Goudsche Courant, zaterdag 18 februari 1893

vttc één baM SIO taB baida voeten 450 van één voai 200 Het mdmiddal zaid la aiark lu waarde gedaald man kan dua zondar ovanlnjvmg aannamen dat volgena dexeii maatataf Ibana ied r licbaamadeul met bet dubbolti der genoemde bedragen vorjcocd zoude raoetan worden EflD ieder make dua zelf de rekening op Te Fnrga ia M weduwe Baptiate overieden 106 jaar oud g waa nontt ziek geweeat en waa tot bat laatste oogeubiik ir het volle bezit van bare gOMtvarmogens g kon nog leer gnttd gaan naaien en lezen varan De rvebtbsiik raroordaelda Eosaaleo lot 2 i Mr Cf Tuifteoiutrsr ea erktaarde bat openbaar mautana tan opzicbia van Mei eo met ontvankelijk iliatareu wee bet Karachltbof ta Amatefdam arreat U voormalda Mak daar bet openbaar rainiaierta in appel waa K kumaa Het Hot nam aan dat ook Van Wagtfu scbuldtg waa aan boKtiDBli iBK van een ffact dat in zgn bazU waa geweeal voriiietiKde bat voimia d r rechtbank te zynea opztohte an eroordaelda faein tot ecne KavangeaiMtraf van twoe jiutr mat bevel tut dadelgke guvaiijfanueffling batgeau ter lareobtzittint ook giacliiadde Tun o Kiabt van Koamnlan ard net reroordeetend tunuu bakraobti d In No 3 vau het maandblad Ar f etliffh ortfma der VwlerlauUiiohe Vereentging tot voorkomiuK mn mgi lukken in fabrieken en werkplaalaen Itieat men bet volgande In Krankrgk ia door eens reraemgmg van lodus Ineelen eine prgavraag uitgi acbreven voorden beaten aeilighetdabril vuur werklieden voldoende aau de rolgende titribeu 10 de bril moet gemakkelgk zitten licbt en toch olida zgu So b inag niet to duur zgn So bg rnoet beaahermen tegen apatlen van gaanoltitn of kokemle vloe totf n legan vonken Hpliutan eii atukjea van metalen of teenen die van voren of van ter zgde komen 4o bg mag bet oog met verbitten en bet zien met batemmeren De prga voor bet bestgekrurde model is fra iOO dia echter door dr jury ook verdeeld mag word n la een eeraten prga van fra 400 en een tiraeden van fra 200 11 zoo ieia bier t lande ook met mogalgk Prg vragen zijn m Nedertnnd nogal in den smaakadres o m aao do Nederl Maataobapp ter Iwvor daring van ngverheid die bg hare jongite wetawgllging 18 2 de prijavragrn mat beeft vrilleu loalatun Misaebiflu tal men vinden dat het varatandig ta eerst af ie wachten wat lïe Kranacbe pr avraag zul opleverejir daarvoo is veel te zeggen docb iiitusaebe Htoude eene Nederlandaohe prgsvr ag voor de bMM beveiliging tegun cirkelzagen boog geweusaht Ken t iigeia ihe paardenkooper heeft in tnealand goreiad om tniicpaardao aan Ie koopen llij bood 400 ft f 500 De heer Tan der Lee uit Utrecht ve geiuitde hem Ken zeatal f bensaten en 1 merne witrdaa lu den omtrek van TiHljeraattiradeel aaiitekonbt De kooper was uiterst kieskeurig dsar hg atlecn uit den omtrek van gfuofmde plaau zgn keuze uit ten goede 30 aluks koudt bfpalen In bet gobeel werden 10 hengstxn aangekocht In de Kaupkotonie heeft mon het dunklveeld geopperd erne bloem te kiezen als ymnebecld van bet Z AfnkaanBch volk Het zevenjam tje achgut bet bg it uilgescbreren vulksst imininK te zullen balen Waarover luen tegenwoordig al folkastemmiU gen uitschrgft I Het zevenjaarlje it oogetwijfiild de meust bewonI derde bloem en ia ook eigenaardig in vele deelen van het land doch uiet altoos van d ztilfde soort m andere streken te vinden Men denkt echter dat stappen moetea genomen worden om de uitroeiing der bloem voir te komen daar zg veel naar Europa wordl uitiievot rd In Üfcember is 114 000 pond tceachat op £ 7000 van de Kaapstad verzonden In Kovember is 17 tou verzoaden De algeme ni vergadering der Nederladdsche Ver eeulf ing tot Bescherming van Dieren werd UinsdagHVond ie s Gravenboge gehouden z n Daar Daar mag dan echter wel een flinke prgs bgv Aan AOO oor uitgeloofd worden en dour wien nie vereeoiging ia daartoe niet vermogend genuei maar zq lelt versohilleude donateurs die stellig niets liever wensohen dan eana goede daad te vernohten Welnu bet baaohikUaar stelleo van eene flinke beiooning voor deo uitvinder van itone praotisehe afdoende baveiligmg van cirkelzagen is eene goede daad Komt M 11 gg geat zoo vaak ten oureohle geeft thans eens voor ene zaak die duizendvoudige rente zal afwerpen niet lu geld maar in mensohel ke ledematen Rmra tweehonderd jaroa geleden m 1A66 ver obeen een plakkaat van H 11 lloogmogendeu waarbjj wertl vastgesteld welke acbadeloosatelliug s die u s lands dienst loudea verminkt worden nebt hadden te omvangen V Qor het verliea van beide oogen l OO van é ü oog SuO van beide armen 1500 vanden nwbtararan 4fi0 van den linkerarm SftO van beide hani en 1200 van de rechterhand SKO rau de linkerhand bOO van beide beenen 7UU In zgn openingswoord meende du voorzitter met te mogen verhelen dat in vroeger tgd soms betere resultairn werden verkregen en wees daarbg op de werking der dierunbtisobennende bepalingen in het strafwetboek die niet beantwoord hnddtn aan hetgeen volen er van verwachten De voorzAter waea vervolgens op de opvatting door veten van Ie vruditen die de Veneniging voort brengt MunWt i Ml in dit geval hnheerachen door den indruk dien men verkreeg door bet zien van ellendige trampaarlen cu overladen bondenkarren en wtiet een en ander aan weinige werkzaamheid van het bisluur in plaala van tioh met die werkzaamheid bekend te maktm au vooral in plaats van door met woord en daad bt t bestuur ter zgde te staan in zgne dikwerf raueilgke taak Ëen in den gemeHntaraHd van s Uraxenbaga genomen besluit on sommige hundensourteu den muilkurfdwanif op te l gen gaf don voorzitter aanleiding tu V rklaren dat gevaarlijke bondiMi eene nitzondenog zgn terwgl zg dit alleen maar worden door aluohte of onoordee kundige behandeling Betprokin werd de door mevr Van dur Hulst iitgeaehruvun prgsvraai voor een ivurkje in dun trant van bet onlangs vursoheneii Black BeHuty doch leut ago dan aUang dood en bwgravaa Veertig jaar I Och Uod dan zgn v ar torh Biet meer luobt baaa Uolama en daarmaa atapt bg van tgaaprak af Tegen twaalven begaaft Jan iich met z n schatum baladen op weg naar t slot van jonkheer van Hoo gandaal Aan t gteren bek ontmoet liij dan portur dia beu Bwoduatt dat mevrouw Sohnele ziek is van den toKnk an dua ntamand kan ontvangen Jan keert due nnvernubtar zake terug waar z n farlangen on outalageu t wo deu van 1 beheer aner im groota galdaom weerhoudt ban vaa bet veoraeuan om t gald eer ta depoaavrtm m moed ra hnnankaat Na kort baraad bealuit b mat dea burgemeester in over Ie treden en dezen zoo noodig de zorg voor de aobatten tow ta vartrouweg Da borgeoMaBier ia toevallig tfauu KOod t Jan geen moeite heeft hg hem toegelaten t wordan Nadat Jan hem de gesohiedenia van den vbngen avund en z n wedervaren op het alot verteld beeft la de burgemeester dadelgk bereid hem op den huize Uoogendaal te intnHtuouereo Ala Jaa uog nunje naar biua gaat zal de burgemi dat mevrouw Sohnele tn keunia gesteï de red ling barer auutanien n gvtdswaaiftge paptexwa Jan keert dus naar hma terug nog steeds briwaanl met da hmdei lgkfl portefeuille au den geldbaidel Ken kwartiertje tater is er reeds een livreiknecht aan du deur inut de boodsohap of de jonge Holama datlulyk op t slot kan komen Jan begeeft zioh ohmiddeUgk op weg Weldra stnpt hg door de poort van bet gferen bek de bruede oprgtaan in ter weerszgdeu beplani met zware knoestige lepen ioomen waar ter rechterzgde het front van i slot wil tusscbeu door schemert Aau t t inde vau de laan poost hg uen oogenhhk dun bewondert nden blik ovur den mooien aanleg Werpend die uog zooveel schooud biedt al draagt bg du kleuren van den hertst en at vertoont hg de aporun van bet oeat guwuld iler elementen Midden m den tutu verheft zich op een heuveltje waarvan de bulling m t mooi symmetriMshe mozaïekperken getooid IS eon obulisk met klimop omsliogenl gekromd doflr etn wrgulde bal waarop een Üupi lootje met gespannen boogalawindwgzer dienstdoet t Monument trekt i n aandacht omiat t lu z n maut fl vhu weeldenx donkergroen zoo mooiafateekt up z n lichten bluemtfren ondergrond In z n aliretrokkeiiheid merkt hg mul boe een jonge dam een zgpu I afkomt en hem met haaaiigen stap lattrt Ze is reuds vlak bg hem voor hg haar eriug t ap urt Fnule Zfgt hg liedremmet l lerwgl bg met uwe bewiiging hel hoof 1 uutbiout en het raeieje met V rroattn blik aankgkt lïiXouae r m n afgetrokkenhndi stottert hg verlagen ngdig op iiohzelf dat hg sich zoo uobcholpen waann met bet piwrd maar de bond het hoofdonderwerp zou zgn Ueeds waren vt la vragen om ooderu lulicbuogun bg hel bestuur ingekomen zoodat er up bet welslagen van het plan veel hoop M staat De toeaiaud der trampuarden wis uoic niet var wterd Vooral in den drukken zomertgil zgn 7ij inzonderheid op do l u naar scbeveniugeu toonbeetd m vuu ellendt en worleii de wui ma in spgi der poliiieverunleniugen dikwgls ougabuord uvurladeo Met leedwoieu noeit vtrder worden ver mei 1 dat de aanzoeken van bet bestuur om scherper toezicht op bet ovi rIaden van du trainswajten tot Wtiiitig resultaat hebben geleid Met den afgetreden burgemeester van ajidvourt waa eene correspondentie gev lerd over ingekomen klachten oimreiil bnt mishaud ilen an paarden en ezels op bet strand aldaar denuLmde DurifeineesUr erkende dj geftrondbüid uer klacht doch was door de geringe sterkte der politie tot verbelLriiig builen machte Omtrent de pogingen tot verbetering ran hut ree vervoer deed de voori uitvoerige meittxleolingen De in bet vorige jaar benoemde u mmissie ot onderzode vau deze zaak beeft de uitkomsten van baar oniierzoek nedergelegu in eene nota die don 6e Dec aéu de regüering is aangeboden Een nauwkeurig ingesteld ondrrzjek naar aanleiding van klj chtpu over bet ontacbet en vun vee te Furmertind had ten gevolge dat liei toeacht van Kgka en gumeentepoUti werd vorscherpl Herziening van bet reglement op hut Vurvoer van vee par spoor W rd wenschel jk gt uoht Het gebruik van het glachtinnsker öigismuiul nam allengs toe bg de Nederlaudscbe eti Indische marine achgot het voortdnreud ie word ri gt bezud Van do oprichting van een abattoir in le resi Kiitie erd veel goeds vervfacht voor het slachtvee naardieu daardoor een aanul misbandoliügtn door drgvers en minder bekHamo slagers zullen ophouden Door hel kon besluit van Zi Ou 1892 waren uit du hjst der beschermde vogels verwgderd do spreeuwen musscben kruaiec en roeken tc wgl de meeuwen er m waren opgenomen Bg hel verscliil van gevoelen dat er omtrent bul nut van süinmige voxelsoorhin beetoiid zou het bestuur icb woarscbgu Igk met aan de eene of de anderi zgdu Bcbaren ma r na ingewonnen tnforma ieu van deakundizeu zich met een zelfaiandig ailres tot de Regeering Wenden Omtrent het vivisHCtie vraagsluk waren de leden en zults het bestuur met eenstemmig zootlat men den strgd tegen de in veler oog wetunscbappulgka gruwalen aau dec onlangs opgerichlen ai ti vivisectie boud voorluoptg vreoeohte over ie laten Onder de klachten overdierenmiabuudulitiK inden loop via het jaar ingekomen verdiende de bgzondere aoudacht de buKendo Toasenjarht alhier die de erguruia van alle dierenvrienden had opgewekt Met waardeering moest gewag worden gemaakt van beo dte kindervereenigingen in bel teven hebben gerorpen tot tegengaan van mishandelng van dieren Te Breda werd de afdeaiing die uenige jaron j eleden te met was gegaan weder in Int leven ge roepen Met vela buitenlandsche voreeui iogen werden goede betrekkingen onderhouden De bestuursleden mr M F H Wiercx J van den Brandelar en A A Vorstermai varr Oyen hadden om vermoedehjke langdunge afwezigheid uit de aai stalt Né zagt m met een vnendelgk lachje geen eicufaes et gerust uw hoed weer op de najanrsluoht laat met met zich spotten en met de vormeni neem ik t met zoo nauw als tk buiten ben Ze steekt ham gulweg da hand toe haar mooi donkere oogen vnendelgk tot hem opslaande Jan gevoelt zich biioader gestreeld door de prettige gemeenzaam held van het lieve meiqe die z n vurUgenheid doet wgken als dauw voor de morgenrwu Hg neemt het kleine handje vrgmoe lig in de zgue de kennismaking inlwdijnd met de godaobtu die hum t naast aan t hart ligt t Doet me genoegen de freule zoo wel te zien zagt bg op bigden tuou Ik heb van morgen al eens naar uw welstand geïnformeerd og den portier maar de man het me tn t onzekere t Was toch wel wat veel vac u gewaagd freule t om u gisterua lu zulk een weer onder het oproertge volk te begeven Ik hoop dat men u verder oiet lastig gevallen heeft V O neen zegt ze lachend fk ben gutakkig met dtn schrik vrggekomen Maar wie zou ook gedacht hebben dat t volk zoo uit den hand gesprongen was dk geloof zeker dat die man me ie Igf waa gegaan zoo ge niet tusschenbeide cekumen waart Ik hen u groeten dank schuldig voor uw kordate tusaobeukomst ordf vervolgd TtninUe het bestuur verlatm zoadat m dtze vaca turta miei wordtii voorzioii gen l eiTeud verlies ns bet ovorhjdeii vin Uut eerelid den he r M j vun Hal die vule jartu deel mtaiatklM viiu bet ltc tuur Het Wdenial UedroHut buKs in di r sidenlie 5S en 18Ï la rhuilen ougerekend de afiieelingen die op p m ISflO ledeu kunnen worden g schji tugtiu 548 en 154 10 liet betfui van I8 2 Hel via u ne groote voldoening dat Ie btWfging ten ffuuate der dierenbestlii rinmg ovttr de gt beele wtnld veld wint en het aantal toenreint van btii dit daaraan ook i eldelgki n steun willen Brlerneii j l litft jaurvereluï der ÜQaiiciette commissie blet k dat bet bHtu wido ovtr liet itfaeloopen jaar liwdrocg 3HS61 l c leien van deze oommissie worden herbenoemd De Aftredende leitcn van btt hoofdbestuur jiir mr U Klerck voorzitltr E E V VV ldereu huron Ueiigvrs dr H F d en jhr J C F V ttittpalm v Hoorn v Burgb en J G A y do Vnea werdtii herkozen in plaats van di leereo mr Vl P H Wi rox J van den Brandeler en A A Vorstrrman von yeu die zicb met btr luslmiir siebUn wonlen gekuz n do beeieii K v d Walt E Cr A baion Snuuckntrt viin Sehau burg en mr L V vau Rossem I heer D U Puetel nerd benoemd tot eerelid der vereiuigmg UitLonlensohrglt men aaii de ra t bet vulgenut E tie vrt erndsourtige besiiaein la door den lecbtir lu Norihamptou geveld us do zuak van eemgu arbeiders die up een Zondag uamulddg nn eeii atstaud van 3i mgl te helUn algelegd in etn herberg gedunndu de nVLrlwdtu iiamiddagurLU zich als bunaJtt e reizigt rs voordellen tLneliide aan te legjteu i onis lie volksuitdrtikking hett ounis men weet bestaat hier iIh uulediluviaaiiBoliti uetgeving waarbij lie htrbtrgen Zondiiics vuor I uur en lusscheu de uftn van 3 en 6 a numtddugs g sloten mouttn zgn Ailucn zg die werkulgk reizi er9 zgn kunnin bialdt enoemdu uren docli in teen iceval vour I uur ballend wurdeu en zuoala mtn Ucht beg gpen knu wurdt hier door dta etn of anderi n wandelaar nog wel eens misliruik van geinaakl vour zoovur Sg uah nut mbt ffAdum a ale mt de kraan van de waiertuiding of e n Ihs ineU vitl tuvre len stellen Aan hetzelfde fimistrgf of mtascbitn lti ver nmisbnitk van vertrouwen budiAi ziob uok uLiilge nrbeffers schuldig gemaakt die éeu muoien Zondagmiddag uiel wilden hue i voorbggan zundtr van eenu xei onde wandeling te prubtuuren De geheelu week hard aan bet Aerk zijndt dug oan dag opuesloteii iii miitfe wurli plaalseu u intasohien eleclit geventdeerde fabrieken buditeu zg gebrek aau altuiding utiie zukte die bg velen zou spoedig dour euuA buituawnndeliui maar nog etriUr d jor een hal putt kau ueuezeii worden Dü iiitneesheer tn dit gevat de kastelein moist echter voorde zoudun van zgn klanten biettn te meer omdut but bleek dat de laatatun opzellelijk mei de bedoeling oiö vertapt te worden tn mul modeweteu van den kastelein hunne wandeling naarde dorpsherberg deden t n vervoluens weder stadwaarts keerJeu eene practgk waaruit alks behalve bkek dat ig o a ï Ar reizigers vtaren Eene dikke boete aan den kastelein upgelego zal hem er wel toe brengen om in t vervolg aan zgne Ziiidiigmiddagbezoekera op hun gewetin af te vrugi D ot zg op reis zgn met de bedoeling om te drinken dan WlI ofzg drinken om te reizen Of zulke barbaarsche totstanden nu werkelijk tut de bewtging lu de vrgenatnur zulku bgdraifcn belwgfet ik ten zeerste Lieverduu ifOp een droouji te loopoii ulltu de zwouKurs zioh in hunne kamers opsluiten uu daar iniaschieii met kaartapelen ene andere doodzonde in helprtutsrhe Eugetajd immers m li noemt hiur hetkairtspul htt prentenboek van den duivel of het slu deeren op banjo of harmoutra den Zondag moeten doorbrengen Dat dit niet het gewenschte middel IB om do epiurtu Ie staten zullen velen met mg lnsteuimi n düch zelfs op het xebti d vau gymnastiekomlerwijs hetft mm hier zgne vuoroordceler Een dmdelgk beaga hiervan aaf ons verleden week generaal Mobtrl y waartoe bg behoort hoeft men mg nimmer medegtdewld hoewel mm hier den titel van geniraal gamazkelgk üonoeg kan aannomon een sthojlopziener iii Whitechapel die protest aiinteekende tegen het aansohatfuu voor sohoolguoruik van de z g brug die volgens htm de oorzaak is van verrckkingen tn veelvuldijju ongelukben Ook de invoenng van de ringen en het rek Wwrl door bein ttfn sturkste afgekeurd niet alleen Wfgens de abuormalw ontwikkeling van annon pu sdioudürs en oeno alius beiialve rechte houding dio mt eeü veelvuldig gebruik kannen omsla m iniar ook noemt hg htt iiuuscbaffun van de toested u verapillen van gem erittgelden Slechts de eonigu do r hem aanbevolui ineihofie is het bg u te landen twcnwns bekende Z vtwdsf he systeem van dr Ling Het liift niüt op mgn wtg om dtzo theorie te veruor loulen of tu veriUdigöii d zo taak zg aan mannin vau Lel vak ovorgLlutén iner gewaardeerée I meeainven hiemmtnmt e U r twgful aan v len welkom I zuttuii zgn Tueh valt hi 1 niet wtg lu rgferto dat I du Duitsche TurAvrrttiur dte op het geitiud van pviniinsttek een woreldberuum len mtaiu hebbeu ver worvi zicb mg sti eds aan de hiur al ekturde gvmnaatiektoeatelleu blgveu vasthechten KIESWET t Overgen iinen uil het HaitdtMad II Welke bwleukiwgen zijii gert en Ugen het tentetktH van wtUtond dat de R geeniig in Lanr eur te kie rrchtontvvurp hoeft upifeuomei Dat artikelluidt aldus Dt wtt houdt vour kenteeken van mautsubuppeIgktu wtlataiid hel voorzien in eigt n onderhoud eu Jat vau bet gLZlli Zg ondurstfU at in ttgeti onilLfhouden Int van het gezin wunlt voorzien dour hem die gedurende hel bmlsverluoptii burgerlgk jaar geen on lursUud huelt g uotaii van een uintelliiig van Wkhladi beid of vuu een gnueet lebe luur AOud rstand an de vruuw ot inwuiiemle kinderen verstrekt wonlt goacht duur den ecutgmioot of vader te zgn genulen Zeer volu oprcci te voorstanders van éta zeer uttgubrMid klrsricht zoudui vrede kunnen hubben nat hut dvukbeeldin de terste nlinea van dit wotaarlikel ncderfjelegd voor unin Ageu ondorhon 1 en dat nan het t ezin mU daarvoor een mterUjk waarnuembiiar deugd lg kenmerk te vinden is Wat du Rt MiMwi daarvoor opgoifl dal meu niet voorkomt op dl lijsten van armbesturen kan volgt nslieu bozwaarlgk als zulk een ernsiig kenmerk geld n Wiu met duur otnig aruibosluur bv detld is die voorziet in iiitcn underhouil en lUt van het gezii V ie ziet met dit dtt oen reden eriiig is dieuug I mank gaal Is bovtfpdun zoo vraagt men het met bodethl zgn ivul oen keuteekrn au wulstan 1 ooals de droiidwet liet v irdor Deze sluit iiumers reeds uitdrukkelgk du alius bm loei len uit tlou knu hut oiitbr ken van diun loostund dautcviiis hul Hkentnekon van welstand zgn dat ort öO der brondwtft uitdrukk lijk wil hebben aaoitowtzen De wel zou alsdan even Koed of evtu slecht v or konteeKon van ngetchiktheid kunnen verklaren dat iemand nut behoort tot de anderen uitdrukkelgk uitKeilotenm als daar zgn de euin wien hot kieartcht bg vonnis ontnomen of die in guvaiigeiiis of hectitunis zgn enz Zon dit voldoen nan den KroudAettigen tiscb dat de kuuoet kenieukenen van gtsobiktbeld muet bepalen F Zoo niet grtdt dan niet hetz tfde van de welstand Er wordt echter nog een ander bezwaar van beteekuuis geopperd Hoe komt m u tot de kennis van d namen der beiUeldun De armbesturen zull n jiarlgkt verplicht zgn diu nnmuti op te geven zegt bot tvveule oniwurp Waarop komt dit iiudor P Op mets andtra dan dat menu armbestuur kerkelgk eu Imrgorlgk z l wo cbn in plaats van bedeekr van kiesrecht i Zulk eo i bestuur behoeft alechls aan hure bedueling hul karanier van fOndor stanl te ontnemen en dieii met den mam Kerkoer achaJ Hff of voorkotntaff van armoede tu bestempelen om zyn oiidursU unden tot kiezers te maken die bet nugutieve ken eekeu van maatsohappelgken welstand Uezitten El wint dtze bedenking mei zuei in kracht nu imn er naar streeft vour de uigunlgke boileelin zooveel mogelgk wurkversehatting en dorgol ke hulp tn do plaats ie slellen F Wie deze zeker met mt do lucht gegrep o bedenk tinaen tegen het regoenngskenleekon opperen en toch een zeer uitKcbrei I kie recbt wenschei dat aan de jromiwut Iwantwoordt z ekoo natuurlyk naar andere kenteekenen van wolstsod KeHieekeuftH want het 18 immeis volstrekt met uoodig dee hls een eul el UI de avet lo sohrgvonF In de eerste plaats deukt meu dan aan bet bgdragen in de directe rgksbelastingen De vurmogtrnsbelastiug IS ru ds aangenomen i n nog uit jaar hoopt men de bedrtjfs uii boruupsbelastuig te kunnen invoeren Znudra dit heeft plaais gehad zal ied die een inkom n heefi van 600 sjaars althans eéii guU i n bgdragen voor do aljuimueno uitgaven Wn minder inkomen hoeft vvordl goa it geen voldoenden wehiand ie Kenieten om directe belasting ta kunnen dragen Waarom w o wordt gevraagd zou men met al vast het betalen vac eiken aaaêlajf hoe genng ook in oen dir Iwide hettiugen tekens als kenteeken van welstand voor kiesrecht kunnen stidlonF Ook Ikon aanslag in de gmndbelantwg zou dienst kunnen doen bg do kluino eigtngoerfde boertjes of de arbeiders meteei eigen lapje grond Dittzgngoves tigile burgers die meistul hun beat itoon om door spaarzauinheid en ovorb g lun toostand te verbeteren Even ens zou aui e i betaald 11 aanslag in de peraoneuie bel isimg kiusrccnt verbonden kunm n 7gn onverittbilltg of al dan m t oor een of tweo dertien vrijst lliug wordt vorl end Ook dize aanslag lount zekeren welstand Aldus zal men reeds een groot aantal guviatigde persuuen die tkaua buiten hut kteareohl staan bg bet kuKoracorpa mlgvuu r gen lulk ten roiji ling worden intnssoben evenoous bezvvaren aangevoerd Hel komt er maar op aan te beslissui of die zwaarder wegen dan de he d nkingeu die legen het rugeeringsslulsel zgn te upporen in da eeratu plaais wo li bui kiesrueht zoo loende Qiet fhankelgk vau hutgu u mm gAa wilbkiur des welgover genoemd hooft F Heeft deze het dan niet lu tgn macht dojr de regeling der belaslingen o a in do grens dor vrystellingeu het kiainchl moer of mimirr tu bespreken Een zoudertiugc willekeur die vun den wetgever Wat bedoeld men daar nwle Ia het mat dezelfde wetgever die h t kitsrochi heoft tu regelen F Het IS begrgpulgk dat da gron Iwet bepalingen bevat om do vrghnd van dm ge otien WMlgtvor hg enkelen zuer owiohtigu punten binnen zekere perken lu liouüun Hut iB veFklaurbaar dat de gewone wet er tegen waakt niette veil aan regeling bg koniukigk bealutt of ptaataelgkü vunrdentng over tu laten Maar dat de wetgevende macht waar de gDudwut haar da vrgu baud laat naar hettwaten en eigen inzicht te regolm votr eigen willekeur ziu moeten Uvreesd xgn dat gaal toch alle iiezoude begrippen to miteu Maar zoo werpt mon vunb r ttgen keeft men zoo doend dan met terug tot het verkeerde afgekourle stesd dat kieawet afbar kulgk tuaikt van bclttsiin wutlenF Meii vergeet bg dtzo te fenvterping dat hot at keure Lswaardige tn den ceHtut i iet hoofdzakelgk was gelü en lil de belastbaar leid in het algumeen muur in hit ciacben van zeker bedrag Dat bezwaar vervult geheel als cr i1 betaalde uun itag reeds kiesrecht gei ft Bovendiin aal gebuurt in het stelsel dor regtoring Daar wordt het kiusrecht vastgukuoopt aun du armeawtt In het ei n minder verkterd dan het uudurF Ea zal men aan de armenwet kunnen ritkini zouder bet kiesnoht onaiug r eri te laten i Maar wnnnutr mon bolusfng betalen als kenteeken voor kuareeht aanneemt moeten dan niet ook de oc ijmen meêtdleiiF Moet dan met ook dii artntte dio voor zgn zout eo zgn borrel aan de schatkist olfert wurdeii mgeUjfd F Het antwoord luidt nuenr belaBtmg belalen mig alleen in uanmerkii g koneu als Hkeiteokei van wolstunl dat is de grondwettige eiKuh Daarom mu ea alleen die bu astingen meoteUen welke bg deu betaler temgiD welatai d doun vuronders en en dut eldt mot op zichzelf reeds bg de acognzuu Van ueiiigsziDS anderen aard is een willekeur waarvoor men bg em kiesrooat wegens belastingbetaling oük al beducht is do willekeur van da persuuen wien is opgedragm de bela tbaaiheid ta brpulei Zal het dan niet e schatter zgn die over het kiesrecht beschikt F Daartegf nover slaat wederom da vraagt Kuml u do willekeur van armbastuureu dte zonder uemgu controle zgu dun minder hedenkelgk voor F En suhonkt gg uw vertrouwen wel aan de ifcinuentebesturen die de aanvragen ook zooder voel ooktrolu hubbeu te beoord 9 leu maar ontzegt gg het aan de schatters Bovendien zeggen degenen die het kentoekia van hot ontwerp ontevreden laat men behouft zich immers met tolden betaablen aanslag in de di recto belaslinKen te bep rken als uilsluitend kenteeken van maaischappelgken welstand Pat eenvoudige en meestal betrouwbaar kenmerk kan dienst dcicn om op gemukkelgke wgze bg een zeer K t gedeelte van het toekomstige ktczerspersonuel h t btjztt au t grondwettige vereischte tot waarheid ie maken Maar men behoeft zioh daartoe niet te bepalen Het kan voor beo dia tir builiu valleu worden aangevuld door andere keumerker Bg degenen die zoodir zetfs den geni gsten aanslag in de belasttLgen te betalen goaoht worden voldoeaden welstand te bezitten kan als zoodanig nog golden een woning van zeker laga huurwaarde of zelfs in t algemeen bet hebben van ren afzouderigke woning gedurende zekeren te bepalen tgd zunder dat naar buuraaarde of belastbaarheid wordl gevraagd Door deze categorie van Wilstaodkiezers er bg ta voegen vervalt dan a Ie bez van eenige centu Maar zoodoende worden PBR da zwervtrs de landluopera de oewoiierl vau slaapsteden en der etgke uitgestoten die wel niemand onder de akiezers van wolstand zullen rangschikken Zulk Oen regeliug ware zeker niu zoo uitrrsi een voudig als de voorgealclda Maar wie zal met moeten toegeven dat waar de Grondwot ten nkentreken van vrelsland vordert een eemgszins meer tngewilkkelilo regeling als de beschrevene nader b fle waarheid komt Jan de eenvoudige maar vrg willekeurige forinulu van het ontwerp Hier ilekken da begrippun emvoud en waarheid olkander niet In hot bovenstaandt hebben wg d buido stelsels tegenover elkander ginaatst Dnl run de rcguertng met zgn eeulgen tn t algomeea genomen goeden grondslag maar mei zgn gebrekkige negatieve loepasBMi En dut uu m cr ingewikkuldc aard met