Goudsche Courant, maandag 20 februari 1893

I 5075 Maandag 20 Fdraari iVDVEllTISNTIlSN Openbare VrUwllHgeVerkoopIn De Notarissen Mr G verMhill od positiefa kvnntrkeo riie ook huu Imïiwnren bebV en mur wiirdoor men toch naseDoes a t n nfnTKt tie door ds reftcerinfE wordan bedoeld W lk iier uleMt d wrk ur rdieiit wordu ni roslifce onbt roonle l le ofKrwoffinK Imttit Met beUnmHtinx xien wij o eftmf wat het renlaK der afHAfiinten nmtrf nt da Krond lsKen iter r elinK aan dn lintifl al i1o n 60UDSGHE COURANT JMeuws en Advertentieblad voor Gouda en Omatreken D9 iDïondlng van advertentien kan gosohloden tot Md nur dei namiddag van den dag der uitgave Te huur of te kuop gevraagd te GOUDA EEN HUIS MET TUIN op goeden stand gelegen Uitvoerige inlichtingen met prys en conditiën alsmede wanneer te betrekken worden ingewacht onder letters £ IJ Z Algemeen Advertentie Burean NUGH VAs DITMAR Hoiterdam 07ESBAAS ommji Toelating van L serlingen op de i Kostej pze en Bewaarscholen I De OOMMISSIE ran TOEZICHT op het I Lager Onderwjjs alhier maakt bekend dat de j InschrUvIng van Leerlingen wier plaatsing men met den l tfn April 1893 op een der boTeugenoemde Scholen verlangt tal geschieden op DINSDAG 21 FEBRUARI I 1893 des namiddags ten vyt nur i Voor verdere bisonderfaeden wordt verwezen 1 naar de aanplakbiljetten I Namens de Commissie j J H v x Dia VOORT i SKretariê i Gouda U Februari 1893 Bg de ondergeteekenden is de INTEEKBNlNöOPENÖKSTELDop AnNIBVWE JAABOASO van het VERSLAG van het verhandelde in den GsvRKTiTvftAAD Vin GODDA f 1 Prijs per Jaavjjang 3 I A BRII KMAN ZN LECEE DES HEUS HullKnIanilscIt Overzicht a OTJIDA in de Zial KIIN8TMIN Boelekade op Dinsdags 21 Februari geleid door den reizenden heilBboodiich pper Tan het Leger de Heils kolonel M c KI £ die niet alleen bflna geheot Europa maar ook 1 Noord Amenka Canada Cahtornië Anstrelië I Nieovr Zeeland en Znid Airika bereisd heelt Ongetwijfeld zal hg heel wat belangryke mededeeUngen doen omtrent 7 in bezoek aan die landen De Kolonel rc KIë zal bjigpstaan worden door Kolonel en MeTr OLIPHANT Stafkapt PALSTRA en andet n TOBGA XG HS en JO etU Opening denren 7 30 uur Aanvang 8 uur NU Kaarten te bekomen btj den Heet T MAAKEN Veental aaii t Lokaal in de Hozendaal en des arondi in de Boelekade De Kapitein MEIJERIJNG Id de Vraniobe Kamer heeft de henr Ii det eijne interpollaiir ï boude i o er da l iemeeiie politiek De diwuMie wm namelijk ktlm schoon d teriehUlentle partijsficwpen aan bet woord kwam n Hebalve da motie I ydel braclit de oorzilUr naiUt du dlsfUMie göilutcn wh noji ior andero moti i lor kenni van de rnaileniiK n met evn van dew Inntuten tiint die van dBti aricevRArdiirde Ijty OKn verkUarilo de premier lich te vertienifcen Zq luidde de tCamer vertrouw iidr dat df rficeerifiR de demooratiflche wetten zal weien te handhaven en eene tulrere republikeiiiwhe poli iok zal i olfïon aai ov tot de onl van dim dii i Met 315 tenen 156 stemmt ii weril dete motie Dn K anier heeft nu de moiii van yebruari ge handbsard lavaï nac heeft du dunUlyk laten uukomen Zy hoeft er de moliu lieyRuoi aati toonevoeK l eu Hi reoaltaat i geen un ler dan Ut het miiii ierie noiï llijd niet ivuel w lke meerderheid bet achter ïich hoeft en ook da Kjimer iii vonmin bekend met hctgwen het mTiniBterif wd Véa ding it wol itsker oyrzttfen by He attnutnande tgemeena vorkiering sal het ministerie lttbot idei Id de eoquritu cutniniMie heeft de voorütter der eomroiMie in antwoord op il motic BiKOt ijeh mtklaard tORon hot oproepen Bn de afKevnardijjiV enatdren die buiten vervolKtntt r ijn gerteld kla betrekkinv tot du donr dn vjmmissie tieloofde xebeimboiidinu in eake de toevt rtrouwde documenten uide de voorzitter dftt i i geheim houd ma niet zal gwchonden worden Hij voegde er bij d de commiaaie licb met het slniten barer werkzaamheden moet hesiKhiudea en en algemeenen rapporteur moet lienoemen ïot de benoeming van een voorloopigen iwpporteur werd met 17 togef 7 itemmen bealoten Brluon werd daarop met atgt meene itemmen tut voorloopigen rapporteur benoemd Uh militaire aorarei Bie van dun Duitnchen Rijksdag kon het na oen lieraad al aging van drie dagen over de formuleering van de artikelen van den twee jarigen iiienitt jd niut eens worden Alle vonmolten en r e zinsnede in quaestie van artikel 1 vnn het ontwerp werden afgeatemd Voarloopi ia er du een Ktitatand in do borattfUlugingmi Verworpen verdon hel looraiel van den sooialiat Bebel den twoejariKCo diensttijd oor alle troepen bij de wet vaat te stellen bel vooratel Kiokert om da te doen voor het voetvolk on bet voorste Ben nniRscn om den S jarigen diensttijd voor het voei volk bij de wet vast te stel cu voor den duur van de tegenwoordige legersterktf in vredestijd Par l van bet regeoringsDntwerp erd verworpen met algemeene stemmen behalve tie van de oonaervatieven en de rgkspariij Te Wftenen ia mm pijnlgk getroffen doorde ede vau kardinaal Iruscha Uit liersiMl der wereldlijke loaoht van den paus die in tegenwoordigheid vno twee Ooilenrüksehe ministers en de lookoraatige keiiertn van Oostenrijk werd uili proken De Setu TrrÏÊ Vewe noemt dit eene betooging tegen Itnlifi en vraagt wat men in Oostenrijk Mggen OU als twee Italiwinsche mtnisiurs iu oene vergadering van irredenlislen radcvAiringen aanhoorden waarin getegd enl dat Trient en Trifsi weder tqC Italië mnrnten worden gobr Bhl Al sticht deze gebeurienis met dadetyk kwaad hot totfvertrouweu dar oierioale partij moet daardoor niet weinig worden aangewakkerd liet door l aUul overgeeoinde bericht it de ïliww hetrelTendu Hawaï aohijnt waar to lyn De inlyvingsplannen lijn reeds loo var gevorderd dat de Senaat der Vereenigde Staten ree U begonnen is met bet ofidenofk van president Harrison s boodeohap waarby het inlijvingaverdrag met de voorloopige regeering te Honolala gesloten wordt overgelegd PETHOLHlJN OTEEKlN Ë ran de Makelaars GtstxUir Sehalkwijk te RoUerdim De markt was beden willig lioco Tankfest ƒ B 90 Geïmporteerd fust B September October November en Di oeraberlevermg ƒ 5 90 95 Gouda Soelpendruk vaj B niuK fc 2ook H FIIHIII 8NRTLAGE te Woerdm en J P MAÖL TEDE te Btrg ambackl zyn ooriiemeos om op DONDERDAG 2 MAART 1893 bü veiling en op DONDERDAG 9 MAAKT 1893 bij atslag telken dea morgens ten U nnr in bet koffiehuis HabHoniKc op de Markt te Oow a in het openbaar te rerkoopen Bene B0ÜWUAMD1II1I met diverse partgen Wei en Hooiland taande en gel jj en aan het einde van den platten weg onder de gemeente k bexj wij k samen groot 18 Hectaren 34 Aren 45 Centiaren Om te aanvaarden de Landerqen bfldetoewgzing en het overige 1 MËl 1p93 Breeder bg biUetten en iolichtiugeu bij genoemde Notarissen O E V E JÏ A O ID om met 1 MAART in dienst te treden Een Dienstmeisje niet boren de 18 jaar Zich te vervoegen by de uitgever dewrooarapt Openbare Verkooping te GOUDA op WOENSDAG 22 FEBRUARI 4893 dea morgens t 9 uren ten sterfh ize van den Beer J 1 Bkaooa r aan de Nieuwe Haven Wflk N No 77 van eenen goed onderhouden INBOEDEL waaronder uitmuntende BEDDEN GEWERKT i OUD ZILVER en JUWEELEN enz Daags te voren op d6 gewone uren te zien Nadere inlichtingen geelt Notaris FORTIHJN DROOG LEEVER te Oourfo ADVERTÈNTIEN in alle Binnen en BuUeHtandjiehe Couranten worden dadetyk opgezonden door het Advertentie Bureau an A BllINKNUN en ZOON te Gouda StoUwerck sche Borstbonbons gefobriceord n vA chrift van den I kon Üniversitoits Pftit Gelim Ho£r Dr Harie Bonn hebb sedert 50 Jare al3 verzachtend middel tegen hoesten j heeschheid en aandoening der ademingsorganen uitsteekende diensten bewezen By spoedige afwisseling van warme 1 w kondo lucht is t bijzonder aanbevelenswardig een bonbon to gebmiken I Verpakking Q ele pakjes i 25 ont Alom verkrijgbaar I Ut uitgart rieAHr Coulant geschieiil dagel ks oset niktonderiDg van Zon en Feestdagen Do prgi per drie maanden 1 25 Irsnco per post I 1 7U Altoildarlüke Nommert V U K CENTISM uy deic Conraiit behoort rea BUvoegsel BINNENLAND GOUDA 18 F liruari 1893 De bijeeukomit van do Iwlen der RetnoDstraiiteche Oemeeote itlhier is uitKestnld ea zal dus niet plaats hebben op Dinsdaft St Februari maar op Vrydag S4 Februari a s des avouds ten 8 ure in bot kerkgebouw Uit Papokop chryit men aao de ScAoonk Ct i De door düQ veehouder A V B te Gouda aan de uiarkt rebraohte boier was voor oni e dagen in beMajï moxaau ais liggende onder verdenkinji van met kuostboter vermeu d te EÏjn Volgaas eeu sedert bij den beer Buri emeester dezer gemeente iugokomen schrijven van den officier van juatitie ia schier alle verdenkiug op ehavea door de mededeeltng dat bedoelde boter bij sobeikundii onder wk goWokon iH volkomen onrervalsohto natuurboter te i n Ata een liatriJB hoe hoogst voorzichtig men moet weien om aan oubokenden onderstand te verloeuen bleek deztr dagt n te Hchoontioven up verschillende wiJMH Ëeii zeker persoon 1 nli heer gekleed presenteert een kaartje en vraagt mijnheer te spreken Na eene lydensfttischiedenis te hebben opK iHoht gestaafd met een beArijs van aanbeveling eenor bekende Uefdailigheidsvereeuiging wordt beproefd om papier lak CUE aan den man te brengen do h grootscheeps op besletliDg daar mijnheer alleen voor percenten iferkt waarna eene zeer bekendo Rottordamsohe tirma als levefftiicier wordt opgegeven De bestelde goederen worden lesverkiezendo toegezonden met bege leidende kwitantie ook kan men terstond betalen l EVILLEIOX b rn TZ XT lOf n 18 een dank freule ik zogen t toeval dat meio uw nalHJheld vo rde en me jlt voorrecht verachatte u 8 1 dienst te sgn Ik zou me zelf diep verachthebben als Ik u niet bijgeaprongen was toen u ge vaar dreigde t Bevreemdde me van Jien man j t t meiejepeinzend Ik heb tem dikwijls ontmoet maar altijdeven ondprdanig Weet ge dat hij in het huis vanmevruuw Sehriele gebleven is la htj een dei verongelukten vraagt Jan verbaasd Dan verwondert t me dal ik ougedeeni m nxwerftocht door movrouw SehrieleS huis volbrachtheb Ik was allot n in de achterkamer en had juistde brandkast geledigd loeu er vyf van die woesteHngen binnendrongen ieve hemel roept t meisjö ♦ brschrikt zgt ge toch in t brandende huis geweest om dat beetje geld En ijöijt 0 een l t l bekomen Maar hoe hebt gij u van die mannen weten te ontslaan Zoo ongeveer als J n Bart zich aan het huf van Icdewijk XV door skoninfts hoieluigeii beeoflbeg waarna de goederen volgen Op eene welbespraakt en handige mauier woritt la Stbedoelde wijze zooveelmogelijk voorop gazet en gehouden waardoor menals het ware wordt ingepalmd o vttrtroaweu schenktdoor geld vooruit lo geren lUin inmarid dieu menniet kent en teiwijl men zetCl ntflt weet of men hetbestehte goed zal ontvangen of van wa ke kwaiiiuit Ëenige goedDartige ingt zeteDet z n er dan ook in getoopens dtt een door geld vooruit gegeven tehebben en tot heden daarvoor niets te hebben ontvangen de andere dooi de opgegeven goederenonder rembours te hebben geaooepteerd en bij onder zoek voor vuel geld slechto kwaliteit te ontvangen Bovendiuu is gebleken dat dia oompliioentpuae heerpapierbandelaBr een zeer itrin ii et is d e zioh aanverregaaiule tosbanilii hiid sohaldi mankt en vnftde verkregen golden in voreentjpnf mot ardere bedelaars goeden aior maakt SÜöonA Ct Het incoraplfet aan korporaals bij de regimenton infanterie is thans tot 400 gei j on w In de ir Geneeskundige Ot ffordt gewaarschuwd tegen de giftige werking van een nieuw ontamottings middel het lysol en worden varsohillende gevallen van vergiftiging ook door uitwendige itauwending van dit middel meugedeeld De noodzaketykboiil wordt uitgi sproken dat door de fabrikanteu het fflysol mol meer worde geroemd als een in handen van leekeu vroedvrouwitn enz geheel onschadelijk middel co dat op de Üesschen de woorden worden gedrukt niet onverdund te gebruiken Omtrent den moord op Jozef Khul te Leur gepleegd bevat de N Bred Ct het volgende K hul bevond zich in gezelschap van twee vrouwen op weg van Breda nanr Hoeven Van de heroorg freule henifemt Jan lachend U kent de anecdote l4 oh Ik bad waarlijk geen andere kous Toen ik op Btraat iprong viel de schoorsteen van het belendend huis door het dak die twee der mannen waarBchijmiik gedood heefi Ik ben juist t p weg om mevrouw chriule haarpdpieren ter hand te itellea zoo komt het dat ume hier aantreft Nu dan geloof ik dat u een angenaine ontmoeiing io waohlon staat achorlat het meisje Mitvrouw Schriele heeft al wat jeremiaden laten hooren over haar geld Laat ik u niet langer ophouden ik geloof dat uw heerlgkfl tijding baar oen doktersvisite uitspaart Als ge lust hebt den tuin eens te zien meld u gerust aan Misschien ontmoeten we elkaar dan nog eens Adieu I Ze groet liem met de band ten afscheid hem met een lieven blik vereerend dio z n gemoed van weelde doet zwidlen Hij maakt een beleefde buiging deu hoeii diep afnemend terwijl hg liaar vrieudehjke uitnoodigiug met een woord van dank aantiuemt Langzaam stapt Jan t tuinpad op naur bet sloi 11e vergenoegdUeid over het gezellig omlerboud popelt in z n hurt Hij gevoelt zich te moede als oen jpngeling die na bedreven beldenfeiten op het sUgv ld lot ridder teslagen is Mannehjke trola spreekt er uiti zgn boog opgerichte gestnlto mt z n Éeron tred uit z n atriilende oogen Hg houdt den pas in om zicjh nog een i ogen oh k te kuiim n verlustigen in de machtige aandoeningen dii opbruiBcn ift z n ADVERTÈNTIEN worden geplaatst van 1 5 regels 50 Centen iedere regvl meerlOCeoten QBOOTK LBTTKBS worden berekend naar ptaatsrnimte Bovendien waid n alle AdverientiSn gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschjjnt by de M iiduwe Sfiokielae buiten het Lieaboiob werd hjj op den grooten weg gevolgd door vier jooge maunari ut Etteo waarvan oen paar hem niet good gezind waren Immers op eene der uitvoeringen dezen winter te Etten gogeveu bad h j er hen opmerkzaam op gemaakt dal hel verboden was in do zaal te rookeo Doso aanmerking badden zy kwalHk genomen en eeu woordenwiaseling was ontstaan Nu op Vaat ïuavonddag op den donkeren steenweg zagen zjj de kans totaoon zioh te wreken en de oude koopman hoorde zioh voorldorend sarren schelden tin bedreigen Ter hoogte van den Vaarkant gekomen bleof bij eindelijk staan en vroeg wat zg val m mofsten hebbeii Hierop naderden zij en trok I hunner en mes waarmee hg deu koopfpnu ver nderlijk i un dtepen steek toebracht in den ontlurbuik Het slaohtotfor gaf een gil riep om hulp en het vatsobe viertal zooht zjic heil in de vlucht De haasÜg toegeschoten vroBwon sloeptao deo ewonde naar oen naburige woning vdt r zg echter Vier aan kwamen had hij reeds den geest gogeven Drie dtir aanranders lyn naar Breda overgebrnoht De gouden beker van de Unyter Uoor wgïsn Vrouwe K C H C d b Tombe douairiJire van O J gnuif van der OoUz op 12 Deoember 18US ta sGravenhage overleden is bg testament aan dea Staat dl Nederlanden ten behoeve ven s liijks Museum Amstenlam gelegateerd de goudefi i eker aan l ii Ailmiraal ile liuyier veroerd tOT zake van bet v erhf ndon der Eogoiache vloot i de rivier van Rochoster Deze l oker welko de heri noring bewaart aan een drr roemrgksllb wapenfeiten uit de goaohiodunis van onze zeemacht zal eerlaim in bi t Nuderlandsoh MuBouin te Amsterdam tentoongesteld worden Dp in een fluweelen foudraal bewaarde beker is geheel van goud en bestaat uit oen kop op een voet gesteld en raet een deksel goslotoii Al de profiteer gemoetl ouliewust dat hij tegelgk de freule gerieft wier blik uit de verte met welgevallen op hem rusl t Slot genaderd klimt hij met een paar sprongei t breede faardsteeaen bordes op en doet een krachtigüii nik aan de bel Een knecht opent di deur Hij noodigt doi bezoeker uil een oogeoblik in de vealibule te wachten waarna hij zich verwijdert naar het achlergedeeltu van do gang wuar hg door een kamerdeur verdwijnt Onmiddellijk nn t verdwjjnou van don knecht komt de burgomiM ster uit die deur tu voorschijn Hij rer ockt Jan vriendelijk de guredde voorworpen aan h m to overhandigen nau welk vor langen deze bereidwillig voldoet Jan blijft weer alloen stasn op de vloermat in d ruime vestibule Hij heeft nu al den tijd r m do ranrroereii stecneo on do Bierlgk gestucadoorde zoldering iler vealibule te btiwundeien verVoigons du prachtige wijzerburometwr te i spect ereM die naast hera aan deu muur bangi en een blik te warpoii door de bretd lofbtdeur waarachter zioh oen lange corridor uilstrfkt I dit alles onder t gretig geniften van fU indrukken der hoerlgk ontraooling Eindelijk komt du knecht die hem liinnengolalen heeft naar hem toe met fe boodschap dot alles in orde is cii dal m nlieür wol bedankt wordt voor do moeite van t bezorgen Jan kijkt den kneoht een uogenblik verbluft imi coikcnde naar een passend antwoord maiir z u vernuft laat hom in den steelt zoodat hij zonder een wuonl te spreken du deur uitgaat die de knecht onderwijl 1