Goudsche Courant, woensdag 15 februari 1893

oeraz tm d rÏTMr op rtnobeiden plaattea plotMliof door teogerolj e waarvan ongeveer e a dertigtal JftVUDSobe haizen door den ontzettendea ttroom tegen den grond verden geworpen eo medi evoerd naar de thans ocuetelijke watervlakte die zish gevormd beeft op de aitgestrekte sawths laogi bet zuiden van het strand Uat de sohade enorm is valt niet te betw felen daar honderden bouws grond reeds mei rgsl beplant waren die thans lettorlijlf is vsrntebl Het water ia op boveuftenoemde ptaataea nog niet Teel gezakt aangezien bet volgens de Javanen niet naar zee kan afioopeo daar ook deze vreeselyk hoog moet staan In de kampongs stroomt het water thans nog met geweld uit de rivier naar de velden Ue groote weg staat nog op enkele gedeelten blank In enkele woningen aan den weg gelegen is het water een weinig afgeloopen doob dnarin zakken de bewoners tot aau de knieën in den modder Naluurlijk dat dit alle zeer nadeelige gevolgen ten opziobie van den gezondheidstoestand na zioh ui slepen Uit Serdang wordt het volgende an de Deli Ct geschreven Werd Delt indertijd door beroemde jagers bezocht niemand heeft zulk een succes nog fiehad als de inlander Moeetafar Üalang ging hij uit en ontmoette en olifant met haar jong Üe olifant neerteichie ten was voor hom het werk van een oogenblik waarna hij overging tot bet vungen vau bet jong om bet aan een boom vast te binden daarmede gereed zijnde begon bet beest zoo jammerlgk te sobreeuweu dat twee groote plitanten ter hulp kwamen snellen Moektafar wilde echter zijn prooi niet loslaten en velde ook die belde beesten waarna hg naar buis ging Den volgenden morgen ging h j de oadavers der oüfaDten bezoeken en mocht daar bet geluk smaken twee tygers te ontmoeten welke beide door zijn geweer iiedervielen Alzoo doodde h j in twee dagen drie olifanten maakte er ééo buit en doodde buitendien nog twee tggers In t geboel vielen door zijn lood reeds zes tijgera in zeer korten tgd Ëen en ander gebeurde ter hoogte van kilometer IS op de Ign Perpaoengan Men schrift aan de Tydi ff Hot is al garuimen tgd geleden dat w j op ern naag aan Fortuyn waarom zoo weinig publiek do vei óderingen in Constantia bosoobt als hij of andere Amsterdaraaobe partijgenooten zouden opiredmi ten antwoord ontvingen Och t vergaat ons precies als den predikanten die jarenlang op dezctfile plaats staande eenmaal uitgepreekt raken zoo raken ook wg uitgepraat al praat men ook als Brugman Is men eenmaal uitgepraat dan kan men gerust zgn biezen pakken want het publiek komt toch met meer De waarheid dezer woorden bleek ons Zondag duidelgk toen wij ia Conêlaittia waren om Fortuyn Dog tea te booren over Wie naar zijn oordeel de moordenaars waren De bgeeakomst was tegen 13 uur aangekondigd omdat Fortuga tegeu 3 uur erf ns aan de Zaankant een spreekbeurt had te vervullen Ta kwart na twaalven waren nauwelgks 100 te ruim half n even ISO personen ter plaatse onder wie geen ge ring getal jongens en meisjes Fortuyn tiende dal bij in zijn geboortestad niet meer gewerd is zag er van af bier het woord te Ik doe er morgen zoo gauw mogelgk afstand van Met deze woorden neemt hg den geldbuidel naar welks inhoud niemand nieuwsgierig is van de tafel en bergt den gebeelen schat in moeders linnenkast tïen half uur later is t gefaeele gesin ter ruste gegaan Nauw heeft Jou den slaap gevat of z u werkzame verbeelding begint z u droomeu te illustreeren met de gebeuttenissen van den avond hier en daar een episode lusiohensohuivend of de obronologisobe volgorde der feiton nonchalant verbrekend om een romantisch tintjo te geven aan de kleurryke geschiedenis Plotseling is Jan weer midden in het angstwekkende drama verplaatst waarin hg de heldenrol heeft vervuld H kommandeerl er weldra zoo lustig op los alsof h nog goed en wel op de rockende puinboopen van mevrouw Bohrlele s huid slaat totdat baas Holsma die den slAap niet kan vatten vóur ztoh eerst nog eens verlustigd te hebben in t idé boe heerlgk tsou xgn wanneer hg heer en meester was van t geredde kapitaal hem nadrukkelgk tot de orde roept In de pauze die volgt op dit gewelddadig aHirakon Tan t eerste bedrijf zijner droom valt baas Holsma in slaap en Jan s verbeelding kan dus ongntoord haar spel voortzetten Weer bevindt hg zich op t terrein Tan den brand Hij staat in e n chaos van verbrande zwartgebla kerde en verbrgtelde voorwerpen de stiaalpgp in de hand om t vuur te dooven dat overal uit den voeren en toog na de Zaan terwgl Herraana Max in zijn plaats met Iwtzelfde onderwerp optrad Hg zeide dat zgn vrienden hem geraden hadden tooh vooral voorzichtig in sgn woordenkeos te zgn omdat het der politie thans meer dan ooit te doen is om de woordvoerders der socialen in de doos te sti ipefl Zooveel mogelgk dten wenk volgende zou hij zoigen niet te komen op de plaats waar heel de mintsterieele kuoeiwiukel behoorde te zgn Hij prees hienta zgn partijgenoot Ookeloon en de mannen dia Lodewgk XVl en Mane Antoinette om t leven badden gebraoht om vervolgens te zeggen dat men de tgdsomstandigbeden daarbij in aanmerking moest nemon toen het Fransche volk door zijn Koningen en bestuurders zoozeer word onderdrukt Het moest dan ook niemand verwonderen dat zoo z n partg eenmaal aan t roer vau bewind kwam mani en als de premier Van Ttenhoveo kennis zouden maken met de sabels der politie door haar ziju partg aangesteld Het hgt niet in ons plaq een verslag te geven van de korte toespraak vai Max dia nieta nieuws had wg willen alleen het feit coostateeren dat de soirees en kome lievoorstellingeo dte tegenwoordig des ZondagsBTonds in Co uianiia worden gegeven veel drukker bezocht worden dan de matinees waarin de leer der sociaal democraten wordt verkondigd nl als geen welbespraakte redenaars van elders optreden Dat er in de vorige maand in Tirol veel jneeuw vtel is bekend eu evenzeer weet men dat het spoorwegverkeer nu en dan geheel gestremd was Op den Aribergspoorweg raakten de treinen meer dan eens te midden der sneeuwmaassa s ingesloten Een reiziger deelt in het Hl Gallm Tffèl mede dal dat bg den 23sten Januari en den Sasten tusschen de staiiuQB Lungvn uu Dalaas 24 uur achtereen in een trein te imdden van sneeuwbergon heeft doorgebracht Vau lusbrück was de trein dte uit 4 waggons bestond des morgens te Ö uur en 6 minuten vertrokken met 23 reizigers Tot hei station Langen ging het vrij goed maur tussoheu Langen en Dalaas daalden van de bergeU groote lawinen neder eu ia weerwil dat twee locomotieven den trein trokken bleef deze steken Op sommige plaatsen lag do sneeuw 3 meter boog Van terugkeeren was evenmin sprake want ook achter den trein stortten lawinen neder Ken locomotief die vangst Anton te hulp werd fiezonden bleef eveneens in de sneeuw steken De reizigers moesten evenwel Terl t worden Door de verobillende statloucbefs en de overheid der omliggende plaatsen werden boveamenaohelijko pogingen lu bet werk gesteld om toi den iugesneeuwden tr in te naderen Niet minder dan duizend arbeiders waren bezig uren lang met het wegruimen van Sneeuw en zg werden in dtt werk ondersteund door een paar locomotieven en twee sneeuwploegen Ëen deel der arbeiders werd zelfs in de nabijlieid vaneen baanwaohtennouing geheet door lawines ingesloten De geit van den boaowaohter moest geslacht worden om hun tot voedsel te verstrekken Ëindulgk werd de trein bereikt en de geredden die 24 uur in het kleine station Dalaas waren opgosleten geweest konden in 6 sleden naar Bludenz worden Tervoerd Ëenigen tgd geleden zond een bankiershuis te Frankfurt a M twee pakken met twee sakken met grond ottflikkert Ëen luidruchtig rumoer onder de spuitgasten doet hem omzien Ëen oude dame baant zioh een doortocht tusschen de mannen ongevoelig voor de kreten van verontwaardiging en haat waarmee ze van alle kanten wordt overstelpt Ze nadert hem kermend met wanhopig gebaar De grgze lokken hangen haar verwaaid over t geziobt haar kleeren zgn tot Aarden verscheurd en met sigk oespat Ze snelt op hem toe en zinkt voor hem op de knieën hartstochtelijk smeekend om de redding van haar geld Een ruwe afwgziDg zwee hem op de lippen maar hg bedwingt zioh verteerderd door de wanhoop die zich afleekent op haar bleek verwilderd gelaat Z n weifeling bespeurend verdubbelt ze baar smeekingen totdat hg de straatpgp uit de hand werpt wegglend naar het mooie gebouw in een vuurgloed gehuld waarin duizend vlammetjes rossig flikkeren Hij stoort zioh niet aan de afkeurende kreten die hem worden nagezonden maar dringt stoutmoedig in hel gebouw door lot hg de schatkamer bereikt waar do vlammen knetterend opsla m en bet vuur als een regen neerdaalt van de zoldering Ëen oogenblilc deinst hij terug Het hart ziukt hem in de schoenen De brandkast die donker tegen den achterwand afsteekt sehgr t hem onbereikbaar Maar plotseling ontwikkelt zich uit dat twarte Busaisohe Stoatsobligatiën ea Turksohs ooupons naar Parijs welke daar met werden ontvangen De politie stelde een onderzoek in en vond weldra het spoor der dievfu die zich in Londen ophielden Het bleek echter dat de diefsial op Fransoh grondgebied was gepleegd en daarom werd het als zeer twijfelachtig beschouwd of van uitlevering sprake zou kunnen weien In elk geval zonden daaraan groote onkosten verbonden geweest zgn De afzenders garen er daarom de voorkeur aan met de dieven door bemiddeling van den detective die ben had opgespoord in onderhandeling te treden Tegen betaling van ƒ SOOO gaven de dieven die lot een bekende opUchtersbende behooren alle effecten tehig Ir eeiiB Pargsche correspondentie in het U B wordt bet volgende medegedeeld omtrent het teven in de groote wereld aldaar n deze wereld is het thans in zwanir dat de vrouwen eene groote teederheid voor kinderen aan den dag leggen ongelukkigerwijze niet voor kinderen van vleesch en bloed maar voor groote poppen Voor het oogenblik leven enkele fabrieken uitsluitend van dezen inval Men koopt een pop die wonderbaar op een kind gelijkt en volgens den gewenschteo leeftijd in allerlei grootte is te krijgen Do vreemdsoortige moeder richt een kinderkamer in even compleet in orde alsof men daar werkelijk eene kleine wereldburgercs want de pop moet steeds neo meisje verbeelden jongens kan mon niet mooi genoeg kleeden moest ontvangen Het wassen kiod heeft haar eigen servies en tot zelfs haar eigen speelgoed tioat de moeder uitrijden dan krggt de kamenier bevel de jonge juffroaw dit of dat toilet aan te trekken al naar goNng dat mevrouw zioh bullen zal in deze of gene japon want de kleurenharmonie moet geëerbiedigd worden Krijgt de moeder bezoek dan vraagt zg met ernstig gelaat of men haar kind niet wil zien en de mode is zoozeer aangenomen dat men haar zonder glimlaobon naar het poppenboudoir volgt Ën terwgl enkele dezer kinderen en hun uitzet twintig en dertig duiz md francs kosten lijden de kunstenaars bongerl Ik vond eoiie zeer bekwame schilderea bezig aan een ruw onder tafel kleed van molton gelijk men er onder de tafetlakens legt ea zg zeide mij dnl nu er geen schilderijen meer verkocht worden zij daarop een Turksoh patroon aohilderde teneinde het als eene nabootsing van Smirnasche karpetten van de band te doen Een uit stekend violist vergezelt oen der Parijsche dansmeesters bij zijne lessen en is tevreden een droog stukje brood te verdienen met uur op uur geduldig polka s en walsen te spelen De groep Oraojeklanten uit Wijk 0 te Utreoht onder wie de bekende vrouw Blommers een der toon aangevende penoonaadjes is hebben zioh eens weer doen gelden Zondagavond nl woa er van wege de Boc dem Vrouwehvereeniging Door vereeniffinff Ferbetenng van Amsterdam ie IJtreoht eene openbaro vergadering belegd waar ah spreekster optrad mej Kuiler van Amsterdam met het onderwerp Pr Aeid Het doel der vergadering was te Utrecht eene soc dem Vrouwenvereeniging te stichten De vergadering werd gehouden in een klein zaaide waar slechts weinige stoelen stonden voorwerp de gestalte van de freule die gelukkig glimlachend de armen naar hem nitslrekt Blind voor het dreigend gevaar van een akeligen vuurdood git hg dwars door de vlammen op de verscbgning toe met uitgestoken handen Doch op t oogenblik dat hg haar wil omvatten valt desohoorsteen van een belendend huis door de zoldering haar verbrgzeld voor z n oog en haar begravend onder stof en puin Met een luiden gil werd hij wakker Jan I Jan I riep moeder Holsma onthutst doorz n angsligen schreeuw opgeschrikt Scheelt er wataan P Droom je P Je moeder I Zeker wel Ik ben er tenminsteontsteld van Wil je een glas water Né dankje moeder doe geen moeite Welte rusten Moeder Holsma sluimerde alweer en Jan sliep ook weer in t Derde bedrgf verplaatst hem nogmaals in de omjtevinK van den brand Voor hem ontrolt zich het panorama van de woelige Hoofdstraat op den achtergrond vuur en vlammen op don voorgrond een krioelt nde menichenmassa losbarstend in een daverend hoera bg zgn nadering ff ordt vtropfgd Jïadat mej Keiler hare denkbeelden omtrent vrgheid N tiereen gedaan moes worden om don toestand der 0têW te verbeteren had uiteengezet werd het wooni ggi nagd door vrouw Blommers Deze was reeda v K r 1 Keiler hare lezing begon met hare dochter binBngelto en met haar bevonden zich nog anderen in de zaal van wie men vooreerst niet hoeft te verwaehten dat ze zich bij de sociaal damooratisobe partij of de vrije vrouwenvereeniging zullen aansluilen Toen althans mej Keiler aan t slot barer voordracht gekomen uitriep Alle rijkdom is roof aan de armoede gepleegd orgauiseert u werklieden Ontstond er een geweWig rumoer in de vergadering Wol tracht de heer Kok uit Utrecht den storm te bezweren maar het rumner begiet tulkena opnieuw Uit het midden der zaal wordt geroepen Oranje boven Ga naar buis konsen stoi ten Doch vronw Blommers moest ook hanr haat luchten Ze verklaart niet ie kunnen uitstaan dat de mannen achtergesteld worden Ze had twee mannun gehad en als ze de jnrun hail zou ze er niet tegei opziep om nog een derde te nemen Ik bob drt zoons guliad 1 vervolgt ze te hebben atle drie in t leger gediend en sla ik er noc meer had zou ik zeggeu f Jongetia ga J8 gang ja bloed en leven voor Oranje Een ander roept wij zijn oranjeklanten komt jongens een lidd en onmiddelgk werd aangeheven Al is ons konin ïinnetje nog zoo klein alevel zal zij koninginae zgn Tegelijk werd vau andere ïijde het vrijhoidslied aangeheven Gelukkig kwam iicl niet tot een botsing en verliet vrouw Blommers met haar gevolg onder het zingen van hop hop hop han de socialen op I hei lokaal Buiten gekomen trok ze omgevn door een aantal jongens en mannen en eon oraiijevaandol dragende dat haar een gedienstige geest bad aangebracht door de Oranjestraat Daarna ging het onder hft zingen van Ta ra ra boemdy ay en andere deuntjes lunss ren omweg weer naar htt vergaderlokaal in dt RidderBcbapstraiU terug Ën misschien zouden vrouw Blom imra en haar vrieiiden hel dezen keer niet bij een protest met de tung alleen geiatiju hebben als dn politie goor mantregeidu had genomen De antt aooiale betooi ers trokken nog enkele straten rond en hiermede was het standje afgeloopen Ton einde het ontstaan van brand op terrein van de spoorwegen te voorkomen tengevolge waarvan rfhngrenzende gedeelten tevens gevaar voor brand zouden beloopen zijn door den Raad van toezicht do volsfende bepaliDgeii vastgesteld lo Overal waar de apoorweg door of langs bosoh veen of heidegrond ia aangelegd en niet van het aangrenzend terrein door een watorboudende aloot is gescheiden zal een stuk grond ter breedte van ten minste vyf meter gemett n uit de grens Tsn het spoorwegterrein in da richting naar don spoorweg van alle daarop taande boomen hoido of andere gewassen gezuiverd moeten wonlen Waar de grens van hel apoorwogterrein minder dan vijf meter van da buitenepoorstaaf verwgderd is zal het geheele spoorwegtemin gezuiverd moeten worden 2o Op bet terroin van don spoorweg mogen geen dennen sparren of andere licht brandbare boomsoorten voorkomen tenzg op een afstand van 40 meter van de meest nabg staande boumen buiten het spoorwegterrein Als men Kennen over Siberió hoort zou men meenen dat Amerika niets aanbood dat in vergelgking kwam met de Kara mijnen of de bannetïnf en vac Nertschinak In de Vereenigde Staten is het echter vooral niet beter gesteld ofschoon nu en lan de publieke opinie wanneer er buitengewoon ergerIgke feiten aan dag komen in opstand komt Het werk der gevangenen wordt in ve e staten van Amerika productiaf gemaakt en dat wel naar drie verschillende systemen In sommige staten wordt voor den staat gewerkt in staatsgevangenissen in andere voor particuliere aannemers ook in staatsgevangenissen in weer andere worden de veroordeelden eenvoudig iferhuurd els werkslnven Het eerste systeem beet dat van de Public accounts het tweede als dat der Private Contracts het eerste is reeds sedert 1882 in Californië ingevoerd nadat door de constitutie van dien Slaat in 1879 uitdrukkelijk het verhuren van het werk der veroordeelden was uitf esloten Het tweede geldt in en aantal Staten als Tennessee Florida Mississippi Arkansas Texas Noord en Zuid Carolina euz Hot ia eenvoudig het verhuren aan een planter tannemcr of werkgever die tegen een zekere som per hoofd het reoht krijgt de veroordeelden absoluut als slaven te behandelen In Tennessee is nog geconditioneerd dal de gevangenen 1336 in getal bg de taaiste verhuring onder loezichi zullen blijven van een hoofd opzichter twee cipiera een predikant en een dokter die de Staat aanstelt maar ook was bg de advertentie waarbij gegadigden opgeroepen werden bepaald dat geen bud onder de 100 000 dollars pef kwartaal te betaler in aanmerking zou komen Het contract wordt voor zes jaren gesloten Wanneer zooals in Tennessee bepaald is da de gevangenen in do gevaugouia moeten blgven wordt dat ontdoken op die wijs dat er hulpgevangeoisseu of stockades worden gecreëerd en een van deze een stockade van 400 man werd in een kolenmijn geplaatst De gevangenen worden er geheel op de ergste Siborieohe wgs mishandeld behalve dut in Florida en Tennessee de hitte en do vergiftiKC moorasdampeo in de plaats komen voor de Siberische koude De bloedhonden tot opsporing der voortvluühtigeu zijn uit den slaventgd behouden De blank offlcieren zgn nu opzichters Daarenboven hoeft men den uachtketting dien Siberië niet kent Wanneer de veroordeelden van het werk terugkomen gaan zij op een rij staan op de slaapplaats De oachtkolting wordt dao door een ring gestoken die achter aan iedere Igfkfttiog bevesligd ie en buiten aan het gebouw vastgemaakt De wachters gaan mot toortsen rond om de kettingen te onderzoeken het avondeten wordt uit edeeld on opgegeten en weldra klinkt de acbel ten teeken dat ieder moot gaan liggen en mag slapen Als een man gedurende den nacht zioh bewegen wil moet liij de nachtwakers roepen om hun verlof lo vragen In Flonda weiden in 1875 fop een na de voorlaatste verhuring de veroordeelden uit de gevangenis van Chattanochee nan een zekeren Martin verhuurd voor 30 000 dollars s jaars Hg maakte fortuin met ze te laten werken in de wgnbergen Hg was een streng meester zijo geliefkoosde wgze van straffen was den delinquent bij de duimen op te hengen men kon later degenen die aan hem overgeleverd geweest waren vooral daaraan herkennen dat hun handen evenaU die van een aap alle vingors van gelgke lengte hadden Hg hnd over zijn kampen verschillende kapiteins meekt ook boeven die de wreedste opzichters waren Na het eindigen van zgn contract kon Martin slechts voor een deel der gevangenen de ergste boeven weer concessie verkrijgen maar van de overigen die in twee par tgon verpacht werden ia het moeielijk te zeggen welke het ergste er aan toe waren Ëen deel werd verhuurd voor spooraanleg en nanr een maagtlolijk moeras gezonden waar zg a zomers weken achtereen geen ander voedsel badden dan palmkoolen De inspecteurs n etende hoe nagezond het er was kwamen uen daar nooit bezoeken Ëen der vkapileins liet een slachtolfe Üin de duimen hangen tot bg dood was Het andén deel werd op plantages gebruikt afgewerkt als ve6 en keerde na twee jaar terug omdat de aannemer failleerde mot de lompen van de kleeren aan die zg hadden meegekregen Zij werden opnieuw verhuurd om in de terpentgnboosoben te werken Dit is zoo vermoeiend dat men de slaven er goed voeden moet er zijn nooit vrije mannen als werkliedeo voor te krggen De mogelijkheid om op deze wijze werk gedaan te krggen dat anders niel gedaan wordt is dan ook bet voornaamaie argument De ve rdedigerB voor het stelsel hebben nog twee aodere argumenten vooreerst dut een groot getal dor vei oordeoldeo negers zijn die niet beter weten of het teven bestaat uit luieren kwaad doen slaag krijgen en dan een weinig werken Dit gaat iiitussohen niet op zelfs wanneer het in Europeesche oogen ooit kon opgaan want in Florida waar in verhouding de meeiten negers waren zgn nu reeds 63 pCt der veroordeelden blanken Het derde argument is dat da gevangenissen op die wijze den Staat nieta kosten en do gevangenen zeHs een bron van inkomsten zgn In vergelgkicg intusschen met den vreeselgken toestand die het gevolg is van het systeem zgn de inkoms en al heel gering Texas kreeg er nooit meer dan 10 000 dollars s jaars van zelfs toen het 2000 gevangenen verpachtte NoordCarolina ontvangt gemiddeld O a 700 dollars van zijn pachter ofschoon en dit is ren der verschnkkelgkste gevolgen vau dit stelsel in vele van deze Staten de rechterlijke macht daar een gevangene niets kost en iets opbrengt zeer vrijgevig is met veroordeeliugen 0e heer Kennan kon dus over zgn eigen land allicht een even interessant boek schrgven Ëen kangaroe die met een man bokst was de laatste overwinuing der beschaving waarop het Britaohe publiek wurd onthaald Te Londen wordt nu eerstdaags het schouivipol verwacht van een noger diu worstelt met een leeuw Men znl zich herinneren dat onlangs bij de Kamer een adres van den PolUtfhond is ingekomen waarin de sociaalderaocratio wordt gesignnleonl als de inwendige vijand die zicli als een wofkerplant uitbreidt en steeds grooter afmotiUiten annneemt on waarin tevens de Regeering on volks vertegen f oord i I ging opmerkium worden gemaakt op de heitlooie gevolgen van het voortwoekeren van dit kwaad Indertgd is over tvXk wn polUueerende Politi ni door de Ams ammer stjne stkennng te kennen gegeven Het doet dit blad daarom genoegen dat ook de Nederlandeclie Politiefftdê onder redactie van den heer r Waning bum van Ouderkerk niet schroomt de gewraakte uitdrukking in het adres overbolen t veroordeelen Het blad schrijft oamelgk In adressen als het genoemde de aanhangers dier partg als vganden te Igf te gaan is dan ook eene handeling die niet ten onrechte tot oritiek in de bladen heeft aanleiding gegeven en die schijnbaar ook de oorzaak is geweest dat de Tweede Kamer hoegenaamd geen notitie van het adres heefl genomen Zoodra wg de aangevallen uitdrukkingen van het adres lazen hebben wg ze betreurd niet zoozeer omdat ig met de waarheid in strijd zouden zgn als wel om deze reden bet ligt met op don weg der Politie eu dus ook niet op dien van den Politiebond om zonder ernige dringende aanleiding of pressie te gaan ageeren togen de aanhangers van zekere parig in den lande welke ook veel minder om deze als zoodanig ala vganden te brandmerken Dergo gk oordeel komt onzu Politie niet toe Het is Goddank hare taak niet meer als in de noodlottige dagon van da Napoteonitische heerschappij om dl beginselen vnn partijen vereenigingen of personen te wikken en te wegen en te oordeeten of z j staatsgevaarlgk zgn of niet Voorbij zgn ze du droeve dagen waarin een schrikbewind de vierschaar spande en ten verderve doemde aUen die den moed baddan te toonen of zcifa maar verdacht worden anders te denken ofte geloovcn dan de leiderS van den dag Dieigdeo zgn vordwenen na ontzaglijken strgd en onnoembare offers onzer vaderen De vrgheid van gedachte heeft gezegevierd over den dwang dor beginselen die een geeael vau honderd duizenden is geweest een ieder denkt wat hij wil gelooft wat hg wil belijdt wat hg wil binnen de grenzen door eene vrijzinnige wetgeving gesteld Ën aan de politie is do laak gesteld de vrijheid te beschermen waarop elk burger van den staat recht heeft Of deze sooinal democraat of liberaal nf radicaal is of niets doet niets Ier zake Battenlandscb Uverzlcht Volgena de Tempt komt de Fransche ministerraad heden bg eo teneinde de houding van het kabinet te bepalen voor het geval de interpellatie over de algemoene politiek gehouden wordt Tot beden kan men nog niet zeggen of de regeering do onmiddellijke behandeling zal vragen indien deze interpellatie Donderdag ingediend wordt zooals schgnt vast te staan De groote Ëngelsohe bladen bespreken de gowiobtige beraadslagingen over Gladstone s Home Baleontwerp die in het Ijngerhuis beginnen De Tiiiiea raadt den unionisten niet bet hoofddoel uit het oog te verliezen ran het ontwerp welk doel Gladstone znl pogen in een menigte bijzonderheden te verdrinken De Standard zegt dal indien de regeering zioh in het debat van heden eervol uit de zaken terugtrekt men daarover niet verwonderd zal zgn Daar entegen is de Daily ews overtuigd dat bet Homs Kule ontwerp met een groote meerderheid door dit Lagerhuis zal worden aangenomen De verkiezing voor het Lagerhuis ter vervanging van Bowland Wiun die wegens het overlgden zijns vaders lid van het Hoogerhuia is geworden had tot uitslag dat do Gladstoniaao Keokett gekozen is met 1328 stemmen tegen 116S welke op Shaw den oonservatieven candidaat werden uitgebracht De conservatieven verliepen dus 6én zetel Op verlangen van graaf Caprivi heeft de legercommissie een buitengewone zitting gebonden om zich bezig te houden met de linancieelo zgde van bet 1 efferent werp De minister van financiën deelde mede dat de ontvangsten der schatkist gedurende de laatste v f jaren met 70 millioen mark toegenomen waren De vrgzinnige afgevaardigde Kichter verklaarde dat deze cgfers verzonnen waren Verder zeide hij dat de Hegoering een hervorming der belastingen en voornamelijk van de belasting op atkohol overweegt De secretaris van den staat de heer Maltzahu ontkende dit Volgens de Joburger ZeÜung beeft vorst Ferdinand van Bulgarije den Hertog ais hoofd van het huis Ooburg luestemming gevraagd tot ziju verloving met de prinses Manu Louise van Bourbon dochter van den hertrg van Parma In de Italiflansohe Kamer gaf de Minister van Financien Qrimatdi het aangekondigde overzicht van s lands fiuancieelen toestand Du Minister be