiept in de beschouwing van de kostbare papieren die ze maar zoo zelden onder de oogen krggen en waarraa bun kas nog vreemder is Daarna vouwt Jan ze zorgvuldig op en verbergt ze op dezelfde plaats als vanwaar hg ze te voorschgn haalde Ze kunnen me waarlgk wel van oneerlijke bedoelingen betichlen zegl hij onrustig Ik had zovan avond aan don burgemeester moeten geven maarik heb er in de alteratie niet osn gedacht t Zou wet moois wezen Ais ik dat vooruitwist bracht ik ze vast niet terug valt baas Hotsmaboos uit Në zegt Jan dat s m n bedoeling geheel niet