Goudsche Courant, woensdag 15 februari 1893

1893 IN 5078 Donderdag 16 Februari GOUDSGHE COURANT iSieuwS en Advertentieblad l oor Gouda en Omstreken Ds iQzendlug vau advertentiën kan geschieden tot 000 uur I SVmiddagB van den dag der uitgave gOD met eeo loeipeUing op de rooruitziobteo dat de rrede behouden xou blljren De uitgaven der begrooting souden mat 15 miltoen die ontraagaten orertrelfeu Ue Regeering wae bevoegd nog 100 mtUioen aan aehatkiatbiljotton uit te geren Hiermede ui het tekort gedekt Kulleo de voorschotten der cretltet iDateltiRgeD terugbetaald en bet kaï aaldo met 40 raillioen vercioerderd worden De Minister voorzag dat ten gevolge van verschillonde uitgaven die godaao moeten worden de Uegrooting in 189B met 14 millioen zat stijgen on dit znl toenemen tot 81 mitlioen ïn 1904 De Minister zeido utet over de oireulatiebanken Ie willen spreken dew jl dit onderwerp tater aan de orde zal komen Hij verklaarde sicK vooreen wijsigingder muutcouventie ten einde de moeilgkheden te verminderen van bet in omloop brengen van kleine specie De milhoaucnspeeoh werd door ileohts weinig leden bijgewoond een a ort van demonstratie tegen den Minister een poging zegt men van de Kamer om den Minister te doen bezrgpeu dat hg moet aftreden De Ministerpresident trachtte h m hiertoe te bewegen dooh de Minister van Finaticicn verkiest niet alloen te gaan Miasohiep zal de meerderheid de pensioenwet orwerpen De Fanfulla en de OpuUone vinden de tinanoieele uiteenzettingen van ürimaldi ton aenem e onvoldoende De B forma het blad van de oude purlenieiitatre linkerzgde bevat een belangrijke verklaring waarin Wordt geiugd dat bet comité dat 1 Juli L693 werd samüngusteld ontbonden ia en hel blad sijn oude rrgheid leo overslaan vai het kabinet herneemt Het programma van de Riforma btgft dat van Juli 1867 Alles moet heizten worden zegt hot blad de nationale verdediging de geldmiddelen hot krediet de buitentandsche staatkunde De tydsomstandigheden zgn ernstig wee aan de deugnieten die hinderpalen op onzen weg willen leggen Dit artikel wordt opgevat als een oorlogsverklaring aan het ministerie De Hi orma maakt aanmerkingen op het ünantieel verslag dat door Gnmatdi in ds Kamer werd voorgelezen liet blad lagt dat men het evenwieht niet herstelten kan zonder tut een of ander hulpmiddel zgn toevlucht te nemen of zonder nieuwe teeuingen BurKAi U ® Stand OKBOHBN 10 Febr Miiria Louiza Gerarda ouders J h Looflang en M W üoot 11 Adrianua Niootaas Antonius ouders A van Duin en W M Hendriks Maria ouders G Veten K Ueij Jan ouders W Vejvia en A Tuin 12 Agatha Catiiarina ouders C J Kromme en O J M Bosch 18 Athertus onders A Deroksen en 11 v den Berg OVERLKDEN U ïebr J van der Hee 18 d E van der Valk hoisvr van F do Weger 76 j 12 A 8oet 2 j 3 m L J de Loog 10 m D van der Starren 74 j 13 H den Boori 3 j 5 m Uaastreoht OKBÜREN Ario ouders J U Zwart en N Kalkman Willielmus ouders H Steenkamer en W Kompier Theodorus Henderikus ouders J de Pater en J Poelman AUda WilhetraiDa ouders F M van der Griend en h A M van den Hoek OVERLEDEN M van der Vlist 2 m W A van Vliet 48 j W Steenkamer 14 d W van Achthoven 32 j N de Wit 78 j P Zwart 8 j C Spruit 28 j Tlist QEBOREK Anna Hendrika ouders J Stubbe en H den Boer Hoordrecht GEBOREN 7 Febr Adriana ouders H Üoeland en V Tempelman Lena oudew A van Kranenburg en A W van der Kuy 8 Wilhelmus Johannes ouders P Z da Jong en G A J de Vos OVERLEDEN 6 Febr Jacobus Verhoef 3 mnd ADVERTENTIËN De aangekouüigde openbare rerkoopingen van HOUT en IJZERWAREN aikomBtig van de gebouwen der Sporttentoonstelling te Seheveningm worden gestaakt blflTendi inmiddels het voorradige nit de hand te koop B L LOEFF iVofart routla Saeipendruk raa A Sbinkuan Zoon OPENEAAS ONIEBWIJS Toelating van Leerlingen op de Kostelooze en Bewaarscholen De COMMISSIE Tan TOEZICHT op het Lager Onderwas alhier maakt bekend dat de iDSClirUvtng van Leerllogeo wier plaatsing men met den l April 1893 op een der tjoTeugenoemde Bcholen rerlangt zal geschieden op DINSDAG 21 FEBRUARI 1893 des namiddf B ten ryf unr Voor verdere bizonderheden wordt verwezen naar de aanplakbiljetten Namens de Commissie J H TAN DBE VOORT Secretarie Gouda U Februari 1893 Üe Oud Carthagena s Ber planten Olie gaat bet nitvatlen der haren tegen reraterkt de faaartrortela en bevordert de groei der nieuw uitkomende haren Pr e 60 et per flacon met gebraiksaanwyzing Hoofddepót bij A BBEETVELT Az te Del t en verder verkrggbaar by Wed Bosman onda 1 Wti N Sanden Uden A PriiiB Ze enhuiten W Litfthelm Voorburg Wed Q WilbelrnutWoürd lA Bot Berkel Zoo spoedig mogelUk gevraagd EËNË Dienstbode boven de 18 jaren Zich in persoon aan te melden CRABETH8TBAAT Q 235 alhier tusschen 8 en 9 uur a avooda Bij de ondergeteeWdeo ia de INTEEKEN1 NG OPENGESTELD op ieSIMüWM JAAB6ANG van het VERSLAG van het verhandelde in den Geurhhtkraad viN Gouda Prijs per Jaargang 3 A BRINKMAN ZN FEMSCHE STOOMVERYEEU Chemische eo Zwitsersche Wasscherij Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen H Oppenhelflier Rotterdam Specialiteit voor het atoomen en verven van alle Heerenen Dameskleedingatukken ook alle aoorten Meubelen Ledikantgordijnen Tafelkleeden Trijpen met nieuwe patronen geperat Kwasten Garnituren Neteldoek ïuUes Kanten Veeren enz Alle goederen kunnen in elkander bljven en worden onschadelijk voor de gezondheid bewerkt Goederen kunnen in 4 dagen afgeleverd worden AGENT ïo6r Gouda en Omstreken A VAN OS Az Kleiweg A No 73 ADVERTENTIËN n alle Binnen en Buitenlanduche Couranten worden dadelijk opgezonden door het Advertentie Bureau van A BlilNKMAN en lom te Oouda I Goedkoop Qeea vlekken HuileUniverselle HUILE ÜNIVERSELLE is eenTOiLBTARTi KBL bereid rolgens een aloud familie recept dat aan de stbbhqstb kischbm voldoet Wjj ontbonden ons Tan elke aanbeveling en sommen slechts de goedb bioknschappkn van het artikel op EÜILE ÜMMLE maakt het haar van hoofd en baard zachi en OLANZio als ziJde doch niet tbttiq Zg ▼ drjjft BOOS en scuilfbrs in korten tyd HUILE ÜNIVERSELLE houdt de Leden FR18CH en LBNiNO de nagels blank en sterk Zy voorkomt en geneest hoiddroogte kloven winter en HUILE ÜXIVERHELLE wordt franco geleverd geheim verpakt naontvangst van 75 Jent in postwidsel of postzegels By elke flacon ontvangt men gebruiksaanwijzing Indien het artikel niet bevalt zende men het binnen 8 dageu terng Men ontvangt dan zgn GBLD TBROo Niemand verzuirae dus eene proef te nemen Wie eenmaal HUILE ÜNIVERSELLE gebruikt heeft zal haar steeds biyveo gebruiken 1 SLABBERS Beezel L Een ware Schat voor de ongelukkige slachtoffers der Zelfbevlekkiog Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk i Z Dr Retau k ELFBEWABI G Hollandsehe uitgave met 27 afb Prn8 2 Buiden Ieder die aan de verachrikkeïyke gevolgen van deze ondeugd lydt moet het iczet de oprechte leering die het geel redt jaarlyks duizend van een zekeren dood Te verkregen by het Verlags Mogazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland Wie zeker zijn wii de Echte Elkel CftCaO te ontvangen tesaiii ii gesteld en na vele proefnemingen in den handel gekomen onder den naam de s uitvinders Dr Michaelis vervaardigd op de beste machineB in het wereldberoemde étabblissement van Oebrs StoUwerck te Keulen elsche J rime aeU4 Bikel acao in vierkanten bussen Deze Eikel Cacao is met melk gekookt eene aangename gezonde drank voor dagelijksch gebruik een 2 heelepela van t poeder voor een kop Chocolate Als geneeekracbtige drank b geval van diarrhee slechts met water te gebruiken Terkrggbaar by de roomaamate H H Apothekers enz V i Ko V Kg pnefbnajea 1 80 a 0 90 c 0 35 Oeneraalverte woordiger voor Nederland Julius Mattenklodt Amsterdam Kalveistraat 103 ü nitgave dezer Courant geechietit dagelyki met uitzondering van Zon en PMstdagen Da prfls per dne maanden is 1 26 traucv per post 1 70 Afïoudorlflke Nommen VIJK OENTEN BINNENLAND GOUDA 15 Februari 1893 Vun Ie aau ebndun gelei ouheid om gralis brood met melk te K bruiken werd heden morgen door 315 kinderoii gebruilc gemaakt Heden middag werd ten Eaadbui e alhier aanbesteed De lovering vuu de bunoodiKdo heesters en Plantsoongewa isen voor bet jaar i893 lujifüsolireven werd door B DrooR voory 697 90 A Ouderkerk voor ƒ 572 40 W P Boer voor ƒ 480 en T de Loos en Zonen voor ƒ 450 ftUen te Boskoop n onachtiif Hel maken van 18 50 Meter Sohoeiiug latips Ie Turfsiugeigracht Ingoscheven word door H J Nedorhorst voor ƒ 615 W Bokhoven voor ƒ 437 C Luijendijk voor 410 en J J Duin voor 363 allen te dezer stede woooAchii Naar wij vernemen worden te Zevenhuizen pogingon in het werk gesteld tot het stichten vati een loleerendü kerk eti ia deze zaak rends zoover govonlerd dat twee soltede personen borg hebben gesproken voor de rente van l et benoodigde kapitaal Gisteren middag werden te Amsterdam twee gevangenen iu den eevnngecwagen onder geleide van een rijksveldwachler uftar hft huis van bewaring op de WntenngachanB getninsporteord Aan de govangtBuis gekomen schijnt de deur ran den wagen t spoedig te zijn opei gemaakt waardoor den gevangenen gelegenheid gesreven werd te outsna tpen Zij maakten biervan onmiddellijk gebruik sprongen fluks uit den FEtlLLETODi S T I IT ID II 10 Op een verhevenheid midden in de straat omstuwd door de golvende menschenmassa ontwaart hy de Juüogestaite van de freule nauw omsloten door een blinkend wit kleed het edele Uure gezicht omlijst door zwierige donkerbruine lokken in een ichttterenden diadeem gevat ëq ze wenkt hrm tot zich met verlangend gebaar eeo blijden lafih op hot schoon e gelaat Zoete gewaarwordingen bruisen op in z d gemoed terwijl hij tot haar snelt dwars door de woelige menigte die eerbiedig ruim baan maakt Met éénsprong is hij op de verhevenheid en hij knielt intalige verrukking neer voor do heerlijke verschijning die hesi nadert met gelukkigen glimlach Ze heft hem op nit 7 n eerbiedige houding zoete woordjes fluisterend en hem met woord en blik dankend voort n heldhaftig gedrag In eeu opwetlinz van oneindige weelde breidt lig verlangend de armen uil en ze vlijt zich aan z n borst trouwhartig lot hem opziende eo hem bedwei mend met haar zoete oogentaai wagen en zetten hot op eeD toopen De politie trachtte hü i nog op de Ziezeniakade tu acUterbalen dooh te V rgeefs de vogels varen reeds gevlogen I Wellicht zal zeijt het I il binnenkort een belangrijke versnelling van het verkeer mei Engeland verkregen worden De Grrtil Kaatorn spoorwegmaatsehappij is nt vooniomdbs snelvarende booten in de vaart ie brengen tuunhen Harwich ea den Hoek van Holland Van daar zoudan dan du reizigers door dl 11 IJz Spw MiJ onmiddellijk naar A nsterdam worden vervoerd waar i uu omstreeks b uur ilen vori en avond uit Londen te zijn vertro en reods vóór 9 uur dea morgens zouden aankoib n J ord Hamilton vnorzittor dor eerstgenüomde maalschapp vertoeft thans bier ie lande om de onderhandelingen met de Hüllandsche Spoorwegmaatschappij te voeren Dr Sohaepman heeft te c ingen Maandagavond zijne meening geaegd over deintwerp kieswet Hoewel beslist voorstander Tan de uitbreiding der kiesbevoegdheid en de ingebraobte grondwettige bezwaren afkeurende verklaarde hij dat de voorgestelde kenteekeneii our het kiesrecht toch z i h ijziging behoeven Hg wraakte echter den anstokratisohen te stand tegen het ontwerp en verklaarde teu slot dat de medewerking tut aanneming van de wcL ij hom niet voortvloeit uit vrees voor oproer maar uit een eeHtjke overtuiging van recht vooc het volk Do heer W D J vau Meelerca Brouwer adminifltriiteur en candiduat nolaria te s Hage heeft aan H M iIh Koningin Regentes een adres gezonden waarin tiij de aandacht van H M vestigt op don onrustbarende achteruugang der landbouwbevolking in Overysel waarvau hy als hoofdoorzaak opgeeft Nauwelijks hoort hij hoe t volk losbarst in luidgejubel hoe een driewerf heil den vreugdozacg inleidt die uit vuile borst wur t aan ohevMi te hunner eore Hij zinkt weg in oen zahge onbewustheid dieper en dieper totdat t geheele pRüormna zich verliest in een nevelig waas en de wegstervende geluiden zich oplossen in een droomorig stemmengefluister De zon stond reeds hoog aan den hemel toen Jdn ontwaakte uu een diepen verkwikkauden slaap Hij lag nog geruimon tijd te soezen halt in ilen dommel ouder den i ivloed van de zinsbegoocheiiHg die z n güest gevangen hield Eerst laiig amurhand koerde z n herinnering terug sohuohter weifelend gelgk hot zonlicht na een regenachtigen dag Eindelijk was hij geheel wakker Hij sloeg hol gordijn terug en duwde de deur der bedstede open om een blik te werpen in de kamer t Was blijkbaar al laat Z n moeder hield zich bezig raet het huiswerk en de tafel was opgi ruimd Kom zei moe ler HoWraa ben je eind lijk urtgeslapfii l Is bI over negenen ik zou nu maar opstaan Jan nkle zich behagetyk uit en keek op z u horloge dat op de beddepUiik boven z u hoofd lag Kwart over ncgeneu moppenie hy is t al zoolaai I Ik heb zeker hard geslapen Is vader er op uit ADVERTENTIËN wordéq geplaaiak van 1 5 regels è 50 Centen iedere egel meerlOCenten ÖROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën g r a t i i opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Ml Mldags verschynt de sluiting dor Duitsche grenzen voor den iuvoer van levend vee De gevallen van mond en klauwzeer en niet het minst het geval op de Zwolsohe veemarkt hebben daartoe aanleiding gegeven dooh vraagt de adressant geschiedde dit terecht P Alle Duitsche h leu toch erkennen dat de ziekte reeds lung te voi Duitschland voorkwam Daarom roept nu Lsnaot i b parsoont ke tussohenkomst in van H M de Regentes om de Duitsche grenxen weer voor om vee geopend Ie ktygen Want zegt hij de bezoeken der Zwolsohe veemarkt leden nu reeds in 6 weken tijds eeu schade vau circa een hal niÜlioen Kn wat de gevolgen voor de landbouwende bevolking zgn blijkt wel uit h t feit dat in weinige dageu reeds drie gerechtelijke verkoo iingen bij landbouwers aldaar hebben plaats gehad De landbouwers en veehandelaars in Overijssel ea aangrenzende proTinoien zijn wel in het bezit vau vele runderen maar die z jn aangekocht en gefokt voor dan banilel op Duitschland wulke handel thans geheel atil staat terwyl sy van de te maken koopprijzen weder opuieuw jong vee moeten koopon en liuu lasten en belasting alsmede pacht on rente betalen wat nu ten eeuumale onmogelijk is De iundbouwendo bevolking kan door gelirek aan gelegenheid tot verkoop geen vee vooral melkvee van do hand doen niettegenstaande de voorraad hooi ea andere voedingsartikeleu uaandoweg verminderen daar er niet op gerekend is zulk oen groot ge l runderen te moeten opstallen Blijft deze toestand voortduren dan vreest adressant toenemende achteruitgang van zaken wanbetalihg armoede en ontevredenheid n de jongste laadsver jcndaring te Slochtoren bleek weder hoe de vroedsclinp alhaar informeert naarde f politieke richting van te benoemen ambtenaren Ja vader is een uur geleden al weggegaan om een kgkje te nemen in de Hoofdstraat Hé ja zei Jan ouversehiilig z n belangstelling verbergend je zoudt me lots van de freule vurtetlen Hoe heet zo en hoe oud is ze Ik heb haar giste reimvond gezien midden tusschen een hoop woesle mgeu afgedankt werkvolk van m nheer Hulst precies een koningin Dat kau k me begrijpen Ik heb haar eeoigizien op een Zondagavond toen we door t boschliepen Ze slnnd bij oen boerin te praten op eenhoüvo van den jonker een houding on een bewegingals de kuiiiiigiu van Engeland Ze heet Marie onzal eveu twintig jaar zijn Dat is al wat ik secuurweet tOverisie hob ik van hooren zeggen Als je de praatjes van de menschen geloovon kunt dun zou men soms neggen dat er bg haar ééu van de vgfop den loop is Zo kan paardrijdou ala een dragonder en ze zwerfl soms halve nachten op straat Als er een opstootje is dan komt zo altijd lusschenbeido en t mindere volk beschouwt huar zoowat al eeu herligé Men egt dat e veel goed doet en dat ze s avonds zplf bij de armeri rondgaat maar dte haar eenmaal verklapt schijnt in on eiiade Ie vallen anders zon men er ook vvel meer vau hooren Verleden jaar hoeft ze ook al eens een kind uit de ringvaart van hei slot gehaald wnnt ze moei kunnen zwemmen als een eend Toen liei ft ze dat kind geheel io de ntouwe kleoren gestoken msar t 0