Goudsche Courant, vrijdag 17 februari 1893

189 3 I 5074 Zaterdag 18 Febniarl 60UDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Ut luzaading van advertsntlön lun geeolueden coC itva uur aoa auuiddagB van den dag der uitgave BLOOKER S is t fijnste merk niet los per ons verkrijgbaar maar uitsluitend in gesloten bussen De verkoop neemt dagelyks toe want de prijzen zijn slechts fl m f 0 85 ƒ 0a45 pr i kilo bus pr l ilo bus p r Va l boa Daarvoor wordt het beste en oplosbaarste geleverd wat te ma ken is Een hoogeren prijs voor CAGAO betalen ie dus onnoodig Qaoda Soelpersdruk vaj A BaiNKUAN k Zoon hoopt te Tcrkr ea in ruil voor htt t i f ne den traetaten bood Het guU niet aas coDoetaien te vfrUiiKCii xopder u un te bieden Dit wat V9H aotwoord osder anderen op het rerset van den Duitteheo landw rlh eka t ralk die opnieuw protMtecrde tcgeu pd handel verdrag met Buatand op deoK lfden crondaUg aU de overeenkomst met Oottenrijk HonKarijfl De affrariërt wiUeo van da Toorgntelden trijunnÏKe l rpalinK ii nittU wet Q Zq willen net roeht op wol uUfiwrpreiniuo op laiker en ipiritui laarstteun roor kleiue apoorwej en u de armere dittricten enz Doch de btKlenkinx n dur ngnmtt tulleu van weiniK iovlord ziju op de reffeentif die haar vrij Etnuifio handelspolitiek die ook den slant ka ridi an vrede honhter maakt wtl voortvitteti Hierran het van haar uttgiiaiide nnnbod aan JLuslniid bet bewijs MAR TJBSaiCHTEN OOUda 16 Februari 1893 Voor het eerst liots vele weken wnt er weder eeo flinke aanroer van allu arLiktlfit Het oieesta werd vlue verkocht tot ündontannde prijeen Tarwe Zueuwsche fl SO ii 7 Ï5 Mindere 6 40 I 0 70 Afwijkende 5 a 5 S0 i older 6 50 ft ƒ 6 75 Uoode fi ft 6 60 Anjiel ƒ 6 50 n ƒ 7 llof e Zeouwwbe 5 30 il 5 75 Polder + 75 a 5 20 Gerst r winter 4 10 ü y 4 60 Zomer 3 90 h 4 26 Cbevalier ƒ 4 75 a 8 50 Haver per heet 2 80 a 8 60 per 100 kilo ƒ fl 80H 7 50 Homiepiaad Bnitonlandsob f Ö 76 r ƒ 7 25 KauariBzaad 16 a 17 30 Krwteu kookerwlen ƒ 8 ifl Boouefl Bruine boonen 7 60 b ƒ V Witte boonfn 7 75 k f 8 60 Paard en l Oüneu 6 a B 26 pttii enboonen 6 25 6 75 Koolzaad 8 75 n U 50 Hnis per 100 K G Kont Amerikaansobe fl SO a 6 45 Cinquantine 6 75 a 7 VkkMakkt Melkvee Eonder aunnier Vette varkens wemiif aiinvuer handrl vluff S8 h 26 ot por half KO KigKcn voor Kngulaiid redel nnnvoer handel vlu 23 a 24 et per half KO Magere Biggen redel aanvoer handel vlug 0 fl0a 50 por week Vettn sohapun n oiuiK aanvoer bande red 10 ft 20 Nuoblere Ulverun goode aaa voer handel vlun ƒ 4 a 9 Aangevoerd 13 partyen üaaa Handel vlug lite Qual 88 2de Quiil 85 a ƒ 27 Zwaardera f 38 Noord llol ar dache 26 ü 27 Boter weiiiig nanvoer handel vlug lOfboter l flO a 1 7 per kilo Weiboter 1 40 i l BÜ per £ ilo Burgerlijke Stand GEBOEKE 18 Febr Aria ouders A D de Jong D A A Heemskerk 14 Herraina Futronnlla ouders 3 H Lamers en 1 li Pepötkarap Haodrioa CHtbarina ouders J IJpulaar eu J Bruikmnn WiU m ouders A rf r en Matse ifi Uhristiaan ouders G J de Jong en J Mealemaker GEHUWD 15 Febr W U van Oei e A Grendel OVKRLKOEN 14 Febr C M Donnai 8 w A M iestel 5 m 16 C van Hofw pn 5 m K Verhoef S8 j M J U tau d Burv 16 m Reeuwijk GEBOBKK t Willem oudert D van dar Orift eo F de Bruin Tr nije ouders A van den Berg en F de Jong r Cornells ouders C Bontebat en P Pauk Cornelia Anna ouders J van Kats en A Boere Pietortje ondura C Boumer en H A Qulnt Marrigje drietje ouders L van Vliet en P van der Orift F n levenloos geboren Zoon van C van Vliet en J Schouten 0VE1U EDBN W Kwakernaak 48 j M J van Leeuwen 8 m n ADVERTENTIËN Wed M mOL Korte Tiendeweg D 3 ia het goedkoopste adrea van Nieuwe parapluien e reparatie ADVERTENTIEN in alle BUmen m Buitenlandtehe Couranten orden dadaljjk opgezonden door het AdTertentieBarean ran A BBINKMAN en ZOUN te Omula LECEH DES HEILS O OUID A tlrmote HlmomOere in de Zaal KUNSTMIN Uoelekada op Dinsdags 21 Februari geleid floor den reizenden heilgboodscbapper I ran bei Leger dei Heils kolonel M c KIE die niet alteen bjjoa gebesl Ëoropa maar ook NoordAtnerika Canada CalitornÜ Australië NieawZeeland en Zaid Afrika bereisd heeft Ongetwijfeld zal hjj heel wat belangryke mededeelingen doen omtrent yn bezoek aan die luoden Ue Kolonel M c KIË 1 bjjgpstaan worden door Kolonel en Merr OLIPHANT Stafkapt PALSTKA en anderen TOEGANG as en 10 Cent Opening deuren 7 30 uur Aanvang 8 nur NB K artente bekomen bj den Heer T MAAHËN Veeratal aau t Lokaal in do Rozendaal en des avonds in de Boelekade j De Kapitein I MEIJEllIJSG Bg de ODdergeieekenden is de INTëë VERSLAG ran bet verhandelde in den GimiaiiTtKAtn TiN Gouda i Prijs per Jaargangf 3 A BRINKMAN ZN EeltknobbelK UoornvHea Hiiiduelt Wratten enz worden in 7 8 dagen tjjd geheel erwgderd louder de minate pgn x Teroonaken ook lelfa bM op d gqroaUgate 1 hnid I Priü per flacon met penneel SO ets 4 Wn eclu hg B SCHOLTEN Coifeor Biioh de handteekening van A r TDULL Wie zeker z jq ii de Echte Elkel CaCSO te ontrang ii tesamengeeteld en na vele proBEoemingen ia den handel gekomen onder den naam des uitvinders Dr Hiohaelis Temardigd op de beste machines in bet wereldbenemde étabhlissement ras Qebn Stollwerck te Keulen J rTI2ie 2fcetty Cikel acao in vierkanten bossen Deze Eikel Cacao is met melk gekookt eene aangename gezonde drank voor dagelijksch gebruik een 2 theelepels van t poeder voor een kop Chocokte Als geneeskrachtige drank bij geval van diarrhee slecjits met water te gebruiken Verkrijgbaar bq de voonuuunite H H Apotheken enz i Ko Ko prOBtbu es njB f 1 80 o 0 90 c 0 35 Oeneraalvertegenwoordiger voor Nederland Julius Mattenklodt Amsterdam Kalvetstraai 103 Kon ware Schal voor de ongelukkige slncbtofiera der Zelfbevlekkiog Onaniej en geheime uitspattingen ia het berot mde werk Z Dr Retail s CLFBEV AItlXC HoUandache uitgave met 27 afb Prt s 2 golden Ieder die aan de verschrikkelgke gevolgen van deze ondeugd lijdt moet het lezen de oprecbte leering die het geeft redt jaariyks duizend van een zekeren dood Te verkregen by hetVerlag Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegils en in eiken boekhandel in Holland j f lutiiitve deser Courant geschiedt dagelgks met uitsondering van Zon en Feestdagen D prpa per dne maanden is i 1 25 traneo per post 1 70 jlliuiiiderliike Nommera VIJK CENTEN BINNENLAND GOUDA 17 FebCuLri 189S Naar wij Ternemen bestaat het voornemen om Zonda HVond hg gele funbcid vaii het Kouden BiSBchopsferat vao dfn Paun den korten Tiendewe te itlumineeren De sremeonteraad van Amaterdara heeft op het adre der steanhonwnrs over het bewerken van steen voor e n itadswerk in Duitsohland terwjjl in de atftd zelve £ oo itrnote werlcloiisheid in hfjt vak heericht f ijzen i beschikt De Oherkirchner steen die aan het nifiïwe stedelijk inuïcura moet gebruikt worden ia iu DuitHchland slechts bij twee etfïenaars van my nen te verkrijirpii en deïun heeft men laten insohry ei niet nltfen voor de leverinf van den steen mnar ook voor het houwen npar de teekeninK o dat volK ns het deskundig advies van dr Cuypers die Htöeti Remakkelijkor knn worden bewerkt dadelijk Da bpl losmaken van de massa dan wanneer hij aan de lucht is bloolRestald geweest iftts dat trouwens ieditr weet die onze Limbur ha landstMnKroeveo heeft bezopht Kr bleek echter i ts anders bg de disoutsie en daarop rerd zeg de TeleKr geheel overeen komstiü hetjreen wg jl Zsterdafl betoogden er te rpcht door den heer Heinekon en andere leden do aandaBht evostigd Andere steen franrvoor de jreuoemde bt zwaren niet golden is in de aanneming begnpl er al dus waitrsobgnlijk op het terrein worden verwerkt Maar dat zal nu naar alle waar chijolijkhüid in den zomer ftelienren wanneer er in dpn reitel meer werk ia Met wat orerl en wan neer men maar niet alle werken zoo mei mogelijk wil afmaken zou zulk werk welUoht in den stillen tyd hebben kunnen vallen Dit is een algeraoene vuiKerwijzinz aau B en W die verdient op hea indruk te maken Werkloosheid genezen zal men met Mike middeltjes niet maar wat kan dient gedaan FEVILLETOK S T E IT E ir 12 f Mooie grappen 1 Waar wil je hier komedies of concerten zoeken En zou je in éént afflchafferworden wanneer er een werkdag van acht nren ingesteld was Allemaal larie hoor I Ik zeg nog h de kroejbaRen zonen met do dubbcltjoa gaan striken en de vt ouwen jnqchten do latten dragen Nu is de werkdag in den zomer te lang maar acht uren iate kort Ik wou hebben twaalf uren werken enden jenever verbieden Dat zeg ik ook moeder Ik ben voor den normalen arbeidsdag en voor mhooging van ïoon oiasr dan moet eerst de jeneverflesch van de baan De drank moet niet verboden worden de werklui moeten er uit eigen beweging afstand van doen Dan zouden ze een bswgs van zelfverloochening en goeden wil ge en waardoor ze zich de sympathie zouden verzekeren van velen die de arbeidersiwwegiDBT nu nog met wsntrouwond oog aanzien Eerst de beprowving en de opotfering daarna de bovredijing dat 19 dunkt me in de goede orde Ik hoor al ik moet t weer verliezen zejt te worden Ook omdat xulk haastig werk in den revel weur ar i iders van buiten lukt waarvan een deel hier blijft Ii mgen Anvtt De üaakwaarncmtfr Mas di9 ree t vroe er wegens oplichting gevaii fuiiisatraf ondiM ini eii UHtstelgkdoor de Haagsohe rechtbank tot 3 jam went varoordeeld wegens poging tut oplichting n vslschhetd in gesehrifteu unz stnnd gtatuien in bogcr beroep voor het gorefhtshof turi oht Bekl lt gde tot staving van ign beweren dat hij sioh niet van jen ralsohe hoedanigheid had bediend een p ir bom verstrekte volmafihlen over Toen hot O M hem de vraag stolde waar de personen wonen dii ik ze vülmachU n hebban ooderteekend autwoorddu Itekl dat die op rei siJR naar Kuid Afrikn eu Wost Indie Volgens be toelde votmaohten zou daarbg aan bekl reap 800 000 u 36 000 zgn toevertrouwd df gelden ferkluarde M guplaatst te hebben doch hij weigerde te zoggen waar Hij verklaarde voorts de vofanaehten niet aan de reohtbank te hebben overgeIi g4 omdat hg e usmen der onderta kenaars toen iHfll wilde noemen ze zouden hem bovemtien eer t ter hand iijn gesteld daags nadat hg uit de gevangenis was ontslagen Na deze mededeeliiigeu meende het O M dat ile ongeloofwaardig ieid van bfkl s opgaven voldoende was gebluicen en de echtheid dor volmachten niet waa arfn te n len De eisch luidde dan ook bevestiging van iiHt vonnis Mr D VIII Houten trad als vurdediiter op en betoogde dat M ten onruchte aau valacKheid in geschrifte uu gebfuikraakjng daarvan nis echt was schuldig verklaard en ooncludeerde dnt deze punten alsnog zouden vurvallun Dnt het slikgeltlfonds in Friesland met zijne uitgestrekte venen vnn vroeger tliuk werkt blykt thans in de dorpen Ouilehorne en Mildam Daar lagen baas Holsma schouderophalend Jul ie praat net als de lui in de Tweede Kamer die heel wat beloven mits mits en dan komen de voorwaarden Daarin vinden ze altijd een eerlijk excuus om alles bij t oude to laten bigven De Hccgnsen zouden ze wel afachaffi ii maar maar liat goeft zoo n gat in de schatkist en uu moet er eerst naar miildelen uitgezien worden om dat gal weer aan te vullen Een inkomstcTibelaatiug zouden zt wfl willen maar die wordt door de Eerste tCamer toch verworpen omdat daar ailomaat groot hanzen zitten De arbeidswet zouden ze wel beter gemaakt hebben maar dan brenvun ze de grjole fabriekanten en andere duitendioven zoo in verlegenheid en die trioeten ze te vriend houden om de aanstaande verkiezing Nu dan vind ik Schaepman nog seen kerel dia naar ze zeggen voorgesteld heeft om alle arbeiders twee borrels s daa s te geven op s lands kosten t Is natiiuriijk verworpen maar als hg voorgesteld had om twee flesschen wijn per dag uit te tappen ann elk Kamerlid dnn k u je wat gezien hebbeii Dat Tiedden ze secuur m atgemeene stemmen aangenomen Ooh dat is verd apekool vaart qineder Holsma uit De Tweede Kamer heeft t altgd bgje geilaan Wal verstand heb jg Iihu van t bestuur van t land Jo ziet niet verder dnn je neus lang ts In je wilt alles goilaan hebhen wat in j voorde ADVgRTBNTIEN worden geplaatst van 1 5 regels it 50 Centen iedere regri meer 10 Centen GROOTE LETTEBS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle AdvertentiSn gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschijnt voor een paar jaren groota woestenijen bestaande in uitgevfende plassen kmggon biesbossohen ona jthans ziet men daar vlakke landouen terwijl dageIgks neg honderden handen bezig zgn de improduotieve gronden te ontginnen De eigennarti dier woestenijen hebbfn nl aan het likgeld fonds do beilmgen opgevraagd die hun voor honue Mrceelen toekwamen on deze sommen bigko aer dan voldoende te zgn om deze laodontgiiui t l eko8ligan loodat da ootgianers beter land krggon die ronto afwerpt in plaats van dood kapitaal te zijn tal van arbeidera UI de gelegenheid stellen hnn algen brood te verdienen in den anders werkloozen tgd eo lani noi leaat zg nog geld overhouden van hunne sommen uit hft likgeldfunde gebeurd Onze vooronders hebben bewezen goed gezien te hebhen toen eg bg het geven van vergunning voor vervebing de verplichting oplegden slikgeld te betalen 6 J Woensdag stond voor da reohtbank te Leeuwarden terecht H J Poutsma directeur uitgever van de Ntmwe T id beschuldigd van 4 feiten van opruiing tijdens de werkloownboweging te Sneak Met uilzondering van 4§n anderhalf uur pauM naOWa het getuigenverhoor eu het requisitoir vai den AdvocaatGeneraal de geheeld tting in beslag Het O IC BiBohte i jaren gevangen laai ra f ff isterenmorgeil waa de verdediger mr F J Troalstra aan hel oord Een groote menigte woonde deae sitting ran ilh rechtbank bg In hft najaar van 18UI had te Naunlen oen diefstal van eene Iwlangrgke waarde aan effecten plsats toabehooreude aan twee bejaarde echt enooten die kort daarna overleden Renige weken geleden atondon zekere Van Wegen en Knshialrn voor de reohtbank te Amsterdam terecht wegens b umtiging van ds misdaad op grond dat beide personen in het baait van een gedeelte dier effeAten waren of geweest Is Alles zal wol niet wezen zooals t behoort maar je kunt toch de wereld niet plntseling t onderi t boven keeren dat moet z u tgd hebben man Ga d r nu maar eens vandaan ik moet er bij om te vegen en schei nu maar uit met zwetsen Ik wqn dat iedereen volop werk had dan wa er meer tevredenMbid onder t vnik en dan konden le groota heeren onderwijl den strgd uitveohlan v Nu we i lon er maar een speldje b steken maar w gaan naar Meerdorp hé Jan P Ja zeker I o n meeting vind ik n uitstekend ding Dat bevordert do eensgezindheid en geeft beieekenis aan de arbeidersbeweging t Mag alles niet dadelijk gebeuren wal daar gewensobt en wcnschehjk geacht wordt men vestigt toch de aandaoHt op de gneven van t volk en zoo moet man stapje voor stapje komen lot de oplossing der sociale kwestie Engeland is ou in veel opzichten voor mei betrokking tot de Bdoiale vraagstukken Daar is eeda resl verkregen waarnaar wij tevergeefs haken Maar wees verzekerd dat t daar ook strgd gekost heeft Als je eens wist wat n moeite en opotTering t b voorberid een wkeren m nheer Richard Cobden veertig jaar lang gekost heeft om eindelijk de graanwetten afgesohaft te krggen daar zou je versteld van taan Er moest een mislukking van den oogst i een hongersnood bg te pas komen om den tegenstand te overwinnen Als wij ec Ds veertig jaar verder zijn al hier ook veel veranderd wexej au de aoaynsen op zeep en op