Goudsche Courant, donderdag 16 februari 1893

1893 VrUdag 17 Febraarl N 5073 f 60UDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Oe ipgeadlng van advertentlfln ton gegoMeden tot Ma nnp des oamiddags van den das der uitgave jlederlandsche Stoomboot Maatschappij Du Stoomschepen BOLLAND kapt J SMIDT en BATA riem ka J SAUER vertrekken eiken Dinsdag en Zaterdag Voor vracht of passage vervoege men zich by de Cargadoors der Maatschappy Boompjes 72 te Rotterdam De Stoomschepea lossen te Brewarsquay de markt van Boter en Kasate Londen ▼ to Wale ttflllan aU roorvuM roor de unsemiafï Je roorftfgaaaile mvoenoff toor cod wot van h l b gioMi d r dieiding tad K etk en 6U t in WkIm Degroolo kuatt foor den hser GlwUtoba ulxyn hofl do psrtijtin ia ËDgeUnd Wilw IsrUod di elk e D andereo kaut uit willen in het f ar el te boudeo Niet minder moeite ul de Daitaohe refteenug be jben om vfwniit te komen meteen toom mn stat gereode valtoude kruipende partyen ThaiM weet zjj inrteliyk welke richtingen xa gaan wiUea Ia de legercommÏHie hebree de partijleiders huD houding raet betrekking tot bet lagerontwerp uiteengezet Ue vr iïionigou driogeo san op eea S jarina diensttijd voor bet roetvolk de soeiallstea wtlleo den 2 jangen dieoaltijd voor alle troep n de nationaal 1 lilieralen weiisohen dat die diensttijd voor toolang bij dtuwot vastgeatcld worde als da legersterkte welke i tbaojpPoor den Ryksdag moet worden vastgesteld met vrrmifiderd wordt tiet centrum zal zicb waaracb nlgk b bet vooratet der Frmmmgen aansluiten terw l ae conservatie ven vermoedelijk bet regeeringsontwerp sullen steunen j waarin de 2 jarige diensttijd slechts tu t alaromeen wordt vastgesteld Overigens houden eg zich aan bet voorstel Ben ningsen tnat lib waanoedf ookde regeeriiig zioli waarsch nlyk eens zal verklaren i Tegenover bet regeuringsvoorstel om het recruteo conliiigent tat 50 000 per jaar te rerhoogen aiellen de rrysinuigen voor dit cgfer door 25 000 te vezvao gen Üe nation aal liberalan wdlen 40 000 wat de vrg zinnigon een voUoman onaannemelijk rooratet achten Zi blyven verder verklaren dat zondereen w ttelyka vaststelling van don S jartgen dienstttijd waartoe een grondwetsborzieoing ooodig geen waarborg wordt gegeven dat de regeering uïet op de voornoamata voorWBsrde die als ruil voor lU vorhoogint Ier legprsterkto dient later zal terugkomen De ORilerbandelingen over bet handelsverur j tu Bobeu Uusland en Duitsobland z jn tbaus zoover gevorderd dnt de Duitscbe regeonag dezer dagen hara voorwaarden nknr Fotersburg beeft gezonden Volgeus de Fou Zty koestert men te Berlyn genn zeer booge verwachtingen van den uitslag Groote vreugde zoo seint R O hoerscbt te Sofia nu de verloving van prins Ferdinand bekend is geworden De aaiislaando vorstin van Bulgarya is pnnses Maria Louisa do oudste dochltr van hertog Robert Karel van Parma en Mana Pia prinses van BourbonSiciiii Prinses Maria I ouisa word 17 Jan 1870 te Rome geboren PnnH Ferdtuand ïs beel wat ouder dan zgne aanstaande bruid zyne verloving valt ongeveer samen met zyn Sisten verjaardag Ferdinand 1 aanvaardde in 1687 hot bewind KaDtongerechl te Gouda ZITTING VAN WOENSDAG IB FEBRCJABI ISUS Bb volgende personen zgii veroordeeld negeita Zonder do vereisobte vergunning vorkoopen vhu sterken drank in hot klein T J B te Btciawijk tot 9 of 3 dag n hecbtnnis In den winkel voorbanden hebbeu van Liet geijkte of afgükeunie matoii en ge iobten D J va W Vecrsta en J V Spieringitraat beiden te it uda tot 0 50 of 1 dag heontenis J van Ü Veoriul eu M il N Bogen beiden to Gouda tol i geldboeten vanV 0 50 of 1 dag heobtonia voor elke bowlt A V Spivringstraat tot 6 geldboeten van 0 B0 of 1 dag becblenia voor elke boete C S Vierde Kade te Goudu lol 1 of 1 dag hcchUnis Openbare dronkenaobap N M van der R lot 0 50 of I dag heohtenis C B van der R eu U J beidu te loiida lot t of 2 dagun heohtenis G H zonder bokouue woonplaats tot 8 of S dagen hechtenis Openbare dronkenaobap maal gepleegd l S te Gouda tot 2 geldboelon elk van of 3 dagen bochtenis voor elko boete Openbare dronkenschap gepleegd bjj Ie herhaling J G te Gouda tot A of 3 dagou hecbtenia Openbare dronkenschap b 3o herhaling G S te Mnordreoht tot 8 wekon hechtenis Allen zijn tevens veroordeeld in de kosten ver haalbaar bjj tgfsdwang van 1 dag en voor zoover betreft Aa veroordeelde winkeliers tevens met verbeurd verkinrmg der in beslag i uiioniDii maten cu gewichten INElCHTlNdKN WKl KK IKVAAU SCHAÜK OF HlNÜKIi KUNNKN VKROORZAKBN BUJIQKMKBSTER eo WKTHHOUUEES o QOÜDAi Giïzitjii art 8 lier wtt vm dan ia Juni 1875 SltalMai m U J Do ta etw Dat zy Vergunning hebben verleend aan C van Dam pn zgne rechtvtirkrygenden tot het oprioben e nar blik alagrrg in het perceel Achter de Viscbmarkt geteekend I no 18 kadaster sectie B co 671 n aan H J I Nederhorst en zgne reohtvrrkrygenden om ter uitI bretdipg van zijnen limmerwinkel aan de Turfmarkt i Wyk H No 34S kadastraal bekend in Soctie B I No 1 18 daarin eenen gasmotor ta plaataea I Gouda U Februari IStfS i Burgemeester en Wetboudurs voornoemd VAN BERGEN 1JZENDCX EN De Socrfltaris BROUWER KEMMISGEB tXG BURGKMEEÖTEH en WETHOUÜEBS van Gouda brengen ter algemeene keunis dat door Gedeputeerde Blaten van Zuid Holland kracbteoB de artt IS en 14 van bet Koninklgk Bealuit van 28 Maart 1876 SUaUbtad No 55 is ontworpen eune wyzigiDg van den ligger der toegangswegen naar spoorwegstntious in hun Gewest welke wgziging betruft de toegangsw en nsar de stations van da voormuhgd Netlerlaudsohe Rhgnspoorweg Maatschappy dat een uittreksel uit deze wijziging ter voldoening aan hel voorschrift vervat lu art 8 van genoemd Konuiklyk Be luit van den 2 Februari 18B3 af tot den 27 Maart d a v ter StfCreUrie dor gcmetintt ter inzage van een iwder zal liggtn wordende hierbg levens herinnerd dat ingevolge art 4 vau genoumd Koninklijk Biwluit een ieder bevoegd is aciiriftelyk bezwaren logen de ontworpen y g if ggor gedurende vgf en veertig dagen na de dugteekenmg dezer aankondiging bij hun College in Ie brengen GOUDA den IBn Februari 1893 Hurgemeesler en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZEN XX RN Burgemeester BROUWER Secretaris ADVERTENTIEN Geboren CHRI8TIAAN Kooo van G J BE JONG J DU JONG Oouda 15 F br 1893 y a Heden ovufleeü tu onze gropto droefheid onze eeaigu Dochter HELEiRA WIX UKLMINA in den ouderdom ran yna 17 j sr G P ï N DBE GARDEN Kapitein der Infanterie Th S tan obe GARDEN DK HaKS ütTKhl 14 Februari 1Ö93 Emigt kmniayeving P C W BEGEER Oosthaven B 43 Gouda heeft voorradig een groote Collectie VLECHTEN üouda Snelpersdruk v a K riük xh Zoon tot concnrreerende prgzen Tevens een flinke JONGEN gevraagd ie hg het Kappersvak zyn geweest gemeten de voorkeur ten roordeele der Kioderbewaarplaats GIIÉGUE te geven door den Heer j jr sfMMmuBHimjim met welwillende medewerking van de leerlingen der SOLO enKOOKeLASSe der STADSMUZ SOHOOL en de Heeren JOH AN SNOEB Harpist en Solo VioloncelliBt Amtterdam en W KAGIE Piano accompagnement in het Lokaal N Ir en VERMAAKt Hanen op Dinsdag 21 Februari 1893 des avonds ten halt S uur Entree bjj Inteekening O 75 Bnrean 0 99 Kraepelien Holm s SALmE PASTILLES Algemeen erkend als het beste middel by HOEST en VERKOUDHEID het is een slymoplossend en verzachtend middel by uitnemendheid verkrijgbaar by de meeste Apothekers en Drogisten prys per fleschjes 20 cent mm Alleen echt in Q fleschjes voor f f zien van etiquet waarop de Handteekening van KRAEPELIEN en HOLM Zeiel Hofleveranciers By de ondergeteekenden ia de INTEEKENING OPENGESTELD op de NIBU WE JAABOASG van het VERSLAG van het verhandelde in den GMBBSTKaAAD VAN Gouda Prijs per Jaarg ang 3 A BRINKMAN ZN tLOf PDIKE OUDE m SCHIEDAMMER JENEVEE Merk NIGHTOAP Verkrygboar bij Iz N B Ais bawija vnn echtheid ia cachet en kurk steeds voorzien van den naam der Firma P HOPPE M PEETERS fj uitgave dezer Courant geschiedt dageiykl nut nitaondering van Zon en Feestdagen Ds prgs per dne maanden is 1 5 franco per post 1 70 ilioadarlyke Nommeri VljF CENTEN BINNENLAND GOUDA 16 Februari 1893 Te Berliju ia overlodon de ingenienr Charlos T IJeriiur die zgn naam heeft gegeven aan het afvoer teltel waaraan hij een groot doel van zya leven heeft gewyd Lieruur wae oen elf made man Zooö van een Lutherschen predikant te Haarlem vertrok hij reeds op jeugdigen leeftijd als landmeter naar Amerika bekwaamde zich daar in de bouw en werktuigkundijte wetensohappe verwierf den rang van civielingenieur en had als zoodanig een zeer werk am aandeel in den bouw der Amerikaanacheapoorwogen Bij het uitbreken van den burgeroorlog bevond hy ïich ir rlo Zuidelijke Staten en volgde met zijne makkora de vanen van generaal Lee in wiena leger zy na eenigo voorbereidende atodiéii ale genieofB oieren werden opgenomen Op vcrsohillende slagvelden streed hy mede en verkreeg ten laatste den kapiteinsrang Op dat van Ballsrun werd een zyner beeneu weggeschoten In de verdediging fan Bicbfflond en fort 3umter hielp hij mede Van alle middelen boroofd ontkwam hy met zijn geziu naar Suropa Hy werkto eenigen tijd te Londen voor het tijdschrift The Ingeneer Daar was het dat bet vraagstuk dor rioleering van Frankfort het denkbeeld Van dc D pneumatisoheii afvoer der faeoaalstofFen by hem deed rgpen Sedert heeft hij zich daaraan gewijd mal oene hardnekkigheid en eene wetenschappelyke overtuiging die allengs de geheela teobnisobe en medisolie wereld onodzaakle van zyne stellingen konuia te nomen Zyne tegenstanders waren velen en de zeer ohorpe wyze waarop hij zich verdedigde stond hem ook volgens sommigen zijner medestanders dikwerf in den vïeg Op groote schaal is alleen te Amsterdam zyn stelsel uitgevoerd en de verdiensl er van wordt erkend De ouoverkomelijke bezwaren uit de toepassing van FEVILLETOX Is n H j keerde een beetje ontstemd naar hnis tanig waar z n ouders hem ongeduldig zaten te waobten ten hoogste benieuwd naar den uitslag van bet onderzoek De een z n dood ia de ander z n brood zegt baas Holsma nu Jan de woonkamer binnentreedt Jk heb terwijl je uitwaart al werk gekregen een kamer bij m nheer van Senden die van t water geleden heeft t Is maar wat opknappen ea byhelpcn moot je denken maar afijn d r wordt geen begrooting van gevraagd en allicht komt t een door t andere t Is waar ook valt moeder Holsma in demeid van den borgemeester is er geweest dat jo den voorgevel aanstaande week moest verwen Alweer een buitenkansje t Is broodnoodig maar ik had er dit jaar niet meer op gerekend L ngen jongen I als ik een paar buizen kreeg te rwen van die verbrand zyn dat zou een fortuintje vesen Ik wou dat ze al aan t bouwen waren t Is n heele woestenij hé Weetje al waar mevrouw andere stelsels voortvloeiende waren voortdurend belanghebbenden uit alte wareld selen naar het hygiënisch bureau door Liemur te erlyn geslicht waar adviezen gegeven en plannen itgewerkt worden een arbeid welke onder de leidtut syner zonen ui worden voortgezet CliHi ies T Liernur was een d van karakter Wat hy p liet hy niet los Zyne volharding was bewuh kiuaswaardig Van wel ingfcüohte zijde bericht men aan Oh Zuiden uit Brussel dat ds bMr Hellepulte lid van de belgische Kamer en profeftor aan de Leuveasoha hoogosohool als redenaar 1 Optreden op de feestavonden die in het laatst van April te Rotterdam zullen worden gehouden ter elegenheid van het derate uoderlandsche katholiekf werklieden congres Voorts verneemt dal blad datl ogals sprekers zullen optreden dr Sohaepman en ror Kujs van Beereobroek leden der Tweede Kamer dr Cuypera de gevierde amaterdamsche architect benevQU eonige werklieden Aangaande de arrestatie ta jCuinre van de baide ïebrs Baisman en Roelof r d Werf die reeds te Heerenvoen achter atot en grondel zitten deelt het U D nog het volgeode mede Zondaitavobd jl zaten ij in zekere herberg te Kuinre onder een glaasje het gesprek kwaro op een bericht in zekere courant dal vermeldde hoe gunstig tegenwoordig do spiertugrangst te Kuinre whs Omdat do genoemde drie personen zich ook met spieringvangst bezig hielden vreesden zij dat z j door dit bericht meer concurrentie zouden krygun en daardoor schade lijden De burgemeester van Kuinre werd door heu verdacht inzender van dat bericht te syn hoewel ze daarvoor niet het minste bewys hadden Verhit door den sterken drank nam hunne misnoegdbeid op don burgemeester dermate toe dat zy na de horberg verlaten te hebben voor het huis van den bur Schriele uitbanht Ja die is tp t slot Ik ga or om twaalf uurbeen t Zal me eens drommels benieuwen hoe t afkomt Als ze je geen duiund gulden geeft zegik dat ze t ophangen niet waard is Ër moest eenvast tarief gemaakt zijn voor die dingen iiet als voor de atrandvonder ééa derde voor die één deide voor die en ééa derde voor die Als je een fooi krygt moet je ook log dankje zeggen en t ia nooit zooveel ala je van reoblswrge toekomt Zou er gcon 20000 in de portpfeuillo wezen Misschien wel vader I Maar maak je nu asjeblieft niet heet over een fortuintje dat nog erg inde lucht hangt Ze kan met een bedankje volstaan en daar zou ik persoontyk t beat mee gediend wezen Menschen als mevrouw Schriele meenen in den regel dat een zelfopofferende daad bet aid kan worden met een paar kwartjes of even zooveel ryksdaalders naar gelang van de ntoeit Als ik wat krijg dan is t een fooi voor gedane diensten en daarmee uit Maar ik zal de belooning niet weigeren omdat jelui er een mooie teerpenniug aan hebt voor den winter Né né zegt moedrr Holsma roet een afwerend gebaar al t goed is buurmans gek Zoo n fortuintje komt je zelf ook wel te pas Bedenk eens goud je zoudt er misschien tweemaal de onkosten voor de hoogefchokjt mee kui nen betalen ADVBRTENTIEN worden gaplaaiai van 1 5 regels A 50 Centen iedere reg l meerlOOenten GBOOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Adrertentiën gratia opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk dea Maandags veraohgnt gomaester straatrumoer mnbkten hetwelk tengevolg had dat dew naar buiten kwam ben tot rust vermaonde met verzoek ora stilletjes naar huis te gaan Hy kroeg daarop een slag iu bet aangezicht een schop en een trap doflh het gbtukta hem nu ziob dour da vluclit te redden De mariSohaussées van Steeawyk waren reeds den v jlgond Q ochtend aanwezig ea hebben de schuldigen opgespiwrd Ter handhaving van de rust is de politie ta Kuinro belangryk versterkt Kou dar drie persooeo die te Hoeren veen gerankelyk eyn biDuougebraoht had een doek om het hoofd D bargemoester moet tot verdediging met zijn stok een der aanvallers een slag op het hoofd hebban gageven Het heefC lang geduurd bij de Amerikanen voor bet plan vau den Wereld tentoonstel liugstoren dis nu eenmaal op een volkeren songres iitet schijnt t magen ontbreken zoover gereed gekomen is dat men mot den bouw kan aanvangen Nadat voor twet jaren het aanbod van Eiffel om ook voor Chicago een reuzentoren te bouweg uit een oogpunt van gekrenkt nationaliteitsgevoel afgewezen was stroomden verschillende plannen toe waaronder dat van Morison den bekenden aicbitect die de Kusaohtige brugiren over de Mississippi by Memphis en over de Ohio geliouwd heeft het moest da saodacfat trok Morfson had hel plan voor een UZO voft 842 M hoogen op dien van Eiffel gelykoöden toren ingeuodec Ook dit plan is verworpen Waarom is niet bekend Op bet laatste oogenklik is men ohter tooh met den bouw van oen eigenasrdigeu toren begonnen Op de Midway Plaisanoe naby den hoofdiagaog der tentoonstelling worden thsns of aijn welHobt de fundamenten van een toren 178 M hoog en 64 M in doorsnede gelogd wiens grootste byzonderheid daarin zal bestaan dat men op zyn plateau door en wie weet of t je geen jaar scheelde in de promotie Ik wil er wel een beetje armoe voor lyden als je aanstaande jaar dr votw je naam kunt achryven Och laten we er niet meer van praten moeder We zyu druk bezig de huid Ie verknopen voor de beer geschoten is AU t kwaad uitloopt krijg ik ioplaats van een cadeau een doorhaling dat ik t geld niet eer leruggebraoht beb Wel sakkerloot stuift baas Holsma op als ik dat vooruit wist dan liet ik haar naar hot geld fluiten Lieve jongen er zou immers geen haar naar kraaien Je beut nog niet aitgeslapen genoeg Jongen t Verdonkeremaan de heele boel dan heb je er de minste druk e mee De wereld béatoat immers zoo f Ho meen je dat die groote kapitalen bjj elkaar gekomen zyn Gestolen man allemaal gestolen Als je de wereld gelooven kunt dan beeft jonker Otto e n grootvader in den FraDscben tyd t geld by karrevrachten verdonkeremaand t fs een dievontroep dat groote volkje I je raoogt zeggen wat je wilt Och dat IS een stopwoord van de kroegeocialisten vader Maar al was t zoo dan ben ik tooh evengoed verplicht dit geid terug te brengen Laten we er over zwygen behoefte alleen kan je zoo doen spreken Als je ruim je brood badt zon ja er niet aan denken zoo n kapitaal weg ta moffelen O 00 Ja aa I als ik ruim m n brood had Waarachtig dat zeg je goed Maar ze iaten ont immers finaal verhongeren on dan zijn we nog goed