Goudsche Courant, donderdag 16 februari 1893

gpi s Sonod en aedere raarwitera de Pool ta niken worden tegenwoordig als bopelcos ba IB wd Kr Wordt chter nog eene Amerikaanache fofditie op touw gezel over Groenland en eene jCoorweegsche waarby van do wettelijke stroomen lirimiik gemaakt zal worden X of den door hem roorgesteldm weg hoopt de heer Jackson bet doel langzaam maar stelselmatie en zeker te naderen Bluft echter ook op deze wijze de Pool zelf nog onbereikbaar dan is de winst voor de wetenschap op eane reek van noordwaarische tochten te behaleo niet te verwerpen Elcctrische iucbtspoorweg De vorige miniaternrmident iu Eoselaud Lord Salisbury opende dezer dju en den oleolrischeu luchtapoorwog te Liverpool Deze nieuwe lijn iu Ï869 begonnen is zeven sylen lang en bgaa geheel van gesmeed ijzer gebouwd bouwdDe Bponntn en hebben een boogwijilte van vijftig oet en de pijloni dragen een ggeren vloer waarop do rails direct zgn gelegd De boweegkracht voor do treinen en signal Mi en het licht voor de 13 stations worilen geleverd in een ceotraaictation door vier lïdwell Parker dynamo s De wagens sullen 30 ü 35 raylen io het uur afleggen Hot koleuverbriiik zal minder dun 7 pond sterliog per mgl bedragen terwijl de kosten van hetgebeele ingeuikkelde signaal toestel ongeveer overeenkomen met het loon van een enkelen seiowachter Sloo Hpott Tegenstanders ecner inkomstenbelasting kunnen zich ook al niet beroepen op dien goeden uu leu tijd Uit het stof der oude archieven beeft De Nasorieher Nijmegen H C A Tbïeme een wet opïedolven vnatgf steld door da Staten van Henegouwen ten jare IK77 wnarbii eene inkomstenbelaaiing wordt ingevoerd tevons belasting op de weelde en het jonggezellenluven Menigeen mag onder de tegenwoordige omstandig heden dus nog van geluk spreken Do hoofdtrekken der wet waren 1q Van deu landavorst eu de hooi e geestelijkheid lot do weduwen en weezen van adel of niet waren allen verplicht hun aandeel bij te dragen oor do onmondige kinderen ten huize hunner oudersvoor de leden van het gevolg alsmede voor de dienstboden betaalde bet hoofd des gezins of da hoer inwiens dienst zij naren 2o Wie meer dan éne waardigheid bekleedde meer dan éaa titel voerde of meer dan éétx beroep uitoefende wiis van eiken post of titel eene bgdrage verse buhiigd 3o Gehuwden on weduwen zonder kroost moesten het dublïole voldoen van de som welke voor hen die met kindereu ge egend waren gesteld was Evenzoo waren ongehuwde jonkmans en jongedochters boven don leaftijd van 30 jaren het dubbele verschuldigd van den aanslag der gehuwden 4o De doctoren en professoren der godgeteerdheid der reebten en der geneeskunde stonden getgk met edellieden die geen titel eenar beeriijkheid voorden 5o De kooplieden waren in drie klassen verdeeld groothandelaars eo zij die een degtn droegen of wier vrouwen met kap of gouden en juweelen halssiirraden gekleed gingen voorname winkeliers als lakenhandelaara manufacturiera kruideniers apothekers handelaars in vetwaren en dergelijke eindelijk de kieini winkeliers 6a Renteniers logementhouders herbergiers eo wgnhandelaara werden geacht tot denzelfdea staod te befaoorou 7o Alleen Voor de kinderen der kleine ambaohta en handwerkslieden werd uitdrukkelijk vrgatelling ver e nd eveoais de van aalmoezen levenden en de bedeelden natnurlijkerwije waren uitgesloten 8o Wie de belasting op eeno of andere wija trachtte ta ontduiken door te lage of door valsohe aangifte moest het dubbele van do verschuldigdelom foldoen De quaestie loopt hoofdzakelijk over lo Valt die grond onder de uitzonderingen by voornoemd souverein btsinit bepaald So Zoo dit al bet geval moeht zyo heeft dan cog de eigenaar van den grond recht daarop zelf te jagen De eerate vraag is als van zelf moeilyk tobeautwoorden vooral om do vrij aliiemeene ui til ru Kingenio het souveiein besluit in juiste toeptssiog te brengen Het tweede punt moet door den kantonrechter ontkennend zijn beantwoord waarop dan ook hoofdzakelijk de opgelegde straf moet zyn gegrond Omtrent Airton een van hei beruchte Pnnamaklaverblad leest men in een Duitsch blad de volgende bijzonder II eden Artou bail in den aanvang van zijn loopbaan veel schulden later toen bij door allerlei schurkery ii in goeden doen was gekomen hield hij ervan oude schulden met veel vertoon te delgtn nauneer hg dacht daarmede zijn voordeel te kunnen doen zij het ook slechts als ri rlame voor zijn eerlijkheid Zoo dineenie hg eens op een avond in een der giootste restaurants tuii Parijs Toen du gar un hem de rekening aanoood bedragende 17 frank voegde hij hem too Dat moet niet 17 maar 4017 frank zijn De kellner nieeneude mot een krankzinnige te doon te hebben riep den restaurateur ik beu Arton aldus stolde de eeriyke debiteur ch voor Ik heb indertijd vóór den oorlog bij u oeue schuld gemaakt vhn 4000 frank En den kellner vyf biljetten van 1000 frank toewerpende ging hij heen met de woordef Het ktuingetd is voor jou rtoQ heeft m firazilio een jeugdig inoisje gehuwd die bom dria kinderen schonk Hut oudste is een zoon die thans te Beauvnia zijn militairen dirnstplioht vervult Ziju twee doohlers 16 en 18 jaren oud wonen met de moeder te Parys Ook zjn mbeder ia sedert den dood van haar man naar Parys getrokken en hoeft bij hear scSoondochler h iar intrel genomen Gedurende allo phrasen van zgii avontuurlijk leven heeft hij steeJe intieme bütrekkingun met ziJn familie onderhouden eu ook nu no zendt hü haar de gewone maandelijksohe ondersteuning Die vliefdo voor ziJn familie belette hem intusschen niet toen zijn middelen het hem veroorloofden een ergerlijk leven te leiden zooilat zijn naam in zekere Parysaho krioseu bekend is als de bonte hond Na een reis naar Panama waarheen hfj door de Dyuamiet Maatsohappij was gezonden toor zaken terugkeerende naar Parijs mimkte hg aan boord kennis met Charles Du Lesseps Toen in het jaar 885 da Panamapre miei een ing aan den borizoni opdook zocht Artoit zijn vroegeren reisgenoot op eu bood zijn diensten aan De Lesteps verwees hem naar 1 baron Boinacb Deze had zijne taak in drie doelen geaptitst zijne persoonlijke vrienden met wie hü rich voorbehield de noodige bea jirekingen over Ea keu te houden voorla zokefe4nvloedrijkepersonen welke bij aan de bonden van Cornelius Herz toe vertrouwde en eindely k het gewone parlemetitaire uitschot dat moest worden gewonnen De bear I beiding van dit laalsl e terrein werd aan Artou overgelaten en te dien einde w rd eene som v i i frank 1 000 000 te zijner beschikking gestold Maar men vorgat bij de onderhandelingen den oud roiuister Barbe den directeur der Dynamiet Maatschappij die buiten zicby etven van kwaadheid dat hij was voorbygegaan en dat men hMA z u Arton wilde ontnemen Eeinaoh overstelpte mat Verwijten en bedreigingen H inach werd bang eu het drama eindigdu met de bekende cheque van 500 000 frauk die Barbe s toorn aanmerkelijk to bedaren braoht Arion a Irfuze was Omtoo en zonder te vernederen Het ging dan ook meesltfl soó in ijn werk dat hij da afgevaardigden die hij vpvde couloirs der JCamer bad leereq kennen to dineeren noodigde Aan bet diner ging bet zeer lustig toe Op een gegeven oogenblik begon Arton van de Panamazaak te spreken eene nationale onderneming waarbij veel beurieen belang hadden en die men niet mocht laten mislukken Daarna werden de andere zaakjes afgehandeld Arton slot zijn cHënteu eane operatie voor die steeds gelukte ds afgevaardigdn siraek de om zonder bet minste gewetenabezwuar op en het zaakje was in orde Godurenda zijn operatiën atond Arton io voortdurende verbinding mt t Remach Hij vertelde dezen alles ylieen niet do namen van hun met wie bij onderhandeld had Reinach daarentegen deelde Arton ook de namen van zijn cliënten mede want hij stelde in Arton een onbe rensd vertrouwen Als belooning voor zgn bemoeiingeirkroeg Arton fr 500 000 die op zijn reknoing iu de bank Offroy figureeren Nadat de PuRanrf aftngelegeoheid was aficuwikkeld wierp Artou zich in een reoks andere zaken van den meest verschillenden aard Tal van anecdoten zijn in omloop orer de verkwiatende wyze w armea hjj het geld liet rollen Men schryfï uit Apeldoorn Sedert eenigen tgd is bier een quaestie aanhangig die uit de i aard der Mak veel belangstelling wdtl roeda voor eenigen tjjd voor het kantongeraehi alhier is behandeld en in de afgeloopen week in hooifer beroep voor de arrondiascments rechtbank te Zutfen heeft gediend Het betreft het jachtrechi van de beerlijkheid Het IjOo De eijreuaar van een stuk gfond oefende daarop zelf liet jachtrecht uil daar hÜ beweerde dat dia grond viel onder de tiitzonderiiigen van art S van hot soavertin besluit van 8 Februari 18 J 6 Door den kantonreohter warden de heeren W vader an zoon tot geldboete of gevangenisstraf veroordeeld De officier van justitie by de arfondisseroeutsrechtbank te Zutfen vorderde in hoofdzaak beveetiifins van het vonnis van den kaotonrecfater Uit apraak 15 deler j Kr raoaat ns ondcrwQsarea benoemd wordor Mej I A B ta Tarwispel rameente Opatartaad waa de eeniga olliciUnt i Hel D B bad braaf geioformeerd en de ToofEÏtter deolde dan ook mede dat het I B Ie Tqdj nródedeeling gedaan bad dat de jaffroa idegot k ouderwiji gaf eo een afkeer bad De woonleBirOMTerkoBi gkefoQtp latm aan dat dlËlykheileo beslistheid nieU te wensohen over jBet eaptcttmlett iieUei yDe pogingou om bierdoor aan het onrecht van dec wouing uensaa tegemoet te komen hebben ateeda gefaald Zg moeten ïulkadoen Voor iets dat altyd moet falf tal zeker nooit de me lewerktng worden afgedwongen Uit bet Westland wordt gesehrefen lo bet vorigt Jaar beaft uüi streok groote varliezen gvleden door do gedruktbeid van dan bandal teogarolge van de uadering der Aztatiscbo cbolera Hel fruit waa dikwijls bijna onverJFOopbaar on bet ia dua gean wonder dat odmi tuinder met bezorgülieid bat jaar 1 8tf3 ingaat waar door tal vau gexagbnbbanda pttr unan voorspeld ia dat ook dit jaar de cbolera zieb en waaracbünl k in oog erger graad wader ïa vertooi en Reeda nu doet de vre a voor de eta tt haren invloed ge uelan op den kofnkomnarbamlel du haiidetimni kunnen er niut toe ovitgaan la gewone oootraotea qiet de telers te sluiten net bet oog op do onteï are toekomat van den baudal Uy ieder die in het vorigo jaar goed acht beeft gaalagen op de oinslandigbedun moet shter wh de Traag zijn opgerezen of hgt groole publiek niet wat al te zeer aan zijn buBurgdbeid u vrees toegeeft Uet is waar het overmatig gebruik van ooft en Vooral hot gebruik van onrijp ooft wordt door alle deskundigen streng afgekoiinl doob hier st at ook tcgeuaver dat vela mannun van haam uitdrukkel k hebben verklaard dat eun mntig gebruik van rgp ooft niet alleen 2at soliaden doch zelfs aan te bevelen is Kn och bet Wds in 1692 of zelfs het gerin ïste gebruik van frmt genoeg waa om den menwhou de ziekte op lii t lijf te jagen er zgn zelfs voorbeelden van gawueat dat stoofpcren die natuurlijk groan fioplukt worden doch zeker niet tot een toestaaten zoo maar rauw uil de vuist zulbn uitlokken van de markten werden geweerd omdat ja omdat de meuscben nu eenmaHl liiibt tot de uitersten overalaaii Ken gevolg an den slechten handel waa dat er hier zelf raeor ooft word gebruikt dan in enig ander jaar men kon er iuimers too gemakkelijk aankomen en ziv iu on e streek heeft de eholera geen enkel slauhloffer gemaakt hoeft w ziob zelfs niet vrriuouil Ook dit jaar kun een t vernieuwd uitbreken der gevreesde eiekte onse tuiuilera oaber kenbare schade berokkenen en niot AUeeu onee tutndera maar allen in ona laad die van tien tuinbouw moeten leven Hot weekblfttl voor Sudtrlmd boofdretlaoteur Mr Strenger vau Ëijk betoogd aan de band van dn emorie van toelichting dat de minister Tak zich niet kan Uien vinilen tot e n gemeen overleg dat tagrijpouile w zigiug in syn kieswet zuu tengevolge hebben daar hy reeda a priori alle anderedenlbeelden omtraut de regeling van het kiesrecht verwerpt 2iflt b wat by itegt van de groodalagau die velen dierliaar tjjm Htt bêlalm va Maitittf Dexe maatstaf ia terecht veroordeeld Ondenkbaar ia het dat de nun die dat schreef oott te viudeu lou t jn toteeniga regeUug die het betalen van bulaating als grondslag of een der grondslagen aanneemt De KHHtütff Ue onoverkomalyke fout van deten maatstaf ligt in tyn nimmer weg te nemen willekeur Het IlmÊmanikutrecht wordt in eeae phrase weggezonden met allerlei andere deukbeelden fieta van dat allee kan eeuig recht vestigen t it uittlatting vau beo die om welke reden ook zf odaiiig kruteeken met be2ittea Kort krachtig eu naar de miaisiers meening alles afdoende Alles is dus zoover m H etgk weggeworpen alles behalve des mioialert eigen denkbeeld Oeon gemeen overleg dus dat ingrgpendö wgzfgiDg zou meUebrengen I Ooen gemeifn overleg dat groote vermindering zou ten gevolge hebben van bet getal kiezers dat er naar bet ministerieele ontwerp zou zgn ïroote vermiudvring ia zelfs als onrecht beschouwd 6qo rgameen overleg iets kan uitrichteu dan moet bel betrekking hebben op de furmuleering i dan m iet bet dienèu om weg te nemeu de bedenkingen ontleend aan atrgd met de grondtvd zonder echter groote vermindering van het tU kiezers mede te brongeu I at u bet eeiiige hel uiterste waarop meteenigen grond te rekenen valt Al wie op medewerking van den minisler van binnen landachu zaken tut meeringrgpendewijzigmg grooie veunlndering vau hel getal kiezers na zich slepende rekent geeft zich over aan eeu t illusie diu zelfs tegen aandachtige lezing der memorie van loeÜcbting met bestand is Verhouging van den leeflgd voor den aanstaanden kiezer zuu muent Itdtrland nog hf t eauige zijn waartoe de minister wellicht zou zyn te vinden maar dit zou uadr do raeentug van mr Hpreoger Van Kyk weiuig bevredtgiug geven Ja als nien absoluut bet getSf kiezers zuu willen Verminderen ZOU het iets beleekeuen miutr bet cyfer ia toch uiot hetgeen den een bekoort den ander scbrik inbuezomt Hot is de qunliteit der nieuwe kiezers die velen terech of len onrechte la vrees om het hart doet slaan En die qualiteit znu niet veranderen de meerderbeid zou m t verplaatst worden zelfs met door groote varnooging van het getal veraischto levensjaren Men zovf bei is 8ar eeuigen uitsluiten die t mveat yver ontwikkelen maar de uitaluiling zou do eena richting treffen zoo goed als de andere Zou men duor laJgdurige uitsluiting dou lust omhet kieareobt uit te oefenen bg de meost bedaai eneo ordelievendcn met al te veel uitdooven Kn dan zy nog eene vraag gedaan Zou hut nit t wat al te zonderling zgn allerlei éndaaroodur belangrijke betrektingen toa te vortruutWen aan manuen die men niet eens geeohikte oordeelt om te kiezen Men zal tuoli zeker den leellyd ereiaoht voor allerlei betrekkingen niet willen gaan verhdogen P Ëene kieswet te maken die tiolir al te zeer er toe leent in een bespottelijk daglioht te worden gesteld wie zuu dit weaschenP Teu slotte betreurt Nedtfrland het niet dat de minister tot tranaaeiie weiuig geneigd is omdat de stryd nu niet langiir kan worden ontweken maar zal moeten worden gestreden en omdat transactie gezichten starende over het tooueel der verwoesting Vóór beu eeu breede gapende kloof tusschen de huizen zwnrtgelilakerde boomed op den achtergrond die hun verkoolde takken treurig lo de boogie slaken sprekende beeld van dtepe naakte ellende Op den grond puinhoopen zw j te verkoolde stoffen vermengd mei grysachtige kalkbrokkeii vvr I bryzolde dakpannen en bruin geroosterde sleonoa los van elkaar of veree iigd tol dikke klompen Verderop verkoolde balken en daksparreu gebroken vix verkoolde neubels scherven van glas aaaardawork woest dooreengeworpen eu lot booge stapels opgetast En daarlusschen door de afgebrokkelde fondamenten der vtrbninde gebouwen op enkele plaatsen nog ean wankelend stuk muur torseudi dat gestut wortlt door een hall verteerde balk of een hoog oprgzunden puinhoop F eu ontzettende chaos van verkoolde en verbrijzelde voorwerpen akelig om te sien t Gerucht dat er twee manuen ouder de puinhoepen van mevronw Sobriele s huis begraven liggen bIgkt maar al te wa r geweest te sjjn In den vroegen morgen i ln de latsvormde onherkenbare Igkeo van ile slucbtolTers dezer ramp opgeilolveu uit een berg van putu on buut op dr plaaie waar eens mevrouw Schriele s brandkast stond mr tot een vornlloozeo klomp bleek versmolten te zyn Jan vernam legelgk met dit treurige nieuws dat er op verzoek van mevrouw Schriele reeds nasporingen waren ge was deo moriaan geschuurd want den volgenden dag bracht Ie moeder alles in den lommerd Ze lijkt iu elk geval niets op do familie waut de jonker liamoeit zich nergens mee en de oude freule kwam b haar leven nooit voor den dag Ik heb dan ook wet eens booren vertellen dat xa eeu bai tenbeemje van den jonker ia maar dat zal wel een praatje zyn Ko nu wort je alley wat ik van haar kan vertellen besloot moailer Holama Jan bleef nog eeu oogaublik op z n gemak liggen een romautiiohe geschiedenis opbouwend uit de simpele grundatuf dia s n moeder hem h varatrekt Daarna atond hg op gehoor geveud aan do vrien delgke aanmaning zijner moeder Ug waiohte eu kleedde zieb inderhaast gebruikte het ontbijt dat s n moeder klaargezet bad eu giog toen op iüformaiie uit waar mevrouw Sohriete haar intrek had genomen Hy uam terloops een kijkje op het terrein van den brand ean aomber beeld van oubegrjjpolgke vervoMting atomme getuige vaa de ontzetteude veruieliuohi der loagolatfn vleraeuten Nieuwsgierigen liepen af en aan over de natte beslijkte atraat da breede waterplassen ouiwykond ie bier en daar iireD blijven staan onmaohtig als de ifoorx eekte bo tem was om se Iu versw lgan Honderden toewhouwers hadden ticfa in groepjes venumeld op het klinkerslraa e en op üe hnrdstnj aea stoepen der afgebrande huisen met sombere bg de toekMoing van kiesreoht weinig goeda belooft blgkens de ervaring sedert ISSJ opgedaan In Reekt voor JUe van Dinsdag 14 en Woensdag 16 Jaouui wordt da uitstag medegedeeld van het referendwm dat gehouden ia over de bekfode oongresbealuiten ta ZwotJe genomen Daiïruit bigkt dat de aoGiaal democraiürfAe partij zich o a vereenigd heeft met da te Zwolle aangenomen bogineelferklaring waarin hel re volui lonaire karakter dier partij is uitgwproken en waarin arkend wordt dat zij de omverwerping der bestaande moHtsohappelijke orde beoogt met al £ haar ten dienste staande wettige of onwettige vre delievende of gewelddadige middelen Ue aooiaal demoorateD beschikken thans over de volgende bladen Recht voor Aüm y an Haag Amsterdam be Vobkttriöuun Maastricht Voorwaart Arnhem Üt Volkê vriemd Zwolle Het Polkablad Leeuwarden De Bildttche Ct 8t Amia Pnr üt Klok Wolvega HoilafuUch folk blad Haarlem Leiden Dt Nieuwe tijd Leeuwarden ik Arbeider Hoogozai dHappe meer Recht door Zee Almelo Mor jearood Harlingen JM t rijheid Roilerdam De fTachter Groningen Ue twue eerstgecoemdd zijn bladen van den Soc Dem Bond misschien neemt duze ook de FoorKoarta over Behalve deze couranten worden nog het geill ttjdscbrifi Morgenrood en De Soniale Gidi uitgegeven eu de courant der soc Israel let en Ont Blad Opmerkelijk is het dat een derde der genoemde bladen nl ft tn Friesland verschijnt U beer Frederick t Jacksuu deelde iu de ïïw vau gisteren medu dat hij voornemens ia in den aanstaanden zomer eenen tocht naar FranaJozefs laud ie ondernemen die als uitgangspunt dienen moot voor tiitere tochten op welke hjj na enkele jaren de Noorpool hoopt te bereiken Frans Jüzefeland door de bemauuiug van onze Willem Barents op eeno barer reizen Kezien werd door de üosteorykache expeditie vau Weyprecht en Payer in 1873 74 aangedaan Ueze drong door tot Kaap Fligely op S2o NB en bevond dat het land zich uoordelgker dan do ÖSe breeiTtegraad uitstrekt D e heer Jackson hoopt op zgu eers on tocht roeda vertier te k omen en ie overv wiieron In het tw edo jaar dunkt hg op zyn mirfrf door ta dringen tot den 84o graad waar bij weder een aialion oplichten zal om iu het volgende jaar indiun bet land zioh nog verder uitstrekt op een paarhónderd ËQg mgled van da oo ta overwinteren In den daarop volgecden z mer moet bet doet van da expeditie dan over land of ter zee bereikt kunnen worden Ue uitrdMiug die hg medenemen wil zal zoo licht mogalgï doob voldoende wezen om een tiental mannen waar het reisgeitelschap uit bestaan zal zomer en winter io het teven te houden Steden en houden Vf Ua niet vergeten worden Tot ondersteuning van zijnt denkbeeld baalt hij de voelena aan van bekende ysieevuarders admiraal sir Erasmus Ommauney admiraal air George Nares admiraal Albert Markham eu kapitein sir Allen Yonng Allen zyn bet er over eena dat Fraua Jozefsland met een goed stoomaohip bijna ieder jaar te bereikeo ia eu de aangewezen basta vormt om verlier naar het Noorden door te dringen De vroegere plannen om van deu Amerikaanscheu kant door j daan naar de overblgfaeleo der papieren die in d versmolten brandkast geborgen waren geweaat maar dal men op de plaats niets had kunnen vinden wat op de over lil gfaelen van papier ftetaek De gemeente oplichter dtu op het terrein aanwezig I waa om eeii aanvang te doen maken met bet weg j ruimen dar puinboopan bielp Jan op de hoogte omI trent de verblijfplaats van mevrouw Schriele die tijdelijk haar intrek bleek genomen Ta hebben in bet I slot Van jonker Otto van Hoogeiidaal I Hij liep tluB do straat af aan welks einde het 1 witgepleisterde front van Jonker Otto s buitonplaata door de ontbladerde takken der boomau blonk Na ean wandeling van enkele minuten bereikte by liware gzeren hak dat den uitgestwkten slottuin afsebeidde van den weg en wendde ich om inlichtingen tot den koetsier die in de poort een luchtje aton Ie scheppen Deze bevestigde dat mevrouw Schriele op het ajot logeerde waarua Jan hem omier een praatje s o kaartje gaf mot verzoek dit aan tien portier te overhandigen nn tegen twaalf uur belet voor hem ii vragen Jan nam de gelegenheid te haat om eens uaar den gezondheidstoestand der freule te inforroeere i maar de koetsier scheen van niets te weten eu Jan mo st zich varifenoeiten met den schralen troost at ze haar gewone morgeowaudeling in deo stottuio niet verzuimd haUt f ordt vervolgd Xiet minder dan twee raitlioen bracht hij door Op Bekeren dag toen bem hel kleingeld begon t ontbreken nam hij uit de kss der TrantvaalMaat sohappü een voonchot Dit wMd ontdekt en Artou door een aanklacht bedreigd moest de vlucht nemen Eerst ging hij naar Engeland waar by onder dan naam van Beckmann een pas kreeg waarmede hg een reis door alle tanden van Europa maakte In Rumenië leefde hij onder deo naam Kadburn Van daar vlood hij den 24n Jan jl naar Krakau enz Eerst na deo dood van Reioaob in wiens sier hij geloofde begon Arton zich minder behagelijk te gevoelen t Is een vloek aldus liet hij zich uit dat allen ttie aan Panama raakten op gelgka wijze worden getroffen Mcgc dit ook te zijnen opzichte spoedig door zijn arrestatie in verrulling gaan I Buitenlandsch uvrrzicbt In den omtrok van het Kngelscba Lagerhuis was Maandagmiddag een dichte menigte bijeen welka verachitlende afgevaardigden die zich naar de zitting begaven toejuichte of uitjouwde In de zittingzaa heeradflla reeds vroeg groote levendigheid De zitting werd te 3 uren geopend Alle tribunes waren bezet en het gebeele corps diplomatique was aanwezig Gladstone seide bij de indiening van het HomeKule ouiwerp in hoofdzaak het volgende Het opperbestuur blijft aan bet Rijktparlement Hat lersche Parlement dut in leriaod zal worden gevestigd lal zich alleen met zuiver lersche zaken bezighouden Hel lersche Parlement zal uit twee Kamers z n samengesteld De eerate telt 48 leden gekozen door kiezers die oen jaariijkscha buur van 30 pd at betalen en van wie ieder slechts éen stem heeft De tweede 103 afgevaardigden gekozen naar het tegenwoordig kiüsaielael Het is hun geoorloofd ook in hut Lagerhuis ta zetelen mnar zij moeten bepaaldelijk voor de lersche Tweede Kamer gekozen zijn De reohters zijn onafzetbaar De zittingeu van het lersche Parlement zullen 1 Sept een aanraug nemen l n nieuw politiokorpa zal worden opgericht en het tegenwoordige gaandeweg worden opgeheven De lerschn vertegenwoordigers in het Rijkspariement zullen worden verminderd tot 80 in verhouding tot de bevolking van Ierland De Onderkoning sal voor Öjareu worden benoemd en de gebeele uitvoerende macht bezitten Hij zal worden ter zyde gestaan door eeu uitvoerend comité Van den leraohen geheimen raad Op voordracht van dit comité zal da Onderkoning de wetten goedkeuren met inachtneming van de lastgevingen van den souverein Op galoofsbelijdaols zal bij de keu van ean Onderkoning niet gelet worden Da wetgevende macht zat op bijzoodere wgza aan de minderheden gelegenheid geren zich te uiten De duur van het wetgevend tijdperk is op 6 jaren bepaald De lersche afgevaardigde in bet Rijkspartement zat het racht niet hebben mede te stemmen over lo wetten of voorstellen welket werking tot GrootBritanuiö ia beperkt 2o over finanoieele wetten welke alleen Oroot Britanniê aangaan 8o over alle andere oredteten dan die welke dienen voor zaken welke het gansohe Bük betreffen leriaod zal een evenredig deel in de Rijka nit gaven bydragen en men gelooft dat daar de lerache douane outrangsten 3 870 000 pd st bedragen deze som bet aandeel van Ierland vertegenwoordigt De uitgaven r or bet R k worden op 50 millioen begroot De leracbe douane ontvangsten zulten door Engeland worden beheerd Hat bedrag der accijnzen daarentegen zal door Engeland worden vastgesteld en door Ierland werden geïnd Indien deze voorstellen worden aangenomen zegt Gladstone verder zal bet lersche bestunr aanrangenmet een bate van 620 000 pd st Gladstone eindigde met het Huis asn te sponn deze wet aan te nemen om het veHedane te doen vergetf n 3p een opmerking van Clarke antwoordde Gladstone dat do zaak van bet grondbezit gedurende drie jaren aan bat Rijksparlemenl ter beslissing blijft Do Standard zegt dat Gladstone s HomeRule ontwerp onuitvoerbaar en onmogelijk js de Morningpost geeft evenals Daily News toe dat bel voorstel ean verbetering Is in vergelijking mat dat vau t dSfl on erkent dat het ook beter is ootfaogao maar het blad keurt bet evenals de Times af dat elke bepaling met het doei om de Protestantse he minderheid ta beschermen er in ontbreekt an dat de agrarische quaestie wordt verschoren Lord Churcbitl voorziet dat de Gladstonianen niet op het stuk der fenohe politiek zullen blijven sameugaaa in t Parieraent en dat de raaatragel derhalve mi lukken zal De Times vercnrdeelt deo maatregel voorts omdat er geen blyvende oplossing in geleiran is In de proviueién ia de Home Rule bill vrü koel ontvangen De Gladstoniaansche bladen in het lanJ