Goudsche Courant, vrijdag 17 februari 1893

Tarwijl dat alles geschiedde waren een honderdtel Mrklieden in oen nau hel kantoor arenzend loksHl tebi iide on d uiiueialing vm hun we klo m De BOOT I naars zijh üo nit l jjevat m De kieswet Wegens dt i t laii rgkhnid van het dat ook ontatiifü iu burgerplicht bfaproken werd nemen wij feu p i ir arliki leii ovr nu bet Jl emeeit J oHdeUhtatl li indel nde owr de keiiteekeuen van guiohikibaid en wi lstai d h TefieD df iojfeilieridc wi tsontwurpan tot regelÏDg van do kiesbe ouiidiieid en do iiituufoniiig vun bet ki recht fijt Isl vau bezirarttn guoppord Iiituisohen he ft men scherp te uHtI rsclifiden tussehfi iwee soorten van Ijc wh ren raak era Er ficbuilen juder hen bekende en oiibskendM maar weldra zich zei ven verradende HïensUnibrs va ülkw belangrijke uitbreiding der kicsbevoegdbeid Maar it zijn ook on hun HiiHtal 18 niet iinu diö eeu storke uitbreiding viin iet kiesrecht ivenseliulijk t ii noodijf achten en biiHRn d d knti ilt r kieiters ook ilen timken werkman willoji opnemuii t n tucli ztcb met de furrahleenttg diT door de Grondwet vereischte kenteektvnen nii t kunnen vt rm ni en Op beider bezwarfu dient gelet Ie worden Ook tegenover verklaarde tesfenataiulors behoort een regeerinirsvoonlrucht verdedigd te worden muar van de uitkomst vun zulk een debat brhoeft men zich geen ilhisit te m iken Kmis om elkander t f overtuigen bestaat met Die de zaak niet wil wil ook de middelen nitt om hniir tot stand te brengen kan geen vrodu hebbeu met de wijze waarop men baar wenscht tf regelen Aiiderd is het mei een odacbt nwiBselin tuasoben bervormers die in bojïinsel medestanders zgn die gvou uilvluchteii zoukt n maar Ie voorgestelde regeling onvoldoinde uchtt ii Hunne bedenkingen mo cn zeker met in iltn wind g sldgen Zg komen vuil onverdacbti ijde Het zijn du berU iikini en van een vriend die ons ouze fuilea meent te moeteu toonen Hul zijn de bezwaren vqn geest orwnnten en bondgenooteu nie wij iu den strijd tegen de eigfiilijke tegenstanders niet kunnen missen Wi lke zijn hiviue bezwaren en wat geven zij in overweging als huns inziens de voorkeur verdienende hoven het voorgestelde Wg atollen diu iiei ln vragen te gelijk in éénen adem ala van elkander onafacbeidi lgk Het ia goed tegenover l t voorgi steiile waartegen de bedenkingen zijn gerezen onmiddellijk te plaatsen do regeiiüü waaronuyncu de voorkeur zon gnven Nomen wij eer8t het kenmerk van geacbiktheid j lezen en ackrijte I Tegen de om8ühf vin In bet ontwerp ie vinden van dit kenmerk wofden in hoofdzaak drie bezwaren aangevoerd lo Het ia niet waarvoor men het uitgeeft Hol heet ffKennis vnn lez n on scbrijveii maar het is in werkelijkheid slechts het eigenhandig schrijven van oi n nanvraiis om op de kiezerslijai geplaatst te worden hoe gebrekkig ook Tusschon het oen en het andtr bestaat een bi l ngrgk verschil 2o Het wordt goèiacht ook vau hen die een veel beter kenUieken van eeiohiktheid bezitten Het legt dua aan dezen oen geheel onnoodigcn inderdoarl niet geriugen last op Het heeft te hunnen aanzien iets belaobelgka 3o Hel geeft ruimte voor de grootste willekeur Immmers burgemeester en wethouders helibeu te beslissen of het ingeleverde stuk werkelijk is een duidel ke aanvrage om op de kiezerslijsten te worden geplaatst Luidt hun oordeel oiitkennend dan kan hg wiens aanvraag is geweigerd iu liooger beroep komen bg den gemeenteraad en van dezen cog b de rechtbank Nu ia het op zich zelf reeds een zeer vreemite bedenkelgke zaak aae Burgemeester en Wotboudera den gemeenteraad eu de rechtbanK de besliaaiag op to dragen over de vrajig of een geschreven atuk een duidelijke aanvrage bevat om op do kiezerslgst goplaatst te worden Maar er volgt daarenboven uit deze behamleliug der zaak dat van een wezenlijke kennis van lezeu oniehrgven eigenlijk volstrekt niet blykt Meu vraagt alleen U het duidelijk dat de man die dit geschreven hooft verzoekt om op do kiezerslijst geplaatst teworden r Bovendien echter stuit men op een andere grief van grooto willekeur en wel van willekeur zonder oontrole HÜ wiens verzoek door B en W wordt afgewezen kan in l gor beroep komen Maar B en W zullen ten aanzien van duizenden en tiondmzendon konnon uitmaken dat huu sohriftelgke aanvraag voldoende is zonder dat tegen die bo using iets is te doen Wfcl knn ieder in het algemeen er tegen opkomen dat iemand ten onrechte op de kiezerslgst is geplaaUt eerst hij den gemeonteraad en daarna b do rechtbank maar niet op iddel r B Mn electmobea spoorweg ml komen dUi zieb spinulroriDtfr buiten om den toren meteen itijging ven 1 13 1 neer boven windt Voor de sfdaling dient een in b t inwendige van den toren ungebracbten epiraaUpoorweg ledere trein kan 54 personen bcTatten en om alle nizigert ta kannen vervoeren zal men ieder unr SOO Tsn zulke treinen laten loopen dna iedere U seconden ééu iJe toute lengte van den efetaod roor opafvaart bedraagt ongeveer 4 K M Het ontwerp ran den toren is van den ingenieur K h Lebmann De kosten word n op 2 mittioeo dollars geraamd en Eulleu door 30 000 aandeelen elk van 100 dollars b nengebl Acht warden Of echter de rente en wiastbersksning uit zal komen scb nt nog twijfelacbtig Men berekent dat ieder uur 10 000 personen das dagelijks 100 000 pursonen den toren l ustijg o sullen Bg een billotpry van 0 et t 25 geeft znlki een daffelijksohe ontvangst van 50 000 dollen en voor 100 tenloonstelliogsdagei 9 millioeu dollar Aan verkoop van behuneriDgs boekjeti en Bodailln boopt men 400 000 ibftart Ie ontvanffen T enover de totale octvangst van U 40Ü 000 doHars staat een uitgave van 413 000 dollars voor de eS ploitatte en 3 S 0 000 dollars 25 pCt van de totale Inkomsten als bgdrage aan de TeutoonstulliogiGommieale Het overschot zou dos 6 837 000 dollars bedragen Ües wti Vftt stoute berekening Wg hebbon reeds een tnkel woord gemeld dat er in Frankrijk een belasting op de rijwielen is ingevoerd Ken der afgevaardigden dr Miohou heeft in roerende woorden de geschiedenis an zyn rgwiel verhaald om zijn medeleden te overtuigen dat men zulke uuUlge voorwerpen niet mocht belasten Hg wees er op dat bot alleen aan zijn rgwiel te danken was dat bij buiten op zgu dorp san veraf wonende paliénleu zoo spoedig en geregeld hulp had kunnen verschatfen daar paard en rijtuig bem ta duur waren Hg noemde bet rijwml bet rijtuig van den arme doch wekte met dit ai ument den laobluit zyoor toehoorde op die zioh geen armen konden vooritellen welke 5 a OUÜ franos voor een beseheiden rovertje uitgeven Dr Miebon wees verder ook op de oonsoquontie dezer belssrinK Inditn men het rgwiel belast dat de bewegiug der menschen vergemakkelgkt waarom behut men dan ook niet den wandelstok en de psrapluie 1 Het argument trof echter geen doel De Kamer vereenigde smb mot de ziensw ze van den minister die een udig de rgwielen gebracht wensobte te zien onder bet bereik der wet die alle andere middelen van vervoer reeds treft Kvenale bij de andere middelen van vervoer zal ook bjj de rgwielen ondersrbeid wordeq gemaakt lossfifaeü ben die rgdeu por hun vermaak en hen die rgtlen voor hun bedrgf zooals genoesheeren ingedieurs onziohters militairen enz Ue eersten lullen liau tie anderen vgf francs per jam betalen Over t algemeen waren de Fransohe wielrgdcrs itiet tegen de belasting gekant Zy beschouwen haar ils een wsttelijka erkeuninir die in andere opzichten b bet mskeu van politieverordeningen eu bet onderboud der wegen baar voordeel kan hebben En Toor wie 500 k SOO fros kan besteden aan een guioeg om ons half dood ia werken voor niemendal s hun pateizen in brand stun Dan bakken ta loeta broodjes togen t volk omdat ia t noodig hebben maar anders trappen ia ons op den nek Heb ja gisteravond een van dia groole hauzen aan da spnit gezien Kommandrerau kunuen ze dat s al Wal zit vader weer op z n praatstoeltjo laohlmoeder Holsma die onderwyi boztg is de kamerwat op ta knappen Als hg in de sooialistonkroag f aweosl is on voor aan dubbeltje jenever achter da taieo heeft kan hg preoies loo opsngden jy met ja sooialistonkroeg moppart J aasHolsma Uier komt wel eens aan socialist Jon I Diawaet alles loo braoiea uit ta laggan an den sp kerop zgn kop te slaan dat je par slot zegt waarachtigde kerel heeft gelgir Ja moet voor da aardigheid aOB meegaan dan kan je m ook eens hooreo tli maar aan eenvoudig herbergje maar ia da groot kroegen moet ja met gevulde beurs komen en A idt ja voor aan dubbeltje dm gaheelen avond ge Hllig to praton Jan lal wol wgzer wezen en komt niet in eeijikro profelaerl moeder Holsma Je waal immarfook wel dat h geen drank lust Niat lusten Afijn dat behoeft ook ntet ie kunt er ook angs of persico krggen datdevrou van gewooolgk drinken Je bent toch niet te trolsoh om mei arbeidersmeusohen om te gsae F Wat praat jg van arbeidersmentcheo gromi Mader Holsma Jan Rap en k n maat komt ar an l maekine ii 10 tim belastiB gean overwegend betwaar Ümtt lagen koekt een landboawar te FleumeurGaalier bg Saint Brieuc Frankrgk een prachtig varken Toen hg den volgenden dag hel ligstruo ververuhen wilde zag hg tot zgu verbuzing aaii zijne voeten een guudstuk glinsteren vau bet jaar 18S4 van 20 frs Den dag daarop ging het eveuzoo en de volgende dagen ook alt gader goudstukken van genoemd jdar Ue man süep en at niut rae r Steeds liep hg achter zgu wond rvarken aan in gras CU modder wroetonde naar guudittukkeu lulussokeu k am betücval deu verkooper terooron en deze vermat zich het geld op Ie eiscben Het was zeide hg den verkuopdriji van een koe Hel varken hait bvt geld zóó pn xf vecl ingeslikt en moeit de beurs nog in het Itjjf hebbeu K ortom bg veriaugde dun dood van bet beest eu eeoe zorgvuldige Igkschouwiiig De eij enaar echter wil van zulk eeu kort recbt met boorea Hg ifaeeft zegt hg te goeder trouw het varken gekocht mut al wat er aau ei iu waa eu hüt is alleszins mogelg k dat het de goudbeurs op bot veld heeft verorberd De zaak is nu voor den vfede recbter van L ardtieui Da besluiten die op de sociail demooratische congressen worden geuomei moeten alvorens m werking te kunnen tredtiii bg wgze van referendum worden ouderworpeu aan de goedkeuring vau alle tedeo Du is thans geschied met de brsluiten van het ÜKoticAe Cougru eu hei resultaat daarvan is dat IS goedgekeurd o a de vijdgoude bagiusolücverklaring Tot de lootalistische partg i Nederland kan elkeenbeboureu die overtuigd ts vap eu handelt naar devulgendt heginsuleu I lo dat üugetgkheid en elleode in de maatBohappg bestaan eu daaruit moeten verdwgneb 2o dal de sociale ongeiijkbeui du Ueude dergroote menigte aan de éóue zij u eu du bevoorrechtetoestand van enkaleo aan de oudere het noodzaku lijk gevolg zijn der bestaande eomiomische wanverhoudingen i 3o dat bet wezen dier wan verhoud ingeu daarin beslaat dat da groole meerderheid des volks de arbeidende klasse olie giwdered voor brengt terwgl eeu kleine minderheid de kBP ix i tisohe kksse daarover beschikt eu de verileeliug der goederen beheerschl 4o dat het looo telsel de Krondslag is van alle bestaande vormen van haersohappij 5o dat deze ilechts moguigk z n doordat alle middelen van voortbieoging en rerdeeling aan de becrscheude minderheid lOebehooren die als klasse iu bet bezit daarvan is gekomen fio dat de moatschappg eeu grondige verandering in haar verhoudingen tegdmuetgoat die dsann bfcstaat dat in plaats der v rschiUeude klassen ééu enkele gemeenschap tot stand komt die m bet bezit is der middelen van voortbrenging eu verdeettog en die deze aanwendt op planmatige geuoolschappeIgke wijze 7u dat bel beilendaagsobe proletariaat uit de burgerlgkc maatscbappg op den vocrgroud tredende op den grondslag der bestaande maatsohappg geen duurzsmu verbetering kan verwachten en dat bel sleehu het oik der proletariëre ksu zgu zich zelf dara geen aterveling Noem je sahel6 SjoerdenTfaga met t lamme baudje soms ook al burgermenschen t Zgn zuiplappen anders niet aif daar zit vader dan mae te zwetsen Waarachtig niet met die kerels zit ik nooitaan t isetfde tafeltje Zie je Jan we leven hier it een land waar vi heid gelgkhdid on broederschapde leus is Dtt staat ook op t vaandel ven da socialistische jongelijgsvereeniging hier Ik zal toch maar niet meegaan naar dat har bergje z gt Jan gemoedelgk i Ik hou niet vankroegsocialisten persico on angs Ké dan hoor ik liever de oorypheën van de partg te Amatordsm of elders Nou ja ik ookl Maar hier mraton we onseen beeljs behelpen Domeia Nieuwenhuis is hiereens geweest Jezis wat een vol Ze hebben welgezegd van tweeduizend man Apropos ik heb jenog vergeten te zeggan dat er aatistaanda week eenmeeting gehouden wordt to Meerdorp Heb je geenidé om dasr eens naar toe ta gaan Er zullen eitratrams rgdon vwr half geld en er komen beste sprekers Toe daar moeten wo eens haar toa Als ik hier nog ben dan ik mee Woetja den dag nietP Ja wacht eens t Is Zondag over een weak Ze doen het altgd op Zondag weet je I danbehoeft de werkman i r geen daghuur om te verzuimen Yoor mijn part konden sa t allej dagen el doan en daardoor de geheele moatscbappy te bevrijden van het juk der heerscbende kUsse 8 dat de klassecslrijd dirij de arbeidersklasse heeft to voeren allereerst is een ecutiomisehe strgd waaraan de strijd om politieke rechten ondergeschikt is 00 dat in dezen strgd de arbeiders zullen moeteu strgden met alle hun ten dienste staande wet telijka ol ouwettelijke vredetievoude of gewelddadige middelen 10 dat in dezen strijd de socinIist4n aller landen zich met elkander solidair moeten gevoelen Wat de roiddrien betreft waaromtrent men ook Iwveu sub Ö reeds een en under kan vindei veteenigde zich het referendum met de vol eDda motte De 8oc Dec Partij is eene revolutionaire partij omdat zg zich plaatst op een atasdpuut dat alteen afschafling van het privaatbezit een einde kan mt keu aan de wanverhoudingen Voor het proletariaat toch is een duursamc verbetering op den grotidslnj der togebwoordige maatsohappg niet mogelijk Do taktiek der SocUDsm Partij ia verder oenerevolutionaire omdat zij niet gelooft aan het geleidelijk ingroeien der beftaando maatsobappij iu eensooialisti be maar de omverwerping der bestaande maatachappelgko orde beoogt met alle huar t n dienstestaande wettige of onwettige vredelievenile of geweldadige middelen Overigens werd o a goedgekeurd het bei tuit waarbg het congres de bf sprekinic van de oorstellen u zake de houdinx dor partij bij de verkiezingen nilsteide tot zekerheid is verkrefjeii ten opzichte van het tijdstip van iuvoeriug der kieswet Eindelijk werd boaloten Een som beschikbnar te stellen voor propaganda in bot leger Een beweging op touw to zetten ter verkrijging van een volkajury ton einde eeao krachtige asfitsti j tegen de klasse justitie te voorschijn te roepen f ten zeerste uan te moedigen om goïnmeiilljk te weigeren de belasting te betalen zoolang de res anring tftle arbeiders als politiek onmondigen beschouwt Bij de mededeeliug van den uitslag van het ruferendum wordt niet vermeld hoeveel personen daaraan hebben deelgenomen noch bet aantal jsti mmeu vóór eu tai en do verschillen de besluiten De bevolkiug van Brünn de hoofdstad van Moravié werd jl Zaterdagavond in rep en roer gebracht duor een moord waarschgnlijk door anarchisten gepleegd iu het kantoor van den heer Max Kosenthal eigenaar van een fabriek en magazijn van militaire equipementsatukkeu Des avonds to ses uur kwamen twee gemsskerde mannen in genoemd kantoor en eiaohten de revolver in da band geld van den 70 jarigen heor Rosenthal met wien zich tweo bedieuffen in hdt lokaal bevonden Toon een an dezen du telepboou ter hand nam om hulp te roepen werd hij door eeu kogel ernstig getroffen De heer Kosenthal ontving twee kogels in de borst zoodat hij binnen weinige minuten overleed Ook de twee le bediende werd gekwetst hoewel gelukkig licht Zonder iets te stelen namen do moordenaars de vlucht maar stuitende op een juist binnenkomenden neef van deu vermoorde den advocaat Hoze vuurden zij ook nog op dezen en verwondden ham aan de kaak 2k verzuim nooit ieta tis beroerd treurig Och ik bleef maar huis zegt moeder Holsma wat zal jullie daar in Maerdorp doet t K ost maarweer geld en t is Inch allemaal gezwets vaar nietsvan komt Wal helpt t als da aonaliaten al zeggen dat een arbeider alle dagen btefatuk met opgebakken aardappels moet eten bg krggt t toch niet En zoo n werkdag van acht m n waar de arbeiders bier tegouwoordig den mond vol van hebben is ook veel te kort De kroegbazen zouden er bij profiteeren maar de huishouding zou er onder Igdon de Vrouw t meest Verbeeld je nu eens dat vader acht uur per dag moest werken bijvoorbeeld van S tot 8 van 9 tot 12 en van 2 lot 4 wat moest vader dan na vieren verriobteo Thuis zitten Nou daar hebben de mannen ook een broertje aan dood Als je pas getrouwd bent dan gaat t nog maar kom er later aans om WaodelanF Vader ze t on ook wel vaak kom ik ga eens oen vierkantje om maar dat viarkac e eindigt att jd m de kroeg Nou m o lieve Jezis je behoeft ioch niet altgdthuis te latten brommen repliceert baas Holsma Dal eischen de socialisten oo i niet Een werkmanmoet wat genot hebben wat ontspauning weet ja Hg moet eens een glaoaje wgn of bier kunnen drinken in een mooien societeitstuin en eens naar eenkomedie of concert kunnen gaan If ordl Perwfyd voogd zgn moties van vertrouwen of wantrouwei in de Kegeerinit in te dienen of te steunen inge ingewikkelde stelsel zal duren teuzg en totdat bet Parlement anders zal bepalen Omtrent do vraag of en wet of maatregul valt ouder la dus uitgeiondenlo znl het votum Van hel Parlement beslissend zyu In vage termen werd jjrond dat do schriftelijke aanvraag niet duidelgk is Kroon vrede en oorlog leger on vloot titelsjea Volïons de ouiwerpen ia dil feit onmogrlgk en wel waardigheden traotaten muntwezen buitejlaudsche omdat niemand behalve burgemeester en wethouders handel het rsoht der vreemdelingen en het misdr f dte aanvraag ouder de oogen krggt Het kentoekeu van hongvorraad Over de lersche wetten zal de van geschtktheM is geen opeiibaar kenteekon Vol Onderkoning op advies van zgn Kabinet eeu recht gena art 14 van het tweede ontwerp moet de voor sn veto hebbon onder oppertoezioht der EnKolsche loopig vast e8ttIdü kie erslgat gedurende vijf weken Begeering die bevoegd is icftructios te geven tot onderwerp op de gemeeale secretaiie voor een ieder ter inzage goedkeuring of afkeuring van een wet De lersche liggen met ite opgaven omtrent de bedeelden de leden die in het Engelsche Parlement zittenen die veroordeelden eu do nalatige belastingschuldigen en van 103 tot 80 zullen worden ingekrompen zullen kan ieder tOMvn betaling der kosteu van een en ander niet mogen spreken of stemmen over eeq wet of afsiJhrift bekomeK Maar deze bepaling geldt niet motie die tot Groot BritlaniC beperkt ia of over van de aehriftolgke aaavrageu die bigven oheim een niet lersche bi lai ting of ovor het verleeiien van en bg Qvulit kan ook niemuod Iwweren dat deze f oen crediet dat niet liut gaosche Rijk betri ft of over of genu op een onvoldoende aanvraag is toegelaten tien motie allebn Oroot Hrïttaunie betreffende Maar Hier hebbun in elke gemeente bur ümeester en wet uitdrukkelijk wordt bepaald dat zg wol bei liondora lïeheel do vrije baud Ia dit iu deu haak Ziedaar de bezwaren die tegen het voorgesteld kenteeken van ge8chiklli iil worden göi pperd Dut de e bezwaren denkbeeldig of uit de lucht gegrepen j zijn kan zeker uiet mei grond beweerd worden I Laat ons daarom zien wat door I d 11 ar tegen I die ze opperen oterwL ging wordt gegeven Waar reed kenroelceHen van Ktschiktheid beslaan i door iludatono gesproken over een middel om da z ggen Zü daar eische men geen nieuwe kenteekenen i quaeslio la moveeron by ren of andoren tot irool Tracht met voor allen één algemeen kenteeken van geschiktheid dat niet voorhanden is te verk ygen dour een onvoidoundo schrgfproef die niet geooiitroieerd kan Worden P Erken liever noem in de wüt de verschillende be taa de kenterkeuen van geschiktheid ongeveer zooala de grondwetgever zich diu hetl t voor esteld bigkeus de door hem daarvan gegeven voorbeelden Daarvoor kan in aanmerking kuinen elk sfgtdegil examen hoe bescheiden de eiaohen duarby uok V osteid mogen ijn elk bewyi dat iemand eeu buriferschooi een horhalingschoul beeft bezaobt ia du hoogttte klasse eener gewone aifero school heeft gezeten eenigo openbare bediening bekleedt of beeft bekleed waarbij keunis van b zen en schrijven onmisbaar ia Dit alles zal tniniler omslag geven en door burtceineoHter en wotboudera ou gemeenteraad beter kunnen wordtm beoordeeld dan de aohryfprueven der tienduizeud ailapirant kiezrra Haudliaaf vooria de tegeuwoordïge kiezers op do nieuwe kiezerslysteu Zg b Eitten volgoua do additionuele bepalingen der Grondwet reeds hot Kiesrecht krachtens een kenteeken vvn ffmaalscbappelykon welstand Neum daarmoo geuoegen en eisoh voor hen niet danrenboven nog een kenteeken vnn geBchikthi id Volgens de Oroudwet kan de kiezer met één konteokou volstaan Laat daarom de tegenwoordige kiezers eenvoudig kiezers blijven Dat maakt den omslag al aausenda heel wat minder Aanvatikolyk zullen er ondapdo nieuwe kiezers nog zeer velen zijn die geen bewgs van oenig afgelegd examen of achoolbezoek kunnen overleggen Maar dot zal allengs boter worden wanneer men mot het oog op bel kiesrecht regelmalig bewijzen en verklaringen zal afgeven Behoud dan voor allen die g beter kontookeo bezitten de schrijfproef op het gomeonlebureau onder toezicht van daartoii aangewezen ambtenaren maar regel dat in do wet Laa ook iets overschrgven T t 1 I I Britannic beperkten maatregel of deze zich ook zal uitstrekken tot Ierland Hoo hierover moet Wordengestemd bleef duister De Oudorkouing zal voor fi jaar worden benoemd en ook Katholieken zullen als zoodqulg benofmbasr zijn Do lersphe Wetgevende Vergadering zal gekozen worden leiji getale van 103 iedfn in do t itenwuordige kieadistricten voor een termgn Van 5 jaifr Na 6 jaar ma zij zelf hf t aantal ledun nader bepalen Daarnevens zat ataan een Wctgeveiido Raad gekozen door kiezer i die botastiug betalen naar den maatataf eener hun van SO pd st bestnatlde uit 48 leden Elk kiezer zal voor dit lichuara alleen kunnen stemmen ter plaatse waar hg woont Als een wet twee maal dour do Wetiievende Vergadering is aangentimen hetzij na oen tijdsverloop van twee jnren of nn eou ontbioding ju stryd met het gevoejen van den Wotgeveuden Raad dan komen de beide Hahamen in voreenigdo vergadering te samen om te boslissoa Het leeache Kabinet ïal ovonals in Engeland theoretisch eeu commissie zijn uit den lerscben iebeimen Eaad feitelijk bestean uit de leider der meerderheid iu do Wetgevende Vergadering Do roohtskundiite cbmmissio uit den Joheimen Raad erlangt do bevoegdheid elke wet der lersche Wotgovonde l aobt voor ongeldig lo verklaren als de Onderkoning of de Minister voor lorlnnd aanleiding vinden oen beroep daartoe in te stelten Naast bet veto de uilvoerondo maoht dus een vernietigini recht van dien rechter Uitdnikkelgk ordt bepaald dat geen ïeracha wetinbreuk mag maken op de godsdieinstvrgbeid of opdo persnonl ke vrijheid De politie do Constabulary tal van llevsrlaada verdwgneo naarmate de plaataelyke lorsohe politie wordt georganiseerd Zoolang zg bestaat zal zij onder controle ataSu van den Ouderkun lng Do reohtera uit een gedrukt stuk zoodat althans eenigo keunis worden onafietbaar verklaard van lezen ou schrgvon kan blijken En laat het oordeet over de sehryfproevon sla voldoend blijk dor kennis van lezen on schrgvon aan deskuudigen over die daartoe door den gemeenieraad of door Gedeputeerde Staten liefst uit alle partyen kunnen worden aaugewuzen Aldua redeueeren zij die bet pkenmerk van geschiktheid wut nauwkeuriger on zeker minder willekeurig mschreven willen zien Bezwaariijk kan ontkena worden dat wij bg zulke wenschen met opÓOHtoende oriliek te doen hebbeu Welnu men wego voordeolon ta bezwaren van het voorgestelde konloekon fii de doartogeuovor aanbevoion kenteekuneu togen elkander Eu men booorduele dan zonder vooringenomenheid hot gewicht der zaak rechtvaardigt dien eisoh naar welke zgde de balans oveïalaat I De landquaostio higft gedurende 3 jaar ter regeling aaü het Parliament voorbehouden Bulteolandsch Overzicht Gladstone heeft bij de toelichting van het ontworp een meesterstuk verricht zooals op zijn leeftgd welliehl nooit ia vertoond Hy verscheen zooaJa ewoonlgk bij Krooto gotegoaheden in zwartou rok on eeu bloom in t knoopsgat Hy sprak 3 uur In het begin was zyu stem belder langzamerhand Lword 7g echter dof en op t laqlat konden alloen zg die dicht bg hem stonden hom voratean Ala redevoeilng beschouwd was het zeer uitstekend on ook de oppositie weigerde hem dien lof uiet Iu de oottsiderans der Homo Eulè biU wordt gezegd w i in tie van 1886 outbrok dat een leisoh wetgeveud lichaam zal wordeu ingoateld ronder de suprematie van het Parlement aau te taston ofte beperken Aon de suprematie van het Pariemont wordt namelgk overgelaten alles wat betreft het recht der Wat de fiiliancion betreft wordt aan Ierland ov rgelaten deaeognzen segelrechten iokomstoubelasttjig licontiën posterijen domeinen en gemengde inkotnston terwgl Ierland do Constabulary voor i betalen behalve de eigen bestuurs uitgaven Do inkomende rechten die in loriand geïnd worde komen aan do Rykssohatkiat als aandeel vau Ierland in da Rgkauitgavon Komen accgnzon en poatergen onder lersoh boboer het bedrag der accijnzen on der briefporten wordt door bet Parlement bepaald De lersche inkomaton worden naar dil atolsel berekend op 060 000 pd at de uitgaven op 6 160 000 pd st In eenigzins geheimzinnige termen verklaardo Oladstone overigens dat bepalingen gemaakt zgn om te verzekeren dat in geval van ooriog of andere buitengewone omsteodigheden een deel van de opbrongat der acoijozen en der inkomstenbelasting iadeRijksschatkiitkaijvloeien Zooals de markies vau Dufferin op het feestmaal van lie kamer van koophandel te Parijs opkwam togen de verdachtmaking van buiteulandsohe igezanten hooft de Duiiaobu staats secroteris Voii MarBoball in don Bgksdag geprotosteerd tegen da aanvallen dia ook in Duitscbland op huitentandsohe vertegenwoordigers worden geilaau Do KreuiieititHg had beweerd dat sommige voor Duitscbland vijandige artikelen iu de Russische peas bunno inlicbtiugeii verkregen hadden vau bet Huasischo ezantechap aau de Spree Dit is een grove bnwaarheid en een grove k etaing van de ioternstioaale beleefdheid zeide Von Marscball dja daarop verklaarde dat do ondorbandelingen over da bandeis verdragen die in deze artikelen waren baeproken nog niht rgp waren voor bespreking Alleen kan worden modagedoald dat Duitscbland van Busland eene vermindering van de in en uitvorrreohten f i